Zomer-Uitverkoop „DE EEMLANDER" Adviezen voor GeGdbeiegging Verhuring van Lips Safe-Loketten UQNNEMENISPRUS BUITENLAND. Profiteert van onze buitengewoon goedkoope aanbiedingen Langestraat 36 I" a'le ^llngeiï sterk verlaagde prijzen FLANELCOSTUMES. N.V. MIDDENSTANDS-BANK FEUILLETON. De Markies van Bardeiys, 25e laargang No 8 loort 2.10, idem ico per post 5.per week (met gratis Terre^eyiBg tegen ongelukken) f 0.17s. afzonderlijke nu Cj05. ÜMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITOEVEK: J. VALKHOPF. ARNHemSCHe"pOORTWAL 2A. NnwiNIMlC.4»» TO.INT.M. DUIT3CHLAND. DE RIJKSSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. B e r 1 ij n 8 Juli. (H. N.). De raad van be heer der rijksspoorwegmaatschappij heeft van 6 tot 8 Juli vergaderd. Dr. Luther is tot lid van de arbeidscommissie benoemd. De besprekin gen met den rijkskanselier over de verhouding van de spoorwegmaatschappij tot het rijk zul len worden voortgezet. Wat de exploitatie betreft, werd vastgesteld, dat de uitkomsten nog niet atin de raming be antwoorden. DE PRUISISCHE LANDDAG De Pruisische landdag is tot 21 September verdaagd. EEN HARDHANDIG LANDDAG AFGEVAARDIGDE In de couloirs van den Bcierschcn landdag heeft de soc -dem. afgevaardigde Gerhard Bauer zijn nat -soc. collega Streicher enkele oorvijgen gegeven, daar hij zich beleedigd achtte door een artikel van Streicher in een nat.-soc. blad. ASSURANTIE-ZWENDEL. Bioscoop-eigenaars dc dupe. Uit Berlijn meldt men d.d. 8 Juli aan dc Tel.: De secretaris-generaal van het „Verband Deutscher Lichtspiel-Thenter" (Verecniging van bioscopen in Duitschland), dr. Rannert, heeft zich aan een grootsch opgezetten nssu- rantiezwendel schuldig gemaakt. Van zijn relaties met de vcreeniging, die eer. paar duizend leden telt, maakte hij gebruik om de bioscoop-eigenaars te bewegen, zich tegen brand, diefstal, enz. bij een z.g. Engel- sche verzekering-maatschappij te verzekeren. Aan de bioscoop-eigenaars, die daarop ingin gen, verstrekte hij dan z.g. polissen cener be kende Londensche assurantiofirma Rbbcrt Gar dener Mountaine en Co. Echter waren dit steeds valsche, door Rtinn. it zelf opgemaakte en ondertcekende polissen. De omvang der zwendelarijen staat nog niet vast, doch moet zeer groot zijn, daar ze reeds gedurende twee jaar door Rannert bedreven zijn. Reeds gedurende gcruimen tijd deden ge ruchten de ronde, dut er met dc polissen van Rannert iets niet in oide zou.zijn. Eerst thans evenwel, nu Rannert, door te vluchten de ver denking op zich heeft gevestigd, heeft de poli tic den benadeelden verzocht zich bij hao* aan te melden. FAMILIEDRAMA Neurenburg, 8 Juli. (H. N.) Gister avond heeft zich in de Rilterstrasse een bloe dig familiedrama afgespeeld. De echtelieden Teichmonn, die sedert jaren voortdurend in twist met elkander leefden, kregen gisteren, toen zij van de rechtbank terugkeerden, waat hun scheidingsproces wordt behandeld, op nieuw woorden. De twist liep zoo hoog, dat 'Ieichmann zijn vrouv; door een schot in het hoofd van het leven beroofde, waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. SLACHTOFFERS VAN DEN BLIKSEM. Uit Augsburg wordt d.d. gisteren bericht, dat eenige arbeiders, die bij Simbach door een on weersbui werden overvallen, een schuilplaats zochten onder r^n boom. Deze werd door den bliksem getroffen, waarbij vier der mannen op slag werden gedood, drie zwaar en de anderen licht gewond. NOODLOTTIGE TRAMBOTSING. B er 1 ij n 8 J u 1 i. (H. N.). Vanmorgen vroeg heeft bij Tempelhof een trambotsing plaats ge had, waardoor ongeveer 20 personen gewond zijn. Vrijdag 9 Juli 1926 PRUS DER AOVERIENTIEN met inbegrip van tea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadighcldvadvcitenticn voor de hdft der prijs Voor handel en bedrijf bestaas. zeer voordudigc bepalincen voor het advcriccrcn bene öroaJairc, bevattende de voorwaarden, wordt op a aavraag tocgezoodcn. BU HET BADEN VERDRONKEN. Hannover, 9 Juli. (H. N.) In Seershau- sen zijn gisteravond bij het baden in dc Oker drie meisjes, resp. van 14, 18 en 21 jaar, verdronken. De lijken waren vanochtend nog niet gevonden. BELGIEL DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. Het conflict opgelost. De arbeiders der christelijke organisatie ver schenen gisteren op het werk, maar bij gebrek aan voormannen konden ze niet werken. In een algemeene vergadering der stakers bracht het uitvoerend comité de nieuwe voorwaarden dei werkgevers ter kennis. Er werd een referendum geopend, waarbij de havenarbeiders de nieuwe voorwaarden der werkgevers verwierpen. In den bop van den avond veranderde de toe stand echter volkomen door de interventie van den gouverneur der provincie Antwerpen en den burgemeester der stad. In verband met de onverwachte gebeurtenissen der laatste twee dagen en de stijging van het pond sterling be sloten de werkgevers, dat in het belang van het land het werk tot eiken prijs moet worden hervat. De arbeid zal daarom hedenochtend alge meen hervat woiden. LOONSVERHOOGING IN DE MECIlEL- SCHE MEUBELINDUSTRIE /Je staking in de meubelindustrie van Meche- ien is geëindigd. Er is een overeenkomst go sloten, .waarbij non de arbeiders loonsverho ging wordt gegeven. EEN VREESEL1JK FAMILIEDRAMA TE ST. VITH. Brussel, 8 Juli. Uit Vervieis wordt be richt, dat te Saint Vith de landbouwer Koch in een aanvul van waanzin zijn vijf kinderen met revolverschoten heeft gedood en, voordat men dit kon verhinderen, de revolver op zichzelf lichtte en zich doodschoot. (Tel.) LUXEMBURG. DE COMMUNISTISCHE ACTIVITEIT. Uitzettingen. •Acht Italiaansche en Poolsche communisten zijn uit het mijnbokken verwijdbrd. De vrij tal rijke communisten in de omgeving van Esch ontplooien een groote activiteit en hebben ge- neime vergaderingen in de bosschen aan dc grens gehouden. FRANKRIJK- DE FINANCIEELE CRISIS. Dc houding der radicaal- socialisten. De sociulistisch-rodicalc groep heeft het .financieele debat besproken en besloten dc regeering verschillende ophelderingen te vra gen nopens haar bedoelingen. Als de antwoor den bevredigend luiden, is het waarschijnlijk, dat de groep in groote meerderheidt voor het kabinet zal stemmen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. De leden, van de Duitsche delegatie, die naar Berlijn waren gegaan om de regeering op de hoogte te stellen van den stand dèr onderhan delingen en instructies jn te winnen zijn giste ren te Parijs teruggekeerd om de economische onderhandelingen met Frankrijk te hervatten. DE ARBEIDSWETGEVING De Kamer heeft het wetsontwerp tot wijzi ging van dc arbeidswet aangenomen, om den nationalen arbeid te beschermen. Het ontwerp regelt de voorwaarden, volgens welke buiten- Lindsche werkkrachten mogen en moeten wor den gebruikt. RECLAMES jVun 1—4 regels 4.05, elke regel meer/I.— KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort Groningen Utiechlscheweq 36. Tel. 587 Bezoekt den Sheetuin „tftmersfoortsche Berg' i/Mooiste uitzicht in Nederland lederen dag SHiddag= en Avondconcert Bij ongunstig weer in het Berghotel Ch. L. BÜCZACZER, directeur voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 ENGELAND DE FRANSCHE OORLOGSSCHULD. Een verklaring van den kan selier der schatkist. Ir. het Lagerhuis werd den kanselier van de schatkist gisteren gevraagd of hij, in verband met de herhaalde politieke veranderingen in de Franschc regeering, in staat was te verze keren, dat Engeland gedurende het loopendc financieele jaar van Frankrijk het bedrag van- vier millioen pd. st. zou ontvangen krachtens de regeling der Fransche oorlogsschuld, het welk in April j.l. door Péret werd beloofd. Churchill zeidc, dat hij er hoegenaamd niet aan twijfelde, dat dc belofte stipt zou worden nagekomen. HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID. Het Hoogerhuis neemt de wet in zake. den ochturendag in derde lezing aan. Het Hoogerhuis heeft gisteren het wetsont werp op den achturendag in de mijnen in der de lezing aangenomen, nadat de luboür-partij,. door aan het woord te blijven, de regeering had gedwongen sluiting van het debat te vra gen. Troepjes lobour-leden van het Lagerhuis hebben kabaal gemaakt in het Hoogerhuis*. Zij schreeuwden: „Vier uur voor u en acht voor de mijnwerkers." Er hadden ook weer buiten sporige tooneelcn plaats, toen de koninklijke goedkeuring aan de wet verleend werd. De labour-leden interrumpeerden daarbij op luid ruchtige wijze en riepen: '„Het is een schande én het is een moordenaarswet DE SPOORWEGDIENSTEN WEER NORMAAL. Londen, 8 J u 1 i. (V. D.) Dc spoorwegen hebben hedenmorgen den normalen dienst her vat en hebben zelfs speciale diensten inge steld in verband met de vocontiepcriodc. DENEMARKEN. AUTO TEGEN TREIN. In 1908 en 1918 zijn door den Dcenschen rijksdag wetten aangenomen, krachterts welke in het geheele land een aantal nieuwe spoor lijnen zou worden aangelegd. Tijdens hrt jong ste begrootingsdebat is tmnwcl aan den mi nister voor verkeerswezen het vooistcl gedaan, om, in verbond met dj loenemendc concur rentie door de automobielen, door een spe ciale commissie te doen onderzoeken, of do aanleg van eenige der oniv/Orpen spoorlünen, waarmede nog niet is begonnen, niet b^r achterwege zou kunnen blijven. Deze commissie heeft thans haar rappor» uitgebracht Volgens dit rapport verdient h«»» de voorkeur, den aanleg voiv drie dér ontwor- pen lijnen voorloopig uit la stellen, terwijl de constructie van niet minder dan 33 lijnen, welke gezamenlijk ongeveer 95 millioen kro nen zouden kosten, waarvan dc regeering 45 millioen zou moeten betalen, wordt afgeraden. SPANJE. 'DE VOORGENOMEN AANSLAG OP DEN KONING TE PARIJS. Opnieuw een Spoonsch anur- chist door de Franschc politie gearresteerd. Inspecteurs van politie hebben gisterochtend om 10 uur te Antony (bij Parijs), toen hij op het punt stond in een tram" te stappen, een Spanjaard, die als anarchist bekend staot, ge arresteerd. Hij heet Joseph Alamarcha, bijge naamd de Chinees,*t?n is 25 jaar oud. Men zei- de, dat hij een medeplichtige is van de twee Spanjaarden, die reeds zijn gevtfngen genomen wegens het beramen van een complot tegen den koning van Spanje. Een huiszoeking bij hem gehouden, heeft ecbtei geen enkel resultaat opgeleverd. PRIMO DE RIVERA NAAR PARIJS. Uit Madrid wordt gemeld, dat Primo de Rivera naar Parijs zal gaan om de revue op 14 Juli bij te wonen. Dc koning en de koningin van Spanje zullen dan ook weer te Parijs uit Londen terug zijn en hij zal met hen naar Spanje terugkccren. ITALIË. TEGEN DE KIPITAALVLUCHT. De uitvoer van Itnliaonsche deviezen verboden. Dc Italiaansche staatscourant bevat een be sluit, waarbij de uitvoer van Italiaansche devie zen verboden wordt. Dit besluit heeft niet al leen betrekking op bankbiljetten, chèqucs en menduten, doch omvat ook crcdietbrieven, ge steld in lires, uitgegeven en betaalbaar in Italië. Banken en firmu's, waarbij crcdictbrietfèn be taalbaar zijn of die er op de een of andere wijzo van in het bezit komen, moeten de schatkist mededeclen, welke doorvan in het buitenland in circulatie zijn geweest. Personen, die zich naar het buitenland be geven, kunnen tot 10,000 lire medenemen, doch personen, die regelmatig naar het buitenland plegen tc gaan of bewoners van de grens-zone, zijn uitgesloten van deze gunst en kunnen dc grens alleen passeeren in het bezit van een be drag aan lires, hetwelk voldoende is voor kort verblijf in het buitenland. TS JECHO-SLOWA Ki JE. ZWARE ONWEDERS IN BOHFMEN. Zeven dooden tc Aussig. Uit Praag wordt d.d. 8 Juli oon dc Tel. gemeld Bij een hevig onweer, dot gisteren do om geving van Aussig teisterde, zijn zeven perso nen om het leven gekomen. Ook in andere dcelcn van Bohemen hebben zware onweders gewoed en is groote schade aangericht. ROEMENIE. BULGAARSO' "^P"™NSCH GRENS INCIDENT. Een bende Bulgaarsche komitodjis heeft, volgens een bericht uit Boekarest een Roe- meensche gendarmcriepost in de Dobrocdsja aangevallen. Een Rocmeensch soldaat werd gedood en verscheidene werden gekwetst. NOORD-AFRIKA. HET LOT VAN ABD-EL-KRIM P a r ij s, 8 Juli. (V. D.) Het departement van buitenlandschc zaken deelt mede, dat de Franschc cn Spoansche gedelegeerden thans in beginsel overeengekomen zijn Abd-el-Krim naar Madagascar te verbunnen. Er blijven echter nog zekere punten to regelen, alvorens een definitieve beslissing genomen kan worden JAPAN. DE ORGANISATIE VAN HET LEGER. Naar wordt gemeld, zijn reeds meer dan een millioen recruten ingelijfd krocjücns het nieuwe legerplan, volgens hetwelk jongelieden tus- schen 16 en 20 jaar, die de school hébben verlaten, vrijwillig een voorloopigc militaire training kunnen genieten en aldus een verkor ting van den militairen diensttijd kunnen ver krijgen. Daar een dergelijk stelsel het vorig iaar voor de hoogoscholen en inrichtingen voor hooger onderwijs is ingevoerd, beschikt het Japansche leger over een groote, gedeeltelijk afgerichte reserve buiten dc gewone geoefende reserve. Het doel van het stelsel zou echter veeleef zijn een verbetering van den lichnme- liiken toestand en de discipline, dan een offen sieve voorbereiding. VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. De strijd tegen de smokkelarij. Uit Boston wordt d.d. 8 Juli gemeld, dat do kustwacht een nieuwe campagne is begonnen tegen de Canndcesche dronksmokkelschepen, die op een vijftal K.M. van Koop God voor an ker liggen. "bE RAMP VAN DE S 51. Uit Brooklyn wordt bericht, dat de duikboot S 51, die in September 1925 bij Boston ten gevolge van een botsing met een bemanning van 39 mannen is gezonken, na gelicht te zijn, aldaar is aangekomen. Een aantal verwanten der omgekomenen wachtte de aankomst af. Bij het betreden van de gelichte duikboot S 51 werden twaalf lijken aangetroffen, één in dc machinekamer, de andere in de torpedokamer. RcohtvaoYdigheid is de deugd van groote zielen. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATANI „Marcel, zei hij op dien loomen toon, die zoo aandoenlijk was, „houdt ge van mij „S:re I riep ik uit en ik vroeg mij zelf af waar die raag toe leiden zou, „is het noodig dat te betuigen Z" „pJeen", antwoordde hij kortaf, „ge kunt het bewijzen. Bewijs het door die onderneming .naar Languedoc op tc geven.. Ik heb redenen om dat te vragen, gegronde redenen, rédenen van politieken nard. Ik verlang dat mademoi selle de Lavédan een ander huwelijk sluit. Dat is mijn wer.sch Bardelys, cn ik reken er op gehoorzaamd te worden Een oogenblik kwam de verzoeking bij mij op en greep mij bij de keel. Dit was een kans waarop ik niet gerekend had om een onderne ming op te geven, die mij bij nader inzien reeds tegenstond. Ik kon mijn vrienden van gisteravond bijepri roepen, benevens den her tog dc Chatellerault en hun mcdedcelcn, dat de koning mij verboden had naar de hand te dingen von Roxalunne de Lavédan. Zoo zou ik van mijn weddenschap ontslagen zijn. En toen op hetzelfde oogenblik zag ik in hoe ze mij allen zouden bespotten, ho,e ze zouden denken dat ik dit buitenkansje met beide han den aangreep om mij af te maken van een taak die ik in ccn hoogmoedige bui op mij had genomen. Dc vrees voor zoo iets zette-olle aar zeling ter zijde. „Sire," antwoordde ik, terwijl ik het hoofd debmocdig boog, „het spijt mij meer don ik zeggen kan - dot mijn wensch uw goedkeuring niet wegdraagt, maar ik reken op uw gewone vriendelijkheid en goedertierenheid en ver- trouw op uw vergevensgezindheid* indien ik niet anders kan dan mijn plan ten uitvoer brengen. Ik kan niet anders." Hij greep mij boosaardig bij den arm en keek mij aan met scherpen blik ,»Ge trotseert mij, Bardelys?" vroeg hij met toornige stem. „Dat verhoede God, sirc!" antwoordde ik snel. „Ik doe slechts wat het noodlot mij od- legt." Hij zweeg een oogenblik alsof hij zich in be dwang wou houden voordat hij sprak. Ik be greep, dat menig oog reeds op mij gevestigd was cn velen zullen zich hebben afgevraagd of aan Baidelys weldra het lot zou zijn be schoren dot zijn mededinger Chatellerault gis-, teren te beurt was gevallen. Eindelijk bleef hij weer naast mij stilstaan. „Marcel," zei hij en ofschoon hij mij bij dien naam noemde was zijn stem scherp, „ga naar huis en denk na over hetgeen ik gezegd heb. Als ge prijs stelt op mijn gunst en wenscht dat ik u liefheb, dan zult ge deze reis opgeven en ook het plan dat ge op het oog hebt. Maar blijft ge bij uw voornemen dan behoeft ge niet terug te komen. Aan het hof van Frankrijk is geen plaats voor edellieden die alleen met de lippen dienen, voot hovelingen die hun ko ning ongehoorzaam zijn" Dat was zijn laatste woord. Hij wachtte niet op antwoord, maar keerde zich om en een oogenblik daarna zog ik hem in druk gesprek met den hertog de St. Simon. Zoodanig is do liefde van een vorst ijdel, grillig, onbuig zaam. Verdraag die eigenschappen steeds wat het u ook moge kosten, anders hebt ge ze verbeurd. Zuchtende keerde ik om want niettegen staande al zijn zwakheid on onbeduidendheid, ik had koning Lodewijk XIII, het werktuig van kardinaal Richelieu, lief cn ik had voor hem willen sterven zoo het noodig wasen dot wis» hij wel. Maar in dt geval waarin naar mijn opinie mijn eer betrokken was kon ik mij nietterugtrekken of ik moest mijn wedden schap als verloren beschouwen en mijn neder laag erkennen. HOOFPSTUK IEL René dc Lesperon- Dienzelfden dag ging ik op weg. Want nu de koning tegen mijn plan was zou hij zeker alles doen om het te verhinderen. Ik wist welke krasse maatregelen hij gewoonlijk nam oni iemand te noodzaken te doen wat hij wilde. Ik reisde in een koets, vergezeld van twee lakeien cn een twintigtal gewapende mannen, die mijn eigen livre droegen, allen onder be vel van Ganymedes. Mijn intendant zelf reis de in een andere koets met mijn garderobe* en andere reisbenoodigdheden. Het was ech schoone en bijna koninklijke stoet toen wij de Rue de l'Enfer doorreden en Parijs door de poort varf Orleans verlieten, den weg op naar het Zuiden. Ja, zulk een schoone stoet, dot het bij mii opkwam of zijne majesteit er niet iets van zou vernemen en doar hij wist waar ik naar toe ging mij terug zou laten halen. Om zulk een mogelijkheid te voorkomen, gaf ik be vel een omweg te maken, oostelijk door Tou- rainc. Ik had een neef, de Vicomte d'Amoral te Pont-le-Duc, bij Tours en den derden dag na ons vertrek uit Parijs kwam ik op zijn kasteel onn. Doar ze mij daar zeker niet zoeken zouden, indien ze lust hacld^n mij tc zoeken, besloot ik een dag of veertien de gast van mijn neef te blijven. En in dien tijd hoorden wij van on lusten in het Zuiden en van een opstand in Languedoc onder den hertog van Montmorency Toen ik afscheid van Amaral wou nemen, hij wist dat Languedoc het doel was van mijn reis, trachtte hij met alle geweld mij bij zich te houden totdat vrede en rust waren hersteld in dat gewest Maar ik nam die bezwaren zoo zwaar niet op en bleef bij mijn besluit. Vastberaden, al was het langzaam, vervolg den wij onzen weg cn kwamen eindelijk te Montauban aan. Daar brachten wij ccn nacht door in de Auberge de Navarre met het voor nemen, den volgender. morgen naar Lavédan te gaan. Mijn vader was zeer bevriend geweest met den Vicomte de Lavcdon daarom was mijn hoop gevestigd op een hartelijke ont vangst cn een uitnoodiging de reis naar Tou louse een paar dagen uit te stellen, want Tau- louse gaf ik op als doel van mijn reis. Zoo stonden dus mijn plannen. En zij bleven onveranderd op den dag van morgen bepaald, niettegenstaande de onrustbarende geiuchtente Montauban. Er werd gesproken van een ge vecht dat den vorigen dag te Castelnaudary geleverd was, van de nederfeag van mon- sieurs partij, Goazulo de Cordova's Spaanscho hnvelooze troepen waren geheel verslagen. Montmorency ernstig gewond, was gevangen genomen sommigen zeiden bedekt met twlh- tig, anderen met dertig wonden, en met weinig kans in leven te blijven. Er heerschte groote verslngenheid en ontevredenheid in Lanuedoc dien dag, want men geloofde dat het tegen den kardinaal was, die hun vele voorrechten trachtte to ontnemen, dot Gaston van Orleans de wapens had opgevat. Dat dezq geruchten vap strijd en nederlaag waarheid bevatten, daarvan hadden wij een paar uur later bewijzen genoeg, toen een troep dragonders in volle Avapenrusting het plein voor de herberg van Navarre opreden, aangevoerd door een jeugdigen officier, die de geruchten bevestigde en het aantal van Montmorency's wonden op zeventien bepaalde. Hij lag volgens den officier te Castelnaudary en de hertogin, die zich te Beziers bevond, spoedde zich naar hem toe. Arme vrouw I Haar taak was hem op te passen en in zooverre te doen herstellen, dat hij te Toulouse voor den krijgsraad kon tcomen en met zijn hoofd den prijs betalen voor zijn opstaan tegen het gezag. Ganymedes, die door de weelderige levens-* wijze van de laatste jaren niettegenstaande al zijn snoeverijen een sterker afkeer ha*^ van vijandelijkheden en oproer, smeekte mly aan ,mijn veiligheid te denken en rustig to Montauban te blijven totdat het gewest weer tot kalmte was gekomen. „De plaats is een broeinest van oproer", sprak hij met aandrang. „Indien die Chouans maar hoorqn dat wij ui( Parijs komen en van de partij van den koning zijn, dan slaan zo ons het hoofd af, zoo waar als ik leef. Er is geer. enkele boer in deze streken, haast geen man die geen gloeiende Orleanist is, enti- kardinanl en vriend van den duivel. Bedenk eens goed monseigneur, de reis op 't oogen blik voortzetten is'zoo goed als zelfmoord". $7ordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1