DE EEMLANDER" Verhuring van Lips Safe - Loketten ABONNEMENISPRUS f"? 7™"™VOO!™ PilliS DER ADVERTENTlEll met Inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. 1 w' AUDIOLA-RADIO L. KLEIN, Utrechtschestr 4?|44 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Zonder Raam- of Builenantenne BINNENLAND. FFUILLETON. De Geheimzinnige Tal sman. 25e 'aarqani No. 191 loort2.10, per maand A 0.75, Idem Iranco per post i 1—, per weck (met cratis verzeker ng legen ongelukken) f 0.17A alzondcilijke nummers C.05. AMEFioFDORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERfooRTWAt. 2A. POSTREKENING N* 47910. TEL INT SIS. VrIJtfag 11 Februari T927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. d'enstaanb e- dingen en Llcldadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan teer vooideeligc benalin ren voor het «dverteeren bent circu aire, bevattende dv voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.S. ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Een Amerikaansch voorstel. President Coolidgc heeft het Congres doen weten, dot hij de Ami rikoansche gezanten in Londen, Parijs, Rome en Tokio heeft opgedra gen oan de regeeiingen bij wie zij 2ijn ge accrediteerd, een memorandum aon te bieden, waarin aan deze regeeringen wordt gevraagd haar afgevaardigden naar de ontwapenings conferentie te Genève te machtigen besprekin gen te voeren inzake een overeenkomst, waar bij de bewapeningen ter zee verder worden be perkt, waardoor het vei drag van Washington wordt aangevuld en die zich ook uitstrekt tot de categorieën schepen, waarop dit verdrag niet slaat Het memorandum spreekt de oveituiging uit, dat de wedijver der landen tot het krachti ger maken hunner bewapeningen één der be langrijkste oorzaken is geweest van interna tionaal wantrouwen en kwfthd willigheid, die tot den oorlcg leidden, en verklaart, de de reger-ring der Ver Staten gelooft, dot de moeilijkheden, wat betreft de beperking der bewapeningen, kunnen en moeten worden over wonnen, omdat de gevolgen van een misluk king oen ernstige slag zou rijn voor de zaak van den internationalen vrede. DUITSCHLAND. DE HANDELSBETREKKINGEN MET FRANKRIJK. Berlijn, 10 Febr. (H. NNaar de bla den vernemen, is een voorstel gedaan tot ver lenging van de voorloopige Duitsch-Fransche handelsoverecVomst, die op 21 Febr. afloopt. Aangezien de rijksregeering het niet gewenscht acht een toestnnd zonder verdrag te laten ont staan, verwacht men, dat een vergelijk tot stand zal komen. FRANKRIJK. DE ACHT-URENDAG. Goedgekeurd door den Senaat. Dc Senaat heeft met 279 tegen één stem dc Conventie van Washington nopens den acht- Burigcn arbeidsdag goedgekeurd. EEN SPION UITGEZET. Een gewezen Italioansch kapitein-vlieger is wegens spionnagc over do gTens uitgezet. Hij moest gisteravond in Son Rafael naar Brussel vertrekken. PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGrNG. De rebellie onderdrukt. Londen, 10 Febr. (H. N.) Sedert Maan dag zijn hier voor het eerst weer directe tele grammen uit Lissabon ontvangen Volgens de laatste berichten hebben de opstandelingen te Lissabon zich Woensdagavond om 8 uur on voorwaardelijk overgegeven. Do regccring heeft thans den opstand in het geheelc land onder drukt. Londen, TO Febr. (H. N. Draadloos). Tij dens dc revolutionaire beweging in Portugal zijn de Engelsche onderdanen blootgesteld geweest oan het gevaar van de schoten, die gewisseld zijn. Er zijn echter geen levens van Engelsche onderdanen te betreuren. Dc politie heeft haai taak weer hervat en de openbare diensten schijnen weer normaal te worden. Enkele trnrrs .loopen weer. Ook de Portugceschc ambassadr heeft een telegram ontvangen, waarin gemeld wordt, dat de opstand onderdrukt is. POLEN. STAKINGSRELLETJES. Berlijn, 16 Febr. (V. D) Naar gemeld wordt, zijn een dertigtal politieagenten in een Poolsche provinciestad slaags geraakt met 700 werklooze demonstraten Dertig personen wer den gewondde leiders werden gearresteerd ENGELAND. HET LABOUR-AMENDEMENT VERWORPEN. Het Lagerhuis hoeft het labour-nmendemert op 't adres van antwoord met 320 tegen 113 stemmen verworpen. STAKING VAN HAVENKOELIES TE COLOMBO. Vijfduizend havenkoelies zijn tc Colombo in stoking gegoon. Zij eischcn hooger loon. De patroons wachten op instructies van hun hoofd kantoren. De afvaart van verschillende schepen is uitgesteld. POLEN. 25 BRUILOFTSGASTEN VERGIFTIGD. Uit Warschau wordt d.d. 10 Febr. aan de Tel. gemeld In een dorp in het district Wilna zijn vijf en twintig bruiloftsgasten vergiftigd De boer, die de brui'oft bekostigde, had de benood-gdc icnevcr uit zuinigheidsoverwegingen van een hondelaar zonder vergunning betrokken en daarbij klaarblijkelijk methylalcohol ontvangen. Een dag na het feest zijn 13 brui'oftsgosten aan de gevolgen van het nutt'gon van dezen alcohol bezweken, terwijl van 12 anderen dc toestand hopeloos is. GRIEKENLAND. DE BESCHULDIGINGEN TEGEN PANGALOS. Athene, I 0 F e b r. (V. D De commissie, brlast met het onderzoek van Pongalos' incon- stitutionecle daden, heeft haar werkzaamheden geëindigd. Er zijn zware beschuldigingen tegen Pongalos ingebracht, evenals tegen 10 andere vooraanstaande staatslieden. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Chamberlain in 't Lagerhuis ovci China. Een overeenstemming inzake Hankau. De troepen- zendingen. Londen, 10 Febr (HN) Sir Austen Chamberlain heeft vandaag in het Lagerhuis een verklaring afgelegd omtrent den loesfand in China. Na de reeds bekende gebeurtenissen te hebben vermeld, deelde hij mede dat de be sprekingen, welke te Harkau 'usschcn O'Mai- ley en Tsjen zijn hervat, thans zoover gevor derd zijn, dat een overeenkomst is gesloten, wat betreft dc concessie. Deze overeenkomst bepaalt, dot de concessie weder zal worden overgedragen aan der Engelsehen gemeente raad, die door de bclns'ing'oelalcrs zal worden gekozen. Alle bedragen, volgens besluit van den gemeenteraad opgebracht, zullen voor de gemeente worden besteed er alle cheques zul len gecontrasigneerd worden door een dei Engelsche consu's, terwijl de belastingbetalers het recht zullen hebben om de begrooting vast te stellen Engeland is bereid om Ts;en de verzekering te geven, dat de betrokken Engelsche autori teiten alles zullen doen, wat in hun vermogen igt, om de overeenkomst nn te komen m de ïuccesvolle werking daarvan tc verzekeren Wat de Engelsche autoriteiten betreft, kunnen de Chineesche onderdanen in het betrokken district dezelfde rechten genieten en op de zelfde privi'egps aanspraak maken als de, En- ge'srhe onderdonen. Tsjcn is bereid aan de Engelsche regeering of aan O'Malley de verzekering te geven, welke RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1 - Ons groo'.e succes zor.der dakantenne orijsexc usief luids reker f28" Dc beste cn nemokkelijksto RADIO onbeperkte garantie. vooi Amerslocr! en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Met ons nieuwe tvpe R. M. 5 staat de Du- crctct weer ver aan dc spits. garandocren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- tocstcllen Electr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS, Utrcchtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. vervat is in het op 22 Januari gepubliceerde manifest. Dc nationalistische regeer ing gof haar be doeling te kennen, dat alle vraagstukken, welke tusschen hoar en dc buitenlandsche mogend heden hangende zijn, door onderhandelingen n overeenkomsten geregeld zouden worden Deze verklaring hield in, dat de nationalisti sche regeering geen geweld znl gebruiken om ijzigingen in den status van de concessies en van de internationale vestigingen te verkrijgen Er b'ijft thans nog het vraagstuk der troe pen, waarvan de meeste naar Sjanghai worden edirigeerd. Hierover is neg in het geheel ^een overeenkomst tot stand gekomen. De Engelsche regeering kan de verantwoord diik- heid voor dc vri'ighcid van het leven harer onderdanen te Sjarghoi niet wegremen van de autoriteiten, die ter plaatse zijn. Zij alleen ziirv het best in staat om het gevaar tc bcoordeelen De Engelsche rcgecring is door haar gezant te Peking, door haar consul-gencrool te Sjan ghai, door den oppcr-bevelhcbber in de Chi neesche wateren, die tc Sjanghai was en door O'Malley geadviseerd, dat er nog meer troc- oen noodig zijn om tc Sjanghui reeds oanwe- rigc troepen in staat te stellen de levens der Er.gclsche onderdanen in deze troebele tijden te beschermen. Dc Engelsche rcgecring is bereid de over eenkomst tc aanvaarden, welke O'Malley en Tsjen hebben opgesteld. Zij is bereid dc ver zekering tc geven, dot zij hoor invloed zal aan wenden om hetgeen Tsjen wenscht mogelijk tc mnken. Zij is bereid dc verzekering te aan vaarden, welke Tsjen uit naam van de natio nalistische regecring gegeven heeft, dat dc nationalistische regecring overeenkomsten dcor onderhandelingen zal trachten tc bereiken cn von geen geweld gebruik zal maken. Wat betreft dc Engelsche troepen, verklaart de Engelsche rcgecring, teneinde ieder denk beeld weg te nemen, dat deze troepen nnnt Sjanghoi met een onder doel zouden gaan, dan ter bescherming van het leven van Engelsche onderdanen of gebruikt zouden kunnen worden om deel te nemen oan den butgcroorlog in China aan dc zijde van een of anderen gene raal of van een of andere regecring, dnt zij zich het recht moot voorbehouden om zulke maatregelen te treffen ols noodig zijn om hc! 'even cn de belangen der Engelsche onderda nen te beschermen tegen wanordelijke troepen of een gewelddadigen aonval, onder welken vorm ook, doch dot zij nooit von plan is ge weest deze troepen voor een ander doel tc gebruiken don voor deze bescherming cn dat zij ollecn die troepen zal landen, die voor dat doel noodzakelijk zijn. Deze troepen zullen binnen het gebied van de vcstiging'tc Sjanghai worden gelegerd en niet doarbuiten worden gebruikt, tenzij in geval von ernstige noodzakelijkheid. Het zou in strijd met dc politiek der Engel sche regecring zijn, om betrokken tc worden in de gewapende conflicten tusschen dc clkoor bestrijdende Chineesche strijdkrachten en de Engelsche regecring zal voortgaan de striktste neutraliteit in den burgeroorlog in China tt handhaven. Indien deze overeenkomsten worden ge» tcckend en deze verzekeringen worden oon- vanrd, zullen de troepen, die van Britsch-Indië onder weg naar Sjanghai zijn, tc Sjanghai worden geland, aldus verklaarde Chamberlain Dit is volgens het ontvangen advies nood zakelijk om het leven der Engelsche onderda nen te beschermen. Verdere troepen, die van dc Middellondsche Zee cn uit Engeland komen, zullen echter te Hongkong worden geconcentreerd en niet naar Sjanghai gaan, tenzij zij noodig zouden zijn door nieuwe of grootere gevoren. De woorden, die ik gesproken heb, zeid- Chamberinin verder, zijn reeds non O'Malley getelegrafeerd om ze aan Tsjen mede te dcc- len. Zij bewijzen den wcnsch van de Engel sche regecring om aan dc wcnschen von Tsjen te voldoen en een eventueel misverstand weg te nemen, terwijl er tevens behoorlijk reke ning wordt gehouden met de waarschuwingen, die wij omtrent het gevoor tc Sjanghai heb ben ontvangen en met onzen door iedereen in dit huis erkenden eersten plicht, om dc le vens van Engelsche onderdanen tc bcscher- men. Ik kon niet voorspellen, hoe de onderhande lingen verder zullen verloopen. Dc besprekin- gen hebben in dit geval niet vertrouwelijk plaots, doch in het bijzijn ven de geheelc we reld Wij hebben gehandeld zonder cenig^ vertraging en met den mecsten spoed, dio mogelijk was. Ik hoop, dnt de vrede thans niet alleen verzekerd is, doch dot een nieuwe en beter- opvotting omtrent de bedoelingen van Enge land onder het Chineesche volk zal worden verspreid cn dat dit volk zal ir.zien, dot wil niet het doel nastreven vijandelijk te zijn of het volk in een staat van onderworpenheid of voogdijschap te houden en dot wij ons zullen verheugen, als het Chineesche volk zijn in stellingen ontwikkelt, zoodot het ten volle kan voldoen aan de verplichtingen, welke iedere bcschoatde regeering tegenover buitcnlor Iers op hoor gebied heeft cn als wij doordoor do zoogenaamde privilegies niet meer noodig rul ler. hebben, die soms een. last worden. In troebel water visschcn. Do handelsmissie der sovjct-rcgecrlng lo Warschau moet aldus een bericht uit Brit- sche bron de vcrceniging van Poolscho textielfabrikanten in het district Lodz hebben voorgesteld een Poolsch-Russischc exportmnot- schappij te vormen om China en het Vcrra Oosten van textielwnren uit Lodz te voorzien en zoodoende te profil ccrcn von den boycot van Britschc tcxticlwurcn door dc bevolking van China. Dc Noordelijken rukken op. Volgens een bericht uit Peking deelde Tsjong Tso Lin non zijn generaals cn bondgenooten mee, dat hij aon zijn troepen het bevel heeft gegeven op tc rukken' tegen dc zuidelijke „rooden". Uit Japansche bron wordt nog ge meld, dot dc troepen der Noordelijken opruk ken langs vier wegen. Briand legt een vcrkluring of in de Franschc Kamer. De communist Cachin heeft in dc Fronscho Kamer de regecring een vraag gesteld omtrent dc gebeurtenissen in China en dc houding der regecring ten opzichto van dc bevrijdingsbe weging van het Chineesche volk. Briond zei, dat dc gebeurtenissen in China buitengewoon ernstig zijn, doch dot het niet het geschikt© moment is om de door Cnchin gestelde vra gen te behandelen. Als China zich ontwikkelt in de richting van nieuwe opvattingen inzoko de concessies, zal Frankrijk zich niet kanten t«gcn gerechtvaardigde verlangens. Indien de Franschc onderdanen in veiligheid zijn, denkt Frankrijk niet aan oen militaire operatic. Hef beste is zich zoo weinig mogelijk te bemoeien met de binncnlandschc onlusten in China. VEREENIGDE STATEN. DE VEILIGHEID DER AMER1KAANSCHE GEVANGENEN. Tc Harrisburg zot gisteren Charles Birger, een berucht bendeuanvoerder, die zich Woens dag vrijwillig gevangen gaf onder beschuldi ging von moord, in zijn cel met een mitrailleur op zijn knieën en een pistool onder zün bereik. Dc wapens woren hem bezorgd door den sheriff van het ploutsje, die von gevoelen was, dot dc bendenoorlog in dc buurt zóó erg woedde, dot den gevangene speciale bescher ming moest worden verleend. ZUID-AFRIKA. DE KWESTIE VAN COOK'S BEZOEK AAN ZUID-AFRIKA. In een rede zcidc de minister van justitie Tielmon Roos, in antwoord op dc vraag, of hij met het voorgenomen bezoek van Cook, den Britschcn mijnwerkcrlcider, aan Zuid-Afrika kon vereenigen, dat de regecring nog geen verzoek om toelating had ontvangen Z. i. zou het echter onverstandig zijn aan iemand, voor al iemand uit Engeland, verlof te weigeren naar Zuid-Afrikn tc komen, als hij dit vroeg. DE BEDREIGDE UITVOER VAN NEDER- LANDSCHE LANDBOUWPRODUCTEN. Dc bespreking met minister Kon. In dc gisteren onder leiding von minister Kon aan het dep. van binnenl. zaken en land bouw met de Centrale Londbouw-organisotics gehouden vergadering is algemeen de mea ning uitgesproken dot in Nederland redelijker wijs alle mogelijke maatregelen worden ge troffen om het gevaar van overbrenging von smetstof door middel van landbouwproducten uit Nederland te voorkomen, zoodot er voor het nemen von invoerbeperkende maatregelen Laat uw liefde zonder grenzen zijn, uw wil heldhaftig, uwe devotie zonder weifeling. Fr. van Eeden. naar het Engelsch van E. F. BENSON. Ik geloof, dnt het dezelfde port was, waar mee vtoen zijn gezondheid gedronken heb ben. Het gele lak, is het niet, Harry Ja, ja, je grootvader lapte ze af in het jaar 40 on wij dronken ze enkel oij heel feestelijke gelegen heden, want hij placht mij dan te zeggen, dal het een nalatenschap was voor zijn kleinkinde ren en niet voor ons En dat is nu ook uitge komen De goede oude Dennis, hij hield zoo veel van port en het was long geen goedkoop cadeau Je zult je fc grootvader zeker wel niet meer herinneren, Han-y „Ik herinnei hem mij wel, oom Francis, zeide de jonge man, „maar als een heel oud man Ik geloof niet, dot hij van kinderen hield, want wanneer hij mij zog, zeide hij moor een paar woorden tegen mij en dan werd U dadelijk geroepen." „Ja. ja, dot is zoo, dat is zoo," zeide mr. Francis, „en wij hebben heel wat samen afge speeld herinner je 't jc nog Horry? Of wat zeg ik, gespeeld? Soms geleken wij wel echte roodhuiden in de wildernis of kruisridders met papieren lansen. Ach, wat zou ik graag nog zoo kunnen spelen. Verstoppertje ook, <tat is ook nog zoo gemakkelijk niet. Het vereischt, zooals de arme Antrobus placht tc zeggen, al dc krijgsmanskundc van een gencreal, die een veldslag leidt, vereenigd met den onver schrokken moed van den soldhat, die recht vooruit moet gaan, wetend dat hij ieder oogenblik beschoten kon worden. Ja, en de oude man voelde het ook. Ik heb het hem zien spelen met zijn kleinkinderen, toen hij premier was, en ik kan je verzekeren, dat hij er nog meer in was don de kinderen zelf De koffie was binnengebracht en weldra be gaf het drietal nich naar dc hall. Bij de deur bleef Harry staan en ging weer terug in de eetmaal. Mr. Francis nam op zijn eigen joviale manier Geoffrey's arm en zoo wandelden zij samen naar dc hall. „Het heeft mij plezier gedaan, beste jon gen, kennis met je te maken," zeide hij, „jaren geleden heb ik wel enkele van je familieleden ontmoet. Neen, ik geloof niet, dat ik jc vader gekend heb, maar ik onthoud heel plecht fami lienamen moet je weten zakenmenschen noemt men olleen maar mijnheel Zoo-en-zoo, en ik zal jou ook maar Geoffrey noemen Je bent Harry's beste vriend, ik beschouw je dus ook als van de familie. Een mooie hall, vindt je niet? en de schilderingen zijn bijzonder mooi; ik geloof niet, dat er zoo'n complete verzameling in heel Engeland is, behalve natuurlijk de ko ninklijke collecties en nog geloof ik, dat er hier heel wat minder rommel bij is." De portretten werden verlicht door kleine lampjes met kapjes, die onder elk van hen stonden, zoodat het volle licht op het portret viel en de toeschouwer er geen lost van had Mr. Francis was, nog steeds aan den arm van Geoffrey, naar den haard gegaan en samen be keken zij het portret van den ouden Francis. „Een prachtige Hollbcin is dit," zeide mr. Francis, „ik ken geen mooieren. Een paar jaar geleden hebben zij alle mogelijke moeite ge daan, het voor de tentoonstelling te krijgen, maar het kon niet scheiden van Voil. Ik zou ook geen rust gehad hebben, als ik wist, dat het 't huis uit was. Er zijn menschcn, die ge zegd hebben O, ik zie dat jij het ook al hebt opgemerkt." „Zeker, er is een buitengewone gelijkenis tuschcn u en hem," zeide Geoffrey. „Horry maakte cr mij opmerkzaam op, toen ik hem vroeg hoc u er uitzaagt." Mr. Francis bleef ols geboeid op het portret storen. „Het is een wonderlijk stuk werk," zeide hij, „en wat zie je duidelijk niet alleen het uiterlijk van den man, zijn hecle ziel ligt er in I Dat is het ware talent van een portretschilder.' „Maar niet altijd even aangenaam voor den persoon zelf," merkte Geoffrey op. „Dat weet ik nog niet. Je wilt zeker zeggen, dat het nu ni°t zoo aangenaam was voor de zen boos hier „Ik geloof niet, dot hij nu bepaald trotsch op zijn ziel behoefde te zijn," zerde Geoffrey. „Vindt jc dnt hij een ongunstig voorkomen heeft?" vroeg mr. Fronds, nog steeds naai het portret turend. „God zij hem genadig I ik ge loof, d«t hij heel slecht was. Maar al is dat zoo, toch geloof ik, dnt hij even verliefd was op zijn eigen ziel als een goed mensch. Maar hij heeft, tenminste volgens mij, niet het voorko men van een zwakkeling, van een die altijd gezondigd hoeft, en boete er voor moet doen. Ik zie minder een Macbeth dnn wel diens vrouw in dien ouderen Francis. Zwak van nature Neen, neen, dat geloof ik niet I" Hij keerde zich plotseling von het portret af cn begon hnrdop te lachen. „Hij was een slechte, oude man, hebben wij daar zoo even uitgemaakt/ 'zeide hij, „ert ik lijk sprekend op hem." „Neen, dat moogt u niet zeggen, riep Ge offrey uit. ,Maar beste jongen, ik maak immers maai gekheid; en hier is Harry, wat heeft hij daar bij zich Terwijl zij nog samen aan het spreken woren, was Hurry achter hen gekomen met. een vier kant lederen étui in de hand. Het scheen nog al zwaar te zijn. „Oom Francis, ik wou u en Geoffrey even laten zien wat ik gevonden heb," zeide hij, „ik docht, dat u er misschien wel meer van of- wist. Het stond in een van de zolderkamertjes cn zoo verborgen, dat niemand het haast zou kunnen vinden, achter een poor oude schilde rijen. Templcton en ik hebben het samen ge vonden." Op het hooren van deze woorden von Hary keerde mr. Froncis, zich met ongewoner snel heid om, dan men van hem verwacht zou heb ben. rJo, ja," zeide hij ongeduldig, „maak het open, mijn jongen, laat mij eens gauw zien." Een oud slot vnn bijzondei maaksel was oan het leeren riempje, waarmee de etui gesloten was, bevestigd, maar dit bungelde er los bij. „Wij konden er geen sleutel voor vinden," verklaarde Horry, „en hebben het toen maar opengebroken." Terwijl hij sprak hooide hij uit het étui een voorwerp in zeemleer gepokt, maar men kon aan den vorm tcch reeds zien wat het was. „Jn, 't is hem," zeide mr. Francis binnens monds en terwijl Ilarry het omhulsel er af. deed, stonden de onderen er stilzwijgend bij.' Toen hij klaar was, hield hij het voorwerp te gen 't licht. Het was een groote gouden beker met twee hondvetsris; deze beker kon onge veer twee kan wijn bevatten en zelfs bij lamp licht wns hij verblindend voor de oogen. Moor ofschoon hij van massief goud was en meester lijk van uitvoering, was zelfs het kleinste ge deelte cr van nog meer waard dan nl het goud en de kunst er aan besteed, zoo dicht wos het bezet met groote en kostbore stecnen Even onder den rand van den beker was een krans van robijnen, van aanzienlijke groote en van een verwonderlijke diepte van kleur en daaronder, op kleiner afstand van elkaar, zes sterren van smaragd, ieder afzonderlijk gezet in den kelk van dzn beker. Het onderste ge deelte wos gedreven met acanthusbladeren, dio alle omlijst waren met paarlen en langs den stengel klommen kostbare saffieren. De rand von den voet was ook met saffieren in gelegd en ieder handvatsel was bezet met een rij van diamanten geen schilfers of efvol, moor met diamanten van het zuiverste water. Halfweg de kom van den beker, tusschen do sterren van smaragd en de punten van de ncnnthusblarcn, liep een smal gouden strookje, waarop in oud-EngelscIft letters iets geschre ven wns, dat rond den geheelen beker liep. Harry stond vink onder dc lomp toen hij het omhulsel von den beker afnam en hij bleef door een oogenblik staan met het schitterende kleinood in de hand, en hij bekeek het met alle aandacht, zonder op de anderen te letten. Daarop overhandigde hij het aon zijn oom. (Wordt vervolgd.).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1