ABONNEMENTSPRIJS f3 ™dco vo°'Am"" DE EEMLANDER" PRIJS OER ADVERTENT1ÊN L" I EERSTE BLAD. BUITENLAND. VOOR MEUBELEN LINOLEUM PARKETVLOEREN FEUILLETON. Een Speelbal det Fortuin. 25 laargang No. 182 foort f 2.10, per maand/'0.75, Idem franco per post f 5.per week (met cratis verzekering legen ongelukken) 0.176. aizondcrlijke nummers 1 C.05. o AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ^nheMSCHe"™ JiUWAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL INT SIS. Dinsdag 1 Februari 1827 bev/ij. nummer, elke regel meer 0 2$, dienstaanbie dingen en Ueidadigheids-adTeitentien voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan eber voordceligc bepalingen voor het adverteeren I:en« circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. CC duitschland. HET NIEUWE KABINET. De ministers van justitie en binnenlondschc zaken aange wezen. I Du rijkspresident heeft op voorstel van Hdcn rijkskanselier Hergt benoemd tot rijksmi- Bnistcr van justitie en plaatsvervanger von den Bvijkskanselier en dr. Von Keudell tot rijksmi- nistcr van binnenlandschc zaken. De Duitsch-nationale rijksduggroep heeft gisteravond, na verscheidénc uren beraad- slugens, tegen tienen" de volgende motie aan genomen „Dc groep neemt kennis van het gemeenschappelijk intrekken van hun mi- nistercandidatuur door de hecren Hergt en Grüf cn van hot beroep van den rijkspresident op de groepen om dc sleepende kabinetsfor matie thans zoo spoedig mogelijk tot oplos sing te helpen brengen. Gezien dit verzoek en het reeds eerder afwijzen van de candidntuur door Von Lindcincr Wildau, heeft de groep eenparig besloten door de aanwijzing van Von Keudell naast Hergt haar candidatenlijst voor [het ministerie weer voltallig te maken". Êen manifest der D. V. P. te ver wachten. Berlijn, 31 Jan. (H. N.) Volgens „Dei Montag heeft de Duitsche volkspartij het plan een manifest tot het volk te richten, waarin o.a. de brief, dien rijkspresident von Hindenburg tot den partijvoorzitter dr. Scholz heeft ge richt, zal worden gepubliceerd. Voorloopig wil mc-n echter wachten, totdat het Vobinet ge heel gevormd zal zijn. De rijksdagfractie det uitsche volkspartij zal eerst Donderdag weer een vergadtring houden. Dc indruk in Engeland. Londen, 31 Jan. (H. N.) De ontwikkeling van de Duitsche regeeringscrisis wordt hier met belangstelling gevolgd. Het feit, dot dc be- noeming der twee Duitsch-nationale ministers nog niet is geschied, wordt beschouwd als een weerlegging van het gerucht, dot von Hinden burg zich den lontsten tijd al te tegemoetko mend tegenover de wensrhen der chauvinis ten heeft getoond De Duitsch-nationolen vergaderen. B e r 1 ij n 3 T Jan. (H N.) Het beste. u. var. de Duitsch-nationale rijksdagfractie heeft var morgen onder voorzitterschap van graat Westarp beraadslaagd ter voorbeeiding van de Hctievegadeing van hedenmiddag Aangezie.» de rijkspresident beslist zijn wensch te kennen heeft gegeven, dat het kabinet vandaag vol tallig zal worden, neemt men aan, dat in dc zitting der rijksdagfractie van hedenmiddag de Teslissing zal vollen. Berlijn, 31 Jan. (H. N.) De onderhande- lingscommissic der Duitsch-nationalen heeft, vooral de Duitsch-notiortale rijksdagfractie bij- keenkwam, een onderhoud met den rijkskanse- j Mier dr Marx gehad, Na afloop van deze be spreking werd dc commissie door den rijks- fjpresident in audiëntie ontvangen. In verband hiermede ondervond de zitting I van de Duitsch-nntionale rijksdagfractie, die I om 5 uur zou plaats hebben, vertraging. Zij ■werd tot 7 uur verdaagd De ondcrhandelings- J commissie zal eerst verslag over de bespre kingen aan het fractiebestuur der Duitsch- f nationalen uitbrengen. }E ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Parijs, 31 Jan. (H. N.) Volgens de Parij- ILsche bladen is tusschcn dc Duitsche gedele geerden en het militaire comité van Versailles op verschillende punten overeenstemming be- u reikt inzake de versterkingen in Oost-Pruiser. |en bestaat er thans nog slechts verschil van I opvatting omtrent het sloopen van betonwer ken 15 K.M. ten Zuiden van Koningsbergen, welke versterkingen volgens de Echo de Paris belangrijk zijn voor een cventueclo sant en wei king der Duitsche en Russische troepen. Dc Matin verwacht, dot de raad van gezanten vandaag definitief de kwestie van Duitsch- lands ontwapening zal afhandelen cn zijn be slissing zal bekend maken, onverschillig, hoe de besprekingen tusschcn dc Duitsche gede legeerden en het militaire comité vandaag eindigen. In ieder geval houdt vandaag de werkzaamheid der intcrgeallieerdc commissie van controle te Berlijn op, waarvan de com missie in een schrijven aan de Duitsche regec- ring kennis zo! gcv&i. Dc instructies aon generaal v. Pawcls goedgekeurd. Uit Berlijn wordt d.d. 31 Jon. gemeld Het rijkskabine' heeft onder leiding van dr. Mar* een zitting gehouden, waarin in verband ■met do nog heden te treffer, beslissing van dt gezantenconferentie, beraadslaagd werd ovct dc kwestie der onderhandelingen te Parijs ovet de vestingen in het Oosten. Het kabinet keur de de aan generaal v. Pavels te richten in structies goed. Dc nieuwbenoemde ministers, die de zaken nog niet hebben overgenomen, nomen, geen deel aan dc zitting. Bijeenkomst von de intcrgeallieerdc commissie en gezantenraad. Uit Purijs d.d. 31 Jan. De intcrgeallieerdc militaire commissie kwam hedenmiddag bijeen. Volgens de eerste aan wijzingen schijnt het thans waarschijnlijk, dot de onderhandelingen tusschen de geallieerde en Duitsche militaire deskundigen over dc for tificaties in Oost-Duitschland tot overeenstem ming zullen leiden. Dc commissie komt mor genochtend opnieuw bijeen. De gezantenconfcrentic vergadert morgen ochtend eveneens om tot een beslissing tc ge roken. EEN LEENING VAN KRUPP. Berlijn, 31 Jon. (H. N.) De inschrijving op de (5 pet. leening ten laste van dc firma Krupp ten beloopc van Mk. 45 millioen, die vandaag is opengesteld, werd terstond geslo ten, daar het bedrag verscheidene malen over- teckcnd is. EEN PROCES TE DUSSELDORP. Knoeierijen. Dusseldorp, 31 Jon. (H. N.) Vandaag is te Dusseldorp een proces begonnen, dat een schel licht werept op do toestanden tij dens den bezettingstijd. In het geheel hebben zich 3(5 personen tc verantwoorden, die in overleg met de Fransche bezettingsofficieren en ambtenaren op groote schaal knoeierijen hebben gepleegd. De voornaamste beklaagde s een zekero Koch, die indertijd door de Fron- schen tot che: van het Duitsche hulppersoneel op het station werd benoemd, dat de goede ren, welke in dc loodsen opgeslagen waren, aan de Duitsohe eigenaars moest laten toeko- mèn. Belangrijke hoeveelheden waren cchtei onbestelbaar en nu kwam de Fransche stati* onscommandant en zijn officieren met Koch overeen, dat Koch deze goederen, die verkocht moesten worden, zou opkoopen, waarvoor de Fransche officieren een bedrag van fr. 4000 verschaften. Dit geschiedde en Koch werd op deze wijze voor een spotprijs eigenaar van de goederen, die hij met behulp van zijn mede plichtigen te Dusseldorp, Miinchen-Glodbach en elders weer aon den man bracht. Dit zaak je was zeer winstgevend en Koch liet niet na zich tegenover zijn Fransche beschermheeren erkentelijk te toonen. Niet minder dan 5000 wagons goederen moeten op deze wijze ver dwenen zijn. EEN SCHEEPSBOTSING. Berlijn, 31 Jan. (V. D.) Het Duitsche tankschip Oberschlesicn is bij Cuxhuven in botsing gekomen met het Britsche s.s. City of Salisbury. Het Duitsche tankschip moesi naar Hamburg terugkeeren; ook het Britsche stoomschip raakte onklaar. w/wte.1 TlTÊf 3i sifcftla&K. W Daarom «geeft het zoo vlug een prachtigcn glans aan vloeren eti meubelen cn is zoo ge makkelijk cn voordcelig in het gebruik. .Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS, Rotterdam. Vl<V. SWiddensiandseBank voor Amersfoort en {Omstreken. Lange Geacht No 4. Telefoon No. 304 Amersfoort fHandelscredieten fRekenmescourant met rentevergoeding deposito's fjncasseeringen giroverkeer Aanen verkoop van effecten Verzilveren van Coupons FRANKRIJK. CAILLAUX VOOR ONVERWIJLDE FRANK-ST ABILISATIE. Par ij s,31 J am (H. N.) Caillaux heeft gis teren een redevoering 'gehouden ,wéarin hij op onmiddellijke stabilisatie van den frank aan drong en nadrukkelijk waarschuwde tegen het denkbeeld om der. frank ten volle op de waar de von voor den oorlog te brengen. Frankrijk, dot 300 milliard binnenlandschc schuld heeft, kan zich de luxe niet veroorloven tot den gou den frank terug te kceren. DE KLOPPARTIJ BIJ DF. ACTION FRAN^AISE. Veroordeclingen. Naor aanleiding van dc kloppartij op 14 November in de bureaux van de 'Action Fran chise met leden der focistischc partij, veroor deelde de rechtbank Georges Volois tot twee maanden gevangenisstraf en 200 franc boete, Jacques Arthuys tot één maand gevangenis straf en 100 franc boete, Langlois Longueville tot 15 dogen gevangenisstraf en 25 fronc boete. ENGELAND. VREES VOOR 'T BRITSCHE MILITARISME Londen, 31 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Riga heeft de Russische oorlogscom missie op de al-Russische conferentie voor luchtvaart verklaard, dot het dringend nood zakelijk is ingrijpende militaire maatregelen te nemen, daar er vele aanwijzingen zijn, dat het Engelschc militarisme door bemiddeling van de Baitischc staten een aanval op Rusland organi seert. HET TRANSATLANTISCHE TELEFONISCHE VERKEER. Londen, 31 Jan. (H. N. Draadloos). Se dert Zaterdagmiddog zijn alle steden in En geland en Wales toegelaten tot het trans atlantische telefonische verkeer. Uit verschil lende provinciesteden zijn berichten omtrent het succes van deze uitbreiding van het ver keer ontvangen. De Manchester Guardian had een lang gesprek met zijn correspondent tc New-York, dat, naor het blad meldt, uitstekend kor. worden verstaan. Het gesprek was duide lijker dan dat, hetwelk juist te voren met New-Costle was gevoerd. ITALIË. DE BESCHERMING VAN DEN STAAT. Rome, 31 Jan. (H. N.) Dc bizondere Ito-, liaanschc rechtbank, ingesteld op grond van de wet tot bescherming van den stoot, zal morgen hoor werkzaamheden aanvangen. De eerste zaak zol die von 2 jonge arbeiders zijn, beschuldigd von bclecdiging von Mussolini en begunstiging von een oonslug op Mussolini, omdat zij hun spijt wegens het mislukken van een aonslog op den ducc zouden hebben geuit. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc Engelschc voorstellen. Vcrkluringen van Macdonuld, Thomas cn Lloyd George. Londen, 31 Jon. (H. N.) Noor dc Daily Tel. uit Peking verneemt, verwacht men, dot do Engelschc voorstellen binnenkort zullen worden gepubliceerd. Men veronderstelt, dat dc voorspellen betrekking zullen hebben op alle steden, woor zuiver Engelschc concessies zich bevinden cn dot Engeland afstond zal doen van alle administratieve en juridische rech ten, die don overgedragen zullen worden aan een administratief lichaam, bestonndc uit Chl- ncczcn cn buitenlondcrs, welk lichaam ook het toezicht over de politiek zol hebben. Dc verhouding <lcr partijen in dit lichaonj zol geregeld worden overeenkomstig het bc* drag der belostingen, dot wordt opgebracht, zoodot dc nationaliteit geen rol zal spelen. Tsjnng Tso Lin moet over dc Engelschc voorstellen olies bcholvc voldaan zijn cn ge dreigd hebben met zijn troepen naar Mand- sjocrijc tc zullen trekken. Zondag hebben dc Engelschc oppositielei ders redevoeringen gehouden. Ramsay Mac- donald merkte op „Tot Tsjcn zou ik willen zeggen: Indien U niet in staat bent dc massa meester tc blijven, don kan geen enkele po ging von ons moeilijkheden voorkomen. Wij von dc Britsche lobour-portij zeggen tot hem: Onderhandel elke minuut cn doe niets don onderhandelen". Dc vroegere minister von arbeid J. H. Tho mas zeidc, dat hij dc vrees over de inscheping von troepen kon bcgrijjien, moor hij zelf deelt die vrees niet. Hij zeidc niet te weten of 't noodig is al don niet troepen tc zenden. Da* is een kwestie der rcgecring, die aon het be wind is, die meer weet en haar verantwoorde lijkheid droogt. Zij moet zelf beslissen, of er ol dan niet troepen moeten worden gezonden ter bescherming van dc Britsche onderdoncn. Hij zou liever een groot leger zenden don een handvol soldaten. Woor het gepeupel wordt georganiseerd cn gevoor bestoüt van onvoor ziene omstandigheden, door is het beter dat een groote mocht aanwezig is voor bescher ming en tor verhindering von oorlog, don een kleine macht, waarvan de menigte voordeel zou trekken. Lloyd George verklaardeIk meen, dot Chamberlain grooten moed heeft getoond en een zeer gematigd overzicht heeft gegeven von dc olgemcene lijnen, die hij volgde. Engelsche pcrsoordeelen. Londen, 31 Jon. (H.-N.) De Engelsche regeering heeft bij het doen van haar con structieve voorstellen aan de Chineesche over* heden in Noordelijk en Zuidelijk China op het zelfde tijdstip het logische beginsel gevolgd om zich niet in de binnenlandsche aangelegen heden von China te mengen. De Monchester Guordion wijst er op, dot dit een daod van elementaire beleefdheid is, woordoor maarschalk Tsjong ten gunste von Noord-Chino dezelfde concessies erlangt als aon de overheden von Kanton zijn aarigc- boden. Zoowel de ovond- als de ochtendbladen be schouwen dc voorstellen, zoools die in de re devoering von den Engelschen minister van buitenlondsche zaken zijn omschreven, als op bouwend en van verstrekkende beteckenis De Evening Standard is van oordeel, dat de En gelsche politiek zich naar een duidelijk om schreven gedragslijn richt, welke gebaseerd is Ondankbaarheid verraadt den egoïst. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling van A. T. 69 „En ge hebt mij opgepast Gij Ongeloo- vige verbazing maakte zijn verzwakte stem krachtig. „Hebt gij mij niel opgepast," antwoordde ze hern. Hii maakte een afwerende beweging met een 2ijner handen, die zoo wit en mager geworden waren. Toen zuchtte hij er glimlachte tevreden God is heel goed vooi een zondao* als ik. Zooals ik hier nu lig, was het eenige. dat ik verlangde, dat gij, nu ge de volle waarheid omtrent mijn schurkenstreek cn dc verleiding, waardoor ik bezweek, weet, een cnke't woord van medelijden en vergeving tot me zoudt spreken om mij het sterven gemakkelijker te maken." „Uw sterven Waarom spreekt ge over den dood „Omdat die door de genade van God einde lijk komt. Aan de pest te sterven is, wat ik het meest verdien. Ik heb. ze gezocht en zij ont vluchtte me. Maar eindelijk heb ik*ze toevallig toch nog gekregen. Zoo is het mijn geheele le ven door gegaan. Dot wat ik wcnsch en na jaag, ontgaat me. Als ik de jacht opgeef, over valt het me onverwachts. In alle opzichten ben ik de speelbal van het geluk geweest, zelfs bij mijn dood, naar het schijnt." Zij had hem in de rede willen vallen, maar hij sprak vlug door, bedrogen door zijn eigen zwakheid. „Luister nog een oogenblik, opdat ik niet sterf, voordat ik gezegd heb, wat er nog bij den brief gevoegd moet worden, dien ik voor u achtergelaten heb. Ik zweer bij mijn laatste zwakke hoop op den Kemel, dat ik niet wist, dat gij het waart, die ik ontvoerde, anders was ik eerder naar den beul gegaan, voor ik mij tot dit werk voor den Hertog geleend had. Gelooft ge me?" „Dit behoeft ge niet zoo te verzekeren, Ran dal Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Hoe zou ik dat kunnen?" „Hoe zoudt ge dat kunnen? Ja, dat is waar. Dat konrft ge niet. Dat zou ten minste niet mogelijk zijn geweest, hoe diep ik ook geval len was." Toen keel: hij haar met smeekende oogen aan. „Ik durf bijne niet te hopen, dat ge mij vergeven wilt „Maar dat doe ik, Randal. Dat doe ik. Ik heb u reeds lang vergeven. Ik schonl u mijn vergeving cn dankbaarheid, toen ik hoorde, wal ge voor mij gedaan hadt, hoe ge uw leven gewaagd hadt, orn te herstellen, wat ge gedaan hadt. Zoo 3c u toen vergeven kon, kan ik dan nu haat koesteren, na dat ik alles weet? Ik vergeef uit vrijer» wil, geheel en volkomen, beste Randal." „Zeg het nog eens," smeekte hij. Zij zei het, stil weenende. „Don ben ik tevreden. Wat komen al mijn niet verwezenb'jkte droomen van bekroond rid derschap er op aan, al mijn hooggaande eer zucht? Dit moest het einde zijn. Ik was een dwaas, dot ik rriet het kalme goede nam, waarvoor ik geboTen was. Don waren wij mis schien gelukkig geweest. Nan, en geen van ons beiden zouden we behoefte gevoeld heb ben de holle triomf van de»wereld tc zoeken." „Je spreekt, alsof je sterven moest," ver weet zij hem door haar tranen heen. „Maar je zult weer "beter worden." „Dat zou zeker een heel groote dwaasheid zijn, nu ik zoo gelukkig sterven mag." En toen kwam de dokter hen storen, cn na drukkelijk haar woorden bevestigen, dot Holles nu buiten gevaar was. De waarheid is, dot wat hij voor haar ge daan had, toen.zij de pest had, zij nu voor hem gedaan had. Door rustelooze zorg voor hem in de eindelooze uren van zijn ijlende koortsen, zonder er aan te denken, hoe uitge put zij zelf hierbij werd, had zij hem veilig door de vallei von de schaduw gebracht, en zelfs toen hij sprak van sterven, misleid door zijn zwakheid en de groote afgematheid en uit putting. die maakte, dat hij geloofde, reeds stervendtr zijn. was .zijn herstel verzekerd. Binnen minder don een week was hij op de been, werd sterker, en vrij van besmetting verklaard Maar voor zij hem weer in de we reld lieten trekken, moest hij dien tijd van af zondering ondergaan, dien de wet voorschreef, oir zeker te zijn, dat hij de besmetting niet op anderen overbracht Danrvoot werd hij van het pesthuis naar een naburige woning gebracht, waar hij kon uitrusten en geheel op krachten komen. Toen het uur -van vertrek daar was, ging hij afscheid van. Nancv nemen, Zij wachtte hem op het grasveld onder de hooge, oude ceders van den Libanon, die den tuin versier den van deze boerderij, die tot ziekenhuis was ingericht. Zij stond slonk en bevallig voor hem, terwijl hij met een stem, die hij met moeite vost deed klinken, woorden van een onher roepelijk vaarwel sprak. Het was zeer ver van hetgeen zij verwacht had, zoools hij had kun nen lezen in de moedeloosheid, die zich over haar gezicht verspreidde. Er stond een steenen bank, dicht bij in de schaduw, zij viel er op neer, terwijl hij noast haar stond, wachtend, tot zij hem zei, heen te gaan. Hij was zeer eenvoudig gekleed, in kleeren, die zij heimelijk voor hem had aan geschaft, maar die hij meende, dat de af scheidsgift van het liefdadige pesthuis-bestuui was Zij behecrschte zich, om hem rustig te vragen „Wat ga je doen? Waar zol je heen gaan alsals de maand voorbij is?" Hij glimlachte en haalde even de schouders op. „Door heb ik nog niet veel over nage dacht," antwoordde hij haar; dit waren dc woordenmaar in zijn toon was te hooren, d3i hij er niet nar dacht, noch om gaf, wat er volgen zou. Men zou kunnen zeggen, dat de Fortuin vriendelijk voor hem geweest was; want zij had hem zijn leven teruggegeven, toen het bijno verloren was. Maar het was de gewoonte der Fortuin hem met giften voor den gek te houden, als hij ze niet langer gebrui ken kon „Misschien," voegde hij er bij, de vraag in haar oogen beantwoordend, „zal ik naar Frankrijk gaan. Daar is gewoonlijk wel weik vooi een soldaat." Zij sloeg Laar oogen neer, en er heerschte eenige oogenblikken stilte. Toen sprak zij weer kalm, bijna vormelijk, dc punten eener rede neering naar vorer. brengend, waarover zij ernstig nagedacht had. „Je herinnert je dien dog, dat wij prautten, jij en ik, in dat huis in Knight Ryder Street, vlak no mijn herstel Toen ik je voor mijn leven wilde donken, verwierp je mijn donk, evenals de vergeving, die ik je aonbood. Je verwierp die, omdot je overtuigd was, dot ik alleen bewogen was door dankbaarheid voor het leven, dat je gered hadt; dot ik door die vergeving dc schuld trachtte af te doen, waar in ik bij je stond." „Dat was zoo," zei hij, „en het is zoo. Het kan niet anders zijn." „Kan het niet? Ben je daar zoo zeker van V' Zij wierp hem een smeekenden blik toe, toen zij die vraag deed. „Even zeker als ik er von ben, dat gc uit zuivere liefdadigheid u zelf bedriegt," ant woordde hij. „Doe ik dat Laten we dan zeggen, dat ik 't deed. Maar als ge zegt, dat ik het nog doe, ziet ge iets over het hoofd, rk sta niet langer bij je in schuld. Ik heb die op een andere en niet mindere manier betaald. Zooals jij mijn leven gered hebt, heb ik daarna dat van jou gered Ik dankte God voor het genadigde toe val, dat ik het kon doen, omdat ik daardoor die schuld kon uitwisschen, die tusschen ons scheen te stean. Wij staan nu gelijk, Randal. Ik ben je niet langer iets schuldig. Ik heb je terug betaald daarom behoef ik niet langer dankbaar te zijn Dat kan je niet ontkennen." „Ik zou het niet willen, al kon ik het." „Zie je het dan niet? Zonder schuld tusschen ons, niet meer onder eenige verplichting tegen over je, heb ik je mijn geheele vergeving ge schonken. Je beleediging was toch ook eigen lijk niet bepaold tegen mij .(Wordt vervolgd.)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1