MACISTE HET VLIEGENDE CIRCUS 513 Langestraat67 Herm. Reems DE DOM „DE MOOR" Firma Brandsen LJ.Luvcx&Zn. Corsetatdeeling Corse lettes Bustehouders Blanke Ballast Bioscoop „De Arend". De moderne Salomé 1 Van Raaltel TWEEDE BIJBELLEZING Te Koop of te Huur: Fa, M, A. Ramselaar CINEMA „ROYAL" Het Eiland der Hope De Avonturiers van de Zwarte Arend en de Dochter van den Zilverkoning •AMERSFOORT- Wandelschoenen, A van Woudenberg ontvingen wij; ó/ec/xês meé ilip. 5 £uid^pref^r t K&ntfX&dio-ontuarigsL volmaaki jyn? Ds. E. L. SMELIK van TIENHOVEN Langestraat 8 Telefoon 129 Maison Frangaise, Hoekhuis te huur TE KOOP SCHOENMAKER, Kiommestr. 60 ItaSiaansch. CORSET BAND Vraagt voor alle reparatiën Ph. J. KORTES Dinsdag Volksvoorstelling. Groote Kinder-Voorstelling. H e e r e n BUDDHINE" Suikerziekte Afd Wille Goederen In nieuwe moderne weefse's, in chique kleuren, in diverse prijzen en maten Zijden Onderjurken, Bijpassende Directoirs Chemises- 8 enveloppe, s PHILIPS LUIDSPREKER. OVER DE GEHEELE WERELD met onderlinge bespreking vanwege de GEREFORMEERDE KERK in het hersteld Kerkverband door Maandag 14 Februari, 's avonds 8 uur, in „ONS HUIS" K0RTEGRACHT 26. leder is welkom. Toegang Vrij. R. BERKENBOSCH vh. C. J. PRINS Prima Geldersche Worst 70 cent per pond S olide Geldbelegging. Arnhemschestraat 11B vraagt voor de winkel een Juflrouw ter opleiding. Leeftijd niet beneden 16 jaar. Tevens gevraagd oor het atelier een Leerlinge. v. Effcnlaan 13. Huurprijs i 525 p. j. Te aanv. 1 Mei. Te bevr.: Woningbur. v. HASE- LEN, Snouck.laan. helft dubb. VILLA, bevat: ka. en suite, keuk., bijkeuk. kelderka.. boven: 3 ka. en badka. Voor- en achtertuin (aangelegd) ruime zolder, Gas, waterl. Electr. licht. Adres: Arnh.wcg 252. voor 10 mille of 1 Mrt. te huur A t 700 LANDHUISJE met ca. 1V2 H.A. bosch, tuin cn boomgaard DE VOSHEUVEL a. d. Hei'i gent erger weg. Prosp. te bevragen bij Druk kerij MELCHIOH, Breestr. 22. Aardappe'handel. Malta aardappelen 18 ct. K.G. Surinaamsehe sin.appels 3 ct. Palestina Jaffa sin.appels 8 cent. Handperen 30 cent pond Goudreinct 50 cent KG. Amerikaanschc gelen 30 cent pond Moesappcls 25 cent K.G. Mooie spruitkool 25 cent K.G. Uien 55 cent 10 K.G. Zceuwsche blauwen 90 ct. 10 K.G. Zandaardappelen 70 cent 10 K.G. Bravo's 80 cent 10 K G. Friese he borgers 80 ct. 10 K.G. per V2 H.L. franco huis. Telef. 794. Conversatie- cn gramtnaire les voor eerstheginnenden en meergevorderden Vlugge methode. ANNIE KRIJGSMAN, Leerares M O H. v. Viasdenstraat 11. Wij ontvingen een deel o nzer nieuwste voor jaarscollectie. Lief en voordeelig goed; Groole keuze. en Het Ideaal voor iedere vrouw Steunt de buikspieren Geelt steun in den rug en verschuilt niet Aanbevo'er, door H.H. Doktoren. Verkrijgbaar bij: Kromm.straat Amersloorl 1-4-6-8 Tel. 341 LANGESTRAAT 129 VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG 2 Hoofdnummers- Als lc HOOFDNUMMER Groot ,-ensationccl Zeedrama ia 6 acten. In de hoofdrol RICHARD TALMADGE. Ah 2e HOOFDNUMMER: Spannende» sensatiefilm in 6 acten. In de hoofdrollen ALICE CALHOUN en CUI.LEN LANDIS. MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG vertoonen wij het grootc machtige filmwerk Spannende sensatiefilm in 6 acten. In de hoofdrollen MACISTE de groote reus. Verwacht wordt: Gireer naar ons nummer Uw overtollig poslsa'rio. aan uw meubels of matrassen, eerst uriisopgaaf. LEUSDERWEG 170 TEL. 172. Een 2-pers. kapok bcdstel zwaar gevuld onder garantie f 59.00. 2e kwal. f 48.00 Matrassen bijvullen op één dag. DIVANS f 19.50. - f 21.00 - f 29.00, Bel aanbevelend BEHANGERIJ. STOFFEERDERIJ. VERHUIZINGEN. VRIJDAG, MAANDAG cn DINSDAG aanvang 7V'2 unr. ZONDAG van C tot 8 en van 8 tot 10 uur. DEZE WEEK TWEE HOOFDNUMMERS. I. Wij Watt en H Watt zullen U doen schaterlachen. groote flimklucht in 5 acten, met WATT en Vi WATT in de hoofdrollen. ALS TWEEDE HOOFDNUMMER: naar de gegevens van het bekende werk van OSCAR DE WILDE, in 5 acten. Jn de hoofdrol MISS HAMPTON. WOENSDAGMIDDAG Aanvang 2 uur. Prijzen 20, 30, 10 en 60 cent. Bespreek vroegtijidg Uw plaatsen. Bruine en Zwarte „Manna" Zuidsingel 3 ■□■□SDBDÏDDBDKDHCJBDl - 99 een beproefd middel tegen wordt IJ geleverd door: Drogisterif „de Vijzel" A. J. BOODE Gzn. Kamp 43. Telefoon 124. Opleiding tot de Prakiijkexamens (16 geslaagden) en Siaatspraktiikexamen (ook hiervoor reeds met suc ces opgeleid). J. J. NAGELHOUT, Leer. M. O. Boekhouden v. Perscynstr. 17. DAMES! Het adres voor Kappen We sschen Onduleeren en Haarknippen is bij S. M. NIJVELDT. Collleuse. Wcstsingel 26. en Noteert U even; is het teleloonnummer voor het plaatsen van advertenties in alle bladen in Nederland. Een internationale keur van attesten der meest vooraanstaande kunstenaars, pn technici roemt de superieure kwaliteiten van den werd de roemrijke naam onzer natio nale industrie opnieuw bevestigd. De voortdurend verhoogde productie stelt ons in staat den prijs voor Neder* land te verlagen tot Fl. 52,50. Luxe Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij Utrechlschowo] 70 A Te e oon Mo 891 HOFLEV^i.ANOIER LEVERT ALLE SOORTEN GEWOON EN IUXE BROOD van de beste hoedanigheden. Zoet Roggebrood, Boeten-Roggebrood, Rozijnen- en Krenlen Roggebrood, 25 cent per stuk t.o. Krommestr. Telefoon 660 (Thuis bezorgen zonder prijsverhooging). KLEEDING- MAGAZIJN RECHT AMERSFOORT ZEIST x SIGARENMAGAZIJN „De Speurder", Havik 18B. TeL 1003 Thans verkrijgbaar de be kende tabak van do Firma LUB, uit Amsterdam. Alle diverse soorten rook en pruimtabak zijn voorradig. P. KNAP. Coöperatieve Bdeienleenbank Amers'oort Neem! Relden ln deposito k K mei S dagen opzegbaar Kantoor: HOOGKWEG I7S Geopend Dinsdags 2i uur n.m. en Vrijdags van 4—6 uur mm. Zeer rijne ülIDF. (ÏRNRVEIV 18S1t 4.30 Dei 'iter. Gcimportct-rde Frans che Duraniou Cognac "f t 4U0 oer flesch RUMPUNCH SPECIAAL f 1.5' per flesch. no. 5 3.00 no. 3 3.50 no. 1 4.00 CITROEN PUNCH 4.00 ABAC PUNCH 4.00 SAMOS vanaf f l.no ner flesch. SPECIALI TEIT IN VOORBURG - FLADDER AC en SCHILLEN op Brandewijn f 3 20 per flesch BOERRJONGENS ADVOCAAT vanaf 2 00 oei Liter vanat 2 25 ner flesch. BINNEN EN BUITENLANDSCHE LIKEUREN Zeer groote voorraad ROODE EN WITTE BORDEAUX WIJNEN. ZEER CONCURREEFENDE PRIJZEN. FIJNE KWALITEITEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 4