i %/Wtfeuhe/en en MANS ION POLISH DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. Thé-Dansant ABONNEMEHISPRUS voor PRIIS OEP ADVERTENTIE» mei inbegrip van ces EERSTE BLAD. x Berg-Hotel KOLONIËN. 25e Jaargang No. 204 (oort f 2.10, ptr maand 0J3, Idem franco per post 3.—, per week (met qratia verzekering legen ongelukken) f 0.17», alzondcrlijkc nummert C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: j. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POJRTWAL 2A. postrekening n*. 47910. TEL INT. SIS. Zaterdag 26 Februari 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbic - dingen en LIcldadigheids-adve.tenliën voor de helft der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan ucr voordceligc bepalingen voor het advcrleeren bent circulaire. bevattende de voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELDCONFERENTIE. Geen Spaonschc deelneming. Gcnèvc, 25 Fcbr. (H. N.) Bij het secre tariaat van den Volkenbond is bericht van de Spaansche regecring ontvangen, dat deze niet zal deelnemen aan de op 4 Mei beginnende economische wereldconferentie. SIR ERIC DRUMMOND OVER DE BETEEKENIS VAN DEN BOND. Sir Eric Drummond, secretaris-generaal van den Volkenbond, heeft in een vergadering van Lagerhuisledcn een voordracht gehouden, waarin hij de opvatting uitte, dat de vergade ring, ofschoon nog steeds het ovcrhcerschcnde orgaan van den Volkenbond, thans misschien minder macht heeft dan een paar jaren gele den. maar men kon erop rekenen, dat dc Bond in elke crisis zijn latente gezag zou doen gel den Dc Raad daarentegen was sterker gewor den en de vrees, dat een vermeerdering van het aantal zijner leden eenstemmigheid moei lijker zou maken, was ongegrond. Alle Locor- no-mogendheden beschouwden den Bond thans als hot coöidinótiepunt van haar Euro- pecsche politiek en ofschoon het cenigcn tijd geduurd heeft, alvorens de Bond zijn invloed in den Balkan voelbaar heeft kunnen maken, was de Bond door thans gevestigd op een vftjze, die veel voor den wereldvrede beloof de. In Azië was oen bemoedigend tecken dc groei van den .invloed van den Volkenbond in Japon en in China. Dc regecring te Peking is den Volkenbond steeds gunstig gezind ge weest, terwijl de regeering te Kanton klaarblij kelijk de gebeurtenissen afwachtte en zich niet vijandig had verklaard. Hoewel sir Eric niet veel hoop had. wat de aansluiting der Vcrce- nigde Staten bij don Volkenbond betreft, was er toch een opmerkelijke verbetering in de betrekkingen tusschen het departement van buitcnlandschc zaken cn den Bond vast te stel len. DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN LOEBE. B c r 1 ij n, 2 5 F e b r. (V. D.) Dc toestand van rijksdagpresident Locbe is bevredigend. DE BEIDE GEARRESTEERDE DU1TSCHE GENDARMES. Landau, 25 F e b r. (V. D.) Het onderzoek inzake het geval der door de Franschcn in ar rest genomen Duitsche gendarmes uit Winden en Steinfeld is door diplomatieke besprekin gen van Duitscho zijde aangevangen. In den loop van heden werden twee andere Duitsche gendarmes uit Winden cn Steinfeld naar Lan dau ontboden om getuigenverklaringen af te leggen. De reeds uit het proces-Rouzier be kende Duitsche advocaat dr. Führ heeft dc \'erdediging der beide arrestanten op zich ge nomen. ZELFMOORD VAN EEN GEZIN. In de Münzstrassc te Berlijn heeft een 39- jarigc arbeider met zijn 32-jarige vrouw cn zijn beide kinderen van 13 en 12 jaar zelf moord gepleegd Toen de buren dc woning binnendrongen, was het geheclc gezin al dood De man had de gaskraan opengedraaid, omdat zijn vrouw aan een ongeneeslijke hartkwaal leed. De lijken zijn door de politic in beslag genomen. FRANKRIJK. DE KWESTIE DER SCHULDREGELING. De aonval der socialisten. P a r ij s2 5 Fcbr. (H. N.) De Fransche bladen zijn bijna zonder uitzondering van oor deel. dat de aanval der socialisten op Poincaré is mislukt. Al mocht ook het voorstel der so cialisten worden aangenomen om in de Kamer het vraagstuk der schuldoverecnkomsten te behandelen, dan is thans toch reeds te voor spellen, dat Poincaré bij het stellen van de kwestie van vertrouwen dc meerderheid zal krijgen Poincaré zal eventueel dc kwestie van vertrouwen stellen. In de Commissie van financiën der Kornet heeft Poincaré de stukken overgelegd inzake de uitvoering van het voorloopigc eccoord no pens de schuldenregcling. Hij verzocht Vin cent Auriol zijn voorstel in te trekken, waar bij de Kamer verzocht werd de credieten goed tc keuren vooi de betalingen aan Engeland te doen; de socialistische afgevaardigde zeide cch-»r niet aan i»»t verzoek te kunnen voldoen. P'^ïïcaré herhrjde, dat hij de kwestie ^an vertrouwen zou stellen over de verdraging van de bespreking van dit voorstel cn dat hij dc eventueelo onthoudingen als stemmen tegen zou beschouwen. TEGEN DEN HEIMATBUND. Parijs, 25 Febr. (H. N.) De bisschop van Metz heeft in een rede, welke hij gisteren voor de gedelegeerden der katholieken van Lotharingen heeft gehouden, de jongste pause lijke voorschriften uitvoerig toegelicht cn zich hij deze gelegenheid ook openlijk tegen d* autonomistische beweging van den Heimat- bund verklaart. EEN ONTSNAPPING. Gaston Lenfant, een soldaat van 19 jaar, in garnizoen te Metz, was door den krijgsraad veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Acht dagen na het vonnis slaagde hij er in te ont snappen en Parijs te bereiken. Daar werd hij echter spoedig weer opgepakt wegens diefstal, veroordeeld en opgesloten in dc gevangenis van Ia Petite Roquette, waar hij een cel kreeg op de tweede verdieping. Overdag werd Len fant werkzaam gesteld op de kettingsmederij Hier nam hij eiken dog een paar schakels weg, totdat hij een ketting had, lang genoeg om mee te ontsnappen. Toen begon hij, met een staaf, die hij uit zijn krib gebroken had, een gat in den buitenmuur tc maken. Stuk voor stuk werkte hij de steenen los. De kalk cn de brokken steen verborg hij in .zijn matros cn zijn krib schoof hij overdag voor het gat, op lat de bewakers het niet zouden zien. In drie Jagen tijds was het gat groot genoeg om door 'e kruipen. Woensdagnacht, na de laatste ron de, kroop Lenfant door het gat. Hij slaagde er in naar dc derde verdieping tc klimmen en vandaar op het dak te komen. Van het dak liet rij zich met behulp van zijn ketting op straat zakken. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Nog een oordeel over dc Britschc nota. Sir Kingsley Wood, parlementair secretaris van het ministerie van hygiëne, heeft in een rede verklaard, dat de aan Rusland gerichte nota oen afdoend karakter droeg cn dat het geduld van het publiek ten einde was. De weer klank" in den lande was levendig, omdat Mos kou heeft gehandeld met miskenning van de wetten en verplichtingen, die een natie steeds ten aanzien van een ander in acht neemt. Do handelsovereenkomst is aldoor niet in acht ge nomen en het is thans duidelijk, dot het een ernstige dwaling was hoar tc hebben gesloten. Dc communistische intrigue heeft tot dc onti- Britschc beweging geleid en de levens der Brit schc onderdanen in Sjanghai bedreigd. CONFERENTIE TUSSCHEN BRITSCHE EN FRANSCHE INDUSTR1EELEN Londen, 25 Febr. (H. N.) De conferen tie tusschen vertegenwoordigers der Fransche en Engelsche industrie zal op 7 Maart te Lon den bijeenkomen. In hoofdzaak zullen dezelfde vraagstukken als bij dc besprekingen tusschen de Duitsche cn Engelsche industricelen behan deld worden. EEN PROCES TEGEN DE BRITSCHE REGEERING. Aanhangig gemaakt door ecN Roemecnschc maatschappij. Londen, 25 Febr. (H. N.) Tc Londen is door een Roemeenscho petrolcummaatschappij een proces aanhangig gemaakt tegen de En- geiscbe regeering, waarin dc maatschappij schadevergoeding eischt wegens het feit,^ da» tijdens den oorlog op last van de Engelsch» regeering haar petroleumbronnen zijn ver woest om te beletten, dat de Duitschcrs daar van gebruik zouden kunnen maken. RECLAMES. Ven 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1. ܧih^ehruike men Geeft vlug een schitterenden- glans cn doet kleur en bewerking van het hout werk mooi uitkomen. ééN KWALITEIT DE BESTE. Overal verkrijgbaar. Importeurs: NA' Handel Maatschappij RECKITTS Rotterdam. EEN KWART MHUOEN VERDUISTERD. Socrabajo, 25 Fcbr. (Ancto.) Dc ver duistering van den heer J. Quithovcn, agent van landelijke ondernemingen te Dampit, wordt geraamd op 250.000. SPANJE. AUTO-ONGEVAL. P a r ij s2 5 Febr. (H. N.) Uit San Se- bastioon wordt gemeld, dat een uit Lourdes ko mende auto, waarin zich een dochter van ex- Veizerin Zita cn 2 heeren bevonden, na het passecren van de grensbrug op Spaansch ge bied omgeslagen is. De beide heeren van ge zelschap werden gewond, terwijl de dochter van de ex-keizerin zelf ongedeerd bleef. De auto reed achter een andere auto, waarin zich de ex-keizerin met haar oudsten zoon en een officier bevond. POLEN. DE BESCHERMING DER GRENZEN. Warschau, 25 Fcbr. (H. N.) In dc le- gercommissie van den Poolschcn landdag is een motie van de nationaol-democratcn behan deld, waarin de regeering uitgenoodigd wordl" rapport uit tc brengen over dc maatregelen, welke zij heeft genomen of denkt te nemen, om de Poolschc grenzen te beschermen tegen het gevaar van een Duitschen overvol. Bij de toelichting verklaarde dc spreker dei nationaal-democraten, dat tot nu toe met dit gevaar niet voldoende rekening is gehouden. De woordvoerder der christelijk-democraten verlangde, dot dc regeering een programma voor den aanleg van vestingen aan de weste lijke grens zal opstellen en een wet voor de erdediging van de natie zal uitwerken. HONGARIJE. HONGARIJE'S ONTWAPENING. De financieel© commissie uit het Huis van Afgevaardigden is gisteren begonnen met dc behandeling van de begroeting van oorlog. De Rapporteur betoogde, dat Hongarije er naai moet streven de wereld ervan te overtuigen, dat het zijn ontwapcningsvcrplichtingen na komt. Oorlogszuchtige bedoelingen zijn Hon garije vi-emd; den v-"-de von E -~opa bedreig* het niet. Dit geschiedt wel door de naar ver houding veel te groote beweponing van zijn buren, die de entente en de Volkenbond stil zwijgend aanvaard hebben. CHINA. DO VERWARRING IN CHINA. De Britschc vlootmacht in het Verre Oosten. Londen, 25 Febr. (H. N) Uit een ofil- cicclc inlichting blijkt, dat de Engelsche vloot in de Chineesche wateren uit 12 kruisers, I moederschip voor vliegtuigen, 9 torpedojogers, 12 duikbooten en verschillende kanonneerboo- fn en ander klein moteriael bestaat. Sjanghai in spanrting. L o n d e n, 2 5 Fcbr. (H. N.) De gespannen toestand te Sjanghai blijft aanhouden. De op- morgen (Zondag) smaldeel van plan Hankau tc bombordcercn in 'samenwerking met Tsjang Tso-Lin's operaties tegen dc Zuidelijken. Tsjong-Tso-Lin's op- marsch door Honnn gaat krachtig voort in dc richting -van Hankau. Er zijn drie Amcrikoon- sche torpedojagers uit Manilla t'ë Sjanghai aan gekomen. rukkende Kantonncesche nationalistische troe pen zijn, naar gemeld wordt, in contact met de troepen van Soen, die zich in dc buurt van Soengkiang ingraven. Do aankomst der gedes organiseerde achterblijvers van het leger van Soen aan den cenen kant cn van dc verster-- kingen der Sjantoengtroepen aan den anderen kant maakt den staat van zaken *e Sjanghai nog meer precair. De autoriteiten in de internationale neder zetting hebben voorzorgsmaatregelen getroffen en o.o. de vrijwillligers te Sjanghai gemobili- j secrd en op verschillende pur.ten posten langs dc afzcttingslijn opgesteld. Dc Fransche concessie, die in de Chineesche 1 stad overloopt, wordt streng bewaakt. De Italiaansche en Jupansche oorlogsschepen J hebben troepcnafdcelingen in de internationale nederzetting geland. China cn het Britsche memoran- dum aan den Volkenbond. De eerste gedelegeerde van China bij den j Volkenbond heeft den secretaris-generaal be- f richt, dat hij van den minister van buitenland- sche zaken opdracht had gekregen mede te dcclr-n, dat China zich het recht voorbehield op het Britsche memorandum van 8 Februari tc antwoorden. Schepen van de Standard Oil in beslag genomen. De zuidelijken hebben drie schepen in be slag genomen, die aan de Standaard Oil toeBe- hooren en van andere schepen de vlag neer gehaald. Later werden twee tankschepen vrijgelaten, maar andere zijn vastgehouden. Schermutselingen. Er hebben enkele schermutselingen plaats gehad tusschen de troepen van Soen-Tsjoean- Fang, den afgetreden gouverneur van Kiang- soe, en die van Tsjang-Tsjoen-Tsjang, den huidigen gouverneur. Anti-Engelschc betoogingen. Te Hankau hebben gisteren duizenden arbei ders deelgenomen aan de betooging ter gele genheid van de staking van 24 uur om te pro testeeren tegen de concentratie van Engelsche troepen te Sjanghai. In de inlandschc stod cn de Engelsche concessie zijn opni?uw anti-En- gelsche aanplakbiljetten verschaven. De bc- tooging heeft een ka'm vcrioop ge'nd VEREEN1GDE STATEN. EEN PRESIDENTIEEL VETO. President Coolidge heeft zijn veto uitgespro ken tegen hel crediet van 250 milliocn dollar tot steun aan de katoenplanters om katoen en andere producten aan de markt tc onttrekken. De president verklaarde, dat dc lyct tot steun aan dc planters van con ongezond economisch beginsel uitgaat, ongrondwettig is en een ver hooging van de kosten van levensonderhoud tengevolge moet hebben, zonder dat de boe ren er voordeel van zullen trekken. MEXICO. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. Veertig dooden en zeventig ge wonden. Aon de Intronsigcant wordt uit Mexico ge seind, dot er een trein tusschen Tompico en Monterey ontspoord is. Er zijn veertig dooden cn zeventig gewonden. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Dc Amerikuanschc interventic. N c w-1 o r k, 2 5 Febr. (V. D.) Admiraal Latimer heeft order gekregen ook den laatster, tegenstond der opstandelingen in Nicaragua te breken. Volgens een draadloos bericht uit Washing ton heeft de Amcrikaonsche minister van bui- tenlondsche zaken, Kellogg, senator Borah me degedeeld, dat de regeering geen gevolg kon geven aan het voorstel der commissie voor buitcnlondsche zaken van den Senaot, om een studie-commissie naar Mexico en Nicaragua te zenden. ZUID-AFRIKA. DE DIAMANT-..RUSH Dc regeering heeft een waren wedloop ge organiseerd voor het verkrijgen von de dia mantconcessies. Zeventienduizend mededingers, uit alle doelen van Zuid-Afrika, nomen er aan deel, te midden van talrijke toeschouwers. Er ontstond een dusdanig gedrang, dat er een ein de aan mo-*< worden g-jnoakt. MIJNRAMP. Hen Fruusch piotest. Gemeld wordt uit Johannesburg, dat 33 .- v r i t i I mijnwerkers, allen inboorlingen, van dc buiten- De Fransche legatie heeft met klem bij hei, u r i i i f~,. j i - i ju wereld afgesloten zijn door den vol van een Chineesche departement van buitenlandsche J i j rots in een miin oon den Rond. Men vreest, zaken geprotesteerd wegens het bombardement f i'ij j l i i u L cn u. <-üt velen den dood gevonden hebben, van de rronsche concessie on zich alle rechten voorbehouden om vergoeding te eiscjien voor elke mogelijke schade, daardoor ontstaan. De komende oorlogsopcruties. Uit Sjanghai wordt d.d. 25 Februari gemeld: De toestand onder de arbeiders is in hoofd zaak normaal. De troeopen van Tsjang-Tsjoen- lsjang komen nog voortdurend aan. Er worden vanavond nog in het geheel 8C00 man ver wacht, behalve de troepen, die uit Tsingtau komen met 15 schepen van het „Noordelijk slagkruiser-eskader Eén dezer schepen is be mand met Wit-Russen. Naar verluidt, is het Tweede Kamer. Hot amendement van den heer Joekes om 300.subsidie tc verlecncn aan de „West- Indische Gids", wordt in dc zitting van Vrij dag verworpen met 44 tegen 23 stemmen. "Het ontwerp woedt z. h. s. aangenomen. Aan dc orde is het ontwerp voorstel van don heer. K. ter Laan. Dc heer Duymoor v. T w i s t (o.r.) zegt dat het debat beter achterwege zou kunnen blijven, omdat hot geen resultaat oplevert Hij acht het voorstel in strijd met do gtondwcl. Het brengt de veiligheid des lands in gevaar en betrekt ons land in den strijd cn is boven dien onaanneembaar door den vorm waorin het aanhangig werd gemaakt. Spr. betoogt dat in vergelijking met andere landen Nederland Tiecr weinig militaire uitgaven heeft. Eenzij dige ontwapening is volgens spr. zelfmoord en zou ons land tot operatic-terrein der strijden de groepen muken. Spr. betoogt, dat ons leger in 1914 wel de gelijk preventieve kracht héd, hetgeen gcble- kon is uit documenten van den Duitschen gc- ncralcn staf. Do hcqr Deckers (r.k.) brengt hulde aan d<- voorstellers, die niet opzagen tegen het kiezen van den moeilijken weg, terwijl zij met een mo tie hetzelfde doel hodden kunnen bereiken. In het handvest van don Volkenbond ziet spr. geen verbod tot ontwapening, doch de Bond gaat wel van dc veronderstelling uit, dot iedere staat bewapening heeft. Thans reeds zoover met de beperking tc gaan als dc voor stellers willen, schijnt niet in het belang van het land. In bondgenootschappen,jken krijg kon het kleine leger van groote bcteckcnis zijn. Als Nederland wordt aangevallen, mag het ver weermiddel niet ontbreken. Dc heer T i 1 a n u s (c.h.) ziet in het ontwerp een propaganda voor dc verkiezingen, die bij dc indiening in het zicht waren. Sprekers hoofdbezwaar tegen het voorstel is van gTon<Jwettelijken nnrd. De nrtt. 182, 51 en 57 eischen een strijdbare macht Het <k>cl van ons leger moet goed in het oog gevat worden. Het dient alleen den oorlog buiten onze grenzen tc houden. Doortoc is ons volk wel degelijk in staat. De heer De Visser (c.p.) zet uiteen dot zijn standpunt revolutionair is tegenover het militairisme, dat onmisbaar is voor het kapi talisme. Niet de zonde die In den mensch is manr dc consequentie van het mootschappelijk systeem brertgt oorlog. Spr. bestrijdt uitvoerig het contra-geweld- systeem der sociaal-democraten en pleit voor burgeroorlog en revolutie in de kapitalistische landen. Spr. breekt zijn rede af om die Dins dag voort tc zetten. De vergadering wordt verdaagd» Oost-lndiè. ONTSLAGEN UIT DE PREVENTIEVE HECHTENIS. Batavia, 25 Fcbr. (Ancto.) Negentien personen uit het Pnndeglangschc (Bontam), die in preventieve hechtenis zaten wegens deelne ming aan het oproer in November, zijn bij gebrek aan bewijs ontslagen. Berichten. OM HET BEZIT VAN LABRADOR. Nog meer documenten gevonden. Een Hollander, die sinds vele jaren in En geland woont heeft tusschen oude boeken uit een Hollandsche bibliotheek, die misschien een eeuw geleden in Nederlund is aangekocht, twee belangrijke documenten gevonden,* be trekking hebbende op de schenking van den Koning-Stadhouder Willem I oon Jozef de la Pcnha van het eiland Labrador. Het cenc document is dc origincelc schen- kingsoctc, door den Koning-Stadhouder op I November 1697 op het Loo geteckend; het andere stuk bevat de origineele acte van over dracht, die op 6 Junuari 1768 te 's Grovenho- ge door den Prins van Oranje, is geteckend. In deze acte wordt het bezit van het eiland Labrador, dot in 1732 aan David, oudsten zoon van Jozef de la Pcnha, was toegewezen, wegens het overlijden von David overgedra gen oon dier.s broeder Daniël De Hollander, die deze belangrijke docu menten heeft gevonden, heeft de foto's daar van aan Rev. Isaac de la Pcnha te Montreal, die als afstammeling van Daniël dc la Pcnha recht meent te hebben op het bezit van het eiland Labrador, alsmede aan den heer Tob Groen tc Amsterdam, een neef van genoem den Dc la Penho doen toekomen. BEROOVINGEN TE LEEUWARDEN. Een chauffeur berooft een buitenman. In een bericht café op dc Weaze tc Leeuwar den, verzeilde op een avond in November van het vorige jaar, een buitenman, die geld te verteren had, in het gezelschop van monne'n en vrouwen. Men besloot een autorit te maken. Ng afloop van den tocht wenschle de man dc onkosten niet te betalen. Een vrouw, die meegereden hnd, maakte er den chauffeur op merkzaam op, dat dc man een portefeuille bij zich droeg. De chauffeur diende de man daar op ccn hevigen slag toe, waardoor hij buiten zijn positieven geraakte. Daarna ontroofde do chauffeur hem zijn portefeuille en nam er een bankbiljet van 1 100 uit. Hij deed er drie briefjes van 10 voor in de plaats en deelde het andere geld met dc vrouw. Deswege stond de chauffeur wegens bc-roo- ving voor de rechtbank te Leeuwarden terecht. Hij bekende het hem ten laste gelegde feit te hebben gepleegd. Het O. M. eischte drie maanden gevangen nisstrof.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1