Princess Room. „DE EEMLANDER", ScheSvisch BUITENLAND. Zonder Raam- of Buitenantenne si» FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 2Se Jaargang No. 193 ABOHXEMEMTSPRIJS f"3 "^dcn VOQ' loort 2 10, per maand ƒ0.75. idem franco per post f 3.—. per week (met gratis verzektrmg tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR'UITGEVER; J. VALKHOFF. AR[(KEMSCHERpSüÉrwAL POSTREKENING N'. 47910. TEL INT. SIS. Maandag 14 Februari 1927 PRIJS DER ADVERIENTIÉH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtcnstaanb'e- dingen en Ucldadlqheids-advc tentien voor de helft der prijs Voor handel en bcdrljl bestaaD zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. Kene circulaire, bevaltcnde de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE MOEILIJKHEDEN MET POLEN. De onderhandelingen geschorst. B e r 1 ij n, 12 F e b r. (V. D.) Heden is aan de gevolmachtigde Duitschc delegatie een nota overhandigd, welke verklaart, dat, wegens de uitzettingen van Duitschcrs aan Polen, de voortzetting der onderhandelingen oyer de ves- tigingskwestic doelloos geworden is en voor stelt de onderhandelingen te schorsen tot na afloop der besprekfngen te Warschau over een eventueele intrekking der uitwijzingscredictcn Van bevoegde Duitschc zijde wordt over den stand der nu reeds 2 jaren durende Duitsch- Poolsche onderhandelingen medegedeeld, dat in dit tijdperk geen vorderingen, die naam heb ben, gemaakt konden worden. Polen wil met name het contractueele vestigingsrecht tot een minimum beperken. Hoewel Duitschland zich in beginsel bereid verklaarde op dit recht slechts aanspraak te maken voor personen, die ecj\ economische functie verrichten, weigerde Polen het vestigingsrecht voor het geheelc landbouw bedrijf, verder voor ullc beambten en voor alle beroepen. Polen weigerde eveneens elke be lofte, die zekere waarborgen gebouden zou heb ben voor onbelemmerde handhaving van de bc palingen betreffende de reis naar Polen, bij tijdelijk oponthoud. Ook in de kwestie der douane-tarieven, waarbij Polen grootc Duitsche tegemoetkomingen als onvoldoende bestem pelde, bestaan nog thans zee rgroote tegen stellingen. Het oordeel der Duitschc pers. B c r 1 ij n, 13 Febr. (V. D.) De bladen bc spreken de jongste Duitschc nota aan Polen ei leggen den nadruk op haar gematigden toon en haar zichtbaar streven een breuk met Polen tc vermijden. Zij spreken do hoop uit, dat bij nieuwe onderhandelingen inzake de uitwijzings- kwestic dc Poolsche kringen, die gesteld zijn op eerlijke harmonie met Duitschland, hunnen in vloed zullen doen gelden, opdat dc recht matige Duitschc wenschcn inzake het vrije vestigingsrecht voor hooger personeel niet slechts op popier erkend zullen worden. Hoe Polen reageert. De Poolsche gevolmachtigde bij do onderhan delingen tusschen Polen en Duitschland vooi het sluiten van een handelsverdrag tusschen beide landen, die sedert enkele dagen in War schau verblijf houdt, heeft opdracht gekregen zich terstond naar Berlijn tc begeven om het antwoord te overhandigen op den brief van den Duitschen gevolmachtigde. Tevens ontving hij last over te gaan tot de opheffing van den dienst van het Poolsche gezantschap als gevolg van dc beslissing van Duitschland de onder handelingen met Polen niet voort te zetten. DE DUITSCHE DEMOCRATEN. Berlijn, 12 Febr. (H. N.) Het bestuur van de democratische partij heeft vanmiddag een vergadering gehouden, waarin het beleid van dc democratische rijksdagfractie geduren de de laatste regeermgscrisis uitvoerig bespro ken en ten slotte met algemeene stemmen goedgekeurd is. Besloten is den partijdag dit jaar van 21—24 April te Hamburg te houden in verband met de aldaar plaats vindende ver kiezingen. PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Een felicitatie van 't corps diplomatique. De pauselijke nuntius te Lissabon Keeft de regeering uit naam van het corps diplomatique gefeliciteerd met de overwinning, die zij op dc revolutionairen behaald heeft. Bestraffing der aanstichters. Dc ministerraad heeft besloten kraohtige maatregelen tc nomen tegen de aanstichteis 'van de revolutionaire beweging en hun vcrant woordelijkheid daarvoor to doen vaststellen. De staat van beleg duurt voort, maar dc ge strengheid van zijn toepassing vermindert gaandeweg. Dc spoorwegoibmeiders in het Zuiden des lands hebben, dc staking opge heven. ITALIË. DE DEPORTATIE VAN DU1TSCHERS IN ZUID-TIROL. Bctooging in Beieren. Muncher, 12 F e b r. (H. N.) Dc Beicrsche vaderlondsche bonden hebben een bctooging gehouden om te protesteeren tegen dc depor tatie van dr. Noldin, den leider der Duitschers in Zuid-Tirol en van den onderwijzer Riedel. Een motie werd aangenomen, waarin dc rijks- regecring uitgenoodigd wordt zich moeite tc geven voor dr. Noldin en Riedel. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Britschc troepen tc Sjanghai. Tc Sjanghai zijn twee bataljons Engclsche infanterie aangekomen. Naar men meent le weten, zullen zij niet voor vandaag aan land goon. De Britsch-Chinocschc onderhan delingen. Een bericht uit Sjanghai laat uitkomen, dal door de aankomst van Britschc troepen te Sjanghai dc bezorgdheid is weggenomen, die in dc internationale vestigingen heeft ge- heerscht, sinds het gepeupel de Britschc con cessies in Hankau is binnengevallen. Nog maals wordt er op gewezen, dat Chamberlain Donderdag 11. in het Lagerhuis verklaard hec-ft, dat alleen die troepen in Sjanghai zouden lan den. als ze noodig waren voor de besdherming nn 't leven en de belangen der Britsche onder danen. Alle verdere troepen, die uit dc Mid- dellandsche Zee en uit Engeland zullen vertrek ken, zullen zich in Hongkong vereenigen en niet doorgaan naar Sjanghai, tenzij het gevaar zulks eischt. Intusschcn wacht men nog op de bevestiging uit Hankau, dat Tsjen, dc Kantonnccsche mi nister van buitenlandsohe zaken, dc overeen komst betreffende de cncessie heeft getec- kc-r.d, die, zooals Chamberlain Donderdag heeft verklaard, eigenlijk geteekend is. De verkla ringen van Chamberlain in het Lagerhuis qyei alle kwesties aangaande China zijn naar Han kau gctelcgrefeerd en men hoopt, dat zij Tsjen kunnen voldoen, opdat spoedig de bevestiging van de onderleekening der overeenkomst mag vernomen worden. De houding van Amerika le Sjanghai. Het Amerikaansche departement van marine bericht, dat de Amerikaansche mariniers, die onlangs in Sjanghai zijn aangekomen, verdeeld zijn over de verschillende Amerikaansche oor logsschepen in deze haven. Zij zijn niet geland en zullen ook niet landen, tenzij de toestand der Amerikanen, die aldoor verblijf houden, in gevaar kunnen komen. Dc Amerikaansche re- gecring heeft alleen normale voorzorgsmaat regelen genomen om zich in geval van nood toestand of onlusten te kunnen weren. De neutralisatie van Sjanghai. Uit Hankau wordt vernomen, dot dc natio nalistische regecring aan de Amerikaansche regcering geen antwoord zendt naar aanleiding van haar voorstellen tot het neutraal verklaren van Sjanghai en wel op grond van dc over weging dat dezo voorstellen onjuist waren ge adresseerd. Tsjen zal binnenkort een «antwoord o\er do zaak publicecren. Britsche versterkingen. Het moederschip 'Argus en de kruiser Daunt less zijn uit Malta naar China vertrokken. Dc anti-Brilsche beweging. Tc Hongkong is de agitatie voor een boycot der Britten opnieuw begonnen. Chinccsche sol- RECLAMES Von 14 regels 4.05, elke regel meer L— Met ons nieuwe type R. M. 5 staat do Du- crctet weer ver aan do spits. Karandecren wij U ocu schitterende ont vangst. Zoowel van korten als lanaen colt. IIooIdvortcRenwoordicer der Ducretet- tocstellcn Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrcchtschestroat 15. Tol. 183. Amersfoort. Heden Krimp- Ons groote succes AUDiOLA-RADSO zonder dakantenne L. KLEIN, Utrechtschesir. 42|44 prijs exclusief luids reker f285 De beste cn Gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. daten verspreiden geschriften, waarin gezegd wordt: Weg met het 'Britsche imperialisme, dat Hongkong in een verlaten eiland veran dert. Op een Chineesch aanplakbiljet wordt Lenin voorgesteld als stichter van het commu nisme cn redder van alle door hot imperialis me overwonnen rassen. Hevige gevechten. Londen, 12 Febr. (H. N.) Volgens be richten uit Sjanghai zijn er dc laatste dagen bij Hangtsjau bloedige gevechten tusschen de Noordelijke troepen cn de troepen van Kanton geleverd. Het aantal dooden en 'gewon den moet in de duizenden loopen. Dc Kanton troepen zijn door de groote verliezen genood zaakt geweest zich in het gebergte terug tc trekken, waar zij zich verschanst hebben. Dc verhoogde invoerrechten. Londen, 12 Febr. (H. N.) Uit .Peking wordt gemeld, dat aan de buitenlandsche con suls kennis is gegeven, dot de verhoogde in voerrechten reeds terstond geheven zullen wor den. Slechts de Jopanschc consul heeft hier tegen geprotesteerd. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPD- NINGSMEMORANDUM. In Frankrijks antwoord op het memorandum van Coolidgc nopens dc entwapening ter zco wordt verklaard, dat Frankrijk bereid DE FILMKOMIEK CHARLIE CHAPLIN. Zijn cchtscheidingsprocos. Du ccrsto foto van Charlio Chaplin met ziln advocaut Nathan Burkan, diu dc verdediging in zijn cchtschci- dingsproccs op zich heeft genomen. zich aan tcslutien bij elk initiatief, dat ontwapening cn handhaving van den vrede beoogt; het meent echter, dot het onlogisch is dc voorbereidende commissie te Genève van haar taak te ontheffen, juist nu zij tot procti- schc conclusies komt. Coolidge's initiatief, zoo wordt verder in het antwoord gezegd, levert een tweeledig bezwaar opten eerste beves tigt het 't willekeurig bestaan van twee soor ten mogendheden, één die in aanmerking komt voor ontwapening ter zee, zooals Frank rijk en Italic, cn een andere die er volkomen aan ontsnapt, zooals Spanje, Rusland, Tur kije, Griekenland, zoodat men gevaar loopt een onrechtvaordigen toestond in het leven te roepen. Ten tweede is het in strijd met het grondbe ginsel, dat in dc voorbereidende commissie to Genève werd aanvaard, te weten het onder linge verband der land-, zee- cn luchtmachten en der industricelc en demografische factoren Frankrijk meent, dat de militaire kracht van een land op ieder gebied moet worden nage gaan cn dat doeltreffende cn duurzame or- bcid in de richting van ontwapening onmoge lijk is als het object cn het aantal betrokkenen beperkt is. De houding van Italic. Rome, 12 Febr. (H N.) Het memoran dum van president Coolidgc vindt in do Ita- liaanschc bladen over het algemeen geen gun stig onthaal. In officieclc leringen laat men zich omtrent de voorstellen der Amerikaansche re geering niet uit. Slechts wordt verklaard, dat de voorstellen onderzocht worden door den nieuwen generalen stof en do militaire deskun digen, die te Genève aan dc werkzaamheden van dc voorbereidende ontwapeningcommissie deelnemen. Dc indruk in Engeland. Londen, 12 Febr. (H. N.) Naar dc diplomatieke medewerker van de Daily Tele graph schrijft, wijst men er in officieelc kringen to Londen op, dat de bestudcering der voor stellen van president Coolidge door het kabi net cn de commissie van deskundigen noodza kelijk eenigen tijd in beslag zal nemen, zoodat het niet te verwachten is, dat terstond een de finitief antwoord zal worden gezonden. Wel is OOK EEN KONING KAN SPAARZAAM ZIJN. Eon voorstel van den Deonschon Koning. Koning Christiaan van Denemarken heeft in verband met de Deensche economische, crisis voorgesteld zijn „salaris" on dat van den kroonprins met tien procent le verminderen. Engeland het in beginsel eens met de voorstel len van president Coolidge. Men wijst erop, dat Ameriku en Engeland elkaar bij dc werk zaamheden te Genève bijna alle vraagstukken hebben gesteund en dit geldt in het bijzonder voor de beginselen, die aan do voorstellen van president Coolidgc ten grondslag liggen. Hoe men in Duitschland oordeelt. Een Berlijnsch bericht houdt in, dat het voorstel van Coolidge in politieke kringen zOcr wordt toegejuicht. Algemeen wordt er op ge wezen, dat Duitschlond's ontwapening' de eer ste stap zou zijn naar algemeene beperking. Elk voorstel in die richting is een stop vooruit. AARDSCHOKKEN IN CALIFORNIA New York, 12 Febr. (H. N) In Califor- nic zijn Vrijdagnacht voortdurend aardschok ken geveld, die echter geen grootc schade hebben aangericht. naar het Engclsch van E. F. BENSON.' Zulk een veerkracht van geest is een heer lijk iets, als bet ten minste natuurlijk en niet gewild is. Maar al tc dikwijls hebben oudere menschen, die er jong uitzien, iets van jonge beren, hun geestdrift is slechts een parodie van jeugdigheid, hun grappen opgeschroefd c?n on wezenlijk In hetzelfde oogenblik vervallen zij van de uitbundigste vroolijkheid in eenzelfde onverklaarbare somberheid, zij blijven zichzel- ven niet gelijk, hun kapriolen zijn als die van stijve marionetten, een voorstelling van hou ten poppen. Maar hoe geheel anders was de opgewekt heid van mr. FrancisZijn morgengenot was geheel natuurlijk Ongekunsteld was de vroo lijkheid, die in zijn helder blauwe oogen schitterde, ongekunsteld zijn veerkrachtige gang, waarmee hij het terras op cn necrliep en niemand kon er aan twijfelen, dat zijn opge wektheid niet natuurlijk was. Zulk een hoogen leeftijd te hebben bereikt als die van mr. Francis, sluit toch in, zelfs voor hen, voor wie het leven zoo aangenaam mogelijk is geweest, dat zij ongetwijfeld be proevingen, moeiten cn misverstanden hebben to verdragen gehad, die nu eenmaal niet te vermijden zijn in het menschclijke leven. Deze moedig' cn zonder morren te dragen is het deel van elke krachtige natuur, manr ze te dra gen met een onverstoorbare opgewektheid en zonder het genot in het leven te verliezen is een bijzondere' gave; en deze oude heer met zijn zilverwitte haren, die daar zoo vroolijk het terras op- en necrliep, terwijl hij wachtte totdat dc jonge menschen hun bekomst van den slaap hadden en eindelijk voor den dag beliefden te komen, was een waar voorbeeld van hoffelijkheid. Hij maakte geen ongeduldige geboren; hij had honger, maar zoolang hij moest wachten toonde hij zich er niet kregcï over gestemdhij voelde cr zich zelfs niet toe geneigd en wel eer. half uur lang vervolgde hij zijn opgewekte morgenwandeling Eindelijk deden de welkomen tonen van de gong zich in de verte hooren en liep hij vlug op huis aan. Harry was beneden, de klok stond op even over halftien, maar de ochtendgemelijkheid, der jeugd eigen, was op zijn gelaat te lezen. Voor zoo'n oud reiziger op het levenspad als zijn oom was, bestonden er velerlei manieren om dit weg tc praten en hij begon dus ook dadelijk „Het is een schitterende morgen, mijn beste jongen," zeide hij, „en zij zeggen, dat het ijs al sterk genoeg is. Wat ga je doen? Of wat zullen wij doen Ga je vandaag jagen of schaatsenrijden, of zullen wij eens een omgang maken door de oude plaats, zooals je gister avond voorsteldet Harry liet met een kritïschen blik zijn oogen gaan over de schotels op het buffet. „Daar is het wel wat koud voor, vindt u niet zeide hij„wij dachten te gaan jagen. Jaagt u ook, oom Francis?" „II: wü greag van de partij zijn, als je het goed vindt," zeide hij. „Ja, het is koud te koud om rond te slenteren, zooals jij mbent. Vischballeties, ham en eieren, koud gevogelte. Kom, ik zal beginnen met een vischballetjc. Wat een honger-opwekkende plaats is Vail $och Ik ben uitgehongerd ja letterlijk uit gehongerd I En waar is Geoffrey „Geoffrey ging naar zijn bad, toen ik naar beneden ging," zeide Harry, „het is te hopen, 'dat hij daarna wat meer wakker is geworden hij had nog maar één oog open toen ik hem zag." „Heerlijk om nog zoo tc kunnen slapen," zei de mr Francis. „Ik hoorde jullie gisterenavond naar bed gaan en heb toen nog een uur zitten lezen. Maar ik werd, zooals gewoonlijk, om acht uur wakker en ben toen opgestaan." Harry's gemelijke bui was aan het luwen. „En hebt u al dien tijd op ons gewacht, oom Francis?" vroeg hij, „dat spijt mij heusch heel erg. Morgen zullen wij vroeger ontbijten Het is lomp van mij." „Volstrekt niet, volstrekt niet, Harry. Dc loop wel graag een poosje voor het ontbijt Het is zoo goed voor de circulatie na je bad. Ha, daar is Geoffrey! Goeden morgen, beste jongen 1" „Geoffrey, wij gaan vandaag jagen, zooals wij afgesproken hadden," zeide Harrv. „Oom Francis gaat met ons mee. Wordt toch wak ker, slaapkop I" Geoffrey gaapte. „Hoe staat het met je talisman?" vroeg hij. „Ach, heere, ik heb toch zoo'n nachtmerrie gehad, Harry jij en je talisman en je oom en het portret van dien slechten baron, alles had er me e te maken. Maar ik ben vergeten hoe het zich toedroeg." „Dat is merkwaardig," zeide Harry, „nu jc er over spreekt, herinner ik mij, dat ik ook van den beker gedroomd heb. Wij moeten hetzelfde gedroomd hebben, Geoff, want ik ben ook vergeten wat er eigenlijk gebeurde." „En ik," zeide mr. Francis, „droomde den heelen nacht, rustig en wel, van niets. En wat een schitterende morgen was het, toen ik wak ker werd I Echt een dag om eens heerlijk door de bosschen rond tc loopen. Ja, Harry, je va der heeft men dikwijls voor een sukkel aan gezien I „Wat ga je vandaag doen placht hij mij te vragen, cn ik verlangde niets anders dan mijn zak vol patronen, wat boterhammen mee en dan maar aan mijn lot overgelaten te v/orden, zonder opzichter, cn niemand lastig te vallen." „Ja, dat is ook prettig," zeide Geoffrey. „Je ziet dan eens een konijn, of in dc stoppels een patrijs, en dan doe je in een krcupelboschje een faizant op. Laten wij vandaag eens ieder onzen eigen gang gadn, Harry." „Dat is de poëzie van de jacht," zeide mr. Francis, ,neemt niemand van dien kouden pa trijs, behalve ik Neen Jullie jongens hebt geen eetlust." De opzichter had den vorigen dag zijn be velen reeds ontvangen en spoedig na het ont bijt waren de jagers klaar om tc vertrekken. Zij gingen een tuindeur uit, die toegang gaf tot een trap van een twaalftal steenen treden, die op de laan uitkwam. Mr. Francis, die voorop ging, viel bijna op de bovenste trede, want er lag ijs op en keerde zich nog half om, toen hij weer stond, om de anderen te waarschuwen. Maar het was te laat en Harry, die hem volgde en die niet voor zich uit keek doch over zijn schouder met Geoffrey sprak, gleed op het zelfde oogenblik op den verraderlijken steen uit cn viel languit, terwijl hij zijn geweer liet vallen en hij zich aan de leuning trochtto vost te houden, om zich to redden. Mr. Francis slaakte een kreet van schrik cn snelde hem ter hulp. „Mijn beste jongenl" riep hij, „jc hebt je toch niet bezeerd, hoop ik Harry bleef een oogenblik, hij vertrok zijn mond van pijn en toen, terwijl hij zich aan dc leuning vasthield, trok hij zich overeind en b'eef met gebogen hoofd staan, terwijl hij zwanr op de leuning steunde. „Ik ben op mijn enkel terechtgekomen," zeide hij, „kijk eens even, Geoff, of mijn geweer in orde is. Ja, ik vrees, dat ik hem verzwikt heb." Weer bleef hij een oogenblik staan, hij voel de zich Bauw en duizelig en strompelde toen dc trap weer op. „Het is een lamme geschiedenis," zeide hij, „geeft u mij even uw arm, oom Francis, wilt u? Ik kan mijn voet l\a«ast niet op den grond zet ten." Op hem steunende, strompelde hij terug naar de hall en trok zijn schoen uit. „Ja, het doet leelijk pijn," zeide hij, „ik ben er met mijn geheele gewicht op gevallen. Ik kan geen voet meer verzetten." In een oogenblik was mr. Fronds op zijn knieën en stroopte fnet een vlugc handige be weging Harry's kous af. „Wat is dat nu ongelukkigl" zeide hij, „je moet er dadelijk een koudwater verband om doen, hij is al erg gezwollen." Harry legde zijn voet op een stoel tegen over hem. „Hij is alleen maar verzwikt," zeide hij, „gaat u maar uit met Geoffrey, ik zal er wel een zwachtel om doen." (Wordt vervolgd.)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1