Verhuring van F. HL LOMANS LOUIS KLEIN Een Speelbal der Fortuin. ABONNEMENTSPRIJS f3 ™"ndeD TOOr „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIE.N met inbegrip vin «ca EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Etfecten. Lips Safe-Loketten Electro- en Radio Technisch Bureau AMERSFOORT FEUILLETON. 25 Jaargang No 173 looit/ 2.10, per ralJuxi/0.75. Idem banco per post f l—per week (met prittt eerrekering legen ongelukken) f 0.17'. «Iionderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. T,„. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Vrijdag 21 Januari 1S27 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie* dingen eo Lleldadigheids-adveitentiën voor de helb der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zccj voordecligc bcpallnqen voor het «dverteeren. Een# circulaire, bevattende d« voorwaarden wordl op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Hindenburg doet een beroep op dc burgerlijke partijen. In den brief, waarin Hindenburg dr. Marx Aen nieuwe opdracht geeft, doet d# rijkspresi* dent een beroep op alle burgerlijke partijen om in het belang van den staat een spoedig einde aan de crisis te maken door zich, me terzijdestelling van partijgeschillen, aaneen te sluiten tot een regeering. die in staat is han delend op te treden. Het bestuur der ccntrumfroctie heeft di Marx toestemming verleend tot aanneming zij ner nieuwe opdracht. Besprekingen met dc Duitsch- nationolcn. De zitting van de centrumfractic uit den rijksdag' is tot heden verdaagd. De verdaging is het gevolg van het feit, dat en besloten werd nogmaals te beraadslagen met de Duitsch-na* tionalen, ten einde precies vast te stellen, in hoever deze laatsten bereid zijn de voorwaar den van het centrum voor samenwerking te aanvaarden •AFVLOEIING VAN SPOORWEG PERSONEEL. Protesten. Wegens het voornemen van dc directie der spoorwegmaatschappij tot het ontslaan van spoorwegpersoneel, overbodig geworden ten gevolge van de moderniseerfcg van het be drijf, hebben de vakvereenigingen geprotes teerd. Zij wijzen erop, dat tegenwoordig in dc werkplaatsen een negenurige arbeidsdag be staat en dat bij een achturigcn werkdag een deel der voor ontslag in aanmerking komende arbeiders aan het werk konden worden gehou den. Volgens een Berlijnsch correspondentie- buTearu heeft de directie de vakvereenigingen tot een bespreking uitgenoodigd. Het betreft het ontslag van 5400 man. EEN LEENING VOOR KRUPP. B e r l ij n, 2 0 J a n. (V. D.) In aansluiting op het bericht uit de Berliner Zeitrmg am Mittag wordt nog gemeld, dat van de leening, groot 60 millioen mark voor de firma Krupp, welke door een Berlijnsch bonkenconsórtium were? overgenomen, 15 millioen mark in Neder land zal worden uitgegeven. EEN TRAGISCHE GEBEURTENIS. Berlijn, 2 0 Jan. (H. N.) Door een tra gisch toeval is gisteren in een herberg te Schoe- neberg een kolendrager om het leven gekomen. De herbergierster had in een ander lokaal haar man in gezelschap van een vriendin aan getroffen, waarop een woordenwisseling was ontstaan, waarbij de vrouw met een revolver had gedreigd Daarop was zij uit het lokaal verwijderd. In haar eigen zaak teruggekeerd, wierp zij gramstorig den revolver, die niet af gesteld was, op een tafel met het noodlottig gevolg, dat deze afging en de kogel den kolen- drager in het hart drong, zoodat hij op slag dood was. De herbergierster is in hechtenis genomen. ZELFMOORD VAN EEN WISSELWACHTER Maagdenburg, 20 Jan. (H. N.) Giste ren trachtte een wisselwachter zich in zijn wachthuis van het leven te berooven, door een gaskraan open te zetten. De machinist van een passeerenden goederentrein merkte echter, dat de boomen van den overgang niet gesloten wa ren en stelde een onderzoek in. De wisselwach ter werd bewusteloos gevonden, maar het ge lukte nog de levensgeesten weder op te wek ken. FRANKRIJK. HET PROCES TEGEN DE CATALAANSCHE SAMENZWEERDERS Het verhoor Het proces tegen de Cataloonsche samen zweerders en Ricciotti Garibaldi is gisteren voor de corrcctioneclc rechtbank te Parijs begonnen. De verdedigers der verschillende beklaagden verzochten dc zaak hunner cliënten te schel den van die van Garibaldi cn legden den na druk op het verschil tusschcn hen, idealisti sche republikeinen, cn Gcribaldi, een agent provocateur, dien zij aan den kaak stelden. Dc rechtbank onthield zich van conclusies en begon met het verhoor. Garibaldi verzekerde, dot hij zitfi reeds In hechtenis bevond, toen men vernam, dat het complot verijdeld was, zoodat hij het niet heeft verraden. Benoit, commissaris der geheime politic, verklaarde, dot hij slechts gunstige inlichtin gen omtrent de Catalanen kon verstrekken, maar dat ten opzichte van Garibaldi de en quête heeft vastgesteld, dat hij een agent-pro vocateur der Italiaapschc regeering was. Garibaldi, geprest met vragon, erkende meer dan 600.000 lire le hebben ontvangen. Dc zitting werd opgeheven ENGELAND. DE CRISIS TN DE LIBERALE PARTIJ. Lloyd George over dc partij- eenheid. Lloyd George, die het woord heeft gevoerd aon een feestmaal van liberalen, verklaarde, dot bijna allo leden der liberale partij zich hereenigd hadden. Een conferentie der partij stelde een eensgezind politiek programma op, dat den kiezers zal worden aangeboden. Een liberale meerderheid zou bij de volgende ver kiezingen kunnen worden verwezenlijkt, mits de liberalen eensgezind en energiek arbeiden. Dc partij zou do rol moeten bestudeeren, die haar te beurt zou vollen, indien geen enkclo partij de meerderheid zou erlangen. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK EN DE OPPOSITIELEIDERS. Naar aanleiding van het feit, dat Macdonald Woensdag door den minister van buitcnlond- sche zaken over den toestand in China is inge licht, meldt de dradlooze dienst, dot dit is geschied krachtens een traditie, volgens welke, wanneer zich een min of meer ernstig geval in de buitenlondsche politiek voordoet, dc leider der oppositie op de hoogte gehouden wordt van den loop der gebeurtenissen. Gisterochtend heeft Lloyd George als liberale leider ongeveer een uur bij Sir Austen Cham- berlein in het Foreign Office vertoefd. DE CONFERENTIE VAN HET VAK VERBOND. Het geschil over de gevolgde stakingspolitiek. Een ernstig meeningsverschil tusschen het Britsche vakverbond, dat gisteren zijn confe rentie begon, en de mijnwerkersfederatie in zake de algemeen stoking is tot uiting geko men door rapporten, die aon de conferentie ven vakvereenigingsgcdelgeerden zijn voorge legd. Het rapport van den T. IL C. verklaart, dat de staking beëindigd werd, omdat dc houding der mijnwerkersfederatie een voortzetting nut teloos deed zijn, terwijl het rapport der fede ratie er ernstig over klaagt, dot, terwijl de poging der werkgevers in 1925 om de loonen te verlagen door de vakvereenigingen, die de mijnwerkers steunden, verijdeld werd, de T. U. C. in gebreke bleef om in 1926 zijn steun te hernieuwen. De arbeiders gingen de stoking in zonder er zich van bewust te zijn, dat do T. U. C. voornemens was ze te laten schieten. De federatie is besloten het verloren terrein te herwinnen en zoekt den steun der gehecle vakbeweging. WILLEM GROENHUIZEN la rio est raat 4*. amersfoort speciaal Adre* soar Trotrw-a> KjAO LOQsriBQen voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Laat uw Radio aans'uilen op het elecirische licht door het Utrechtscheslr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Hande aren. UTRECHTSCHESTRAAT M. H. DONOHOE. f Een vermaard oorlogscorrespon dent. Op 57-jarigen leeftijd is te Londen Martin Henry Donohoe overleden, de „deken van de Engelschc pers in Frankrijk", die 23 jaar cor respondent van de Daily Chronicle te Parijs is geweest. Donohoe, die te Parijs was opge voed, begon zijn journalistieke loopboon in Australië, 1c Sydney. Daar maakte hij zich naam door het ontdekken van den „ontdek kingsreiziger" Louis dc Rougcmont en het weergeven van diens fantastische varhalen. In 1899 verbond dc Daily Chronicle Donohoe aan haar staf cn voor hcar volgde hij den Boc- renoorlog, den Russisch-Japtinschen oorlog en dc beide Balkanoorlogen In den grooten oor log was Donohoe als officier bij den inlich tingendienst ingelijfd cn heeft hij o.a. gediend in Griekenland, Roemenie, Rusland en Frank rijk. Ook heeft hij als officier van speciale diensten aan dc Noord-Perzisrhc expeditie van I9T8—'19 deelgenomen. Donochoc was drie maanden geleden op reis in Spanje ziek geworden en naar Engeland te ruggekeerd. Met Kerstmis scheen hij hersteld, doch spoedig daarop kreeg* hit geelzucht en bloedvergiftiging, waaraan hij is overleden. Vooral als oorlogscorrespondent zal Dono hoe in de herinnering blijven voortleven. Hij was de eerste, die het nieuws van de gevech ten in de Poitugcesche revolutie van 1910 wereldkundig maakte. Hij was alle verdere oorlogscorrespondenten voor met zijn verslag van den slog bij Loclc Bocrgns en den terug tocht der Turken op Tsjotalsjo. Zijn verslagen waren steeds boeiende lectuur cn hij placht zich aan de feiten te houden. Dc moderne militaire censuur, zegt dc Daily Chronicle in een rouwortikel voor haar mede werker, gelijk die in den grooten porlog werd uitgeoefend, maakt ondernemingen als van Do nohoe in den Balkanoorlog onmogelijk. Hij was vrijwel dc laatste grootste oorlogscorres pondent, die nog in leven was. DE TOESTAND VAN HANDEL EN NIJVERHEID NA DE STAKING. Londen, 20 Jan. (H. N. Draadloos). Dc regeeringsdeskundigen op het gebied van han del hebben hun rapport omtrent den toestand von handel en nijverheid na dc staking zoo even voltooid. Volgens ccn verklaring van het departement voor den overzecschen handel ge tuigt dit rapport der deskundigen van een ge matigd optimisme en zijn dc deskundigen van oordeel, dat er lessen uit de ervaring zijn ge trokken. De Engelsche prijzen zijn thans in vele gevallen lager dan die, welke door buiten- landsche firma's worden gevraagd. De aandacht wordt gevestigd op het groote aantal van be langrijke contracten, in het buitenland geslo ten, welke Engelschc firma's hebben weten te verkrijgen ondanks de scherpe mededinging van het buitenland. In vele gevallen konden de Engelsche firma's de uitvoering van dc werk zaamheden toezeggen binnen een derde ge deelte van den tijd, door hun concurrenten verlangd. De reden hiervan is de "betere organi satie. Dc Engelsche nijverheid gaat in organi satievermogen vooruit en het onvermijdelijke gevolg hiervan is, dat de inschrijvingen lager zijn. Het rapport der deskundigen gaat dan de vooruitzichten voor alle groote takken van nijverheid na. In de machinenijverheid worden tengevolge von het eindigen van de kolensto- king betere tijden verwacht. De staking, die in deze branche dreigde, behoeft thans niet meer te worden gevreesd en het onderbieden von de zijde der vastclandsche firma's zal spoedig op houden. De electrotcchnische nijverheid is voor het jaar 1927 feitelijk van groote drukte ver zekerd. De meeste firma's hebben voldoende bestellingen geboekt om het bedrijf ten volle aan den gang te houden. NOORWEGEN. DE GEZANT TE WASHINGTON TERUGGEROEPEN. De Noorsche legatie te Washington deelt mede, dat de gezant Bryn is teruggeroepen. Ei werdt geen reden opgegeven, maar men meent, dot hij met regeering van mccning ver schilde omtrent do cischen, door Noorwegen ten aanzien van dc scheepvaart aan de Ver. Staten gesteld ITALIË. DE ITALIANEN IN HET BUITENLAND. Rome, 20 Jan. (V. D.) Vernomen wordt, dat Mussolini allo consulaten cn andere Italiaan- schc vertegenwoordigers in het buitenland op dracht zal geven een vollcdigcn „burgerlijken stond" aon te leggen van alle Italiaanschc on derdanen, die in hun districten wonen. Musso-- lini wil op deze wijze een volledig overzicht krijgen van het aantal Italianen, dot buiten Italië over dc gchcelc wereld verspreid woont met allo bijzonderheden omtrent hun levens* standaard. DANZIG. DE POOLSCHE TAAL BIJ DE SPOORWEGEN. Het Poolschc ministerie vun verkeerswezen heeft voor het gebied der vrijo stad Donzig een verordening uitgevaardigd, inhoudende, dat olie spoorwegambtenaren op I Jan. 1928 en al het andero personeel op T Juli 1928 zoo veel kennis van de Polschc taal moeten heb ben, dnt zij zich daarin mondeling verstaan*» hnar kunnen moken. Dc Dnnziger vakvereeniging vun spoorweg personeel heeft tegen do verordening protest nongeteckend. Zij wenscht, dat de zaak door den senaat ter beslissing aon het Volkcnbonds- commissnriant zol worden voorgelegd. HONGARIJE. DE KWESTIE VAN DE OPHEFFING DER MILITAIRE CONTROLE. Belgrado, 20 Jon. (V. D.) Dc raad van ambassadeurs heeft de mogendheden der klei- no entente ervan in kennis gesteld, dot de Hongaarschc regeering ovenals Duitschlond do opheffing von de militaire controle heeft ver zocht. In politieke kringen verluidt, dot de staten der kleine entente, Zuid-Slavië, Roe menië en Tsjecho-Slowukije, besloten hebben bij den raad van ombassodeurs tegen de op heffing der militoire controle in Hongarije te protesteeren. De Roemeensche gezant te Belgrado heeft gisteren een langdurig onderhoud gohad met den Zuid-Slovischen minister van buitenlond sche zaken, waarbij de tekst van dc gemeen schappelijke nota der regecringen von de klei ne entente in deze kwestie besproken werd. GRAAF BETHLEN- DR. HONORIS CAUSA. Aan do universiteit te Debreczin is gisteren minister-president graaf Bethlen met groote plechtigheid gepromoveerd tot doctor honoris causa in de politieke wetenschappen. EGYPTE. INTERNATIONALE VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER. De internationale vereeniging voor vreem delingenverkeer heeft te Colro haar congres gehouden, dat is bijgewoond door vertegen woordigers van spoorwegmaotschappijen, ree- derijen en het hotclbedrijf uit 13 verschillende Europcesche en Amerikaansche landen. Het congres nam een reeks moties aan inzake de uitbreiding van het hotclbedrijf en het verkeer over de gehcele wereld. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Engelschc versterkingen. Volgens een bericht uit Malta meent men te weten, dat twee kanonnerbooten en een hospitaalschip, begeleid door twee torpedo- bootjagers, 30 dezer naar China zullen ver trekken. De slijpsteen kan het mes wel slijpen, maar de snee daaraan niet geven, als er geen staal in is P. C. HOOFT. Naar het Engelsch van RAFAEL SABAT1NI. Geautoriseerde vertaling van A T. 1.0 „Ik heb om u gezonden mijnheer, om mij te kwijten van de groote schuld, waarin ge mij gebracht hebt; om u te danken voor uw zorg voor mij, voor het verwaarloozen van uw eigen gevaar, door mij op te passen, kortom, mijn heer, voor mijn leven, dat zonder u verloren zou zijn geweest." Zij keek hem plotseling aan, toen zij ophield, waarop hij zijn oogen naar het zonlicht wendde, om den* ondraaglijken blik van haar oog te ontwijken, die als saffie ren schitterden. „Ge zijt mij geen dank schuldig in het geheel niet," zei hij, en zijn stem klonk bijna grof. „Ik trachtte slechts het kwaad dat ik ge daan had, ongedaan te maken." „Datdal was voordat de pest mij red ding bracht. In wat gc toen deedt, trachttet ge met eigen levensgevaar zooveel mogelijk goed te maken en mij te bevrijden van den slechlen man, in wiens macht gij mij gebracht hadt Maar nu de pest. Het was uw schuld niet, dat ik die kreeg. Ik had zc reeds, toen gG mij hier bracht* „Dat doet er niet toe," zei hij. „Ik moest het herstellen, -dat was ik mij zelf schuldig." „Ge waart het niet u zelf schuldig, uw le ven voor mij te wagen." „Mijn leven, mevrouw, is niet veel waard. Een misbruikt, mislukt levon heeft niet veel waarde. Het was wel het minste, dat ik u kon aanbieden." „Misschien," antwoordde zij zacht. „Maar het was ook het meeste, en, zooals ik gezegd heb, veel meer dan ge schuldig waart." „Dat vind ik niet. Maar het is niet de moeite waard, er over te twisten." Hij hielp haar niet. Overtuigd van de ver achting, die haar woorden, hoe zacht ook, moesten versterken omdat hij wist, dat ver achting het eenige was, wal hij verdiende nam hij haar woorden aon als uitdrukking van een medelijdende dankbaarheid, die beleedi- gend was. Hij stond voor haar, in een stem ming der grootste nederigheid, overstelpt als hij was door het bewustzijn van zijn onwaar digheid. Maar zonder het te weten of te ver moeden, had hij zijn nederigheid in trots ge huld. Zijn grootste wensch was, ccn onderhoud te eindigen, dnt niets dan een bron van smart voor hem zijn kon. Maar zij hield hem op, en hield vol in wat hij haar wreedc menschlievcndheid noemde. „Het herstel, dat gij gemaakt hebt, is ten minste wel zeer volledig." ,,1'Iet zou me een troost zijn, het u te hooren zeggen, als ik u gelooven kon," antwoordde hij brommig, en daarmee had hij willen heengaan, maar zij hield hem weer tegen met haar woor den. „Waarom zoudt gc mij niet gelooven Waar* om zou ik anders dan oprecht zijn in mijn ver langen, oro a te danken V Hij keek haar eindelijk aan, en in zijn oogen zag zij iets weerkaatsen von de pijn die hij leed „O, ik geloof wel, dat ge hierin oprecht zijt. Ge wenscht mij te danken. Dat is natuurlijk, vermoed ik. Ge dankt me, maar gc veracht me. Uw dankbaarheid kan uw verachting niet ver minderen. Het is niet mogelijk." „Zijt ge daar zoo zeker van," vroeg zij hem zocht, cn haar oogen stonden zeer droevig. „Zeker Hoe kan ik anders zijn Wat is anders mogelijk Veracht ik mij zelf niet en walg ik niet van mijzelf Ben ik mij niet be wust van mijn schande, dat ik mij zelf zou wijs maken, dat ook maar een gedeelte er van u kon ontsnappen?" „Zeg dat niet," zei ze. „O, zeg dot niet I" Maar in hoar droevig gelaat las hij slechts de bevestiging van hetgeen zij zwak trachtte to ontkennen. „Is het de moeite waard, onze oogen voor zulk een duidelijk sprekende waarheid tc slui ten," hij. „Jaren lang heb ik u gezocht, Nan, als een man met onbevlekten naam, pm u ein delijk te vinden op een oogenblik waarin ik zoo bezoedeld werd, dat ik niet verdragen kan, dat uw oogen op mij rusten. De daad, die dooi de wreede ironie van het lot ons eindelijk hier samenbracht, was er een, die van mijn aller diepste schande getuigt. Toen dien vreesc- lijkcn avond hadt ge gelijk, mij met afkeei aar te zien Nu ziet ge mij met medelijden aan, omdat ik te verafschuwen ben. Uit dnt me delijden, uit die menschlievendheid, zegt gc mij woorden van dank, die ik niet verdien, omdat, wat ik gedaan heb, gedaan word om mijn mis drijf te verzachten. Wat velt er nog meer tc zeggen Als dit huis niet gesloten en ik hier gevangen was, zou ik reeds heengegaan zijn. Ik zou heengegaan zijn in dat gezegende oogen blik toen Beamish zei, dat het gevaar voorbij was, en zorg gedragen hebben, dat onze we gen elkander nooit weer kruisten, dat ik u nooit meer zou bcleedigcn met den aanblik van mijn ellendigheid of de noodzakelijkheid, om dank te betuigen voor diensten, die ge ontvangen hebt uit onreine handen, welke gc met recht veracht" „Vindt ge, dat hiermede alles gezegd is," vroeg zij hem, droevig en ongeloovig. „Dat is niet zoo. Er blijft nog iets over inderdaad, heel veel." „Spaar mij dat," smeekte hij hartstochtelijk. „Uit dezelfde menschlievendheid, die u zegt mij te danken, spaar me I" Toen voegde hij er levendiger, met een zeker „er een einde ann willen maken" bij„Als ge mij iets tc beve len hebt, mevrouw, ik ben beneden, totdat dit huis weer open goot, en wij weer ieder onzen eigen weg kunnen gaan." Hij boog hoffelijk en draaide zich om. „Randal," riep zij, toen hij de deur bereikt had. Hij bleef staan, zijn vastberadenheid werd aan het wankelen gebracht door dat smeekend uitspreken van zijn naam. „Randal, wilt ge me niet zeggen, hoehoe gein den toestand kwoamt, waarin ik u hier vond Wilt gc mij dat niet zeggen Wilt ge het mij niet alles laten weten zoodat ik voor mij zelf kan oordeelen" Een oogenblik stond hij daar, wit tot in zijn lippen en bevend, worstelend met zijn trots dien trots, die zich vermomde in het kleed der nederigheid, cn hem zoo bedroog, dnt hij hem de overhand liet houden. „Oordcel mij, mevrouw, naar de bewijzen, die ge hebt. Die zijn voldoende om u in staat te stellen, my recht to doen. Niets, dat eT aan vooraf is gegaan, geen wisselvalligheden van mijn zwervend leven kunnen uitwisschcn, hetgeen ge van mij weet. Ik ben een schurk, een walgelijk wezen, een ergernis, en gij weet. dat ik dat ben gij, in wier oogen ik oltijd als een man van onbesmette eer had willen verschijnen. O, God moge zich over mij er barmen I Ziet ge het niet Ziet ge het niet Hoar oogen stonden plotseling vol tranen. „Ik zie, dat gij u misschien te hard beoor deeld Loot mij voor mijzelf oordeelen, Randal. Ziet gij niet, dot ik er naar verlang om te ver* geven Beteekcnt mijn vergiffenis niets voor a?" „Zij zou olies voor mij beteekenen," ant woordde hij hoor. „Maar ik zou er nooit aan kunnen gelooven. Nooit, Ge verlangt er naar, om te vergeven, zegt ge. O gezegende, hec- lende woorden I Maar waarom is het Omdat ge mij dankbaar zijt voor het leven, dat ik hielp redden. Daaruit komt uw medelijden met dc slechtheid von mijn ziel voort, dat dringt u er "toe deze vergiffenis uit te spreken. Maor achter uw dankbaarheid cn vergiffenis rtoet altijd uw minachting blijven, dc afkeer van mijn slechtheid Zoo moet het zijn. Dat weet ik, of anders weet ik niets. DaaromHij brak af, liet den zin onvoltooid, en eindigde met een verwrongen glimlach en een wanhopig schouderophalen. Maar zij zag geen van beido. Zij had haar oogen weer afgewend, en keek recht voor zich uit in het zonlicht, naar donkere, gele huizen aan den overkant, die in haar oogen door tranen bevlekt waren. Zachtjes ging hij dc deur uit en sloot die. Zij hoorde hem gaan, cn liet hem dat doen, zonder ver dere poging, om hem tegen te houden, omdat zij niet wist, wat te zeggen, om zijn wanhopige overtuiging te bestrijden. j (Wordt vervolgd)* J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1