DE EEMLANDER" BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN ABONHEMENTSPRIJS f"3 °"ndcn v00t,A,m"" PRIIS DER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. Zie étalage. Reclame Wekkers f 3.-. Goed goedkoop. 25 Jaargang No 168 looit/ 2-10, per yïana/0.73. Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpO^TWAL 2A. POSTAEKEXINO „•.«•10. Zaterdag 15 Januari 1S27 TEL INT. «13. van 1-4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'c* dingen en Ucldadigheids-advci tenticn voor de heltt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverieeren. licne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Zaterdagavond praatje. Er is eens een tijd geweest het is I\og niet eens zoo heel lang geleden dot er één ding was, waarover ieder Amcrsfoor- ter sprak, icfs det het middelpunt was van ieders belangstelling, iels waarvan het wel cn wee dagelijks druk besproken werd, waaraan heel wat woorden gewijd zijn cn dot nog meer pennen in beroering heeft gebracht Dnt „iets" was de Kamperbinnenpoort, één van Amcrs- foort's oudste monumenten, een vnn Amers- foort's meest schilderachtige plekjes, die "men zich denken kan. Met zekeren trots wijst men den vreemdeling op dit overblijfsel van vroe ger ecuwen, toen dc Muurhuizen de grens vormden van dc stad en de Kamperbinnen poort een van dc toegangen tot te veste was. Èn inderdaad uit historisch oogpunt be schouwd is de oude Knmpcrbinncnpoort met zijn pitoreske torentjes zeer zeker van groote waarde Dot is ook wel gebleken in dc da gen, dnt het Kamperbinnenpoort-vraagstuk aan dc orde vtfn den dng was Door tal van oudheidkundigen en historici is voor het be houd van dit stukje Oud-Amersfoort gepleit, het mocht niet verdwijnen, juist omdat het zoo'n typisch overblijfsel is van jaren her. En dc Kamperbinnenpoort is onaangetast geble ven zoodat zij die in dit monument een waar devol bezit zien. gerust konden zijn Edoch, de tijden zijn veranderd Het oude, rustige en stille provinciestadje heeft zich uit gebreid, sterk en vlug uitgebreid zelfs. En met die uitbreiding hield het verkeer gelijken tred De groote verkeersweg van Apeldoorn naar Utrecht heeft steeds in belangrijkheid toege nomen cn is nu de drukste straat van dc stad. En midden in di.-n drukken verkeersweg die dagelijks door honderden voertuigen wordt hcreden, s*ant de Knmpcrbinncnpoort, dc nauwe doorgang tusschcn Kampstraat cn Longest ranL Is het een wonder dat het groote verkeer het hcclemaal niet eens is met de mccning van de oudheidkundigen, die dc Kamperbinnenpoort tot eiken prijs willen be houden, doch er veeleer in ziet een leekelijke sta-in-dc-weg Neen, verwonderlijk is dnt niet, om de eenvoudige reden, dnt het zoo is. Niet alleen in theorie maar ook in de prak tijk. Gebeurd: het dezer dagen nog niet, dat een eenvoudige hooiwagen op een ellendige manier het geheelc verkeer in stagnotie bracht. Dc loding hooi was te breed voor dc nauwe doorgang, schoof gedeeltelijk van den wagen af cn kwam midden op den rijweg terecht, op een plnnts waar juist één voertuig kan pos- seeren. Het gevolg laat zich licht begrijpen. Het hooi moest opgeruimd worden, de door gang zot vers'opt, het heelo verkeer log in de war. Wanneer men dergelijke voorvallen beschouwt, dan komt men toch onwillekeurig op de vraog. moet dot zoo blijven voortdu ren We erkennen het gaarne, de oplossing is lang niet gemakkelijk Twee groote mach ten staan hier tegenover elkaardc waarde van dc historie en dc eischen van het groote verkeer. En wie het winnen znl, dnt is nog een heel groot vrnagtceken We voorzien 'echter dot in de toekomst het verkeer zijn zin zal krijgen f VOLKENBOND. HET VRAAGSTUK DER ONTWAPENING. Amerika en het rapport det gemengde commissie. Het secretarinnt-gencinnl van den Volken bond ontving van den Amerikaonschen zaak gelastigde te Berlijn een brief, waarin wordt verklaard, dot de Vercenigdc Sinten zich het recht voorbehouden binnenkort hun opmerkin gen aan te bieden ncpens het rapport van dc gemengde commissie inzake dc ontwapening- Wat betreft de kwestie van zuiver technisch^n aord. nonvoarden dc Vercenigde Staten de conclusie van het rapport niet DUÏTSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Dc besprekingen lusschen ccnjruin cn D'iili.ch-notio- listen. Berlijn, 14 Jan (H.N Volgens <'e BZ. heeft het centrum, alvorens zich in te laten met concrete onderhandelingen met dc Deitsoh nationale volkspartij, verschillende vragen ge steld cn wel, hoe het standpunt d*»: Duitsch- nationalc volkom tij ten opzichte van n rc- pubiikcinschen staatsvorm is cn oi de "pailij de repubilkeinsche constitutie onvoorwaardelijk etk'-ntvoorts of de Duitsch-nationale volks partij zich zonder Genève rtn Thoirv stelt cn bereid is deze politiek in dcnzelfden zin voort te zetten; ton slotte welk standpunt de pu-.tij inneemt ten opzichte van de wet tot r0ger.n«» van den arbeidstijd Bovendien speelt ook het vraagstuk van de politiek bij de riiksweer een belangrijke rol bij de onderhandelingen Het cenfruin vütir een regee ring der middenpartijen. B e r 1 ij n, 14 Jan. (H.N De Germania bracht vanavond een artikel over de vorming van hot kabinet, waarin er op gewezen wordt, dat in een tijd, die geheel in het teeken von de sociale wetgeving staat, het voor het cen trum en de aanhangers der arbeidersbeweging zeer moeilijk is, de leiding van de regeering toe tc vertrouwen aan een vertegenwoordiger van het liberalisme. In parlementaire kringen verwachtte men volgens het blad daarom, dat dr. Curtius voor RECLAMES Van 1—4 rosels f 4.05. clko regel meer t 1— de opdracht tot vorming van een kabinet zou bedanken. De pogingen van het centrum moeten er op gericht blijven een gesloten samenwerking tus schcn dc portijen van het midden tot stand te brengen Mocht het tot stand komen van een mrerderheidsrcgecring onmogelijk blijken, dnn moet opnieuw worden getracht een re geering der middenpartijen tot stand te bren' gen Curtius niet in stnot een ministerie samen tc stel len. B o r 1 ij n, 14 Jan. (H.N.) Nadat dr. Cur tius vanavond aan dc ccntrumsfrnctic in grooi.* lijnen zijn program voor dc vorming van i en rcgeerings-coalitic had meegedeeld en het centrum daarop tc kennen had gegeven, dut 'l het tot stondkomen van een regecring dor middenpartijen nog steeds als dc beste oplossing voor de crisis beschouwt, heeft dr. Curtius den rijkspresident meegedeeld, dnt dc pogingen tot vorming van een dergelijke regecring mot inbegrip van dc Duitsch-natio- nalen mislukt zijn. De rijkspresident heeft zich zijn nadere be slissing nog voorbehouden. Dc rijksdog komt 19 Jon. bijeen. B e r 1 ij n, 14 Jan. (H.N.) Het senioren convent van den rijksdag heeft gistermiddag een vergadering gehouden om den dotum voor de eerstvolgende zitting van den rijks dag vast te stellen. Besloten is om deze, zoouls het aanvanke lijke plan was. op 19 Jon. n.s. te doen plnnts hebben. Op de agendo is o.a. het oonhooren der rcgceringsverkloring gebracht Mocht het tot stand komen van het nieuwe kabinet nog wórden vertraagd, don znl dc zit ting toch op 19 Januari plaats hebben cn de rijksdag zal zich don bezig houden :nct de bcroadslaging over dc ingediende voors^ellc*"». BELG IE. HET GESCHIL MET CHINA. De Belgische vertegenwoordigers voor hot Hof van Arbitrage. Hcnri Rollin, oud-chef van het kabinet vnn het departement Van buitenlandsche zaken en Derucllc, jurist bij dit departement, zullen dc belangen van België voor het Hof van Arbi trage te Den Haag vertegenwoordigen in het geschil over het verdrag met China. HET ENGELSCHE WRAK IN DE SCHELDE. Een door Jaspar gcpresideeide miristerrnnd besloot tot een bijeenkomst tegen Maandag met bepaalde personen uit Antwerpen om, sa men met technici, dc maatregelen te onder zoeken. die genomen moeten worden om dc Schelde te bevrijden van het wrok van het Engelsche schip Andreas. BRUTALE DIEFSTAL OP DE BEURS TE BRUSSEL. Uit Brussel wordt d.d. 14 Jun. aan de Tel bericht Een buitengewoon brutale diefstal is aihiei hedenmiddag tijdens beurstijd gepleegd. Een onbekende, die een toegangskaart bij zich had, welke vereischt wordt voor dc makelaais in effecten, wist de zaal binnen te komen, want de betalingen geschieden cn doordot hij blijkbaar volkomen op de hoogte was met de usances alduar, slaagde hij er in zich voor een Brusselschen makelaar te laten doorgaan. Hij liet zich daarop 500.000 francs uitbetalen door dc American Express Cie., welke dit be drag aan dien makelaar schuldig was. Een uur nadien kwam deze 2elf op de beurs en wilde het half milliocn innen. Zijn plaats vervanger en het geld waren toen echten bei den reeds gevlogen FRANKRIJK. PAUL DCUMER PRESIDENT VAN DET* SENAAT. Paul Doumer is met 238 stemmen van dc 273 tot voorzitter van den Sennnt gekozen. DE NIEUWE KAMERPRESIDENT. Een rede van Bouisson. Boui»son hield bij het aanvaarden van zijn functie van voorzitter van de Kamer gisteren een toesprank, waarin hij verklaarde, dat de Kamer, toen zij hem tot voorzitter aanwees, daarmede geen uiting gaf aan hoor voorliefde voor zijn persoon, moar voor zijn methode van werken, omdat de noodzakelijkheid van een rationeel© en methodische organisatie van de parlementaire werkzaamheden nog nooit zoo dringend was gevoeld als op het oogen- blik. Het besloot metste zeggen dnt hij, zender zijn socialistische overtuiging nrijs te geven, met de grootste nauwgezetheid en onpartij digheid zijn ambt zou vervullen. ZWITSERLAND. ALFRED DE QUERVAIN. y Uit Bern wordt gemeld De bekende meteoroloog prof. Alfred de Quervnin is te Zurich overleden Hij was secretaris van dc internationale commissie voor hoogleonderzoek, vice-president van de Zwit- serschc commissie voor meteorologie cn as tronomie, vice-president von de Zwitsersche gletsjer-commissie en leider van de Zwitser** scha expeditie naar Groenland. In 1913 slaagde Dc Qucrvain er in dwars door Groenland tc trekken in zes weken tijds, vnn de West- nnnr dc Oostkust De grootste hoogte bij deze expeditie bereikt bedroeg 2550 M. ENGELAND. DE INDUSTRIE EN DE BELASTINGEN. Londen, 14 Jon. (V D.) Dc federatie van Britschc industrieën heeft gisteren besloten een onderhoud aan te vragen met den kanselier voor dc schatkist en er bij hem op nan te dringen, dat het verlies non inkomsten als ge volg van de mijnwerkersstnking mog worden beschouwd als kopilnalvei lies, of te schrijven over een aantal jaren en dnt, indien belasting- verhooging noodzakelijk is, deze niet zal ge schieden in den vorm van directe belasting. DENEMARKEN. PROFESSOR ROVSING OVERLEDEN. Kopenhagen, 14 Jnn (V DJ. De bc- roemde Dccnschc chirurg prof. Rovsing is hedenochtend in den oudeidom van 65 jaar te Kopenhagen overleden. ITALIË. 7 DE 1TAI.IAANSCHE VALUTA. Rome, 14 Jan. (V. D.) Het officieus or* gaan Popoio d' Italia tc Milaan waarschuwt dc speculanten, die, vertrouwende op een aan- stoando vermeerdering van dc bnnkbiljelten- circulotic, begonnen zijn buitenlandsche devie zen aon tc koopen, dat hun hoop niet zal wor den verwezenlijkt. Sommige menschen. zegt de Popclo d' Italia, zijn begonnen dollars en ponden sterling te koopen, omdat zij geloo- ven cn zeggen, dat binnenkort dc bankbiljet- tcncirculotic volgons voste plannen zal worden uitgebreid Dit geloof of deze hoop is abso luut onjuist. Dc totale circulatie is in Decem ber met 80 millioen verminderd en zij zal in de volgende maanden niet alleen niet worden uitgebreid, doch systematisch worden vermin derd volgens de toezeggingen, die de fascis tische regecring heeft gedaan. En de fascis tische regeering heeft de gewoonte haar be loften absoluut na te komen. Terwijl de notcerincr van den dollar, welke drie dagen geleden 22 stond, was gestegen tot bijna 24 cp gisteren, is zij nn de waar schuwing van de Popoio d' Italia gisteravond weer gedaald tot 23. NIEUWE DRASTISCHE MAATREGELEN. Rome, T4 Jan. (V.D.) Nieuwe drastische politic-verordeningen, vervat in de „Fedcrzoni- wet", die door den road van ministers is goed gekeurd, zijn thans gereed om in Italië tc wor den toegepast. Deze nieuwe verordeningen betreffen Ie. Hervorming van dc politie met ontslag van ulle ongeschikte elementen. 2 De fascistische militie znl worden gebruikt als grenspolitie cn politieke politie, terwijl zij ook belast zal worden met het toezicht op dc strafkolonies. 3. Personen met crimineele antecedenten moeten identiteitsbewijzen bij zich dragen. 4. Fotografen, winkels voor den verkoop van gedrukte platen, particuliere dctcctives-biftcoux en plaatsen, waar dronken worden verkocht, zullen onder voortdurend toezicht der politie staan. 5. Concierges, portiers cn bewakers van ge bouwen moeten een bewijs van goed moreel gedrag bezitten en zullen met dc politie samen werken voor de uitvoering der wetten. 6. Besmettelijke cn sociale ziekten moeten onmiddellijk door de artsen, die dc gevallen behandelen, bij de politic worden gemeld. 7 Het bedelen op dc^openbarc straat is ver boden. De -nieuwe verordeningen bevatten vcrdei bepalingen omtrent materieelen steun voor dc politie om elke situatie het hoofd te kunnen bieden Alle wetenschappelijke apparaten moe ten ter beschikking van dc politie-autoritciten staan. Dc minister van justitie, Roccn, heef- ver klaard, dot het behandelen van strafzoken be spoedigd zal worden Wanneer, aldus de mi nister, op „hei eerste gezicht" het bewijs van schuld vaststaat, dan moet dc straf onmiddel lijk op het misdrijf volger. Elke vertraging moet worden vermeden De nieuwe verorde ningen zullen geen invloed hebben op het toe ristenverkeer. De vreemdelingen met behoor lijk geviseerde pospoorten zullen geen moeilijk heden onderbinden en zullen alle fociliteiten ondervinden, die zij ook in andere landen heb ben. OPGRAVING DER STAD HERCULANUM. Rome, 14 Jan (H. N.) De Itoliaanschc regeering heeft plannen om de stad Hercula- num, die in 79 n. Chr. door een uitbartsing der Vesuvius bedolven werd, geheel bloot te leg gen. Een plan voor de uitgravingen is door den dirccteur-gc-ncranl der schoone kunsten reeds uitgewerkt cn aan de rwcering ter goedkeu ring voorgelegd. POLEN. ZESTIG KINDEREN VERMOORD Naar uit Warschot! door het Berl. Togebl. wordt gemeld, is te Bialystok een vrouw gear resteerd, die 60 aon haar zorg toevertrouwde kinderen achtereenvolgens had vermoord cn de lijkjes daarna verbrand. LITAUEN. GRONDWETSHERZIENING. Berlijn, 14 Jan. (H.N.) Volgens een be richt uit Kowno heeft de Litauschc regecring tot een herziening van de grondwet besloten Naar verluidt, zal het parlement voortaan uit ccn Lager- en Hoogerhuis bestaan, terwijl do staatspresident voortaan door het volk cn niet meer door het parlement zal worden gekozen. Het evenredige kiesstelsel zal worden afge schaft. EGYPTE. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. i Uit Cairo wordt gemeld, dat onder dc laat ste voorwerpen, die zijn gevonden in Kot graf van Toct-nnk-Amcn een koninklijke waaier is, gemaakt van struisvccren. Dc veeren zijn van zeer groote afmeting, afwisselend wit en zwart cn gevat in een halfcirkelvormig mid denstuk van goud. Dc waaier heeft ccn langen gouden steel. Het is ccn fraai en zeer goed be waard gebleven stuk. PERZIE. EEN BELASTING OP WEELDEARTIKELEN. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in eerste lezing het wetsontwerp goedge keurd, waarbij een belasting van 100 wordt geheven van weclde-ortikclcn. Dc meerderheid der Kamer is voor ccn embargo op deze arti kelen. CHINA. SiET BRITSCHE MEMORANDUM. Het Belgische antwoord. Het antwoord van de Belgische regeering op het Britsche memorondum inzake China luidt: Dc Britsche regecring is van oordeel, dnt men niet zou kunnen weigeren de nationale beweging, die ten docf heeft China oen gelijke plants onder dc volken tc verzekeren, met ccn den toestand begrijpende sympothie 'c ontvangen. Deze mecning wordt volkomen door de Belgische regecring gedeeld, die ge lukkig is tc kunnen voststcllcn, dot zij even eens overeenstemt met de gedachten van dc Frnnschc regeering, zooals dit blijkt uit hoor, nnnr aanleiding van het Britschc memoran dum geuite, overwegingen. In haar houding ten opzichte van China is de Belgische regee- ring steeds trouw gebleven en wenscht dit te blijven, welke ook hare tijdelijke moeilijkheden zouden mogen zijn, oan naar traditioncelc ge voelens van vriendschap en van liberalisme. In 1922, op de conferentie tc Washington, gaf dc Belgische afvuaidiging blijk van den ruim- sten geest van verzoeningsgezindheid. Op de tolconferentics te Peking kregen do Belgisch© vertegenwoordigers opdracht zich welwillend te beioonen tegenover dc toekenning van dc tolnutonomie aan China cn oan dit land on middellijk niet alleen de surtaxes van Washing ton toe te staan, maar zelfs hoogcre dan de voorziene te aanvaarden. Nog onlangs, terwijl zij bevestigde alleen het recht te hebben het Chinccsch-Bclgische verdrag van 1865 te wijzigen, stelde de Belgi sch© regeering voor in antwoord op het ver zoek tot herziening, geuit door dc regecring van Peking, over oen nieuw verdrag te onder handelen op den grondslag van gelijkheid cn vnn dc wedcrzijdschc eerbiediging der terri toriale souvereinitcit. In afwachting dat deze onderhandelingen door den toestand in China zouden woiden mogelijk gemaakt, vroeg Bel gië eenvoudig de instelling van een modus vivendi, wpnrbij beide londen elkander de be- handeling der meestbegunstigde natie zouden toestaan. In rijn buitenlandsche actie kan Bel gië van geen politieke bedoelingen verdacht worden Het heeft er zich steeds stipt van ont houder om, op welke wijze' ook, tusschenbeidc ie komen in dc binnenlandschc conflicten der landen, waarmede het handelsbetrekkingen on- doi houdt. Wat met name China betreft, vleit het zich met dc gedachte ernstig bijgedrogen te heb ben tot de economische ontwikkeling von dit bevriende volk, zooals hoogstaande Chinec- sche personen overigens hebben erkend. Diensvolgens meent de Belgische regecring het recht te hebben voor hoar onderhoorigen en \oor de Belgische ondernemingen in China, zooals in ieder onder land, een afdoende be scherming en een behandeling te eischcn, die niet minderwaardig is aan die, welke ondeie noties genieten. Deze behandeling wordt in België op liberale wijze op de Chineezen zelf en op hun belangen toegepast. Wordt deze behandeling in Chino aon de Belgen gewei gerd, dan worden deze loatsten op onrecht vaardige wijze in ccn toestand van onderge schiktheid tegenover de ondere vreemdelingen geplaatst cn wordt ten nadecle van Chino zelf een activiteit belemmerd, die geheel uit arbeid en somenwerking bestaat. Benevens de over wegingen betreffende de beginselen, die do mogendheden in hun cventucelc onderhande lingen met Chino zouden moeten leiden, stelt do Britscho regecring de onmiddellijke nanno- ming voor van ccn opbouwende politiek ei; de toepassing van sommige concrete montro-» gelen. De Belgische regecring blijft besloten door hoor daden en hnnr instructies aan haov diplomatieke cn consulniro vertegenwoordiging in China verder te bewijzen, dnt zij geenszins voornemens is nationnlc nspirntlcs, wonrvnn zij dc volledige rechtmatigheid erkent, tegen ta werken. Zij bevestigt haar toetreding tot do onmiddellijke en onvoorwaardelijke toekenning der surtaxes van Washington, dio de Britscho rcgcering voorstelt cn die dc Franschc regec ring eveneens aanneemt. Zij sluit zich eveneens aan bij de Britscho voorstellen betreffende dc exterritorialiteit. Daar dezo verschillende maatregelen evenwel aanbevolen worden met het doel dc vriend schappelijke inzichten der mogendheden te genover Chino to bewijzen, vraagt zij zich af, of het niet verkieslijk zou zijn ze slechts toe te passen voor zoover zc werkelijk van aard zijn oan het Chinecsche volk voldoening te schenken. Wat do gezamenlijke verklaring be treft, die het Britsche memorandum voorstelt betreffende de door d« ondertcckcnende mo gendheden vnn do verdragen von Washington tegenover Chino tc volgen politiek, oordeelt de Belgische regecring, dat hnnr op dit oogen» blik een dergelijke verklaring noch gelegen, noch zelfs mogelijk toeschijnt Immers, ver schillende mogendheden zijn reeds op dit voorstel niet ingegaan. -Anderzijds moet men vreezen, dnt, gezien den tegenwoordigen gees testoestand in Chino, een gczomcnlijko verkin- ring der, mogendheden, hoe ruim en hoe libe raal zij ook moge wezen, meer wantrouwen zou wekken dnn zij voldoening zou teweeg brengen en in elk geval aanleiding zou geven tot verkeerde uitleggingen en opvattingen, Hoe dit ook zij, dc Belgischo regeering wenscht, dat, dodelijk nn de samenstelling in China von een regeering, die gezag heeft om in naam van het Chinecsche volk in zijn een heid en zijn soevereiniteit tc spreken, aan het streven der notionnle beweging do breedste voldoening zal geschonken worden door mid del van vrij toegestane overeenkomsten, die tezclfdcr tijd aan de vreemdelingen dc zelfde behandeling en do zelfde waarborgen zouden verzekeren. DE VERWARRING IN CHINA. Dc houding von Jopon. Londen, 14 Jan. (H. N.) VolJJcns be richten uit Tokio heeft dc Jnpanschc regec ring iedere interventie in China geweigerd, zoolang dc Jopnnschc belangen niet ernstig bedreigd worden. De Jnponsche gezont 1c Pe king heeft opdracht gekregen te protcstecron tegen het heffen van toeslagen op dc invoer rechten. Dc toestand tc Sjanghai. Met betrekking tot den toestand in China is men in officieelc klingen te Londen van mee ning, dat in samenwerking met de endere mo gendheden olie maatregelen moeten worden getroffen om Ie voorkomen dut zich dc ge beurtenissen von Hankou tc Sjnnghoi herhalen Al het mogelijke zol worden gednon om d© buitonlandscho concessies te Sjanghai te ver dedigen. Men meent to weten, dot de verdedi ging van de concessies thans door dc belang hebbende mogendheden wordt besproken Men mog echter niet dc veronderstelling moken, al dus wordt uit Londen gemeld, dat welke mo gendheid ook met China in oorlog zou willeK roken. De politiek van Engeland impliceert volstrekt niet het voornemen om zijn belangen pi ijs te geven na de bedreigingen, waaraan het werd blootgesteld, daar deze belangen vnn ©conomischen en niet von politiekcn oord zijn. De regecring is dnn ook von plan, het leven cn den eigendom der Britten te verdedigen. Dc nlgcmcenc toestand. Londen, 14 Jan. (H.* N. Draadloos). Ad miraal sir Reginnld Tyrwhitt, de opperbevel^ hebber van de Engelsche morincstrijdkrochten in Chino, is gisteren ann boord van den tor pedojager Veteran tc Nanking aangekomen en overgegaan op de kanonneerboot Guat, waar mede hij noor Hankou verder gaat. Volgens de laatste berichten uit Hankou is de toestand gedurende do paar laatste dagen slechts wei nig veranderd Tot gisteravond was de toestand gewoon, doch cr werden door dc Engelschcn cn andere buitenlanders in dc Engelsche con cessie zoo goed nis geen zaken gedaan, terwijl in de Fronscho cn Jnponsche concessies slechts op geringe schaal zaken worden gednnn. De barricaden in de Japansche concessie zijn door bctoogers vernield en ook die in dc Franschc concessie zijn verwijderd. In al de concessies hebben af en toe incidenten vnn kleine betec- kenis plaats gehad, zoonis bijvoorbeeld dc reeds gemelde mishandeling vnn den Belgischen consul. Een automobiel, die eigendom van een Duitscher is, is in dc Franschc concessie uit ren Amerikonnschc garage gehaald, vermoe-* delijk door Chinecsche soldaten Op lost von schout bij nacht Cameron, den bevelhebber over de Engelsche oorlogsschepen bij Hankau, zijn de mannelijke Engelsche onderdonen ten getale van 170 nog steeds ondergebracht in de gebouwen vnn de Asiatic Petroleum Cy aan de rivier. Dit gebouw grenst nun het Engelsche consulnot, dot tijdens dc jongste onlusten voort* durend door den consul-generaal cn zijn staf bewoond is. Verdere bijzonderheden omtrent de onlusten toonen, dat de toestand gecompliceerd werd doOr het feit, dat vele Engelsche mannen, vrou* wen en kinderen zich bij het begin der bc« toegingen op 3 Januari buiten de eigenlijke! Engelsche concessie bevonden en zich in b^a* tr nverblijven te Woetsjang en elders ophielden. Op 4 Januari word de marineofdeeling, welk O tot nu toe met de vrijwilligers en de politio het gepeupel buiten dc concessie had gehom

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1