DE EEMLANDER" BUITENLAND. Thé-Dansant AÜONNEMENISPRUS 5 "*?deD vo°' PRIIS DER ADVERTENTIE met Inbegrip van eca EERSTE BLAD. Berg-Hotel UIT DEN OMTREK. 25e laargang No. 198 loort2.10, per miindf 0.75, idem franco per post f 3,—, per week (met eratij rtrteker ng tegen ongelukken) r 0.17* afzonderlijke nummers f C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VAtKHOFF. ARNHEMSCHERP0^RTWAL 2A. POSTREKENING N* 47910. TEL INT 813. Zaterdag 19 Februari 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen et) Ucldadlgheids-adve.tentiën «ooi de helft der prijs- Voor handel cd bcdrijl bestaan teer voordceligc bepalingen «oor het advcrtecrcn licne circulaire, bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. HET BESTUUR VAN HET SAARGEBIED. Ontslag van den voorzitter der regecringscommissie. De voorzitter der tegecringscommlssic voor het Saargebied, Stephen, heeft oen den secre taris-generaal van den Volkenbond schriftelijk zijn ontslag aangeboden met ingang van 31 Maart. DUITSCHLAND. INTERNATIONALE PERS TENTOONSTELLING. Keulen, 18 Febr. (H.N.) In 1928 wordt te Keulen een internationale perstentoonstel ling gehouden, waarvoor grootc belangstelling blijkt te bestaan. Ook van de zijde van het buitenland wordt grootc belangstelling ge toond. Men verwacht, dat de tentoonstelling veel tot verbetering von het technische gedeel te van de bladen zal bijdragen. HET GESCHIL IN DE METAAL NIJVERHEID. B e r 1 ij n, 18 Febr. (H.N.) De besprekin gen in het rijksministcric van arbeid tot bij legging van het loonconflict in dc Lcipziger metaalnijverheid, hebben tot geen resultaat geleid. DUITSCHLAND EN DE 8-UREN-DAG. De regeeringspartijen in den rijksdag zijn het eens geworden over de wet tot regeling van den arbeidstijd, op de kwestie na van de vrij willige overuren, die in de wet niet ter sprake komteen subcommissie zal uitmaken of deze wettelijk toegelaten kunnen worden. UITSLUITING VAN 150.000 ARBEIDERS. De vereenigingen van industricelen besloten tot de uitsluiting over te gaan von 150.000 ar beiders op Zoterdag. DE ZAAK-VON KEUDELL'. Een communistische interpellatie. B e r 1 ij n, T 8 F e b r. (H. N.) De communis tische fractie van den Pruisischcn landdag heeft naar aanleiding van de verkloring, welke rijkskanselier dr. Mar? op II Februari over do zaak-Keudell heeft afgelegd, een motie ing»> diend, waarin het Pruisische ministerie ge vraagd wordt of het juist is, dat het ministerie Von Keudell, den aanhanger van Kopp, weer in den staatsdienst heeft willen opnemen, zon derdat vooraf een onderzoek was ingesteld en dat dc wederaanstelling slechts niet is doorge gaan, daar Von Keudell zelf geweigerd heeft Voorts wordt gevraagd, welk ressort van het staatsministerie bevoegd was om dc zaak- Keudell te behandelcr cr of het staatsministerie bereid is het gèheele materiaal omtrent het op treden van Von Keudell tijdens dc Maartdogen van 1921 aan den landdacr voor te leggen. COMMUNISTEN VEROORDEELD. München, 18 Febr. (H.N) Voor de rechtbank te München hebben verschillende leden der communistische partij terecht ge staan wegens overtreding van de wet tot be scherming van de republiek, doordien zij deel hebben genomen aan een verboden vergode- ring Vier beklaagden werden vrijgesproken, terwijl er 3 tot gevangenisstraf van 3 maanden zijn verootdeeld. VEROORDEELING WEGENS VERDUISTERING. Berlijn, 18 Febr. (H NIn het proces wegens verduistering van gerechtelijke akten zijn verdere vonnissen geveld. Dc koopman Littauer is tot 4 maanden gevangenisstraf ver oordeeld De assessors Schot4, en Rosse! kre gen ieder 9 maanden gevangenisstraf, terwijl de reeds in het eerste proces veroordeelde in specteur Pahlke wegens omkooping nog tot een jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld. BRUTALE OVERVAL. München, 18 Febr. (HN) Gisteravond werd de vrouw von een vertegenwoordiger van een groo'e sigaieltcrfnbripk opgebeld door iemand, die haar nan wilde spreken, waarop de vrouw Ie kennen gaf, dat haar man niet thuis was Kort daarop drongen 2 jongeman nen haar woning binnen en brachten haar een slag op het hoofd toe, waardoor zij bewuste loos werd. Toen zij weder bijkwam, bleek het dat een partij van 10,000 sigaretten gestolen FRANKRIJK. DE VERHOUDING TOT POLEN. Doumerguc naor Warschau? Parijs, I 8 F c b r. (H.N) Volgens een be lacht uit Worsrhau aan hel Petit Journal wordt op het oogenblik tusschen Parijs en Warschau van gedachlnri gpvissrid |pr voorbereiding van een bezoek in het a.s. voorjaar vnn don pre sident der Fronschc republiek aan Warschau en van den president van Polen aan Parijs. SADOUL GEHANDHAAFD ALS LID DER BALIE Het Hooggerechtshof te Parijs heeft het be sluit van den raad der orde van advocaten vernietigd, zoodat Sadoul weer tot de Parijsche balie zal worden toegelaten. DE WERKLOOSHEID. P a r ij s, 18 Febr. (V. D.) Het Journal Of- ficiel meldt een uitbreiding van dc werkloos heid Het aontalwerkloozcn bedroeg deze week 73.632 tegen 54.434 in de week tevoren. ITALIË. EEN POSTD1EFSTAL. De Corriere d'Italia bericht, dat op de lijn Turijn Btindisi een postwagen is geforceerd en dat de inhoud van 27 postzakken, die elk een waarde van 2000 dollars bevatten, is ge roofd. OOSTENRIJK. DE MOORD OP GROSSAVESCU. Dc dodere* ontoerekenbaar De vrouw van den tenor-zenger Grossavescu die dezer dogen hoor man vermoordde, zou, naar verluidt, een onderzoek ondergaan be treffende haar geestvermogens. Haar gedragin gen no het plegen der dood zouden er op wij zen, dat zij haar verstand heeft verloren, hoe wel deze toestand misschien van voorbijgaan- den aard is. ROEMENIE. MARCEL CACHIN WORDT DE TOEGANG TOT ROEMENIË GEWEIGERD. Aon do Fronscho pers wordt uit Boekarest geseind, dat aldaar voor het station, waai, naar men verwachtte. Marcel Cochin zou aan komen, kloppartijen hebben plaats gohod tus schen nationalistische studenten en arbeiders Er werden 50 communisten gearresteerd. Naar aanleiding van deze opstootjes heeft de Roemeenschc regeering Cochin den toe gang tot Roemenië verboden. BULGARIJE. -TT— DE ECONOMISCHE CRISIS. Bulgorijc zal zich tot den Volkenbond wenden. Belgrado, 18 Febr. (H. N.) Naar de bladen melden, zal dc Bulgaorsche regeering zich met een adres tot den Volkenbond wen den teneinde om verlichting von de lasten te vragen, die uit de schadevergoeding voort vloeien. Tengevolge vnn dc economische crisis is het land volgens dc regeering niet meer in staat deze lasten te dragen. TURKIJE. DE VERHOUDING TOT AMERIKA. De overeenkomst geicckcnd. De overeenkomst tusschen de Vereenigde Staten en'Turkije, waorbij de bestaande toe stond voor den duur van een jaar wordt ver lengd, is geteekend. CHINA.. RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke rc-gel meer 1 - DE KANTONNEESCHE MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN TSJEN. De laatste tijden heeft veel van zich laten spreken de minister van buijenlandsche za ken van Kanton, Tsjen. die. naar verluidt, in zijn jongste zoo gezegd laatste, compromis voorstellen de erkenning cischt van de Kan- tonnceschc regeering als dc eenigc regce- ring van China, verder dc belofte der Engel- schc regeering. dat deze niet met Peking zal onderhandelen en tenslotte, dat geen ver dere troepen te Sianghai aan land zullen worden gezet. DE VERWARRING IN CHINA. De houding der Britsche rcgcering. Londen, 18 Febr. (V D.) Het kabinet heeft gisteravond den toestond in China be sproken en zich in het bijzonder beziggehouden met de onderhandelingen te Honkau in verband met de telegrammen van O'Malley cn het com- mcnt°ar doarop van den Britscben gezant te Peking. Aan O'Moüey werden nieuwe instruc ties gezonden. De berichten over de gevechten tusschen de elkaar bestrijdende Chineesche troepen zijn verward.. De meeste persberichten melden, dat de nationalisten uit Kanton Hink opgerukt zijn naar Hangtsjou, welke plaats evenwel nog in honden von de troepen van Soen Tsjoean Fang zou zijn. Volgens telegrammen uit Sjanghai komen daar vluchtelingen uit de omgeving van Hangtsjou aan tengevolge van het terugtrek ken von de troepen van Soen. morgen (Zondag) Het is dc bijzondere kwaliteit van MAN SION POLISH dio haar ongeëvenaard maakt voor het onderhoud van Meubelen, Ilout- graniet- of Parketvloeren cn Linoleums. Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij RECKITTS Rotterdam. Dc onderhandelingen tusschen Tsjen cn O'Malley. Uit Londen wordt bericht, dat als uitvloeisel der Donderdagavond gehouden beraadslagingen van het Britsche kabinet aan den Britschcn gezant to Peking nieuwe in: ructics zijn ge zonden ter doorzending aan O'Malley, die de lijnen aangeven, langs welke dc onderhande lingen kunnen worden voortgezet. Met het oog op dc jongste gebeurtenissen is het mogelijk te voorspellen, of deze instructies zullen leiden tot de onderteekening van een plaatselijke overeenkomst met betrekking tot den tockom- stlgen status van Honkau. Minister Chamberlain heeft verleden week verkloord, dat dc Britsche rcgeèring bereid is dc overeenkomst te onderteekenen ook Tsjen heeft zich, naar bericht wordt, daartoe bereid verkloaid. Men mag dus verwachten, dat de moeilijkheden, die onlangs aan dc ondertee kening in den weg stonden, uit den weg ge ruimd zullen zijn. Gehoopt wordt dat, als een maal deze plaatselijke overeenkomst getee kend is, dit misschien het begin zal zijn van een algemeenf regeling. Het is de politiek der regeering met een plaatselijke kwestie tc be ginnen, om daarna met de behandeling der algemeene aangelegenheden aan te vangen Dc Kantonncezen veroveren Ningpo. Ningpo, 90 mijl ten z.o. van Hantsjau, Is volgens een bericht uit Sjanghai, door dc Zui delijken genomen. Dc troepen, ie Ningpo heb ben ontruimd, zijn over zee te Sjanghoi aan gekomen. De vluchtelingen stroomen naar Sjanghoi. Dc terugtocht von een groot déél van het leger van Soen-Tsjoean-Fang naar Kiangsi wordt voortgezet. Er zijn gistermiddag meer don 4000 vluchtende soldaten te Sinnghai aangekomen. Aon het grootc station, dot aan de grens van de internationale nederzettingen ligt, komen stroomen vluchtelingen aan. Soen houdt te Nanking stond. Hij keurt dc Engclschc expeditie goed. Soen Tsjoen Fang houdt te Nanking stand in weerwil von zijn debacle in Tsjekinng. In een interview gaf hij zijn instemming tc ken nen met de Britsche troepenexpeditie naar Sjanghai Soen zeide verder Ik weet, dat de beweging der Britsche troe pen bet uitvloeisel is van een krachtige pro paganda tegen Groot-Britonnië en do bols jewistische agitatie onder leiding der sovjet- regeering, die dc ernstigste verliezen voor dc buitenlanders tot gevolg hebben gehad. Wij bestrijden de krachten, wier bedrijvigheid het zenden van Britsche troepen nondig heeft ge maakt. Wij vreczen niets voor China van het resultant van een expeditie, in dezen geest ge zonden. Hangtsjou staat in brand. B ct 1 ij n, 18 Febr. (V D.) Volgens een bericht uit Peking staat Hangtsjou, een stad van 730.000 inwoners, in brand. Een anti-Britschc zeelieden- staking gepropageerd. Dc zeeliedenbond in de provincie Kwan-toèng in Midden-Chino maakt propaganda voor het afkondigen von de algemeene staking van Chi neesche zeelieden op Engelsche schepen voor geheel China. De bond beweert, döt de Engel sche „imperialisten" meer den 400 Chinee sche arbeiders hebben vermoord. Een Chinccsch generaal terecht gesteld. Londen, 18 Febr. (H.N.) Uit Tientsin wordt non de Times gemeld, dot gisteren een Chineesche generaal in dc inboorlingcnwyk in het openbaar terecht is gesteld Hij moet be kend hebben van zijn ambt gebruik tc hebben gemaakt om welgestelde Chineezcn to beroo- ven. De beweging tegen dc vreemdelingen. Uit berichten van de Jangtse-vollei blijkt, aldus een Londei^sch telegrom, dat dc nnti- vreemdelingen-octic te Tsjoengking, Itsjong en Isjungsin nog steeds voortduurt. Het is niet duidelijk, of dc plaatselijke Chineesche overheden onwillig zijn deze beweging tegen te gaan, dan wel of zij hiertoe niet bij mochto zijn. Schadevergoeding wegens mis handeling van ccn Duitschcr. B c r 1 ij n, 18 Febr. (V. D.) Nationalistische rogceringspersonen hebben, naar uit Hankou wordt gemeld, den Duitschen koopman Bur- mcister. die, zooi's bekend, op 3 Januari j.l. door Chineezcn werd mishandeld, zóó, dat zijn overbrenging naar het ziekenhuis noodza kelijk was, een schadcverboeding van 3500 dollar toegekend. VEREENIGDE STATEN. EEN SCHEEPSRAMP. Een Amcrikoonsch schip vergaan. Een Lloydsbericht uit Manilla meldt, dat het Amerikaansche s.s. Elkton van Sjanghtii on derweg naar New York, naar men vreest, met man en muis vergaan is. Dc kapitein van het Amerikaansche s.s. Liberator heeft gerappor teerd, dot hij sporen von olie heeft waorgeno» men rond de plek, woor het schip, naor men aanneemt, vergaan is. DE STORMEN. Ernstige schade. New York, 18 Febr. (H. N.) Uit Louisi ana, Georgia, Missisippi en Texas komen nog steeds berichten omtrent dc schade, door dc stormen oldnnr aangericht. Vooral dc katoen plantages in Texas zijn ernstig geteisterd en verschillende dorpen zijn geheel vernield Het aantal dooden cn gewonden is zeer belnngrijk. MEXICO. DE PETROLEUMWF.TGEVING. Het Mexicoansche antwoord aan Kellogg. Het Mexicaansche departement von nijver heid heeft zijn antwoord openbaar gemaakt op dc verklaring van Kellogg. Dit ontkent, dot er maar vier aanvragen voor bevestiging van con cessies zijp ingekomen cn zegt, dot alleen van dc 16 Amerikaansche maatschappijen, die pe- trolcumterreinen in Mexico beztten. de helft die aanvraag reeds heeft ingediend. Van dc 146 pctrolcummoatschnppijen, die in Mexico hun werkzaamheden uitoefenen, hebben er 125 de nieuwe wet reeds aanvaard. MIDDEN-AMERIKA. DE BURGERSTRIJD IN NICARAGUA. Dc Amerikaansche interventie. Londen, 18 Febr. (H.N.) Het Ameri kaansche departement van marine heeft, vol gens een Hegram uit Washington, nog 14.000 man marinctroepen naar Nicaragua gezonden. VERSPREIDE BERICHTEN. MISHANDELING IN EEN MUN. Kattowitz, 18 Febr. (H. N.) Doordien op den mijn Cecilia 240 arbeiders opgezegd waren, ontstond onder het mijnpersoneel grooto gisting. Een ingenieur cn een opzichter werden door de mijnwerkers ernstig mishandeld. Dc politic moest ingrijpen om de orde tc her stellen. MIJNONGEVAL. Kattowitz, 18 Febr. (H. N.) In een mijn bij Dombrowa is door onvoorzichtigheid van «•en mijnwerker een dynamietpotroon gespron gen met het gevolg, dat hij zelf gedood cn 2 arbeiders en 2 vrouwen levensgevaarlijk ge wond werden. ZWARE SNEEUWVAL IN OPPER-SILEZIË. Door den zworen sneeuwval in Oppcr-Silezië ontstonden op vele plaatsen belangrijke ver» keersstoornissen. VULCAAN IN DEN KAUKASUS IN WERKING. B e r 1 ij n, I 8 F e b r. (V. D.) De bloden mel den, dat volgens medcdeelingen van zeelieden, die te Constonzo zijn gearriveerd, de vulkaan .Sorin" in den Kaukasus, aan de kust van dt Zwarte Zee, tot uitbarsting is gekomen. De ehcclc omgeving werd door den lavostroom cn den aschregen zwoor geteisterd. Er werden tal van personen gedood. ERNSTIGE AARDBEVING IN NOORD-AZIË. Rome, 18 Febr. (V. D.) De seismograaf van het meteorologisch instituut te Foenza heeft een aardbeving geregistreerd op onge veer 8500 K.M. afstand. Men meent, dat deze aardbeving in Noord-Azië heeft plaats gehad. De registratie duurde bijna onafgebroken viar uren lang. Dc schokken waren van gvoote hevigheid. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. Morktplonncn. Roming inkom stenbelasting. Interpellatie. Geheim. Gisteren, in de mlddogzitting van den Utrechtschen rood werd de voordracht tot hot maken van een gewapend betonschocilng oan den westkont vnn do veilinghoven, woormedo 32.000 gemoeid zul zijn hoewel met dit hedrog nog onder het voor dc uitvoering der markt- cn' vcilingsplonncn toegestane credlct wordt gebleven door wethouder De Waal Molefijt verdedigd, nadat hierop door de her ren De Wccrd, Bottcrwcg, v. Nierop cn Van Zinnicq Bergmonn gisteren critick was uitge oefend. De heer De Wcerd (S. D.) vei zette zich* thans tegen het breeder maken van dc veiling- haven, ccn punt dat eveneens in deze voor dracht was opgenomen cn waarvoor 5000 werd gevraugd. De haven zou dan een broedt» van 30 m. inplauts vnn 25 m. kunnen krijgen. Door den heer Bekkcr (R. K.) werd ccn voor stel ingediend alsnog over tc gaan tot het gra ven van een tweeden havenarm op de markt terreinen een onderdeel dnt de rood inder tijd uit bezuinigingsoverwegingen von do oor spronkelijke morktplonncn hod afgevoerd. Do heer Bekkcr zou dezen hovcnorm willen laten graven met het oogmerk oan wcrkloozcn ar beid te verschaffen. Getracht zou dan mocton worden den steun vnn rijk cn provincie voor dezo werken tc verkrijgen. De wethouders Dc Wool Molefijt cn Smul ders waren van oordeel, dut geen directe be slissingen over dit voorstel konden worden ge nomen maar adviseerden het ter bespreking in honden van B. cn W. om bericht en rand to 6tcllcn. In verbond met dc werkverschaffing juicht» wethouder Smulders het voorstel toe, waorbij hij mededeelde dat het nnntnl wcrkloo- zen dit Jaar grooter was dan de laatste drie jaren het geval is geweest. Overeenkomstig het door de wethouders gegeven advies werd be sloten. De aan de orde zijnde voordracht werd in tweeën gesplitst. Bij dc vcrbrccding vnn de ho ven, stookten de stemmen 16 tegen 16. De aan leg van een betonschocilng werd vervolgens z. h. s. goedgekeurd. De voordracht van B. cn W. om de vermoe delijke opbrengst van de „belasting naar het inkomen" over het belastingjaar 1926 2 7 bij een factor van 52 tc ramen op 3.500.000, ondervond bestrijding van den heer Swano (oud N. K. P.) Het voorstel is volgens dit raadslid niets an ders dan een middel woordoor B. cn W. niet behoeven tc zoeken naor 500.000 van hot millioen op de begrooting voor 1927. Hij achtte deze trouvuille onrechtmatig en slecht in de gevolgen. Misbruik zal er later uit voort» vloeien. De wethouder van financiën, mr. Dc Boer, die de voordracht verdedigde, merkte op, dot wat hier wordt voorgesteld in overeenstem ming is met do werkelijkheid dc opbrengst van de belasting over 1925/26 en tevens volkomen geoorloofd. De voordracht werd hierop aangenomen, waarbij alleen dc hceren Swane, Vcrmooten, Botterdcg cn Van Becck Colkocn tegenstemden. Dc heer Sclteur (R K. Volkspartij (vroeg bij intcrpcllutie inlichtingen omtrent de uitbrei ding van het aantal wnchtdngcn voor wcrkloo zcn. Na de beantwoording door wethouder Smul ders, wees de heer Nierop (A. R.) op de on zekerheid in do berekening von dc wochtda- gen. Spr. informeerde wanneer de circulaire, toegezegd in de vergadering von de werkloos- heidscommissic waorbij deze mnterie zou wor den geregeld, zou verschijnen. Reeds drie wc*" ken geleden is deze circulaire aangekondigd. Dp heer Lombeek (S. D.) toonde met een aantal concrete gevallen de onzekerheid in do bewuste regeling aan. Wethouder Smulders zegde toe een onder zoek naor bepaalde gevallen te zullen instel len. Om half vijf werd hierop de openbare ver gadering andermaal in cene met gesloten deu ren omgezet, terwijl vermoedelijk ook do avonduren in diep geheim zouden wórden doorgebracht. In de avondzitting werd alleen in openbaro vergadering herstemming gehouden over het punt waarover 's middags dc stemmen met 16 tegen 16 staakten. Thans werd ook dit gedeel te der voordracht (het verbroeden vnn de ha ven tot 30 m.) aangenomen met 19 tegen 15 stemmen. Hierna volgde weder een vergadering met gesloten deuren. JUBILEUM VAN EEN KLOKKENSPEL. De herdenking van bet 150-jorig bestaan von Nijkcrk's carillon. N ij-kerk. Dit jaar zal* het anderhalve eeuw geleden zijn, dut het vooral om zijn mooien toren alom in den lande bekende stadje Nij- kerk in het bezit van zijn mclodieuse klokken spel is gekomen. Zeer terecht waren een aantal vooraan staande ingezetenen van oordeel, dat dit ju bileum niet onopgemerkt voorbij mocht gaan," welke zienswijze vooral ook het -gemeentebe stuur was toegedaan. Vandoar dat de burge meester deze Veck het comité, gekozen uit afgevaardigden der verschillende vereenigin gen alhier, hetwelk.het 150-jarig bestaan van bedoeld carillon feestelijk wenscht tc herden ken, officieel heeft geïnstalleerde. Na nogmaals het grootc ingenomenheid met het plan van het comité tc hebben betuigd, gaf Z.Ed. Acht bare een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van dit carillon. Ten slotte zeide dc burgemeester de volle medewerking too van het gemeentebestuur met de plannen, die het comité later zal kenbaar maken. In het comité hebben zitting dc heeren H. Teygeler, voorzitter; W. Vlceming Jr. sccr.j D. Wassink, W. de Zoeten, L. van Slootcn en

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1