AMERSFOORTSCH DAGBLAD BUITENLAND. F. H. LOMAMS LOUIS KLEIN FEUILLETON. A80NNEMENTSPRI1S f"3""ndcn -ot A— „DE EEMLANDER" PRI1S OER ADVERTENI1ÊN EERSTE BLAD. Electro- en Radio Technisch Burea AMERSFOORT Een Speelbal dei Fortuin. 25 Jaargang No 171 loort f 2.10, per maand/"0,75, idem franco per post 3.—, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17s. abondcilijkc nummers 1 C.O 5. DIRECTEUR-UITGEVER. J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910 fEL IM sm Woenst'ag 19 Januari 1S27 niet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb c- dingen co LIcIdadigheids-advc. tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor het idvcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU Duitsche wcnschen. B e r 1 ij n, I 8 J a n. (V. D.) De begrootings- oommissie uit den rijksdag heeft een bedrag van 490,000 Mark toegestaan, als bijdrage van Duitschland in de kosten van het interna tionaal arbeidsbureau. In een resolutie wordt van de rijksregeering verlangd, dat deze er krachtig naar zal stre ven, dat Duitschland in overeenstemming mei zijn beteekenis in het internationaal arbeids bureau zal zijn vertegenwoordigd, hetgeen met name is te bereiken door de aanstelling var. een plaatsvervangenden Duitschen directeui, terwijl voorts dc Duitsche taal er dezelfde rechten zal genieten als de andere talen DE OPIUMCOMMISSIE VAN DEN VOLKENBOND. De opiumcommissic van den Volkenbond is met haar werk begonnen. Dc Italiaanscho ver tegenwoordiger heeft verklaard, dat zijn regee ring bereid is alle maatregelen toe te passen, die een beter toezicht op den handel in ver- doovende middelen kunnen verzekeren. DUITSCHLAND. DE KABINET CRISIS Bcr 1 ijn, 18 Jan. (H.N.) Dr. Marx heeft vanmiddag den voorzitter van dc fractie van dc Beiersche volkspartij, den afgevaardigd* Leicht in gehoor ontvangen. Later had hij no; een bespreking met Müller-Franken, die hem meedeelde, dat het bestuur der sociaal-demo cratische rijksdagfractie vandaag in zijn ver gadering nog geen beslissing heeft genomen, doch deze overlaat aan de fractievergadering van morgen. Morgenochtend zal Marx nog een bespre king hebben met den voorzitter van dc frac tie der economische partij. Het doel van al deze besprekingen is om tot een overzicht te geraken van dc voorwaar den, waaronder sprake kan zijn van het vcr- leenen van steun aan een kabinet der midden partijen door de sociaal-democraten. Het bestuur der centrumsfractie hield van avond nog een vergadering, welke ook door Marx werd bijgewoond en na afloop waarvan een communiqué werd uitgegeven, waarin vastgesteld wordt, dat het centrum dc pogin gen voor het tot stand komen van een regce- ring der middenpartijen voortzet. Alle geruch ten omtrent het tegendeel zijn slechts tcn- denzberichtcn. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND De besprekingen te Parijs Uit Parijs wordt gemeld, dat de onderhan delingen betreffende de vestingen aan de Duit sche oostgrens voortduren. Forster heeft gis terochtend een onderhoud gehad met den se cretaris-generaal van den gezantenraad. SPIONNAGE. Twee vonnissen. Uit Koningsbergen wordt d.d. 18 Jan. ge meld, dat wegens het verraad van militaire geheimen een Poolsch agent tot drie jaar tuchthuis en vijf jaar eerverlies, een onder we gens het in contact brengen van tot spionnage bereid zijnde personen met een vijandelijk spionnagebureau tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld werden SPOORWEGONGEVAL'. Hannover, 18 Jan. (V. D.) Volgens een mededeeling van de directie der rijksspoorwe gen is hedenvoormiddag een goederentrein tc- Poggenhagen nabij Wunstorf door een onvei lig signaal tegen een anderen angeerenden goederen! rein opgereden, waardoor verschci- degc wagons ontspoorden. Een bij deze botsing afgekoppelde wagon reed tegen een op hel emplacement van het station Poggenhagen stannden personentrein aan. Een slopende rei ziger werd gedood. Ecnigc beambten liepen lichte verwondingen op. DE GRIEP. Een geruststellende verklaring. Naar aanleiding van mededeelingen, als zou dc griep in Pruisen in ernstige mate heer- schen, wordt van officieele Pruisische zijde vastgesteld, dat dit onjuist is. De provinciale autoriteiten tc Keulen, Coblenz, Trier en Wies baden, welke districten in de eerste plaats door de in Frankrijk heerschendc epidemie worden bezochf, constnteeren, dat van ccn gevaarlijken aard der ziekte en van een grcot aantal sterf, gevallen geen sprake is. SNEEUW S t u t t g a r t, I 8 J a n. (V. D In het noor den van Zwaben heeft de enorme sneeuwval ernstige storing in het elcctrische net aange richt Ook het telefoonverkeer ondervindt stag natie. Zoo is gedurende eenigen tijd Friedrichs- hafen bijna niet langs telefonischcn of tclegra- fischen weg te bereiken geweest. De storingen ziin in jaren niet zoo ernstig geweest als thar.: Grootc masten zijn onder den zwaren sneeuw- last bezweken. Tc Leutkirch ligt de sneeuw bij na ccn halvcn meter hoog. BELGIE. MINISTERIEEI.E WIJZIGINGEN. Tengevolge van' het overlijden van Péchei neemt Jaspar, dc minister-president, dc porte feuille van koloniën. Vnuthicr, liberaal senator, is tot minister van binncnlandschc zaken be noemd ter vervanging van Jaspar. De besluiten zullen heden in het Staatsblad verschijnen. DE KWESTIE-EUPEN EN MALMÉD/. Parijs, T8 Jam. (H. N.) Uit Brussel wordt gemeld, dat in Eupcn en Molmédy een bcwe*. ging aon den gang is, om een werkelijke volks- 'emming te doen houden, In verband hiermede wordt binnenkort een verklaring van de regee- ring omtrent deze beweging vcrwocht. Men ge looft, dol de regociing er zich toe zol bepalen om tc verklaren, dat dit vraagstuk definitief geregeld is en dat er geen aanleiding bestaat om daarop nog nader terug te komen. EX-KEIZERIN CHARLOTTE OVERLEDEN. Brussel, 19 Jan, (V. D.) Prinses Char lotte is hedenmorgen te 7 uur overleden DUITSCHE STUDENTEN TE BRUSSEL. Brussel, 18 Jan. (H. N.) Vertegenwoor digers van de Duitsche studenten zijn' le Brus sel aangekomen om tc beraadslagen over sa menwerking met de internationale studenten vereniging Het bestuur der internationale vereniging heef? deze samenwerking in begin- .el reeds goedgekeurd en er zal thans met de vertegenwoordigers van de Duitsche studenten nog slechts over verschillende bizondcrlvc'en worden beraadslaagd. FRANKRIJK. UIT DEN MINISTERRAAD De ministerraad heeft dc verklaringen gocd- ekeurd, die Briand heden in de Kamercom missie voor de buitenlandsche zaken zal afleg- gcn- Dc rand heeft de tijdelijke opdracht van Va- renne als gouverneur-generaal van Indo-China verlengd. Na afloop van den ministerraad verklaarden Briand en Sarraut, dat er in den boezem van het kabinet in alle opzichten volkomen over eenstemming heerscht. Briand deelde, in strijd met sommige pers- RECLAMES Van 1-^-4 regels 1 4.05. elke regel moer f l.-~ Laat uw Radio aansluiten op het electrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio HaDde'aren. UTRECHTSCrIESTRAAT m mm Vni mil I .Mil. i i'lll J 11 r i ILlüi fi I fcHèMi fÉifil ttéÉÉü f I D «ÜO I berichten, mede, dot het openbare debat in de eerste plaats in don Senaat aan de orde 2al komen. OEN BETOOG ING TEGEN ONTRUIMING VAN T RIJNLAND. Par ij s, 18 Jan '(H. N.) De Liguc des pa- triotes heeft gisteren een betooging gehouden om te protestcercn tegen een bespoedigde ont ruiming van het Rijnlnnó. Verschillende spre kers voerden het woord en verklaarden, dat dc liga geen verdere concessies zal dulden cn evenmin een politiek, die op een herziening van het vredesverdrag is gericht. ENGELAND. DE INDUSTRIEELE VREDE. Ook Ramsay Macdonold, dc leider der ar beiderspartij, heeft zich;* evenals Arthur Hen derson, over het denkbeeld von dc hevordc- ring van vrede in dc industrie door verzoe ning uitgelaten. Hij verkloordc, dat het voor ere en met een behoorlijk verstand en een vonkje goeden wil tijd was zich niet langer te vergenoegen met over vrede in de industrie tc spreken, maar aan de confcrentictafel plaats te nemen en tot elkaar te zeggen „Waarom is er geen vrede in dc industrie Als zij de oorzaken van de vijandschap en de redenen voor den onvasten toestand had den gevonden, moesten zij ze wegnemen. Eerst don zou er vrede zijn en eerder niet DE GRIEP-EPIDEMIE. Het ministerie van openbare gezondheid deelt mede, dat er in de week die op 15 Jan. eindigde, in Engeland en Wales 326 personen aon dc griep zijn overleden, tegen 172 gedu rende de voorgaande week. ITALIË. VERSCHERPTE GRENSBEWAKING Genève, 18 Jan. (H. N.) Dc Italiounsche grensbewaking is den laatsten tijd opnieuw verscherpt. Dc grenspolitie moet opdruchi hebben ontvangen geen Itoliaansche onder danen door te loten, die zich nuar Zwitserland willen begeven om daar ccn kuur door tc ma ken of duar willen studccrcn. Ook mogon geen possen voor dat doel worden verstrekt TSJECHO-SLOWAK1JE. ARRESTATIES WEGENS SPIONNAGE Volgens een bericht uit Praug zijn zeven Duitsche staatsburgers onder verdenking van spionnage in verschillende ploatscn vun Tsjc- cho-Slowakijc gearresteerd. Dit bericht werd echter nog niet officieel bevestigd. POLEN. DE MINDERHEDEN IN OPPER-S1LEZIÈ. Warachou, 18 Jan. (H. N.) Dc vn tc&.n woordiger van den Volkenbond, die op het oogenblik in Oppcr-Silezië vertoeft ter bcstu- deering van het vraagstuk der minderheden, zol morgen uit Kattowitz naar Warschau ver trekken, teneinde met de Poolsche rege rir.g tc conferccren over het vraagstuk der min* dorheden in Opper-Silezic. DE ARRESTATIES. Warschau, 18 Jan. (H. N.) Thans is ook dc vierde landdogafgevnardigdo van Hromadoclub gearresteerd, benevens ccn gcvaardigde van dc onofhankelijkc bocrenpar tij. De verdere arrestaties gelden niet alleen dc Wit-Russen, doch ook dc communisten le Warschau en tc Krakou zijn tal van arresta ties uitgevoerd. In het district Wilna zijn on geveer 300 aanhangers der Wit-Russen in hechtenis genomen. DE BEWEERDE CHOI ERA EPIDEMIE. Dc gezondheidsdienst deelt mode, aldus een bericht uit Warschau, dut het telegram om trent een cholera-epidemic in Klein-Polen van allen grond is ontbloot HONGARIJE. BETIILCN'S A.S. BEZOEK AAN ROME. Boedapest, 18 Jan. (H. N.) Graaf Ap* ponyi heeft naar aanleiding van dc geruchten over het a.s. bezoek van graaf Bethlcn aan Rome verklaard, dat dc gissingen, die deze reis met het koningsvraagstuk in verband bren gen, zoo dwaas zijn, dat hij daaraan verder geer woorden wilde verspillen. Men mag afgeven op de stoatsmanshocdanighcden van grouf Bethlcn, doch niet beweren, dut hij een lichtzinnig politi cus is, die alles op het goede geluk laat aan komen. Bij het groote belang van het haven- vraagstuk is het te begrijpen, dat dc leidende staatslieden van Italië en Hongarije daarover persoonlijk willen onderhandelen. Fiumc biedt groote voordcelen. Dc spoorlijn noor Fiume is 200 K.M korter dan die naar Spalnto, zoodat, als de keuze op Fiumc valt, dit geen onvriende lijkheid tegenover Zuid-SIovië is. De onderkoning los een boodschap voor van den koning, waarin dc wensch werd uitge sproken, dot de nieuwe hoofdstad de groote notie waardig i-al zijn cn dc vorst -n cn het volk van Indic bezielen zul met idealen van broederschop en dienstbuarheid, waarbij al leen vrede en wore voorspoed kunnen wore'n. verzekerd. BULGARIJE. DE SCHOUWBURGBRAND TE PHII.IPPOPEL. W c e n e n. 18 Jan. (V. D.) Tijdens den zeer moeilijken blusschingsarbeid stortte het plafond in, met het gevolg, dot vele brand weerlieden onder het puin bedolven werden. Men vreest, dat er dooden en gewonden zullen zijn. BRITSCH-IN'OIE. DE NIEUWE HOOFDSTAD Lord Irwin, de onderkoning, heeft het fraaie parlementsgebouw in de nieuwe hoofdstad. Nieuw Delhi, ingewijd AFGHANISTAN. GRATIEVERLEENING. De emir van Afghanistan heeft dr S een Duitsch onderdaan, die wegens moord o: ccn Afghaan tot vier jaren gevangenisstraf werd veroordeeld en vnn zijn straf ccn jaar hud uitgezeten, gratie verleend. JAPAN DE VERKLARINGEN VAN DEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Dc bewapening. I)e ver houding tot Rusluiul. In den landdag verklaarde dc minister var. buitenlundsche zaken, dat hij zijn voldoening uitsprak over Dultschlunds toetreden tot den Volkenbond cn alle pogingen tot beperking dei bewapening met instemming begroette. Dc premier, die over Japans program in zake de vlootvervnnging sprak, zeide dot, ten zij cr aanmerkelijke wijzigingen in den alge- meencn politiekcn toestand plaats vinden. Japan zijn bestaande bewapening moet hond hoven. De minister van buitenlandsche zaken laug- te krachtig het ongerechtvaardigde pessimis me inzake de waarschijnlijkheid van een Rus* sisch-Jnponsch conflict in Mandsjoerije CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een officieus Britsch communiqué. Naar uit Londen verluidt, bcteekencn dc in dc Mondog gehouden zitting van het kabinet ge nomen besluiten geen nieuwe fase in de Brit - schc politiek in China. Zij machtigen de Bril- sche vertegenwoordigers om ten opzichte van den toestand van thans de brcede beginselen, die de Britsche politiek sedert de Wushington- schc conferentie "an 1922 hebben geleid, in bijzonderheden toe te passen. Deze beginselen zijn: T. verzoeningsgezindheid jegens de Chi- neezen; 2. dc bescherming der Britsohc onder danen cn belangen in China. Gedurende de jongste maanden zijn deze beginselen herhaaldelijk cn openlijk ter kennis gebracht, o.o. in de verklaring von Miles .ampson, den Britschen gezant, in dc China Association te Londen, October j.l. cn in het Brit.schc memorandum van verleden maand. Hei is duidelijk gemaukt. dat de Britsche regcering sympathiseert met de wettige aspiraties der Chinceschc nationalisten en met hun wensch om behandeld te worden in een geest von wc- derzijdsche verzoeningsgezindheid. De maritie me en militaire maatregelen, die mochten wor den genomen, houden daarom geen aanval in, doch zijn zuiver voorzorgsmaatregelen. Een Engclsch nersoordccl. Londen, 18 Jan. (H. N.) De bladen zijn an oordeel, dat do laotste twijfel weggeno- mon is, dat de rcgccring besloten heeft^deel_ a nemen aan de verdediging van Sjanghai, zoo dit noodig mocht worden. De Yorkshire Post, het gezaghebbende conservatieve blad, schrijft, dat in de instructies, welke aan dc vertegenwoordigers van Engeland zullen wor den gezonden, ongctwijfeeld duidelijk gezegd zo! worden, dat Engeland zich niet in de bin- enlondsche aangelegenheden van China censcht te mengen of partij wenscht te kie zen voor of tegen een der partijen, welke el kaar het gezag over het land of de controle over dc belangrijkste bronnen van inkomsten betwisten Engeland is echter besloten zoonoo- dig zijn onderdanen in Sjanghai en zijn recht* otige belagen in China te verdedigen tegen aanvallen, welke openlijk geïnspireerd en zelfs geleid worden door de vijanden van Engeland. Wie iets beteekenen wil moet werken, moet dienen. GOETHE. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling van A. T. 58 Nancy trachtte met moeite want zij was zeer zwak zich op te richten, om te kun nen zien, wat daar op den grond gebeurde, aan het voeteneinde van het bed. Snel rukte de dokter het wambuis van den kolonel open maar dit was zelfs niet noodig. Dadelijk be merkte hij, wat er gebeurd was. Het scheen, alsof de verzekering, dat zij buiten gevaar was, cn dus zijn zorgen niet langer noodig had, de teugels van de wilskracht verbroken had, waardoor Holles zijn vermoeidheid zoo lang bedwongen had. Onmiddellijk eischte de na tuur haar rechten op, die hij haar zoo lang onthouden had. „Hij slaapt," zei Dr. Beamish, en hij lachte bijna. „Dat is alles Help mij, hem naar die rustbank te dragen, juffrouw Dallows We be hoeven hem niet verder weg te brengen of iets meer voor hem te doen. Wees maar niet hangge zult hem niet wakker maken niet voordat de wijzers ten minste éénmaal rond Zijn geweest." Zij legden hem daar neder, een kussen on der zijn hoofd, en Beamish keerde naar zijn patiente terug. Zij was achterover gevallen, maar haar oogen, die buitengewoon groot in haar magere wangen leken, waren nog op Holles gericht, zooals hij daar gevoelloos, als steen, lag, juist binnen haar gezichtskring. „Slaap," vroeg zij den dokter verwonderd. „Is dat slaap Nooit had zij en veel anderen ook niet den slaap iemand zien nedcrwerpen, alsof hij doodgeschoten was. „Niets ergers mevrouw. De kolonel heeft in een hcele week zijn oogen niet dicht gehad. De^patuur heeft ze nu medelijdend voor hem gesloten Ge behoeft u om hem niet bezorgd te maken. Slaap is nu alles, wat hij noodig heeft. Houd u dus rustig, en stel niet te veel eischen aan de weinige kracht, die u over gebleven is." Zij keek hem scherp aan. „Ik heb de pest, niet waar „Zeg" liever, dat u ze gehad hebt, mevrouw. Ge hebt ze niet meer. Zij is uit u verdreven. Ze heeft u zwak gemaakt; maar dat is het eenige, wat u nu scheelt En ge zijt nu veilig. Als ge uw krachten terug hebt, kunt ge gaan, waarheen ge wilt, zonder eenige vrees voor be smetting De pest zal u niet weer treffen Voor de groote genade, u zoo geschonken moogi ge God danken, en naast God, uw echtgenoot Zij fronste verword het voorhoofd „Mijn echtgenoot „Uw echtgenoot, mevrouw En een echtge noot uil duizenden ja uit tienduizenden. Ik heb in den laatsten tijd menig echtgenoot ge zien, en ik spreek uit ervaring, helaas I De schrik voor de pest kan ieder ander gevoel verdrijven Ik heb dat herhaaldelijk zien ge beuren. Maar kolonel Holles behoort niet tot hen. Hij heeft een toewijding, die hem tot een held maakten omdat hij zonder vrees was, is hij gespaard. Het geluk is met de dapperen, mevrouw „Maarmaar hij is mijn echtgenoot niet." „Niet uw echtgenoot?" zei de dokter, stom verbaasd En hij herhaalde „niet uw echtge noot I" Daarna met een voorgewend cynisme, dat in waarheid den vriendelijken kleinen man heel vreemd lag„o zoo," riep hij uit, „mis schien is dat de verklaring er van. Maar wat is hij dan, die bijna zijn leven voor u gege ven heeft Zij aarzelde, niet wetend, hoe zij hun ver* houding moest noemen. Eindelijk antwoordde zij„Hij was vroeger mijn vriend." „Vroeger De dokter trok zijn borstelige wenkbrauwen op. „En wanneer hield hij dan wel op, met uw vriend te zijn deze man die met u in dit besmette huis bleef, toen hij had kunnen vluchten deze mqn, die zich geduren de al deze dagen allen slaap of rust ontzegd heeft, om altijd bij de hand te zijn, als gij hem noodig zoudt hebben, deze man, die met der dood om u geworsteld, en u gered heeft, op gevaat af van om uwentwil de pest te krijgen V' „Heeft hij dit alles voor mij gedaan vroeg zij Dr. Beamish veitelde haa; al dc bijzonder heden van der heldenmoed er de zelfopoffe ring, die Holles getoond had Toen hij klaar was, en zij stil en peinzend daar lag, veroorloofde de dokter zich een slimmen, vroolijken glimlach. „Hij kan vroeger uw vriend geweest zijn, zooals gc zegt," zei hij, glimlachend. „Maar ik knn niet denken, dat hij ooit meer uw vriend is geweest dan hij nu is. God moge mij zulk een vriend zenden als ik dien noodig hebl" Zij gaf geen antwoord, maar bleef heel stil starend naar den gebeeldhouwdcn hemel von dit groote, vreemde bed, haar gezicht was als een nietszeggend masker, waarop de kleine dokter vergeefs naar een oplossing zocht vnn het raadsel omtrent de verhouding van die beiden. Als hij aan zijn niéuwsgierigheid had toegegeven, zou hij haar ondervraagd hebben. Maar afgezien van andere overwegingen, werd hij weerhouden door de gedochte aan haar toe stond. Voeding en rust waren voorgeschreven, en hij mocht niet, door vragen te stellen, deze' laatste misschien verstoren. Hoofdstuk xxm. De muren van den trots. Dien avond keerde Dr. Beamish terug, en hij bracht, evenals bij zijn eerste bezoek, een openbaar onderzoekei mede Deze beambte kwam zich officieel vergewissen van de ver zekering van den dokter, dot een genezing bereikl was, zoodot hij er rapport von opma ken kon, en na verloop van acht en twintig dagen ten minste als er intusschen geer. nieuw pest geval bij een dei andere bewoners zich had voorgedaan het huis weder geopend mocht worden. Holles, die ontwaakt was uil een ononder broken, dieper slaap van elf uren maac nog stijf van vermoeidhek- was, stond c*. sufferig bij, terwijl de onderzoeker zijn formeele vra gen deed naar den toestand van de patiënte, juffrouw Dallows en van Holles zelf. Toen de kolonel daar stond, mager, bleek, ongescho ren en haveloos, keken Nancy's oogen hem zeer ernstig aan, terwijl hij zelf geen enkelen blik in haar richting durfde doen. Toen dc onderzoeker cn de dokter* eindelijk de kamer verlieten, sleepte Holles zich afge mat achter hen aan. Hij volgde hen naar be neden, en bleef daar alleen, nadat zij vertrok ken waren. Hij was veroordeeld to^ acht cn twintig dagen gevangenschap in dit huis, cn hij nam zijn maatregelen. Dien nacht sliep hij in een slaapkamer aan de achterzijde gelijk vloers 's Morgens, nadat hij in de keuken het ontbijt voor zich zelf had klaargemaakt, waar bij juffrouw Dallows hem kwam helpen, ging luj de eetkamer in orde maken, zoodat hij daur kon wonen in den tijd van gevangenschap, die voor hem lag. Hij vond de kamer geheel in duisternis. Er was niemand binnen geweest sedert den avond, dot Nancy hier gekomen was. Hij voelde den weg naar de blinden, die hij zich herinnerde., gesloten te hebben op verzoek van den onder zoeker, nadat hij Nancy uit de kamer gedragen had op dien vreeselijken avond een week ge leden. Hij rukte ze open en een stroom van licht viel in de kamer, waarvan alle bijzonder heden hem scherp herinnerden aan de gebeur tenissen ven dien avond. Daar lag de stoel, dien Nancy omgeworpen had, toen zij voor Buckingham terugweek. Hij dacht aan de om standigheden, waarondei de stoel gevallen wns. Daar op den gewreven vloer, .onder dc tafel, waai het aan de oogen van Dr. Beamish ont snapt. was, glinsterde het lemmet van zijn eigen, gcbrokei zwaard, en daar in een hoek, waar hel heen gerold was, het gevest, dat zijn gevoelloozc vingers losgemaakt hadden, toen hij neecgeslogen werd. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1