DE EEMLANDER" BUITENLAND. F. H. LOMANS GRIEP niet, LOUIS KLÉIN FEUILLETON. Een Speelbal dei Fortuin. PRIJS DER ADVERTENTIÉN met inbegrip van ccn EERSTE BLAD. Electro- en Radio Technisch Bureau in PRINCESS ROOM. 25 Jaargang No. 175 ABONNEMENTSPRIJS f"3,""nden voot JA»«V (oortf 2.10, per maand fOJ5% idem franco per post f 3.—, per week (mei gratis Tertekeringiegen ongcltikken) f 0.17®. aiiondcrlijke nojnmers 1 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHEro&TWAl. 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL INT. S13. Maandag 24 Januari 1Ö27 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen co Ucfdadigheïds adveilcntiën voor de hclü der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xecr voordcelige bepalingen voor het advcrleeren- Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DB KABINETSCRISIS. Fractiebesprekingen. Ber 1 ijn,( 12 2 Jan. (H. N.) De Duitsch- r.&tionalc rijksdagfroctie heeft vanmorgen om 10 uurvergaderd, om over de gisteren door het centrum genomen besluiten te beraadsla gen. Ook de democratische fractie komt van middag bijeen. Men verwacht, dat dr. Marx zich vandaag tot inleidende besprekingen zal bepalen en dajfc de definitieve onderhandelingen over de vormiog van het kabinet Maandag zul len beginnen. filet standpunt der democraten. B e r 1 ijn 2 Jan. (H. N). Dr. Marx heeft vanmiddag het bestuur van dc democratische rijksdagfractie ontvangen, dat den rijkskansc- lier het standpunt van de fractie kwam uiteen- zetten. De democratische fractie acht het ge- v/enscht dat het manifest van de centrumspar tij als minimumt-programma door alle partijen wordt aangenoitien. Ook achten zfij het gewenscht, dat dit pro gramma aan de sociaal-democraten zal wor den voorgelegd, opdat alle partijen zich daar over zullen kunmen uitspreken. Overigens zijn de besprekingen met de verschillende fracties nog niet afgcloooen, zoodat dc officicele on derhandelingen miet enkele fracties eerst Maan dag zullen beginnen. De Duitsch-notionalc rijksdagfractie zaj een bijzondere commissie benoemen, om mat den rijkskanselier de richt lijnen voor het rqgeeringsprogramma te be spreken. BIJEENKOMST VAN 'T SENIOREN CONVENT VAN DEN RIJKSDAG. Berlijn, 22 J o n. (H. N.). Het senioren convent van den riksdag is tegen Maondag- middag bijeen geroepen. De rijksdag zal van 26 Januari tot 2 Februari niet vergaderen, zoodat de verklaring* van de nieuwe regeering eerst in de zitting vnn 3 Februari in ontvangst zal worden genomen. -DE ONTWAPENING' VAN DUITSCHLAND. Uit Berlijn wordt d.d. 22 Jan. bericht: De heden voortgezette besprekingen nopens den uitvoer van Duifechschc industrieele pro ducten, voor zoover zij als oorlogsmateriaal kunnen worden gebru0;t, zijn officieel nog niet afgeloopen, maar er is een grondslag gelegd voor een overeenkomst, doordat de wederzijd- sche opvattingen zijn opgehelderd. De Duitsche droodlooze dienst meldt, dat het rijkskabinet de overeenkomst der Duitsche ver tegenwoordigers met dje controlecommissie no pens den uitvoer van oorlogsmateriaal reeds heeft goedgekeurd, zioodat na de aanneming daarvan door den ge&antenraad het desbetref fende wetsontwerp onverwijld bij den rijksdag- kan worden ingediend. GRUWELIJKE MOORD TE FRANKFORT. Ontdekt door een Nederlander. Groot bedrag aan juwcclcn ge roofd. Uit Frankfort a M. wordt d.d. 23 Jan. aan de Cour. bericht: Hedenvoormiddag is alhier de 48-jarige juwelier Grabenau in zijü winkel in de Kaiser- strasse no. I vermoord. Grëbenau, die op Zaterdag zijn winkel ge sloten placht te houden, had de gewoonte Zondagsochtends de post door te zien en zakenvrienden te ontvangen. Ook tegen heden morgen had hij een afspraak en wel met cep Nederlandsch zakenvriend,, den heer Cocver- dern, die den winkel door een achterdeur be trad, daar de rolluiken aan de straatzijde ge sloten waren. Bij de deur van het vertrek, dat zich achter den winkel bevindt, ontdekte deze he lijk van den juwelier, wiens hoofd zware wonden ver toonde. De brandkast stond open, terwijl het licht in het vertrek brandde. Het onderzoek der politie, die onmiddellijk door den Nederlander werd gealarmeerd, bracht aan het licht, dat dc vermoorde na het doorlezen der post de brandkast heeft ge opend, met welk doel hij zich naar het achter den winkel gelegen vertrek heeft begeven Toen hij weer naar den winkel terugkeerde, moeten de daders op hem zijn afgesprongen en hem met een zware hamer eenigc slagen op het hoofd hebben toegebracht. Ook heeft Grübenau een schot in het hoofd gekregen. Uit een en ander concludeert de politie, dat dc moord door meer dnn één persoon is ge pleegd. Tusschen den vermoorde en de daders moet nog een worsteling hebben plaats gevonden. In de brandkast zijn namelijk bloedsporen ontdekt, die de conclusie wettigen, dat een der daders althans krabwonden heeft opgc loopen. Gestolen zijn juweelen ter waarde van 45.000 mark, in hoofdzaak briljanten, broches en oorringen. De daders, die met de gewoonten van den vermoorde goed op de hoogte moeten zijn geweest, hebben den winkel na het plegen van de wandaad klaarblijkelijk overhaast ver laten. In de brandkast heeft de politie name lijk nog juweelen ter waarde van 500.000 mark gevonden. VERDUISTERING. Berlijn, 2 2 Jan. (H.N.) Tc Berlijn is gis terenavond de 39-jarige boekhouder, Bloch in hechtenis genomen, die bij de firma, waar hij in betrekking was, een bedrag von T50000 Mark heeft verduisterd. GLADDE STRATEN TE BERLIJN. Berlijn, 2 2 Jan. (H. N.) Nodat eerst veel sneeuw in de straten van Berlijn was gevallen, is het vanmiddag beginnen te dooien, waar door de straten zeer glad werden cn tol van personen gevallen zijn. Dc eerste hulp bij ongelukken heeft 15 personen behandeld, die ten gevolge van een val min of meer ernstig letsel hadden opgcloopcn. SNEEUvV. Vrijdagmiddag is in het zuiden cn het mid den van het Zwarte Woud tot in dc Rijnvlakte opnieuw veel sneeuw gevallen. Op den Feld- berg ligt ^ecn laag van ccn meter dikte. KAZERNEBRAND. Leipzig, 22 Jan. (H.N.) Vannacht is brand uitgebroken in de vroegere infanterie- kazerne, waarvan het benedengedeelte thans aan particulieren is verhuurd, terwijl het overi ge gedeelte van het gebouw nog als opslag plaats ten dienste van de gendarmerie is be stemd, zoodat zich daar nog geweren en mu nitie bevonden. Ondanks de pogingen om der» brand tot de benedenverdieping te beperken, tastte het vuur ook dc hooger gelegen verdie pingen aan, zoodat de munitie, voor zoover nog niet in veiligheid gebracht, ontplofte en de lucht invloog. BELGIE. DE BEGRAFENIS VAN EX-KEIZERIN CHARLOTTE VAN MEXICO. De begrafenis van prinses Charlotte, cx-kei- zerin van Mexico, heeft Zoterdag onder een sneeuwbui plaatst gehad. De prinsen Leopold en Charles hadden zich naar het kasteel van Bouchout begeven ter begroeting van het stoffelijk overschot, det vervolgens onder mi litaire escorte werd overgebracht naar de kerk te Laeken waar, in tegenwoordigheid van de geheele koninklijke familie cn tal van burger' lijke, religïeusc cn militaire autoriteiten de plechtige uitvaartdienst werd gehouden. Ver volgens werd het stoffelijk overschot bijgezel in de onder het koninklijk paleis van Laeken gelegen kelder. RECLAMES Von I4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Laat uw Radio aansluiten op het electrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloteo bij den Ned. bond van Radio Handelaren. maar GRIJP de WINTERSCHOTELS Prijs vanaf f 1.10. U.TRECHTSCHESTRAAT m ATIERSFÖOR" ERNSTIG MIJNONGEVAL. Brussel, 22 Jan. (H. N.) Doordien een, dynamietpatroon ontijdig ontplofte, zijn in de mijn Aumonier bij Luik 8 arbeiders ernstig ge wond. Zij liepen alle brandwonden op. FRANKRIJK. DE OOSTENRIJKSCHE KROON'JUWEELEN De kamer van inbeschuldigingstelling dei Parijsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in het geding tusschen ex-keizerin Zita van Oos tenrijk en de hecren Jacques en Joseph Bie- nenfeld te Parijs, met betrekking tot den aan koop, door deze laatsten, van een deel der juweelen van wijlen keizer Karei van Oosten- ijk. De kamer bevestigde ten volle het bevel tot ontslag van rechtsvervolging, terwijl de cx- keizerin tot de kosten van het proces en scha deloosstelling aan de heeren Biencnfeld werd veroordeeld. HET PROCES TEGEN DE CATALAANSCHE SAMENZWEERDERS. In het proces tegen dc Catalaansche samen zweerders vroeg het O. M. de veroordeeling van alle beklaagden wegens het in bezit heb ben van wapenen, het daarbij aan de rechtbank overlatend een oordeel uit te spreken over de medeplichtigheid van Macia en Garibaldi. Het vonnis. Dc kolonels Macia cn Garibaldi, wien het ver grijp van het in bezit hebben van wapenen ten laste word gelegd, zijn tot twee moanden ge vangenisstraf en 100 francs boete veroordeeld Dc andere beklaogdcn, allen Catalanen, be halve de Italiaan Rizzoli, werden tot een maand gevangenisstraf cn 50 francs boete veroor deeld. Dc beklaagden moeten de kosten van het proces betalen, terwijl eveneens besloten werd, dat de bij hen gevonden wapenen in bcslog zul len worden genomen. Dc vcroordccling van Garibaldi. Het vonnis vermeldt dat dc medeplichtigheid van Garibaldi in het Catailoonsch complot niet is vastgesteld. Hij werd dus voor dit feit vrij gesproken. Daarentegen werd de beschuldiging inzake he wapenbezit gehandhaafd, di« eveneens dc vcroordccling van Macia en zijn vrienden motiveert. SNEEUW IN FRANKRIJK. Parijs, 2 5 Jan. (V. D.) Er heeft ccn he vige storm gewoed in de nabijheid von Brest, Ook is or in tal van streken sneeuw gevallen, tengevolge waarvan het locale verkeer ten zeerste werd belemmerd cn do treinen aan zienlijke vertraging ondervonden. Dc sneeuw laag bereikte soms een hoogte van meer dan een meter. Ook uit Savoye wordt sneeuw ge meld. ITALIË. DE DUITSCHERS IN ZUID-TIKOL Een betere behandeling. München, 2 2 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Bozen toont dc nieuwe prefect Ricci tegenover dc Duitschers grooterc verdraag zaamheid don onder den vorigen prefect hel geval was. De officicele bekendmakingen zul len voortaan behalve in het Itolioonsch ook in het Duitsch worden gepubliceerd, terwijl do vertegenwoordigers der Duitsche bevolking in erschillende vraagstukken worden gehoord. Do nieuwo fascistische secretaris van dc pro vincie heeft bij een ontvangst van dc Duitsche pers verklaard, dat de regeering tc Rome prijs stelt op een goede somenwerking van olie dce- len der bevolking. Echter moeten dc Duitschers erkennen, dat Zuid—Tirol thans ccn onafschei delijk deel van Itulic is geworden. GEWEZEN 1TALIAANSCH REDACTEUR GEARRESTEERD. Op aangifte van den tc Parijs wonenden anti-fascistischcn journalist Sacchi heeft men den gewezen redacteur van de Popoio d'ltolio, Canovi, gearresteerd, die Sacchi zou hebben willen overhalen een pscudo-aanslog op Mus solini te plegen. Canovi zou bekend hebben. ALBANIË. DE JONGSTE OPSTAND. Terechtstellingen. Het blad Vremc meldt uit Skoctori: Dc krijgsraad, die is ingesteld naar aanleiding van den jongsten opstand in Noord-Albanië, heeft 1200 personen doen arrestecren, velen van hen tot gevangenisstraf en 30 ter dood veroordeeld. Een groot aantal opstandelingen leiders werden bij verstek veroordeeld. Volgens andere berichten zijn reeds 30 ter- doodveroordeelden terechtgesteld en worden nog meer doodvonnissen verwacht. Een groot aantal rebellen werden tot levenslongc gevan genisstraf veroordeeld. ROEMENIE. SNEEUWSTORMEN. Boekarest, 2 3 Jan. (V. D.) Tengevolge van zware sneeuwstormen is Boekarest eenigc dagen geïsoleerd geweest, zóó zelfs, dat het telegrafische verkeer alleen maar per draod- looze kon geschieden. Tal van spoorlijnen wa ren verspfird en dc Simolon-Express kon niet uit Borkarcst vertrekken. L1TAUEN. ONTBINDING VAN DEN MEMEL- SCHEN LANDDAG Mo mei, 2 2 Jan. (H. N.) De Memelscfie landdag is vandaag door den gouverneur vos Memcflnnd op last van het directorium ont bonden. NOORD-AFRIKA. ■AARDBEVING IN ALGIERS. Een telegram uit Algiers meldt, dat in dc streek Mcdea Bocforik oen hevige aardbeving heeft gewoed. Geen persoonlijke ongelukken, wel echter motcricclc schade. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Amcrikaensche versterkingen. Washington, 22 Jan. (H. N.) Er be vinden zich thans 55 schepen der Amcrikaon- schc morinc in de Chinceschc wateren, om het leven cn eigendommen van Amcrikaonschc onderdanen tc beschermen. Engclschc voorzorgsmaatrege len. Londen, 22 "Jan. (H. N.) Noor do bin den melden hebben 2 batoillons in Noord- Engelend bevel ontvangen zich gereed te hou den om naar China te vertrekken. Dc algcmccne toestand. Londen, 22 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio heeft do Engclschc gezant aldaar opnieuw getracht de Joponscho regce- ring tot ccn gemeenschappelijk optreden aan de Jangtse te bewegen. De Jopnnsche regce- ring heeft echter verklaard van iedere militaire bctooging af tc willen zien, aangezien daar door dc verwarring in China slechts vergroot zou worden. Uit Hankau wordt gemeld, dat de Engclsche kooplieden hun zaken, die sedert 5 Januari zijn gesloten, Maandag zullen herope nen. To Sjnnghoi hebben opnieuw onlusten plaats gehad, met het gevolg, dot de trom niet inccr rijdt. Bij een botsing met dc Chinccscho politie maakt deze van haar vuurwopencn geen gebruik, doch wel von haor gummistokken, terwijl dc oproerlingen ook met stralen uit de brandspuit werden bewerkt. (Volgens andere berichten zijn een 50-tal Chincczen ernstig gewond). De vrijwillige organisoties helpen de Chinceschc politie. Te Londen begint men zich meer en meer ongerust over dc ontwikkeling der gebeurtenissen in China tc moken. Het vasthouden van buiten- londcrs. Uit Londen wordt d.d. 23 Jon. gemeld Berichten, van verschillende plaatsen afkom stig, melden, dat de Chinceschc vokvereenl- gingen hun politiek voortzetten van het vost- houden van buitenlonders, teneinde zich te verzekeren von do inwilliging hunner eischcn Een Fransch postambtenaar tc Kioekiang werd door posters vier-en-twintig uur gevan gen gehouden en pas losgelaten, toen zij den waarborg kregen, dat hij naar Nantsjang zou worden gezonden met vertegenwoordigers der stakers, teneinde van den commissaris do goedkeuring to verkrijgen op hun cischen. Volgens de laatste officicele berichten uit Hankau, aldus wordt d.d. 23 Jon. uit Londen bericht, duren dc onderhandelingen voort tus schen O'Malley, den Britschen vertegenwoor diger cn Tsjen, den leider der Kantonneezen. Er hebben zich hier pos twee verontrustende incidenten voorgedaan. Toen gisteren de in specteur-generaal der belastingen ©en onder-* houd had met den minister van financiën over dc kwestie der surtaxes, trachtte een bendo spoorwegbeambten zich met geweld toegang to verschaffen tot het ministerie van financiën, waar de besprekingen plaats haddon. Voordat de deuren konden worden geslo ten, waren cenigen reeds binnengedrongen. De Iijfwocht van den minister liet zich overmees- Die geen wit brood en heeft, gedoe met bruin. ROEMER VISSCHER. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A. T« ('2 „Ge hebt gevraagd," schreef hij, zoo dade lijk met de deur in het huis vallend, „te hoo- ren, langs welken weg ik afdaalde naar de hel van s-Hande, waarin ge mij gevonden hebt. En ik weigerde om te entwoorden, omdat ik niet in hoogere mate uw gezegend, zelfmisleidend medelijden wilde opwekken. Maar nu ik op het punt ben, uit uw leven te verdwijnen, nu er geen kans is, dat wij elkander ooit weer zul len ontmoeten, word ik er toegebracht u alles te zeggen, opdat ik aldus de versterkende hoop mee mag nemen, dat ge later aan mij denken zult met een medelijden, dat vpj van afschuw is. Het verhaal van het ongeluk, dat mij ver volgd heeft, begint op een Mcimorgen, veel jaren geleden, toen ik vol hocip en vuur, Char- mouth binnen reed, els een jonge man van eenige beteekenis en met nog meer trots, wiens voeten stevig stonden op een eerlijken levens weg. Ik kwojn, om a voor maj op te eischen, om het weinige, dat ik bereikt had en de ze kere belofte van mijn grootcce daden, aan uw lieve voetjes te leggen." Hij schreef verder tot in het wegstervend daglicht. Hij stak kaarsen aan, en schreef weer door met de vlugge vaardigheid van den man, die een zuivere geschiedenis te vertellen heeft, en met de welsprekendheid, die als van zelf uit een overvol hart voortkomt. De kaar sen, die zachtjes flikkerden in den nachtwind, die door het open raam kwam, brandden op en groote salactieten van was hingen bij den blaker neer, en nog schreef hij door zonder op te houden. Hij hoorde dc aflossing van den bewaker beneden aan de deur, maar lette er niet verder op. Later hoorde hij het voorbij gaan van den doodenwogen met zijn begelei ding ven rinkelende bellen en heesche aanroe pingen, maar ook daar schonk hij geen aan dacht aan. Slechts eenmaal hield hij op, en toen schreef hij weer verder. Eerst lang na middernacht, tegen de nadering van den dage raad, hield hij op, en was zijn taak voleindigd. Hij ging toen achter in zijn grooten stoel zit ten en staarde peinzend recht voor zich uit. Zoo bleef hij een poosje zitten. Toen haalde hij uit een binnenzak van zijn wambuis een met kwastjes versierden, gelen handschoen, die lang en smal, en gekreukt en gevlekt van ouderdom was. Hij keek er naar, zoools hij daar op zijn hand lag, en dacht aan dien da geraad vele jaren geleden, toen hij uit het raam van zijn dame op hem neergevallen was, en hij hem op zijn hoed gestoken had, om als gunstbewijs te dragen. Hij zuchtte cn een traan viel op zijn hand van leed over dit afstand doen. Opeens ging hij weer recht op zitten, en de veeren pen weer opnemend, krabbelde hij snel onder aan het laatste der beschreven bladen „Hier is een handschoen, dien ge mij long geleden geschonken hebt. Ik heb hem gedragen in den strijd des levens, zooals een ridder het gunstbewijs van zijn dame draagt, ik was trots 6. op uw gift en mijn onbevlekte eer. Jarenlang was het een amulet om die eer nog onbevlekt te handhaven tegen alle beproevingen en ver leidingen. Nu het door mijn eigen lafheid en onwaardigheid in dit doel gefoold heeft, kunt ge niet wenschen, dot ik het nog langer hou den zal." Dat handschrift, want het kon eigenlijk geen brief genoemd worden, bestaat nog. De ver bleekte letters bedekken ongeveer dertig blad zijden papier, die de tijd.en geel gekleurd heb ben. Het is zooals ge vermoeden zult in mijn bezit geweest. Het heeft mij meer dan alleen de grondstof van deze geschiedenis ge leverd, die ik, zonder dat, nooit had kunnen schrijven. Hij las het niet over, toen hij klaar was. Daarvoor had hij geen tijd. Zooals het hem uit het hort gekomen was, zoo liet hij het. Hij vouwde de bladen samen, deed er den hand schoen in, bond een zijden draad om het pak, en op den knoop drukie hij een plakkaat van was, dat hij met zijn duim stempelde. Hij schreef op het pak niets anders dan„Aan juffrouw Nancy Sylvester", en zette het op tafel tegen den kandelaar, zoodat de eerste, die de kamer binnen kwam, het zien moest. Daarna haalde hij zijn nog goed gevuld© beurs voor den dag, en ledigde den inhoud op tafel. De eene helft deed hij weer in de beurs van de andere maakte hij twee pakjes, en adresseerde het eene aan Dr. Beamish en het andere aan juffrouw Dallows* Zacht schoof hij zijn stoel terug en stond op. Hij ging op zijn teenen naar het raam en keek in het duister uit, waar de bewaker op wacht stond in een hoek bij de gesloten deur ge duwd. Het geluid van snurken zei Holles, dat de man sliep, zooals hij reeds gedacht had. n - r Waarom zou hij zich vermoeid hebben met een nauwgezette cn oplettende wacht Wie kon zoo krankzinnig zijn, om zich de straf voor de ontvluchting op den hals te holen uit een huis, dot nu binnen drie dagen weer geopend zou worden Holles ging terug. Hij nam zijn hoed en mantel op. Toen zocht hij plotseling naor zijn schouderband, en in de ledige schede die er aan vast zat, stak hij het kleine zwaard, dot Buckingham achtergelaten had. Het zwaard zat tamelijk los in dc schede, maar hij slaagde er in, het gevest aan te drukken. Toen hij den schouderband over het hoofd geslagen en op zijn schouder vastgemaakt had, blies hij dc kaarsen uit, en was een oogenblik later weer bij het venster. Hij ging bijna zonder geluid tc maken, schrijlings in het kozijn zitten, toen liet hij zich zeer zachtjes naar beneden, tot hij in zijn volle lengte niet meer dan drie voet boven de stee- nen van de donkere ledige, stille straat hing. Een oogenblik bleef hij hangen, toen liet hij los. Hij viel heel licht neer, en daar hij geen sporen droeg, maakte hij volstrekt geen leven. Dadelijk sloeg hij de richting van Sermon Lane in. De bewaker, een oogenblik gestoord door dc beweging, zoo vlak bij, hoorde het geluid van voetstappen, die vlug de straat afliepen, maar hij dacht er niet aan, ze in verbinding te bren gen met iemand uit het huis, dat hij bewaakte. Hij ging weer gemakkelijk in zijn rustig hoekje zitten, en zonk vreedzaam weer in sluimering. Intusschen was de vlucht van Holles niet zoo geheel onbemerkt gebleven, als hij meen de. Hoe weinig het geluid was, dot hij gemaakt had, had het toch het raam van de kamer, die onmiddellijk boven de zijne was, bereikt, en bij dat raam dat van Nancy's kamer zat Nancy, tot waken gedwongen door gedachten, die het haar onmogelijk maakten, te slapen. Toen haar aandacht gewekt werd door die zachte geluiden beneden, had zij ver uit het roam geleund cn in de duisternis gestaard. Zij had den zochteh bons van voeten gehoord, toen Holles op de straat neerkwam, en on middellijk daarna het geluid van zijn zich ver wijderende voetstappen. Heel flauw, meende zij tegelijkertijd dc weggaande gedaante van een. man te zien, een dieper schaduw t© midden van andere schaduwen. Maar hoe weinig zij met haar vlccschelijk oog gezien mocht heb ben, des te meer zag zij met de oogen van haar eigen verbeelding. Zij was op het punt van tc schreeuwen, maar hield zich plotseling in, bang den bewaker te wekken cn zoo een vervolging uit te lokken, die, als zij slaagde, dc noodlottigste gevolgen voor Holles kon heb ben. En het was alleen deze zelfde vrees, dlvj haar de kracht gaf, om de instinctmatige in geving in te houden, van hem terug te roe pen en die vlucht van hem tc beletten. Toen kwam zij tot rust. Het was toch, ten slotte, mogelijk, dat zij zich vergiste, dat zij het slachtoffer van haar eigen verbeelding wa% dat haar overspannen zinnen haar een poettl gebakken hadden. Maar de twijfel was ondra gelijk. Zij moest dadelijk zekerheid hebben. Met bevende, tastende vingers stak zij een licht aan. Toen met een doek over haar nacht gewaad geslagen, ging zij naar beneden. Zoo ging zij voor het eerst naar beneden, en onder het gaan, verweet zij zich bitter in Kaar overtuiging dot zij de zaken zou vinden, zooals zij vreesde dat zij dien stap niet vroeger gedaan had cn hem was gaan opzoeken, die zoo halstam'g wegbleef. i (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1