BUITENLAND. F. H. LOMANS LOUISL KLEIN 25 Jaargang No 165 DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Electro- en Radio Technisch Bureau C/1rf11 i(fv (li w' .1 1ST'1 Hkl/,-' ABonnEiiiEiiïspiiusr3"'rdenvoor^r tooit/ 2.10, per miand/0,75. Idem franco per post 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSraORTSGH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHeMSC?,UER^RrwAL 2A. POSTREKENING N°. 47910 TEL INT 513 Woensdag 12 Januari 1927 PRIIS OEI «EHTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tcntiën voor de helB der prijs Voor handel cn bedrijl bestaan iccr vooidcclige bepalingen voor Kei advcr'eeren. Ecue circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden 'i DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. 1 Curlius voert besprekingen. B e r I ij n 11 Jan. (H. N.) Dr. Curtius heeft vanmorgenin het gebouw van den rijksdag een aanvang gemaakt met de onderhandelin gen met de fractieleiders. Tegen half 12 ontving hij dr. Drewitz en prof. Bredt van de economische vereeniging en vervolgens graaf Westarp. Om 4 uur zal hij den leider van de centrumsfroctic Guerard ontvangen. Het fractiebestuur van het centrum zal na afloop van deze bespreking vergaderen. Naar verluidt, hebben de besprekingen voor- loopig nog slechts bot rekking op het regee- ringsprogrammo, en vraagstukken van tacti- schen aard, terwijl het vraagstuk der personen, die vopr een portefeuille in aanmerking komen, eerst later besproken zal worden. Ber 1 ijn 11 Jan. (H. N.) De onderhande lingen van dr. Curtius met dc partijleiders heb ben nog niet veel opgeleverd, aangezien de fracties tc beslissen hebben en het wachten dus hierop is. Vanmiddag om 4 our ontving dr. Curtius den centrumsafgevaardigde Guerard en stelde dezen op de hoogte van dc besprekingen, die hij tot nu toe had gevxserd. Guerard nam daar van kennis en wees er op, dat een definitieve beslissing omtrent de houding van het centrum slechts door de fractie kan worden genomen, die Woensdagavond bijeenkomt. Ook met den sociolistischen afgevaardigde Müllcr-Fr anken had dr. Curtius vanmiddag een onderhoud. Naar verluidt, moet in den loop van den namiddag nog een gemeenschappelijke be spreking tusschen dr. Cirrtius en dc afgevaar digden Guerard en graaf von Westarp hebben plaats gehad, waaraan ook dr. Strcsemonn heeft deelgenomen. Een bevestiging von dit bericht was echter niet te verkrijgen. Het wachten is op de beslissing van het centrum. Over het onderhoud van den rijksminister van economie, dr. Curtius, met den demo craat Koch, dat gisterochtend plaats vond, wordt vernomen, dat Koch aan Curtius geant woord heeft, dat onderhandelingen met de de mocraten eigenlijk geen doel hebben, daar de minister eerst zekerheid moet hebben omtrent de houding van het centrum. De centrumsfroctie is tegen Woensdagmid dag telegrafisch bijeengeroepen om terzake van dc kabinetsformatie haar standpunt vast te stellen. Het partijbestuur van het centrum zal zich reeds vanavond met den politieken toestond bc :ig houden. De Duitsch-nationalen bereid deel uit tc maken van een burgerlijk kabinet. In zijn onderhoud met den kabinetsformateur verklaarde graaf Westarp, dat de Duitstih- nationalislen bereid zijn aan een coalitie van alle burgerlijke partijen deel te nemen. De poging van Curtius feitelijk reeds mislukt. De Berlijnsche correspondent van het Hbl. telefoneerde gisteravond half elf: Reeds thans staat vast, dat de poging van Curtius om een burgerlijke regeering samen te stellen is mis- lukt. Efct bestuur van de centrumfractie Jiecft nog hedenavond vergaderd en zooeven als zijn meening tc kennen gegeven, dat er tegen een kabinet-Curtius ernstige bezwaren van binnen* landsch- en buitenlandsch-politieken aard be staan. Een formeelc beslissing heeft het bestuur nog niet genomen, daar de definitieve beslis sing bij de fractie berust. Het spreekt echter vanzelf, dat de fractie haar bestuur niet zal desavoueeren. DE PREMIER VAN SAKSEN. Gisteren heeft de landdag van Saksen den afgetreden minister-president Held met 49 stemmen herkozen. DE BESPREKINGEN INZAKE HET HANDELSVERDRAG MET FRANKRIJK. Een opschorting. Berlijn, 11 Jan. (H. N.) De onderhande lingen over het Duitsch-Franschc handelsver drag, die aanvankelijk tegen het midden van deze maand weer zouden worden hervat, zullen waarschijnlijk nog eenigen tijd worden uitge steld, daar het Fransche regeeringsontwerp voor het nieuwe douanetarief eerst dezer dagen gereed is gekomen en te Berlijn nog niet be kend is. Afgesproken wos, dot de onderhande lingen 4 weken na het gereed komen van het ontwerp zouden beginnen. In verband met deze vertraging zal het voorloopige handelsverdrag, dat op 21 Februari afloopt, vermoedelijk voor enkele weken moeten worden verlengd. Echter is het streven aan beide zijden, om het voor loopige handelsverdrag zoo spoedig mogelijk door een definitief te vervangen. DE REGELING-DAWES. Het tweede Amerikaansche lid van het trans fercomité Sterrett treedt als zoodanig af cn keert over enkele dagen naar Amerika terug. In zijn plaats is de New-Yorksche bankier Pierre Jay benoemd. MIJNONGEVAL. Bij een ontploffing in dt- mijn Bismarckhütte ïttbjj Königshütte zijn 15 arbeiders gewond, jtbii wie vijf zwaar. WEER EEN INCIDENT IN HET BEZETTE GEBIED. M a i n z, 11 Jan. (V. D.) Naar eerst thans bekend wordt, zijn in den nacht van Zoterdag op Zondag eenige Duitschers door twee be* schonken Fransche soldaten aangevallen en is een jong meisje zoo ernstig mishandeld, dat zij bewusteloos werd. Het gemeentebestuur van Moinz heeft stap pen gedaan bij dc Fransche militaire autori teiten. OPZEGGING VAN ARBEIDERS. Kottbus, IT Jan. (H. N.) Dc bond van werkgevers in de Lousitzcr lokenindustrie heeft besloten Donderdag a.s. alle arbeiders op te zeggen. HET PROCES-BARMAT Dc eerste dog. Een onbe trouwbaar deskundige. B e r 1 ij n, 11 Ja n (Hbl.) Vanmorgen is in de groote rechtszaal van het gerechtsgebouw te Moabit het proccs-Barmot begonnen. De 11 beklaagden, vergezeld von .hun 14 ver dedigers, namen plaats aan twee lange tafels, beladen met acten cn dossiers. Dc juryrechtbank, die met het oog op den langen duur van het proces is uitgebreid, be staat uit den president, een rechter, een reserverechter, twee juryleden en vijf reserve- juryleden, het O. M. wordt waargenomen door vijf officieren van justitie, terwijl aan den on deren kont van de rechtbank vier griffiers heb ben plaatsgenomen. De eerste dag begon al dadelijk met een aardig succesje voor dc verdediging, die bij monde van dr. Julius Berger bezwaar maakte tegen een deskundige, Rcgicrungsrat dr. Selck- mann, die naar de verdediger betoogde uls „hulporgaan" voor het O. M. werkzaam is ge weest. Dc acte van beschuldiging is in hoofd- zook gebaseerd op zijn rapport Verschillende passages uit dit rapport zijn zelfs woordelijk in de acte van beschuldiging overgenomen. De deskundige was zeer tegen Bormat ingenomen en geeft in zijn rapport blijk van zeer groote subjectiviteit, hetgeen de verdediger aantoon de door eenige brieven voor te lezen, die dr. Selckmonn in zijn rapport valsch heeft geci teerd. Dat hij bevooroordeeld is, zeidc dc ver dediger, blijkt ook uit het feit, dat hij eenige weken geleden oan den directeur van de trustee voor het Barmatconcern, Hermann Muller, heeft gevraagd: „Welnu, gelooft u nog altijd, dat Bormat een engel is?" Dc heer Selckmann ontkende pertinent dit tc hebben gezegd. Na een korte pauze werd op verzoek van den verdediger de heer Müllcr, die zich op dc pu blieke tribune bevond, als getuige gehoord. On der algemccne beweging verklaarde hij desge vraagd, dat de deskundige inderdaad tegenover hem de gewraakte opmerking had gemaakt. Dc verdediger riep verontwaardigd uit, dal een deskundige, die voor de rechtbank bewust onwaarheid spreekt, onwaardig is als deskun dige op tc treden. Morgen zol dc rechtbank uitmaken, of dr Selckmonn al don niet als getuige zal worden gehandhaafd. In ieder geval heeft zijn prestige, vooral natuurlijk bij de juryleden, door het incident van vandaag al dadelijk een gevoeli- gen knauw gekregen. ARRESTATIE VAN EEN SMOKKELAARSBENDE. De Berlijnsche recherche is er in geslaagd een groote internationale smokkelenrsbende, die een uitgebreide organisatie bezat voor den verboden handel in bedwelmende middelen, on schadelijk te maken. Zij arresteerde twee Rus sische kooplieden cn een groot aantal hand langers, bij wie zij T4 pond ruw opium en 13 K.G. van een onder bedwelmend middel vond. LUXEMBURG. GRIEP. Luxemburg, II Jan. (H.N.) Dc griep epidemie treedt thans ook in Luxemburg in hevige mate op en heeft reeds tol van slacht offers geëischt. Vooral op het platteland heerscht de griep hevig cn er zijn dorpen, W8ar haast geen huisgezin zonder zieken is. De sterfte is aanzienlijk hoogcr dan andere jaren. FRANKRIJK. DE KAMERZITTING GEOPEND. De gewone zitting van het parlement is gis teren geopend. DE NIEUWE KAMERVOORZITTER. Verkiezing van Bouisson. Bouisson is met 284 stemmen tot Kamer voorzitter gekozen. Moginot kreeg 106 stem- VOORLOOPIG GEEN KAMERDEBATTEN OVER DE BUITENLANDSCHE POLITIEK. P a r ij s, 11 Jan. (H. N.) Dc ministerraad heeft met algemeenc stemmen besloten het debat over de buitenlandsche politiek in de Kamer te verdagen. Uit een oïficieusc mede- deeling blijkt, dat vooral Poincaré op de ver daging hoeft aangedrongen. Het debat over de buitenlandsche politiek zal dus vermoedelijk het eerst in den senaat plaats hebben. Volgens sommige bladen is Briand in den ministerraad overstemd. DE GRIEP. Talrijke sterfgevallen. In Frankrijk woedt de influenza-epidemie in hevige mate. Te Nantes bijv. is het aantal sterfgevallen zoo groot, dat gemeentebestuur en geestelijkheid besloten om ook op Zondag begrafenissen te doen plaats hebben. Het aan tal begrafenissen mag echter niet meer dan 24 per dag bedragen. Er is reeds een achter stand van vier dagen in de begrafenissen. RECLAMES Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer 1.— Laat uw Radio aansluiten op het electrische licht door het Utrechtschesir. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Haode'aren. U,R Verstoort ENGELAND. DE GEVOLGEN VAN DE BELASTING OP DEN HANDEL EN HET NATIONALE CREDIET Londen, 1 T Jan. (H. N. Draadloos). Bin nenkort wordt dc publicatie verwacht van het rapport der commissie onder voorzitterschap van lord Colwyn, welke door dc vroegere ar- bcidersregeeiing is benoemd, om de gevolgen van dc bestaande belastingen voor den handel en het nationale crcdiet te bestudecren. De parlementaire medewerker van de Daily Tele graph schrijft, dot het rapport een belangrijk document zal zijn. Door het departement van de schatkist wordt geraamd, dat dc uitgaven per hoofd der bevolking voor den dienst der nationale schuld het hoogc cijfer von 8210 bedrogen en het rapport gaat thans de gevolgen van deze zweren last met betrekking tot de weivoort van het land na. Het rapport van de meerderheid komt in hoofdzaak neer op het advies, om op grootei schaal conversie toe te possen, waarbij ten volle voordeel zal worden getrokken van de toestonden op de geldmarkt en elders. Ook in er een rapport van een minderheid der verte genwoordigers van dc arbeiders in de com missie. Het belangrijkste in dit rapport is waar schijnlijk, schrijft de medewerker van de Daily Telegraph, dat min of meer direct wordt er kend, dut een heffing van het kapitaal thonn geen practisch voorstel meer kan zijn De op vatting wordt verkondigd, dat een heffing van de oorlogswinsten vroeger mogelijk zou zijn geweest, doch dat het thans niet meer mogelijk is om een onderscheid te maken tusschen de oude fortuinen cn die, welke tijdens den oorlog zijn verworven. Naar verluidt wordt in het rapport der minderheid aangedrongen op een herziening der successierechten en op dc hef fing van een bijzondere belasting der groote vermogens gedurende een aantal jaren ter ver mindering von de staatsschuld. DE WHITE STAR LINE. Londen, II Jan. (V. D.) Binnen enkele dagen zal de White Star Ltd overgaan tot de uitgifte van 2 lA millioen preferente oandeelen van 614 %r welke uitgifte volgens de Times dient om het gcheele oondeelen-kapitaal te verkrijgen van de „Oceanic Steam Navigation Company". Deze transactie werd vastgesteld eind November door de Royal Mail Steam Packet Company. De oandeelen zullen worden gegarandeerd door de Rovol Mail Company cn zullen tegen pari worden aangeboden. DE ENGE1.SCHE VLIEGTOCHTEN NAAR INDIK. Londen, IT Jan. (V. D.) Mevrouw Ei win, dc vrouw van den onderkoning van Indië te Delhi, heeft gisteren het Hercules-vliegtuig, waarmede de minister voor de luchtvaart van Londen naar Indië vioog, gedoopt. Het vlieg tuig kreeg den naam „City of Delhi". Sir Samuel Hoore deelde mede, dat de lucht vaartmaatschappij voornemens is alle vliegtui gen van den nieuwen dienst te noemen naar de hoofdsteden van de landen, die langs de route naar Indië liggen. DE WERKLOOSHEID. Op 3 Januari bedroeg het aantal werkloozen 1.495,800 of 144,755 meer dan de voorafgaan de week. MILLERAND. Bij de Senaatsverkiezingen, die Zondag j.l. hebben plaats gehad, heeft Millerand. dc vroegere president der Fransche republiek, een nederlaag geleden. DENEMARKEN. DE KONING LIJDT AAN GRIEP. Dc koning van Denemarken is volgens een bericht uit Kopenh «gen de eerste der gekroon de hoofden, die dit jaar door de influenza is aangetast. De aanval is van lichten graad, maai de vorst móet het bed houden. ÏSJECHO-SLOWAKIJE. HEVIGE BRAND. Praag, II Jan. (V. D.) Gisteravond heeft een hevige brand gewoed in dc oude citadel, welke thans is ingericht voor het autobedrijf der posterijen. Twintig postauto's en een groot voorraad materiaal werden een prooi der vlom- mcn. De gcheele citadel is uitgebrand. De schade bedruogt vele milliocnen kronen Nader wordt bericht, dat een brandweerman cn een soldaat gewond werden TURKIJE. DE GEZONDEN MOETEN DE ZIEKEN VERZORGEN. Volgens een bericht uit Constantinopel is de Turkschc regeering voornemens dc belas ting voor alle gezonden met 20 tc verhoo- gen, teneinde dc middelen ter verzorging van zieken te verkrijgen GRIEKENLAND. HET PROCES-PANGALOS BEGONNEN. B e rij n, 1 1 Jan (H. N.) Volgens een be richt uit Athene is daar voor het buitengewone gerechtshof het proces tegen Pangalos, die van hoogverraad beschuldigd wordt, be gonnen. BRITSCH-INOlE. AFSCHAFFING VAN SLAVERNIJ. Hot hoofd van den stunt Kalat in Beloedsji- ston heeft een besluit gepubliceerd, wearbij de slavernij, die sedert dc oudste tijden in zijn gebied bestond, volkomen wordt afgeschaft. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Wnnglsiipao uitgemoord. Volgens een bericht uit particuliere bron uit Sjantoeng hebben bandieten een verschrikke lijke moordpartij bedreven in de stad Wongtsji- pao. De bewoners van die stad hadden weer stond geboden aan dc bandieten. Deze vroegen versterking, omsingelden de stad, stuken haar in brand en vermoordden alle bewoners, een duizendtal zielen, zonder onderscheid van leef tijd of sekse. Een deel werd in hun woningen verbrand, een ander deel gefusilleerd. De proclamatie, van den gemeen teraad van Sjanghai. De Britsche kolonie is zeer tevreden over dc proclamatie van den gemeenteraad van Sjan ghai van gisteren. (Men zie het desbetreffende bericht in ons avondblad van gisteren. Red.) Voorts betuigt zij ingenomenheid met het be sluit van de bunken en andere handelshuizen te Hankau om hun bureaux niet te heropenen, alvorens een regeling van den toestand cn waarborgen verkregen zijn. Dc bolsjewistische propaganda. Londen, II Jan. (H.N.) Naai de Times uit Riga meldt, hebben de gebeurtenissen te Hankau de roerigheid der communistische pro paganda te Moskou zeer aangewakkerd. De sovjetbladen leggen het binnendringen van dc Kantonneezen in dc Engelsche concessie zóó uit, alsof dit het begin der opheffing ®an alle rechten der buitenlanders in China is. De bol sjewistische agenten in China hebben opdracht gekregen om op de moeilijkheden te wijzen, waarin Engeland zich bevindt en het te doen voorkomen, dot Engeland niet in staat is een oorlog met China tc beginnen. De toestand in Sjanghai. Londen, 11 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Sjanghai is aldaar de staat van be leg afgekondigd. Voor de toegangen tot den vreemdclingenwijk zijn draadversperringen aangebracht. Overigens is dc toestand rustig. l>o vloten der mogolrfhedcn. Londen, II Jon. (V. D.) Admiraal sir Reginold Tyrwhitt, dc commandant van do. Britsche schepen in China, is gisteren oan boord van zijn vlaggcschip Dispatch tc Sjanghai aan gekomen. Admiraal Williams van dc Amerikaansche vloot wordt eveneens non boord von den kruiser Pittsburgh tc Sjanghai verwacht cn de Fran sche, Itolioansche cn Japonsche vloten hebben eveneens schepen oan den mond von de Jungtsc. VEREENIGDE STATEN. EEN SPAANSCH CENTRUM TE NEW yORK. Door Spoanscnc belanghebbenden is het z.g. Grond Central Palace tc New York ge kocht met inbegrip van do grootste tentoon stellingszaal van New York, ten gebruike als consulair cn handelscentrum voor allo Spaansch-sprckcnde volken van Europa, Cen traal- en Zuid-Ameriko Vernomen wordt, dat de uitvoering von het plan c.o 15 millioen dollar vcrcischt cn gefinancierd wordt door een bekend Sponjonrd van Manilla. MEXICO. DE STRIJD TUSSCHEN KERK EN STAAT. Arrestaties. Uit Mexico wordt d.d. II Januari gemeld Dc bisschop von Tabasco is weggevoerd waarheen is niet bekend Noor men zegt. zal hij gedeporteerd worden Hij werd gevangen genomen in het bisschoppelijk palcis. Voorts arresteerde de politic nog verscheidene andere geestelijken en burgerpersonen, o.o. do bericht gever van een der voornaamste Amerikaan sche persvcrccnigingen, die echter later, op vertoogen van het Amerikoonsch geznntsrhnr» weer op vrije voeten werd gesteld. DE TROEBELEN IN MEXICO. Botsingen. Volgens berichten uit Guodolajaro zijn 21 personen gedood in een botsing tusschen kuholieken en de gemeente-autoriteiten in de stad Coculo in den stoot Jalisco. Nader wordt bericht, dot dc burgemeester van Coculo en een afgevaardigde van dc sircek tot dc gedooden bchooren. De federale troepen hebben een bende opstandelingen ver slagen; zij doodden er twee in het gevecht, et» namen er 10 gevangen, waarvan 9 terechtge steld werden. DE PETROLEUMWETTEN. Dc Amerikanen tegen behundeüng von het geschil door het Hof von Arbitrage. Volgens een draadloos bericht uit New-York wijzen dc Amerikaansche petroleumbelangen in Mexico het denkbeeld, het conflict met Mexi co aan een Arbitragehof tc Den Haag voor tc leggen, onvoorwaardelijk of. MIDDEN-AMERIKA DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. Amerika schept nieuwe onzijdige zones. Uil Managua wordt d.d. II Jan. gemeld: De oorlogsschepen van dc Vcreenigde Sta ten zijn dc Escondidorivier 60 mijl opgevaren om ccn onzijdige zóne in het binnenland te scheppen. Een andere onzijdige zóne wordt voorbereid oon de monding van dc Wowa- rivicr. Een ofgcslagen aanbod. Volgens geruchten zou de leider der revo- Uitionnoirc libcrolen Sacaso een aanbod hebben afgeslagen van zijn liberale partijgenootcn om oen conferentie met de regeering-Diaz te hou- De houding von Mexico. Parijs, 11 Jan. (V. D.) In een interview heeft dc Mexicoonsche gezant verklaard, dat hij het absoluut noodig oordeelt dc onjuiste be richten omtrent de houding van de Mexicaan- sche regeerrng tegenover Nicaragua tegen te spreken. Het is on juistdat Mexico zich zal mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van Nicaroguo De Mexicaansche regeering heeft evenwel het recht dc regeering van Sacaso als wettig te erkennen, cvenzoo als an dere staten er de voorkeur oon geven generoal Diaz te erkennen. De gezant verklaarde verder, dat in Mexico zelf geen burgeroorlog plaats heeft ZUID-AMERIKA. DE OPSTAND IN BRAZILIË Volgens een bericht uit Montevideo zijn 300 Brozilioonsche opstandelingen, onder wie velen afkomstig uit Duitschland en Uruguay, dc vo rige week door de regeering van Uruguay ge ïnterneerd. Zij waren, no door dc Braziliaan- sche troepen tc zijn verslagen, over dc grens gevlucht. VERSPREIDE BERICHTEN. SCHEEPSONGEVALLEN. Hamburg, 11 Jan. (H. N.) Dinsdagmor* gen heeft in de Elbe in de buuTt van de St. Poulilandingsbrug een botsing plaats gehad tusschen een douanebarkas en het Duitsche stoomschip Rudolf. Dc barkas zonk en het dekpersoneel werd door het stoomschip Cap Polonia gered, terwijl de machinist verdronken is. Duikers zijn bezig om de barkas te lichten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1