F. H. LOMANS Verhuring van Een Speelbal der Fortuin. MDUEIIISPK ZÏ,7£°,Z W „DE EEMLANDER" PIIIS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Electro- en Radio 'Technisch Burea N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Lips Safe - Loketten FEUILLETON. 25 Jaargang No 161 Ideai franco per post f 3.-", per week (act gratis renrekcring (egcn ongelukken) f 0.17&. afzonderlijke nummers f 0.05. AMMOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|oJrTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Vrijdag 7 Januari 1S27 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llefdadigheids-advcitcntiën voor de helft der prijs. Voor hanc»«;l en bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor het advcrlecren. teno circulaire, bevattende de voorwaarden wordl op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 6 Jan. (H. N.) In den minister raad van vanmorgen zijn in overleg met gene raal Heye, den chef van het legerbestuur en generaal Pawels, de nog niet geregelde punten inzake het ontwapeningsvroogstuk besprok' De beraadslagingen daarover zullen morgen worden voortgezet. DE DUITSCHE HERSTELBETALINGEN. Verklaringen van Gilbert Parker Berlijn, 6 Jon. (H. N.) Gilbert Parker, de agent-generaal voor dc betalingen op re kening voor de schadevergoeding, heeft te Washington in oen onderhoud met de pers ge zegd, dat Duitschlond zich door arbeid en zijn wil om den vrede tc bevestigen, geleidelijk van de verschrikkelijke gevolgen van den oorlog herstelt. Op deze wijze heeft Duitschlond in het afgelóopen jaar 350 millioen dollars voor de schadevergoeding kunnen opbrengen, welk be drag later tot 600 millioen dollars zal stijgen, zijnde ongeveer 1/6 van de geheele begrooting der Vereeigdc Staten. In het bijzonder wees Gilbert Parker er nog op, dat dc strooming ten gunste van den vrede in Duitschlond steeds sterker wordt. HERVATTING DER ONDERHANDELINGEN MET POLEN. B c r 1 ij n, 6 Jan. (H. N.) Naar de bladen vernemen zijn de onderhandelingen tusschen Polen en Duitschlond over de stikstoffabrie- ken weer hervat. Morgen worden ook dc on derhandelingen over het handelsverdrag hervat. HÖRSING. Geruchten over zijn aftreden. Hörsing, de Oberprësidcnt van Saksen, schijnt, naar de Vossische Zeitung meldt, van plan te zijn tegen 1 April om gezondheids redenen ontslag t' nemen. Hörsing is alge meen voorzitter van het rijksbanicr Zwart-rood goud. Officieel is echter nog niet het minste be kend omtrent Hörsing's plannen. MIJNONGELUK. Bochum, (j Jan. (V. D.) In de mijn „Kon- stantin" zijn tvvc-? arbeiders door vallend ge steente getroffen. Van één hunner kon het lijk worden geborgen. FRANKRIJK. DE PAUS EN DE VREDE. Een verklaring van den pauselijkcn nuntius. De pauselijke nuntius te Parijs publiceert een communiqué, waarin hij tegenspreekt: Io. dot de Heilige Stoel op eenige wijze de beweging voor autonomie in den Elzas heeft aangemoe digd; 2o. het optreden van den bisschop te Straatsburg ten gunste van het tot rust bren gen van de geesten in den Elzas niet volkomen heeft goedgekeurd; 3o. al dan niet openlijk de beweging to? aansluiting van Oostenrijk bij, of samensmelting met Duitschland heeft aan gemoedigd. De Heilige Stoel is bereid zijn mo- reelen steun te verleenen aan elke actie, die ten doel heeft den '■rede onder de volken te vestigen en te consolideeren. Hij weet, dat de vrede niet stevig of duurzaam zou zijn, indien hij niet werd omgeven door voldoende waar* 'borgen, maar hij denkt er niet aan ooit richt* snoeren of raad te geven. Het communiqué zegt verder, dat de rede van den nuntius op Nieuwjaarsdag uitging van dit beginsel. Het is verkeerd cr iets anders in te willen ontdekken dan de erkenning van het oprechte verlangen naar vrede, dat Frankrijk bezielt. DE KABINETSCRISIS IN DUITSCHLAND. Dr. Curtius. Wij geven hierbij het portret van dr. Curtius, die, gelijk wij reeds meedeelden, wordt ge doodverfd als aanstaand kabinetsformateur. DE GRIEP. Straatsburg, 6 Jan. (V. D.) In het in dustriegebied van Elzas-Lotharingen heerscht de griep in hevige mate. In Straatsburg b> draagt het aantal patiënten ongeveer 28.000. ENGELAND. DE REIS VAN DEN HERTOG VAN YORK. Het vertrek. Londen, 6 Jan. (H. N. Draadloos). De slagkruiser Renown is vanmorgen met den her tog en hertogin van York aan boord om half II uit Portsmouth vertrokken voor het bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. Dc prins van Wales, prins Henry en prins George deden den hertog cn do hertogin uitgeleide. De insche ping bood een schilderachtig tooneel. De dek ken en torens van het groote schip, dat in den schitterenden zonneschijn een zilveren glans had, waren omlijnd met matrozen, die in him blauwe pakken met witte kragen arm in arm de afzetting vormden. Toen de hertog voet uan boord zette, werd zijn standaard op den groo* ten most van het schip gchesohen en werd hei gedonder van de kanonnen der schepen in de haven gehoord, die 21 schoten voor het konink* lijk saluut afschoten. Overeenkomstig de oude gewoonte sedert de dagen, waai in Nelson dc. overwinning behaalde, weerklonk ook het ge* fluit van de bootslieden. De prins van Woles inspecteerde als oudste officier de eerewacht van 100 mariniers, die op het dek opgesteld v/as. In hun blauwe en gouden uniformen, ol- gezet met witte biezen, boden zij in het schit terende zonlicht een prachtig tooneel. Het af scheid vond binnen een half uur plaats, waar na de prinsen van boord gingen en de Renown door sleepbootcn weggetrokken werd. Alle schepen in de haven waren gepavoiseerd en lieten tijdens het vertrek hun sirenes klinken, terwijl de kanonnen van de slagschepen Iron Duke, Marlborough, Rainbow cn Emperor of India het koninklijk saluut brachten. Dc hertog en dc hertogin verschenen op het promena dedek, om aan de prinsen en de jeugdige toe schouwers een laatste vaarwel toe te wuiven. Vier torpedojagers begeleidden de Renown tot in zee, terwijl 5 groote watervliegtuigen het ichip tot het eiland Wight vergezelden. DENEMARKEN. GRIEP In ral van streken van Denemarken breidt de *'riep zich voortdurend uit. Verscheidene scholen zijn gesloten. Er zijn ook al enkele sterfgevallen voorgekomen. RECLAMES Van 1—4 roscls 1 4.05. elke regel meer f 1.— Laat uw Radio aansluiten op het.electrische licht door het Utrechtschestr. 15 -=» Amersfoort Aangesloten bij den Ned. tond van Radio Hande'aren. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 ITALIË. EEN ANTI-FASCISTISCHE INKTWERPER. Rome, 6 Jan. (V. D.) Uit Genua wordt gemeld, dat uldaar een jonge, uit CcVania af komstige, Siciliaan is gearresteerd, die in het postkantoor twee inktkokers had gcwbipen naar het aan den muur hangende porti ct van Mussolini. Het glas brok cn het porti et weid cinstig beschadigd. BANDIETEN, DIE IN DEN VAL LIEPEN Napels, 6 Jan. (V. D.) Vijf bandieten dochten twee toeristen aan te houden en hun geld af te persen. Het bleken evenwel twee burger geklcedc politicagenten te zijn, die onmiddellijk als antwoord op het verzoek om geld hun revolver trokken. Zij doodden één der bandieten; een andere werd gewond, terwijl de overigen vluchtten. POLEN. DE VERKLARINGEN .VAN ZALESKI. De discussies in dc commissie voor buitenlandschc zaken. Warschau, 6 Jan. (V. D.) De verklarin gen, die de minister van buitenlandsche zaken Zaleski Dinsdag in de commissie voor buiten landsche zaken van den Landdag heeft afge legd, zijn, gelijk wij reeds meldden, in dc com missie uitvoerig besproken. De afgevaardigde Niedzalkowski van dc Poolsche socialistische partij, zeide nog, dat het gevaar niet ligt in de verdragen van Lo carno, moor in den terugkeer tot het systeem van het samengaan van groepen mogendheden Het is in het belang van Polen en van den wereldvrede, dat de autoriteit van den Vol kenbond wordt versterkt. Dc afgevaardigde Reich van de Joodsche Club keurdo de buitenlandsche politiek van minister Zaleski goed. Andere leden van den Landdag legden ge lijke verklaringen af. In zijn antwoord op de verklaringen conclu deerde minister Zaleski, dat hij, wat betreft de buitenlandsche politiek, op den landdag kar. steunen. Hij verklaarde, dat de Poolsch-Fron- sche alliantie goed is en door de Fransche openbare mcening wordt geapprecieerd. i DE PERSWET Dc minister van justitie lijdt een nederlaag. Warschau, 6 Jan. (V. D.) De bcgroo tingscommissie van d«n Poolschen landdag heeft op voorstel van de sociaal-democraten een bedrog van 100 zloty van het salaris van den Poolschen minister var. justitie afgetrok ken, dit als uiting var, wantrouwen tegen den persoon, die in eerste instantie oorzaak is van de totstandkoming van de perswet ROEMENIE. DE MILITAIRE DIENSTTIJD. Boekarest, 6 Jon. (V. D.) De Roemeen- sche minister van oorlog heeft een wctsontweip ingediend, waarbij dc militaire dienst'ijd van 24 op TO maanden wordt gebracht. Do hier door verkregen bezuinigingen zullen worden oangewend tot verbetering van de uitrusting REORGANISATIE VAN 'T LEGER. Boekarest, 6 Jon. (H. N.) Dc minister van oorlog heeft een credict van 35 milliard voor de reorganisatie van het leger aange vraagd. Een desbetreffend wetsontwerp zal •lezer dogen bij het parlement worden inge diend RUSLAND. VERBANNING VAN DE NIET-RUSSISCHE GEESTELIJKEN B e r 1 ij n, 6 Jon. (H. N.) Volgens een bc richt uit Warschau heeft de sovjetregecring eer, /crordcning uitgevaardigd, volgens welke alle niet-Russische geestelijken met uitzondering •un dc vertegenwoordigers van den patriarch te Constantinopel, het verblijf op Russisch grondgebied verboden wordt. ONDERHANDELINGEN MET DE BALTISCHE STATEN. B e r 1 ij n, 6 Jan. (H. N.) Naar uit Riga wordt gemeld, heeft dc gezant van sovjet-Rus land tc Helsingfors, Lorenz, instructie ontvan gen terstond onderhandelingen tc beginnen mei de Baltischc staten, dit in verband met het be sluit der ministers van buitenlandschc zaken der Baltischo stoten om met Rusland do onder handelingen over een gnrantiepoct voort te zetten. BRITSCH-INölE. BOMMEN TE CALCUTTA ONTDEKT. Do politic tc Calcutta heeft in een huis der tien bommen, twee brownings en tal van pa tronen ontdekt. Twee jongelieden zijn nonge houden. De overheid hecht aan deze ontdekking om politieke redenen groot belang. Een later bericht voegt hieraan toe, dot de po'itic een inval deed in een huis in verbond met de daar ter stede gevonden bommen. Zij nam geschriften cn materiaal voor het ver vaardigen van bommen in beslag. CHINA. HET BRITSCHE MEMORANDUM. Japan's standpunt. Wat betreft de houding van de Japanscho regeering ten aanzien van de Engclschc voor stellen, schijnt het, aldus een bericht uit Tokio, dat de Japansche regeering den tegenwoordi- gen toestand in China zoo netelig acht, da: het onverstandig zou zijn zich te binden lot een bepaalde houding, zoolang men niet vol komen zijn eigen standpunt kan bepalen. Naar men zegt, heeft de Japansche gezant te Peking opdracht gekregen zich eerst van de mcening van den Engelschen gezant aldaar op de hoogte te stellen, voordat men tot een besluit over gaat Dc houding der Belgische rcgccring. In tegenspraak met het bericht van een En- gclsch blad, dat melding maakte van een zwen- king in dcc houding van de Belgische rcgecring ten aanzien van het Engclschc memorandum nopens China na de ontvangst, die het bij Frankrijk en Japon heeft gevonden, meldt eon Biussclsch telegram, dot het onderzoek van het memorandum nog nauwgezet wordt voort gezet, maar dat niets den eersten indruk hoeft gewijzigd, dien het Engelsche document in of- ficicele Belgische kringen heeft gemankt. DE VERWARRING IN CHINA. De laatste berichten omtrent den toestond tc Hunkou. Londen, 7 Jun. (V. D.) Volgens do laatste berichten uit Hankou is het Britscho gemeente bestuur van Hankou afgetreden en is dc con-* cessie geheel oan dc Chincezcn ovcrgcluten. Do Chhicesche vlag waait van dc openbare ge bouwen. De Chineesche militairen zijn er nog niet in geslaagd de opgewonden menigte uit de concessie te verwijderen. In Britschc kringen is men van mcening, dat geen pogingen moeten worden oangewend om met dc nationale rcgcc ring te ondcrhondelcn, voordat de concessie to Honkou is ontruimd en weer onder Britsch be stuur is gesteld. Een poging tot herovering det Britschc concessie L o n d.o n, 7 Jon. (V. D.) De Duily Mail meldt uit Sjunghai, dot do Britsche kruisers Carlisle en Vindictive en de torpedojager Wishart Vrijdag van Hongkong to Sjanghai verwacht worden. Vernomen wordt, dot een poging zol worden gedaan do Britsche conces sie to' Hankou weer in bezit te .icmcn Dc concessie weer in Britsch bezit Londen, 7 Jan (V. D.) Reuter meldt uil Honkau, dot tusschen de Briischc en dc Chi neesche militaire autoriteiten overeenstemming is bereikt en dat dc Engelschen dc concessie weer in bezit hebben. De Chineesche soldaten werden teruggetrokken, uitgezonderd dc mili toire politie. Het Chineesche ultimatum. Vertegenwoordigers van Chineesche arbei ders, boeren, kooplieden, studenten en solda ten zijn 4 Januari bijeengekomen Zij hebber, het volgende ultimatum opgesteld, dot aan don Engelschen consul overhandigd zul worden en binnen 72 uur zal moeten worden ingewilligd, als dc Kontonnceschc regeering het goedkeurt. Het ultimatum cischt verontschuldigingen en vergoeding van dc Engelsche rcgccring voor dc gedooden en gewonden van dc onlusten var. 3 dezer en bestraffing van dc daarbij betrok* ken Engelschen voorts afdanking van alle ijwilligers en vertrek von de kunonncerboo- ten, vrijheid voor dc Chineezen in dc Engcl schc concessie tot hot houden van vergaderin gen cn optochten, dc vorming von anti-Engel- schc boycotcommissies en het recht voor de Chineesche troepen om dc orde in de Engel sche concessie tc handhaven. Anti-Engelschc betoogingen to Hankau. Uit Londen wordt d.d. 6 Januari gemeld Alle Chineesche werklieden cn bedienden bij Britsche ondernemingen waren vanochtend op geroepen tot een groote vergadering te Han kau, waar verscheidene sprekers heftige anti- Engelsche redevoeringen hebben gehouden. Dc politic stond geen optochten of bctoogingen in de stad zelf toe, maar liet de sprekers en het talrijk gehoor overigens ongemoeid. De niet zeer tolrijkc Chineezen, die de vergadering niet hadden willen bijwonen, werden met ge wold door hun kameraden er heen gevoerd en gedwongen het werk neer tc leggen. Na afloop keerdo de groote meerderheid voorloopig weer aan het werk terug, maar dc handelsbedrijven staan nagenoeg stil. De surtaxes. Uit Peking wordt d.d. 6 Jan. gemeld Dc inspecteui-gencradl der zeedouane ver trok met bestemming naaiSjanghai tot he* oeren van besprekingen met de bankiers er> den plaatselijken commissaris der douane ovei het voorstel inzake de douane. Als iemand het beste heeft gevonden heeft het mindere niets aantrekkelijks meer voor hem. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A T. 8 Hier hield zij op. Plotseling brak zij af, om zich Iets voorover te buigen, en hem met open mond aan te staren, haar wijdopen oogen ge- tuigdm van een verbazing, zoo groot, dat zij haar toorn en vrees overtrof. Heescli en scherp klonk eindelijk haar stem „Wie zijt ge Watwat is uw naam Hij keek op zijn beurt, hield op met zijn voorhoofd af te vegen, zich afvragende, wat zij in hem zag, waardoor zij zoo vreemd be wogen werd. Waar zij stond; was haar ge laat voor meer dan de helft in de schaduw, terwijl het licht van de kaarsen op tafel vol op het zijne scheen. Hij dacht er nog over, hoe hij haar zou antwoorden, welken naam hij zou aannemen, toen zij hem verschrikte en hem verdere moeite bespaarde. „Ge zijt Randal Holles," riep zij op woes- ten, scherpen toon. Hij kwam een stap nader in een soort ver bijstering, buiten adem, terwijl een vreeselijkc aandoening zijn hart bestormde, hij keek haar verwezen nan, met open mond, zijn gelaat bleek als van een doodc. „Randal Holles," herhaalde zij met die vreemd, verwrongen stem. „Gij I Dot gij juist dit moest doen Waai er eerst slechts woeste verwondering in haar oogen had gelegen, zag hij nu een toe- nemenden afschuw, totdat zij genadig haar ge zicht met haar handen bedekte. Een oogenblik deed hij hetzelfde. Hij bedek te ook krampachtig zijn gezicht. De jaren we ken terugde kamer met de gedekte tafel voor dien schondelijken maaltijd verdween, om voor zijn oogen plaats te maken voor een bloeienden kersenboomgaard, en in dien boomgaard zat een meisje op een schommel, plagerig, muar toch aanbiddelijk, een lied te zingen, dat hem, jong en rein en eerlijk, spoedig aan haar zijde bracht. Hij zag zichzelf, een jongen van twin tig jaar, de wereld ingaan met een dames- handschcen op zijn hoed een hondschoen, dien hij nog altijd trouw bewaard had, om helden daden tc bedreven ter wille van die schoone dame, om niets minder dan de wereld te ver overen, om die haar in de schoot te kunnen werpen. En hij zag haar deze Sylvia Far- quharson van den Hertogsschouwburg zoo als zij in die lang vervlogen dagen geweest was, toen ha3r naam Nancy Sylvester was. De jaren hadden haar volkomen doen ver anderen. Waar kon hij in deze schitterend mooie vrouw het kleine meisje terugvinden, dat hij zoo vurig had liefgehad Hoe kon hij er oon. gedacht hebben, dat zijn kleine Nancv Sylvester herschapen was in dc schitterende Sylvia Farquharson Hij wankelde achteruit, tot ziin schouders de gesloten deur raakten, en keek en keck in stomme verbazing, ziin ziel kwam in verzet^ door het afschuwelijke van den toestand, waar in zij zich bevonden. „God," kreunde hij luide. „Mijn Nan I Mijn kleine Nan I" Hoofdstuk XVIII De onderhandeling. Op een anderen tijd en een andere plaats zou deze ontmoeting hem met een ander soort afschuw vervuld hebben Zijn ziel zou pijn en toorn gevoeld hebben te merken, dat Nancy Sylvester, die hij in zijn verbeelding hoog en onbereikbaar als dc sterren zelf geplaatst had, wier herinnering als een baak voor hem was, die oen rein, wit licht wierp, om hem door het moeras van menige lage verzoeking te gelei den, vernederd was tot dezen staat van zooals hij het zeggen zou kwade pracht. Doch nu vaagde het bewustzijn van zijn eigen, schandelijk gedrag, ieder andere gedachte uit. Hij wankelde voorwaarts, en viel op zijn knieën vor haar neder. „Nan I Nan I" riep hij met gesmoorde stem „Ik wist niet. Ik docht niet Het was voldoende, om haar ergste vrees te bevestigen, om haar de verklaring te geven van zijn tegenwoordigheid, waartegen zij wan hopig gestreden had ondanks de overstelpende bewijzen. Zij stond voor hem, een vrouw van weinig meer dan gemiddelde grootte en bijna al tc tenger en tcch had zij iets trotsch en vorste lijks en hoogs over zich, dat hoar zelfs nu niet verliet in dezen vrceselijken toestand zoowel van gevaar als van wreede ontgoocheling. Zij was toevallig geheel in het wit gekleed en geheel wit stond zij voor hem behalve waar de plooien van den blauwen doek, waarmee zij gebonden wes geweest, om haor hals en boe zem hingen. Haar kleed van glanzend ivoor kleurig satijn was niet witter don hoor smol gelaat. In haar langwerpige oogen, die bij beurten uitdagend, spottend cn liefkoozend konden kijken, waren nu donkere vlekken van lijden te zien, terwijl er in hun blouw-grocno diepten niets dan groote afschuw lag. Zij brncht een fijne, smalle hand aan haar voorhoofd, streek de modieuse krullen van haar kastanjebruin haar weg, en tweemaal be proefde zij te spreken, voordat er woorden van haar strakke lippen kwamen. „Ge wist het niet I" Dc pijn maakte dc stem hard en scherp, wier natuurlijke welluidend heid groote massa's bekoord had, cn de klank er van was els een scherp zwaard voor dien knielendpn wanhopenden man. „Het is dus zoo als ik dacht Ge hebt dit gedaan op last van een ander. Ge zijt zoo gevallen, dat gc als ge huurde schelm optreedt. En ge zijt Randal Hol les I" Een kreunen, een woest gebaar van wanhoop waren do uiterlijke tcekenen van zijn marteling. Op zijn knieën sleepte hij zich nader, tot voor haar voeten. „Nan, Non, oordeel niet, voordat ge gehoord hebt, voordat Moor zij viel hem in de rede. Zijn diepe ver nedering zelf was een welsprekende erkenning van het ergste. „Gehoord Hebt ge rfie niet alles gezegd. Ge wist het niet. Ge wist niet, dat ik het was, die ge on'vocrdet. Denkt ge, dat ik niet kan raden, wie de meester-schurk is, die u voor zijn handlanger gebruikt En ge wist niet, dat ik het was dot het iemand was, die u eens liefhad, toen ge rein en eerlijk waart 4 „Nan I Non I O God I" „Moor ik heb u nooit zoo lief gehad als il u thans veracht, nu ge zulk een laag wezen geworden zijt gij, die de wereld voor mij zoudt veroveren. Ge wist niet, dat ik het was, voor wier ontvoering ge betaald werd I En gc zijt zoo schaamteloos, zoo zonder eenig eer gevoel, dat ge die onwetendheid als een ver ontschuldiging durft aanvoeren. Nu, ge weet het nu, en ik hoop, dat ge door die wetenschap gestraft zijt. Ik hoop, dot, als cr nog ecnig gevoel van schaamte bij u overgebleven is, het uw ellendige ziel tot asch zal doen ver branden. Sta op, man," gebood zij hem, met vorstelijke minachting, en prachtig tragisch. „Wordt uw laagheid ook maar eenigszins goed gemaakt door daar te blijven liggen Hij stond dadelijk op. Het was echter niet zooals zij dacht, om te gehoorzamen aan haor bevel, don wel uit een plotselinge ingeving, 'lat het noodig was, onmiddellijk te handelen. Alle angst, die zijn ziel dreigde te doen barsen, moest onderdrukt wordenalles wat hij te zeggen had, om die angst uit te drukken, en misschien te verlichten, moest wachten. „Ik kan ongedaan maken, wat ik gedaan heb," zei hij, en zich beheerschend onder den dwang van die dringende noodzakelijkheid, nam hij een flinke houding aan „Zullen wij hier blijven staan praten, in plaats var) te handelen, als ieder oogenblik van uitstel '<qw gevaar vergroot Kom I Zooals ik u hieiheen heb gebracht, ten spijt van alles, zoo Jfal ik u dadelijk weer wog^>*'"r*oro" tijd ,v (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1