DE EEMLANDER" GRIEP niet, PRIIS DER ADVERTENTlEN met Inbegrip vaa cea EERSTE BLAD. BUITENLAND. in PRINCESS ROOM. FEUILLETON. Een Speelbal dei Fortuin. 25 Jaargang No 166 idem franco per pos! f 3.—. per week (met gratis ▼erzekenng tegen ongelukken) f 0.17®, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF90RTSCH DAGBLAD H DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arn„EMSCHERIO'RTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Donderdag 13 Januari 1S27 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucfdadighcids-advcitenticn voor de belit der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeclige bepalingen voor het adverteeren- Een# circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE POKKENBESTRIJDING. Dc commissie van deskundigen der bolken- bondscommissic voor hygiëne komt heden ir het Berlijnschc instituut voor infectieziekten bijeen, waar zij gedurende twee dagen de bo- langrijkste kwesties in verband met dc inenting tegen dc pokken zal behandelen. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Het centrum contra Curtius Berlijn, T2 Jon. (H. N.) De centrumfrac tie heeft vanavond na een zitting, die ruim 2Yt uur duurde, met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin zij verklaarden de bedenkingen van het bestuur, zoowel van bin ned- nis van buitenlandsch-politieken aard, ten opzichte van dr Cut*»"s' programma voor de vorming van het kabinet te deelen. De fractie heeft het bestuur opgedragen, deze motie ter kennis van dr. Curtius en dr. Stre- scmann te brengen. De onderhondelingen van dr. Curtius. B e r l ij n 12 Jan. (H N.) Dr. Curtius heeft vanmiddag om 12 uur de vertegenwoordigers der Christelijke vakvereerigingen ontvangen. Men verwacht, dot hij ook de vertegenwoordi gers der industrie zal ontbieden. Met* groote belangstelling ziet men het resultaat van de besprekingen tusschen het centrum en de Duilsch-notionalcn tegemoet Zoolnng de uit slag daarvan niet bekend is, zal dr. Curtius wel geen verdere stappen ondernemen. VON GOSSLER. f Berlijn, 12 Jon (H N.) Maandag is ir, den ouderdom van 86 janr overleden de oud minister van oorlog, generaal der infanterie Heinrich von Gossler. DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND. Een verklaring van Briand. P a r ij s, 1 2 J a n (V. D.) In een officieel antwoord aan den afgevaardigde Des Jardins verk' f de minister van buitenlandschc zaken Brian.', dut bij de besprekingen te Genève niet alleen geen overeenkomst is gesloten omtrent een vroegere ontruiming van het Rijnland, maar dat de kwestie zelfs niet naar voren ge bracht is. ARRESTATIE VAN DEN BANK DIRECTEUR KUNERT. B c r 1 ij n 1 2 J a n (H N Dc officier van justitie heeft een bevel tot arrestatie uitgevaar digd tegen den bankdirecteur Kunert. die zich met behulp van 2 ambtenaren in het bezit had weten te stellen van stukken, betrekking heb bende op zijn proces en deze te vernietigen Ook is beslag gelegd op de onroerende goede ren, die Kunert te Berlijn bezat en waarvan dc waarde in de milliocnen loopt. VERVAARDIGING VAN VALSCHE ZEGE! S. Berlijn, 12 Jan (H. NDc politic te Spondau beeft een 36-jorigen graveur ia hechtenis genomen, die er sedert Octobei 1925 ziin werk van maakte om rcnteregels na te maken en in omloop te brengen. Ook ziin medeplichtigen, twee koonlieden, een boek houdster cn een loopcr, die hem bielpen de zegels te verkoopen. zijn gearresteerd. Op do werktuigen, waarmede de zegels vervaardigd werden, is beslag gelegd. WILLEM GROENHUIZEN lafloestraat as. amirspoort Speciaal ulro w Troaw-m KrhjviBQsiJiif/ai lanocfttr. SMOKKELARIJ VAN BEDWELMENDE MIDDELEN. Omtrent een uitgebreiden handel in be dwelmingsmiddelen, die te Berlijn is ontdekt, wordt bekend, dat een Russisch dokter door overlegging van een volkomen in orde zijnde uitvoervergunning zich de bedwelmingsmid delen in kisten van vijftig K.G. wist te ver schaffen. Deze kisten werden dan door dc douane geplombeerd voor den export naar Roemenië, maar de dokter wist dc kist zonder de zegels te beschadigen weer te openen cn den inhoud te verwijderen. Het vergift werd vervolgens naar China en Japan verzonden on der verschillende benamingen, als zwarte lak of nis scheerzeep. Deze oplichtersorgnnisatic werkte al gedurende drie jaar. FRANSCHE SOLDATEN VOOR DEN KRIJGSRAAD. Moinz, 12 Jan. (H. N.) Twee Fransche soldaten, die op 8 Januari Duitsche burgers hadden lastig gevallen, zijn gearresteerd en zullen voor den krijgsraad terecht staan. STIJGING DER RIVIEREN. Coblcnz, 12 Jan. (H. N) Door de regens van de laatste dagen zijn de Rijn en de Moezel sterk gestegen. (De Rijn is bij Bad Ems reeds buiten dc oevers getreden). ARBEIDSONGEVAL. Berlijn, 12 Jan. (H. N.) In de Duitsche kunstbnrnsteenfnbriek te Berlijn zijn, naar de Voss. Ztg. modt, vanmiddag 2 arbeiders, die werkzaamheden aan een bcnzine-tnnk hadden te verrichten, welke vanmorgen met stikstof was gevuld om den drukweerstand te onderzoeker, en dien men vanmiddag weer had laten lecg- loopen, door het inademen van vergiftige gas sen bewusteloos gevonden. De brandweer wcrd ter hulp ontboden, dorh ook één der brand weerlieden geraakte bewusteloos. De 3 bewusteloozen werden naar het Augusta Victoriaziekcnhuis overgebracht, waar dc twee beiders spoedig daarop overleden. EEN DRAMA. Hamburg, 12 Jan. (H. N.) Dc vrouw van een wegens inbraak gearresteerden arbei der uit Mehldorf, die haar man bij zijn onder- emingen geholpen had, heeft zich in haar wo ning door ophanging von het leven beroofd. Dc man zelf heeft, zonder van de daad van zijn rouw te weten, in zijn cel zich op dezelfde wijze het leven benomen. DE GRIEP. Dc ziekenhuizen te Berlijn overvol. Naar de Berlijnsche gezondheidsdienst mede deelt, is het aantal griep-gcvallcn op ernstige wijze toegenomen De ziekenhuizen zijn overvol, zoodat het nauwelijks meer mogelijk is bedden voor nieuwe patiënten vrij te maken. HOOGE WATERSTAND IN SAKSEN EN TSJECIIO-SLOW AKIJE. Uit Tsjecho-Slov.akije wordt een sterke was van de rivieren gemeld. Volgens uit dc Bo> hoemsche dorpen ontvangen berichten is vooi hedenochtend te Dresden een zeer hoogt waterstand te verwachten. HET MIJNONGELUK. K n i g s h 11 c, 12 Jan. (H.N.) Het onge luk in de Bismarck mijn is belangrijk grooter, don volgens de oorspronkelijke berichten werd aangenomen. In het geheel zijn 22 arbeiders maar GRIJP de WINTERSCHOTELS Prijs vanaf f 1.10. gewond, waarvan 7 ernstig. Eén der gewonden is gisteren overleden, terwijl twee zich in lc> vensgevaar bevinden. Dc ontploffing is door het in brand raken van gas ontstaan. FRANKRIJK. DE FRANSCHE SENAAT Parijs, 12 Jan (H. N.) In den Franschen senaat heeft zich thans dc socialistische frac tie geconstitueerd Zij telt 14 leden, waarvan er 8 nieuw gekozen senatoren zijn. Vroeger was het aantal socialistische senatoren te klein om een eigen fractie te vormen. ENGELAND. INDUSTRIEELE SAMENWERKING. Arthur Hnderson voor bijeenroe ping ccner conferentie. Arthur Henderson, de minister van binnen- landschc zaken in dc vroegere arbeidersregee- ring. hield zich Dinsdagavond in een rede tc Falkirk bezig met het vraagstuk van den vrede in de industrie. Hij gaf in overweging, dat Baldwin een conferentie van vertegenwoordi- ende lichamen van kapitaal en arbeid zou bij eenroepen onder leiding van den speaker van het Lagerhuis tot het bespreken van den heclen Toestand in de industrie. Hij meende, dat de kwestie riip voor bespreking was, of dat een of ander permanent lichaam een economische "■and of parlement der industrie kon worden ingesteld, uitgerust met een technischen staf ?n ten volle niet alleen dc rechtstreeks voor de leiding der industrie verantwoordelijke per sonen vertegenwoordigend, maar ook omvat tend vertegenwoordigers van de economische wetenschap cn financicele kringen. Een derge lijk lichaam zou, betoogde Henderson, alle in- dustricele kwesties kunnen overwegen, die zich voordoen en dc geschikte politiek ontwikkelen om ze te behandelen DE GEVOLGEN VAN DEN INDUSTRIEELEN ONVREDE. Londen, 12 Jon. (H. N. Draadloos). Dc evolgen van de industricelc troebelen van 1926 voor den handel blijken uit dc cijfers, welke het departement van handel vandaag heeft bekend gemankt. De uitvoer heeft in 1926 121 Ys millioen minder bedragen dan in 1925. Do totale waarde van den uitvoer was 652 millioen. De waarde van den invoer bedroeg 1243 millioen, zijnde 78 millioen minder dan in 1925. De belangrijkste artikelen van uit voer, die een vermindering te zien geven, zijn kolen met 30 millioen, katoenen, goren en manufacturen met 45 millioen, ijzer cn staal met 12% millioen, wollen en gebreide goe deren met 1\'i millioen. Daarentegen is dc waarde van den uitvoer van andere metalen dan ijzer en artikelen daarvan, voorts van ta bak, elcctrotcchnische artikelen en apparaten, zijde cn zijden goederen en van rubber toege nomen. Een opwekkend feit bij de cijfers vooi December is, dot de toestand op de kólenmarkt zich klaarblijkelijk spoedig herstelt *De uitvoci van' kolen in December was T.609.000 tons tegen slechts 309.000 Ion in November. EEN VERMISTE AANGEHOUDEN. De zoon van lord Haldon, Lawrence Palk, die sedert 22 December vermist werd is blijkens mededeeling van Scotland 7ard gisteravond gearresteerd. Prof. Aug. Allebé, tot 1D0C directeur der Rijksaca demie van Beeldende Kunsten to Amsterdam, is, 8S jaar oud, tc Amsterdam overleden. NOORWEGEN. OPENING VAN HET STORTING. Oslo, 1 2 J a n. (H. N.) Het Storting is van daag op plechtige wijze geopend. De koning las dc troonrede voor, waarbij o.a. gezegd wordt, dat de regeering het bij het opstellen van de ontwerpbegrooting nis hoar voornaam sta taak heeft beschouwd om dc uitgaven to variagen in het vertrouwen, dat de dalende richting, waarin dc prijzen zich beweger, een ermindcring der salarissen en looncn, die door den stuat werden betaald, mogelijk zou maken. Voorts worden verschillende nieuwe wetten aangekondigd, o.a. een wet tot wijzi ging van het wetboek van strafrecht, waarbij straffen voor vergrijpen tegen de zedelijk heid en vergrijpen of misdaden, in dronken schap begaan, worden verhoogd. PORTUGAL. EEN AARDBEVING. Uit Lissabon wordt d.d. 12 Jan. gemeld Er hod een aardbeving plaats, die drie se conden duurde. Er vielen geen slachtoffers. ITALIË. TERUGGAVE VAN DUITSCH EIGENDOM. Be r 1 ij n, 12 Jon. (H. N.) Volgens een be richt uit Rome is dc Italiaunschc regecring voornemens binnenkort olie zaken, die nog hangende zijn in verband met de in beslag ge nomen eigendommen van Duitsche onderdanen in Zuid-Tirol, Triest en Italië langs den weg ion een vergelijk of te doen. Bepaald is, dat meubilair reeds terstond geheel zal worden vrijgegeven. Voor alle overige roerende bezit tingen, ook bankdeposito's en hypotheken, zal 80 von hoofdsom cn rente worden vrijge geven, terwijl het resteerende voor de be- mocingcn voor het vergelijk oan den Itoliaan- schen stoot zal komen Voor de nog niet af gedane gevallen, waarin het onroerende goe deren betreft, zal de Itoliaonsche stoot aan de eigenaars terstond in contanten een schade vergoeding tot 85 van dc netto-waarde der onroerende goederen uitbetalen. Eigenaars, wier goederen reeds verkocht zijn, wordt 8 van de opbrengst contant uitbetaald. AARDSCHOKKEN. Rome, 12 Jan. (H N.) Naar de bladen melden, zijn te Nicosia kort nu elkander 3 aard schokken gevoeld. Menschenlcvcns zijn niet te beklagen ROEMENIE. EEN RUSSISCH-ROEMEENSCH GRENS-INCIDENT. Boekarest, 12 Jan. (H. N.) Een troep bolsjewistische soldutcn is Dinsdagnacht bq Boegns over de Dnjester gekomen en heeft een Roemecnscho grenswacht met machinegeweren cn handgranaten aangevallen. Een kanonneer boot steunde hen hierbij door de schijnwerpers in werking tc stellen. Na een vuurgevecht wer den do aanvallers teruggeslagen, die in de richting van Odessa vluchtten. Een Rocmccnsch grenssoldaat is gedood. TURKIJE. SPOORWEGONGELUK TE CONSTANTINOPEL. Vijf dooden en 20 gewonden. In het centraal station te Constontinopel is gisteren een binnenkomende trein door ver keerden wisselstJnd op een tot vertrek gereed- stuondc-n trein gcloopcn en heeft de achterste wagens van die trein vernield. Er zijn 5 doodon en 20 gewonden, waarvan de helft ernstig. CHINA. HET KABINET TE PEKING. Dc Wnshfngtonschc surtaxes. Het Chineesche kabinet kwam gisterochtend bijeen. Het besloot, dot Wellington Koo de functies van premier cn minister van bui'en- lundschc zaken zal voortzetten Het kabinet be sloot ook een besluit te publiceeren, waarbij dc 2Vj pet. Washingtonschc surtaxes van kracht worden verklaard. DE VERWARRING IN CHINA. Een overzicht von den alge- meenen toestond. Londen, 12 Jon. (H. N. Draadloos.) Het volgende is de korte inhoud van de laatste berichten uit China. Te Hankou is de toestand op het oogenblik rustig. De Engelsche vlog is gisteren weer op het consulaat geheschen. De Chineesche overheden verklaren, dot de Kontonvlog slechts gebruikt is om tijdens de Jongste betoogingen do veiligheid van het ge bouw tc verzekeren. Omolley, de vertegen woordiger vun het Engelsche gezantschap te Peking, bestudeert thans den toestond, alvo rens een verslag voor de regeering tc Londen En de ziel des menschen groeit niet van het loon maar van den arbeid, die het loon verdient. MULTATULI. Naai het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A T. 53 - De zweepslagen van hoor verachting, die zij openbaarde in elk woord, dat zij uitsprak, de afkeer, die hem uit haar mooie oogen toe- scheen-prik keiden hem slechts tot doffe woede en wekten het dier in hem op De verandering .bleek onmiddellijk uit den spotlach, die over zijn bleek gezicht trok, uit het hatelijke lachje waaVmedc hij haar eisch beantwoordde. „U zoo spoedig laten vertrekken? Hoe kunt gc dat denken, Sylvia? Als ik zoo oneindig veel moeite gehad heb om u te vangen, lief vogeltje, zou ik u dan dodelijk weer laten weg vliegen!" n „Of ge laat me dadelijk heengaan, heer, zei zij hem toornig, haar zwakte was nu door haar verontwaardiging overwonnen, „of de stad zal uw schandelijke daad vernemen Ge hebt ontvoering gepleegd, en ge weet de straf Ik zal zorgen, dat ge die betaalt. Ik zweer, dat ge zult opgehangen worden, al zijt ge Hertog van twintig Buckinghams. Het ontbreekt U niet aan vijanden, die blij genoeg zullen zijn, om mij te helpen, en ik sta niet geheel zonde» vrienden, -uw Genade." Hij haalde de schouders op. „Vijanden," spotte hij. „Vrienden!" Hij wenkte minachtend naar den bewusteloozen Holles. „Daar ligt een van uw vrienden, als het waar is, wat de schurk zeide. De anderen zullen niet moeilijker uit den weg te ruimen zijn." „Uw dienaren zullen niet voldoende zijn. om u van de anderen te redden." Dat kwetste hem. Het bloed vloog hem in het gezicht bij die bedekte toespeling, dat alleen de tusschenkomst van de dienaren hem nu gered had. Maar hij antwoordde met doodclijke zacht zinnigheid. „Zooveel zullen er niet eens noodig zijn. Kom, kind, wees verstandig. Zie precies, waar ge aan toe zijt." „Dat zie ik heel duidelijk," antwoordde zij. „Ik ben zoo vrij dat te betwijfelen Ge doet, naar het schijnt, even weinig recht oan mijn verstond, als ge ooit mijn arme persoonlijkheid gedaan hebt. Wie moet mij beschuldigen, en waarvan? Gij wilt me beschuldigen. Gij wilt me beschuldigen, van u door geweld hier gc- bracht te hebben, tegen uw wil, cn u hier tegengehouden te hebben. Ontvoering, kortom, zoools ge zegt; en ge herinnert mij, dat het een ernstig misdrijf tegen de wet is." „Een quaestie von hangen, zelfs vooi herto- cen," zei ze. „Mogelijk, mogelijk. Maar eerst moet de beschuldiging wat waard zijn. Waar zijn uw getuigen Tenzij ge die hebt, is het uw woord tegen het mijne En het woord van een too- neelspéelster, hoe voornaam ook is ic zulke gevallen het woord van een too- neelspeclster." Hij glimlachte tegen haar. „Dan dit huis. Het is niet van mij. Het is gehuurd door een schelm. Holles genaamd; het werd een paar dagen geleden doqr hem op zijn eigen naam gehuurd. Hij was het, die u door geweld hier bracht Welnu, als er een zondebok zijn moet, kan hij het misschien even goed als een ander zijn. En daarenboven komt hij voor ge heel andere misdrijven in aanmerking vooi de galg Hij bracht u door geweld hier. Zoo ver zullen wij elkander niet tegenspreken Wat volgt nu Hoe kwum ik hier in het huis van dien mnn? Nu, natuurlijk om u te ontzetten, en ik bleef, om u in uw zeer natuurlijke droefheid te steunen De feiten zullen mijn woorden sto ven. Mijn dienaren zullen er een eed op doen. Dan zal het blijken, dat gij, door mij te be schuldigen, een slimme avonturierster zijt, die goed met kwaad vergeldt, en voordeel tracht te trekken uit mijn onvoorzichtige edelmoedig heid. Ge glimlacht Ge denkt, dat de naam, die een schandonllievend gepeupel mij geeft, voldoende is om dat verhaal te logenstraffen. Ik deel die meening niet en in ieder geval ben ik bereid die kans te loopen. O, ik zou nog grooter kansen voor u loopen, lieveling." -Zij maakte even een verachtelijk gebaar. „Ge moogt een volleerd meester in de kunst van liegen zijn, zooals ge in alle slechte dingen zijt. Maar leugens zullen u niet helpen, als ge mij nu durft tegen te houden „Als ik u durf tegen te houden?" Hij boog dichter naar haar toe, en verslond haar met zijn gloeiende oogen. „Als ik durf4 kind? Durf? Zij deinsde in doodsangst voor hem terug Toen herstelde zij zich weer en verhief zich rechtop. Statig, een ware koningin uit een treurspel, strekte zij een arm met gebiedend gebaar uit „Achteruit I Achteruit, en laat mij voorbij, laat mij gaan Hij ging inderdaad een paar schreden achter uit, maar alleen om haar des te beter te kun nen beschouwen. Hij vond haar prachtig in dc houding van haar bevallige gestalte, de ivo ren bleekheid van haar gezicht, de oogen, die gloeiden cn brandden en te grooter geleken door de diepe, donkere schaduwen, die er on der lagen. Plotseling sprong hij met een kreet vooruit, om hoar te grijpen. Hij wilde een eind maken nan deze tegenstond, hij wilde deze ijskoude minachting doen smelten, tot zij als water zou wegvloeien. Zij vloog op zijde en,weg in angst voor zijn woedender» aanval, en gooide daardoor den stoel om, waarin zij gezeten had. Het geluid van den val scheen tot den slui merenden geest van Holles door te dringen en zijn bewusteloosheid te verstoren. Want hij'be woog even en kreunde zacht. Behalve dit, werkte haar vlucht niets uit. Twee meter ver der was de muur. Zij zou om de tafel gcloopcn zijn, maar voor zij dit kon doen had de Hertog haar gegrepen Zij stond tegenover hem, haar handen opgeheven om zich te beschermen. Maar hij sloeg zijn armen om de hare, dwong haar handen naar beneden, endrukte haar vast te gen zich aan^ zonder in zijn opwinding te letten op de stekende pijn in 2ijn gewonden schouder, die door de beweging veel meer ging bloeden. Hulpeloos lag zij in zijn armen. „Lafaard, beest, snoodaard" hijgde zij. En toen sloot hij haar mond met kussen. „Noem mij, zooals je wilt, ik heb je vast, ik houd je, en de geheele macht van Engeland zal je mij niet ontrukken. Begrijp dat kind," begon hij weer te smeeken. „Begrijp en aan vaard en je zult merken, dat ik je slechts ver overd heb, om je slaaf te worden." Zij antwoordde hem niet Weer overviel haar die duizeligheid en dat lichamelijk ziek zijn. Zij kreunde even, en lag hulpeloos in zijn armen, wat haar even walgelijk en doodelijk was als de kronkelende omarming van een groot© slong, waaraan het haar deed denken. Weer kuslte hij haar: haar oogen, mond, hols, waar omheen nog de blauwe doek hing, die gediend had om haar den mond tc snoeren. Omdat die doek hem ergerde en in zekeren zin een hinder paal, een beletsel was, greep hij een eind er vnn, cn hem ruw wegtrekkende, werd de liefe lijke hals en borst bloot, die hij bedekt had. Over dion blonken hals boog hij nu het hoofd als een gevaarlijk vampier. Moor zijn koorts achtige lippen rankten hem niet aan. Terwijl hij zich boog, hield hij zich in en verstijfde van schrik Achter zich kon hij de voetstappen van zijn dienaren hooren, die de kamer weer binnen kwamen Maar het was niet hun komst, die hem zich deed inhouden die zijn oogen deed uitpuilen van schrik, die zijn wangen doods bleek maokte en hem op eens van het hoofd tot de voeten deed beven en sidderen. Een oogenblik lang was hij als iemand, die verlamd is Zijn ledemoten weigerden dienst? zij weren nis lood geworden, langzaam, terwijl hij ze vlug hnd willen hebben, lieten zijn armen dot liefelijke lichaam los. Langzaam vielen zij neer, en langzaam ging hij van haar weg, steeds storend, zijn mond open, zijn gelaot dat von iemand in den grootsten schrik. Plotseling verhief hij zijn rechterhand om met een sidderenden vinger naar haar keel t© wijzen. Heesch, met schorre stem, sprak hij* „De teckensl De teekensf" Dc drie dienaren, die op dat oogenblik binnen kwamen, hielden stil en stonden op den drem pel, alsof zij plotseling in steen verkeerd wa ren. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1