ABONNEMENISPRIJS f"5 3dCD vo°'Ame" DE EEMLANDER PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 29e Jaargang No. 196 lootf2.10, p«r muad ƒ0.75, Idem banco per pos» f X—, per week (met cralls Tenekering legen ongelukken) f 0.17'. alionderlijke nummers I C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD i» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHEPo3i.TWAI. 2A. POSTREKENING 'I9. 479.0. TEL INT.613. Donderdag 17 Februari 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnM3*nbfr dingen en Ucidadigheids-adve tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teei voordeel «ge bepalingen voor het advcrieeren Kent circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. toch een ontmoeting tusschen stresemann en mussolini? Londen, 16 Febr. (V. D.) De Daily He rald meldt, dat; Stresemann en Mussolini Zon dagavond te San Remo een bespreking met elkaar hebben gehad. De besprekingen zouden betrekking hebben gehad op een nauwere di plomatieke samenwerking tusschen Duitsch- Jand efi Italië. het handelsverdrag met frankrijk. De thntsche pers bericht, dat het voorloo- pige Duitsch-Fransche handelsverdrag met drie maanden verlengd is. Op 22 Februari zal de Duitsche afvaardiging te Parijs aankomen voor de voortzetting der onderhandelingen. Grond slag der besprekingen zal het nieuwe Fransche toltarief vormen. EBN NIEUWE COMMUNISTISCHE PARTIJ. B e r 1 ij nI 6 F e b r. (V. D.) Tien leden van den rij!ksdag van de communistische fractie hebben zich afgescheiden en een nieuwe groep gevormd, die zich de „Nieuwe Communistische Partij" noemt. De stichters achten Moskou te gematig»! HET GESCHIL IN DE SAKSISCHE METAALINDUSTRIE Leipzig, 16 Febr. (V.D.) De stemming van de roetaalbewerkers te Leipzig over de uitspraak van het scheidsgerecht had tot re sultaat, -dat deze uitspraak met ongeveer 17000 tejfen ongeveer 3000 stemmen is ver worpen. Verwacht wordt, dat de rijksminister van arbeid de uitspraak bindend zal verklaren. FRANKRIJK. excommunicatie van daudet en maurras? Berlijn,, 16 Febr (V. D.). Volgens de Parijsche Stv zou de paus besloten hebben tot excommunicatie van de leiders der Action Francaise, Léon Daudet en Charles Mourras. Op Paaschdf^g zou de excommunicatie afge kondigd worden. ENGELAND. DE LIBERALE PARTLJ. i Sir Herbert Samuel gekozen ~r tot voorzitter van de partij. Men meldt uit Londen aan do N. R. C. Tot voorzfcter van de liberale partijorgani- satie is hedem met algemeenc stemmen de oud-minister sir Herbert Samuel gekozen, dio voorzitter is geweest van de commissie van enquête voor de mijnindustrie in 1925 en commissaris-generaal van Palestina. Lord Rosebcary, die bijna 90 jaar is en eer ste minister is geweest in het jaar 1894/95 en zich reeds rr»eer dan 20 jaar geleden uit de^ politiek heeft teruggetrokken, heeft in een in gezonden stiik in de Times opheldering ge vraagd over het fonds van Lloyd George, de grootte ervan, hoe het tot stand is gekomen en uit welke bronnen het komt. Roseberry wfl niet gelooven, dat het verkregen zou zijn door verkoop van titels, daar zulks de ergste tijden in de Engclsche geschiedenis, die van Karei II of van Walpole, in zedebederf zou overtreffen, maar, zegt hij daaromtrent kan geen twijfel bestaan Er zijn zeer vele, zelfs honderden ti tels onder Lloyd George's bewind verleend en hij acht het noodzakelijk, dat daaromtrent een gezaghebbende verklaring wordt afgelegd. Lord Roseberry heeft in zijn politieke loop baan steeds het verleenen van titels bestreden en heeft als premier slechts vier nieuwe titels WILLEN GROENHUIZEN WAflOC STRAAT 41. A MBA SPOORT vr^| KtiwtBQSituvtn verleend, twee die reeds door Gladstone waren beloofd en twee die hij zelf had beloofd, als hij ooit iepnond tot opneming in den adelstand zou voordragen, maar hij heeft met de groot ste heftigheid geloochend, dot zijn partij daat ooit van zou hebben geprofiteerd. „Wij van de liberale partij handelen niet in titels" wa ren de woorden, die hij bij die gelegenheid ge bruikte. Lloyd George's hoofdkwartier heeft intusschen verklaard, dat het fonds niet op on eerlijke wijze is bijeengebracht, doch op dq- zelfde wijze als in de dagen voor de coalitie bij do liberale partij gebruikelijk was en dot het nooit anders don voor geoorloofde partijdien sten is gebruikt DE SCHULD AAN AMERIKA. Londen, 16 Febr. (H. N.) Het bedrag door Engeland in 1926 aan de Ver. Staten be taald als rente voor do schuld, beloopt 35.000.000. BOTSING TUSSCHEN SNELTREIN EN VRACHTAUTO. De sneltrein van Cambridge naar Londen botste gisteren bij een spoorwegovergang op een zwaarbeladen vrachtauto. De locomotief liep uit het spoor, terwijl de trein een snelheid hod von honderd K.M. per uur. Onder de pas sagiers en het personeel van den sneltrein zijn geen slachtoffers, maar de bestuurder von de rochtauto werd gedood EEN TREINONGELUK OP HET NIPPERTJE VOORKOMEN. Londen, 16 Febr. (H. N. Draadloos). De D-trein van Cambridge naar Londen van de North Eostcrn-spoorwegmaotschappij, die 150 passagiers vervoerde, is vandaag op merk waardige wijze aan een ongeluk ontkomen. De trein, die met een snelheid van 60 mijl per uur reed, liep in de mist op een lorrie bij een spoorwegovergang in. De lorrie werd geheel vernield en het lijk van den bestuurder werd 50 yard verder gevonden. De voorste wielen van de locomotief geraakten uit dc rails, doch, hoewel de trein hevig schommelde, bleef deze in de rails en werd een V\ mijl verder tot staan gebracht. ITALIË. het amerikaansche ontwapenings memorandum. Italië en Coolidge's voorstel. Rome, 16 Febr. (V. D.) Volgens een of- ficiecle verklaring- zou dc Itoliaanscho regee ring ten aanzien van het memorandum van Coolidge inzake de bewapening ter zee voor- loopig terughouding betrachten. POLEN. EEN BOM IN EEN KRIJGSRAAD LOKAAL. Gistermiddag hebben onbekende daders in dc voorkamer van den krijgsraad van het 11c district een bom laten ontploffen. Dc iriate- ricelc schade is aanzienlijk, maar daar er geen zitting dien dag was, werd niemand gewond. ZUID SLAVIE. DE AARDBEVING IN HERZEGOWLNA. Uit de uitvoerige berichten, die tot gisteroch tend te Belgrado uit de door de aardbevin gen getroffen gebieden zijn ontvangen, schijnt opgemaakt te kunnen worden, dat dc gevol gen minder cntastrophaal zijn don dc eerste be richten deden vermoeden. De bevolking van j Zuid-Herzegowina verblijft grootendeels in de open lucht, daar dc huizen vernield of zwaar beschadigd zijn. De poniek duurt voort. In de Skoepsjtina werd gisteren over een spoedvoor- s,tel tot hulpverleening in de geteisterde ge bieden beraadslaagd. Naar gemeld wordt, bestaat de vrees, dat dc aardbevingen in den Balkan nog niet zijn uitgewoed en dat er nog meer aardschokken 'zullen plaats hebben. RUSLAND. ERNSTIGE AARDBEVING BIJ KAMSJATKA. Het seismografisch observatorium te Tokio heeft een hevige aardbeving opgeteckcnd bij Kamsjatka, die omstreeks 10.30 voorm. gis teren begon en 4/4 uur duurde. Zij schijnt even ernstig tc zijn geweest als de groote aardbeving in Japan in 1923. De schok werd niet gevoeld te Tokio, maar wel lichtelijk in Noord-Japan. Van slachtoffers of schade wordt nog niet gewaagd. SNEEUWSTORM. Berlijn, 16 Febr. (V. D.) In den Kou- knsus bleven tengevolge van dc sneeuwstor men de treinen uit Tiflis in de sneeuw steken. Alle telefonische en telegrafische verbindingen met Batocm zijn verbroken; de stad is zonder licht. TURKIJE. DE VERHOUDING TOT AMERIKA. De onderhandelingen tc Constontinopel tus schen admiraal Bristol, den hoogen Ameri- kaanschen commissaris, cn de Turksche regee- ring, leidden tot een overeenkomst: de be staande betrekkingen zullen voor den duur van een jaar worden verlengd. De diplomatieke betrekkingen tusschen de Vereenigdc Staten en Turkije zullen onmiddellijk worden hervat. Men hoopt, dat in de komende jaren conventies zul len worden gesloten betreffende den handel, de rechten der Amerikanen, die in Turkije wonen, en de consulaire betrekkingen. BRITSCH-INDIE. DE HAVENSTAKING TE COLOMBO. Een voorstel der regeering om tusschenbeide te komen in de werkstaking von havenarbei ders is door alle partijen aangenomen. Waar schijnlijk zal vandaag het werk worden her vat. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc besprekingen tusschen Tsjen cn O'Molley. O'Malley heeft medegedeeld, dat Tsjen In den ochtend van 14 Februari een aantal ver klaringen aflegde, die voornamelijk liepen over dc rede van Chambreloin en over het on derwerp der waarborgen. Door dc verklarin gen werd een nieuwe toestand in 't leven ge roepen en de overeenkomst werd niet gctec- kend, daar O'Molley het noodig achtte den nieuwen toestond aan Chamberlain uiteen te zetten, opdat deze een besluit zou kunnen ne men. O'Molley blijft te Honkau in afwachting van nieuwe instructies. Een verklaring van Chamber lain over het uitvoeren von wapenen in China. De Engclsche minister van buitenlandsche zaken, sir Austen Chamberlain, zeidc in ant ivoord op in het Lagerhuis gestelde vragen, DE AARDBEVING IN ZUIDSLAVI6. Eon foto van Mostar aan de river Naronta. Zooals men in ons blad heeft kunnon lezen, heeft in verschillende deelen van Zuid- Slavic, vooral in Herzegowina en Dalmatiö. een ernstige aardbeving plaats geluid. De aardbeving liet zich vooral gevoelen bii Mos tar, waar verscheidene huizen instortten en verscheidene personen wer den gedood of gedeerd. dat hij cr zich volkomen van bewust was, dot de beide partijen, die in den Chinecschen bur geroorlog waren gewikkeld, van verscheiden' Europeeschc landen militaire vliegmachines en vlicgtuigb'cwapening kregen en dot zij ge bruik mankten von Europeeschc vliegers. Wanneer mogelijk werden protesten inge bracht tegen het schenden van dc overeen komst tot verbod van het invoeren van wapens in China, die in Mei 1919 namens dc Engel schc rcgccring was aangegaan, maar wegens de omzichtigheid, waarmede deze transacties werden omgeven, was het niet steeds mogelijk het juiste cn categorische bewijsmateriaal aan te voeren, dat vercischt wordt voor een doel treffend protest. Voorts leverde moeilijkhe den op het feit, dot enkele der voornaamste landen, die wapens leverden, de overeenkomst niet hadden getcckend en evenccps het feit, dot onder de mogendheden, die ze wel getcc kend hadden, verschil van opvatting bestond, wat hoor interpretatie betreft. Successen der Kantonneezen? In welingelichte kringen gelooft men, dat zich een offensief der Kantonneezen in de buurt van Tsjoetsjau, 70 K.M. ten Z.W. van Hankou, ontwikkelt. Tsjoetsjau zou door dc Kantonneeschc troepen bezet zijn. Een mcdedeeling van Soen Tsjoeon Fong. Volgens een bericht uit Sjanghai wordt be vestigd, dat Soen Tsjoean Fang, dc militaire gouverneur vun Sjanghai, een groote neder laag geleden heeft in de provincie Tsjqkinng cn teruggedreven is tot bij Hangtsjnu, waar van de val aanstaande zou zijn. Er zijn aan wijzingen, dot de troepen von Soen Tsjoeon Fong nog altijd talrijker zijn dan die zijner tegenstanders, doch blijkbaar zijn zij gedemo raliseerd. Er komen voortdurend berichten binnen, dot hcelc ofdeclingcn van zijn leger naar de Zuidelijken ovcrloopcn. Zijn hoofd macht is blijkbaar ten W. van Hongtsjau te ruggetrokken, waar zij zich voor het laatst opstelt. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE PRESIDENTS VERKIEZINGEN IN 1928. Butler niet enndidoot. Dr Butler, rector van de Columbia Univer siteit, heeft verklaard, dat hij niet van plan is, zich voor de presidentsverkiezingen in 1928 candidoat te stellen voor dc repubhkcinsche partij. Deze verklaring heeft in republikeinsche kringen in den staat New York groot opzien verwekt HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS MEMORANDUM. Engeland wil met dc dominions overleggen. De Engclsche rcgccring roodplecgt met be trekking tot het voorstel van president Coo lidge inzake het bijeenroepen van een nieuwe conferentie nopens de bewapeningen ter zee haar dominions. In verband hiermede, cn ook in verbond met het raadplegen von de daar voor in aanmerking komende ministeries, zal het nog cenigcn tijd duren, voordat dc Engcl- scjhc regeering kan overgaan tot het opstellen van haar antwoord. Amerika en Fronkrijk's .afwij zende houding. N c w-7 ork, 16 Febr. (V.D.) Het afwij zende ontvvoord von Frankrijk op het voor stel Van president Coolidge inzake de beper king van do bewapening ter zee, is gisteren avond te Washington ontvangen. In bevoegde kringen verluidt, dnt president Coolidge uon zijn voorstel vasthoudt cn zelfs zou overwegen een conferentie te houden zonder deelneming vnn Frankrijk. Do Ameriknonscho rcgccring is von oordeel, dot wanneer men dc ontwape ningskwestie in haar geheel wij oplossen, men over ecnigc jaren nog even ver' zol zijn als thans. EEN LAWINE IN CALIFORNIA Verscheidene dooden cn ge wonden. Tengevolge van een lawine, die oen mijn- kampement tc Big Creek verwoestte, werden elf personen gedood en een twintig tól ge wond. Drio slachtoffers worden nog vermist. EEN ORKAAN IN CALIFORNIA. New-York, 16 Febr. (H.N.) Een hevige orkaan heeft Californië geteisterd en overal groote schade aangericht. Vele huizen zijn ingestort en enkele dorpen zijn bijnageheel verwoest. Het aantal persoonlijke ongelukken schijnt echter niet zoo groot tc zijn. Maatre gelen zijn genomen om hulp tc verleenen. HEVIGE OVERSTROOMINGEN. Verscheidene slochtoffcrs. San Francisco, 17 Febr. (V. D.) Dc overstroomingen longs de kust van den Groo- ten Oceaan hebben groote schade aangericht; 24 personen zijn gedood. Een groot aantal treinen is onderweg blijven steken. De boeren vluchten van hun bezittingen. Dc stad San Diego is geïsoleerd. Menigeen is een held als het gevaar voor bij is. naar het Engelsch van E. F. BENSON. 9 „O, Hany was een ezel I" zeidc de andere, „maar er is niets om zich ongerust over to maken. Hij heeft een kou, en nogal een leelijke kou te pakken, en verstandiger dan gisteren, blijft hij ten minste in bed Is dat een Punch? O, dank u heel veel maal" Mr. Francis liep noar het raam, stak een d- garet op e- wierp haar dadelijk weer weg, zon der nog een trekje gedaan te hebben „Wat denk je, zou Harry het soms ^prettig vinden rIs ik hem wat voor ging lezen." Geoffrey keek op met een ingehouden glim lach. „Ik geloof, dat het 't beste is hem aan zijn lot over té laten," zeide hij. „Ik ben zoo even nog bij hem geweest. Hij is nijdig als een spin en wou niet negen mij spreken, toen ben ik %aar weggegaan." „Maar dat is zoo niets voor hem," zeide m». Frands, „dan moet hij ziek zijn, dan moet hij wel echt 2iek zijn." Geoffrey begon nu te begrijpen, wat Harry den vorigen dag gehinderd had. „Als ik u was, zou ik mij in 't geheel niet over hem ongerust maken", zeide hij, „een mensch gaat zoo gauw niet dood van een hoofdverk oudheid." „Zou ik niet om den dokter sturen?" vroeg mr. Francis, „wij konden dan aan Harry zeg gen, dat hij toevallig hier was om hem te spreken over het een of onder geval in het dorp en dat hij raad kwam inwinnen. Dan kon den wij zijn opinie eens vragen. Ik vind, dat in zulk een geval, men wel een leugentje om bestwil mag gebruiken." Geoffrey sloeg de Punch dicht„Ik zou niets van dat alles doen, als ik u was," zeide hij, „wat een vreeselijk weer is het van mor gen I Zal ik u weer eens accompagneeren?" „Neen, dank je, mijn beste jongen," zeide mr. Francis, „ik heb geen moed oin vanmorgen te spelen Misschien is Harry ook net ingedut, dan zouden wij hem misschien nog hinderen ook." Deel m. HOOFDSTUK IV. De levensgeschiedenis van mr. Francis. Harry Vail bezat een eenvoudig, sombcj huis in Cavendish Square, terugstootend voor hen, die er van de straat naar keken, ontmoe digend voor hen, die van het huis af op de straat keken Het was gemeubeld in den zwaien en duren Victoria-stijl en overal blonk massief mahoniehout je tegen. Gedurende zijn minderjarigheid was het verscheidene jaren verhuurd geweest, maar toen hij meerderjarig werd, had hij het zelf weer genomen, en ter wijl de sombere en donkere Februari-maand en het hooge water Vail meer geschikt maakten voor amphibieën, dan voor een gewoon mensch, kwam hij hier oro in nril de meer ge- meenzamen mist van Londen te genieten. Het Parlement was weer bijeengekomen, de straat wegen waren nu verlaten en Harry begon in te zien, dat niettegenstaande zijn bewering, dat hij geen enkelen vriend had, er verschei dene huizen waren, die gastvrij de deuren voor hem openden en hem welkom heetten. Vrien den van zijn vader, zijn eigen kennissen, allen voelden zich aangetrokken tot den jongen man, om wien een zeker romantisch waas lag, iets dat in onzen prozalschen tijd wordt op prijs gesteld. Hij was jong, had iets aantrekkelijks in zijn voorkomen, hij stond geheel alleen op de wereld, met den last of de glorie van een grooten naam op de schouders en de men- schen ontdekten in hem een prettige, jeugdige bescheidenheid, gepaard met een besliste onaf hankelijkheid, die, terwijl hij van niemand een gunst wilde aannemen, toch scheen tc hunke ren noar vriendschap, en als hij die eenmaal verkregen had, zich er dan als een stom dier, met een stille, onmiskenbare donkbaarheid, in te koesteren. Het besef van zijn eenzaamheid was hem waarschijnlijk duidelijk geworden in het jaar, dat hij vóór zijn meerderjarigwordeu had doorgebracht in Frankrijk en Duitschland om zich die talen eigen te maken; en in hoofd zaak had hij toen gelijk Maar op zijn leeftijd veranderen zulke dingen gauwde jonge man, die zich niet uit, en zijn gezichtskring niet verruimt, moet, dat is zoo goed als zeker, zich van alles uitgesloten gevoelen. Een maand na zijn aankomst te Londen was er geen sprake van, dat dit laatste ziekelijke proces Iets te maken had met Harry. Op een avond zaten hij en Geoffrey in da rookkamer van het huis in Cavendish Square in druk gesprek, onder het drinken van een whisky-soda. Zij hadden bij een vriend gedi neerd en Horry hod Geoffrey overgehaald nog een uurtje met hem mee tc gaan, alvorens hij naar huis ging. „Neen, ik ben zeker niet bijgeloovig," zeide hij, „maar als ik 't wel was, dan zou ik zeker onder den indruk zijn van hetgeen cr voorge vallen is. Ik heb nog nooit van een tocvalligct samenloop van omstandigheden gehoord. Her» inner je je nog wat er op den beker stond „Als Voil's beker is verdwenen, dan is niet» u tegen. Vuur, noch Vorst, noch Regen Is Vail's beker weer verschenen, vrees don al lerwegen, Vuur, cn Vorst en Regen." Zoools je weet gleed ik uit op de trap, juist twee dogen nadot ik den beker gevonden had, toen wij gingen jagen en verstuikte toen mijn enkel Jij zegt, dot dat kwam omdat ik niet voor mij uitzag en dot ben ik met je eens. Da bijgeloovige zegthet is Talisman, dot is dus dc vorst. Zoodra ik weer beter was, ging ik weer op jacht, werd doornat en vatte een erge kou Omdat ik niet dadelijk van kleeren verwisseld heb, zeg jijhet is de Talisman, zegt de bijge loovige dit is de regen. En eindelijk, juist op den dag van je vertrek, struikel ik over bet haardkleed, val in het vuur en verbrand bijna de helft van mijn haar I Nu, als dat dan het vuur niet is, dan weet ik niet, wat het dan wel is. „Vrees dan allerwegen, vuur en vorst en regen-," moet je weten. Ik heb nu van allo drie geleden, maar als de oude Francis mij alleen maar een verkoudheid en een verstuik ten enkel en een brandwondje kan bezorgen, don trok ik mij niet veel van zijn toovermacht aan. Maar ik heb nu den tol betaald en nu ga ik mijn aandacht aan onzen Talisman wijden Goede hemel, wat ben ik aan het doorslaanl" „Het zal mij benieuwen of je er niet al een beetje in gelooft," zeide Geoffrey. „Als hij van mij was, dan zou ik dat ellendige ding zoo in het meer gooien, niet omdat ik cr aan ge loof, maar uit angst, dot ik er op een goeden dog eens aan zou gaan gelooven. Want ga je er eenmaal aan gelooven, dan ben je weg-ook." „Ik verzeker je, dot ik cr niet aan geloof," zeide dc andere, „en daarom zal ik dot ellen dige ding moor niet in het meer gooien; cn dat zou jij ook niet doen,* als hij van jou was. Maar als ik eraan geloofde, Geoff, dan zou cr nog meer rpden voor zijn, om hem te houden. Zie je dan niet, dnt ik de proef heb doorstaan cn dat mij nu de beloóning wacht. Zoo moet men de zaak bekijken. Niet dat ik het' zoo bc schouw, dat moet je goed begrijpen; ik zeg alleen wat een vremde samenloop van om standigheden I En dat kan je toch niet ont kennen, dnt dot zoo is." „Wat heb jc er mee gedaan?" vroeg Geof frey „Met dat ellendige ding? Het is in Vail. Oom Francis is daar ook. Ik had gewild, dat hij hier bij rtu'j in Londen was gekomen, maar hij wilde niet Nu, daar is toch ook wel iets wreeds in, Geoffrey. Goede God I Mijn bloed kookt als ik er aan denk I" „Als je aan wat denkt „Aan dat voortdurende ongeluk, dat mijn oom zijn levenlang achtervolgd heeft; van die vreeselijke verdenking ja, het is eigenlijk geen verdenking, zoo duidelijk uitgesproken is het niet welke hem schijnt te vervolgen. Verleden avond nog toen ik bij Lady Oxted was en toevallig zijn naam noemde, zeide zij niets, maar begon dadelijk over iets anders te spreken. O, neen, het was niet maar loutec toeval ik heb het al meer gemerkt." (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1