Sus DER AQVERIEHTlEN met inbegrip van mm DE EEMLANDER tfOïiWïM frr T~ EERSTE BLAD. BUITENLAND. 25s Jaargang fio. 7 lfiosl f ü«Q, i(ka xutsfjoet per pa»t per «sak (xcmt. sr?ii» **sx*k«ri»£ fe9«. c**~'amïmm& f (ÏJ?*. jtsowdW^k: nrnmrnmn 1 CS36. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ii directe ;js-«*t3.»es: i. VALKHOFF. ARhhEMSCHe"fOORTWAU 2 a. PMTIinillM If*. 4TM. TIL. I IT. IIS. Donderdag 5 Juli 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, drenstaanbie dingen en Licidadighcids-adveitentiën voor dc hmUt der prgs. Voor handel en bcdriji botaan neer «oordeehge bepalingen toot het advcriccjeu- fcena circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Geneve, Juli. (IT. N) De sub-conunis- sie A voor d«i voorbereidende ontwapenings conferentie, Vöiio v.-; schillende vragen betref fende do strijcJkraoTuor: tn lend, ter zee en in do lucht iPO«st ï.'CRti'doerm, is met do beant woording van de eerste vragenlijst gereed ge komen er. heeft haar werkzaamheden tot 2 Aug. verdaagd. DUITSCHLAND. UITBREIDING VAN HET DEUTSCHE KABINET. Het centrumlid Bell wordt minister van justitie. De Berlijnsche correspondent van de Köln. Ztg. seint aan zijn blad, dat de rijkspresident dezer dagen de benoeming van den afgevaar digde van het centrum, dr. Bell, onder-voor zitter van den rijksdag, tot minister van jus titie zal onderteekenen. Deze benoeming zou volgens het blad een vergaande politieke be- teekenis hebben een lang gekoesterde wensch van het centrum, om sterker in het tegen woordige kabinet vertegenwoordigd te zijn, gaat er door in vervulling. Tevens wordt het conflict tusschen centrum en Duitsche Volks partij, dat ontstaan is door de benoeming van den rijkscommissaris Schmidt tot staatssecre taris in het ministerie van het bezette gebied, opgelost, daar het centrum nu niet meer spre ken kan van een verschuiving van krachten in het kabinet ten gunste der volkspartij. Het ministerie voor het bezette gebied wordt ver der door Marx beheerd, zegt het blad verder. Wat echter het voornaamste isde uitbrei ding van het kabinet door een nieuwen mi nister wettigt, volgens de Kölnische, de con clusie, dat de ontwikkeling der binnenlandsche politieke verhoudingen het rijkskabinet over tuigd heeft, dat het binnen ofzienbaren tijd de hem opgedragen taak om zich uit te breiden tot een meerderheidsregeering, niet verwezen lijken kan en er daarom toe overgoot om zich voor een duurzaam, ten minste een langdurig voorloopig, regime in te richten. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTEN. B e r 1 ij n7 Juli. (V. D.) De Pruisische regeering heeft op het verzoek van den gevol machtigde van het voormalige koningshuis, von Berg, om in onderhandeling te treden, ten einde tot een vergelijk te komen, nog geen be sluit genomvn. De berichten, in de pers ver schenen, als zou de Pruisische regeering in de zen een afwijzende houding hebben aangeno men, zijn onjuist. DE BENOEMING VAN LUTHER BIJ DE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. Scherpe briefwisseling cn debat in den Praisischen landdag. Beroep op het rijksgerechtshof. In den Pruisischen landdag stond gisteren, aldus meldt het Vad., als eerste punt op dc agenda een vraag van de regceringspartijen „of de benoeming van dr. Luther tot lid van den raad van beheer der rijksspoorwegen met toestemming van de Pruisische regeering ge schied is?" Minister-president Braun beantwoordde de interpellatie onmiddelijk en zeide„In een persoonlijk onderhoud met rijkskanselier Vfarx heb ik de aanspraken van Pruisen voor de be zetting van dezen post blootgelegd en ik heb, na uiteenzetting van het rechtsstandpunt, ge zegd dat de Pruisische regeering haar aan spraken op dezen post moest handhaven." De rijkskanselier beloofde, dat hij de zaak met den rijksverkeersminister zou bespreken en ook in den kabinetsraad nader onder de oogen zou zien. Den 5en Juli kreeg de regeering van Pruisen een brief van Marx, waarin deze vrij kort meedeelde, dat na een verdere bespreking der aangelegenheid de rijksregeering tot het besluit gekomen was, dat bizondere aanspra ken van Pruisen niet bestonden en dus niet in aanmerking genomen konden worden. De be noeming van dr. Luther werd aan het slot meegedeeld." De Pruisische sraatsregeering heeft zich Dinsdag met deze zaak bezig gehouden en den volgenden brief aan Marx gezonden „De Pruisische regeering constateert met leedwezen, dat de rijksregeering tot een kren king van de rechten van Pruisen besloten heeft. De rijksregeering heeft zelfs geen poging ge daan om het ontwikkeld rechtsstandpunt te ontzenuwen en is eenvoudig tot benoeming van een opvolger van dr. Arnhold die in dertijd op voorstel van Pruisen benoemd was 1 overgegaan, zonder het minste overleg ge houden te 'hebben met de regeering van Prui sen en haar belangen. De Pruisische regeering is derhalve genoodzaakt deze aangelegenheid aan het rijksgerechtshof ter beslissing voor te leggen, waarbij zij evenwel wenscht op te mer ken, dat de persoon van dr. Luther volkomen buiten geding blijft. De door de rijksregeering gekozen vorm van behandeling dezer zaak is een slag in het aan gezicht vem de Pruisische regeering, die door ons te minder verwacht werd wegen? de groo- te tegemoetkoming, die Pruisen betoond heeft. De Pruisische regeering wenscht cr de rijksre geering verder rog op attent te maken, dat deze behandeling niet kan leiden tot een vruchtdragende somenwerking tusschen de rijksrcgcermg en «ie regeering van den staat, die meer dan de helft van het Duitsche rijk uitmaakt Deze zoo noodige en gewenschte samenwerking is nu door de schuld der rijks regeering verstoord. Met de verzekering enz.... Broun". Het Huis besloot tot onmiddelijke behande ling van de interpellatie. De afgevaardigde Roth (Duitsch-nationaal), uitte de erkentelijkheid van zijn partij voor de krachtige verdediging van de belangen van Pruisen. De behandeling, die het rijk meent Pruisen te kunnen aandoen, toont echter dui delijk, hoezeer het aanzien van den grootsten bondsstaat in de laatste zeven jaar gedaald is. De communist Müllcr-Essen zeidc, dat de Lenocming van den „vloekbeladen" ex-rijks kanselier Luther, arbeiders en personeel weer voor onafzicrubaren tijd aan de roof- en heb zucht van het grootc kapitaal zal uitleveren. Op kosten der arbeiders heeft men den geha- ten dr. Luther een lucratief en gemakkelijk baantje gegeven. Blank, van het centrum, waardeert het ener gieke protest, waarmee Braun de uitschake ling van Pruisen heeft aangewezen. Zelfs al mochten de bepalingen van het be noemingsrecht voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, dan cischte de billijkheid nog, dat Prui sen, dat 75 pet. van dc rijksspoorwegen bezit, een vertegenwoordiger in den bestuursraad kreeg, waar Beieren met slechts 12 pet. en Hamburg zonder eigen spoorwegen er beid© wel een hebben, De centrumsgroep hoopt, dot Pruisens rech ten met kracht verder door de Pruisische re geering zullen verdedigd worden. Riedel (dem.) sloot zich hieribij aan. DR. MARX NAAR WEST-DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 7 Juli. (H. N.) De Marx, die deze week een bezoek aan Keulen brengt, zal de volgende week ook een bezoek aan Dussel- dorf, het gebied van den Nederrijn cn het land van Gelderen brengen. SCHACHT NAAR DUITSCHLAND TERUG* Naar dc bladen van bevoegde zijne verne men, zal de president der Rijksbank dr. Schacht op 15 dezer van zijn verblijf in een Hollandsche badplaats alhier terug zijn. Er is niets bekend van een reis van dr. Schacht naaf Parijs. DE BELEEDIGING VAN HINDENBURG. Janicke's straf in hoogcr beroep verzwaard. i De schoonzoon van den overleden rijkspre sident Ebert, de beambte aan het ministerie van buitenlondsche zaken te Berlijn Janicke, die op een vacantiereis in het vreemdelingen- boek op Capri na de verkiezing van Hinden burg tot rijkspresident een voor dezen belee- digende opmerking had geschreven en die in dertijd met een berisping was bestraft, is in hoogcr beroep tot een goedboete en overplaat sing naar een ander ministerie veroordeeld. VERVALSCHING VAN VERZEKE RINGSZEGELS. München, 7 Juli. (V. D.) De politie te München heeft een bende vervalschers onscha delijk gemaakt, die zich bezig hield met den aanmaak van zegels voor een rijksverzekering van employe's in particulieren dienst. Vijf per sonen waren hierin betrokken; hieronder be vond zich ook een postambtenaar, die zou zor gen voor het in circulatie brengen van de ver- va Ischte zegels. EEN INCIDENT MET SPOORWEGDIEVEN. Een doodc. O b e r h a u s e n, 7 Juli. (H. N.) Op het slation te Oberhausen werden drie spoorweg- dieven ontdekt, van wie er 2 vluchtten, terwijl de derde later, in een wagen verscholen, ont dekt werd. Aangezien deze met een revolver tegenstande bood, maakte één der politieamb tenaren van zijn vuurwapen gebruik. De dief werd in het hoofd getroffen, zoodat de dood terstond intrad. HET NOODWEER. Nieuwe on wed er 3. Dinsdag heeft in de omgeving van Bischofs*- werder (Oost-Saksen) een zwaar onweder ge woed met wolkbreuk en hevige hagel. Te Ka- menz slingerde een cycloon de daken van de hoeven, ontwoi telde stevige boomen en sleurde beladen hooiwagens 50 meter ver. Ook in Pommeren heeft het onweer, door het inslaan van den bliksem veel schade aangericht. In Silezië zijn door den blisem de boogspannings- leidingen in het district Schweidnitz vernietigd, zoodat dit gebied urenlang zonder stroom bleef. Op verscheidene plaatsen stonden de spoor- v/eglijncn onder water, zoodat het verkeer stopgezet werd. Bautzen, 7 Juli. (H. N.). Een ramp, zoo- als sedert menschenheugenis niet is voorgeko men. heeft het gebied bij Bautzen geteisterd. Door het noodweer dat gistermiddag heerschte en met een wolkbreuk gepaard ging, stroom den mossa's water de bergen af, en hebben een uitgestrekt gebied onder water gezet. Veel klein vee is omgekomen cn de te velde staande oogst, vooral die Van aardappelen, is geheel vernield. BELGIE. OPHEFFING VAN VIJFTIEN GARNIZOENEN De Belgische minister van landsverdediging heeft besloten de volgende garnizoenen op te heffen Dinant, Éupen, Malmédy, Lookeren, St. Bernard, Aalst, Oudenaarden, Dendermon- de, Kortrijk, Waver, Nijvel, Spa, Verviers, Hoey en Diest. DE LOONEN IN DE IJZERINDUSTRIE. De werkgevers in do gemengde nationale commissie voor de ijzerindustrie hebben het beginsel der loonsverhooging aanvaard, die I Augustus zal ingaan. DE SPOORWEGREGIE. Socialistische bezwaren. De algemeene bestuursraad van de sodalis» tischc partij heeft zich beziggehouden met do kwestie van de spoorwegregic. Daar men het nog niet met het regeeringsontwerp eens kon zijn, -werd besloten de regeering te verzoeken het ontwerp op zekere punten te wijzigen, vooral betreffende de interest op <^e preferen te aandeelen. Deze interest moet volgens -de socialisten ten laste komen van den staat en niet van dc regie. DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. Het voorstel der patroons verworpen. De stakende havenarbeiders hebben het transactioneele voorstel der patroons met 596 tegen 72 stemmen en twee onthoudingen ver worpen. De metaalbewerkers in dc haven zijn even eens in staking gegaan. Ze eischen loonsver hooging. De toestand in de haven was gisteren gelijk aan dien van Dinsdag. GEVOLGEN VAN EEN DIJKBREUK. Tengevolge van een dijkbreuk te Boom is de steennijverheid daar ter plaatse en in de omgeving ernstig geteisterd. Te Boom zijn mil- lioenen gevormde steenen, die in de schuren te drogen lagen, vernield. LUXEMBURG. DE MINISTERIEETE CRISIS. De socialisten onthouden Loutsch hun medewerking. De socialistische partij heeft verklaard Loutsch haar medewerking te onthouden. Het radicale partijorgaan publiceert een uittreksel uit het programma, dat Loutsch bij de jong ste verkiezingen verdedigd heeft en zegt, dat de aspirant-minister Loutsch geen ander pro gramma kan hebben dan de candidaat Loutsch. Het blad van Pruem's partij is de combinatie- Loutsch welgezind. De katholieke partij wacht het programma af, dat Loutsch haar gisteren avond zou meededen. FRANKRIJK. DE FINANCIEEI.E CRISIS. Discussies In de Kamer. Uiteenzettingen van Franklin Bouillon en Blum. Gisteren besprak de Kamer de algemeene politiek der regeering. Franklin Bouillon oefen de kritiek uit op de onderhandelaars van het verdrag van Versailles, die dc kwestie der schulden niet geregeld hebben. Hij betreurde, dat de rekening, die de Ver. St. ingediend heb ben, niet nader besproken is. Hij verkloardo het artikel over de commercialiscering der schuld onaannemelijk en liet zich scherp uit over den gezant Bérenger. Briand merkte op, dat spr. het woord voert zonder al de stukken van het proces in han den te hebben, die de regeering binnenkort aan de commissie van buitenlandsche zaken ter inzage geven zal. Toen Louis Marin er op aandrong om te weten, of de overeenkomst Mcllon-Bérenger den grondslag van het debat vormde, verklaarde Briand, dat de regeering de hoofdzaak van het plan der deskundigen aanvaard heeft en dat zonder regeling der schulden het financieel herstelonmogelijk is. Het accoord is één der elementen van het vraagstuk. Briand zeide nog, dat de bespre kingen met Engeland op het punt zijn om te slagen. Blum oefende kritiek op de stabilisatie, zoo als deze door de deskundigen ontworpen is, omdat zij een stijging der tegenwoordige prij zen met 50 ]>Ct. zou meebrengen. Om deze ramp te voorkomen, stelde Blum voor den franc weer op peil te brengen door een mas sale deflatie volgens het percentage van den prijsindex. Blum betoogde vefder, dat het verslag der deskundigen gegrond is op een buitenlandsche leening, d.i. op de ratificatie der schuldover eenkomsten. Hij verweet de regeering, dat zi) niet openhartig haar meening gezegd heeft over het accoord van Washington. Frankrijk kan zich niet meer stellen op het terrein van de annuleering der schulden. Wij moeten uit gaan van de verplichting ora te betalen. Spr. vreest echter, dat de annuïteiten, die Frankrijk aan Amerika en Engeland betaalt. Frank rijk zullen dwingen om buitenlandsche devie zen aan te koopen, hetgeen dc stabilisatie zou verijdelen. Blum besloot, dat de socialisten bereid zijn om den frank te verdedigen, doch dat hij, om het geld te stabiliseeren en* een einde te maken aan de crisis van den wisselkoers, slechts één middel zieteen heffing op het kapitaal. Briand mengde zich in het debat om te zeg gen dat één soort kapitaal slechts aan dezen nationalen maatregel ontsnappen zou, n.l. het naar het buitenland gevluchte kapitaal. En wat zal men daar tegen ondernemen Blum antwoordde, dat men daarom op het internationaal geweten zou moeten rekenen. De uiterste linkerzijde juichte den spr. toe. Heden vervolg van het debat. DE FRANSCH-SPAANSCHE BESPREKTNGEN. Het blad El Sol meent uit bevoegde bron te weten, dat de Fransch-Spaansche conferentie te Parijs deze week haar werkzaamheden nog niet zal afsluiten, maar ze misschien zal voort zetten tot het einde der volgende week. Het blad zegt, dat de beslissing niet toe te schrij ven is aan eventueele moeilijkheden, maar aan het verlangen der gedelegeerden om zekere kwesties nauwlettender te bekijken. HET BEZOEK VAN DEN SULTAN VAN MAROKKO. Dc sultan van Marokko en Steeg met hun gevolg uit Rabat vertrokken met een spccialen trein. To Casablanca aangekomen, zijn zij om 4.15 aan boord van den kruiser Paris gegaan. Na de voorgeschreven salvo's lichtte de krui ser gisteren het anker om 4.45 en vertrok naar Toulon. Te Marseille is het gevolg van den sultan van Marokko reeds aangekomen, waaronder een escadron zijner zwarte lijfgarde, hetwelk aan de op 14 dezer te houden parade in Parijs zal deelnemen. SADOUL. Geschrapt van de lijst van advocaten. De road van orde der advocaten heeft, na de kwestie-Sfldóu! te hebben besproken aldus wordt uit Parijs gemeld uitgemaakt, dat de klacht van de advocaten, die geprotesteerd hebben tegen het weder ploatsen van Sodoul op de lijst van de orde van advocaten, gegrond is. Dientengevolge is Sadoul van die lijst ge schrapt. VEROORDEELINGEN WEGENS HET SMOKKELEN VAN BLINDE PASSAGIERS. Marseille, 7 Juli. (H. N.) De rechtbank heeft 6 leden der bemanning van de Sidi Fcr- ruck, die betrokken waren bij het smokkelen van blinde passagiers, tengevolge waarvan en kele maanden geleden een aantal Arabieren door verstikking den dood hebben gevonden, elk tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. ENGELAND. ENGELAND EN HET POLHIESCHANDAAL TE TANGER. Verklaringen van den Britschcn minister von buitenlondsche zaken. In antwoord op vragen in het Lagerhuis over het politicschandaal te Tenger heeft sir Austen Chamberlain meegedeeld, dat de Engelsche re geering in geen enkel opzicht verantwoorde lijk is voor eenigerlei benoeming bij de politie aldoor. Noch de Engelsche vertegenwoordiger in het wetgevend lichaam aldaar, noch de di recteur van financiën, die Engelschmon is, zijn ondergeschikt aan de Engelsche regeering. Voor zoover den minister bekend is, zijn geen Engelsche onderdanen bij de misbruiken, die 'zouden hebben plaats gegrepen, betrokken. De Engelsche consul-generaal te Tanger dringt op een volledig onderzoek aan. HET GESCHIL IN DE MIJNNTJVERHEID De mijneigenaren in 7orkshiro wijzigen hun ongunstige loon- voorwaorden. Londen, 7 Juli. (H.N.) Een nieuwe ont wikkeling heeft zich vanavond ten opzichte van het kolenvraagstuk voorgedaan, doordien de eerste minister een schrijven van de mijn eigenaars uit Yorkshire 'heeft ontvangen, waar in medegedeeld werd, dat zij bereid zijn om zich te schikken noar de aanbiedingen in an dere districten gedaan, betreffende het vraag stuk van de winstaondeelen, hoewel zij ten zeerste overtuigd zijn, dat de door hen voor gestelde afwijkingen in het winstaandeel ten volle gerechtvaardigd worden door de om standigheden van de kolennijverheid in hun district. Zooals men zich zal herinneren, waren on<i middellijke loonsverlagingen niet bedoeld voor de mijnwerkers, die 8 uren per dag zouden werden, doch de voorwaarden, aangeboden door de mijneigenaars# van Yorkshire hielden rekening met een wijziging van het percen tage der verdeeling van de winsten der in dustrie tusschen de loonen der mijnwerkers en de winsten der mijneigenaars, wat in het nadeel van de mijnwerkers was. De regeering kwam tot de slotsom, dat het aanbod van Yorkshire onbevredigend was, zoodot gister avond door den markies van Salisbury mee gedeeld werd, dat de regeering zich volledige vrijheid van handelen voorbehield, met be trekking tot de behandeling in loatstcn ter mijn van de* kolenwet, welke tijdelijk den 8-urigen in plaats van den 7-urigen werkdag voor de mijnwerkers mogelijk maakt. Het thans door de mijneigenaars van /ork- shire genomen besluit, zooals dit in het schrij ven aan Baldwin wordt medegedeeld, komt tegemoet aan de bezwaren von de regeering en de wet zal daarom binnen een paar dagen op dc agenda komen. Lord Cecil gaf in het hoogerhtris zijn vol doening te kennen over den toon en het ka rakter van dit schrijven. De regeering is over tuigd, dat aan de mijneigenaars van York shire, een goede raad is gegeven, om in over eenstemming met de overige mijneigenaars te handelen. De wet zal thans morgen in derde lezing worden behandeld. Een crediet-aanvraeg voor ko- lenaonkoop in den vreemde. Londen, 7 J u 1 i. (H. N.) In het Lagerhuis is vanavond gedebatteerd over de aanvraag van het crediet van 3 milliocn, welk bedrag de regeering wil afzonderen en het gebruiken als een revolvingcrediet voor den aankoop van ^colen in het buitenland. Sir Philip Cunliffe Lister zeide, dat het de plicht van iedere aan het bewind zijnde regee ring is om te zorgen, dat tijdens een crisis de noodzakelijke diensten kunnen worden voort gezet en om deze reden is het, evenals bij vroe gere kolenstakingen, noodig, dot de regeering (bevoegd is de noodige aankoopen te doen. De kolen zullen aan de verbruiker? worden ver kocht en de aldus verkregen gelden zullen weer aan het revolvingscrediet ten goede komen. De aankoopen van de regeering zijn slechts noo dig om die van particuliere ondernemingen en firma's aan te vullen, doch beoogen niet deze te vervangen. In antwoord op een desbetreffende vraag werd nog medegedeeld, dat sedert I Mei ruim 1.012.000 tons kolen door particuliere firma's zijn ingevoerd. DE ONTEVREDENHEID ONDER HET SPOORWEGPERSONEEL. Het congres van den nationalen bond von spoorweglieden in Weymouth heeft een resolu tie aangenomen, waarin wordt geprotesteerd tegen het feit, dat de spoorwegmaatschappijen onder de spoorweglieden slachtoffers maken. Cramp, secretaris van don bond, zeide, dat de maatschappijen in bepaalde flagrante ge vallen niet hondelen volgens dc verzekeringen die zij indertijd gaven. SCHOOL VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE. De minister voor openbare gezondheid hcefi gisteren te Londen den eersten steen gelegd voor een school voor tropische geneeskunde. IERLAND. HET LEGER VAN DEN IERSCHEN VRIJSTAAT. Naar uit Washington bericht wordt, zullen 6 officieren van het leger van den Ierschen Vrij staat Amerikoansche krijgsscholen bezoeken. RAIDS OP OPENBARE GEBOUWEN. Gewapend personen hebben gisteren te Dublin een zestal aanvallen gedaan op ver schillende openbare gebouwen, waarbij zij do cumenten en boeken medenamen, maor geep geld. f DENEMARKEN. DE PREMIER NAAR IJSLAND. De premier Steuning en de minister van handel, industrie en scheepvaart zijn Dinsdag per stoomschip naar IJsland vertrokken om een bezoek te brengen aan dit eiland. De directeur- generaal van het Dcenscho departement von Buitenlandsche Zaten was eveneens aan boord, HONGARIJE. DE NIEUWE MUNTEENHEID. V. Do minister van financiën kondigt aan, dat het tegenwoordige geld afgestempeld zal wor den tot een waarde van 1 pengo voor 125,000 kronen. De maatregel gaat T Augustus in. ZUID-SLA VIE. DE OVERSTROOMINGEN. De Donau, Sau en Drau blijven wassen. Tö Belgrado staan de rivierkaden onder water. RUSLAND. OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKINGEN IN DE OEKRAÏNE. Uit Odessa wordt gemeld: Bij uitgravingen in de nabijheid van Kelt plaatsje Oessatof, op zeven werst afstand? van Odessa, ontdekten eenige geleerden, ver bonden aan het technisch-archaelogische mu seum daar ter stede, een vóórhistorische stad. Volgens de meening dezer geleerden is daar mede de schakel gevonden tusschen de voor- historische-Oekrainische Tripolis-bcschaving en het historisch Gricksch-Skyrische tijdperk van het noordelijke Zwarte Zee-gebied. GRIEKENLAND. DE KWESTIE DER OVEREENKOMST MET. ROBMENIE. Moskou vraagt inlichtingen. Moskou, 7 Juli (H. N.) Op een door dc sovjetregeerjng tot de Grieksche regeering gerichte vraag betreffende het tot stand ko men van een overeenkomst tusschen Grieken land en Roemenië is een antwoord van de Grieksche regeering ontvangen, waaruit opge maakt khn worden, dat een dergeb'jke over eenkomst niet bestaat. Do sovjetregeering heeft met dit antwoord genoegen genomen. JAPAN. DE RUSSISCHE GEZANT TE TOKIO s NAAR MOSKOU. De sovjet-politiek in Azic. Kopp, de sovjet-gezont te Tokio, is naar Moskou vetrokken, noar men zegt met een ver lof van twee maanden, maar men gelooft al gemeen, dat zijn reis het bijwonen ten doel heeft van een vergadering, waarop de sovjets een herziening van hun Aziatische politiek zul len bespreken, daar deze tot dusver zeer dui delijk schipbreuk heeft geleden. CHINA. ENGELSCHE BLOKKADE VAN FOETSJOlï.f Uit Kanton wordt gemeld, dat dc autoritei ten aldaar een heftig protest hebben verzonden tegen de blokkade van de haven van Foetsoju, die gelast is door commandant Fitzgerald, commandant van een der Britsche kanonneer- booten in de ChineescKe wateren. Fitzgerald's blokkade-order berust daarop, dot de Chinee- zen moeilijkheden in den weg leggen aan zijn pogingen om uitvoering te geven aan de door hem ontvangen opdracht nasporing te doen omtrent den in Juni gepleegden moord op den Engelschman Phillips. VEREENIGDE STATEN. DE STAKING BIJ DE ONDERGROND- SCHE TE NEW-'/ORK. De tweede dag van dc staking bij de ondcr- grondsche spoorweg is, volgens een bericht uit New-York, zonder incidenten afgcloopen. Ontzaglijke aalftallen menschen kregen opont houd, maar hoewel de treinen overvol waren, kwamen ze toch op hun werk. Er zijn enkele personen gearresteerd. Het ean*ol stakers vormt maar een klein deel von het personeel van de maatschappij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1