AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" ABOHNEMEHTSPRIJS r3 m"nden voor Amtt!/ EERSTE (BLAD. BUITENLAND. LOUIS KLEIN AMERSFOORT Electro- en Radio Technisch Bureau F. H. LOftëA^S FEUILLETON. Een Speelbal der Fortuin, 25 Jaargang No. 177 loort I 2.10, p«r mama f 0,75, idem franco per posl f 3.—, per weck (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 C.O 5. DIKZCTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 513. Woensdag 26 Januari 1S27 PRIIS DER ADVERTENTIEM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Uefdadighelds-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan reei voordeclige bepalingen voor het «dverleeren. Ecnt circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. De onhandclingen van gristen»"». De mogelijke samenstelling van het ministerie. Berlijn, 25 Jan. (H. N.) Dr. Marx 1. vanmorgen om kwart over 10 de besprekir met de Duitsch-nationole commissie herv it Aan deze besprekingen nam ook vijksi inistcr dr. Brauns deel, doch niet dr Stresejiumn, lie tegenwoordig moest zijn bij dc beraadslagin gen over de begrooting van buit "-.landsche zaken in de fcegroptingscommissi «len rijksdog. In parlementaire krini .rv men op grond van de gisteren d Duifsch nationale rijksdogfractio nang?" *;n. dat ook vandaag de onderheru' r ■stig verloop zullen hebben Y waarschijnlijk verdere besprek'., voerd, waaraan dan ook de ov< die voor de vorming van het V ir aan merking komen, zullen de »ii men. De D «"h- nationale rijksdagfroctie dr -A'- 2 uur een bespreking en v de cigeiilijke froctievergao - ■in-, slag der onderhandelingen handcld zal worden Ook de joei,- ten cn dc Duitsche Volkspar houd'»» fractievergaderingen. Tn pa -: r- 'n is men overtuigd, dat »ri ko- kinet thans zal si age i schillende namen var noemd. De Duitsch-; on. sprank op tc maken om dr landsche zaken, justitie er. ie f ::ette- gebied door hun partijgeno -ten t ten. Dc portefeuille van finrncién u onif ch-.en aan een lid van den *er ccn.<mi worden toevertrouwd. aar verluidt, daarover reeds overleg z'.jn srcpleegd m< Badenschc staatspresident Kohier Vo Duilsch-nafionalen worden als candidate.! jt> - noemd Wollraf. Schenk von Stauffenbcrr: Tre- viranus, en de afgevaardigden i.indeincr en Grüf. Uit het oude kabinet zulhn waarschijn lijk in het nieuwe overgaan de ministers Stre- semann, Curtius, Braun, Ges'. »r, Krone en Stingl. Of ook dr Haslinde ir het kabinet zol blijven, zal daarvan afhangen, of dc Duitsch- nationalen ook het ministerie voor de volks voeding voor zich zullen ópeischen Nog geen ac oord met dc Duit'c' - nationalen bereikt. Uit Berlijn wordt d.d. 25 Jon gemeld De besprekingen van Marx en Brauns met de commissie van vijf der Duitsch-nationole fractie zijn tegen één uur voormiddag vei" dnagd. Naar het nieuwsbureau der Duitsche dag bladuitgevers meldt, heeft Marx zich onmid dellijk na dc onderhandelingen noor Strcse- mann begeven, om hem van het resultaat op de hoogte te stellen. De meeste punten van het .program Marx-Stresemnnn-Brauns zijn uit voerig" besproken en, naar verluidt, wordt het resultaat van de besprekingen van hedenoch tend in parlementaire kringen niet ongunstig beoordeeld. Er zijn evenwel nog steeds een aantal kwesties inzake de buitenlandschc, de sociale en de economische politiek open ge bleven, die vanmiddag andermaal besproken moeten worden. Deze namiddag-bijeenkomst, welke vermoe delijk een uur zal duren, zal dc laatste cn beslissende vergadering zijn. Na afloop zal Marx de democraten van dc beslissing der Duitsch-nationolcn in kennis stellen zij zullen daarna beslissen, of zij deel willen nemen aan de vergadering van de n.s. regeeringspartijen, hedenavond te houden. Over de persónenkwestic is, naar van wel ingelichte zijde wordt verzekerd, met de Duitsch-nationalen nog niet onderhandeld daar tot dusver nog niet te voorzien is, welke par tijen aan de regceringscommissic zullen deel nemen cn over hoeveel portefeuilles iedere fractie zal beschikken. In elk geval wordt in parlementaire kringen verwacht, dat de onderhandelingen vandaag zullen afloopen, al zal de definitieve samen stelling van het nieuwe kabinet heden wel niet meer gereedkomen De Duitsch-nationolcn cn het so ciale program der rcgccring. B c r 1 ij n, 2 5 Jan. (H.N.) Als gevolg von de onderhandelingen ovc: dc vorming van het I p.-t heeft dc Duitsch-nationalc volkspartij •ondcrc commissie benoemd voor dc hand over het sociale prograjn- r Deze commissie bestaat uit i vroeger* rijksminister van binnenland- ."che zaken vo 'licle, den voorzitter vonden central- ii bon* ai«-- jouw Behn >s en den heer Leopold, nuj *li: vr D commissi-. 't v J.ng met dc minis- s Brauns en dr Curtius over dc rcdac- '»et so - lie programma -ndcrhandeld, ..aarbij ovc-, .«stemming is hen ilri. De houding der der >ci aten. De door den rijkskansclit Mar voor het ringsprogram voorgesi -chtlijnen in den loop von gist- 1 aan do ucties, die voor een nieuwe g ingscooll- tie in aanmerking komen, mccgcd» J. Di definitieve redactie dier programmapur heden aan de democraten worden v.; Deze hebben hun vergadering, die Tir- i vond zou plaats hebben, in verband mede tot vanmiddag uitgesteld. Dc frac- zich don definitief uitspreken. Zoover h s- schen uil dc berichten uit democratische »n- g«:n reeds thans volt op tc maken, vreest men, 1 it er weinig kans bestaat, dat de de.no.. al' he fractie actief aan dc nieuwe re. i za; unnen deelnemen De vermoedelijke F tsch-r.. do- nalc kabinetsleden. Ofscho oüicicel nog niets bekend is van declnen. m' van Duitsch-notionalc ministers aan de iv; regccring, wordt toch, aldus meldt Bc-i ijnsch telegram, in de wnodcl- gangen den rijksdag reeds levendig gedis cussieerd -ver de vermoedelijke Duitsch-na- tionale kabinetsleden Men verwacht in parlementaire kringen, dat dc Duitsch-nationalen drie of vier niinistcriecle zetels zullen bezetten, n.I. hel ambt von vicc- kanselier, den post van minister van binnen- landschc zaken, het departement van landbouw en het ministerie van justitie of van bezette gebieden 1 Als qnndidotcn worden o n. genoemd Wall- raf als vice-kansclici", von Lindeiner als minis ter van binnenlandsche zaken, l homscn of Golduckor voor landbouw. Eventueel zou Wollraf ook voor dc portefeuille van justitie in aanmerking komen Geen afspraken tusschcn centrum cn Duitsch-nationolcn. Berlijn, 25 Jan. (H. N.) Dc centrums- fractie van den rijksdag heeft noor aanleiding van dc mcdcdeelingen, die in verschillende bla den von dc volkspartij verschenen zijn over zoogenaamde afspraken tusschcn het centrum cn de Duitsch-nationalen, een verklaring in het licht gegeven, waarin beslist ontkend wordt, dat ooit onderhandelingen van dcrgclijken aard zijn gevoerd. Hieraan voegt d> centrumsfractie toe, dat deze geruchten er op berekend zijn, om de politieke atmosfeer te vertroebelen en de loo- pendc onderhandelingen ten zeerste in gevaat brengen. Morgen einde der ondcrhondelin- pen De rijksdagfractie der Duitsche volkspartij ontving gisteravond het verslag van haar voor zitter dr. Scholz over de onderhandelingen met den rijkskanselier. De muterieclc besprekingen zullen, wat betreft de kwestie der regeerings- formolie, Donderdag definitief afgesloten wor den, zoodot dan met de personenkwesties ccn aanvang kan worden gemaakt. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1. UTRECHTSCHESTRAAT MM |j Laat uw Radio aansluiten op het electrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Hande'areo. De rijksdag znl heden voorloopig worden verdaagd. Den 5den of 4dcn Februari zul de rcgccringsvcrkloring voor den rijkstfhg plaats vinden. De indruk in Engeland. Londen, 25 Jan. (H. N.) In verbond met de onderhandelingen over dc vorming von het kabinet tc Berlijn wordt er door de Londen- sche bladen op gewezen, dat men een burger lijk kabinet niet moet beoordeelcn naar zijn somenstelling, doch naar zijn standpunt ten op zicht van dc bestaande verdragen cn overeen komsten. Ook in hel kobinel-Morx, dat de Do- wesovcrccnkomst heeft onderteekend, waren de Duitsch-nationolcn vertegenwoordigd, cvenzoo in het kabinct-Luthcr, dat het pact van Lo carno heeft onderteekend OVERSTROOMINGEN. S l c 11 i n 2 5 Jon. (H. N.) Het gebied J>ij Stettin is in wijden omtrek overstroomd. Var» Schwedt tot Stettin staan alle uiterwnurden^on- der water. In verschillende steden staat het water tot aan de huizen TREINONGEVAL. Hamburg, 25 Jan. (H. N.) Naar de spoorwegdirectie Altona meedeelt, is vannucht opliet goederenstation Harburg ccn gederen- trein door het onveilig staande signaal gereden n op i anderen goederentrein geloopcn, die von terzijde getroffen werd. Enkele wa gens on'.spooiden Een machinist werd gewond. Dc spoorlijn is versperd. FRANKRIJK. DE CATALAANSCHE SAMENZWEERDERS VOOR DE RECHTBANK. Dc verdediger Torres spreekt voor zijn, achter hem zittenden, cliënt kolonel Maciu. FRANSCHE DOLLARRESERVE IN AMERIKA. Ter verdediging vnn den frank. De Matin bericht, dat de Franschc goudzen dingen, die tc New-York zijn aangekomen, de waarde vertegenwoordigen van de goudstuk ken, welke door de Franschc Bank van hot publiek zijn toiuggckocht. Dc Bank ontving hiervoor ccn gelijk bedrag in dollar:.hetwelk in Amerika wordt gelaten en waarvan de in terest ten goede komt aan de Franschc schot- kist. Aldus creëert d<- Franschc Bonk in de Ver. Staten een zeer belangrijke dollorrescrve, waaraan nog meer zal worden toegevoegd uit dc opbrengst der onlangs uilgegi ven lecr.ingcn. Het aldus verkregen credict wordt op twee milliard francs geraamd en vergemakkelijkt de verdediging ••an don fronr togen eventueel'? speculatieve ondernemingen. OVERVAL IN EEN B.V^K, Pnrijc, 2 5 Jan. (H. N.) Uit Lypn wordt g> ucld, dot, tocn 2 directeuren van ccn wis selbank vanmorgen oin f> uur hun kantoor r orden, zi.i door enkele lieden ontvangen wcr- <k n, die hen met revolvers bedreigden en dwon gen de honden omhoog ie houden. Gelukkig voor de directeuren werd dit toonccl von bui ten uf.gezien cn toen de misdadiger? dit be merkten, mankten zij zich zoo snel mogelijk uit de voeten. Dc politie heeft later een ver dacht individu, een Pool gearrcr.'ccrd. ENGELAND. EEN WITBOEK' INZAKE A3ESS7.Nil- Londen, 25 Jan. (H. N.) Het Engelschc ministerie vun buitcnlnndsche zaken zal van- daag een Witboek publiceert^», bevattende do cumenten met betrekking tot de tusschcn En geland cn Italië gesloten ovcrccnkomsl aon- guandc Abcssynië. DE BRITSCHE INDUSTRIE. Londen, 24 Jan. (H. N. Draadloos). Het olgemeene onderzoek, ingesteld naar den toe stand von dc industrie in Engeland, waarmede in Februari 1925 werd begonnen is thans zoo goed uls gereed en het departement van hen- dei denkt binnen enkele dagen de eerste ge gevens te kunnen ptfbliceeren. H< t ondrzoek heeft betrekking op het jaar 1924 Dit onder zoek zal het publiek in staat stellen om na te gaun, welk percentage van de nettoproductie waarde ten goede komt aan de arbeiders cn welk percentage aan dc werkgevers. Dc term „nettoproductiewonrdc" wordt door het depar tement van handel gebruikt om de bruto- of verkoopwaarde van het product in de fabriek, verminderd met dc kosten der grondstoffen, aan te duiden. Het is mot ondcrc woorden de waarde, door het kapitaal cn den arbeid ver kregen. Het onderzoek zal verder het belang van dc binnen- cn buitenlandschc markten oon- toonen en ook, of ccn tok van nijverheid vooi- of achteruit gaat. HERLEVING DER KATOENNIJVERHEID. Londen, 24 Jan. (H. N Draadloos). De vakbladen melden, dot er duidelijke aanwijzin gen zijn voor eon herleving in dc kutoennijvci- heid van Lancashire. De berichten uit groote industricclc centra, als Blackburn en Preston, tooncn aan, dot weefstoelen, die leegstonden, thans weer in gebruik worden gesteld. De ver schepers en kooplieden, die betrokken zijn bij den uitvoer naar het Oosten, het vasteland en de Engclsche dominions, hebben omvangrijke aanvragen te behandelen. Gemeld wordt, dat sommige kooplieden de laatste 14 dagen voor een waarde van duizenden ponden meer aan kotoenen goederen hebben gekocht dan in de laatste 6 jaor in het overeenkomstige tijdvak het geval is geweest. SPANJE. STORM OP DE SPAANSCHE KUST. Een scheepsromp. Uit Gijon wordt d.d. 25 Jan. gemeld Aan de Spounschc kust woedt een zware storm. Het Spaanschc stoomschip „Retuerto is gezonken. Veertien leden der bemonning kwa men om het leven ITALIË. DE ITALIANEN IN HET BUITENLAND. Rome, 2 5 J n. (V. D.) Dc plannen van Mussolini ten opzichte van de Italianen, die in het buitenland wonen, worden verder uitge werkt. Indien zijn laatste plan wordt goedge keurd, don zullen dc fascistische organisaties in het buitenland belast worden met dc op voeding der Italiaunsche emigranten. Dc fascis tische organisaties zullen hiermede de scmi- officicelc organen vnn dc Italioonsche regcc ring worden onder het directe toezicht von do Itnliounschi diplomatieke autoriteiten, wier aan wijzingen /ij moeten gehoorzamen. Zoodro de beslissing is gevallen, zullen instructies in deze richting aan alle lascistischc organisaties in het buitenland worden gegeven. EEN AARDVERSCHUIVING NABIJ CAMPIGLIA. S p e z z i n, 25 Jan. (V. D.) Nabij Cumpiglia heeft over ccn uitgestrektheid van twee mijlen een aardverschuiving plaats gehad. Een aantal wijngaarden en olijfplantoges is verwoest. De verbindingen zijn verbroken. Voor zoover be kend zijn er geen slachtoffers. HONGARIJE. HET HONGAARSCHE PARLEMENT. Boedapest, 25 Jon. (H. N.) Het Hon- gnorschc Huis van Afgcvoordigdcn cn het Hoogerhuis zullen Znterdog 29 Januari in een gemeenschappelijke zitting met ccn toesprank van den rijksbestuurder plechtig worden ge opend Do zitting, die door het gehcelc diplo matieke corps zul worden bijgewoond, vindt plaats in do koepelzaal vnn het parlements gebouw. Dc lijst der leden van het Hoogerhuis, die door den rijksbestuurder zijn benoemd, is thans in do staatscourant officieel bekend ge- rnoakt. Onder de 38 benoemden bevinden zich o.o. 3 universiteitsprofessoren, 2 schrijvers, waaronder dc journolist Hoitsy, 2 vroegere di plomaten, dc opperburgemeester van Boeda pest Riplca, dc voorzitter van het Hongaarsche Roode Kruis graaf Szechcnyi, do oud-minis ters Sztercnyi en Teleszky, de voorzitter van dc Hongaarsche Olympische commissie Muzsa 3 gencronls, 6 leiders vun financieclc instellin gen, waaronder dc vroegere minister van bui tenlandschc zaken Szitovszky, die thans direc teur-generaal vnn dc Hongaarsche olgemeene credictbnnk is en de president van de Com- mcrzialbonk Phillipp Weiss cn een Agrariër. De liefde wondt niet, of zij lijdt zelve mee. WALLIS. 1 Naar het Engelsch van RAFAEL SABAHNL Geautoriseerde vertaling van A. T. «4 -- „flet toestaan? O, mijn vriend I" Zij stak hem haar hand toe. „Zal ik u toestaan mij deze laatste vriendelijkheid te bewijzen Ilc zal dankbaarder zijn dan ik u ooit zal kunnen zeggen." Zijn oogen glimlachten achter zijn bril, en hij streelde zwijgend het kleine handje, dat hij vasthield; toen wilde hij haar naar den draag stoel geleiden. Maar een plicht restte haar nog. In de schaduw achter in de vestibule stond de goedhartige juffrouw Dallov/s, bijna in tranen over dit vertrek van de lieve patiënte, van wie zij zoo veel was gaan houden. Juffrouw Syl vester liep op haar toe. „Bewaar dit als herini\cring aan iemand, die nooit haar schuld aan u zal vergeten en nooit zal ophouden met liefde aan u te denken. Ir» haar honden drukte zij een gesp met briljan ten, dien zij van haar lijfje genomen had, een voorwerp van veel grooter waarde dan het g'oud, dat Holles als betaling voor de diensten der verpleegster had achtergelaten. Toen juf frouw Dallows in één adem begon haar te danken en te protesteeren tegen deze buiten sporige vrijgevigheid, nam Nancy de goed hartige vrouw in haur armen cn kuste haar. Beiden waren in tranen, tocn Nancy zich om keerde en vlug naar den draagstoel liep. De dragers de bewaker, en dc mai», dien hij gehaald had, om hem te helpen nomen den stoel op, en gingen in de lichting var» Paul's Chains. Dc kleine zwarte gestalte van den dokter liep er naast, zwaaiend mot den langen, ïooden staf, die hem tot stok diende, terwijl juffrouw Dallows, aan dc deur van het huis in Knight Ryder Street staande, door hoor tranen heen bleef kijken, tot zc uit hef gezicht waren. En in den stoel liet juffrouw Sylvester ook eindelijk haar tranen den vrijen loop. Het waren de eerste, die zij gestort" hod sedert zïi den brief van den kolonel ontvangen had, welke brief het eenige was, wat zij uit dat noodlottige huis medenam. Aldus, zonder zich bewust te zijn van haar omgeving, lette zij niet op de stilte en de leegheid dor straten cn op het voorkomen van heimelijkheid cn ver latenheid, die over de enkele voetgangers la gen, die zij tegenkwamen, en zelfs de huizen kenmerkten, waar zij voorbij gingen. Zoo kwamen zij eindelijk aan Salisbury Court cn aan het huis, dut Nancy had aangcwezci». En hier zag Dr. Bc-amish dadelijk, dat zijn ergste vrees bewaarheid was geworden. Dc "deur was wijd open en het stof lag dik op dc vensterruiten, waarvan er twee gebro ken waren. Juffrouw Sylvester, die uit haar stoel gestapt was, keek, als 't ware vastgehou den door den ongewonen aanblik van de plaats en werd koud door een nameloos verdriet. In stomme verbazing keek zij het plein rond, dat geheel onbewoond was, en overal denzelfden verlaten aanblik aanbood. Van achter het stof fige raam van een huis aan den overkant, waar van dc deur geteckend en gesloten cn bewaakt was, keek een oud, geel gelaat uit, en een paai oogen, die boosaardig schenen door dc heime lijkheid, waarmede zij haar opnamen. Behalve dat onheilspellende gezicht was er op het gc- hecle plein geen enkel teeken von leven. „Wat beteekent dit?" vroeg zij den dokte». Hij schudde treurig het hoofd. „Kunt gc het niet raden Hier zooals overal, is de pest cn de vrees voor dc pest in uw afwezigheid aan het werk geweest." Hij zuchtte, cn voegde er kortaf bij„Laten we naar binnen guan.*" Zij traden de sombere vestibule binnen, waar droge bladeren, die de wind daarheen ge dreven had, onder hun voeten kraakten, cn vandaar begonnen zij dc smalle trap op te klimmen, waarvan de leuning onder ccn laag stof bedekt was Juffrouw Sylvester uitte een paar maal een kreet onder het klimmen. Maar die kreten werden alleen beantwoord door de holle echo's, die zij in dat onbewoonde huis wakker riepen. De drie kamers, die haar woning haddeh uitgemaakt, lagen op de eerste verdieping, en toen zij op het portaal kwamen, zag zij dc drie deuren open staan. Bij twee der kamers waren de blinden voor dc ramen gesloten, en daardoor waren zij donkermaar de salon, recht over de trap lag in volle zonlicht, en zelfs nog voor zij er binnentraden, kregen zi] een indruk van de verwoesting daar. De meu belen stonden niet alleen door elkander, zij waren ruw omver geworpen, sommige waren gebroken en andere ontbraken heelemaal. La den stonden open, zooals zij door dievenhanden opengetrokken waren, en dat deel van den inhoud, dat niet de moeite waard was geacht, om mee te nemen, lag over den grond ver strooid. Een glazen kast, die in een hoek had gestaan, was voorover en in stukken gevallen. Dc secretaire was open, het slot verbroken, de inhoud dooreengohnuld, een rommel papieren er over heen gegooid. Dc gordijnen, van hun stokken afgetrokken, waarvan cr ccn gebroken over een raam hing, waren verdwenen evenals ccn Oostersch kleed dot ccn deel van dc dcu» bedekt had. Dr. Beamisch en het meisje stonden een oogenblik zwijgend op den drempel die vreese- lijke verwoesting aan tc zien. Toen ging juf frouw Sylvester snel naar de Secretaire, waai zij in een binnenloodjc een aanzienlijke som geld had achtergelaten. Dat binnenlaadje was open gewrongen, het geld verdwenen. Zij keerde zich om en keek Dr. Beamish aan met bleek, diep bedroefd gelaat. Zij tracht te te spreken, maar haar lip trilde en haar oogen stonden weer vol tranen. Zooveel ge leden te hebben, cn dan zóó thuis te komen 1 De dokter kwam naderbij in antwoord op dien droevigen blik. Hij schoof een stoel bij, die toevallig heel was, en haalde haar over, te gaan zitten en uit te rusten, alsof de rust, die zij behoefde, alleen lichamelijk was. Zij gehoorzaamde hem, en met haar handen gevouwen in de schoot keek zij hulpeloos rond op de venvoesting van haar thuis. „Wat moet ik doen Waar moet ik heen," vroeg zij, cn bijna dadelijk gaf zij zelf het antwoord „Het is het beste, dat ik dadelijk deze vervloekte plek verlaat. Ik heb een oude» tante in Charmouth wonen. Ik zal naar haar terugkeeren." Zij had ook, voegde zij er bij, nog geld bi) een bankier dicht bij Charing Cross. Als zij dat opgenomen had, was er niets meer, dat haar in Londen hield Zij stond op, toen zij dit gezegd had, alsof zij dadelijk haarbesluit wilde uitvoeren. Maar de dokter hield haar zacht tegen, cn legde haar met zachte woorden al de hulpeloosheid van haar toestand bloot, die grooter was dr«n zij vermoedde. Het scheen bijna zeker te zijn, dut dc ban- kiei", dien zij noemde, tijdelijk zijn zaken ge staakt had, en weggegaan wos uit een stad!, waar angst cn verwarring voor 't oogenblik eer% eind gemaakt hadden dan alle zaken. Maar zelfs als hij nog opf zijn kantoor cn in staat v/os, aan hoor wensch te voldoen, zou zulk een reis nnar buiten, zooals zij van plan was, bijna volkomen onmogelijk zijn. Het is waar, dat het feit, dat zij de pest gehad had, haar eer» bewijs van gezondheid verschaft had, cn duor- door kon niemand hoar vertrek beletten. Maar in aanmerking genomen, \van waar zij kwam, zou het heel moeilijk zijn buiten Londen iemand te vinden, die haar huisvesting zou ver schaffen het wes inderdaad zeer waarschijn lijk, dat zij uit pure nood, zoo niót door ge weld, teruggedreven zou worden, voordat zij nog maar ccn dag onder weg was. Het begiip hiervan, wat zij niet vermoed had, dat zij veroordeeld was gevangen tc blij ven in deze vreeselijke stad, die zoowel door God als de menschen verlaten scheen, alleen bewoond door de ongelukkigen en onreinen, een stad van dooden en stervenden, bracht haat bijna tot de uiterste wanhoop. Een oogenblik was zij half versuft en stil. Toen sprak zij wild en razend: „Wat dan? Wat blijft er dan over? Wat moet ik doen? Hoe moet ik leven O God, als ik maar aan de pest gestorven was I Bc zie het nuik 2de, dat het ergste kwaad, dat Randal Holles mij ooit deed, was, toen hij mijn ellendig le ven redde." (Wordt vervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1