Firma J. W. VAN ACHTERBERGT Meub""rin9 'J!SSSSLs,oBeerderil WIJNHANDEL J. A. SCHOTERMAN &Zn, Westsingeï 12-13 Telefoon 238 Perzische Tapijten, Kleedjes, - Kussens BINNENLAND. UTR.SIRAAT 17 - Gevestigd 1878 - TELEFOON 145 Gewas 1920 Raymond Macau f1.- 140. 1920 St Emilion f 1.40 f56. KOLONIËN. Bijzonder aanbevolen: p. flesch p. anker VEREENIGDE STATEN. STAKING BIJ DE ONDERGRONDSCHE. Uit New-York wordt d.d. 11 Juli gemeld Hoewel de staking bij de ondergrondschc sporen nog voortduurt, loopcn er toch treinen, zij het dan met minder groote snelheid. De stakingsleiders trachten ook de beambten van de Underground te Brooklyn in staking te doen gaan. Dc leiders der arbeiders hebben uiting gegeven aan him voldoening dat de districls- procureur het bestuur van de ondergrondspoor heeft opgeroepen om een uiteenzetting te geven van het ongeluk, dat Vrijdag heeft plaats ge had met een trein, bestuurd door een stakings breker, die naar beweerd wordt, hierin niet vol doende ervaren was. EEN MUNITIEDEPOT IN NEW JERSEY IN DE LUCHT GEVLOGEN. Verscheidene slachtoffers. Een paar stadjes vrijwel verwoest. Uit New-York wordt d.d. II Juli aan de Cour. gemeld: Het grootste Amerikaansche munitiedepot der marine te Lake Denmark nabij Dover in den staat New Jersey is gistermiddag geheel verwoest door een reeks ontploffingen, veroor zaakt doordat de bliksem is ingeslagen in een voorraadkamer met picrinezuur. Een groot aantal levens is te betreuren, doch het juiste totaal der slachtoffers zal de eerst volgende dogen nog niet bekend zijn, daar de buitengewone hitte cn de dichte rook van den op de ontploffing gevolgden brand en de ver dere ontploffingen van granaten en granaat kartetsen het onmogelijk maken nabij de ruïnes te komen. Meer dan vijftig van de 81 mariniers, die bij het depot op wacht waren, worden ver mist. Alle ziekenhuizen der steden in den om trek zijn vol gewonden en buiten een cordon agenten, soldaten en mariniers op de plaats van de ramp wachten op alle hoofdwegen, tal rijke ambulances op de eerste kans om do slachtoffers uit de rookende puinhoopen weg te halen. Verscheidene gebouwen van het vlootarse- naal te Picatinny, op twee mijl afstand, zijn door de ontploffing verwoest en ook hier heb ben ontploffingen plaats gehad. Een zeer groot gebied rondom de plaats der ontploffing ïs door de ramp getroffen. De stadjes Mount Hope en Hibemia zijn vrijwel verwoest en te Rockaway, op vier wijl afstand van het depot, zijn ecnige huizen ingestort. Vele auto's zijn van den weg geslingerd en te Butler, op 30 mijl afstand, zijn tallooze ruiten van huizen en winkels verbrijzeld. Hier is ook het telefoon kantoor in brand gevlogen door vonken, welke door den wind waren overgebracht. De eerste en hevigste ontploffing had plaats om vijf uur 's middags en twee automo bilisten, die toen het terrein van het depot binnenreden, geven daarvan het volgende ver haal: „Het onweer scheen zich juist boven ons te ontlasten. Een geweldige donderslag weerklonk cn direct daarna, zoo snel dat wij volkomen verdoofd werden, weerklonk een afschuwelijk en angstwekkend geluid, dat de gehele aarde deed schudden. Een roode vuurbal werd in dc lucht geslingerd en, voordat wij van den schrik waren bekomen, volgde een tweede ontplof fing. Onze auto werd over den kop gesmeten, doch wij konden er uit kruipen. Door een derdo ontploffing werden wij in een greppel gslingerd. Wij slaagden cr in langs dezen grep pel weg te kruipen naar Picatinny, terwijl voortdurend boven onze hoofden scherven dei granaten vlogen en de hitte steeds ondraag lijker werd." Een telegram, dat gisteravond laat door het departement van marine te Washington werd ontvangen, meldt, dat er slechts twintig per sonen over zijn van de troepcnafdeeling, die in hot depot op wacht was. Ongeveer twee derden van het geheclc personeel wordt vermist. Al het burgerlijke personeel had evenwel het depot gelukkig verlaten, voordat de ontplof fing plaats had; anders zou het aantal slacht offers ongetwijfeld nog veel grooter zijn ge weest. Nader wordt bericht: Het is moeilijk het aantal ongevallen vast te stellen, doch het is bekend, dat een hoofd officier cn drie officieren zijn gedood en meet dan 20 particulieren worden vermist. Vier en veertig mariniers werden gewond. Dc verwoestingen, die door deze explosie zijn aangericht, worden voor het arsenaal van de zeemacht op 18 milliocn dollars geschat Het arsenaal en de landstreek, gelegen op een halve mijl afstand, wordt met vernieling be dreigd door ernstige kleine ontploffingen, die nog geregeld voortduren. Twee of drie in de nabijheid gelegen dorpen rijn verwoest. De inwoners brachten een nacht voi ver schrikkingen door. Hulp werd spoedig gebo den. De gewonden worden naar de hoofdstad vervoerd. DE HITTEGOLP. Verscheidene slachtoffers. Uit New-York wordt d.d. 10 Juli gemeld, dat «!e hittegolf reeds 25 slachtoffers heeft ge- f ischt, waaronder alleen 20 in den staat Ncw- York. De thermometer* wijst onafgebroken 91 graden Fahrenheit aan. In Michigin zijn tijdens een storm, die veel op een oorkoan geleek, vier menschcn gedood. Hevige stormen, hebben naar uit Indiana ge meld wordt, cidaor groote schade toegebracht aan den oogst. VERSPREIDE BERICHTEN. VOOR DE TWEEDE MAAL EEN VIERLING. Naar aan dc Londensche bladen uit Con- stontinopel wordt gemeld, heeft een Turksche vrouw aldaar het leven geschonken aan een vierlingtwee jongens en twee meisjes. Volgens het bericht zou dezelfde vrouw var leden jaar ook een vierling ter wereld hebben gebracht en wel eveneens twee jongens cn twee meisjes. Oost-Indië. DE AARDBEVING OP SUMATRA. Een nieuw telegram van den gou verneur-generaal. Van den gouverneur-generaal van Ncdcr- landsch-Indië is op heden het volgende tele gram uit Weltevreden ontvangen: Dc resident van Padang seinde nader: Het aantal dooden ressort Padang Pandjang totaal 222, waarvan ter hoofdplaats 74; onderdistrict Soemioer ressort Podang-Pandjang 27 doö- den, waaronder in Nagari Gocfoek W.Z. Sin- karamcer 15 slachtoffers door opgestuwd meerwater meegesleurd. In bedoeld onderdis trict 674 huizen ingestort of zwaar beschadigd. De schade met inbegrip sawahleiding enz. ge schat op ruim millioen. Treinverkeer heeft sedert 5 dezer over het geheele net weder plaats volgens normale regeling, behoudens iijnvok Padang PandjangSolo, dat tot nadei bekendmaking is gesloten. De mijningenieui Akkersdijk van vulkaandienst vertrok 3 dezei naar Padang met seismoloog Visser van het observatorium, terwijl voorts een sectie- genie troepen met barpkken is gezonden. De schade aan woningen. Officieel wordt nader uit Batavia gemeld dat ln het onderdistrict X (Scpoeloeh) Kota, w.o. begrepen Padang Pandjang, door de plaats ge had hebbende aardbeving totaal 1709 huizen zijn ingestort of zwaar beschadigd. 56.000 overgemaakt aan het Smeroefonds. Het bestuur van den Kon. Nat. Bond Hel Oranje Kruis maakte heden aan het bestuur van het Smeroefonds te Batavia een som van 56.000 over als eerste remise voor de slachtoffers der Padangramp. HOFBERICHT. H. M. dc Koningin onderhevig aan ccn lichte verkoudheid. De Koningin heeft tengevolge van een lichte verkoudheid haar hotel te Beatenberg geduren de drie dagen niet verlaten. Zij hoopt Maandag dc tochten in den omtrek te kunnen hervatten. MINISTER KAN IN NIEUW-AMSTERDAM. Vergezeld door den Commissaris der Ko ningin in Drente bracht min. Kan Vrijdag een bezoek aan Nw.-Amsterdam. Met den secre taris der Tuinbouwvereeniging, den heer Brou wer werd een bezoek gebracht aan het nieuwe vciUngsgebouw cn den proeftuin. Bizonderhedcn over het bezoek. Omtrent het bezoek, dat de minister van Binnenlandscho Zaken en Landbouw mr. Kan gisteren aan dc provincie Drenthe gebracht heeft, wordt het volgende gemeld: In gezelschop van den Commissaris der Ko ningin, mr. J. T Linthorst Homan, is de Minis ter, langs terreinen van het Staatsboschbedrijf, ontginningen van de N. V. „Het Landschap Drenthe" en het stroomgebied van het dooi werkloozen genormaliseerde „Drostendicp" onder Sleen, naar Nieuw-Amsterdam gereden, alwaar het de vorige week geopende veilings gebouw van de tuinbouwvereeniging „Spes Nostra" werd bezichtigd. Onder leiding van den secretaris dier vcrceniging, den heer Brou wer, werd een bezoek gebracht aan het tuin- bouw-voorbéeldbedrijf van Spes Nostra. Van hier vertrok de Minister naar Coevorden vooi een bespreking met het college van B. en W. cn voor een bezoek aan de toekomstige stroo- cartonfabriek. Op weg naor Hardenberg bezichtigde Zijns Excellentie een deel der ontginningen in den Scheerschen polder, behoorend tot het land goed „de Groote Schecre" van baror. van Lynden uit Arnhem, alwaar reeds sedert ge- ruimen tijd meerdere \yerklooze veenarbeiders uit Emmen werkzaam zijn. Van uit Hardenberg, waar onder leiding van het Kamerlid Weitkamp eenige boerderijen werden bezocht, vertrok dc Minister weer nhar de Residentie. DE BELASTINGONTWERPEN. Het verslag der commissie van voorbereiding gereed. Naar wij vernemen heeft de commissie van voorbereiding voor de belastingontwerpen, welke den 28en Mei bij de Kamer zijn ingeko men (I herziening van de verdedigingsbelas ting II; 2 wijziging van de Leeningswet 1914; 3 Wijziging van de wet op de personeele be lasting; 4 Aanvulling van de Zegelwet (hotel- bclasting); 5 Weelde verteringsbelasting) een uitvoerig verslag over deze wetsontwerpen aan den minister van financiën doen toekomen. Gelijk bij een commissie van voorbereiding gebruikelijk is, zal dit verslag eerst later, te gelijk met het antwoord der regeering, worden gepubliceerd. BRIEFVERKEER MET RUSLAND. De directeur-generaal der Posterijen en Te legrafie maakt bekend, dat van 16 Juli a.s. af brieven met aangegeven geldswaarde in het verkeer met de Vcrecnigde Socialistische Republiek der Sovjets zijn toegelaten. Het maximum-bedrag der aangegeven waar de bedraagt 5000 voor dc brieven, gericht aan Staats- of credietinstellingen en 2500 voor de overige brieven. De brieven mogen geen andere schriftelijke mededeelingen bovatten dan een korte aanwij zing, uitsluitend betrekking hebbend op den inhoud van den brief. Eveneens kunnen van genoemden datum al brieven met aangegeven geldswaarde voor Chi na en Japan over de Vereenigde Socialistische Republieken der Sovjets hun bestemming be reiken. Het maximum bedrag der aangegeven waar de voor brieven als evenbedoeld bedraagt naar China 1500 cn naar Japan f 2500. DE EERSTE KAMERVERKIEZINGEN. De candidoten der C.-H. Unie. Dc candidaten der Christel.-Hist. Unie^ voor de a.s. verkiezing van leden der Eerste Kamer luidt als volgt in dc provincie Groningen, Drente, Over ijssel en Gelderland Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, Wijhe mr. O. J. E. Baron van Wasscnaer van Catwijk, 's-Gravenhagc J. Knoppers, Meppel; prof. dr. J. dc Zwaan, Groningen; J. C. Wolt huis, Vroomshoop; mr. dr. C. O. P. Baron Creutz, Bennckom (gem. Edc)H. A. Robaard, Hoogeveen en mr. E. J. Thomassen Thues- sink van der Hoop van Slochtercn, Slochteren; in dc provincie Zuid-Holland Jhr. mr. dr. N. C. dc Gijselaar, Leiden; mr. A. v. d. Hoeven, Rotterdam; dr. C. J. K. v. Aalst, Amsterdam; mr. dr. C. O. P. baron Crcutz, Bennckom; jhr. dr. J. W. H. Rutgers Rozenburg, Baarn; prof. dr. F. de Vries, Rotterdam; H. J. de Groot, 's-Gravcnhoge C. L. van Willemswaard, Schoonhoven. (Ned.) „ONS BELANG". Dc 23e olgcmecne vergadering. Men meldt ons uit Maastricht, d.d. 9 Juli Alhier de 23e algemeene vergadering ge houden. Reeds lang vóór den aanvang bleek het dat er iets bizonders stond te gebeuren. Vroegtij dig verzamelden de afgevaardigden zich op het Stationsplein, waar een stoet werd gefor meerd en voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie uit Maastricht naar het vergaderge bouw (De Mastrcechter Staar), werd gemar cheerd. Het hoofdbestuur, in rijtuigen gezeten, voer de de bondsvlag mede. In Maastricht werd zeer veel belangstelling getoond. Vele onderofficieren hadden zich van uit cnlo, Den Haag cn Ede per rijwiel naai Maastricht begeven. De afdceling Utrecht was door 25 leden vertegenwoordigd, waarvoor de heer Verhoef uit Utrecht rich zeer veel moeite had getroost. Dc bondsvoorzitter, de heer W. Wijk, oud lid van de Tweede Kamer, heeft daarna de openingsrede gehouden en gememoreerd wat in het afgeloopen jaar had plaats gehad. Hij wijst op de geestelijke inzinking die zich van het onderofficierskorps heeft meester gemaakt. Iedere andere minister van oorlog schijnt het een schande te achten wanneer'niet met nieuwe plannen wordt tc voorschijn gekomen om de weermacht verder af te takelen. Het is alles kiezersangst en kiezersvrees. Wanneer we zien de kapitalen die worden weggesmeten aan sterkedrank, bier, tabak ën sigaren, dan is he,t dubbel misleidend om hier tc gewagen van bezuiniging. Ook dc z.g. militaire mede werkers doen mede aan de legerofbraak, b.v. de militaire medewerkers van „Het Vaderland" en „Het Algemeen Handelsblad", die zich niet ontzien om de weermacht aan te vallen in dc positie van het corps onderofficieren. Ook hier is het, in belang van leger en volk, noodzakelijk daartegen stelling te nemen. Overgegaan werd tot het doen van verschil lende mededeelingen. Vertegenwoordigd waren 35 afde;elingen. Het jaarverslag van den alge- meenen secretaris werd ongewijzigd goedge keurd. Het verslag van den algemeenen pen ningmeester en van den redacteur van hei algemeen militair weekblad werd na enkele opmerkingen goedgekeurd. Na afloop van de middagvergadering werd door de afgevaardigden en genoodigden deel genomen aan een gemeenschappelijken maal tijd, waaraan door pl.m. 300 personen werd deelgenomen. Na een korte avondvergadering was er ge legenheid tot een gezellig samenzijn, in het voormalig kegelpaleis. Tevoren werd een telegram van hulde en trouw gezonden aan H. M. de Koningin en het koninklijk huis. De vergadering werd verdaagd tot den vol genden morgen. Voortzetting der 23e alge meene vergadering. Zaterdagmorgen werd de algemeene verga dering voortgezet. Door de afdeeling Maas tricht werd een groot schilderstuk aangeboden, voorstellende een gedeelte van Maastricht Dc afdeelingen Maastricht, Bergen-op-Zoom, Leiden, Vlissingen en Gorinchem stelden een bedrag beschikbaar voor het sanatorium, groot 2875. Het algemeen beleid van het hoofdbestuur werd goedgekeurd. De hoofdbestuursleden Wijk, Brandwijk en Schut ijzer werden herkozen. Instcdc van don heer Noordewier, die om gezondheidsredenen had bedankt, werd geko zen de heer Lecgstra uit 's-Gravenhage. Aangenomen werd een motie Utrecht, lui dende De XXnie algemeene vergadering van dc onderofficiersvereeniging „Ons Belang", kennis genomen hebbende van het advies van de com missie G. O. Landmacht B, over het initiatief voorstel van de vereeniging van onderofficie ren „Ons Belang", betreffende een „Ontwerp Rechtstoestand wel onderofficieren", aan Z.E. den minister van oorlog uitgebracht van oordeel dat, hoewel met dit advies wederom een be langrijke schrede is gedaan op den weg, welke voert naar een wettig geregelde positie, voor de onderofficieren, het werk voor deze zoo be langrijke zaak hiermede geenszins geëindigd is; dat integendeel, het succes met dit officieelo advies van een officiccle commissie bereikt, voor de organisatie een spoorslag zal zijn om met te meer klem op de invoering van eer» rechtstoestand wet aan te dringen dat bedoeld ontwerp van wet, pas na ern stige overwegingen en critischc beschouwingen tot stand gekomen geheel een geest ademt van de door „Ons Belang" gepropageerde denkbeelden, cn, eenmaal tot wet verheven, te gemoet komt aan vele reeds lange jaren in den boezem van het O.O.-korps levende ver langens dat vooral nu er weer verschillende reorga nisatie-maatregelen betreffende het leger in het voornemen schijnen te liggen, het tot stand komen van een goede*rechtstoestandwet voor dc onderofficieren meer dan ooit dringt besluit vorengenoemd ontwerp van wet te beschouwen als de grondslag waarop en het ideaal waarvoor een krachtige actie voor een wettig geregclden rechtstoestand zal worden gevoerd. Noodigt het H.B. uit voor deze uiterst be langrijke zaak alle krachten samen te trekken, opdat dc organisatie een zóó krachtige cn goed geleide actie zal kunnen ontplooien, dat de onderofficieren, zoo spoedig mogelijk, vol ledige rechtszekerheid zullen bezitten cn een goede, bij de wet geregelde positie, de hunne mogen noemen. Vervolgens werden de verslagen van het Sa natoriumfonds, het kleedingfonds en van den bouw- en woningstichting goedgekeurd. Aangenomen werd een motie van het hoofd bestuur, waarin bij de regeering wordt aan gedrongen om het beroepskader niet verder in te krimpen, daar aan hen thans reeds, cn voor» al aan dc onderofficieren een zware dagtaak moet worden opgelegd, en nu reeds het gemis aan geschoold beroepskader ernstig wordt ge voeld. Voorts dat bij eventucele vcrminderingeiV moet worden gezocht naar wegen, die vrijwil lige opwachtstellingen tot doelstelling hebben. Bij het punt „salarissen" werd door vele af deelingen geklaagd over de salarisschalen, die veel te laag werden geacht. De ruwe salarisverlagingen die hebben plaats gehad, werden gegrond door te wijzen op den toestand van de schatkist, die veel te somber werd voorgesteld. Het personeel in militairen dienst heft trou wens een loonsverlaging gekregen, 5 pet. groo ter dan die van het burgcroverhcidspersoneel, en zulks op gronden, die onjuist moeten wor den geacht. Het congres sprak zich met alge meen e stemmen uit, tot het treffen van maat regelen, om te geraken tot betere salarisscha len. Van den huidigen minister van Oorlog wer^ ook in deze verbetering verwacht. Nadat ten slotte de veriies- en winstrekening over 1926 was goedgekeurd, werd de vergade ring gesloten. Des middags verzamelden dc afgevaardig den zich ten stadhuizc, waar een photo werd genomen. 's Avonds was er een groot feesthal in het feestgebouw „St. Servaosklooster", dat zeer druk was bezocht. Zondags werd een groot concert aangeboden door de zangvereeniging „Mastreechter Stoai", met medewerking van den heer Pierre Moll. 's Middags werd een gedeelte van Maastricht bezocht, met welwillende medewerking van dc Koninklijke Harmonie uit Maastricht. „Ons Belang kan met groote voldoening terugzien op deze algemeene vergadering, die de zuidelijke afdeelingen zoo krachtig in do gelegenheid heeft gesteld om nog beter inzicht te verkrijgen in het leven, werken en streven van hunne organisatie. J. KLOOTSEMA. f Directeur van het R. O. G. te Doetinchem. i Man seint ons uit Doetinchem, dat aldaar op 58-jarigen leeftijd gisteravond plotseling is overleden de heer J. Klootsema, directeur van het Rijksopvoedingsgesticht aldaar, en rid der in dc Oranje Nassau-orde. W. HEPNER. f De bij het vliegongeval omge komen passagier. De bij het vliegongeluk met F VII om het leven gekomen passagier, de 5I-jarige heer W. Hepner, eenig firmant der graanfirma L. Hoyack en Co. te Amsterdam, was voorts lid van den Raad van Toezicht van de Am« sterdamsche Bank en commissaris van do Standaard Verzekering Maatschappij. De thans overledene bewoog zich ook op maatschappelijk terrein. Hij was penningmees ter van do Avondscholen der Vereeniging Handelsonderwijs, secretaris van de Industrie school voor de Vrouwelijke jeugd en bestuurs lid van het fonds tot aanmoediging en on dersteuning van den gewapenden dienst in dc Nederlanden. KLACHT TEGEN EEN DEURWAARDER INGETROKKEN. De klacht tegen den deurwaarder de G. in Den Haag is ingetrokken, aangezien hij gis teren betaald heeft. ERNSTIG ONGELUK OP EEN GESLOTEN OVERWEG. Een auto met vaart tegen het afsluithek Zaterdagmiddag is nabij den spoorwegover gang op den Rijksstraatweg naar Venlo to Roermond een ongeluk gebeurd, waarbij drio personen gewond werden. Een vrachtauto van den heer A. Bams, uit Maastricht, waarin een viertal personen was gezeten, naderde met een vaart van ongeveer 30 K.M. uit de richting Venlo. De wagen reed tegen dc afsluitboomen van den overweg, welke gesloten waren, juist op het moment, toen met een snelheid van circa 70 K.M. de sneltrein uit de richting van Venlo naderde. De afsluitboom werd uit zijn verband gerukt en door den schok gedraaid. Het voorste gedeelte ge raakte met kracht in een der laatste wagens van den trein. In een coupé, waarin drie personen zaten, werden alle drie door den zwaren boom ge troffen. Oogenblikkelijk trok een der reizigers, die in een andere coupé was gezeten, aan den noodrem, zoodat de trein een honderdtal me ters verder tot stilstand kwam. De heo' D. D. Schraay, uit Geldermalsen, bleek een gecompli ceerde beenbreuk bekomen te hebben. Hij moest, nadat hem ter plaatse de eerste hulp was verleend, in het hospitaal te Roermond worden opgenomen. Dc heer Larchen, uit Sim pel veld, werd niet zoo ernstig verwond. Hij kon, zij het met moeite, zijn reis vervolgen, ten einde zijn woonplaats te bereiken. Dc heer Broekman, uit Leerdam, werd even eens niet zoo ernstig gewond. Hij brak zijn reis evenwel af en keerde naar zijn woonplaats te rug. In den getroffen spoorwagen werd een vrij groot gat geslagen, de auto werd niet be schadigd. Deze is vanwege de justitie in be slag genomen. De passagiers, welke in de auto gezeten hadden, kwamen met den schrik vrij. De trein ondervond een vertraging van tien minuten. (Tel.) DOOR DE ZEE MEEGESLEURD. Twee leden der A. J. C. afd. Rot terdam verdronken. Gister was een groep jongelui van de afdee ling Rotterdam der A. J. C. naar het strand bij Kijkduin getrokken om daar den dag door te brengen. Moe van een lange wandeling wilden de jongens en meisjes zich eerst wat verfris- schen door een bad. Ongeveer op de grens van Monster cn 's-Gravenhoge, bij landhuis 21, be gaven zc zich te water. Allen keerden terug, op één na, het 18-jarige meisje G. G., zij zwom in de omgeving van de pier, waar de zuiging van het water zeer groot was. Plotseling zagen haar kameraden, dat ze werd weggezogen en in zee verdween. De 18- jarige J. B., die gekleed op de pier stond, sprong onmiddellijk te water om te trachten zijn vriendinnetje te redden. Ook hij echter werd door den stroom meegesleurd. De op het strand staanden konden uit den aard der zaak weinig hulp bieden. Natuurlijk heerschte onder hen groote verslagenheid. Dc lichamen der ver ongelukten zijn tot nu toe niet aangespoeld. (Ct.J. Bij het baden verdronken. Zondagmiddag tegen 5 uur is de 15-jarige \V. Z. uit Leiden ter hoogte van het Zee-Hos pitium te Katwijk bij het baden in zes ver dronken. VERGIFTIGING. Schadelijke cocOsnoten. Te Bellingwolde (Gr.) is het geheele gezin van den arbeider J. S. ongesteld geworden. De geneesheer constateerde vergiftiging tengevol ge van het eten van cocosnoten. Een twee honderdtal zijn van den voorraad cocosnoten bij den handelaar H. in beslag genomen ONWEER Wolkbreuk boven Venlo. Een ontzettend zwaar onweer, gepaard met feilen bliksem en zware stortregens, heeft zich Zaterdagochtend boven Venlo ontlast. Riolen en putten liepen over, terwijl dc marktbczoe- kers haastig een goed heenkomen moesten zoeken. De bliksem sloeg in op Seinhuis E. der spoorwegen, dat juist buiten dienst gesteld was en doorkliefde den schoorsteen, die viel. Op verschillende plaatsen raakte de electri- schc verlichting en dc telefoon onklaar en sloegen zekeringen stuk. Ook dc elcctrische wissclbediening op het station werd getroffen, doch spoedig hersteld. De bliksem sloeg ook in de woning van M. S. te Blerik. In een oogwenk stond alles in vlam, terwijl -de belendende woning van F. T. mede werd getroffen. Beide huizen brand den af. Veel hooi cn huisraad ging verloren. Te Doetinchem. Bij een hevig onweer met zvaren hagelslag sloeg een gat in het dak van de woning van Tieckcn aan den Rozengaardschenweg te Doe tinchem. Eenige balken werden versplinterd en tweo varkens gedood. Twee personen door den bliksem gedood. Men seint ons uit Doetinchem: Tijdens een onweder van qngekende hevig heid sloeg de bliksem in de woning van D. van Arragon te Velswijk (gem. Zelhem.) Van Arra- gon werd terstond gedood Het begin van brand werd gebluscht. Nabij Varssevcld werd de woning van den landbouwer Biermsen door het hemelvuur ge- troffen. Een deel der woning werd vernield

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 2