BË& DE EEMLANDER" BUITENLAND. T hé-Da ra sant ABONNEMENTSPRIJS 5 v0°' EERSTE BLAD. Berg-Hotel 25 Jaarganq No. 180 loort 2.10, per maand f 0.75, idem franco per post f 3.—, per week (met cratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzondcilijke nummers 1 C.05. AMEHSFSORTSGH DAGBLAD ft SIRECTEUR'U'TGEVER: J. VALKHOF.. E„SC"Hf "A,.„L !A „c Zaterdag 29 Januari 1S27 PRIJS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.23, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adve.tentiên voor de helft der prijv Voor handel en bcdrljl bestaan teer voordccligc bcpallncen voor het advcriecrcn L'cne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Zaterdagavond-praatje. Ongetwijfeld zullen velen zich reeds long hebben afgevraagd, waarom het bekende j= telefoonhuisje in het Plantsoen tegenover onze Ibefaamde Kei, 'nog steeds zijn aloude stand plaats blijft innemen. En die vraag is zeer ze ker niet zonder grond. Want sinds eenigen tijd hpeft dit gebouwtje ook zijn laatste be stemming verloren. Zij, die zich mogelijk reeds ongerust hadden gemaakt dat het ten eeuwigen dage in het Plantsoen zou blijven staan, kun nen gerustgesteld zijn. Het telefoonhuisje heeft als zoodanig ^afgedaan. Het zal uit het Plant soen gaan verdwijnen. Binnen zeer ofzienbaren tijd. Aan dit kleine gebouwtje zit echter nog een heele geschiedenis verbonden. Het was zelfs eens in zeker opzicht dc ziel het centrurh van het dradennet, dat toen de nog betrekkelijk weinige tclefoon-abonné's met elkaar verbond. Toen het aantal aansluitingen grootcr werd, werd er een „centrale" gebouwd in het thans afgedane telefoonhuisjc in het Plantsoen. Daar zaten toen een twee- of drietal dames, die voor de aansluitingen zorgden en daardoor een niet onbelangrijke rol speelden in het Amers- foortschc leven. Doch ook nnn dezen glorietijd voor het gebouwtje kwam een kind Het aantal aansluitingen werd grootor en grootcr, den centralb" in het plantsoèn werd te klein en i overgebracht naar de lokalen boven het post- kantoor aan dc Korte Gracht. Dat was in Juli 1921 Toen bleef het gebouwtje in het plant soen nog wel bestaan, maar kreeg een veel minderwaardiger bestemming dan voorheen als „Centrale" Het werd knbelhuisje cn berg- plaats. Dat heeft geduurd tot het einde van het vorige jaar toen ook hierin verandering kwam; sinds dien staat het telefoonhuisje leeg en dient tot niets meer Verschillende plannen zijn er reeds mee gemaakt, doch daarvan is nog niets «tot werkelijkheid gekomen. Thans is het gebouwtje particulier bezit geworden. Het is verkocht en zal. mogelijk de volgende maand I - reeds verdwiinen Om een heel andere bestem ming te krijgen op een heel andere plaats. Het zal een plaats vinden aan den Doornsrhen Grintweg langs de Leusdcrheide tegenover dc 9 schiefhei Dabi zal het worden ingericht als Kiosk, om voorbijtrekkende toeristen, die te voet, per auto of per rijwiel voorbij trekken te laven en te verkwikken Dnnr zol het vroe gere telcfoonhuisje worden gevuld met sigaren en cigaretten, met chocolade en limonade Daar zullen don wondelnars en toeristen een Wijle rusten om nieuwe krachten te verzamelen voor hun verderen tocht Het gebouwtjezol i, weer een waardige bestemming krijgen; weder om, evenals voorheen, ten dienste van het pu- j bliek. i En wat er dan met het plantsoen gebeurt op die plaats? Zeker is dat nog niet. Maar er wordt verteld, dat hét plantsoen zelf kleiner zal worden on dc daardoor beschikbare ruimte zal worden aangewend als standplaats voor auto's. Eeh soort „autopark" dus Misschien kunnen dan daar ook dc nutobusies worden, neergezet, die tot nog toe iederen Vrijdagochtend een groot gedeelte van dc Vnrkensmnrkt innemen Want die vormen daar wel eenigszins een ver- keersbelemmering. Trouwens de gehoelo Var- kensmorkt is nog een groot vcrkeers-problecm. Mogelijk kan daar nu weer eens de aandacht aan worden jrewiid, nu dit plein toch moet worden opgebroken voor dc asnhalteering. Eén groote vluchtheuvel in het midden waar omheen een één-richtings verkeer, zooals ook in verschillende groote steden wordt toegepast lijkt ons dan nog de beste oplossing van dit indprdaad zeer lastige verkeers-vraagstuk voor dit punt Al willen we niet ontkennen, dat aan dit systeem ook weer bezwaren kleven. Doch welke methode is absoluut zonder nadeelen?! En dan geniet de besto oplossing toch de voorkeur I VOLKENBOND. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. Een taalkwestie. De raad van beheer van het internationaal arbeidsbureau heeft een Duitsch verzoek om dc Dïlitsche taal, zooal niet als derde officicele taal, dan toch als vooikcurtaal aan te nemen, zoowel voor vertalingen ais voor de vaststel ling der authenticiteit van officicele teksten en redevoeringen, naar de commissie voor het huishoudelijk reglement verwezen Spanje, Ita lië en Polen eischten onmiddellijk hetzelfde voorrecht voor hun taal. De achturendag. De beheersroad van het Internationaal ar beidsbureau, die gisterenochtend is bijeenge komen, heeft besloten het verwachte debat over i*-en achturendag uit te steller, totdat het rapport van de speciale commissie is inge komen DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Eindelijk opgelost. Berlijn. 28 Jan. (H. N.) De onderhande lingen over de samenstelling van het kabinet hebben den geheelen dag geduurd Vanmiddag scheen het, doordien geen der partijen hier aanspraken voor de verdeeling der portefeuil les wilde prijsgeven, alsof men tot geen over- eenstemiming zou geraken De eerste bespre king, die om 3 uur begon leverde bij het uiteengaan der partijen om 4 uur nog geen definitief resultaat op. Naar verluidt, had df. Marx op het nemen van een beslissing aangedrongen en was u toen in zooverre een vergelijk tusschcn het centrum en de Duitsch-nationalen tot stand gekomen, dat het centrum zijn condidaet voot het ministerie van financiën, dr. Kohier, tot nu toe staatspresident van Boden, aangenomen zag, terwijl aan de Duitsch-nationolcn het mi nisterie voor het verkeerswezen» toegewezen werd, waarvoor de Duitsch-nationalen den ver tegenwoordiger der vakvereeniging van spoor wegpersoneel, den afgevaardigde Koch uit Dusseldorp hadden aangewezen. Voor dc Duit- sche volkspartij bleven toen nog slechts dc portefeuilles van buitenlandsche zaken cn van economische aangelegenheden over. Intusschen moesten nog nadere besprekin gen worden gevoerd, zoodot dr Marx, die zich tegen 5 uur bij den rijkspresident had laten aandienen, den fracties verzocht hoor onder handelaars tegen 6 uur nog eens voor een gemeenschappelijke bespreking met hem to doen bijeenkomen. Bij deze laatste "bespreking gaf dc Duitsche volkspartij te kennen, dat zij, overeenkomstig het verlangen van den rijkspresident, haar aan spraken op het ministerie van verkeerswezen had laten vollen en zich er tevreden mee zou stellen, om in het nieuwe kabinet slechts door dr. Strcsemnnn cn dr. Curtius vertegenwoor digd te zijn. Dit besluit werd eerst door de bestuursleden Scholz en Zapf ter kennis van de Duitsch-no- tionale rijksdagfractic gebracht, waarna de be sprekingen met dr. Marx over de definitieve samenstelling van de lijst van ministers be gonnen. Dc officieuse ministcrlijsl B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.) Een officieuze mededeeling meldt Heden scheen het, dat dr. Marx cr in ge slaagd was een kabinet te vormen, dat cr ols volgt zou uitzien Rijkskanselierdr. Marx (centrum); Binncnlandsche zaken en vice-kanselierdr. Hergt (Duitsch-notionoed); Buitenlandsche zaken Stresemann (Duit sche volkspartij); Economische zakendr. Curtius (Duitsch© volkspartij); Financiëndr. Köhler (centrum); Rijksweer dr. Gesslcr Arbeid dr. Brouns "(centrum): JustitieGraf—Thüringen (Duitsch-natio- naal); Voedselvoorziening cn landbouwSchicle (Duitsch-notionaol); Verkeerdr. Koch (Duitsch-nationool); Posterijen dr. Stingl (Bciersche volkspartij) Het rijksministerie voor de bezette gebieden zou door den rijkskanselier worden waargeno men. Later werd nog gemeld, dat dr. Stingl om gezondheidsredenen verzocht heeft van zijp persoon af te zien. In zijn plaats zou dan optreden afgevaardig de Schntzl uit München (Beiersche volkspartij) Dc fractie der Duitsche volkspartij komt Za terdagochtend te 10 uur bijeen om nog eens den toestand te overzien en haar houding ten aanzien van een kabinet, als boven vermeld, te bepalen. Als gevolg hiervan zal de officieele publica tie van -de ministerslijst Zaterdagmiddag kun nen plaats hebben. Officieus wordt nog meegedeeld, dat heden avond dc besprekingen over de regeerings- vorming ten einde zijn gevoerd. Dr. Marx heeft hierna verslag aan den rijks president uitgebracht De betreffende fracties zullen haar definitief besluit r\og moeten ne men, waarna tot publicatie van dc officieele lijst kan worden overgegaan. Een brief van Gcssler aan Koch. B e r 1 ij n, 2 8 J a n. (H. N.) Dr. Gcssler, de rijksweerminister, heeft een schrijven tot dr. Koch, den voorzitter van dc democratische partij gericht, waarin hij zijn besluit te kennen geeft, om uit dc partij te treden. Dr. Koch heeft dit schrijven beantwoord en zijn leedwe zen over het besluit van dr. Gesslcr betuigd, hoewel hij te kennen geeft, dat hij de beweeg redenen van dr. Gesslej moet eerbiedigen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Bezorgdheid te Warschau. Bij de discussie over de begrooting van den Poolschcn minister van buitenlandsche zaken gaf oud-minister Scida in den landdag uiting uan zijn vrees, dot men te Parijs ten opzichte van de vestingen én bet oosten von Duitsoh- land, na geringere concessies door dit land, een half compromis zou sluiten Openlijk moest worden verklaard, dat de Poolsche natie, waar het ging om het bestaan van Polen, ondubbel zinnige beslissingen eischte. DE ORGANISATIE "WEHRWOLF Een huiszoeking en arrestaties. Dc politieke politie te Berliin deed gister ochtend bij de voornaamste leden der rechts* radicale organisatie Wehrwolf plotseling huis zoeking Zij .nam dnnrbii volgens dc Voss. Ztg behalve compromitteercnd materiaal ook een machinegeweer in beslag. Tien leden van Wehrwolf werden gearresteerd en door de politieke afdeeling van het Berliinsche hoofd bureau van politie in verhoor genomen. BELGIE. AANLEG VAN HAVENWERKEN IN BELGISCH CONGO. Een opdracht aan ccn Britsche firma. Londen, 2 8 J a n. (H. N. Draadloos). Vol gens de Industrial News heeft de Londensche firma Peny en Co. een contract voor de uit voering van havenwerken met de Belgische re- gcering gesloten, waarvan de kosten op 350,000 worden geraamd. Het gaat om d© RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer T That is why it so quickly gives a brilliant polish to Floors and Furniture: and is so easy and economical to use. Overal Verkrijgbaar: Importeurs: NX HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS, Rotterdam. morgen (Zondag) uitbreiding van dc haven van Matodi cn don aanleg van een nieuwe haven tc Angoongo in den Congo. FRANKRIJK. DE WERKLOOSHEID Interpellaties in de Kamer. Gisteren heeft d© Kamer dc* bespreking van de interpellaties over de werkloosheid cn de duurte voortgezet. Fallières verklaardo uit naam van de regeering, dot de crisis een na tionaal karakter draagt, voortspruitend uit dc schommelingen der prijzen. Het aantal werk- loozen is de helft minder dan in 1919 en 1921. Fallières gaf dc verzekering, dat het ministerie van arbeid volmaakt georganiseerd is om den loop van de wcrkloosheidcrisis te volgen Hij schatte het aantal buitenlandsche werkkrach ten in Frankrijk op VA millioen cn zei, dot Frankrijk de overeenkomsten, die het met ze kere landen heeft aangegaan, zal eerbiedigen, maar de repatriëcring van buitenlandsche ar beiders, die dat wenschen. gemakkelijk zol maken. Verder zei hij, dat alle diensten werken aan he* bestrijden van do werkloosheid; Het mi nisterie van oorlog heeft voor 200 millioen aan werken op zijn programma staan, het mi nisterie van openbare werken /oor 357 mil lioen en ols de credieten voor de tverkloosheid- b est rijding onvoldoende worden, zal dc regce- ring nieuwe vragen. Spr. oordeelde, dat de crisis kort van duur zal zijn. De beproefde nijverheid zal zich aan passen aan nieuwe werkmethodes. Het is noo- dig, dat Fransche werkliedon naar hun depar tementen. waar zij vandaan komen, teruggaan. Daar kunnen zij in den lundbouw werk vinden. De rcgccring zal geen enkelen maatregel, die do crisis minder hevig, kan maken, verzuimen De Kamer heeft met 325 tegen 235 stem men het vervolg van de bespreking van de in terpellaties tot Vrijdag a.s. uitgesteld ENGELAND. EEN ONDERHOUD TUSSCHEN VAN- DERVELDE EN CHAMBERLAIN De Belgische minister van buitenlandsche zaken, Vanderveldc, had gistermiddag op het Foreign Office een onderhoud met Chamber- loin STORMWEER IN N.-ENGELAND EN SCHOTLAND. Schade en slachtoffers. Uit Londen wordt d.d. 28 Jan. gemeld De telegraaf- en telefoonverbindingen zijn verbroken tengevolge van een orkaan boven Noord-Engeland en Schotland. Er zijn acht personen gedood en honderd gewond en er is groote schade aangericht. Tengevolge van den storm zijn te Glasgow een aantal huizen ingestort. Er werden vier personen gedood cn een vijftigtal gewond. Nuder wordt gemeld Een onzettende storm uit het Noorden heeft gisteren Schotland cn de Noord-Oost kust van Engeland geteisterd. Tusschcn 3 en 4 uur was de wind op zijn hevigst, met een snelheid von 80 mijl. De sneltrein Bury— Newcastle werd nagenoeg tot stilstand ge bracht. De reizigers werden in hun afdeelingen hoen en weer geschud, alsof zc op zeo waren 'cn het stof woei door de portieren en raampjes heen. Honderden hooibergen langs den weg werden opgelicht cn verspreid en vogels tot dc grootte van duiven werden togen den trein te pletter geslagen. De vertraging bedroeg meer den twee uur. Een militaire vliegmachine werd even voor bij Norwich door den wind gegrepen cn te gen den grond gesmakt. Devlieger werd zwaar gewond en overleed tijdens zijn over brenging naar een ziekenhuis. Het ergst heeft de storm evenwel in Glas gow huisgehouden waar het reeds 's ochtends begonnen was te waaien Een groot pakhuis aan een der kaden aan dc Clyde stortte in. cn bedolf 4 man onder de puinhoopen Verderop werden in een straat drie blokken arbeiders woningen door de,volle kracht van den orkaan getroffen cn nadat het gemeenschappelijke dok door één rukwind was meegenomen, stort ten de muren met donderend geraas in. Vol gens de eerste berichten zijn <x vier dooden cn 50 gewonden. In het stadje Peebles op de hoogvlakte werd het dak van de militaire barak afgerukt cn 300 yard verder op het kerkhof ncergesmakt waor het verscheidene grafmonumenten ver nielde of beschadigde. Ook uit verscheidene andere plaatsen worden berichten van aange richte schade gemeld, ofschoon daar geen persoonlijke ongelukken schijnen te zijn voor gevallen. Londen, 29 Jan. (V. D.) Volgens de laat ste berichten uit Glasgow zijn tijdens den storm, die gisteren heeft gewoed 14 personen om het leven gekomen. MIJNONTPLOFFING. Vier dooden. In een mijn bij Deal had gisterochtend een ontploffing plaats, die vier mijnwerkers het leven kostte. Er zijn elf gewonden. ITALIË. ERIC DRUMMOND TE ROME. Rome, 28 Jan. (H.N.). Sir Eric Drum mond, de secretaris-generaal van den Volken bond, heeft in een interview met een redac teur van de Popoio d'Italia gezegd, dat hij met voldoening heeft vastgesteld, dat men zich in Italië meer en meer rekenschap begint te geven van dc beteekenis van den Volkenbond vrf>or de organisatie van het internationale leven. De bezwaren, die in sommige kringen, en niet alleen in Italië, ten opzichte van den Vol kenbond worden gemaakt, zijn volgens zijn overtuiging voor het grootste gedeelte een ge volg van onkunde De Volkenbond mengt zich niet in de binncnlandsche politiek der ver schillende landen. De bond is uitsluitend een bond van staten, die een overeenkomst ter be reiking van gemeenschappelijke doeleinden hebben getroffen. Zoo de bond er naar zou streven een superstaat te worden, dan zou zijn lot bezegeld zijn en dc Volkenbond zelfmoord plegen. EEN DUIÏSCHER UIT ZUID-T1ROL VERBANNEN. Weencn, 28 Jan. (H. N.) Noor dc N. Freio Pr. verneemt, 'heeft de vi-rbannlngscom- missie te Trcntc nu ccn beraadslaging, die niet openbaar was, den leider der Duitschcrs in Zui(i-Tirol, den advocaat Noldin, dio op 23 dezer in hechtenis was genomen, tot 5 jonr verbunningver oordeeld. Dit is dc eerste maal dat deze straf, waarmede dg nieuwe wet tot bescherming von den stoot bedreigt, op een Duitscher uit Zuid-Tyrol is toegepast. TSJECHO-SLOWAKIJE. COMMUNISTEN TE PRAAG VEROORDEELD. Praag, 28 Jan. (V. D.) No een verhoor, dot meer dan zeven dogen geduurd hooft, is door do rechtbank te Praag uitspraak gedaan in het proces tegen de afgevaardigden, dio zich bij gelegenheid von do in Juni gevoerde obstructie tegen dc agrarische rechten en de behandeling van dc geestelijkheid schuldig ge maakt hebben non geweldpleging. Eén commu nist en één socio list werden vrijgesprokon, terwijl twee communisten werden veroordeeld tot 4 mo on dep cn een ondcro communist tot 3 maanden celstraf HONGARIJE DE OPENING VAN HET NIEUWE HOOGERHUIS. Het Hoogcrhuis is gisteren door Bcrczclli ols nestor geopend. In zijn rede heette hij do leden van het Huis, dut inplaots von het Huls von magnaten wos gesticht, welkom cn wees op de beteekenis van den grootcn omkeer, dot dc Hongoorsche wetgeving tot hot twce-Kn- merstelsel is teruggekeerd. ZUID SLAVIE. HET KABINET VRAAGT ONTSLAG. Minister-president Oczocnowitsj diende gis teren bij den koning het ontslag van het ka binet in. Aanleiding hiertoe was de uitslag ccnef stemming in de- Skoepsjtino omtrent dc be noeming van twee leden in het bestuur cener staatscommissie. Dc pnrtij van Raditsj ver langde ccn dezer zetels, de radicalen maakten oanspraok op beide. Dc Krootische boeren partij stemde daarop tegen de candidoten der regeering, zoodat deze in de minderheid bleef. GRIEKENLAND. OEN MINISTER DREIGT MET AFTREDEN. Uit Athcno wordt bericht, dat dc minister van binncnlandsche zaken Tsaldyis, leider der Volkspartij, mot aftreden heeft gedreigd, in dien generaal Monotos niet van het comman do over het eerste legercorps wordt ontheven. Het betreft hier oen schondecl met don gehei men inlichtingsdienst, dat de Volgende weck in de Kamer ter sprake zal komen. ONRUST IN GRIEKENLAND? B o r 1 ij n, 2 7 Jan. (V. D.) Volgens hier ontvangen berichten heeft de commandant van het eerste Grieksche leger in de Athecnscho bladen ccn verkloring gepubliceerd, waarin hij de ministers van binnenlandsche zaken en wel vaart beschuldigt von het voorbereiden von een monorchistischen staatsgreep. Gedurende de laatste dogen zouden in Athene meer don 1200 politieke arrestaties hebben plaats gehad. JAPAN. GROOTE BRAND. Zeshonderd gebouwen een prooi der vlammen. Een brand heeft 600 huizen verwoest in Kotaysahi, een stad nabij Myasaki. Ook het politiebureau, het station on verschillende Donkgebouwen zijn een'prooi der vlammen ge worden. Menschenlevcns vallen echter niet U> betreuren. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De Britsche onderhandelingen met dc Chincezcn Miles Lampson heeft te Peking aan Tsjong- Tso-Lin hetzelfde memorandum met dezclfdrf voorstellen overhandigd, die O'Mollcy met Eugene Tsjcn en de Kontonneezcn reeds be sproken heeft De inhoud von d* cngelsch6 voorstellen zal zeer spoedig bekend worden gemaakt. Naar verluidt, heeft Lampson aangeboden do Engelsche concessies te Hankou cn Tientsin to veronderen in internotionole nederzettingen, op de controle waarvan de Chinccsche regeering grootcn invloed zal kunnen uitoefenen. Engelsche trocpcnzendingcn. Twee bataljons infanterie, in het geheel 1400 man, hebben zich gistermorgen te Southamp ton naar China ingescheept. Dc houding van Japon. De verkloring van Kellogg over China wordt te Tokio van ganscher harte goedgekeurd, aan gezien zij beschouwd wordt als een instemming met de Japansche politiek. Er wordt verklaard, dat de regeering niet von plan is verdere strijdkrachten naar China to zenden, aangezien zij van meening is, dat de buitenlanders voor het oogenblik niet door ern stige gevaren, worden bedrev-'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1