Piano-Aanbieding. Lampekappen. L. J.LUIJCX&Zoon buitenland. feuilleton. DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS f5 ""°dCD voor'w* PRIJS DER ADVERTENTIE met Inbegrip via een EERSTE BLAD. Perzina. f 750.- Klein Adam f 675.- Ibach f 725.- Mesf 520.- Steinmetz f 550.- N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zonder Raam- of Buitenantenne De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 203 looit/2.10, p«r maand/*0.75, Idem franco per port 3.—. per weck (mei gratis Terrekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMÜtSFOORTSCH DAGBLAD i» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpo&«TWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT. SIS. Vrijdag 25 Februari 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanble- dingen en Ücldadigheids-adve.tentiëo voor de helft der prijs. Voor handeJ en bedrijf bestaan teer voordeclige bepalingen voor Wet adverteeren. Ecne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. IOEBE GEOPEREERD. Gistermiddog-is de voorzitter \an den rijks dag,. Locbo, wegens blindedarmontsteking gc- opcfcerd De correspondent van het Hbl. te Berlijn be richt nader, dat de operatie goed is vcrloopen maar gisteravond heeft dr. l.oebe hooge koorts gekregen Zijn toestand wordt niet ongevaar lijk geacht. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Macdonald over dc Britsche protestnota. Omtrent dc Britsche nota aan de sovjet- regeering verklaarde dc leider der Labour Party, Macdonald, dat hij instemde met het zenden van een protest, maar wanneer de nota de eerste stap was op den weg naar het afbre ken der betrekkingen, dan diende z. i. de re geering ten ernstigste gewaarschuwd tc wor den, dat dit alleen tot steeds grooter moeilijk heden zou leiden en den kwaadwilligen nog meer vrijheid zou geven Engeland in de ge- heelc wereld te schaden DE COMMUNISTISCHE PROPAGANDA Londen, 2 4 Febr. (H.N.) Aan den mi nister van binncnlondsche zaken is in het la gerhuis de vraag gesteld, of hij op de hoogte v;ns van het anti-Engelschc optreden in En geland van sommige communistische propa gandisten, die door de derde internationale be taald worden. De minister antwoordde, dat zijn aandacht voortdurend op deze aangelegenheid is geves tigd en dot hij daarop zeer nauwkeurig het oog houdt en, zoo dit noodig mocht zijn, ver dere volmachten zal vragen. In antwoord op een vraag omtrent de de portaties van Russen zeide de minister, dot het aantal dergenen, die sedert het einde van den oorlog tot op heden uitgezet zijn, 75 be draagt. Sedert hij aan het bewind is, is nie mand uitgezet. SIR CHARLES HARINGTON. Luitenant-generaal Sir Charles Harrington is tot generaal bevorderd. Harrington was in 1922 opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Constantinopel, toen een geschil tusschen dc Britsche en Turkschc troepen onvermijdelijk scheen. Do toestand werd voor een groot deel door zijn tactvolle houding gered, aldus een draadloos bericht. DE GOUVERNEUR DER BERMUDA EILANDEN. Volgens een draadloos bericht is luitenant- generaal Sir Louis Bols tot gouverneur en op- pedbevelhebber der Bermuda-eilanden be noemd SUCCES VAN LABOUR BIJ EEN TUSSCHENTÏJDSCHE VERKIEZING. De Arbeiderspartij heeft bij een tusschcntijd- schc verkiezing in hot district Stourbridge (Worcestershire) met meer dan 3000 stem men boven den conservatieven candidaot dc zege behaald. Bij de vorige Lagerhuisverkiezing in dit district bedroeg de meerderheid der con servatieven omstreeks 2000 stommen TSJECHO-SLOW AKI JE. EEN DUITSCHE SOCIALIST VEROORDEELD. De rechtbank te Reichcnbetg heeft het Duit- sche socialistische kamerlid Krebs op grond van dc wet tot bescherming van dc republiek wegens een artikel over den „Deutschen Hei- mntbund" in de Sudeten veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De rechtbank verklaar de den beklaagde schuldig aan ondersteuning eener geheime vereniging, die tegen het be staan van den Tsjecho-Slowakischcn staat ge richt is. POLEN. ZESVOUDIGE MOORD Warschau, 24 Fcbr. Te Gross-Torpi- na in Polen heeft dc zoon van den burgemees ter van het dorp, Lewandowski, zijn uit zes personen bestaand gezin vermoord. (Tel.) EEN KABELFABRIEK AFGEBRAND. Bij Bromberg is de ecnigc in Polen bestaan de kabelfnbrick „Kabel Popolski" volkomen of- gebrand. De schade is aanzienlijk. ZUID SLAVIE. EEN SCHANDAAL IN DE SKOEPTSJINA. Dc positie van den Minister van binnenl. zaken onhoudbaar. In de Kamerzitting van gisteren beschuldigde de partij-Roditsj den minister van buitenlond- sche zaken Maximowitsj van machtsmisbruik. Toen dc minister zich begon tc verdedigen, drongen leden der oppositie ccn man in do zittingszaal, die tot bloedens toe geslagen was. De man was z.g. om een "kleine overtreding, maar in werkelijkheid uit persoonlijke wraak, 's nachts verschrikkelijk door dc politie mis handeld. Onder geweldig lawaai moest dc president de zitting schorsen. De regeering hield terstond een conferentie met dc leiders der oppositie. In politieke krin gen is men van gevoelen, dat de positie van den minister van binnenlandschc zaken on houdbaar is. ONTROUW LEGATIESECRETARIS De vroegere secretaris van het Zuid-Slavi- srhe gezantschap tc Rome, die wegens ver duistering van gelden van het gezantschap, ♦en bedrage van 35.000 lire, vervolgd werd, heeft zich bij het gezantschap te Rome aan gemeld. Hij is aan Zuid-Slavië uitgeleverd. Bij zijn verhoor voor de rechtbank te Belgrado verklaarde hij, dat hij het verduisterde geld noodig had om gewichtige staatsstukken van een vreemde mogendheid te bemachtigen. BRITSCH-INDIE. DE HAVENSTAKING IN COLOMBO. Dc toestand in dc haven van Colombo is ernstig. De schepen kunnen geen kolen inne men en moeten een andere route nemen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De Amerikacnschc strijdmacht. Dc executies. Het Amerikaanschc transportschip Chaumont met 1200 marine-soldaten, aan boord is tc Sjanghai aangekomen. De commissaris voor dc verdediging te Sjanghai heeft de bevelen, om de agitatoren terecht te stellen, hernieuwd. Dc minister van financiën tc Peking ufgetreden. Dc minister van financiën te Peking is afge treden. De benarde toestand der schatkist was dc aanleiding daartoe. Ongeregeldheden. - strijd om Sjanghai. Dc naderende Uit Sjanghai wordt gemeld, dat dc trqcpen von Soon Tsjocan Fang dc rijstpakhuizen en zijdefabricken te Soengking plunderen Ver scheidene soldaten zijn door hun eigen lei ders onthoofd, die de tucht trachten te hand haven met het oog op den opmarsch der Zul- Verder nog uitstekende gebruikte Piano's van f175.- tot f450.- Alle plano's worden met volle garantie geleverd, desgewenscht op termijnbetaling. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- cretct weer ver nan dc suits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrctet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. LANGESTRAAT 49. TEL. 190. ATELIER voor het vervaardigen van Alle fournituren in ruime keuze voorhanden. deïijken De vreemde autoriteiten nemen voor- zorgsmaotrcgelen tegen wanordelijkheden. Alle beschikbare troepen worden in gereedheid ge houden Op het station te Sjanghai, in de buurt van dc Fronsche concessie, heeft ccn relletje plaats gehad, maar Üzonderheden zijn nog niet be kend. Te Sjanghai zijn 3000 man Sjantoengschc troepen uit Nanking aangekomen. Naar vcr- 'uidt, komen er dagelijks 5000 ter verdedi ging van Sjanghai. Deze troepen worden bui ten de internationale nederzettingen gehouden. Tsjnng-tsoen-tsjang heeft het militaire op perbevel in dc provincie Kiangsoc op zich genomen. Dc buitenlanders, die op afgelegen plaatsen wonen, worden naar de nederzettingen over- gebrocht om wanordelijkheden te voorkomen. Dc Franschen protcslecren tegen hot bombardement van Sjanghai. Berichten uit Parijs houden in, dot dc Fron sche consul tc Sjanghai bij dc Chinecsche autoriteiten een protest heeft ingediend wegens het bombardement, dat Dinsdag heeft plaats gehad. Dc Fronsche regeering heeft hem even eens opdracht gegeven om eenerzijds het con tact tc handhaven met dc Chinecsche autori teiten, teneinde de orde te Sjanghai te hond haven en geschillen tc vermijden, maar nn- derszijds op te treden in somenwerking met dc vertegenwoordigers der andere vreemde mogendheden, ter verdediging van dc Fron sche en internationale concessies togen elk bedreiging van leven en eigendom. Ongeregeldheden tc Itsjung. Dc toestand te Itsjung is volgens een bcrichi uit Peking nog altijd niet verbeterd. De onti- Britschc staking duurt voort; de Britsche in gezetenen kunnen zich geen levensmiddelen verschaffen. Zondag j.l. höd een botsing plaats tusschen leden der bemanning van een Britsche knnon- neerboot, die aan wal was gegaan en Chinec sche agitatoren. Aon weerszijden werden ecni gc personen gewond Verontschuldigingen wegens het bombardement. De Chinecsche marine-autoriteiten hebben of ficieel aan de Fronsche en Britsche vertegen woordigers verontschuldigingen aangeboden wegens het bombardement van de concessie te Sjanghai. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Ook Engeland zendt een kruiser. Londen, 24 Febr. (H. N. Draadloos). De Engelsche kruiser Colombo, die opdracht heeft ontvangen van YV'est-Indië naar Managua te gaan, zal een schuilploats voor Engelsche on derdanen bieden, indien zij door nieuwe straat' gevechten blootgesteld zouden worden aan het gevaar van brand of plundering in de bedreig de districten van Nicaragua. Het zenden von den kruiser is alleen een voorzorgsmaatregel die genomen is, nadat de Engelsche zaakgelas tigde door zijn collega van de Ver. Staten ge waarschuwd was deze niet in staat was do veiligheid van hot leven en eigendom der En gelsche onderdanen te waarborgen. De Engel sche regeering heeft van dezen slap tc Was hington kennis gegeven en tevens de regeering der Ver. Staten bedankt voor de stappen, die tot nu toe zijn gedoan om de Engelsche be langen te beschermen, terwijl tevens de ver wachting is uitgesproken, dat Engeland op den sfeun der V. S. zal kunnen blijven rekenen. Washington, 24 Fcbr. (H. N.) Het de partement von buitenlandsche zaken heeft van- doag een korte nota aan den Engelschcn ge zant overhandigd, waarin wordt medegedeeld, dat alle voorbereidingen zijn getroffen om hel leven en de eigendomomen van alle buitenlan ders in Nicaragua te beschermen. Deze nota is te beschouwen als een antwoord op dc ken nisgeving van den gezant, dat de Engelsche kruiser Colombo naar Nicaragua wordt gezon den. Overigens bevat de nota geen protest te gen het zenden von dezen kruiser, hoewel Ame rika zich, indien dc kruiser troepen zou wallen landen, zich op dc Monroelccr zul beroepen. Radio-programma. Zaterdag 26 Februari. Hilversum, 1050 M. 12.00. Politiebcr. 4.00—4.30. Pianoconcert door Mevr. Gron- dys. 4.30—5.00. Vooravondconcert door 't H.D. O.-orkest. Spuansch programma. 5.00—5.30. Duitscho les voor beginners. 5.30—6.00. Fronsche les voor beginners. 6.00—6.45. Voortzetting von het concert. Carnevol-muziek. 6.457.45. Cursus voor boekhouden cn han delskennis. 7 45. Politieber. 8.10. V.A.R.A.-avond. Soc. Dcm. Mandoline club „P.A.L.V UDir Joh B. Kok. Hr. M. Plooyer, tenor. Mevr. C. Plooycr-dc Graoff, beg el. Hr H. dc Jong, declamatie, la. Socialis- tenmarsch. b. Suite, Kok. c. Morgenrood (man doline). 2o. Do Internationale, b. Op Volk l Vos. c Stort, O arbeiders. Gorter (dcclomotic). 3a. Die Garde klagt b Voter c. Der müdo Soldat. d. Trotzigcr Abschied (tenor). 4. Toe spraak von den heer C Werkhoven, Partijsecr. van de S.D.A.P., over Kennis, inzicht, ovor- gave. 5. Mcifantasie, Kok (mandoline). 6o Dc jonge garde. b. Zesduizend, A. B. K. c. De Nyo Tiid, P. J. Troclstra (declamatie). 7o. Arbeiter- lied. b. Erntclicd. c, Der Revoluzzcr. d. Es wird gehn (tenor). 8a. Fantaisic Rhopsodiquc, Kok. b. Dc Internationale. IO.ÖO. Persber. D a v e n t r y, 1600 M. 3.20. Populair orkestconcert. M. Lohden, so praan G. Pizzcy, bariton. Orkest 4 00. Rugby-match Walcs-Frankrijk. 5.05. Orkestconcert 5.20. Causerie A garden Chat.— 5.35. Kindcruurtje. 6.20. Dansmuziek. 6.50. Tijdsein, weerbcr., nieuws. 7.05. Dansmuziek. 7.20, Mr. Santos Casini. 7.35 Schumann's „Myrtles" D. Smith, ba riton. 7.45. LezingFootball league club worries. 8 05. Variété. Dc Ramblers, syncopntie. T. Clare, humorist. L. Vcnne, actrice. E. Baird cn R. Evans, melody en Talk. Clapham er» Dwyer, humoristen. 9.05. M. England, plano. 9.20. Tijdsein, wcerber., nieuws. 9.35. Voorlezing door Mc Donald Hastings. 9.50 Eastbourne-Stcdclijk orkest. B. Allen, sopraan. 10.50—12.20. Dansmuziek van het Savov- hotel Hilversum, 1050 M 10.30. Persber. 10.35. Uitzending van de illustraticvo Film muziek uit de Cinema Royal to Amsterdam. P a r ij s „Radio-Pnris", 1750 M. 10.50—11.20 Nieuwsber. en muziek. 12.502 10. Concert. Orkest Locatelli en Hr. Arèse, zang. 5.05—6.00. Concert. Jazz Symphonic. 8.50. Galaconcert. Orkest, jazzband en vo cale en instrumentale solisten. Dansmuziek. Langenbcrg, 469 M. 10.20—11.20, Orkestconcert. 12.501.50. Orkestconcert. 4.20—5.15. Orkestconcert. 7.509.50. Vroolijke avond. 10.05—12.20. Dansmuziek door dc Kapel van Harry Blum in de Bosstei Keulen. Zondag 27 Februari. Hilversum, 1050 M 8.30. Christel. Morgenwijding. Johan dc Heer en cchtgcnootc. 1. Samenzang Ps.^121, rhytmisch gezongen, zoonis in den eersten tijd van de Hervorming. 2. Pelgrimslied, u. d. „Vijf Pelgrimsliederenvan J. de Heer 3. Lezen Ps. 121, naar dc Statenvertaling. 4 Toespraak, over Het reislied voor pelgrims, die op weg zijn naar Sion. 5. Samenzang „Hoer wces/nijn Gids" (Zangb. no. 569 1, 2, 3) 6. Het huis met vele woningen (Zungb. no 688 I, 2, 5). 7. Dc heilige stad met dc strutcn van goud (Zangb. no. 706 I, 2, 3, 4) 10.30 Dienst in de Evang. Luth. Kerk tc 10.50 Dienst in dc Evang. Luth. Kerk tc Hilversum. Voorganger Ds. P. Bocndermakcr. Wat dc mcnschcn het noodlot noemen, dot zijn meestal hun eigen domme streken. SCHOPENHAUER. naai het Ungelsch von E F BENSON 16 „Je bent het dus met mij eens?" vroeg zij. „Natuurlijk, heclemaol; ik begrijp nu, dut je de eerste soort van mad von mij wilt hebben" Lady Oxtcd liep langzaam dc trap op cn naar Évie's kumei. 'Hoor komcnioi was al weg en de twee gingen zitten om een gezellig praat je tc maken. Het was een warme avond er, Evie met een iWtte ochtendjapon aan, met een blauw strikje hiei en daar, stond bij het oper» venster. Het rumoer van het beneden hen lig gende Londen kwam tot hen als het gegons var, onnoemelijk V\?el bijen, en het v.. eis je luisterde er naar met een soort van geestver voering. „Hoor, hoor I" riep zij uit, „honderden er» duizenden en millioenen menschen zijn daarl Lord Vail voelde hetzelfde wat ik gevoelde f riep zij uit. als wilde zij de geheele woedende stad aan haar borst drukken. Toen keerde zij zich vlug om en liep de kamer weer in „En nu, Ueve tante," zeide zij, „voordat wij gaan zitten voor een gezellig praatje en ik heb een massa te vertellen moet ik eerst dat eenc weten belooft u mij, dut u mij nooit den naam zult zeggen van dien man Lady Oxted bedacht zich een oogenblik, „ja, dot beloof ik je," zeide zij. „Dank u. Dus dat is in orde. Het zou ook vreeselijk geweest zijn vindt u ook niet, dat ik bij ieder bijzonder aardigen persoon, dien ik ontmoette, bang zou moeten zijn, dot dot juist de zoon, of de neef of wat voor familie dan ook van dien man was, of de man zelf mis schien I Maar nu is het in orde. Moeder heeft hem mij niet willen zeggen en u, die weet dot het haar wensch is is he» niet doet het ook niet. O, tante Violet, ik ben van plan mij goed te gaan amuseeren I Wat is het leven toch heerlijk Ik ben toch zoo blij dat God de we reld geschapen heeft. Is dal profaan? Neen, ik gelocf het niet." Lady Oxtcd, dit moet gezegd worden, had voorzien, dat er één onaangenaam oogenblik zou komen; maar dit besloot zij bij zichzelve, waren er twee. En ofschoon het haar gewoon, te niet was zich tegen de besluiten van de Voorzienigheid te verzetten, vroeg zij zich toch of, wat zij kon gedaan hebben om in een po sitie geplaatst Ie zijn als deze, waarin zij niet openlijk voor de waarheid mocht uitkomen Maar zij had niet veel tijd om na te denken, want' Evie vervolgde „Er is pos, één avond voorbij," zeide zij, „cn nog niet eens heelemaal voorbij, en wat heb ik al een plezier gehad I Tante Violet, hoe kon u Lord Vail willen verbieden mij het verhaal van zijn Talisman te vertellen? Het is net boeiendste verhaal, dat ik ooit gehoord heb en zooals ik hem ook gezegd heb, is dit nog maar het begin er van. Men zegt altijd, dat Italië, het Zuiden, dc bakernat van het roman tische is, maar de.ar heb ik het niet gevonden, En daar kom ik in Engeland, in Grosvenor Square, en hoor daar nog geen paar uur na mijn aankomst dat verhaal Ik denk Op eens zweeg zij, stond op cn ging naast Lady Oxtcd op dc sofa zitten „Lord Veil, wie is hij eigenlijk?" vroeg zij, „wat ccn aardige menschen komen cr bij u aan huis, tante Violet I Hij was zoo aardig; cn zijn vriend, mr. Langton, vond ik ook aardig en ook dien heer, die mij aan tafel bracht. Hoe heet die Ik heb zijn naam niet verstaan." Hier was ook al niet veel troost. Het meisje was den naam vergeten of had hem niet goed gehooid von den heer, die haor aan tafel bracht; Geoffrey Langham's naam had zij ver keerd verstaan en van al deze aardige mcif- schen, was er maar cén, waarvan zij den naam goed verstaan had. „Langham, heet hij, niet Langton," zeide Lady Oxted, „en de heer, die je aan tafel biacht, was mr. Treshom Je moet zijn naam wel eens gehoord hebben, hij zit in het Minis terie. Neen, Evie, je stelt het uitgelezen gezel schap niet op prijs, dat ik ter cere van jou hier geinviteerd heb" Het meisje lachte flauwtjes, maar was in nerlijk vergenoegd. „Niet op prijs stellénl" zeide zij, „ik kon geen woorden genoeg vinden om u tc zeggen, hoe ik ze allen op prijs stel Mr. Tresham was gewoon verrukkelijk, Wij hadden het over taks honden, waar ik dol op ben; en woarover nog meer O, ja, over diamanten daar houd ik ook zooveel van. O, tante Violet, wat zou ik graag dien Talismon willen zien; het moet een prachtig ding zijn. Dus is mr. Tresham eer» conservatief?" „Dat is ten minste wel te veronderstellen, zeide Lady Oxted, een weinig scherp, „als de conservatieven dc overhand hebben, bestaat het ministerie gewoonlijk niet uit liberalen." Het meisje lachte "weer „Mijn lieve tante Violet, u bent vanavond wat al te streng tegen ons arme onschuldigcn U hebt Lord Vail al zoo ongenadig een stand je gegeven, cn nu krijg ik er weer van langs Wat nebben wij toch misdaan? En vertelt u rnij nu eens wot van mr. Longham." „Geoffrey is een jongere zcon van Lord Langham, hij gaat naar do effectenbeurs, maar hij schijnt heelemaal niets var. effecten af ta weten" „Wat een knap uiterlijk heeft hij zeide Evie, „als ik mijn effecten moest beleggen, dan zou ik het zeker door hem loten doen. Ik stel altijd veel meer vertrouwen in men schen met knappe gezichten, dan in hen, waar van men vertelt, dot zij een goede inborst heb ben. Hun uiterlijk kan men zien, dot maakt zooveel verschil." Lady Oxted stemde dit toe en wachtte met volkomen zekerheid op dc volgende vraag Deze lofrede op het knupp<* uiterlijk van Geof frey leidde haar geen oogenblik op het dwaal spoor, het wns maar al tc doorzichtig. En toen de volgende vraag kwam moest zij zich in houden om niet te zeggen „dat dacht ik wel." „En vertelt u mij nu eens wat van Lord Vail," zeide Evie, no een oogenblik van stilte «Wel hij schijnt je nl genoeg van zichzelf verteld te hebben," zeide Lady Oxted, „wat zal ik je nog meer vertellen Hij is nog geer. twee en twintig, hij gaat door voor aardig, hij is nrm en hij is het hoofd, van wat eens eer. groot geslacht geweest is." „Manr zijn familie?" vroeg Evie. „Hij heeft geen vader, geen moeder, geen broers noch „zusters." „Arme jongenzeide Evie nadenkend, „maar hij ziet er niet uit als iemand, die zich eenzaam behoeft te voelen, of die zich daar door eenzaam gevoelt. Heeft hij geen andcro familie?" „Von zijn naam maar een," zeide Lody Ox tcd, die vond, dat de Voorzienigheid haar al heel wreed behandelde, „dot is zijn oom of eigenlijk zijn oudoom Francis Vailen terwijl zij dit zeide, dacht zij bij zichzelvcn in welk een geheel andere betrekking zij dien naam hud moeten gebruiken. „Kent u hem X' „Ik heb hem gekend, maar nooit intiem. Hij komt weinig onder de menschen. Nu dezo laatste zes maanden heeft hij in Wiltshire op het landgoed van Harry gewcond. De jongen is bijzonder lief voor hem." „Houdt hij veel van hem „Jn, ik geloof, heel veel," zeide Lady Oxted, „hij spreekt veel over hem en altijd met een liefde cn innigheid, die bepaald roerend zijn." „Dat is mooi van hem," zeide het meisje met klem, „want zoo heel veel kunnen zij toch niet m~t elkaar gemeen hebben, zou ik ibo denken. En woont dus die oude man bij hem? Hij moet wel oud zijn, als hij dc oudoom van Lord Vail is „Hij is over de zeventig," zeide Lady Oxtcd, die zich schrap zette tegen den storm. „En wot zeide u, is Hariy Vail arm?" „Vergeleken bij wat de Vails vroeger waren, heel nrm," zeide Lady Oxted, „maat dat weet je alles waarschijnlijk even goed als ik, want Harry heeft je zoo'n lang verhaal over dien Talisman gedaan. Deze is eens zoek gerankt onder de regeering van Queen Anne cn gedu rende den Zuidzecwindhandel." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1