DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS f" j "a"deD v0°' PRIJS DER ADVERTENTIE!) met Inbegrip van een EERSTE BLAD. De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 194 arr tooit2.10, per maaad 0,75, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0XI\ afzonderlijke nummers 1 C.05. «OORTSCH DAGBLAD ff DIRECTEUR-UITGEVER; 1. VRURHOFF. „N„eMScïf fSisimt ,r POSTREKENING N#. 47910. TEL INT. 513. Dinsdag 15 Februari 1927 bewijsnummer, elke regeJ meer 0.25, dienstaanbif dingen en Licfdadiqheids-advc.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het advcrieeren tent circulaire, bevattende dt voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. t ART. II VAN HET HANDVEST. Londen, 14 Febr. (H. N. Draadloos) In overeenstemming met dc motie, op de De cember verga dering van den raad van den Volkenbond aangenomen, vergadert morgen to Londen de commissie, bestaande uit lord Ro bert Cecil, dc Brouckère en Titulescu, ^enein- de een definitie van art. 11 van het covenant van den Volkenbond op te stellen, welk arti kel gaat over de stappen, door de leden van den bond te nemen in geval van oorlog of oor logsgevaar tot verzekering van den vrede. DUITSCHLAND. HOOG BEZOEK IN BERLIJN. B e r 1 ij n, 14 F c b r. (V.D.) Dc koning van Zweden is gisteren tc Berlijn gearriveerd, op weg naar Rome. In de Zweedsche ambassade ontving hij rijkspresident von Hindenburg, die ook mede aanzat aan het diner. GRAAF WESTARP AAN HET WOORD. Berlijn, 14 Febr. (H. N.) Graaf Westarp heeft gisteren op den landspartijdog te Schnei- demühl een rede gehouden, waarin hij ver klaarde, dat de Duitsch-nationalo partij voor een politiek van toenadering is, echter op voor waarde, dat de toenadering van twee konten komt. Het naaste doel moet dc ontruiming van het Rijnland zijn, waarop het rijk recht heeft Voor de oostelijke grens van Duitschland kun nen niet dezelfde waarborgen als voor dc wes telijke grens worden gegeven. De Poolsche corridor en do verdeeling van Opper-Silezië hebben onmogelijke toestonden geschapen. De vergadering nam een motie aan, waarin de partij hoor vertrouwen in graaf Westarp uit spreekt. DE MUNITIEAANMAAK DOOR RUSLAND. P a r ij s, T 4 Febr. (H. N.) De executieve commissie der socialistische internationale, die tc Parijs een vergadering heeft gehouden, heeft verschillende moties aangenomen, waarin o.a kennis wordt genomen van de berichten ovei de vervaardiging van wapenen en munitie ir» Rusland voor rekening van dc Duitsche rijks- weer en dc onwettige bonden in Duitschland In verband met de verklaringen van den Duit- schen gedelegeerde Wels is besloten een bro chure in het Duitsch en het Fransch tc doen verschijnen, waarin dc rol, welke de Russische rcgcering speelt, wordt aangetoond. BELEED1GJNG VAN KARDINAAL FAULHABER. Hamburg, 14 Febr. (H. N.) De strafka mer van het Hanseatische Obcrlandesgerichi heeft het hooger beroep van den journalis; Huppertz tc Hamburg tegen het vonnis, waar' bij hij wegens beleediging van kardinaal Faul- haber te München tot 6 moonden gevange nisstraf is veroordeeld, verworpen. VERDUISTERING VAN DOCUMENTEN. Berlijn, 14 Febr. (H. N.) Voor dc recht bank te Berlijn-centrum hebben vandaag de eerste beklaagden wegens het verduisteren van documenten vun het gerechtshof von Moa* bit terecht gestaan. Het waren twee ambtena' ren en de advocaat, die hen tot hun daad had overgehaald. Verschillende andere beklaagden zullen later terecht staan MIST. Belemmering van het scheep vaartverkeer. Hamburg, 14 Febr. (H. N.) De mist, die sedert Vrijdag boven de Elbe ligt en een tijd lang ook Hamburg in nevel hulde, heeft het scheepvaartverkeer ten zeerste belemmerd Sedert Vrijdag zijn slechts ten hoogste 25 zee schepen te Hamburg aangekomen, d. i. nog geen tiende gedeelte van het normale aantal Vele uitgaande schepen waren gedwongen bij Cuxhavcn en tusschen de lichtschepen vooi anker tc gaan. Ernstige ongevallen worden intusschcn niet gemeld. FRANKRIJK. HET KIESSTELSEL. Protesten tegen dc voorgenomen verandering. Gisterochtend ontving Poincaré een aantal Kamerleden uit de groepen van het centrum, die verzet bij hem kwamen aanteekenen tegen den eventueelen terugkeer in het orrondissc- mentsstelsel met stemming en herstemming. ENGELAND. DE TROONREDE. Het amendement der Lobour- Portij inzake de wetgeving op dc vakvereenigingen. In het Lagerhuis stelde Clynes het amende ment voor op de troonrede inzake de voorge nomen amendeering van de wetten op de vak organisatie, zeggende, dat de regeering wordt bezield door den wcnsch de macht der arbei ders te verkleinen. Hij brandmerkte de alge- mecne staking als een domme en brute han delwijze. Het zou misdadig zijn de gedachte aan te moedigen, dat de algemeenc staking het beste middel is om den toestand van de arbeidersklasse gunstiger te maken. Het wets ontwerp der regeering had onderdrukking van intimidatie van onderkruipers door stakers ten doel, maar dc regeering had geen enkel man daat voor een noodeloos repressief wetsont werp, waarvan het niet-erkende doel was dc organisatie der arbeiders te breken. Slesser, de gewezen minister uit de arbei derspartij, die specialiteit is op vakvcrecni- gingsgebied zeide, dot het ontwerp een nieuw beginsel in de wet brengt, volgens hetwelk het onwettig zou zijn als een groot aantal mcnschen tegelijk het werk staakt hoewel zij tijdig hun betrekking zouden hebben opgezegd Het re- sultoot van de nieuwe wet zal zijn. dot wan neer het aantal stakers maor groot genoeg is, een staking onwettig zal worden. Hogg, de attorney-general der tegenwoor dige regeering verweet dc' arbeiderspartij het ontwerp te hebben veroordeeld, zonder nog te weten wat er in staat. Hij haalde verklarin gen aan van zekere arbeidersofgevoardigden, waaruit z.i. bleek, dat een onverantwoordelijk deel van de arbeiderspartij on dc vokverecnï- ging bezig is een nieuwe algemeene staking voor te bereiden en te prediken. Elke regcé- ring, zei Hogg, zou oen ernstige verantwoor* delijkheid op zich laden, wanneer zij die toe bereidselen maar rustig voort liet gnon en niets deed om aan de dreigende staking het hoofd te bieden en zelfs te voorkomen. Het Lagerhuis heeft het amendement van de arbeiderspartij met 313 tegen 135 stemmen verworpen cn daarop het antwoord op de troonrede aangenomen. DE HONGAARSCHE GEZANT TE LONDEN. Lon-dcn, 14 Febr. (H. N.) Naar ver luidt zal de tegenwoordige gezant von Hon garije tc Londen binnenkort aftreden en ver- an£en worden door prins Hohenlohe, een fa milielid van den vrocgeren Duitschen rijks kanselier. In diplomatieke kringen is men enigszins verwonderd, dat de Hongoarsche rcgecring_voor dezen po£t niet iemand, uit dc kringen van dc oude Hongoorsche aristocra tie heeft aangewezen. HET TREINONGELUK BIJ HULL. Nadere bizonderheden. Londen, 14 Febr. (H. N. Draadloos). Het aantal dooden bij het spoorwegongeluk bij Huil bedraagt volgens een officieel bericht Een belangrijk aantal passagiers werd ge wond. De botsing had plaats tusschen een D-trein en een lokaaltrein. Zeven wagons van den lokaaltrein werden getelcskopecrd. De lo-^ kaaltrein vervoerde tal van schoolkinderen,' van wie er vele gewond werdan. RECLAMES. Van I—4 regels 4.05, elke regel'meer 1. 9\V. SHtddensiands=Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lange Gracht No. 4. Telefoon No. 304 Amersfoort SHandelscr edict en fRekenme'Courant met rentevergoeding deposito's Jncasseeringen £iroverkeer Aan- en verkoop van effecten Verzilveren van (Eoupons Spaar-Deposito's rente 4 °/o- NOORWEGEN. GROOTE STAKINGEN. Berlijn, 14 Febr. (V.D.) Naar de bladen uit Oslo melden, zijn gisteravond de arbeiders, geemployeerd bij de ijzer-, mijn-, textiel- en schoenindustrie in staking gegaan, in verband met een door de werkgevers in uitzicht gestel de loonsverlaging Terwijl dc werkgevers hun standpunt blijven handhoven, dat dc loonen met 25 moeten worden verlaagd, willen dc arbeiders slechts tot 6.7 gaan. Bij deze sta king zijn 11.000 man betrokken. PORTUGAL. NA DEN OPSTAND. Besluiten der rcgccring-Camono. De staatscourant publiceert besluiten, waar bij de ontbinding wordt bevolen van de mili taire corpsen, die zich bij de opstandelingen aangesloten hebben en waarbij <^ict .'recht van staking opgeheven wordt. ITALIË. ERNSTIGE AARDBEVINGEN. Rome, 15 Febr. (V. D.) Volgens een mededeeling van het meteorologisch instituut heeft aan beide zijden van dc Adriatische zee een aardbeving plaats gehad waordoor duizen den zijn getroffen. De voornaamste schokken werden gevoeld in Albanië, waar zij, naar men vreest, ernstige gevolgen hebben gehad. Er zijn nog geen berichten ontvangen, hetgeen me-n toeschrijft aan hét afbreken der verbin dingen. Dc schokken werden langs de kust van dc Adriatische zee ook gevoeld te Bari, Taranto, Ancona, Macerota, Fermo en Triest en zelfs te Napels. In Spnlnto is lichte schade veroor zaakt. Uit Bosnië en Herzegowina wordt ge meld, dat dc schade daar groot is cn dat daar veel slachtoffers zijn. HONGARIJE. BETHLEN OVER HET KONINGS- VRAAGSTUK. B o e.d apest, 14 Febr. (H. N.) Dc Hon goarsche minister-president graaf Bethlen heeft in een rede over het koningsvraagstuk er op gewezen, dat een oplossing daarvan op het o ogenblik niet mogelijk is, daar Hongarije door het buitenland gebonden is en 'niet zelf standig kan handelen. Dc rcpublikeïnschc staatsvorm wordt door Hongarije niet aon- aard, aangezien onder een republikeinsch stelsel de politieke verwarring in Hongarije eeuwig zou blijven bestaan. ALBANIË. EEN NIEUW KABINET. Uit Tirana wordt bericht, dat het nieuwe Al- banecschc kabinet is gevormd. Minister-presi dent is overeenkomstig dc grondwet het staats hoofd Ahmcd Zogoe. Volgens Politica zijn alle nieuwe ministers zonder uitzondering Italiaonschgczind. ZUID SLAVIE. EEN AARDBEVING IN HERZEGOWINA. Belgrado, 14 Febr. (VD.) Er zijn he vige aardschokken waargenomen, waarvan de haard, naar het schijnt, in Herzegowina ligt. De aangerichte matericele schade is aanzien lijk ook zijn cr dooden te betreuren. Uit Berlijn wordt d.d. 14 Februari nog aan da N. R. Ct. bericht Uit Agram wordt aan de Nachtousgabe ge meld Vanochtend is uit 5 plaatsen in Herze gowina een ernstige aardbeving gemeld. De streek bij Mostar heeft het ergste geleden. Dc groote tabaksfabriek ligt in puin. Tc Mctko- wits in Dalmatië zijn het station, het postkan toor en tal van huizen verwoest. In den om trek van Serojewo zijn tien huizen ingestort, waardoor 12 personen om het leven zijn ge komen. In 20 minuten tijd zijn 19 aardschok ken gevoeld, die zoo sterk waren, dot dc scis- mografen tc Agram cn Scroiewo niet in stoot waren ze op te teekenen. Het telegraaf- cn telefoonverkeer met Dalmatië is verbroken. L1TAUEN. MASSA-ARRESTATIE VAN SOCIALISTEN. B c r 1 ij n. 14 Febr. (VD.) Naar uit Kowno gemeld wordt, zijn in Litoucn talrijke socia listen georresteerd. Er werden 28 partijleiders geïnterneerd, terwijl tevens overgegaan werd tot dc sluiting van 16 arbeidssecretariaten. BRITSCH-INOIE. STAKING VAN SPOORWEGARBEIDERS. Achtduizend spoorwegarbeiders zijn tc Khoragpoer, op 100 K.M. van Calcuttu, gaan staken. Officieel wordt bericht, dnt dc stakers een aanval deden op de politie, die yon haar vuurwapens gebruik maakte cn een mon wondde. JAPAN. DE EERSTE PARLEMENTSZITTING NA DEN DOOD DES KEIZERS. De ministers tijdens de zitting. DE JAPANSÏHE STRIJDKRACHTEN. Londen, 14 Febr. (H. N.) Volgens ccn bericht uit Tokio heeft dc eerste minister von Japon in antwoord op verschillende interpella ties verklaard, dat de tegenwoordige militaire cn marinestrijdkrachtcn van Japon-er op bere kend om dc bestaande positie en dc bestaande rechten van Japon te handhaven cn te verde digen. Jopon is verplicht deze strijdkrachten tc handhaven, tenzij er zich belangrijke wijrigir» gen in den algemccnen wcrcldtocstand moch ten voordoen. De vloot is op ccn minimum sterkte berekend cn dient uitsluitend voor de fensieve doeleinden, zoodat zij voor niemand een bedreiging vormt. DE SNEEUWSTORMEN. Londen, 14 Febr. (V. D.) Uit Tokio wordt gemeld, dat do sneeuwstormen, wolkc reeds drie weken duren, nog steeds aanhouden. De koude is zeer hevig, waardoor vele per sonen omkomen. Dq sneeuwstormen veroor zaken groote matcriecle schade. Nader wordt bericht, dat tengevolge van sneeuwstormen in het district Niigoto 62 per sonen zijn gedood, terwijl cr nog 29 vermist worden. Er zijn 113 huizen verwoest. In het district Toyama bedraagt het aantal dooden 400, dat der gewonden 18 en zijn cr 78 huizen vernield. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Europcesche troepen in Sjanghai. Sjanghai, 14 Febr. (V. D.) Europec- schc troepcnafdeclingcn zijn aan wol gebracht. Twee Engclschc regimenten trokken door dc hoofdstraten van de stad. Do vreemdelingen, die hier aanwezig zijn, hebben dc troepen har telijk begroet. Er hebben zich geen ongeregeld heden voorgedaan. Von het strijdtooneel. Dc legers von dc oude tegenstanders Tsjang Tso-Lin cn Woc-pei-foc zijn met elkaar slaags geraakt. Als gevolg daarvan zou een nieuwe groepecring der Chinceschc generaals moge lijk zijn. De troepen von Tsjang trokken door Honon om dc Kantonncczen uit Hankou tc kunnen ja gen. Zij werden toen door troepen van Woc aangevallen. Dc onderhandelingen tusschen Tsjcn en O'Mallcy afgebroken? Dc overeenkomst tusschen Tsjen, den Kan- tonnccschcn minister von buitcnlundschc zaken cn O'Mallcy, den Britschcn lego tier aad, is niet geteekend. Men meent tc weten, dat de bespre kingen tusschen dc Kontonneezcn cn dc Brit- sche regcering volkomen zijn afgebroken. De kosten van 't vervoer, der Engclschc troepen. Londen, 14 Febr. (H. N. Draadloos). Mac Neill, do financieel© secretaris van het departement van dc schatkist, heeft meege deeld, dat de kosten voor het troepenvcrvoei tot 31 Maart a.s. op £770,000 worden ge raamd. VEREENIGDE STATEN. •HEI AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS MEMORANDUM. Amerika cn dc ontwapenings conferentie tc Gcnèvc. De commissie voor buitenlandschc zaken uit het Huis van Afgevaardigden heeft een wets ontwerp goedgekeurd, waarbij $75,000 wordt toegestaan voor verdere deelneming aan do Ver. Staten aon dc werkzaamheden der con ferentie voor de ontwapeningen tc Geneve. Dc commissie heeft ook* beraadslaagd over de wenschelijkheid om van de conferentie te Gcnève de beperking van het aantal I. hte kruisers, torpedojagers en dirikbooten tc plaatsen. Er werd tc dezer zokc evenwel geen besluit genomen. naar het Engelsch van E. F. BENSON Op het- bellen van mr. Francis was Temple- ton verschenen en weer weggestuurd om koud water en linnen te halen. „Niet voordat ik jou goed bezorgd kan ach terlaten, mijn lieve jongen," zeide mr. Francis. „Ach, wat treft dat nu ongelukkigl Doet het erge pijn, Harry „Neen, neen, hel is niets erg," zeide deze wat ongeduldig, kriegelig door de pijn en door de drukte, die er over gemaakt werd. „Doe mij een plezier, oom Francis, en gaat u uit, en jij Geoffrey ook en loten jullie mij maar zitten. De drijvers stoon te wachten bij het boschje hier dichtbij. Ik kon heusch best voor mijzelf zorgen Mr. Francis was maar half geneigd om hem te verlaten en had hij zijn zin gevolgd, dan had hij zich als ziekenoppasser aangesteld om het verband te verfrisschen, of hem voor te lezen. Maar het was 't verstandigst den patiënt zijn zin te geven, en deze liet duidelijk blijken, dnt hij 't liefst alleen gelaten werd. en daar zelfs de meest bezorgde liefde geen reden had om zich angstig te maken over een verstuikten enkel, volgde hij, nu hem nog een paar ver troostende woorden te hebben toegevoegd, Geoffrey, die ongeduldig was om te gaan, Dc laatste had misschien wat koel onhartelijk ge schenen in vergelijking met dc uitbundige be langstelling van mr. Francis en diens herhaalde betuigingen van medelijden, maar zijn „een leelijke tegenval, Harry, en Harry's gebrom als antwoord had iets van een onderlinge ver standhouding,* zij schenen elkaar tc begrij pen. Het bleek spoedig, dat mr. Francis, niette genstaande zijn beweringen, dat hij maor een middelmatig schutter was, uitstekend met het geweer kon omgaan, en zijn scherpzinnigheid en nauwgezetheid als jager gingen gepaard met dc boeiende gave cn opmerkingskracht van een natuurliefhebber. Hij wees zijn metge zel verscheidene zeldzame en weinig voortko mende vogels, die zij dien morgen zogen en hij wist den opzichter te bewerken, dot zij niet geschoten zouden worden voor dc een of an dere verzameling. „Het grootste gedeelte van den tijd, dat ik schiet," zeide hij tot Geoffrey, „is mijn ge moed verdeeld. Is het eigenlijk geen schande deze mooie, onschuldige dieren te dooden Het verbaast mij dikwijlsHa 1" Op ging zijn geweer en een faisant, hoog in de lucht, werd er als het ware van losgerukt, terwijl een paar lichte nekveertjes in de lucht bleven zwe ven -,En met de woorden nog op mijn tong, go, ik en handel tegen mijn gevoelens in." zeide hij, de rook^ndc huls uit den loop halend, „wat is een mensch toch een tegenstrijdig we zen I" Na de lunch joegen zij nog maar een paar uur, want de zon ging vroeg onder cn mr Froncis had een zekere onverklaarbare ge jaagdheid om gauw t'huis te komen en te zien hoe het met Harry ging. „Ik had eerst heusch plan. om bij hem te blijven, niettegenstaande zijn tegenwerpingen," zeide hij, „de tijd zal hem zoo lang geduurd hebben. Maar hij is een echte Vail, zelfver- trouwend en van niemand ofhankelijk willen zijn." Zij staken hpt laatste veld over, voordat zij weer in den tuin kwamen, toen, terwijl hij nog sprak, een haas uit zijn leger in het hooge gras, op geen tien meter afstnnds vnn hen, opsprong, en gcruischloos, met den kop ge doken over het veld wegrende. Geoffrey had de patronen ol uit zijn geweer genomen, moor mr. Francis schouderde zijn geweer, weifelde een oogenblik en schoot toen. Hij trof het dier, juist even voordat het bij den zoom van het kreupelbcschje kwam, vanwaar z;j zoo juist gekomen waren Zij zagen hem over den kop gaan en toen zich nog een paar possen voort slepen het boschje in, toen er eensklaps van de plaats waar hij verdwenen was, een kreet kwam al? van een mensch in doodsangst. Mr. Francis bleef staan en werd bleek en Geoffrey, zijn verschrikt gezicht ziende, verbeeldde zich, dat hij dacht, dat hij een drijver getroffen had. „Het is de haas maar," zeide hij, „ik heb de mannen er een oogenblik geleden allen uil zien komen." Mr Francis keerde zich naar hem toe. „De haas mnarriep hij uit, „ja, het is de haas maar Hoe vreeselijk I Ik heb hem aangescho ten I" En v/eg snelde hij naar de plaats waar het dier het laatst gezien was en verdween in het kreupelhout. Geoffrey zond een paar van de drijvers cr heen om hem bij het zoeken behulpzaam tc zijn, maar zelf ging hij naar huis, terwijl hij zich verwonderde over de inconsequentie van den mensch, die er niets in zag een haas, die weg' liep, bij slecht licht te schieten, cn be merkend, dat hij hem gewond had, hem hals over kop na te loopen. Maar dc inconsequentie was toch sympathiek zijn vlugheid was ver antwoordelijk voor het onzekere schotmaar ontwijfelbare afschuw van een beest pijn ge daan te hebben, spoorde hem aan het te gaan opzoeken Hij vond Harrv, liggend op een rustbank, zijn enkel nogal ernstig verstuikt, maar het deed hem geen pijn meer, cn hij vroeg naar zijn oom. „Op het laatste oogenblik heeft hij nog een hoos aangeschoten," zeide hij, „en nu is hij tc- ruggeloopen om te zien of hij hem nog vin den kan. Hij zal wel zoo dadelijk komen, denk Een half uur ging voorbij en nog kwam hij niet en Harry lag al te denken wat er toch gebeurd kon zijn, toen hij opeens, een en ol glimlach, binnenkwam. „Mijn beste jongen, hel) je een heel verve lenden dag gehod vroeg hij, „je bent mij geen oogenblik uit de gedachten geweest. Ik had een half uur geleden terug moeten komen met Geoffrey, maar ik schoot een haas aar» en moest hem even opzoeken. Ik heb hem. Goddank, gevonden. Het arme dier was ge lukkig al dood. Maar het schreeuwde eerst zoo het was VTeeselijk, vreeselijk!" Er sond een goede Bechstein in de hall en dien evond na het eten, terwijl Harry op de rustbank lag en zijn voet verzorgde en zijn oom bij hem zat en honderd kleine herinnerin gen ophaalde uit zijn jonge jaren, die hij hier had doorgebracht, speelde Geoffrey, die een goed speler was van eenvoudige muziek, lang zaam en zocht voor zichzelf, half luisterend naar 2ijn eigen muziek, half naar hetgeen ach ter hem gesproken werd. Nu eens speelde hij de een of andere aria, die ontegenzeggelijk von Boch moest zijn, dan weer een gedeelte uit een ridderlied, alles met een tokkelende techniek van een beginneling, maar toch met een zekere gemakkelijkheid van aanslag en met ccn bepaalden aanleg om de juiste noten aan tc slaan. Langzamerhand, terwijl dit zoo doorging, kwam er een zekere onrust over mr. Francis. Midden in een verhaal brak hij soms of, om met Geoffrey's spel een wijs mee tc neuriën, terwijl hij met zijn hond de maat sloeg, of zich op zijn stoel ronddraaide om over zijn schouder te zeggen „een aardige melodie is dot, wil je die nog eens spelen Maar eindelijk kon hij het niet langer uit houden en sprong hij vlug van zijn stoel op. „ik moet mijn fluit gaon halen," zeide hij, „ja, ik go mijn fluit even holen. Ik speel niets goed, zoonis je wel zult hooren, maar ik doo het zoo graag. De fluit heeft voor mij zoo iets bekoorlijks, zoo iets landelijks, zij komt het meest het gezang van de vogels nabij. Mijn beste Geoffrey, heb geduld met de gril van een oud man en speel een paar gemakkelijke begeleidingen voor mij. Ik heb verscheidene stukjes voor de fluit van Corelli en Bnptiste." Hij liep vlug naar dc deur en zij hoorden hoe hij met vluggen tred de galerij boven overstak. Een oogenblik daarna kwam hij weer terug, een weinig buiten adem, maar met een stralend gezicht. Met een liefkozende vlugheid zette hij zijn fluit in elkaar, keerde zich naar de piano en opende een boek met gemakke lijke menuetten cn Spaansche dansen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1