„DE EEMLANDER" LOUIS KLEIM F. H. LOMANS BINNENLAND. Woensdag 5 Januari 192/ iisirüiiiiiï met Inbegrip van te» I bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lleldadigheids-adve.tentiën door de belit der prijs. Voor handel en bedrljl bestaan teer voordccligc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. EERSTE BLAD. BUITENLAND. m duitschland. frankrijk. engeland. italië. albanië. polen. oostenrijk. keclames AMERSFOORT Electro- en Radio Technisch Bureau roemenie. bulgarije. zuid sla vie. litauen. noord-afrika. egypte. syrië. china. vereenigde staten. mexico. midden-amerika. 25 laargang No 159 per 3 nuanden voor Amcrv per maand/"0,75. idem fiasco per post f 3.—. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175. afrondcilijkc nummers C.C5. ÜIWFÖORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VRLKHOFP. POSTREKENING N». 47910. TEL INT. SI3. r. .1 t EEN TREILER GESTRAND. Uit Hammerfest wordt d.d. 4 Jan. bericht, dat dc Duitsche stoomtreilcr Ruth Ilse bij Loppc in een zwaren sneeuwstorm gestrand is. De toe stand van het schip is hachelijk.' Men vreest, •dot het zal vergaan. EEN BRIEFJE VAN CLEMENCEAU. Dc Écho de Paris heeft aan Clemenceou diens oordeel over dc vervroegde ontruiming van het Rijnland gevraagd cn ten antwoord gekregen „Waarde heer en collega I Ik dank u voor uw vriendelijken brief, mnor hot spijt mij aan uw verzoek niet te kunnen voldoen. Ik stam nog uit een tijd, toen de journalisten hun eigen mecnin'g uitspraken en niet uit de meeningen van anderen artikelen mankten. Als ik van meening was, dat ik in de droeve omstandig heden, welke wij doormaken, iets met nut zou kunnen zeggen, zou ik niet afwachten, tot ik om mijn meening werd gevraagd. Het is nog niet zoo'long geleden, dat ik aldus bij een andere gelegenheid handelde. (Clemenceau doelt hier op zijn open brief aan president Coolidgc over dc schulden). Maar ik bekom mer me minder om wat de menschen zeggen, don om hun daden. Vergeef deze openhartig heid van een doode, die zijn eigen begrafenis overleefde" HERRIOT ONGESTELD. Parijs, 4 Jan. (V. D.) De Franschc minis ter'van onderwijs Herriot is ziek. Hij is lijdende aén griep DE WERKLOOSHEID. Geen ontstellende omvang. Na afloop van den ministerraad verklaarden Sarraut en Tardieu gisteren, dat uit een onder zoek in alle departementen naar de kwestie der werkloosheid blijkt, dat de toestand geenszins verontrustend is. Behalve in belangrijke centra els Parijs, Lyon en Marseille is de crisis in dc departementen onbeteekenend. De hoofdinge nieurs der openbare werken zullen alle maat regelen treffen om eventueelc werkloozen te gbritiken voor werkzamheden aan de wegen. De werkplaatsen van den staat en de departe menten zouden zoo noodig onmiddellijk 16,000 werkloozen kunnen te werk stellen, maar er zijn geenerlei aanvragen om werk. Het grootste aantal aanvragen, te Pau geregistreerd, over treft de 60 niet. Het adntal werkloozen te Parijs bedraagt thane 13.000, waarvan 3000 losse werklieden. HET ONDERZOEK INZAKE DE ALGEMEENS STAKING. De algemecnc raad tegen den mijnwerkersbond. Het lang uitgestelde onderzoek naar de alge- meene staking in Mei van verleden jaar zal op 20 Januari worden gehouden. Kort nadat de algemeene staking, die van 312 Mei duurde, geëindigd was, eischten dc mijnwerkersfedcra- tic en de meer extremistische groepen van de arbeidersbeweging een onderzoek met hot doel den algemeenen raad van het vakverbond in staat van beschuldiging, te stellen wegens hei verraden der arbeiders De algemeene raad stepade toe in het houden van een onderzoek door verantwoordelijke leiders der vakvcrceni- gingen. In arbeiderskringen wordt evenwel verklaard, dat de algemeene road bij het onderzoek geen defensieve houding zal blijken aan te nemen, maar integendeel een uitvoerige beschuldiging zal richten tot de. leiders der mijnwerkersfede- ratic. De raad zal in den brecde op dc her haalde gelegenheden wijzen, waarbij de 'mijn- werkersleiders het gegeven advies in den wind sloegen en iedere brug om tot een regeling te komen, negeerden of afbrnken, die de vak- vereenigingsleiders moeizaam gebouwd hadden, terwijl zij tezelfdertijd verwachtten, dat de raad steeds klaar zou slaan om in hun belang op te treden. DE DRAADLOOZE TELEFOON v LONDEN—NE W-70RK. De telefoondienst tusschen Londen en New- 7ork zal op 7 Januari te T 45 's namiddags Greenwichtijd worden geopend. De dienst zal- ra dien datum te 1.30 beginnen en te 6 uur lindigen. DE SPIONNAGEZAAK-STRANDERS. Londen, 4 Jan. (V. D.) Heden werden alhier een Engelschman en een Oostenrijker gearresteerd, wien ten laste gelegd werd, dat zij in correspondentie zouden zijn geweest met Stranders, die dezer dagen te Pörijs gearres teerd werd als verdacht van spionnage ten gunste van Duitschland. Na verhoord te zijn, werd de Engelschman cp vrije voeten gesteld, terwijl men den Oostenrijker voorloopig nog vasthoudt. De documenten, die in de woning van dezen laotsten te Briwon werden aange troffen, zullen aan het departement van oorlog worden doorgezonden. DE WERKLOOSHEID. Op 24 December bedroeg het aantal werjt- loozen T.35T.TTT, zijnde een vermeerdering met^ 414261, vergeleken bij de voorafgaande week. SPANJIL DE PESETA GAAT OMHOOG. Londen, 4 Jan. (H N.) De belangrijkste gebeurtenis op dc buitcnlandsche wisselmarkt is in de afgeloopcn weck dc verbetering van den koers van dc Spaansche peseta geweest. Een week geleden noteerde de peseta 31 per pond stcding, terwijl de koers vandaag ge stegen is tot 31.24, hoewel later een reactie tot 3T.15 volgde. Deze stijging wordt toege schreven aan de voorgestelde belastinghervor mingen in Sponjc en ook aan den bevredigen den toestand van den handel f VOOR DE VERBETERING VAN GENUA'S HAVEN. Rome. 4 Jan. (H. N.) De Italiaansche re geering heeft een crediet van 100 milliocn lire toegestaan voor dc verbetering en dc uitbrei ding van de havenwerken te Genua. EEN ITALIAANSCHE TABAK- MAATSCHAPPIJ Rome, 4 Jan (H.N.) De Italiaansche mi nisterraad heeft besloten tot oprichting van een Italiaansche tabakmaatschappij, welke zich zal toeleggen op dc productie, de verwerking von en den hondel in tabak in Italië en zijn koloniën. Het kapitaal zal in hoofdzaak door dc schatkist worden verschaft. Tevens zullen de prijzen van buitcnlandsche tabak in Italië worden verhoogd. MASSA-ARRESTATIE. Napels, 4 J a n. (V. D.) Dc politie heeft nabij Aversn meer dan tweehonderd leden van een geheime vcreeniging gearresteerd. EEN PALEIS VERBRAND. Vele kunstwerken tc loor gegaan. De Intransigeant meldt uit Venetië, dat het prachtige puleis, toc-behoorende aan prins Cla ry, in den nacht van 3 op 4 Jon. een prooi der vlammen is geworden. Naar schatting zijn door dezen brand voor verscheidene millioencn lires aan kunstwerken verbrand. HKT VERDRAG MET ITALIË. Dc Italiuonschc rcgcering heeft aan dc Albo» neeschc regeering medegedeeld, dat zij de re- gistratic door d?n Volkenbond van dc additio- neclc conventie bij het verdrag aanvaardde WEER EEN OPSTAND. De Vrcme verneemt uit Skoetari, dat tenge volge van de hurde vonnissen van dc buiten gewone rechtbank tegen hen, die aan den jong- sten opstand deelnamen, een nieuwe opstand is uitgebroken. Er zouden zich zeven Mahomc- daanschc stommen bij de opstandige beweging hebben aangesloten. DE BU1TENLANDSCHE BETREKKINGEN. Verklaringen van Zalcski. De minister van buitenlondsche zaken heeft in.de commissie van buitenlandschc zaktn van den landdag verklaard, dat alle stroomingen, die gericht zijn op het in het leven roepen van geschillen tusschen het Oosten cn het Westen van Europa, indruischcn tegen den g«est van den vrede. De minister twijfelde er riet aan, dat zekere onrustbarende stroomingen, die in Duitschland hccrscheri cn erop aansturen dc betrekkingen met Polen te verstoren, n;ct do gevoelens van het Duitsche volk in zijn ge heel weerspiegelen. Polen wenschte ccn leuning aan Danzig te vergemakkelijken, maai wild© dat Danzig alle_ adviezen van het finoncicelc comité van den Volkenbond uitvoeide. In de betrekkingen met sovjet-Rusland was geen cn-- kele noemenswaardige verandering gekomen. Polen wenschte nooit cenig bloc tc vormen, gericht tegen Rusland en de minister koester de dc hoop, dat ook bij sovjet-Rusland dc op rechte wensch naar vrede bestond Polen had geenszins het^ voornemen zich te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van Litauen cn was steeds bereid betrekkingen van goede nabuurschap te vestigen met Litauer», dat wel dra zou erkennen, dat het zijn onafhankelijk heid alleenlijk aan Polen te danken had. EEN ORGAAN DER NATIONALE MINDERHEDEN. Warschau, 4 Jan. (H. N.) Tc Warschau zal een gemeenschappelijk orgaan van de na tionale minderheden verschijnen, dat voorloopig nis maandblad onder den titel Notion zal uit komen en in verschillende talen gedrukt zal worden. DE TELEFONISCHE EN TELEGRAFISCHE VERBINDING MET DUITSCHLAND. tien nieuwe kabel in gebruik genomen. Ween en, 4 Jan. (H N.) Vanmorgen is een nieuwe kabel voor het telegrafische en telefonische verkeer tusschen Duitschland en Oostenrijk op plechtige wijze in gebruik geno men. In den Weenschen Hofburg was daartoe een uitgelezen gezelschap bijeengekomen, o.a. bondspresident Hainisch, bondskanselier dr. Seipel cn de Duitsche minister der posterijen De bondspresident richtte over den nieuwen kabel hartelijke wcorden ter begroeting tot rijkspresident von Hindenburg. Von Hinden burg sprak in zijn antwoord de hoop uit, dat deze nieuwe verbinding de samenwerking op geestelijk en economisch gebied tusschen beide volken nog inniger zal maken. Daarop volgde een gesprek tusschen bondskanselier dr. Sei- Van 11 rebels t 4.05. elke regel meer 11.— u~R.E:cMnrso.MEisrrF^\/xr mm i| Laat uw Radio aansluiten op het electtische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Handelaren. pel en rijkskanselier dr. Marx In het begin van den zomer zal dc kabel tot Boedapest worden verlengd. DE ZIEKTE VAN DEN KONING. Berlijn, 4 Jan. (V. D.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat de gezondheidstoestand van dn koning veer sléchter gewordéh is. Voor loopig is afgezien van dc reis naar Parijs. Twee specialisten uit Berlijn zijn telegrafisch naar Boekarest ontboden. (Andere berichten daaren tegen zeggen, dat dc koning vooruit gaat. Red.) HET JONGSTE COMPLOT. „Slechts" 80 arrestaties. Het Bulgaarsche telegraafagcntschap meldt, dat de berichten over een to Bulgarije ontdekte communistische samenzwering overdreven zijn. Het aontal gearresteerde personen bedraagt niet jnccr dan tachtig. EEN FASCIST VERMOORD. P a r ij s, 4 Jan. (H.N.) Volgens een bericht uit Belgrado aan de Chicago Tribune is de leider dor Zuid-Slavische fascisten Valentin door een boer zoo ernstig met een dolk ge wond, dot hij tijdens zijn vervoer naar het zie kenhuis stierf. HET DIRECTORIUM VAN HET MEMEL- GEBIED. Tot president van het directorium van het Memelgebicd is „Oberamtmann" Schwellus be noemd Ook bij deze benoeming van een pre sident van het directorium is met de voorstel len der vertegenwoordigers der partijen van den Memeier Landdag geen rekening gehou den. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Onrust in de Spoanschc zóne. Volgens berichten uit Tetoean blijft cr eenige onrust hcerschen in dc Spaansche zóne. Twin tig Sooansche soldaten zijn in een hinderlaag gevallen en afgemaakt. Sjeik Ocled Aisja Eli- dri is met zijn troepen afvallig geworden. Er is een levendige contrabande in wapens. Deze geschiedt via de Riffijnsche havens, ondanks het toezicht ter zee. KONING FOEAD OP REIS. Koning Foead van Egypte maakt op het oogenblik een rondreis door Boven-Egypte en heeft daarbij een bezoek gebracht aan het graf van Toetenkamen. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN S7RIË. Een bende uiteengejaagd. Een bende onder bevel van Ali Attrasj, die zich genesteld had in werd door cavalerie verspreid. Zij verloor 20 dooden en liet een groot aantal gevangenen cn een belangrijken buit aohter. DE VERWARRING IN CHINA. De relletjes te Hankau. Londen, 4 Jan. (H. N.) Telegrammen uit Hankau melden, dat een grootc menigte Chi- neesch gepeupel, aangestookt door propagan disten, die tegen dc buitcnlondcrs ageerden, gisteren getracht hebben de Engclsche neder zetting binnen tc dringen. De Engclsche oorlogsschepen landden ma trozen en soldaten om dc vrijwilligers tc hel pen dc concessie te verdedigen. Gedurende den gcheelen namiddag werden zij met steencn cn keien bestookt. Bij het schoonvegen van het niet verdedigdt» voorgedeclte der concessie werd een kleine groep matrozen n\et stokken aangevallen, waar bij sommigen hunner ernstig letsel opliepen. Verscheidene Ghincezen kregen klappen, toen andere motrozen hun kameroden tc hulp kwo- en. Ondanks de ernstige uittarting werd geen enkel schot door dc matrozen of dc vrijwilli gers gelost en de correspondenten brongen hulde aan de merkwaardige zelfbehcersching der verdedigers. Tegen den avond zond dc Chincesche over heid troepen om de orde tc herstellen cn werd het gepeupel uiteengejaagd. DE VERHOUDING TOT NICARAGUA In de omgeving van Coolidge wordt dc mee- ning uitgesproken, dat de Ver. Staten ver plicht zijn ten aanzien van Nicaragua hun po litiek voort tc zetten van bescherming van lijf en goed der Amerikanen. Er wonen trouwens vele Amerikanen, die hooge posities in den handel bekleeden, in Nicaraguo. De Ver. Sta ten hebben dan ook het recht, tegen betaling van 3 milliocn dollar, een kanna! docr het land te graven cn een vlootbnsis tc stichten in dc baai van Fonseca. DIAMANTSMOKKELARIJ. Een matroos als bemiddelaar. Tc New 7ork zijn Zondagmiddag diamanten ter geschatte waarde van 300.000 gulden in beslag genomen, die verborgen waren in dc sokken van een Belgisch matroos van ccn stoomschip, dat dien dag 's morgens vroeg uit Antwerpen was aangekomen. De douane-auto riteiten verklaarden, dat er alle reden was em te veronderstellen, dat er een goed-georganf- secrde combinatie bestond met haar hoofd kwartier in Europa, welke gebruik maakte van opvarenden van schepen, die uit Belgische ha vens vertrokken om juwcclen naar Amerika te smokkelen. ONTPLOFFING OP EEN SCHIP. Uit Baltimore wordt d.d. 4 Januari gemeld, dat drie cadetten van het Franschc opleidings schip Richelieu zijn gedood c-n verschillende gewond bij een ontploffing in Curtis Bay. Een nader bericht houdt in, dat het onmo gelijk is het aantal dooden vast te stellen, tot de brand gebluscht is. Alle ambulances van de stad zijn opgeroepen Alle beschikbare docto ren en verpleegsters zijn ter hulp gesneld. Vol gens een later bericht worden cr nog 5 leden der bemonning cn 28 haverorbeiders vermist. EEN OPSTANDIGE BEWEGING. Een kazerne aangevallen. Onveiligheid iri de buurt van Mexico. Volgons tc Mexico ontvangen berichten heb ben 200 opstandelingen een nedérioag gele den bij een aanval, die zij gisterenochtend on dernamen op de kazerne te Leon in den staat Guanajuato; de regeeringstroépen schoten 10 opstandelingen neer en de gemeentepolitie nam het meerendeel van de overigen gevan gen. Elf inwoners, van wie zes notabelen, wer den op staanden voet ter dood gebracht Deze stoutmoedige aanval, die ten doel had zich van de stad meester te maken, is bijna dodelijk gevolgd op de verklaring van den minister van oorlog, dot het Mcxiconn- sche leger den toestand in dc gcheele repu bliek meester is en in staat is elke opstandige beweging te onderdrukken en ook niet zal aar zelen dot te doen. Een aanzienlijke rooverbende maakt tegen woordig de omstreken van Mexico onveilig 50 gewapende mannen hebben Dinsdag tol van auto's aangehouden op enkele mijlen be zuiden de stad en de reizigers uitgeplunderd. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. Een compromis-president Een draadlois bericht meldt, dat het Ame- rikaansche ministerie van biritenlandsch'e zaken in het geheim bezig is bij de in Nicaragua tegenover elkaar staande partiien als bemid delaar op te treden. Beide presidenten zou men er toe willen brengen plaats te Trïaken voor een compromis-condidaet. ling getroffen wordt ten aanzien von de wcdeiv zjjdscho overbrenging van verzoeken om rechtsbijstand op het gebied van ongevallen* verzekering. Oen cntcnte-comitc in dc maak. Da berichtgever te Brussel van het Hbld. meldt Met het oog op liet bevorderen van de cul- tureele belangen tusschen Nederland en Bel gië wordt Zaterdag in het Palais Mondial een vergadering gehouden met het doel, con Ne* derlondsch-Belgisch cntcntc-comité tot stand to brengen. Wie dc pezsonen zijn, van wie het initio*1'©? uitgaat, meldt dc berichtgever niet. DE RECLAMEKALENDER DER V. O. V. NEDERLAND EN BELGIË. J-'-i v Overbrenging van verzoeken om rechtsbijstand. Door den minister van BuitenlandscKe Zaken zijn aan de leden van de Tweede Kamer over gelegd de nota's, welke gewisseld zijn tusschen den Nederlandschen gezant te Brussel en den Belgischen minister van Buitenlendsche Zaken, waarbij een bijzondere vereenvoudigde rege* Afzichtelijk en onvoegzaam De heer Van der Waerden heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ge vraagd of deze terstond de verspreiding wil doen stoppen van den afzichtelijken en on* voegzamen reclame-kalender voor de vrijwil lige ouderdomsverzekering, uitgegeven door het Bureau Vrijwillige Rjjkspcnsiocnvcrzeke- ting, Statenbolwerk I, te Haarlem, en dc oxcrrr* ploren die zijn uitgegaan wil doen opvragen DE R.-K VOLKSPARTIJ. Godsdienst en politiek. Eer beroep op den paus. De „Roomsche Democraat", orgaan der R.-K Volkspartij, bevestigt de besprekingen tusschen eenige vooraanstaande personen uit dè R.-K Volkspartij en dc R.-K. Staatspartij, dc heerer. Scttcur en Ruys de Bcercnbrouck, onder lei ding van het Tweede Kamerlid Kuiper, maai voegt daaraan het.volgende toe; „1o. Dc actio voor de verkiezingen der Pro vinciale Staten en gemeenteraden moet cn z« overal met kracht worden voortgezet. 2o. Van ons rapport zal geen duimbroc' worden afgeweken. 3o. Een beslissing berust bij de vergaderir van afgevaardigden. Ruys cn Scttcur mogr-. natuurlijk gerust samen praten. Wij brengen dus in onze houding niet d' minste verandering, vooral niet nu Paus Piu*. XI ons zoo duidelijk gelijk heeft gegeven mc de volgende woorden. Zie „De Maasbode' va. 23 Dcc. 1.1. „Wat wij gaan zeggen, kan ook buiten Frank rijlc nuttig en to pas zijn." „Het rs den katholieken onder geen voor waarde geoorloofd toe tc treden tot een pro gram of een school van hen, die de politie! boven den godsdienst verheffen, en den gods dienst in dienst stallen van de politiek." Wij zeggon niet, dat de paus hiermede df Staatspartij heeft bedoeld, maar wédr blijft het, dat het proccssiereoht en het cvangelic- rccht in Indië worden opgeofferd aan de coali tiepolitiek en dat bij de vorigo verkiezingen de godsdienst op velo plaatsen in dienst is gesteld van dc politiek der Staatspartij. „Het zal integendeel van het hoogste belang zijn, dat zij allen in datgene, wat den gods* dienst betreft, op het nauwst zijn verbonden". Dit is de grondslag der eenheid volgens ons rapport. „Het staat een ieder vrij om voorkeur te ge* ven aan politieke idealen en programs, welke met de goddelijke wetten en beschikkingen overeenstemmen". Dc paus kent ons dus uitdrukkelijk het recht toe om dc voorkeur te geven aan de politjeke idealen der R.-K. Volkspartij. Wij willen dus wat de paus wil, eenheid op godsdienstig ge bied, maar tevens vrijheid voor onze idealen." Het orgaan van de R.-K. Volkspartij bevat ook nog een rapport van een commissie diei partij, waarin critiek wordt geoefend op het rapport der commissic-Barge ran dc R.-K. Staatspartij, dat h. i. aan de leiding te veel, aan de kiezers te weinig invloed toekent bij de .reorganisatie van de laatstgenoemde partij Aangegeven wordt een schema tot wijziging van het ontwerp-kiesreglement der commissi©- Barge. De commissie der R.-K. Volkspartij, be staand© uit de heeren Van Oostvecn, Van Hees, Set'teur, Van Zeeland en Tijndal, besluit haai beschouwingen als volgt ,Dc staatkunde in het algemeen omvat U veel vraagstukken van zuiver technischen aard, waarvan de oplossing met geen enkel katho liek beginsel verband houdt, dan dat overa'; cn onder alle omstandigheden de katholiekei. noodzakelijk in één enkelo Katholieke Staat kundige Partij vereenigd zouden moeten zijn. Hoe zuiverder en algemeener de katholieke levensbeschouwing door dc bevolking van eenig land wordt aangehangen, hoe grooter derhalve de zekerheid is, dat in «1 die vraagstukken, waarover het katholieke beginsel zich met groote duidelijkheid uitspreekt, dit katholiek beginsel zijn staatkundige toepassing zal vin den, des te grooter is de vrijheid der katholie ken in dat land, zich op grond van mecnings- vcrschillen in zaken, welke het beginsel niet raken, in onderscheiden politieke partijen té organiseeren." BURGEMEESTERSBENOEMING. Benoemd tot burgemeester van Horsseifc H. A. C. Banning. ,r RIJKSSERUMINRICHTING. Benoemd is tot scheikundige aan de Rijlüf» seruminrichting G. L. C. la Bastide, chemiscE doctorandus te Laren. MEDEZEGGENSCHAP. I Debatvergadering Stenhuis—Simon Mao4 Naar „Het Volk" verneemt, wordt op 3 et 16 Februari a.s. een openbare debatvergadrf* ring gehouden door de Leidsche Studentenvef- eeniging, waarin de heer R. Stenhuis vóór, de heer Simon A Maas tegen medezeggenschap tal apreken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1