IBONNEMENISPRIIS V~\*£T DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERÏEN1IEN met Inbegrip van een BUITENLAND. EERSTE BLAD. düitschland- portugal. oostenrijk. rusland. egypte. j reclames japan. china. vereenicde staten. midden-amerika. BINNENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25 Jaargang No. 188 toort 2.10, p«r naaiid ƒ0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis ▼errekcrng tegCD ongelukken) f 0.17&. afzonderlijke nummers f C.O5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD M OIRECTEUR-U1TGEVER: i. valkhoff. arnhemscheRpOüRTWAU 2a. postrekening n*. 47010. tel int BIS. Dinsdag 8 Februari f927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitenticD voor de helft der prijv Voor handel cd bcdrijl bestaan teer voordccligc bepalingen voor het advcriecrcn Ken« circulaire, bevattende de voorwaarden wordf op aanvraag toegezonden. HET NIEUWE KABINET Het centrum ontstemd op dr. Wirth. B c r l ij n, 7 Fe b r. (H N Volgens de Mon- tagspost heerscht er in centrumskringen groo- te ontevredenheid over dr. Wirth in verbond met het feit, dot deze Zaterdag tegen de nieu we regeering heeft gestemd Het bestuur der eentrumsfractic znl nadere besprekingen met Wirth voeren De zaak Von Keudell. Naar wij gisteravond meedeelden in het on derschrift bij de foto van minister Von Keu- dell. werd deze er oa van besrhttldigd deel genomen te hebben aan den Kapp-Putsch De Duitsche pers bericht dat riiVsknnselier Mar* de stukken in de zaak-von Keudell Zaterdag- avond al telegrafisch heeft opgevraagd Ui* Berliin word* d d 7 Febr nader aan het Hbl bericht Natuurlijk stnnt ook vandaag dp kwestie-von Keudell nog in het middelpunt der publieke belangstelling De socinnl-democrnten zetten hun campagne ♦eg-en den nieuwen minisle< van binnenlansche roken krachtig voort en kondigen de publicatie van nieuw materinnl aan, dat gebaseerd is op verklaringen van por- tijgenooten uit het gebied, waar von Keudell landraad is geweest De. Duitsch-nntinnnle bladen daarentegen blijven er bii. dat de kwestie eigenlijk niets om het lijf heeft gehad Hoe de vork eigenlijk in den ster-I rit, zal spoedig genoeg hekend zijn Do rijkskanselier dr Mor* heeft vanmorgen op riin verzoek van den Pruisischen ministo» van binnenlandcrhe zaken de on het geval-vnn Keudell betrekking hebbende dossiers ontvan gen en is onmiddrllijk begonnen met oen nauwgezet onderzoek Men neemt aan. dat dit onderzoek nog morgen in den loop van den dag zal ziin beëindiord en dat dan de beslissing zal vallen, of von Keudell nl don niet als mi nister kon aanblijven In parlementaire kringen verluidt, dot de Duitsch-nntioealen reeds thans met nadruk - zij het niet officieel non de andere coalitie partijen hebber meegedeeld, dat rif er niet aan denken bun partijgenoot von Keudell te laten vollen Liever zullen zij' zich terugtrekken uit de rerreeringscoalitie H"V bericht von vprsrWjlénde hladpn. als zoo dr Mar* de leiding van bet onderzoek hebben t r>tren nnn dep preri'lent vnn het riiks gerechtshof dr Simon* of nnn den vrooo-erep minister van binnenlnrricrhe zaken dr Kiilz. ts OnfuNt Mnnr heeft weliswaar dr Kfllz ver zócht de leiding van het onderzoek or> zich ♦e nemen, maar dore heeft er. om begrijpeliikr redenen, feestelijk voor bedankt Mant heef4 daarop zelf de zonk in handen genomen DE MIJNONGELUKKEN. D o r t m uêi d, 7 Febr fH N) Volgens een stnitistiek van het miinwezen voor het district Dortmund bedroeg het aantal miinono-elultker. in dit di«trirt in bet 4e kwartaal TQ26 in to taal 21 788 -of 58 34T per lOOO arbeiders H»t aantal ongelukken met doodeliiken afloop was 25T of O fi3 per 1000 Voor bet geheele fan- T926 bedrflpcrt het aantal ongevallen 7*5044 ziinde 2*7 018 per 1000 arbeiders, waarvan 828 of 2 45 per 1000 met doodelijken afloop In 1Q25 was bet totale aantal ongevallen 74T96, waarvan 7002 met doodelijken afloop EEN ARRESTATIE. Keulen. 7 Febr (H N) De politie heef een handelaar in sterke dranken aangehouden, een medeplichtige van den thans te Brussel vertocvenden Schwarz, die er zijn werk van maakte gedenatureerde alcohol weer voor men- schelijk gebruik geschikt te maken In de twer laatste maanden moet hij niet minder das 20.000 liter cp deze wiize hebben behandeld INVAL IN EEN BIOSCOOP Aken. 7 Febr. (H N.) Gisteravond tegen 0 uur drongen 2 gemaskerden het bureau van een bioscoop binnen en trachtten zich van dt kas meester te maken, terwijl zij den zoon van den eigenaar met revolver bedreigden. Op het hulpgeroep van den zoon namen de bandieten de vlucht. Een ingenieur, die hen trachtte tegen ♦e houden, werd levensgevaarlijk door hen ge wond. Zij ontkwamen zonder herk^d te zijn DE OPSTANDIGE BEWEGING. Nog steeds geen rust. P a r ij s, 7 F e b r. (H N Bij de gevechten e Oporto hebben de opstandelingen, naar uit Lissabon wordt gemeld, zware verliezen gele den Aan den Noordelijken oever van de Douro ziin de opstandelingen nog meester von den toestand De verbinding tusschen het noorden en zuiden van Portugal is nog steeds onderbro ken, zoodnt men nog geen nauwkeurig ovet- richt over de uitbreiding van de opstandige beweging, die zich tegen de dictatuur van generaal Carmona wendt, kan krijgen. Oporto opnieuw gebombardeerd De opstandelingen in Oporto weigerden de gestelde voorwaarden te aanvaarden, waarop bef bombardement is hervat: den burgers is er zocht om de stad te verlaten Door de beschieting ziin branden in de stad ontstaan Ook te Lissabon moet de gisting oenemen. ONTBINDING VAN HET PARLEMENT? Ween en, 7 Febr (H N) Volgons.d« bladen verwacht men op grond van inlichtingen uit de kringen der Christelijk-sociale partij, da» het Oostenrijksche parlement tegen Maart zn' worden ontbonden, hoewel de zitting van het in 1923 gekozen parlement eerst in October floopt Meeningsverschillen inzake do sociale vci- ekering zullen er vermoedelijk toe leiden, dat het parlement ontbonden wordt De nieuwe ver- kipzingen zullen dan in Mei plaats hebben. Hef tegenwoordige parlement bestaat uit 82 chris- telijk-socinlen. 68 sociaal-democraten en 15 groot-Duitschers De regeeringsmeerderheid bestaat uit christelijk-sociaLn en Duitschers Ook de gemeenteraad van Weenen en de land dag van Neder-Oostenrijk zullen waarschijnlijk worden ontbonden PRELAAT HAUSER ERNSTIG ZIEK. W e e n e n, .7 Febr. (H N.) Prelaat Hausor. de Landcshauptmann van Opper-Oostenrijk. die reeds sedert geruimen tijd zipk was. ligt op stprven Sedert Zondagochtend heeft hij hel bewustzijn verloren Hauser is de bekende leidei der christelijk-sociale pnrtii en behoorde tol den vleugel, die in het afgeloonen jaar ir zekere tegenstelling tot de politiek van d» Seipel stond. HET ZIELENTAL VAN RUSLAND. Moskou, 7 Febr. (H N) Volgens het voorloopig 'resultaat von de volkstelling be draagt het aantal inwoners dpr sovjetrepubliek met inbegrip van de republieken in Aziatisch Rusland 145.000.000 STUDENTENSTAKING De studenten der scholen, verbonden aan de universiteit Al Azhar, zijn op T Februari gaan staken naar aanleiding van een besluit van bet parlement om de scholen en colleges tor opleiding van magistraten en leeraren ond°r bet ministerie van openbaar onderwijs te plaat sen Drieduizend studenten namen aan de sta king deel Tot dusver hebben driehonderd hun ner de colleges hervat t Van I4 regels 4.05. elke regel meer 1.— SWiddensiands'Bank i'oor fflmers/oort en 0mslreken. Lange Gracht No. 4. Telefoon No. 304 Amersfoort SHandelscredieten fRekemne-courant met rentevergoeding Deposito's fjncasseermgen (jiroverkecr Aanen verkoop van effecten Verzilveren van (Eoupons DE BEGRAFENIS VAN DEN MIKADO. Een herdenkingsdienst tc Londen. Londen, 7 Febr (H N Draadloos) Wocnsdog as zal in de Westminster Abdy een dienst worden gehouden ter nagedachten^ an den overleden keizer van Janan. die den rang van veldmaarschalk in het Engelsche le ger had De koning znl zich doen ertegen- woordigen door prins Arthur van Connnught, Sir Laming Worthington Evans, de ministet nn oorlog en generaal si? George Milne, chef an den genernlcn staf, zullen den dienst bij wonen met 5 veldmaarschalken DE VERWARRING IN CHINA. De Chineesche kwestie voer den Volkenbond G e nè.v e, 7 Febr (H N De Chineesche gezant tc Rome, die tevens permanent gede legeerde vnn China bij den volkenbond is, is e Genève aangekomen Men vermoedt, dol zijn bezoek verband houdt met een poging, om bet Engelscb-Chincesche conflict in dep rond van den volkenbond ter sproke te doen bren gen Tot nu toe hpeft de gezant zich niet in verbinding gesteld met het secretariaat* vnn den volkenbond Een interessant artikel in de Daily News, Londen, 7 Febr (H N) In de Daily News schriift Wilson Hnrii«= een artikel over den volkenbond en China. Hij wijst er daarin op, dat dp volkenbond gesticht is om nieuwe oorlogen te voorkomen en geschillen fusschei de naties op den grondslag van het ver stard en rechf te heslechfen In hef statuut van den volkenbond zijn tenminste 2 artikelen, die bet mogelijk maken, de Chineescbe kwestie in Gcnève ter spmke te brengen Het zou een ernstige slag voor het prestige van dep vol kenbond ziin, indien 2 landen, die leden van den volkpnhond zijp. iets zouden ondernemen wat veel op oorlog zou geliiken zonder te vo ren een beroep op de organisatie van der volkenbond te bobben gedaan Tegen een be roep oo den Volkenbond zot» alleen het be zwaar in te brengen zijn. dat Borodin, de raad gever van dp Knntonregeering, zou kunnen gelooven, dat hij thans het spel in de hand hepft en dat de Ver Staten wel niet mede naar Genève zullen gaan Het beste zou ziin dat de bemiddeling van een neutrale movend- beid wordt ingeroepen, waarvoor Duitschlend in het biizonder in aanmerking zou komen aangezien Duitschland bij het verdrag van Versailles afstand heeft gedaan van alle exter litorialp en andere voorrechten en met alle narfiiep jn China op goeden vopt staat Stro DR. WALTER VON KEUDELL. dc jonge minister van van binnenlandseho zaken in het mlnistrie-Marx, tegen wlen reeds een be schuldiging van deelneming aan den Kapp-putsch is Ingebracht. semann heeft vroeger bewijs ven moed in de diplomatie gegeven en non de noodige tokt en het onnoodige inzicht ontbreekt het hem ït AMERIKAANSCHE STUDENTEN NAAR EUROPA. N e w-y ork, 7 Febr (H N) Een gezel schop van 30 Amerikoonsche journalisten zol op uitnoodiging van de Cnrnegiestichting voor den wereldvrede in Juli vnn dit jaar een studie reis door Europa maken Een bezoek zal o o worden gebracht aan de steden Londen, Parijs, den Haag, Berlijn, München en Genëvc Het gezelschap zal door het internationale hof vnn arbitrage te 's Grnvenhnge en in het gebouw van den Volkenbond te Genève officieel worden ontvangen DE TOESTAND IN NICARAGUA. Londen, 7 Febr. (H N.) Socoso, de tegenpresident in Nicaragua, heeft volgens een bericht uit Washington in een telegram aan het ministerie van buitenlandsche zaken zich bereid verklaard de bemiddelingsvoorstellen van de Ver St en de 4 stoten van Centraal- Ameriko te nnnvaorden Het staofsdepartement heeft erop gewezen, dat Socnso zich tot admi raal Latimer moet wenden. DE BEGROOTINGEN VAN EEN NEDER- LANDSCHE EN EEN ZWITSERSCHE STAD Een studiecommissie uit dc Ned. Vereen, von Gemeentebelangen. Het bestuur van de Ncderlondschc Verecni- ging voor Gemeentebelangen heeft een com missie ingesteld om een studie te maken van de budgets van een Nederlnndsche en van een Zwitsersche stad, in onderlinge vergelijking, en na te gaan, welke lessen daaruit voor ons ge meentewezen te trekken zouden zijn Die com missie is samengesteld uit de hoeren mr S J R de Monchy. burp-emeester van Arnhem, voorzitter; mr. C F Evelein, administrateur ter orovinrialp griffie van Zuid-Holland, te 's Grn venhnge; mr. R A Forkemo, oud-president van hef gererhtshof te Leeuwarden, te Bnnrn, J Kardux secretaris der gemeente Hilversum; mr dr. L F G Z M Vonk de Both, burge meester van Tilburg, en mr H W J Mulder, commies ter provinciale griffie van Zuid-Hol land. te 's-Grovenhnge. secretaris DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN LEIDEN. Instollotic 15 Februari n.n. Dinsdag 15 Fcbrunri znl, in een speciaal daartoe bijeen tc roepen vergadering van don gemeenteraad van Leiden de nieuwbenoemde burgemeester, de heer A vnn de Sonde Bak- huyzcn, worden geinstnlleerd. DR D F SCHEURLEER. Bonkicr en bekend historicus to 's Grovenhngc. Ie s Grnvenhnge is in den ouderdom van 71 jaor overleden dr D. F Scheurleer, jarenlang aan hei hoofd heeft gestaan van hef bekende bankierskantoor Scheurleer en Zonen te s Grnvenhnge Dr Scheurleur was oen bekend muziek-historirus en Is met groote toewijding werkzaam geweest op het gebied van de wetenschap der muziekgeschiedenis Hij heeft o n uit eieen middelen een zeer omvang- rirke muzfek-bibliotheek verzameld Verschil lende werken o n ook betrekking hebbend op onze krijgsgeschiedenis ter zee. verschenen van riin hand: in November 1925, ter gelegenheid vnn ziin 70en verjaardag, is dr ScheirrleeT ge huldigd. zoowel uit den kring-van het flnan- cieele Nederland als uit die der kunsten en wetenschappen Nog een en ander omtrent zijn levensloop. In den ouderdom van 71 jaar is, zconls wij tceds meldden te Den Haag overleden dr D F Scheurleer, oud-directeur van het bankiers huis Scheurleer en Zoonen te 's-Grnvenhnge. Omtrent den overledene kon nog het volgende worden gemeld Tijdens ziin 40-fnrige loopbaan als bankier heeft dr Scheurleer den stoot gegeven tot op richting vnn den Bond voor den Geld- en Ef fectenhandel ïn de provincie en van de Ver- eeniging van den Hnngschen Effectenhandel. Voorts had hij jarenlang ri»ting in de plaat selijke commisciV voor kunsten en wetenschap pen, wanrvan hij hef oudste lid was. en in welk college zirn adviezen zoodanig werden gewnardeerd. dat B en W hem den eersten rising verleenden van den penning van ver diensten wegens de verzamelingen van do ge meente Wat betreft de werkzaamheid van dr. Scheurleer op muziekgebied, zij vermeld, dn( Mi werd genoemd Neerlnnds grootste muziek- Vi-foricus de ziel en-de leidende krncht voor de wetenschap der muziekgeschiedenis van onS lnrd Voort»; heeft hii nis voorzitter vnn do in E Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen L tgcn naar het Engelsch van E F BENSON. Deel I. Hoofdstuk 1. Dc schaduwen dansen. De korte winterdag spoedde ten einde en de grauwe schemering, die volgt op een windloo- jzen dag van strenge vorst, viel somber over net hord bevroren land De zon, schitterend, naar koud als een elertrische lamp, had in al Ide uren, dat zij geschenen had, geen kracht genoeg gehad om de tijp van den vorigen hacht te doen smelten en aan elk grassprietje. ©Ik rijsje, en takje van de kale heggen hingen Óntelbare kleinp kristallen kegeltjes De daken der huizen en hutjes schitterden en glinsterden als met een zachten, inneriiiken gloed in het schijnsel der maan, die een uur voor zonson dergang wns opgekomen en de stilte van een strenge koude een stilte, die nog anngrij- Ipender is dan die van een Zuidelijke namiddng- hitte hield nlles als in een greep omvangen. J Hier en daar verscheen een rustig, kalm lichtje en weldra waren de vele vensters van het dorp verlicht, maar geen vogel tjilpte, geen hond blafte Het werkvolk was van zijn arbeid op de bevroren velden teruggekeerd, de deuren wa ren gesloten en de lange nacht was in aan tocht Het eenzame dorpje Vail ligt in een laagte tusschen de uitgestrekte Wiltshire tduinen en wordt gesneden dooT de spoorbaan naar Bnth De groote herberg „Het Wapen van Vnil" schijnt te spreken van betere dogen, van den tijd van postkoets en hoorngeschal; nu is haar beteekenis voor het spoorwegverkeer al hrpl gering en vliegen de meeste treinen er voorbij zonder op te houden. Ongeveer op een mijl afstands van het dorp staat het groote heeren huis, voor het oog van den reiziger verborgen achter een groot park 't hek binnentredend bevindt hii zirh tusschen eeuwenoude hoornen, voornamelijk beuken van majestueuzen om vang Even voordat het huis zichtbaar wordt, zet het park zich voort in een uitgestrekte weide, dan leidt de weg verder over een bree- de steencn brug, die de kalkhoudende rivier overspant, die van een hoogte komt nfstroomer. en aan weerszijden van den weg zijn terrasvor mige grasvelden, nu en dan onderbroken dooi grintwegen en den, met een scherpe bocht naar rechts, leidt deze langs e^n palmenhaag, le.no gpleden in groote fantast'sche figuren gesnoeid Het schiint echter wel héél lang gpleden, dat de snoeischnnr er haar werk gedaan heeft, want al de omtrekken zijn onduidelijk geworden en wat eens de vorm wns van een vogel of van een ander beest, is nu een opgezwollen, mon sterachtig wangedrocht geworden om dit weer in den vorigen staat terug te brengen, schijnt vrijwel een onmogelijkheid Het einde van een von de vleugels van het huis, dat aan drie zijden^'tm een vierhoek ge bouwd was grensde zoo dicht aan de haag, dat een pauw met een uitgespreiden staart dooT het raam van de jachtknmer gluurde; en in het midden, bij de b^cht van de laan, ver hief zirh een bronzen Tritonfontein. met een baard als van een ouden man. waaraan ijske gels hingen Een gure Noordenwind had ge durende dp eerste dagen vnn de vórst ge- heerscht en een franje van ijs rondom hef bas sin gevormd Een strook omgespitte grond liep onder de vensters van hef huis, dat drie ver diepingen hoog was, welke met kleine ruitjes bezet waren Toen de duisternis inviel begon nen de vensters te lichten, zoonis de sterren aan hef uitspansel, mnar nan weerskanten vnn de voordeur kwam door een rij van ramen, waarvan de gordijnen nog niet gesloten waren een rooder en minder gelijk licht dan het schijnsel van olie of kaars, nu eens heel helder, dan plotseling weer minder, zoodnt er in de hoeken vnn de kamer een voortdurend gevecht van schaduwen plaats had wanneer de vlam men van het houtvuur* dat in den grooten, open haard brandde flauwer werden, vormde zich weer een nieuw bntaillon en door een nipuwe voorraad op het vuut te werpen, wer den deze weer op dp vlucht gejaagd ep ver dwenen Deze onrustige verlichting gaf ook vrpemdp verrassingen op de met gobelins be hangen muren van de hall; plotseling kwamen figuren te voorschijn en waren weer verdwenen voordat het oog ze nog goed had kunnen waarnemen en door dit onzeker licht zou een nenuwachtig mensch zich hebben kunnen ver beelden dat alles bewoog. Nu eens zag men de figuren, achter de honden aangaan, dan weer lieten zij den valk los Het tegenwoordig geslacht is erfgenaam van al het werk van vorige eeuweo en terwijl dit gioote huis, met zijn mijlen lange oprijlaan, zijn gobelins, zijn schilderijen, zijn voorkomen van de echt-Engelsche soliditeit het verleden weergeeft, was het tegenwoordige hier verper soonlijkt in de twee jonge mannen, gezeten in de twee groote nrmsfoelen, dicht bij het fan tastische vuur getrokken Hun gesprek wns maar terloops, met dikwijls lange, doch geen pijnlijke tusschenpooz^n, want om het gesprek uit beleefdheid gaande te houden, was bij hen geheel overbodig Zij waren den geheelen dag op jacht geweest en ofschoon het terugkomen in de warmte in huis wel een behngclijk gevoel geeft, maakt hot den mcnsch gewoonlijk niet biizonder spraakzaam „Ja, een bad zou wel heerlijk zijn", zeide de eene „maar het is de vraag of pen kop thee eerst, niet te verkiezen zou zijn," Dit was een te duidelijk voorstel om het al leen maar als een opmerking aan te nemen, de andere stond op. „Het spijt mij, Geoffrey, dat ik geen thee besteld heb Ik docht neen, ik geloof niet, dot ik gedocht heb dus eerst tbee en don een bad," voegde hij er nadenkend bij Geoffrey Langham trok aan een onzichtbaar snorretje „Dat had ik ook zoo gedacht," zeide hij, „en ik ben blii te zien, dat je ook het ge wicht van kleine dingen op prijs stelt, Harry Kleinigheden, zoonis thee en een bad zijn toch vnn heel veel belang „Zit komen ten minste dagelijks terug," zeide Lord Vail „Jk was zoo bang. dat de thee heelemaal niet zou komen," zeide Geoffrey. Harrv Vnil scheen hierover na te denken. „Don hodt je het toch mis," zeide hij, „en ik vrees, dat je hard op weg bent om een ech te gastronoom te worden." „Dot ik on weg benzeid" Geoflrev, „ik ben het al Ha, daar heb je de thee ook al P Het binnenbrengen van de lampen maakt© een einde aan het spel der schaduwen en plaatste de twee fonge mannen, gezeten on weerskanten van de thpetafel, in een I. Ider licht en liet dtridelijk het scherpe contrast tus schen deze twee uitkomen Het eerstgeboorte recht van een goede digestie, zoudt ge kun nen zeggen, hadden zij beiden gekregen en geen van beiden hadden den helderen blik eni den krachtigen lichaamsbouw, die een uitste kende gezondheid verraadt, behoeven te boo- pen voor een schotel linzenmeelmaai dit daargelaten, zou het op het eerste gezicht zelfs, waarop men eerder de gelijkenissen op merkt dan de verschillen, moeilijk geweest zijn ook maar één punt van gelijkenis tusschen deze twee te vinden Geoffrey Langham scheen de verpersoonlijking van de kalme Engelsche opgewektheid en zijn gelaat, dnt knap was door deze opgewektheid, vormde een groot contrast met dnt van den andere, dnt mooi was in weerwil van een zekere ernstige terug houdendheid, dnt een vreemde licht voor norschheid had kunnen aanzien en velen, die later zijn vrienden ziin geworden, hebben dit dan ook gedaan; en ofschoon Harry Vnil misschien geen vijanden had, was hij toch in het ongelukkige geval van heel weinig vrien den te hohhen Ja, als hii ze eens had moeten onnoemen, dan zou hij begonnen zijn met Ge offrey en het is de vraag of hij niet ook met hem geëindigd zou zijn. (Wordt veryolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1