DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS f<r'^?den voor f?"r EERSTE BLAD. Een Speelbal dei Fortuin. 25 Jaargang No. 176 foort f 2.10, per m»aad/0.75. Idem banco per post f 3.per week (met gratis terzekering tegen ongelukken) f 0.174, afzonderlijke nummers f 0.05. AMEHSFOORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR*UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERIoJRTWAL 2 A. POSTACKENINO N°. 47SIO. TEL. INT. SU Dinsdag 25 Januari 1827 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llefdadigheids-advcitentiSn >oor de heil* der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het tdvcrtccren. b'cna circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. T VOLKENBOND, DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Geen Russi*»che deelneming. ëcnève, 2 4 Jan. (V D.) De Volkenbond heeft een Russische nota ontvangen, waarin in scherpe bewoordingen wordt medegedeeld, dat Rusland geen deel zal nernen aan de in ternationale economische conferentie in ver band met de Russisch-Zwitserschc betrekkin gen, welke het voor Rusland onmogelijk ma- »ken, zijn gcdeleegerdcn naar Genèvc te j zenden DUITSCHLAND. DE REGEERINGSCRIS1S. Marx en dc Diritsch-notionolen. Naar de bladen vei nemen, h ebben de onder handelingen van Marx en de Duitsch-nationa- Icn gisteren voornamelijk geloopen over een ontwerp-program, dat inzake de buitenland- sche politiek voortzetting van dc politiek van .Locarno en loyale medewerking in den volken bond inhoudt en wat dc binnenlandsche poli tick betreft, dc richtlijnen aangeeft inzake de rijksweerbanrheifl, de sociale politiek en de be- scherming der republiek. Ook bepleit het pro gram maatregelen tegen organisaties, die met geweld een revolutie willen veroorzaken. Tegen twee uur werden de onderhandelingen van rijkskanselier Marx met de Duitsch-natio- nnlen onderbroken en tot hedenochtend 10 uur verdaagd. Naar het nieuwsbureau van den Duitschen dagblad-uitgeversbond uit parlementaire krin gen verneemt, moet dr Marx het verloop dei onderhandelingen rot dusver „niet ongunstig" hebben genoemd. Naar genoemd nieuwsbureau verder ver neemt, is op de voornaamste punten van hel voorloopig regeeringsprogram reeds een be langrijke toenadering tot stand gekomen. Een uitzondering \ormen de sociaal-politieke eischen van het program 'van Marx en de er kenning van «Ie symbolen van de republiek. Over de schoolpolitiek is nog niet gesproken. In den namiddag voerde rijkskanselier Marx esprekingen met den voorzitter der rijksdag- ractie van* de Duitsche volkspartij, dr. Scholz en met den vertegenwoordiger van den econo- mischen bond. Tegen zes uur 's avonds ontving hij den voorzitter der sociaal-democratische fractie Müller-Franken. Een verzoek tot deel- leming der socialisten aan de regeering heeft Morx den socinlistischen leider niet gedaan. De rijkskanselier wees hem erop, dat zijn opdracht begrensd was Do besprekingen zullen vandaag worden voortgezet. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. De besprekingen te Parijs en Ber lijn. Legarte-secretoris di. Claudius, die de voor bereidende onderhandelingen met de controle commissie Ie Berlijn nopens den uitvoer van oorlogsmateriaal hécft gevoerd, is naor Parijs vertrokken, om deel te nemen aan de eindbe- sprekingen tusschen generaal v. Pawels en den gezantenraad Naor de Duitsche bladen over de onderhan delingen met Frankrijk vernemen, heeft men in de ontwapeningskwestie nog geen grondsla gen voor een compromis bereikt. Een derge lijke voorloopige overeenstemming schijnt echter nabij te zijn. Berlijn, 2 4 Jan (H. N-) In diplomatieke kringen gelooft men, dat de raad van gezanten het wetsontwerp, dat de Duitsche regeering met betrekking tot ce productie van oorlogsmate riaal heeft uitgewerkt, zal goedkeuren Don blijft nog de kwestie der Duitsche versterkingen in Oost-Pruisen te icgelcn, waarover juridisch reeds overeenstemming was bereikt, doch waar mede overigens de laatste dagen niet veel vorderingen zijn gemaakt. DE ZAAK-KUTISKER. Kutiskcr op vrije voeten. Op verzoek van zijn verdediger is Iwan Ku- tisker gisteren uit de hechtenis ontslagen. De medische deskundige prof. His had in zijn ad vies verklaard, dat Kutiskcr in levensgevaat verkeerde. EEN BRANDSTICHTERSPROCES Brandstichting om werkgelegen heid te scheppen. De jury te Kiel is gisteren begonnen met dc behandeling van het proces tegen zeven be klaagden. die in den tijd van November 1923 tot Augustus 1925 in den omtrek van Leezen 10 branden hebben gesticht of laten stichten. De mannen waren kleine ambachtslieden, die arbeiders bewogen hoeven in brand te steken, om op die manier aan werk te komen. Men verwacht, dot het proces 14 dagen duren zal. Er zullen ongeveer 100 getuigen moeten ver schijnen. FRANKRIJK. DE GARIBALDI'S STELLEN GEEN PRIJS MEER OP FRANSCHE EERE- TEEKENEN. De leden der familie Gariboldi, die lid zijn van het Legioen van Eer, hebben in een brief aan Doumcrguc verklaard, dat zij hun ccre- teekens te zijner beschikking slclleR. CANOVI WORDT OVER DE GRENS GEZET. Canovi, de Italioonschc journalist te Nice, tegen wien een klacht gerezen is, dat hij als agent-provocateur zou zijn opgetreden om een aanslag tegen Mussolini uit te lokken, zal over de grens gezet worden. Het besluit is gisteren getcekend. Op zijn verzoek zal de politie Ca novi nanr dc Italioansche grens brengen. ZWITSERLAND. DE AAN BETHLEN TOEGEDIENDE OORVIJG. Genèvc, 24 Jon. (V. D.) Heden begon tc Genève het proces tegen den Hongaar Iwan de Justh, die beschuldigd wordt van mishan deling van een lid der regecring van een vreemde mogendheid. Het O. M. achtte het noodzakelijk een voorbeeld tc stellen, daar het noodig is, dat Zwitserland de veiligheid van buitenlandsche gedelegeerden bij den Volken bond waarborgt. Hij cischte tegen beklaagde een gevangenisstraf van zes maanden en ver banning uit Zwitserland. ENGELAND. DE BRITSCHE POSTERIJEN. Londen, 24 Jan. (H. N.) De Engelsche posterijen hebben in het met 31 Maart j.l. ge- eindigde dienstjaar een netto-overschot van £6.6.667.822 gehad, het hoogste cijfer op een uitzondering na, in eenig jaar sedert 1913 be haald. Het eigenlijke postbedrijf leverde een overschot van 7.416.266, dc telefoondienst een overschot van 550.830, terwijl dc tele graaf een tekort van 1.299.214 opleverde. AARDSCHOKKEN IN SCHOTLAND. Geen schade. Gisteravond vijf uur zijn aardschokken ge voeld in een uitgebreid gebied van N. O. Schotland o.a. te Aberdeen, Elgin, Ballater en op de Orkaden en do Shetland-cilonden. De schokken duurden van 20 seconden tot IA minuut. In alle plaatsen, waar de schokken werden waargenomen, schudden dc 'huizen en RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1. SWiddenslands'Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lange Gracht No 4. Telefoon No. 304 Amersfoort Aandelscredieten <Rekenin°=courant met ren tevergoeding Deposito's Jncasseerihgen giroverkeer A an* en verkoop van effecten Verzilveren van Coupons werd ccnigc ongerustheid gewekf. Er wordt evenwel geen schade gemeld, behalve dat aar dewerk op den vloer stuk viel. NOORWEGEN. HET PROCES TEGEN DE NOORSCHE MINISTERS. Veroordeeld tot boeten. Naar d.d. gisteren wordt gemeld uit Oslo, heeft het hooggerechtshof uitspraak gedaan in de zaak van den oud-minister-president Ber ge en zes leden van zijn kabinet, beklaagd van schending van de grondwet, doordat het minis terie-Berge in het jaar 1923 do Noorsch© Han delsbank 25 millioen kronen in den vorm eener leening verstrekt heeft, zonder het Stor ting daarvan in kennis te stellen. Het hof ver oordeelde de beklaagden tot boeten van 5000 a 10,000 kronen. Er zij nog op gewezen, dat de'vervolging een zuiver grondwetrechtelijk karakter droeg en geen crimineel karakter. AARDBEVING IN ZUID-NOORWEGEN. Gistercnoehtend om 6.20 werd in verschei den ploatsen in Zuid-Noorwegen een aard schok waargenomen. ITALIË. CHURCHILL'S BEZOEK AAN ROME. Oen Britsche leening non Italië? P a r ij s, 2 4 Jon. fH. N.) De Fransche bla den brengen een berient uit Rome, volgens het welk tijdens het jongste bezoek van Churchill aan Mussolini Engelund zich bereid zou hebben verklaard Italië oen leening van 10 mililoen te verstrekken, mits Italië zich verplicht zijn politieke werkzonmheid op den Balkan to be perken. PALESTINA. DE BEVOLKING VAN PALESTINA. Jeruzalem, 24 Jan. (V. D.) De bevol king van Palestina bedraagt thans 887.000, vnn wie 158.000 Joden. BRITSCH-INÖ1E. EUROPEESCHE COMMUNIST AANGEHOUDEN. Calcutta, 24 Jan. (V. D.) Door de po litic is een' welbekende Europeesche commu nist aangehouden, die sinds; April onder een gefingeerden naam in Indië vertoefd heeft. Te gelijkertijd is een partij communistische lite ratuur in beslag genomen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc algemccnc toestand. Londen, 24 Jan. (H. JL) Volgens hu- richten uit Malta hebben twee bataljons aldaar bevel ontvangen zich gereed te houden om noar China te vertrekken. Dc Indische regec ring heeft, naor uit Calcutta wordt gemeld, 2 stoomschepen van do Britsch-Indische stoom vaartmaatschappij voor het vervoer van troe pen naar China gecharterd. Een afdccling is reeds met het stoomschip Glenoglc naar Sjang hai vertrokken. Tc Honkou is bericht ontvan gen, dot na een op 16 Jan. te Siang in dc pro vincie Honnn gehouden anti-Engelsche bctoo- ging de opslagplaotsen der Asiatic Petroleum Cy. in brand zijn gestoken. Ten slotte meldt de correspondent van dc Daily Tel. tc Peking nog, dat volgens een bericht uit Japanschc bron dc Russische strijdkrochtcn aan de grens van Mandsjoerijc versterkt worden. Verklaringen von Tsjnng Tso Lin. Londen, 24 Jan. (H. N.) Maarschalk Tsjong Tso Lin heeft in een onderhoud met den correspondent von dc Daily Expres tc Pe king verklaard, dot hij over een millioen ge oefende manschappen beschikt om het bolsje wisme tc bestrijden. Hij hoopt, dat hij in dezen strijd den moreclcn steun van Engeland en d» overige mogendheden zal hebben Engeland, aldus zeidc dc maarschalk verder, kent aan de Zuidelijke regecring tc veel betcckenis toe. In het Noorden heeft men er in ieder opzicht naar gestreefd vrede en orde te handhaven en wil men voor de bescherming van het leven en eigendom der Engelsche onderdanen zorg dra gen, doch Engeland heeft tot nu toe niet de minste waardecring voor deze houding ge toond. Engeland schijnt besloten met de ortpis- tige elementen in het Zuiden aanraking»?© zoeken, teneinde een compromis tc sluiten. De nationale crisis kan echter slechts door dc wa penen tot een oplossing worden gebracht. Zoo de mogendheden er toe mochten besluiten uit eigen beweging de onrechtvaardige verdragen te wijzigen, dan zul hun invloed daardoor in het Zuiden reusachtig toenemen. Dc toestand tc Hankau. Uit Londen wordt d.d. 24 Jan. bericht: Uit China wordt vandaag geen nieuwe ont wikkeling der gebeurtenissen gemeld. Het is te Londen nog niet bekend, of het besluit van de gezamenlijke kooplieden in do Engelsche concessie to Hankau, dat na een bespreking met O'Malley genomen is, om do zaken van daag te hervatten, werkelijk is uitgevoerd. Gebeurtenissen van minder belang te Han kau en elders maken echter, dot men er soms aan twijfelt, of de Chinecschc autoriteiten in staat zijn de extremisten onder den duim to houden. Dc Britsche voorzorgsmootrcgelcn te Sjanghai. Inmiddels gaan de Engelsche autoriteiten door met maatregelen tc treffen om het leven en dc belangen van hun landgenootcn in China to beschermen, van wie er ongeveer 7000 te Sjanghai zijn. Deze maatregelen zullen doel treffend, maar zuiver defensief zijn. Zij zijn niet gericht tegen eenige partij in China en niet provoceercnd en hun omvang bepaalt zich tot wat door de verdediging vereischt wordt. Onlusten te Amoy en Swotau. Gisterenavond zijn er te Londen nog parti culiere telegrammen uit Sjanghai ontvangen, waarin, zonder vermelding van nadere bijzon derheden, bericht wordt over het uitbreken van ernstig anti-Engclsche onlusten te Amoy cn Swatau. De Britsche versterkingen. Hel Britsche ministerie van oorlog maakt be-* kend, dat dc strijdkrachten, die bestemd zijn voor de verdediging van Sjanghai en onmid dellijk daarheen zullen worden gezonden, zul len bestaan uit 10 bataljons Engelsche infante rie, 2 batoljons Indische infanterie, een com pagnie gepantserde auto's en hulpdiensten. Dc strijdkrachten zullen slaan onder l-vv^i van gencroal-majoor John Duncan, die Leden naar Sjanghai vertrekt. Dc troepen zullen ver trekken, zoodra de schepen daarvoor gereed zijn. In officicelo kringen tc Londen acht men die voorbereidingen voldoende voor de taak, waartegenover de regecring geplaatst is. Dc agitatie tegen dc kutholickcn. Ds agitatie tegen dc katholieken duurt te Amoy voort. Do lijkjes vun zeven kleino kin deren, die onlangs begraven waren, zijn weer opgegraven op grond van de beschuldiging, dn* dc katholieken ze verminkt hadden. Een echec van Woe Pei Foe. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dat het leger von Woe Pei Foe een verpletterende nederluog heeft geleden. Dc houding vun Amerika. Washington, 24 Jon. (H. N.) De com missie voor buitenlandsche zaken van het Huis van Afgcvuardigden heeft een subcommissie benoemd om een motie tc rcdigccrcn, waarin dc president der Vcrccnigdc Staten uitgenoo- digd wordt onafhankelijk van andere naties op tc treden bij de behandeling der Chincesche aangelegenheden. Een ncderluug van Socn Tsjocan Fung? Londen, 2 4 Jan. (H. N.) Uit Sjanghai wordt gemeld, ^iat generou! Socn Tsjoeon Pang bij Tsjckiong een nederlaag heeft geleden cn zich naar Toegloe heeft teruggetrokken. Wegens dc nederlaag van Socn Tsjocan Fang in Tsjekinng hebben de Britsche autori teiten aan do zendelingen last gegeven het district Ningpo te ontruimen. Een verklaring der Kunton- nccschc regeering. De KontonneesChe regeering verklaart in een long manifest, dot er geen sproke kon zijn van een werkelijken vrede, zoolang China zijn on afhankelijkheid niet terugkrijgt. De billijke rechten der vreemde onderdanen zullen niet worden genegeerd, maar hun bescherming kon niet berusten op vreemde bajonetten cn ka- nonncerbootcn. Do regecring zou er de voor keur aan geven alle hangende vraagstukken door onderhandeling te regelen, liever dan door een gewapend conflict. Zij biedt aan met dc regeeringen ufzondcrlijk in onderhandeling to treden op den grondslag van economische gelijkheid cn eerbied voor eikaars politieke en territoriale souvcrcinitcit. Dc houding van Portugal. Hongkong, 24 Jan. (V. D.) Volgens een bericht uit Macao is het vertrek naar Sjanghai van don Portugceschen kruiser Republica uit gesteld. VEREENIGDE STATEN. DE MOEILIJKHEDEN MET MEXICO. Dc houding von Coolidgc. Washington, 24 Jan. (H. N.) Dc be raadslagingen der partijleiders over het voor stel om de geschillen met Mexico door een scheidsgerecht te doen beoordeclen, zullen morgen beginnen. Na nrin officicele kringen verluidt, blijft Coolidgc een afwijzende houding aannemen, zoodot de crisis feitelijk nog voort duurt. Men acht het niet onmogelijk, dot pre sident Coolidgc, nadot dc stemming over de motie zal hebben plaats gehad, een 'tweede boodschap tot het congres zal richten. Professoren verkondigen hun mec- mecning. New o r k24 Jan. (V. D.) Een 100-tal professoren in het internationaal recht, verte genwoordigende 43 universiteiten hebben een verklaring gepubliceerd, waarin zij erop aan dringen om het bestaande geschil tusschen de Ver. Stoten en Mexico betreffende dc land- en pctroleumwetten aan arbitrage te onderwerpen. Een helder hoofd, een rein gemoed, brengt licht. DE GENESTET. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling von A- T. 63 Toen den volgenden morgen de angstige juf frouw Dallows de eetkamer binnen kwam, in groote angst haar patiënt zoekend, vond zij haar daar, tot haar groote verlichting zoowel als tot haar groote droefheid. In haar narht- gewaad, den doek van haar bloote schouders afgevallen, zat Nancy op het rustbed onder het open raam. Zij was bleek en had droge oogen, maar er lag zulk een uitdrukking var. smart en. ellende op haar gelaat, dat het zien van tranen nu troostrijk zou zijn geweest. Naast haar stond een kandelaar, waarin de eenige kaars tot de pit opgebrand was, rondom haar was de grond bestrooid met de bladen van Holles' brief, die aon haar machteloozc vingers ontsnapt was. Die brief had volbracht, alles wat Holles et van gehoopt kon hebben. Hij had volkomen en voor goed de overblijfselen van haar verachting verdreven. Hij had medelijden en de oude lief de weer opgewekt en ten slotte wanhoop. Want door zijn eigen daad was hij nu weer voor haar verloren. Hij was heengegaan, onherroepelijk, zooals hij zcide, cn door de manier van zijn heengaan had hij zich buiten de wet gesteld. Hoofdstuk XXV Thuis. Uit zorg voor haar patiënte, had juffrouw Dallows dadelijk den bewaker naar Dr. Bea mish gezonden, en toen de dokter een poosje later kwam, vertelde zij hem van de vlucht van den kolonel en den daarop volgenden min of meer wezenloozen toestand, waarin juffrouw Sylvester scheen te verkceren. Dc goede dokter, die een zekere mate van genegenheid voor die beide menschen had op gevat, misschien ontstnen door het medelij den, dat hun geheimzinnige, maer blijkbaar ongelukkige verhouding in hem opwekte, ging dadelijk met groote bezorgdheid naar juffrouw Sylvester, die intusschen teruggekeerd was naar haar eigen kamer boven. Hij vond haai droefheid des tc zorgwekkender, omdat zij zoo onnatuurlijk kalm was. „Het is vreeselijk, lieve," zeidc hij, haar hand nemend. „Wat kan dien ongelukkige!» mar er toe gebracht hebben zulkeen on gelukkiger stap te doen „Hij moet opgezocht worden. Wilt u bevel geven, dat er naar hem gezocht wordt?" riep z»j. Hij zuchtte en schudde droevig het hoofd „Ik heb niet noodig, dat te bevelen. Mijn plicht dwingt me, zijn vlucht bekend te maken. Di zal naor hem gezocht worden; maar als hij gevonden wordt, zal hij het hard te verant woorden hebben; er zijn strenge straffen." Zoo voegde Dr. Beamish onvermijdelijk een nieuwen last bij haar reeds zoo zwaar hart. Het bracht hnar in een toestand die aan'waan zin grensde. Zij wist niet, wat zij moest wen- schen. Tenzij hij gezocht en gevonden werd^ zou zij hem nooit weer zien terwijl, als hij gevonden werd, hij rekening had te houden met de strengheid der wet; en zij had er geen zekerheid van, dot zij hem zelfs don zou zien. Uit verlangen om haar te helpen, vroeg Dr. Beamish om haar vertrouwen. Hij vermoedde hier een geval van dommen, koppigen, men- schelijkcn trots, waartegen twee harten waar schijnlijk gebroken zouden worden, en om de genegenheid, die hij voor hen koesterde, zou hij alles, wat in zijn macht was, willen doen om hen Ic helpen, als hij maar een aanwijzing van den eg kreeg. Maar, hoezeer het haar smart verzacht zou hebben, als zij hem in haar vertrouwen had genomen, hoe zeer zij wenschte dit te doen, vond juffrouw Sylvester, dat geen vertrouwen mogelijk was, zonder de zaak te noemen, die Holles gedaan had, de afschuwe lijke daad, waardoor zij zich in dit huis be vond. Een plotseling gevoel van trouw uan hem, maakte het hoar onmogelijk, zijn schan de te openboren Dus de kans verwerpend, om door vertrouwen den last, dien zij droeg, te verlichten, bewoog zij zich met bleek gelaat cn lusteloos -onder de zwaarte er van gedurende de twee overblijven de dagep van haar gevangenschap. De dokter kwam ook niet weer bij haar voor dien derden morgen, toen hij weer vergezeld werd door der» onderzoeker, die haar en haar verpleegster ieder een getuigschrift van gezondheid gaf, waardoor haar toegestaan werd tc vertrekken. Zij hoorde toen, dat Holles nog niet gevon den wasmaar zij wist niet, of zij zich over dit feit verheugen moest of dat het haar leed moest doen. Er kwamen dragers voor haar, de bewaker bood zelf aan, er een van te zijn, en de stoel, waarin rij hier .Leen gebracht was, en die in het huis was opgeborgen, werd op haar ver zoek weer te voorschijn gehaald, om haar wee te brengen. „Maar waar gaat ge heen?" vroeg dc doktei haar vol zorg. Zij stonden op den dre'mpel von het huis zij met lichten mantel met kop van blauwe zijde over haar witte japon, terwijl de stoel in de zon wachtte, om haar op tc nemen. „Wel, naar huis. Terug naar mijn eigen wo ning," antwoordde zij eenvoudig. „Naar huis? herhaalde hij met verbazing. „Maarmaar dan dit huis Zij keek hem aan, alsof zij niets begreep van zijn verbazing. Toen glimlachte zij flauw. „Dit huis is niet ven mij. Tk was toevallig hier, toen ik ziek werd." De late inededccling van deze niet vermoede omstandigheid vervulde hem plotseling met vrees te haren opzichte. Dc veranderingen ken nende, die in dc afgeloopen maand over de orv» gelukkige stod gekomen waren, wetend, ho* veel de verloten huizen waren, die nu open stonden voor dc winden des hemels, vreesde hij, dot het hare tot deze zou hooren, of ten minste, dot er zeer veel kons bestond, dat zij hoor huis niet meer in denzelfden toestand zou vinden, als waarin zij het verlaten had. „Waar woont ge vroeg hij haar. Zij zei het hem, en vöegde er bij, dot zij, als zij daar was, zou besluiten, wat zij verder doen zou. Zij eindigde met tc zeggen, dot zij dacht voor een tijd den vrede en de rust van het buitenleven op te zoeken. Misschien zou rij naor Londen terugkeeren, als deze bezoe king geëindigd was; misschien ook niet. Dat was wat rij zeide. Wat zij bedoelde, was in derdaad iets heel anders De mededeeling maakte rijn zorg slecht^ grooter. Het was in dezen tijd gemakkelijker plan tc maken, om naar buiten te gaan, dan het uit te voeren, tenzij men over ongewone macht en rijkdom te beschikken hader. zij, die daarover beschikten, waren sedert long vertrokken. De groote vlucht uit Londen, dio plaats gehad hud, sedert zij ziek was gewor den, was eindelijk om twee redenen gestuit. Er was geen stod of dorp in het land vele mijlen in den omtrek, die vluchtelingen uit Londen wilden binnen loten uit vrees voor dc besmet ting, die zij konden medebrengen. Om hen af te weren hedden de inwoners van dorpen zelfs hun toevlucht tot de wapenen genomen, totdat ten deelo hierom cn oro onlusten cn bloedver gieten tc voorkomen, ten deern als een afdoen de maatregel tegen dc verspreiding der pest door geheel Engeland, de Lord Mayor gedwon* gen was geworden, de uitgifte van dc bewijzen van gezondheid te staken, zonder welke nie mand Londen verlaten kon. Zij, die in de be smette omgeving bleven waar dc ziekte nu een wekelijksche tol van duizenden leven* eischte moesten alle hoop laten varen, om de stad te verlaten, voordat dc pest opgehou den was. Toen hij nu haar geval overdacht cn over woog wat zij hem gezegd had, begreep Dr. Beamish, dat zij hem meer dan ooit noodig had. Practische en geestelijke bijstand was nu misschien even noodig voor haar nis eerst zijn hulp als geneesheer geweest wos. „Kom," zei hij op eens, „ik zal met u mee gaan naar uw huis, en zien, of u daar veilig onder dak is dnt wil zeggen, als ge het wilt toestaan." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1