„DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS 5 ™"ndCD vo°' EERSTE BLAD. BUITENLAND. 25 Jaarganq No. 184 loort2.10, per maiad 0.75, idem franco per posl f 3.—% per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers C.05. w EHSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSC8HUER^RTWAL 2A. POSTREKENING N#. 4.~910. TEL INT. SIS. Donderdag 3 Februari 1227 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.23, dienstaanb c- dingen en Ucldadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijl bestaan teer voordecligc benalincen voor het adverleeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. [minister STRESEMANN NAAR GENèVE. Minister Stresemann zal zich begin Maart naar Genève begeven, ten einde de zitting van den Volkenbondsraad bij te wonen. Daarna zal hij gedurende cenigen tijd met verlof gaan. .w I EEUDELL. Men herinnert zich, dat dr. Keudell benoemd is tot Duitsch minister van binnenlandschc zaken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Nota-wisseling over de geregelde kwesties. Uit Berlijn wordt d.d. 2 Febr. gemeld: Nadat over de kwestie der vestingen eeh zakelijke overeenkomst omtrent alle punten is bereikt, zo! thans ook de formeele regeling, door nota-wisseling tusschen den gezantenraad en de Duitsrhe amhnssnde te Parijs, zeer bin nenkort geschieden. Op y* Januari heeft reeds de nota-wisseling plaats gehad over de kwestie 'van het lucht- vanrtmaterïaa! alsmede over de bij de in De cember tc Parijs gevoerde onderhandelingen, zakelijk geregelde kwestie van de bonden en de onwettelijke dienstneming in de rijkswecr. De nota-wisseling over de vestingen in het Oosten en het krijgsmoterioal wordt in de eerstkomende dagen verwacht. De terugroeping der controle commissie. Uit Berlijn wordt d.d. 2 Febr. gemeld: Met betrekking tot de opvatting, die in de pers uitgesproken is, dat Duitschland na de terugroeping van de militaire contróle-com- issie door den gezantenraad een algemeene wijting voor de nakoming van de verplichting tot ontwapening zou moeten krijgen, vernemen 'de Duitsche avondbladen van gezaghebbende zijde, dot die niet noodig is Het protocol, in December te Genève onderteekend, en de ver schillende gewisselde nota's zijn absoluut vol doende. Wat de z.g. overblijvende punten (oor logstuig en oostelijke vestingen) betreft, ten aanzien daarvan is een protocol geteekend, waaraan in den loop van dezen dagen nog eenige bijlagen zullen worden toegevoegd Daarbij zal zich nog een wisseling van nota's aansluiten. De indruk in Polen. Warschau, 2 Febr. (V. D.) Over het al gemeen gesproken laten de Poolsche bladen de vaarde van de tusschen den gezantenraad en Duitschland gesloten overeenkomst inzake do ontwapening afhangen van de loyaliteit, waar mede Duitschland de aanvaarde verplichtingen zal uitvoeren. De bekende schrijver Stronski schrijft: „In schijn is de oplossing betreffende de ver» sterkingen voldoende, doch met uitzonderin- gen. Nabij Küstrin en Glogau zullen alle ver» sterkingen, die na 1920, dus nadat het verdrag 15 van Versailles van kracht werd, geslecht moe ten worden en dit is juist het zwakke punt van de regeling. De toestand geeft reden tot vrees, omdat op 22 versterkingen langs de Poolsche grens na, de rest onaangeroerd blijft. Van Poolsch standpunt is het belangwekkend op to merken, dat de Duitschers de voorkeur hebben gegeven aan het sluiten van een overeenkomst rnet den gezantenraad te Parijs boven het ter beslissing voorleggen van de kwestie aan den Volkenbond. De waarde van dc overeenkomst van Parijs schijnt zeer problematiek, voor zoo ver Duitschland betreft en dé overeenkomst had slechts ten doel een einde te maken aan jhet werk van de intergeallieerde militaire con- tróle-commissie in Duitschland." DE DUITSCHE AGRARIËRS EN DE BESCHERMING. De rijksplattelandersbond (Reichslandbund) heeft zijn jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, tegelijk met den Brandenburgschen plattelandersbond. Graaf Kelckreuth, de voor zitter van den rijksbond hield de openingsrede, waarin hij o.a. zeide: „Wil de landbouw zijn taak in het algemeen ^onomisch bestel des lands vervullen, dan mon hem een behoorlijke» opbrengst verzekerd zijn De eerst? vcrcischte is. dat de Duitsche economische en hondels* politiek niet, zooals tot dusver in groote mate geschiedde, ten bate van den goederenuit/c.r. WILLEN GROENHUIZEN LA no C STRAAT AS. A PI KR A POORT 5pedAAl Artrro «oer Trouw-m VcTiariBQsrinQca geheel ten laste komt van den landbouw. Een hoog autonoom douanetarief voor alle lo.id- bouwartikelen is de eenige grondslag, waarop wij kans hebben voor onze nijverheid en on zen goederenexport den weg naar de naburige landen tc 'hervinden, zonder daarbij meteen de eerste levensvoorwoard.-n van den Duitschcr. landbouw in gevaar re brengen. Dit jaar znl de beslissing brengen over den weg, dien Duitschland in zal slaan, dien nuar de vrijheid of dien naar een internationale economische kolonie. Wij landbouwers zullen al onrc krach ten inspannen voor den weg naar de vrijheid." VALSCHE MUNTERS. Te Altona heeft de politic een werkplaots van volsche munters ontdekt in een bergplaats van lompen in een kelder. Er werden 2-mnrk- stukken vervaardigd. FRANKRIJK. GENERAAL BOICHUT. Generaal Boiohut, die aan het einde van den oorlog in Marokko bevelhebber van het aldaar strijdende leger was en aan wien Abd cl Krirtr zich in Mei 1926 overgaf, is tot militair gou verneur van Strontsburg benoemd. FRANKRIJK EN DE ACHTURENDAG. De Senaatscommissie voor handelszaken hoorde den minister van arbeid over het wets ontwerp tot ratificatie van de Washinptonsche conventie inzake den achturendog. Met olgc- meene stemmen werd tusschen dc commissie en de regecring overeenstemming verkregen nopens een tekst, die dc toepassing van dc conventie in Frankrijk afhankelijk stelt van dc rotificatie von deze conventie door Duitsch land en Engeland. POLEN. VERDEELING VAN GRONDBEZIT. De minister van verkeer maakt bekend, dui in Pomerellen 130,000 H.A. grond, waarvan 84,000 in Duitschland en 46,000 in Poolsch bezit zijn, zal worden verkaveld. OOSTENRIJK. PROTESTSTAKING TE WEENEN. Berlijn, 2 F.ebr. (V. D.) Als protest te gen den aanval der frontstrijders op de socia listen in Burgenland is vandaag, op bevel van de socialistische vakvereenigingen, in alle Wecnsche bedrijven, ook het verkeerswezen, het werk een kwartier stil gezet. ZUID SLAVIE. DE NIEUWE REGEERING. Raditsj in actie. Raditsj kenschetst de nieuwe regeering nis een provocatie der Kroaten en kondigt aan, dat de eerste daad zijner oppositie zo) zijn het in dienen van een aanklacht tegen den minister von binnenlandsche zaken Maximowitsj wegens diens partijdigheid' bij dc jongste provinciale verkiezingen. Nu reeds twee ministers afgetreden. De ministers van posterijen en eeredienst, beiden radicaal, hebben terstond na de eeds aflegging om redenen van persoonlijken aard htm ontslag ingediend. JAPAN. DUITSCHLAND EN DE BEGRAFENIS VAN DEN MIKADO. B e r 1 ij n, 2 Febr. (V. D.) Bij gelegenheid van de plechtigheid der begrafenis van den Japanschen keizei zal op 7 en 8 Februari van het paleis van den president, van n'ile ministe ries en van de schepen der rijksvloot dc vlag halfstok waaien. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De tekst der Britscbe voorstellen aan de Chincesche autoriteiten. Londen, 2 Febr. (H. N. Draadloos.) De persberichten, volgens welke de besprekingen tusschen minister Tsjen en O' Malley zijn af gebroken, zijn niet juist Uit de op het oogen- blik beschikbare inlichtingen blijkt, dat Tsjen# bij de onderhandelingen omtrent den toekom» stigen status der Engelsche concessie te Han- kau de kwestie van het zenden van Engelsche troepen naar China ter sprake heeft gebracht. Dientengevolge hebben de onderhandelingen een nieuwe wending genomen en bestoet de. kans, dat de onderteekening van een overeen komst, waarbij de incidenten van Honkau en Kioekiang op vriendschappelijke ■wijze geregeld worden, vertraagd zal worden. De tekst der Engelsche voorstellen, aan de Chincesche overheden te Peking en te Hankau op 27 Januari overhandigd, luidt als volgt De Engelsche regeering is bereid om de to genwoordige Chineesche rechtbanken te er kennen als bevoegde rechtbanken voor de be handeling van zaken, door Engelsche eischers ingediend en afstand te doen van het rechi, dat een Engelsch vertegenwoordiger bij de behandeling van dergelijke zaken tegenwoor dig moet zijn. Ten tweeede is dc Engelsche regeering bereid om de geldigheid van de Chl- nceesche nationale wetten te erkennen. Ten derde is dc Engelsche regeering bereid om voor zoover mogelijk bij de Engelsche recht bank in China het tegenwoordige Chineesche burgerlijke wetboek cn het wetboek van han del toe te possen en ook de behoorlijk gere gistreerde andere wetten en bepalingen, die af» gekondigd zijn en van krocht zijn bij de Chi ncesche rechtbanken en voor Chincesche on derdanen in geheel China. Ten vierde is dc Engelsche regeering bereid om Engelsche onderdanen in China de gewone en wettige Chincesche belastingen te doen betalen, mits daarbij geen onderscheid wordt gemaakt voor Engelsche onderdanen of Engelsche goederen en deze belastingen opgelegd worden aan en opgebrocht worden door de Chineesche on derdanen in geheel China. Ten vijfde is dc Engelsche regeering bereid om, zoodro het herziene Chineesche wetboek von ëtrofrecht afgekondigd is en door de Chineesche recht* banken toegepast wordt, do toepassing dooi- von bij dc Engnlsche rechtbanken in China te overwegen. Ten zesde is zij bereid om te on derhandelen pp overeenkomsten tc treffen vól gens de Kiizcr.dero omstandigheden in iedere betrokken h'B"«»n om het gemeentelijk bestuur van de Eng<»ls-hp concessies te wijzigen, zoo dat dit h««;t"'jr in overeenstemming zal wor den gebnrht met het Chineesche bestuur, in dc vroegere concessies gevormd of dit be stuur te doen samensmelten met dut van de vroegere corcessies, die thans onder Chinee sche cootr/U zijn gebracht of om het toezicht over de politic in het gebied van de conces sies over te dragen aan de Chincesche over heden. Ten zever de is de Engelschr regeering bereid het beginsel te aanvaarden, dot En gelsche zendelingen niet longer ounsprook kunnen maken op hi t recht om land in het binnen^nd te koopen, dat Chineesche bekeer lingen aan dc Chincesche wetten onderworpen zulle.n zijn en zich niet op de verdragen voor bescherming kunnen beroepen en dat dc in richtingen van de zending voor onderwijs of op het gebied van de geneeskunde onderwor pen zullen zijn aan dc Chincesche wetten en bepalingen, welke voor overeenkomstige Chi neesche inrichtingen gelden. O' Molley heeft, toen hij deze voorstellen op 27 Januari te Hankau oer. Tsicn deed toeko men, daarbij dc volgende toelichting gegeven: Zoo een bevredigende regeling voor de En gelsche concessies te Hankau en te Kioekiang tot stand komt en zoo de nationalistische re gecring de verzekering geeft, dot geen wijzi ging, tenzij na onderhandelingen, wordt ge bracht in den status der Engelsche concessies en der internationale nederzettingen, dc En gelsche regecring bereid is terstond volgens de aangegeven lijnen in te Willigen in hetgeen van haar door de Chincesche nationalistische partij wordt verlangd Een zoo liberale en edelmoedige stap kon volgens de opvatting der Engelsche regeering niet anders worden beschouwd don als een bewijs van den ernsti- gen en verzoeningsgezindenden geest, waar mede zij bezield is. Tsjcn's bezwaren tegen dc Brit- sche troepensamentrekkingen. Londen, 2 Febr. (H. N.) Dc tekst der no ta van Tsjen, den minister van buitenlandsche zaken der Kontonregeering, is »hans te Lon den ontvangen. Tsjen protestert daarin tcgert het concentrcercn van Engelsche troepen tc Sjanghai, waarbij hij erop wijst, dat Japan en Amerika daartoe niet zijn overgegaan. De na tionalistische regecring was, hoewel zij de En gelsche voorstellen niet als bevredigend be schouwde bereid om over een alDs omvat tende regeling der mceningsvcrschillen tus schen Engeland en Chine te onderhandelen, mits deze ondcrhondelingcr plaats konden heb. ben in een atmosfeer, geheel vrii var bedrei ging. De voortgezette concentratie van Engel sche strijdkrachten en de berichten omtrent dc Engelsche oorlogsplannen tegenover China ma ken het de nationalistische regecring onmo gelijk om deze concentratie niet als een doad van geweld tegenover het Chineesche nationa lisme te beschouwen. Daarom is de nationalis tische regeering gedwongen af te wachten, al- orens zij een overeenkomst kan teckenen, waarbij de status van de Engelsche concessie te Honkau geregeld wordt. Het ontslag van Aglen. Het ontslag, door de Chineesche regeering aan Aglen, den inspecteur-generaal der douane, gegeven, tast, naar van Engelsche zijde uit Sjanghai wordt gemeld, de veiligheid der lee ningen en der onderpanden op de douane ontvangsten niet aan. Dc douanedienst zou zoools totutoe worden voortgezet. Er is geen sprake van het in den steek laten van den dienst. Soen Tsjoean Fang verslagen? Uit Sjangha: wordt blijkens een telegram uil New-York gemeld, dal dc generaal der Noordelijker Soen Tsjoean Fang definitief is verslager en dat zoodoende de opmarsch der Kantonneezen naar Sjanghai met minder moeilijkheden zal gepaard gaan Spanje en dc gebeurtenissen in China. In een mededeeling van het departement %an buitenlandsche zaken wordt gezegd, dat de Spaansche 'regecring in haar antwoord op de Engelsche nota nopens China verklaart in te stemmen met de Engelsche voorstellen be treffende de onmiddellije toepassing van de verhoogde douanerechten en een trapsgewijze EEN NIEUW PANOPTICUM TE LONDEN. John T. Tussaud „bewerkt" den duco. Het beroemde Londenschc panopticum van madame Tussaud, dat indertijd, gelijk men zich herinnert, door brand volkomen werd vernietigd, wordt thans opniouw ingericht. Van dc 500 figuren, die het zal bevatten, zijn er al een 200-tal klaar. De Duitscho ex- Keizer cn Hindenburg ontbreken natuurlijk niet en nan Mussolini wordt op 't oogch blik nog gewerkt. wijziging van het cxtcrritorialiteitsstelsel Do Spaansche regecring is von oordcel, dot oen politieke verklaring van alle mogendheden, die de conventie von Washington hebben ondcr- teckcnd, een kiesche zuak zou zijn. Zij zou echter dc gcwcnschtr eenstemmigheid niet verbreken, wanneer dc onmiddellijk belang hebbende mogendheden het eens zouden or den over een verklaring. VEREENIGDE STATEN. DE DIPLOMATIEKE DIENST. Hei departement van buitenlandsche zaken j verzocht dc bcgrootingscommissie zich tc wil len uitspreken voor crcdictcn voor hei zenden van diplomatieke vertegenwoordigers naar den ïp'schen Vrijstaat cp Canada KOSTBARE FILMS VERBRAND. New York, 2 Febr. (V. D.) Ten gevolge von een ontploffing bij de „Universal Films" is een groote brand uitgebroken. Hicrbii riin twee film-negatieven verloren gegoon, welke een ge zamenlijke waarde hodden von dri> niillioen dollar. MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Amnestie voor berouwvolle op standelingen. Dc regering maakt bekend, dat aan alle op standelingen, die zich vóór 10 Februari on voorwaardelijk overgeven, amnesti» zal worden verleend, maar dat dc onderen zullen worden uitgeroeid. Zij kondigt een spoedig einde van den opstand aan. N DC MEXICAANSCHE I'ETRÖLEUM- WETTEN. Dc minister van Nijverheid verklaart, dut slechts 22 van de 147 buitenlandsche petro- leummoatschappijen zich tegen dc petroleum- wettcn blijven verzetten en voegt daaraan toe, dot de regecring geenszins een kwaadwillige confiscatie von den eigendom der maatschap pij beoogt. MIDDEN-AMERÏKA» DE TOESTAND IN NICARAGUA. Dc houding von Amerika. Dc Amerikaansche regeering heeft aan Sa- casa, den leider der liberalen in Nicaragua, doer weten, dat zij hem niet zal erkennen, zelf* niet indier hii er in mocht slagen zich zelve op het kusser te brengen Zij zo) de conservatieve regecring van Diaz ten einde toe, tot aan de presidentsverkiezingen in het volgende jaar, blijven erkennen. AANBESTEDINGSN1EUWS. Door architect A. R. dc Vries, is bij ondcr- nancische aanbesteding opgedragen aan dc N. V Meester s Gewapcndbetonbouw, dc ge- wapendbetonwerken voor de fabrieksgebouwen van de Melkinrichting de V A. M. I. aan den Overtoom te Amsterdam. Door architect Van Schnick is namens de Erven E. Breman nan de N. V. Meester's Ge wapcndbetonbouw opgedragen, den bouw van 42 huizen (168 woningen) in Plan West te Amsterdam, voor een som van 500.000. Door achitect-ingcnieur J. Duiker cn archi tect Bijvoet, is namens dc Ned. Vereeniging „De Zonnestraal" bij onderhandsGhc uanbdtc- ding opgedragen aan de NV Meester's Ge wapcndbetonbouw, den bouw von het hoofdge bouw me' Ziekeninrichting er paviljoen tc- Hil versum voo eer sorr groo» 215.COO HET DREIGEND CONFLIO WINTERSWIJK TI Hoop op een minnelijke schikking. Waarschijnlijk zal het dreigende conflict bij de tejtiel fabriek von de firma Willink er Co te Winterswijk nog worden bijgelegd. Defnma had loonsverlaging ingevoerd zonder het be stuur van de Twentsch-Geldersche Fabrikan ten vereeniging daarin te kennen. Toen het nu tot een staking dreigde te komen, heeft het bestuur bijtijds ingegrepen en weten te be werken, dat de staking nog 14 dagen zou wor den uitgesteld. Intusschen heeft er een bespre-» king vanwege do Fabrikantenvereniging met de firma Willink plaats.gchod, waarbij zij zich heeft bereid verklaard, de loonsverlaging in tc trekken. Echter was zij niet bereid, de gc- vrongde loonsverhooging toe te staan Dit is thans aan den Tcxtielarbcidcrsbond Do Een dracht medegedeeld. Het hoofdbestuur van dien bond heeft ziefi nu met een schrijven tot de Fabrikantenvereniging gericht, waarin een conferentie wordt verzocht medo in verband met het ultimatum tot die firma gericht, als gevolg woorvan dc stoking Moondag a.s. zou zijn ingegaan. Verwacht mag worden, dot er alsnog een minnelijke schikking kon worden getroffen. HET SPOORWEGONGELUK BIJ DE VINK. Het gerechtelijk vooronderzoek nog steeds hangende. Naai wij vernemen, is hc' gerechtelijk voo:- onderzpek inzake het spooiwegongcluk op 9 Srpieniber 1926 tusschen Voorschoten cn Lei den nog steeds hangende, zultis in verband met het uit tc* brengen ïoppoit door de des kundigen, welke in deze zaak door dc Justitie zijn benoemd voor het instellen van ccn onderzoek Verwacht wordt, dat dit rapport van de hecrcn Jhr. J. C. van Reigersberg Vcrsluys, li l van den Raad van Behcet van de N« d,-Ind. Spoor'.vcgmijProf. ir. G H. de Vries Broek man, hooglecreor te Delft er. Jhr ir. J. Roel), directeur van de Westlardschc Stoomlram- mnn'rrhappij, binnen korten tijd zal verschij nen. R.-rst don zo) dc Justitie kunnen over wegen of er termen bestaan om tegen bepaalde personen een vervolging in te stellen ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOP SCHULD Auto-ongeluk tc Lckkerkcrk. De rechtbank tc Rotterdam heeft behandeld dt zonk van den 31-jarigen tcgelfobrikont T. A v Z uit Lekkerkerk, die op 5 October '26 op den Lekdijk onder Lekkerkerk met zijn auto den molenaarsknecht Arie van der Graaff heef' aangereden, ten gevolge waarvan deze» den rechtercnkel heeft gebroken cn drie maan den lang zijn werk niet heeft kunnen doen. De verdachte ontkende schuld aan het geval te hebben. Hij heeft signalen gegeven cn reed niet hard. Uit de getuigenverklaringen komt niet vast tc staan of het slachtoffer vóór den op de plaats van het ongeluk staanden wogen ia longs gekomen, zooals hij zelf zegt, of achter 'ongs. zoools de vprdnehte verklonrdc. Het O. M waargenomen door mr. J G. Holsteyn, achtte dit van minder belong; in elk geval was hef aan do grove schuld vun verdachte te wijten, dot de molennnrc' echt erreder werd Eisch 200 boete of 20 da gen hechtenis. Mr W. von Rossem pleitte vriisprnuk, aan gezien de schuld niet bij zijn cliënt, mnor bij het slachtoffer zelf lag, daar hii de min ste voorzorgen in acht heeft genomen bij het komen op den weg DOOD EN ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD. Een eisch van drie moandon gevnngenisstrnf. Voor de Rechtbank te Maastricht had zich gisteren tc verantwoorden de 2I-jorige J. H. te Heerlen, die een joor geleden nog mijnwer- lor was en nu nis directeurrinstructcur van de Heerlensche Automobielschool fungeerde. Hen wos ter laste gelegd, overtreding van art. 30'/ W i Sti namelijk, dat hij op 2 October omstreek:. 10 uur cn 10 min. 's avor.ds, ols bestuurde, var» een auto waarin twee personen al*, passagier gezeten waren, terwiil het donker nevelig was, op den weg van Heerlen naar Hoensbroel zeer hard had gereden, ofschoon hij wist dot de remmen niet goed function- neerden en de lantaarns van den auto geen behoorlijk licht gaven, terwijl bovendien aan den rechterlnntaorn geen lichtspiogel was aan gebracht. Nabij de Ganseweide heeft hii den wielrijder Th. Alberti omver gereden Diens rijwiel werd vernield en hij zelf gewond. Ver volgens reed verdachte met de auto tegen een mast van do clectrische verlichtirtg. De auto werd geheel vernield en dc passagier A.- Schuls door heenbreuken en scheuring der slagaderen verloor er het leven bfj (door verbloeding). D®

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1