VEPA „DE EEMLANDER" BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN tW£3S5d«£ BINNENLAND. PRIJS DER ADVtRIENTlEH EERSTE BLAD. Gewaarborgd Gouden Trouw- en Verlovingsringen. - De juiste modellen is opwekkend en krachtig en wordt U door geen medicus ontraden. Ge zult het zelf ondervinden 1 25 Jaargang No 162 Idem franco per post f 3.—, per week (mc! cratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF30RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|O1RTWAL 2A. POSTREKEN.NG N* 479.0. TEL INT. 513. Zaterdag 8 Januari 1E27 met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucfdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen voor het advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. GEEN ONMIDDELLIJKE BUEENROEPING VAN DEN RIJKSDAG. De communistische rijksdogfractic heeft de onmiddellijk© bijrenroeping van den rijksdag verlangd. De president van den Rijksdag, Loebc wees dit verlangen of, daar de overwegende meerderheid der fracties zich tiidens de crisis van rijksdog-discussies geen nut voorstelt. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Generaal von Pawels cn legaticrnod Forster zullen Zaterdag uit Berlijn naar Parijs ver trekken, om daar over de Duitschc ontwapening te onderhandelen. Naar de bladen melden, is te Berlijn opnieuw een nota van den raad von ambassadeurs be treffende de ontwapeningskwestie aangeboden. DE DUITSCH-NA TIONALEN EN DE POLITIEK VAN LOCARNO. Een artikel van den vroegeren minister von Loebell in de „Deutsche Spiegel", waarin uit eengezet wordt, dat niemand cr meer dan denkt de verdrogen van Locarno te verloochenen en dat, ten opzichte der binnenlondsch© politiek, alle partijen zich goed- of kwaadschiks op den grondslag der nieuwe grondwet plaatsen, is herhaaldelijk in de pers behandeld als een be ginselverklaring der Duitsch-notionale partij. Naar het nieuwsbureau van Duitsche dagblad uitgevers verneemt, ziet het bestuur der Duitsch-nationole partij geen aanleiding om zich omtrent het artikel van den heer von Loebell uit te spreken. De heer von Loebell is weliswaar lid der Duitsch-nationalc partij, doch zijn publicatie heeft hij zonder overleg met de partij laten verschijnen. DE PSEUDO-PRINS AANGEHOUDEN. De langezochte oplichter, die onder den vol- schen naam van boron Korff en als Hohenzol- lenrschc prins sedert eenigen tiid in verschil lende plaotscn van Duitschlond met succes optrad, en die in werkelijkheid Domelo heet, is gisterochtend te Euskirchen georresteerd en naar Keulen overgebracht. De 22-jarige oplichter verzette zich geen oogenblik tegen de politie en toonde zich trotsc'n op zijn avontuur De aangehoudene was voornemens dienst te nemen bij het Fronsche vreemdelingenlegioen Het lukte de politic van Euskirchen hem juist op het oogenblik te arresteeren, dat hij in den trein naar Frankrijk wilde stappen. DE TRAGISCHE DOOD VAN EEN FILMACTRICE. Een slachtoffer van de morfine. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct.: Greto Lundt, een eens in Duitschland zeer gevierd filmspeelster, heeft in den sneltrein Weenen—Berlijn zelfmoord gepleegd door zichzelf een te sterko morphine-inspuiting, te geven. Zij was op de terugreis uit Weenen, waar zij tevergeefs had getracht een engage ment te krijgen Bij dc aankomst van den trein te Berlijn vond men haar lijk in een slaap- coupé. Greta Lundt, die in den inflatietijd een van de beroemdste filmspeclstcrs was, had do laatste jaren zeer veel tegenspoed onder vonden. Financieele zorgen hadden de kunste nares, wier gezondheid ook door overmatig ge bruik van morphine al had ereleden, sterk ver ouderd. Zij teldo nog maar 34 jaren. FRANKRIJK. HET MANIFEST DER AMERIKAANSCHE PROFESSOREN. Een brief van Dariac. T)ariac, president van de subcommissie voor de schulden uit de Kamer van Afgevaardigden, heeft aan Murray Butler, den president van de Columbia-universiteit. een brief ggeschrevcn, waarin hij zijn volkomen adhnesie met het ma nifest der professoren van dc universiteit b© vestigt. Hij herhaalt, dot inzake de schulden de zelfzucht van een enkelen geallieerde allen zou kunnen dooden Do thans voorgestelde re geling druiseht, naar het Frankrijk voorkomt, in tegen de beloften van recht en rede Frankrijk zou zich niet kunnen voorstellen, dot na het herstel von een duurzamen Europec- schen vrede, de oorlogssmarten zouden voort' duren in den vorm van het opbreroren van belastingen ten profiite van Amerika Een nieu we bii°enkomst an debiteuren is daarom om verreed-lijk tot het verkrijgen van een recht vaardige regeling, maar er is hier voor Frank rijk geen so rake van rancune of bant Het geld zal de keten van tradities van Lafayette tot Pershing niet breken. ZWITSERLAND. BONDSPRESIDENT MOTTA ZIEK. Volgens een bericht von het Berliner Tage- blatt uit Geneve lijdt bondspresident Motta aan griep. ENGELAND. ONTPLOFFING IN EEN TUNNEL. Drie dooden. Zes werklieden, die gisteren bij Greenwich in een tunnel bezig waren met boorwerken en in een caisson met samengeperste lucht werk ten, zijn tengevolge van een nog niet opgc- RECLAMES Van 14 rogels 4 05 elke regel meer f L— helderde ontploffing, verongelukt. Drie man konden na moeizamen arbeid bevrijd cn naar het ziekenhuis to Greenwich vervoerd worden. De toestand van één hunner is hopeloos, de beide anderen zijn er iets beter aan toe. De drie onderen bevinden zich nog in den tunnel en zijn waarschijnlijk gestikt of weggeslingerd; men heeft zo althans tot gisteravond 10 uur niet kunnen bereiken. ITALIË. NITTI'S ZOON GEAARESTEERD. M i 1 o o n, 7 Jan. (V. D.) Gisteren is te Rome de zoon van den vroegeren minister Nitti, markies Nitti dc Marco, gearresteerd en naar de gevangenis overgebracht, omdat hij zich in een openbare lokaliteit bclecdigend zou hebben uitgelaten over dc persoon van Mussolini. POLEN. DE POOLSCHE HAVENSTAD GDINGEN B e r 1 ij n 7 J a n (H N.) Te Gdingen is het Poolscho koopvaardijschip Wilna te water ge laten, het eerste van 5 schepen, tc zomen groot 15000 ton, die gebouwd wórden Dc Poolsche minister van handel hield bij dezo gelegenheid een toespraak, waarin hij verklaarde, dot 'er thans positief werk verricht cn Gdingen tot een wereldhaven moet worden gemaakt. HONGARIJE. EXTREMISTISCHE SOCIALISTEN AANGEHOUDEN. Verscheidene leden der extremistische so cialistische partij te Boedapest hielden Woens dagavond een geheime vergadering. De voor zitter en één der andere oonwezigen hielden redevoeringen, waarin het omverwerpen von het tegenwoordige regime werd geëischt Dt politie heeft van de deelnemers aan deze ver gadering er elf gearresteerd. hinderpalen in den weg werden gelegd, is gis teren bij Polangcn, toen hij bij een begrafenis het woord voerde, door de politic aangehou den en met een auto weggevoerd. RUSLAND. DE OPVOLGER VAN KRASSIN. Een Russische tegenspraak. Dc berichten in de buitcnlandschc bladen, dat de Engelschc regeering een reeks van candidoturcn voor het ambt van vertegen woordiger der sovjet-unie tc Londen, die dooi dc sovjet-unie waren voorgesteld, van de hand zou hebben gewezen, missen, naar uit Moskou wordtbericht, allen grond. Tot dus ver heeft dc sdvjet-regccring geen candidaot voorgesteld voor der. door den dood van Kras- sin vacant gekomen post. CHINA. TAN YEN KAI. De premier der» Kanton-regccring. RECLAMES Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer I.— Het gebruik verhoogt Uw werkkracht en energie. Prijs: 75 ets. per halfponds pak. Indien niet verkrijgbaar bij Uwen winkelier, wendt U dan tot: uiTi ei/n AMSTERDAM Uidschegracht 104 - Tel. 44346 HULoKO AMERSFOORT N.euwstraat 17 - Te!. 1200 BESPARINGZIE-GEBRUIKSAANWIJZING OP- HET- PAKJE'f ZUID SLA VIE. DE RADITSJ-PARTIJ. Een tegemoetkoming der regeering. Belgrado, 7 Jan. (H. N.) De regecring heeft de 3 jaar geleden tegen de Raditsj-partij uitgevaardigde uitzonderingsverordening thans formeel ingetrokken en daarmee aan een se dert langen tijd gesteldcn eisch der Raditsj- partij voldaan. KNOEIERIJEN. Belgrado, 7 Jan. (H. N.) De directeur von' de Zuid-Slavischo staatsspoorwegen te Agrom Jovanowitsj en verschillende andere ambtenaren van zijn afdeeling zijn uit den staatsdient ontslagen, omdat zij zich hadden laten omkoopen, onbruikbare kolen voor dc spoorwegen to accepteeren, waarvoor zij bo vendien hoogerc prijzen dan gebruikelijk wa ren, bewilligden. Dc staatsraad te Belgrado heeft vastgesteld, dat de Zwid-S'ovische staat door hun toedoen voor 22millioen dinar is benadcc'd. Bovendien heeft de staatsraad het ministerie van het verkeerswezen opgedragen Jovanowitsj c.s.. benevens de kolen firma, die hen heeft omgekocht, strafrechterlijk te laten vervolgen. LITAUEN. ARRESTATIES. Op last van den nieuwen directeur der Li- tausche politieke politie is de uit zes leden bestaand© communistische fractie tc Kowno gearresteerd, daar de communistische fractie in de jongste gemeenteraadszitting geprotes teerd hod tegen het doodschieten van vier communisten. De predikant der Duitsche evangelisch- lutherschp gemeente te Krottingen in Litoucn, Wcihrouch, die begin December tot predikant der gemeente was gekozen, maar aan wien sedert de uitoefening van zijn ambt grooto DE VERWARRING IN CHINA. De toestand van de Engelschc concessie tc Hankau. Een telegram uit Hankau uit Japansche bron van 6 dezer zegtDe Engelschc vlag wap pert niet langer van het Britsche consulaat-ge neraal. Sinds vanochtend wordt het consulaats- geboiw bewaakt door Chinecsche troepen. De consul-generaal is nog steeds hier. De achter gebleven Engclsche inwoners hebben bescher ming gezocht in de gebouwen van d<* Hong- kong-Sjonghoi Bonk en van de Asiatic Petro- -eum Company, die eveneens door Chinceschc ♦roepen bewaakt worden. De Engclsche con cessie wordt nu bestuurd door een commissie van vijf leden, gekozen uit dc plaatselijke Koe- omintang. In officieele kringen in Londen was gisteren geen enkel bericht ontvangen hetwelk aan geeft, dot de toestond in Hankau thans erger is dan eergisteren. De toestand Is niettemin ernstig en een venk kan een ontploffing doen ontstaan. Uit Hankau werdt d.d. 7 Januari 's ochtends 1 uur echter gemeld De toestand is uiterst gespannen. Dc Engel schc concessie is geheel in handen van dc na tionalisten. De bankzaken zijn geheel gestaakt, ondanks dc verzekering van de nationalisten, dat zij de oide zullen handhaven. Men wacht met ongerustheid de komende gebeurtenissen af. Router's correspondent en anderen zijn in hechtenis genomen door het piket voor het gebouw van de Asiatic Petroleum Company, doch men hoopt, dat zij spoedig weer in vrij heid gesteld zullen worden. Hoe het in de beide andere concessies ge steld is, weet men in de Engelschc niet; wel dot het vertrek van de vrouwen en kinderen was aangekondigd. Evacuatie der Amerikanen. Uit Sjanghai wordt d.d. 7 Januari gemeld i In totooi zijn 60 Amerikanen, vrouwen en kindaren, uit Hankau geevacucerd. Dc Engclschen tc Peking zijn ver- emtwaurdigd over dc slappe hou ding der Britsche rcgccring. Een bericht uit Peking d.d. 7 Januari houdt in Terwijl do leden van de verschillend© gezant schappen dc gebruikelijke terughoudendheid aan den dng leggen, is men in de kringen von de Engclsche inwoners, die niet tot dc ambtc* naren behooren, verbaasd over do klaarblijke lijke toegefelijkheid van de overheid en het publiek in Engeland ten opzichte van den toe stand in Hankau. Het feit, dat honderden En gclsche onderdanen, die vreedzaam in een land gevestigd zijn cn door wettig geoorloofden 'han del drijven, bloot staan oon belecdiging en on waardige bejegening en als honden verjongd worden cn vrijwel ol hun bezit achter moeten laten voor een ongeordende bende gepeupel, wordt een ernstige klop geacht voor het En gelschc gezog.in heel Azië. Vooral dc men- schen, die vroeger in Britsch-Indië gewoond hebben, leggen nadruk op de ernstige gevol gen, die zwakheid tegenover doden van geweld waarschijnlijk in Indië hebben zal. Ook geeft men in sommige kringen uiting aan zijn ver ontwaardiging over de officieele verzekeringen, dat de Engelsche strijdkrachten in China vol doende zijn om het leven en den eigendom dei Engelschen tc beschermen, terwijl op het kri tieke oogenblik te Hankau bleek, dot de be schikbare strijdkrachten volstrekt onvoldoende waren om met vrucht weerstond te bicden aan den dreigenden aanval, waardoor verscheiden© menschenlevens in er.istig gevaar gebracht werden. Het vertrek der vrouwen on kinderen Uit Hankau wordt gemeld, dat 258 Engel schc vrouwen en kinderen en ook ecnige man nen gisteren va#ndoar naar Sjanghai zijn ver» trokken. De besprekingen van Sjcn met de Amerikanen en Engclschen. Een vertraagd telegram uit Hankau van 0 Jan. meldt Eugcr.e Sjen, de Kantonneesche minister van buitenlandsch© zaken, confereerde hedenmid dag met de voornaamste Amerikaanschc inwo ners over den ernstigen toestand te Hankau. Dc minister gaf den Amerikanen dc verzeke ring, dat cr geen enkele reden was voor een paniek cn verklaarde, dot de troepen der na tionalistische rcgccring voldoend© waren om den toestand baas tc blijven. Na de conferentie besloten de meeste leden von de Amerikaon- sche kolonie Honkou te ontruimen. Een con ferentie, met de Engelsche inwoners belegd tot het bespreken van den algemeenen toestond, liep op niets uit. Het overgroote deel der En- schc kolonie mist elk vertrouwen. Dc Engelschen ontruimen Zuid en West-China. De evacuatie zoowel van Britsche mannen als vrouwen uit Tsjengtoe en van ander© plaatsen in het Zuiden en Wésten van China is, aldus wordt d.d. 7 Jan. uit Peking geseind, begon nen. Bedreiging van de Engelschc con- sie te Kiockiang. Uit Kioekiang wordt gemeld, dat gisteren een opstand uitbrak tegen de Engelschc con cessie, maar dot militaire politic tijdig aankwam orr de menigte te beletten de concessie tc be treden. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. Borah tegen de Amerikaan schc lusschcnkomst. Na een onderhoud met president Coolidge heeft senator Borah, de voorzitter der se naatscommissie voor buitcnlandschc zaken, aan de journalisten meegedeeld, dot de Ver. Staten geen reden hadden om in Nicaragua tusschenbeide te komen. De president had hem niet aangetoond, dot het leven en de be zittingen van de Amerikanen in dat land zoo zeer bedreigd wuren, dat een tusschenkomst ook maar in dc verste verte gerechtvaardigd zou zijn. Noor Borah's mecning houdt alleen de macht van de Amerikaanschc wapens het bewind van president Diaz op dc been. Zoo écn mon grondwettelijke aanspraken kon loten gelden op het presidentschap van Nicaragua, is het Sacasn.* Een botsing en een aanslag op een spoorlijn. Uit Managua wordt d.d. 7 Jan. bericht De troepen der Dioz-regeering beweren do liberalen in het district Bluefield verslagen te hebben. Aon weerszijden zouden de verliezen gering zijn. Na aankomst der van Corinto ko mende afdeeling Amerikaanschc mariniers werd ontdekt, dot men de spoorlijn, op een plaats, waar de trein met het detachement langs tfioest, door middel van dynamiet in de lucht had doen vliegen over een lengte van 200 voet Vóór de aankomst van den trein was dc lijn echter weer hersteld. VERSPREIDE BERICHTEN. J T. WARD, i De Engclsche astronoom J. T. Ward is over leden. DR. S. E. B. BIEREMA. Nog niet besloten ten aanzien von zijn Kamcrlidmantschop. Dr. S. E. B. Bicrema, directeur van dc Stroo- cartonfabriek „Do Halm" te Usquert (Gr.), in do vacaturo voor lid der Tweede Kamer, ont staan door het overlijden von mr. dr. H. C. Drcsselhuys, door het Centraal Stembureau uls Kamerlid benoemd, is, naar het Hbld. meldt, viij ernstig ongesteld. Dientengevolge heeft do heer Biercmo nog niet kunnen beslissen, of hij dezo benoeming zal aanvaarden. MOEILIJKHEDEN ONZER INDUSTRIEËN, Het rapport von den Nijvcrhcidsroad. Dc Nijvcrhcidsroad heeft eenigen tijd gelo den den minister van Arbeid, Handel en Nij verheid in een zevcntiental rapporten cn oen daaruit opgemaakt overzicht op dc hoogte ge steld van de resultaten van het onderzoek, dat hij door ccn uit zijn midden benoemde com missie hod doen instellen naar dén 'oestond von verschillende tokken vnn nijverheid, ten gevolge van valuta-concurrentic cn andere oorzaken. Dit onderzoek heeft omvat verschil lende onderdeden der metaal-industrie, do steenbakkerijen, do dakpannenfabrieken, do gresbuizen-industric, dc aardewerk- cn porce- lein-industric, dc glas- en kristolfabriekcn, de groentenconservcnindustric, dc borstelindus trie, dc chemische industrie, dc verfwarenin- dustric, verscheidene onderdeden der textiel industrie, dc leerindustrie, dc schoenfabrieken, do meubel- en houtwaren industrie, de schelp- kolkindustric, dc papierfabrieken en dc hoc- denindustrie. Aon het uit de rapporten opgemookt over zicht is het volgende ontleend Voorop gesteld is, dat de rapporten slechts door het onderzoek vastgestelde feiten cn ove rigens mcdedcclingen of wenschen van belang hebbenden bevatten cn dot do Raad doaroan op gcenerlci wijze conclusies heeft verbonden en voorts, dat het onderzoek in de maanden Augustus en September heeft plaats gevonden, zoodat de rapporten moeten worden beschouwd in het licht von dc economische verhoudingen, op dat oogenblik, verhoudingen die zich intus- schen op sommige punten, o.a. door de sta bilisatie van den Belgischen franc, wel gewij zigd hebben. Uit het onderzoek is duidelijk gebleken, dat vele der onderzochte takken van nijverheid, moeilijkheden, meestal zelfs von emstigen aord, ondervinden Het valt op, dot dit meer het geval is bij industricclc ondernemingen, dio z.g. mossn-nrtikclcn vervaardigen don bij fa brieken, die zich op het oenmaken von kwoli- teits-artikclcn toeleggen. Ook tooncn de rap porten oon, dat de moeilijkheden niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats uit dc concur rentie ten gevolge van de daling van buitcn landschc valuta voortspruiten. Het heeft den Raad getroffen, dot er in alle rapporten op is gewezen, dot dc Nedcrland- schc nijverheid vergeleken bij dc biritcnland- sche industrie in ccn nadeolige positie is ge komen, niet alleen omdat in Nederland door een reeks van omstandigheden de levensstan daard veel hooger is don die in dc oongren- zende stoten, doch ook, omdat hier de sociale wetgeving op menig punt veel meer is uitge werkt en vooral ook veel nauwkeuriger wordt toegepast don in die londen. Een belangrijke post vormen vooral dc loo- nen. Voor vele takken van nijverheid bedra gen dc in Nederland uitgekeerde looncn zelfs het dubbele cn meer van die, welke voor ge lijksoortig werk in België wordt betaald. Met verschillende gegevens is verder voor verschillende industrieën aangetoond, dat in België longer wordt gewerkt don in Nederland. Wel wordt erkend, dot voor verschillende in dustrietakken in Nederland overwerkvergun- ningen worden gegeven, doch over het alge meen wordt de werktijd in Nederland niet vol doende geacht, om de industrie in staat te stllen, der buitenlondsche concurrentie het hoofd tc kunnen bieden. Het onderzoek heeft voorts bewezen, zoo wordt gezegd, dat verschillende tokken van nijverheid nadeel ondervinden van de voluto- concurrentie, zoowel op de binnenlondsche als op de buitenlondsche markt Een gevolg von dc valutaconcurrcntie is een hevige onderlinge concurrentie tusschen de verschillende Nederlnndschc fabrieken in ccn bepaalde branche. Een ander gevolg von deze soort concurrentie is, dat een gilde van valuta- grossiers is opgekomen, v/elker minderwaardige praktijken het industrieel© bedrijfsleven zeer bemoeilijken. Weer een onder gevolg van de valutaconcurrcntie is, dat verschillende industri- celen er toe zijn overgegaan handelaar in va luta-goederen van hunne branche te worden. De moeilijkheden, die dc Nederlondsche in dustrie in het buitenland ondervindt, zijn be halve aan volutnconcurrer.tie, toe te schrijven aan protectionistische maatregelen van andere landen, welke maatregelen vooral na den oor log zeer zijn toegenomen en verzwaard. Een andere oorzaak, waaraan verschillende industricelen den slechten toestand van hun bedrijf wijten, is de toepassing van de z.g. „dumping methodes." Speciaal van Duitsche en Tsjecho-Slowokijschc zijde wordt een derge lijke concurrentie ondervonden. Er is nog' ccn factor die ongunstig werkt. Na den oorlog zijn in het buitenland verschillende takken von nijverheid abnormaal uitgebreid, waardbor een overproductie is ontstaan, die niet nagelaten heeft invloed uit te oefenen, zoo wel op de Nederlondsche n!s op dc buitenlond sche markt. Een gevolg van de door de industrie onder vonden moeilijkheden is, dat verschillende be drijven genoodzaakt zijn hun productie in te

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1