DE EEMLANDER" BUITENLAND. JEKKERS. Verhuring van F. H. LOMANS FEUILLETON. ABONNEMENISPRUS3/7"den v00t PRIJS DER ADVERTENTIEN N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Lips Safe - Loketten Electro- en Radio Technisch Bureau BINNENLAND. Een Speelbal der Fortuin. 25 Jaargang No. 179 looit f 2.10, per mumd ƒ0,75, Idem franco per post I—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers f 0.05. a AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arn„emsc^UER|^rTWAL 2a. POSTREKENING N*. «7910. TEL INT. SIS. Vrijdag 28 Januari 1927 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Lleidadighelds-adveitenticn voor de heUi der pr\js. Voor handel en bedrijl bestaan teer voordceligc bepalingen voor het advcrleeren- t'cne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. EEN NIEUWE ONDERSECRETRIS- GENERAAL. De kabinetschef vun Muss ..ni als zoodanig aangewezen. Een bericht uit Rome meldt, dat na een onderhoud tusschen den secretaris-generaal van den Volkenbond, sir Eric Drummond, en Mussolini, als opvolger van den tot Italiaansch ambassadcui in Brazilië benoemden onderse cretaris-generaal Attolico aangezocht is mar kies Paulucci di Calboli Borone, gevolmach tigd minister, sedert vijf jaar kabinetschef van Mussolini Paulucci heeft het aanbod aanvaard. De benoeming moet ingevolge het pact door den Raad worden goedgekeurd. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Moeilijkheden te elfder ure Uit Berlijn wordt d.d. 27 Jan. gemeld Ofschoon alle betrokkenen zich vandaag voorgenomen hadden hedenavond nog onvoor waardelijk de kabinetsvorming tot een goed einde tc voeren, hebben zich in de late avond uren nieuwe moeilijkheden voorgedaan in ver band met de verdceling der minister-portefeuil les. Na 10 uur poogde de Duitsch-nationale onderhondelingscommissie nog eens in een bespreking met rijkskanselier Marx dit geschil punt uit de wereld tc helpen, waarbij zij ech ter nogmaals betoogde haar cisch van 4 por tefeuilles te moeten handhaven. Daar echtei wegens het vergevorderde uur geen overeen stemming meer te bereiken was, stelden de onderhandelaars met toestemming van den rijkskanselier de verdere besprekingen over dit punt tot Vrijdagochtend uit. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Dc besprekingen te Parijs over de Oost-Duit- sche vestingen zijn gistermiddag voortgezet on zullen heden worden vervolgd. Thans reeds zijn dc algemeene lijnen van een ontwerp-overeen- komst vastgesteld, die tegelijk een omschrijving geven van datgene, wat noodig is voor de be staande werken nismede waarborgen voor de toekomst en verduidelijkingen nopens de nog niet geïdentificeerde werken. Het ontwerp om schrijft eveneens welke werken vernietigd moe ten worden- FRANKRIJK. PASSEN VOOR BUITENLANDSCHE ARBEIDERS. Met het doel de immigratie op grootc schaal van buitenlandschc arbeiders te beperken, die komen concurrecrcn met de Fransche arbei ders, overweegt dc rcgcering thans de mo gelijkheid van het wcder-invocren van possen. ZWITSERLAND. MACIA EN GARIBALDI DE TOEGANG GEWEIGERD. Naar de Berncr Bund meldt, hebben de Zwitsersche grensautoriteiten order gekregen den te Parijs veroordeelden Macia en Garibal di den toegang tot-het land te beletten. ENGELAND. GARIBALDI IN ENGELAND. Londen, 2 7 Jan. (H. N. Draadloos.) Ko lonel Ricciotti Garibaldi, die, toen hij giste ren, te Folkestone landde, door de immigra tie-ambtenaren aangehouden werd, heeft van daag van het ministerie van binnenlandsche zaken vergunning gekregen om tot 2 Februari in Engeland te blijven. Hij zal dan naar Cuba vertrekken om daar zijn broeder generaal Peppino te ontmoeten. Ik heb nooit geloofd, zeide Garibaldi, toen de beslissing hem van daag werd meegedeeld, dat het Engelsche volk mij gastvrijheid voor een paar dagen zou wei geren. AARDBEVING IN SCHOTLAND. Gistel ochtend is in het Z.W. van Schotland een lichte aardbeving gevoeld. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Bij een ontploffing in een metoalfobriek te Cardiff zijn drie personen gedood en zes ge wond. ITALIË. SPOORWEGBOTSING TE PARMA. Een tiental lichtgewonden. In het station van Parmo is de sneltrein SpezziaParma in botsing gekomen met den expresstrcin Milaan—Bologna. Een tiental per sonen werden licht gewond. GRIEKENLAND. HEVIGE REGENS IN GRIEKENLAND. Athene, 27 Jan. (V. D.) Tengevolge van de hevige regens zijn vele landerijen in ThraciÖ en Macedonië overstroomd. De aangerichte schade is aanzienlijk. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Engeland en het standpunt der Ver. St. In gezaghebbende kringen te Londen wordt de verklüring van het Amerikaanschc departe ment van stoot over zijn politiek in China ver welkomd als een voorbeeld van de beste soon van samenwerking, aangezien zij niet gebaseerd is op formeelc overeenkomsten, moor op een gemeenschappelijke Engelsch-Amerikoonschc houding ten aanzien van de Chinecschc vraag stukken. Britsch-Indië en dc troepen- zendingen. Een detachement van 435 man uit den Pundjob is zonder incidenten ontscheept. Dc Indische prinsen bieden dc Britschc re geering troepen en hulp aan, die zij eventueel te Sjanghai noodig mocht hebben Japon en de gebeurtenissen in het Verre Oosten. Hoewel het gerucht van een nieuw verdrag met China uit klaarblijkelijk betrouwbare bron afkomstig is aldus wordt uit Tokio gemeld wordt officieel verklaard, dat er in het gc- hecel niet over het verdrag gesproken en geen enkel besluit genomen is. Borah tegen het zenden der En gelsche troepen. Borah* do voorzitter van de commissie voor buitcnlandsche zaken uit den Senaat, heeft in een eerste formeele verklaring over den toe stand in China gezegd dat de Amerikaanschc politiek in het Oosten rekening moet houden met een vrij China. Volgens zijn mecning kan de actie van Engeland, om een groote troe penmacht en vloot naar China tc zenden, op een ramp uitloopen. Dc mogendheden stemmen toe in de surtaxes. De vertegenwoordigers der mogendheden in China, met uitzondering van Japan, zonden een gelijkluidende nota aan de overheid te Peking, waarbij zij toestemmen in het heffen van de z.g. opcenten van Washington. Kanton heft zelfstandig douane rechten. Volgens de bladen zal de Kantonneescho re geering met ingang van 25 dezer een douane recht van 7y7 pet. heffen, onafhankelijk van de tc Sjanghai te betalen rechten. RECLAMES Van I4 regels 4.05, elke regel meer I.- KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort G"!£'sd Groningen Utrechtsche weg 36. - Tal. 587 voor Amersfoort en Omstroken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Laat uw Radio aansluiten op het eiecfrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Hande'areo. De houding van Amerika. Het Amerikaanschc departement van staat geeft dc verzekering, dat de regecring bereid is met de Kantonneezen en de Noordelijken te onderhandelen over de hernieuwing vun do verdragen met*China. Er zijn echter nog in liet geheel geen voorstellen, rechtstreeks of mid dellijk, voor zulke besprekingen uit China ont vangen. Integendeel: zoowel noordelijken cis zuidelijken protestecren bij voorbaat tegen eiken stop tot het openen van onderhondclin- gen met de tegenover hen staande partij, die mogelijk door dc Ver. Staten zou kunnen wor den gednon. Engelond's onderhandelingen met de Chinecschc autori teiten. Londen, 27 Jap. (H.N.) Naor men ge looft, is thans bij de besprekingen tusschen O'Molley en Tsjen het stadium bereikt, waarin het den vertegenwoordiger van Engelond mo gelijk zol zijn om een bepaald omschreven aanbod te dben, waarin dc voorstellen, oongo- duid in het Engelsche memorandum van 25 December, in onderdeden uitgewerkt zijn. Daar de Engelscho rcgcering bereid is een liberale politiek tegenover China tc volgen, onafhankelijk van de bij den burgeroorlog be trokken partijen, worden dezelfde voorstellen ook ter kennis van dc rcgcering tc Peking gebrocht. In overeenstemming met den geest van het verdrag van Washington zijn dc En gelschc voorstellen ter kennis van de verte genwoordigers van alle betrokken mogendhe den gebracht. Dc tekst der voorstellen is nog niet gepubliceerd, zoodat alle lezingen, die daaromtrent mochten worden verspreid, on der voorbehoud moeten worden aanvaard. Lord Cecil over Volkcnbonds- interventic in China. In een rede over den toestand in China, zei- de lord Cecil, dat de Engelsche regeering vol komen bereid is met dc Chinecschc rcgcering alle wijzigingen te bespreken, die deze gc- wenscht mocht achten om aan dc anomalieën, die er in sommig opzicht in de builenlnndscht concessies bestaan, een eind te maken Man; zoolang dat niet geschied is, blijft de positie zooals die door de verdrogen en overeen komsten geregeld is. Spreker wees vervolgens op dc tcndenticuse propaganda, die met be trekking tot de gebeurtenissen te Honkau ge maakt is en hij legde er den nadruk op, dot daarbij geen enkele Chinees is gedood. De heropening der bonken heeft het verlangen dor Engelschcn aangetoond om ten opzichte der Chincczcn olies tc doen wat redelijk is cr\ tot verzoening leiden kan. De Britschc regeering erkent onvoorwaarde lijk de kracht der nieuwe nationalistische ge» oelens in China. Aangaande het voorstel der. Volkenbond te hulp te roepen, zcidc lord Cecil r Dc moeilijkheid is, dot Engeland geen ge schil met China als zoodanig heeft. Onze moeilijkheden hebben wij met de Kantonnee zen en de eenigc hoop het geschil voor den Bond te brengen zou zijn, dot de Kantonnee zen daartoe zelf het verlangen uitspreken. In dat geval zal de Britscho regecring, hetzij dc Kantonneezen dc regecring vertegenwoordigen of niet, stellig geen kleinzielige bezworen te berde brengen. Het zal hoor slechts aange naam zijn de zaak te zien overgebracht in een atmosfeer, waar een overeenkomst kon tot stand komen. VEREENIGDE STATEN. EEN NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Uit Turnes, in Idaho, wordt gemeld, dat in een danszaal tengevolge van een ontploffing zes personen werden gedood en twaalf gewond. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd tot ofiicier in do Oranje-Nossau- ordc ir. J. Th. Thijsse, te 's Grovenhoge, eerst aanwezend ingenieur der Zuiderzee-werken, tweede secretaris van de Staatscommissie in zake hooge waterstonden in verband met de afsluiting van de Zuiderzee; tot ridder in de Oranje-Nossau-ordc mr. A von der Deure, te Wogeningen, lid-secretaris van de commissie voor den radio-omroep (broadcasting); ontbonden is 'ic Staatscommissie inzako hooge waterstanden in verband met dc afslui ting van dc Zuiderzee, met dunk aan dc leden en den secretaris en in het bizondcr oan don voorzitter voor dc uitnemendo leiding van het onderzoek der commissie en voor het overwe gend aandeel dat hij in hoor arbeid heeft ge had, waardoor het resultant van het onder zoek von zeer hooge betcckcnis is geworden; benoemd tot inspecteur der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen de odj.-inspcc- tcur dier middelen G B. Balkestein, te Am sterdam, en is hij toegevoegd aan het hoofd der inspectie aldaar; op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst A. A. van Gemcrdcn als bclosting-ont- vongcr tc Helnkcnszand. Benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam mr W. Boekhoudt, gewezen lid van het Hoog Militair Gerechtshof, 's-Gro- venhogc. Herbenoemd tot burgemeesters von Nicuw- Vossemcer B A van der Wielen, secretaris; Dussen J J. H, Snijders, secretaris, Alpheri en RielW. C. A Huybrcgts; Zelhem: J. Rijpstro; Didnm; jhr. H. H. J. M. van de Poll; Vierpoldcrs. mr. A. P. van den Blink, secretaris; Middelburg P. Dumon Tak; Wol- nhanrtsdijk C Koert; Loenen E A. H. A. van de Velde; Wecrselo J S. Jansen, Roosteron J W Schoolmeesters, secretaris; Born, P. J. Hoen. met ingang van T Februari 1927 op aan vrage eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan den reserve-kapitein L. J. T. van Roosmalen, van do 3de compagnie hospitaal soldaten, terzako van meer don twintig jaren dienst HUIS VAN PRINSES JULIANA. Graaf F. A. C. van Lyndcn von Sondcnburg benoemd tot groot meester van het Huis dor Prinses. Naar wij vernemen, hebben H. M. dc Ko« ningin en Z. K. H de Prins der Nederlanden dc nlgcmeene leiding van do aangelegenheden von H. K. H. Prinses Juliana betreffende, op- gedrogen oon Hr. Ms. Opperkamerheer Dr. P A C. Graaf van Lyndcn van Sondcnburg. In verbond hiermede heeft dc Koningin met ingang von 12 April a.s. tot Grootmeester van het Huis van de Prinses benoemd Graaf von Lynden van Sondenburg, die intusschen de functie van Opperkamerheer van H. M. zal blijven vervullen. AUDIËNTIES. Dc gewone audiëntie van den minister %*on Financiën zal op Maandag 31 Jonuori a.s. niet plaats hebben. DE SAMENVOEGING DER MILITAIRE VLIEGD1ENSTEN. Naar wij vernemen, heeft dc interdeparte mentale commissie, ingesteld door den minis ter van marine a. i., tevens minister van oor log voor dc samenvoeging van dc beide mili taire vliegdiensten hier tc lande, hoor werk zaamheden beëindigd. Het door -haar met eenstemmigheid vastge steld advies wordt dezer dogen den minister aangeboden. DORUS RIJKERS 80 JAAR. Hij krijgt een volledige radio- installotic ten geschenke. Den gehcelon dag heeft het Donderdag m dc woning van den tochtigjorigen Rijkers té Den Helder brieven en telegrammen gestroomd. Ook vele persoonlijke gelukwenschen moest dc jarige m ontvangst nemen. In den namid dag maakte het plaatselijk huldigingscomfté zijn opwachting. De heer Henri ter Hall, voor zitter van het Dorus Rijkersfonds, was met zijn echtgenoote overgekomen en sprak tref fende woorden. Van de Noord- en Zuid-Hol- landscho Reddings-Maotschappij ontving Rij kers een volledige radio-installatie. Uit alle deelen von Europa zijn telegrofischc gelukwen schen gekomen, uit Frankrijk, Duitschland, Italic, zelfs uit Amerika. Zooals we hebben me degedeeld, zal de officieele huldiging heden avond plaats hebben. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A. T. 6fi AUen hadden buitensporig gedronken, behalve misschien vier of vijf, die aan een af zonderlijke tafel zaten, bezig met een spel vette kaarten. Het waren mannen en vrouwen, welke tot het uitvaagsel der maatschappij be hoorden, en die de omstandigheden en het feit, dat geen gezondheidsbewijzen meer werden uit gegeven, binnen de met pest besmette stad gehouden haddenen in een uitbarsting van hun gewone uitspattingen, waaraan zij gewerd waren, gebruikten zij dit middel, om voor kor ten tijd de vrees kwijt te raken, waarin zij meestal leefden en zich bewogen in die vesting des doods. Het was één bijeenkomst uit vele, die Asmodeus had kunnen ontdekken, als hij de moeite gedaan had, om op die \ugustus- avonden dc daken van de huizen van Londen op te lichten. Holles zag hem met koelen af keer oan, terwijl zij hem vragend aankeken. Zij waren nu allen stil, behalve een, die in een hoek doorging met het zingen van een senti menteel liedje, waarop hij bezig was het gezel schap te vergasten, toen de kolonel binnentrad. „Op mijn woord," zei Holles eindelijk, „als men mij niet gezegd had, dat het Hof naar Sa lisbury gegaan was, zou ik kunnen denken, da* ik in Whitehall was." De dubbelzinnige spotternij deed hen in lo chen uitborsten. Zij vonden hem grappig en zeiden, dat hij lid was geworden van hun be rucht gezelschap, terwijl de twee drinkebroers, die hem van buiten binnengehaald hadden, hem nu naar een der tafels trokken, waar bereid willig plaats vooi hem gemaakt werd. Hij schikte zich in het onvermijdelijke. Hij had een paar geldstukken in zijn zak en besteedde een er van aan brandewijn, voordot het woeste ge zelschop opbrak, en de leden er van naar huis kropen, als ratten naar hun holen, in het blce- ke licht van den dageraad. Daarna huurde hij een bed van den herber gier, en sliep tot bijha twaalf uur. No een schotel zoute haring gebruikt te hebben, ging hij weer verder, dwalend en doelloos. Hij kwam door een reeks van nauwe vuile stegen in het oost einde van Cheapside, en stond daar ont» zet bij het zien von de veranderingen in één maond. Op dien weg, anders de drukste van Londen, zag hij nu slechts stilte en rust Waar alles leven en beweging was geweest, een on ophoudelijke stroom van rijtbigen en draag stoelen, van voetgangers en ruiters, van koop lieden en leerlingen aan de winkeldeuren met hun onophoudelijk geschreeuw van „wat hebt ge noodig?" en luidruchtige uitnoodiging, om de waren en koopjes, die zij aanboden, tc be zichtigen, was de straat nu van het eene einde tot het andere ledig, behalve een half dozijn zwervers zooals hij z^lf, en iemand, die met afgewend hoofd een kruiwagen voortduwde, waarvan de droeve last met een kleed bedekt was. Geen rijtuig, geen stoel, geen paard was te zien, de stem van niet één koopman te hoorer, zc-lfs niet het geweeklaag van een bedelaar. Hier en daar stond een winkel open, maar waer geen koopers waren, was er ook geen verlangen om te verkoopen. Enkele huizen zag hij met blinden voor de ramen en geslo ten, elk geteekend met het roode kruis en be waakt door een gewapend bewakereen of twee andere zag hij open staan en deze woren verlaten. Het laatst van alles, maar wat mis schien het meest schrikwekkend was, omdat het het welsprekendste getuigenis van de al gemeene verlatenheid aflegde, zag hij, dat grassprieten opschoten tusschen dc steenen, waai mede de straal geplaveid was, zoodat hij' zonder die rijen huizen, die zoo somber cn zwijgend aan weerskanten stonden, nooit ver moed zou hebber., dat hij in een strcat van de stad stond Hij richtte zich naar St. Paul's, terwijl zijn schreden midden op den dag door de ledige straat weerklonken, zooals ccn echo te mid dernacht de schreden van een laat voorbijgan ger klinken laat. Het zou niets beteekenen, hem verder te vol gen in die doellooze zwerftochten, waarmee hij dien dag en de volgende dagen doorbracht. Eens ging hij naar Whitehall, om zeker te zijn dat zijn gerade van Buckingham inderdaad de sted verlaten had, zooals Dr. Beamish hem gezegd had. Hij ging cr heen, aangespoord door het verlangen een gevoel van onrecht lucht te geven, dat zich aan de oppervlakte van zijn beneveld verstand vertoonde, als olie aan de oppervlakte van water Maar hij vond de poorten van Wnllingford House gesloten en de vensters met de blinden er voor, zooals toen eigenlijk nlle vensters waren, die op dien verlaten vorstelijken weg uitzagen Hij hoorde van een rondzwervend zeeman, met wien hij sprak, dat Albemarle nog in de Cockpit was. Trouw aan zijn karakter, bleef dc eerlijke George Monk hardnekkig op zijn post, onbewogen door het gevaar; integendeel liep hij vrij rond, zonder er acht op te slaan, vervuld van de menschlievcnde taak, om te doen, wat een man in zijn positie doen kon, om het algemeene leed te verzachten. Holles kreeg een aanvechting, om hem op te zoeken. Maar de verleiding was niet heel sterk, en hij bood er weerstand aan. Zulk een bezoek zou slechts tijdverlies voor een man zijn, die geen tijd te veliezen haddaarom zou Albemarle hem waarschijnlijk niet harte lijk welkom hecten. Zijn avonden bracht hij altijd door in het uithangbord de Flesch, in die donkere steeg bij Wntling Street, waar een zuiver toeval hem het eerst heen gevoerd had. Welke aan trekkelijkheid de plaats voor hem hebben kon, had hij later moeilijk kunnen zeggen. Er valt niet aan te twijfelen, dat het juist zijn een zaamheid was, die zijn verlangen dreef noot het eenige gezelschap, dot beschikbaar was, een gezelschap van menschen in oen zelfden toestand als hij zelf, die in den wijnbeker en luidruchtige uitspattingen tijdelijke vergetel heid van hun ellende en verlatenheid zochten. Hoe laag hij te voren mocht gezonken zijn, was dit toch niet dc verblijfplaats, en waren do dieven en vrouwen, die ze bezochten, niet de makkers, die hij gekozen zou hebben. De for tuin, wier speelbal hij altijd geweest was, had hem tusschen die menschelijke wrakken ge worpen; en daar bleef hij, omdat de ploats hem de eenige zaak gaf, die hij verlangde, tot dat de dood hem zooals hij hoopte ein delijk vrede zou brengen. Het eind kwam onverwachts. Op een avond den zevenden, dien hij doorbracht in die verachtelijke verblijfplaats van tuchteloósheid dronk hij zelfs meer dan zijn gewoonte was. Als een gevolg daarvan waren zijn zinnen ge heel beneveld, toen hij op verzoek van den waard de donkere steeg inwaggelde, als do laatste van al die drinkebroers, die vertrok. Hij bewoog zich ols een automaat, op bcenen, dia werktuigelijk hun dienst deden. Waggelend on der hem droegen zij zijn zwaaiend lichaam in lange slingeringen de steeg uif, zoodat hij moet geleken hebben op een onvast schijnbeeld van een man, waarmee de wind zijn spel dreef. Zonder vrees of zorg omtrent de richting, waarin hij zich bewoog, kwam hij in Watling Street, stak die over, ging in een nauwe steeg aan cl -n zuidkant en waggelde blindelings ver der, totiLt zijn voeten een struikelblok op hun onvasten weg ontmoetten. Hij struikelde er over en viel zwaar voorover op zijn gezicht. Daar het hem aan den wil en de kracht ontbrak, om weer op te staan, bleef hij liggen, waor hij ge vallen was en zonk daar in een gevoclloozen slaap. Een half uur ging voorbij. Het was het halve uur onmiddellijk voor den dageraad. Er klonk een bel, luidend op een afstand. Lang zaam kwam zij nader cn een roep, die bij tus- schenpoozcn herhao'd werd, had verstaanbaar cn begrijpelijk voor Holles kunnen zijn, als hij bij bewustzijn geweest was. Weldra klonken andere geluiden daarnevens: het sombere ge kraak van wielen, die gesmeerd moeten wor den, en het langzame stampen van hoeven op de steenen. Naderbij klonk de roep door den stillen nacht „Breng uw dooden naar buiten I" (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1