AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS r^fdeo voocïl7 DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Een Speelbal dei Fortuin. PRIJS DER ADVERTENTIÊN met inbegrip vaa een EERSTE BLAD. volkenbond- duitschland. belgie. reclames engeland. denemarken. albanië. tsjecho-slowakije. polen. estland. china. vereenigde staten. mexico. midden-amerika. 25 Jaargang No 170 foortf 2.10, per mtindfOjS, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers 1 0.05. rt DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpo^TWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TIL. INT. SIS. Dinsdag 18 Januari 1827 bewijsnummer, eike regel meer 0.25. dienstaanbie» dingen en Uefdadigheids-adveitenticn toot de helit der prijs- Voor handeJ en bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE KINDERSTERFTE Berlijn, 17 Jan. (V. D.) Heden is de conferentie van deskundigen der hvqiënischc commissie van den Volkenbond bijeen geko men ter bestudecring van de kindersterfte in de verschillende landen. DE KABINETSCRISIS. De D. V. P. tegen de grootc coalitie. In parlementaire kringen te Berlijn wordt de toestand in verband met de kabinetsformatie door Marx aldus omschreven, dat de Duitsche volkspartij zich schijnt te verzetten tegen de vorming eener grootc coalitie. In de bespre kingen, die voor heden belegd zijn, zal dr. ■Marx vaststellen, welke houding beide vleu gelpartijen utegenover een kabinet, uitsluitend uit de middenpartijen samengesteld, aannemen. Gezüen dè houding, die de Duitsch-narionalen tot nog toe aangenomen hebben, verwacht men stellig, dat zij tegen een dergelijk kp.Hne* partij zullen kiezen. Aan den onderen kant zal Marx den leidei 3c: sociaal-democraten Hermann Muller ver zoeken zijn houding bekend te maken, wat betreft de ondersteuning van een kabinet middenpartijen. Van dit antwoord zullen do verdere stappen van Marx afhangen. Nadere bizonderheden over de besprekingen. Over de gisteren door Marx gevoerde on derhandelingen werd aan het Vod. nog het volgende gemeld uit Berlijn: (Dm 5 uur ontving de kabinetsformateur dr. ScViolz, voorzitter van de fractie van de Duit- scJte volkspartij. Deze schijnt den heer Marx te hebben medegedeeld, dat de volkspartij eerst de besprekingen van den kabinetsformateur meft de sociaal-democraten wenscht af te wach- tei>, alvorens zelf een besluit te nemen. Prin cipieel zou dr. Scholz eraan hebben toege voegd, dat de Duitsche volkspartij bereid is bij te dragen tot het tot stand komen van een coalitie der middenpartijen, die door de sociaal democraten zou worden gesteund. Van uitbrei ding der regecringscoalitie naar rechts zou, alejus het Berliner Tageblatt, bij deze gedach- teriwisseling niet meer zijn gesproken. ^De democraten Koch en Erkelcnz, die ver volgens door den heer Marx ontvangen wer den, spraken zich uit voor de coalitie der mid denpartijen; vervolgens had de rijkskanselier een» kort onderhoud met den sociaal-democraat Hevmann Muller, een onderhoud, dat ook geen definitief resultaat opleverde. Wel zou Müller ean Marx de vraag hebben gesteld, wat de Duitsche volkspartij dacht over een eventueel herstel der gTOOte coalitie. Dr. Marx zou daar op hébben geantwoord van de Duitsche volks partij ;te hebben vcmomen, dot volgens baar de gToote coalitie niet in aanmerking komt.^ In parlementaire kringen werd hedenmiddag teweard, dat Guerard van het centrum vooi 'de portefeuille van riiksweerboarheid in aan merking zou komen. Dit schiint inderdaad hel geval te zijn, alhoewel over de verdeeling der portefeuilles heden officieel nog niet is ge sproken en het nog lang niet zeker is, dat dr. Gessier heen zal gaan. De regeeringsverklaring uitgesteld. De kabinetscrisis zal waarschijnlijk niet vóór Woensdag opgelost zijn, daar in dc eerste rijksdagzitting na de Kerstvacontie slechts on dergeschikte onderwerpen in behandeling ko men cn het in ontvangt nemen der regee ringsverklaring dus uitgesteld is. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Het militaire comité niet tevreden. Een bericht d.d. 17 Jan. uit Parijs bevestigt, dat de militaire commissie der geallieerden de Duitr^he voorstellen inzake de --'iniren in Oost-Pruisen onvoldoende acht cn aanzien lijke wijzigingen eischt. DUITSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS. De rijksminister van arbeid heeft aan den rijksdag een overzicht toegezonden over het aantal oorlogsinvaliden en andere personen, die recht op verzorging hebben gehad gedu rende October 1926. Het aantal oorlogsinvali den bedroeg 736.867 tegen 720,93T in Octo ber 1924 DE LE1PZIGER MESSE. De Duitsche rijksspoorwegen hebben beslo ten om aan alle buitenlandsche bezoekers der leipziger voorjaarsmesse 25 reductie op de tarieven te verloenen. Dit geldt ook voor afzonderlijke reizen op Duitsche trajecten DE TREINAANSLAG BIJ LEIFERDE. Het doodvonnis bevestigd. Voor het rijksgerecht te Leipzig heeft giste ren het beroep in cassatie gediend van den mu zikant Otto Schlesinger en den electromon- teur Willy Weber, die op 4 November '26 rfnor dc rechtbank tc Hildesheim ter dood zii* veroordeeld wegens hun aanslag op den sne1 treir BerlijnKeulen. Het rijksgerecht heef* het cassatieberoep verworpen en dus het dood vonnis bevestigd Een nieuwe behandeling van dc zaak? Leipzig, 17 Jan. (V.D.) Nu het revisie- verzoek van Schlesinger en Weber, die Ier dood waren veroordeeld in verband met den aanslag op den trein bij Leiferdc, door het rijksorp-pchtshof is verworpen, is dc verdedi ger van Schlesinger van pion een nieuwe be handeling der zaak ui* te lokken en wel op grond van het feit dat de verdachte Weber in de gevangenis moet hebben verklaard, dat Schlesinger, nadat dc aanslag de laatste maal was misluk'., vr veder#» aanslagen had wil len afzien Indien dit juist zou blijken te zijn, kan Schlesinger alleen maar terzake van mede plichtigheid wed» veroordeeld. EEN OPLICHTERSBENDE. Een proces met 320 getuigen. Te Breslau begon gisteren voor dc jury rechtbank een proces tegen den koopman Böhm uit Trebnitz cn diens medeplichtigen wegens het plegen van bedrog en oplichting door middel van leeningen in 366 gcvallcr Er zijn 320 getuigen gedagvaard. MORFINE-SMOKKEL. Te Hamburg werd een Italiaan gearresteerd onder verdenking van het smokkelen van be dwelmende middelen. Hij had uit Parijs 10 Kg. morfine overgebracht, die ovci Antwerpen naar Havana gesmokkeld zou worden. DE GRIEP. Berlijn, 17 Jon. (V. D.) Gisteren bevon den zich in de ziekenhuizen van Berlijn 1080 grieppatiënten; tot dusverre zijn 24 personen aan dc ziekte overleden. DE TOESTAND VAN DE EX-KEIZERIN. De toestand van ex-keizerin Charlotte van Mexico was gistermiddag om drie uur station* nair. De zieke is kalm en er is geen onmiddel lijk gevaar. Het voor gisterenavond vastgesteld consult zal heden plaats hebben. Van 1—4 regels f 4.05, elke regel meer/ 1.— SftW. SHxddenslands=Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lange Gracht No. 4. Telefoon No. 304 Amersfoort fHandelscredieten SRekening.courant met ren tevergoeding deposito's ffneasseenngen Cfiroverkeer Aanen verkoop van effecten Verzilveren van €oupons DE RIJKSVERDEDIGING. Samenwerking met de dominions. Gisteren heeft het nieuwe College of De fence, dat op instigatie van de commissie voor dp rijksverdediging werd ingesteld, voor het eerst vergaderd Het doel von het nieuwe lirhaam is om aan de officieren en burrgcrlijke ambtenaren van de drie militaire diensten leger, vloot en luchtvaart de breedc lijnen de- strategie te onderrichten Deze personen bede', dan in elk» organisatie, die in geval ccne- mobilisatie in werking wordt gesteld, een lpidpnde ro' spelen. Hei Cnlleg» bestaat uit dertig leden; twaalf piaatser zijn gereserveerd voor officieren uit de dominions D» onderwerpen, die zullen wor den opdr-'"e-'on, zijn marine en militaire ge schiedenis. politieke invloeden, strategie, eco nomie, d-eedlooz verbindingen enz. Het re sultaat. waarnaar wordt gestreefd, is de vor ming van gore ^Werden gcncrnlcn staf voor het Rijk De commandant van dc nieuwe instelling zal iedere twee jaar door de resp. diensten worden benoemd. Dc eerste commandant is vicc-ndmiraol S»- Huber' Richmond. EEN MOOI LEGAAT Ir» zijn wilsbeschikking heeft sir Arthur Dyke Acland, een voormalig liberaal minister van onderwijs, een bedrog van 10,000 pd str na gelaten om jonge mannen en vrouwen tusschen de twintig cn dertig jaar in de gelcgenh»; te stellen in het buitenland de industrieele, snelle cn onderwijs-toestonden te bestudeeren, dir van belang zijn voor de coöperatieve of ar- beidsbeweging. MIST, VORST EN VERKEERS- BEI.EMMERING. Het was gistermorgen een der onple zierigste ochtenden in Londen van dezen win terwaterkoud, erg mistig en met ongcregel- den loop van vervoermiddelen, waardooi me nigeen een uur tc laat op zijn werk is geko men. Tengevolge van den mist ontspoorden 4 goederenwagens bij Harrow waardooi het verkeer met het drukke station Bokerstrcet een paar uur geheel in de war liep. In Kcw Gardens vroor het op den grond 12 graden en volgens berichten uit het land, was het 's nachts overal hard gaan vriezen. In Schotland echter het minst. BEZUINIGINGEN Kopenhagen, 17 Jan. (V. D.) Gemeld wordt, dat belangrijke bezuinigingen zullen worden toegepast op dc buitenlandsche ver tegenwoordigingen De pcrs-attaché's tc Lon den, Parijs en Washington zullen worden op geheven, terwijl overwogen wordt dertig con- sulotcn op tc heffen. EEN GRENSINCIDENT. B er 1 ij n 17 Jan. (V. D.) Naar gemeld wordt, hebben Alboneeschc gendarmen een boer uit Montenegro doodgeschoten, dio de grens was overschreden, om zijn weggcloopen vee terug tc halen. Dc stam, waartoe het slachtoffer behoorde, kwam daar tegen op cn dreigde zelfs dc Albaneeschc gendarmorieka- zeimes tc verwoesten, zoodat militaire hulp noodzakelijk werd. ■AMNESTIE. Volgens een bericht uit Praag heeft Mosaryk amnestie verlees aan 600 politieke emigran ten uit Slowakije, nadat zij een verzoek daar toe hadden geteekend. -Alleen de leider der Slowokische irredentisten Zchlicki weigerde tt teekenen en heeft verzocht als Poolsch staats burger te worde», genaturaliseerd. LOEBF TF WARSCHAU. Dc president van den Duitschen rijksdag, dr. Loebe, werd gisteren te Warschau verwacht. Hij zal de gast zijn van de Poolschc socialis tische partij er zo1 ook worden ontvangen dooi den Duitsche- gezan* t» Warschau dr. Rau- scher Op zijn reis naar Warschau bracht Loebc een bezoek aan Lodz, waar hij een rede hield in een bijeenkomst der Duitsch-socialistische partij in Polen, di» haar vijfjarig bestaan vier de. Loebe zeidc o.a., dat een toenadering tus schen Polen en Dubsrhland zeer wel mogelijk was. DE ACTIE TEGEN DEN STAAT. Nieuwe arrestaties. Berlijn, 17 Jan. (V.D.) Naar dc bladen uit Warschau melden, zii- opnieuw 180 per sonen gearresteerd, o.w nog een Wit-Rus- sische afgevaardigde, daa* ri: hadden deel genomen aan dc actie teger ^or. staat. On der hen bevinden zicb studenten, arbeiders, kleinhandelaren, ambtenorr*. »oM*ten. VALSCHE MUNTERS Warschau, 17 Jan. (H. N.) In verband met dc ontdekking van volsche munters te Dan zig heeft de Poolsche politie verschillende arrestaties gedaan. Vastgesteld is, dat de berido tot nu toe volsche biljetten t-an 5 zloty tot cc-n bedrag van 1 millioen zloty in omloop i-eeft gebracht. ROOFMOORD NABIJ WARSCHAU. Iri een dorp in de nabijheid van Warschau is Zondagnacht een moordaanslag gepleegd op de bewoners van een boerderij. Vier personen zljr gedood; twee anderen zijn in hopeloozen toestand gevonden. Vermoedelijk betreft hel bier een geval van roofmoord. EEN TOL-UNIE MET LETLAND. De conferentie tusschen gedelegeerden van Estland cn Letland, die ten doel heeft een tol- unie tusschen beide staten tot stand to bren gen, is op alle punten tot overeenstemming gekomen. Men is thans bezig met het vaststel len van den definitievcn tekst van het verdrag, dat ondertcekend zal worden, zoodra dc beide regecringen haar goedkeuring er aan hebben gehecht. DE VERWARRING IN CHINA. Dc douanerechten. Dc Chinceschc douane-commissaris maakt bekend, dat von 20 dezer of von alle vreemde goederen, dio tc Sjanghai binnenkomen, het invoerrecht van 5 percent met percent opcenten betaald moet worden. Vernieling van barricades. Volgens een bericht uit Hankau heeft de menigte een paar dagen geleden de barrica des crwoest, die om dc Jopansche concessie opgeworpen waren. De anti-vrcemdclingcn-beweging te Foetsjou. Volgens berichten uit Foetsjou zou dc bê- weging tegen de vreemdelingen aldaar een ge volg zijn von rondgestrooide praatjes over het dooden von Chinceschc zuigelingen door de vreemdelingen De toestand te Sjanghai. De Belgische overheid heeft do Engelsché verzocht de Belgen tc Sjanghai aan boord vaA dc Engelschee schepen te nemen, ingeval d« treemdelingen te Sjonghoi ernstig gevaar mochten komen tc loopen De Engelschcn tc Kanton. Dc Engelschc kanonneorboot Cecalo heeft Zondag 20 mariniers met geweren en machi negeweren geland in Sjamien, dc Europcesche wijk te Kanton, maar heeft dc mannen weer aan boord genomen, toen bleek dot dc betoo ging tegen de vreemdelingen was uitgesteld. Dc Engelschc ministerraad. Uit Londen wordt bericht, dat dc minister raad gisteren geen enkel besluit heeft geno men, dat een wijziging in de politiek betref fende China beoogt. HET VLOOTONTWERP. De crcdictcn voor den bouw van drie aan* vullend lichte kruisers, die het Huis von Afge vaardigden op 7 Januari verwierp, zijn door dc marinccommissie van den senaat in het vlootontwcrp opgenomen. EEN BOM ONTPLOFT. Tc New York is bij het Italiaansche consu- laot een bom ontploft, maar de politie ver klaart, dat het feit geen enkele politieke bc- tcckenis heeft. DE MEXICAANSCHE PETROLEUMWET. De Sinclair Oil Cy. heeft tegen den Mcxi- caanschen minister van handel, die de ver gunning der maatschappij tot het uitvoeren ven boringen introk, een gerechtelijk verbod van het Federale Hof vet kregen. Deze voorloopigc opschorting van het bevel tot staken der borin gen wordt in petroleumkringcn begroet als een overwinning. die als precedent kan dienen voor de andere petroleirmmoatschappijen, waarvan de boorvergunningen rijn ingetrokken of aan wie nieuwe vergunningen door dc Mcxicaonschc regeering zijn geweigerd, tengevolge van hun weigering om de nieuwe land- en petrolcum- wetten te erkenncr.. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. L o n d e n, I 7 J a n. (H. N.) De regeering der Vcreenigde Staten heeft volgens een bericht uit New York haar gezant in Nicaragua op dracht gegeven president Diaz to adviseeren het bemiddelingsvoorstel, door de republiek Costa Rica, den Zuidelijken nabuurstaat van Nicaragua gedaan, ter bijlcgging van het con flict tusschen liberalen en conservatieven, te aanvaardt^. Het is onbillijk van den cirkel, den hoek tc verwijten, dot hij recht i- MULTATULI. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. - Geautoriseerde vertaling van A. T. Het was geheel een gevolg van die onver moeide sorg en de aanhoudende warme om slagen, die hij maakte, dat op den vierden dag het gezwel in den oksel van de potiente rijp was geworden en het doodelijk vergift be gon los te laten, dot in haar lichaam was. Beamish was even verbaasd als verheugd. „Mijnheer, mijnheer," prees hij den kolonel op den avond van den vierden dag, Wtiw moeite wordt beloond. Zij heeft reeds een Wonder uitgewerkt.' f „Bedbclt u, dat zij in leven zal blijven,' riep Holles met angstige verwachting. De dokter wachtte even en matigde zijn te vredenheid, daar hij bang was voor zijn eigen optimisme. „Dat kan ik nog niet beloven. Maar net ergste is voorbij. Met goede zorg en Gods hulp vertrouw ik, dat we haar kunnen redden. „U behoeft aan de zorg niet te twijfelen. Zeg mij maar, wat ik doen moet. De dokter zeide het hem, en de uitgeputte, fnaar vastberaden Holles luisterde oplettend naar rijn woorden, bedwong zijn doodelijke vermoeidheid, en begon met ijver alles uit te voeren, precies, zooals het hem gezegd was. En intusschen, alsof ze uitgebroed werd door die ontzettende hitte, verspreidde de pest zich' nu door Londen in een mate, die de stad scheen te bedreigen met dien volkomen onder gang, dien de boetpredikers voorspeld hadden. Door Beamish hoorde Holles van die plotse linge toeneming van de pest, en de onrustba rende sterftelijst, en dat het aantal slachtof fers binnen de muren in die week alleen tot bijna duizend gestegen was. En afgezier 'van wat de doktei hem gezegd had, waren er over vloedige bewijzcr van de verwoesting zelfs in den kleinen omtrek, dien hij van zijn gevan genis uit zien kon. Uit dot venster op de eerste verdieping, waar hij dag en nacht zoo veel uren doorbracht, zag hij Knight Ryder Street dien eens zoo drukken weg da gelijks stiller worden, terwij) ook dagelijks het gegons van de drukte van Londen, dat als het ware dc hartcklop van die grootc stad was, zwakker en zwakker werd en getuigenis aflegde van het wegvloeiende leven. Daar in Knight Ryder Street kon hij de ge sloten huizen zien en er waren er reeds drie binnen zijn gezichtskring aan do overzijde der straat ieder met zijn rood knris cn dag en nacht een gewapend bewokei voor de afgesloten deur. Levensmiddelen en wat er verder noodig was kregen zij ieder door middel van hun eigen bewaker Holles, die nog ruim voorzien was van geld, dat Buckingham hem voor zijn ovontuur gegeven had, liet het noodige geld in een mandjp naar beneden zakken Langs denzelfden weg zond de bewaker de inkoopen naar boven, die hij voor dc menschen in het huis gedaan had, voor dat doel ging hij dan korten tijd weg, maar liet altijd de deur ge sloten cn nam den sleutel mede Bij de betrek kelijke cn steeds onheilspellend vermeerderde stilte van dc lucht, werd de olgemeenc somber heid nu aanhoudend vermeerderd door het lui den der klokken voor de dooden en 's nachts, dadelijk als het donker was, maar nog vóór Trfet aonbtcken van den dog, klonk nu het ge luid van een andere klok die veel afschuwe lijker was door dc ellendige gedachte, die er aan verbonden werd, en dc stilte von de straat werd verstoord door her gekraal cn geratel var wielen een langzaan hoefgekleppe: en eer rauwe stem dir den vreeselijken oproep liet hooren „JBreng uw dooder naar buiten!" Naar bcneder kijkend zooalf hij altijd deed, kon hij den doodenwager schemerachtig zien aankomen als hij langzaam nade« ratelde daar- heer aangetrokken door die geslotcr huizen, evenals eer roofvogel ir. afwachting van zijn prooi Altijd bleef hij staan voor de dein van Holles, door het zien van den bewaker en het roodc kruis, dat dof verlicht werd door zijn lantaarn; en die rauwe stem klonk weer, nog sterker in haar aanroep, die nu als een bevel klonk, brutaal en cynisch „Breng uw doo den naar buiten I" Dan op een woord von den bewaker ging het vreesclijke voertuig langzaam verder, en sidderend keek Holles over zijn schouder heen naar de lijderes, die koortsachtig zich bewoog, en hij vroeg zich met vrees af, of plicht en onmeedoogende noodzakelijkheid hem zouden dwingen dien aanroep te beantwoorden, als hij weer klonk, en dat liefelijke lichaam moest overgeven, om gevoegd te worden bij de vree- selijke lading van dien afschuwelijken wagen. Tot den morgen van den zesden dag, toen hij van het aanbreken van den dag tot na acht uur plotseling met groot ongeduld op de komst van Beamish wachtte. Toen hij eindelijk kwam, trad Holles hem boven aan de trap tegemoet. Het gezicht van den kolonel was doodsbleek, zijn oogen stonden koortsachtig, en hij beefde van angstige opwinding. „Zij slaapt rustig en kalm," zei hij den dokter, fluisterend met een vinger aan zijn lippen Heel zacht gingen zij de kamer binnen cn op hun teenen naai het bed. Holles in ge spannen verwachting, ging aan het voetenein de staan tusschen de gebeeldhouwd' bedstij- ler Een blik bevestigd# de tijding, waarmede Holle? der. dokter ontvangen had Zij lag niet alleen in eer. rustige sluimering, zooals zij niet genoten had. sedert zij naar dit bed gebracht was maar ook de koorts was geheel weg. Dit 2ag he1 ervaren oog van den dokter dadelijk, zelfs voordat hij haai de pols voelde Toen zijr hand haar pols aanraakte, bewoog zij, zuchtte en opende haar oogen, eindelijk ge zond en kalm ontwaakt. Zij keek op naar hef verschrompelde, vriendelijke gezicht van den dokter, eerst wezenloos, toen een beetje ver word. Maar op dat oogenblik ging hij spre ken en de woorden, die hij zeide, hielpen haar zoekende gedachten het raadsel van haar om geving en toestand op te lossen. „Het gevaar is voorbij," zei hij. „Zij zal nu herstellen, dank zij God en uw eigen, onver moeide zorg voor haar. Gij zelf geeft mij nu meer zorg dan zij. Laat haar nu over aan de zorg van juffrouw Dollows, en ga zelf wat rusten, of anders sta ik niet in voor uw leven, zeg ik u." Hij had onder het spreken Holles aangekeken. Nu keerde hij zich weer naarhaër. en zag dat zij hem met bewusten blik aan keek. „Kijk I Zij is wakker," riep hij. „Het gevaar is voorbij," herhaalde Holles en zijn stem klonk zwaar en onnatuurlijk. „Ge zegt, dat het gevaar voorbij is? Ben ik wakker, beste dokter? Ik ben toch niet bij ongeluk op mijn post in sloop gevallen en heb dit ge droomd „Ge zijt wakker, man, en ik herhaal, dat het gevaar voorbij is. Ga nu rusten." Verbaasd tot wien dc dokter sprak, van wje die heesche, vermoeide stem was, keerde rij langzaam haar hoofd om en zag den mageren, holoogigen geest van een man, wiens bleeke, holle wangen overdekt waren met dc stoppels var. ccn niet geschoren baard, tusschen de bedstijlen staan, en er een van "s^mouden. als om zicb een steun te geven. Toen hij haar bli'; ontmoette, ging hij een stap achteruit en lio; der. bedstijl los Toen zwaaide hij half om, met een hand aan zijn hoofd. „Ik mankeer niets, dokter," mompelde hij, en nu wist zij, wie hij was en zij herinnerd» zich wat gebeurd was. „Ik wilde lieve»...." Zijn stem hield opeens halverwege stil, hij wankelde, hield zich nog een oogenblik op, en viel toen longuit op den grond neer. On middellijk lag juffrouw Dallows met een lichten kreet van schrik, op haar knieën naast hem zij keerde hem om, lichtte met moeite rijn hoofd op en legde het in haar schoot, terwijl Dr. Beamish haastig naderbij kwam. Dezelfde gedochte koesterden verpleegster en dokter. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1