AMERSFOORTSCH DAGBLAD Piano-Aanbieding. Lampekappen. L. J. LUIJCX Zoon Voor Uw partij Biljart DE EEMLANDER" BUITENLAND. Princess Room. SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJS 5 "1;ttdCD v°°'Am"* PRIJS DER ADVERTENTIÊN met inbegrip van ccn EERSTE BLAD. Perzina. f 750.- Klein Adam f 675.- Ibach f 725.- Mes f 520.- Steinmetz f 550.- Zonder Raam- of Buitenantenne aparte Biljartkamer 25e Jaargang No. 2Gb loorf 2.10, p«r maand ƒ0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17ö, afzonderlijke nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER!O£RTWAL 2A. POSTREKENING N*. <7910. TEL INT 513. Maandag 20 Februari 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Ucldadighelds-advcitentiën eoo» de helt! der prijv Voor handel eu bedrijf bestaan teer voordeel igc bepalingen voor het adverteeren. Een» circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HOESCH SPREEKT MET STRESEMANN. Par ij s, 2 6 Febr. (H. N.) De Duitsche gezant von Hoesch is gistermiddag tc San Remo aangekomen, waar hij een uitvoerig on derhoud met minister Stresemonn heeft gehad, naar verluidt over de aanstaande vergadering van den raad van den Volkenbond te Genève. DE TOESTAND VAN LOEBE. B e r 1 ij n, 2 6 Febr. (H. N.) Volgens het hedenavond uitgegeven bulletin blijft de toe stand van rijksdagpresident Loebe bevredi gend. NA DE OPHEFFING DER MILITAIRE CONTROLE. Eervol ontslag aan genereal Von Pawels. Na de ontbinding der intergeallieerde mili taire controlecommissie en der voor den om gang met deze commissie speciaal ingerichte organisatie van het ministerie van de rijks- weer is ook de werkzaamheid van den rijks commissaris en vertegenwoordiger der Duit sche regeering tegenover de intergeallieerde controlecommissie afgeloopen. De rijkskanse lier heeft daarom generaal Von Pawels als rijkscommissaris zijn ontslag verleend en hem den warmsten dank der rijksregeering betuigd voor het werk, dat door hem in de afgeloopen 2V> jaar is verricht en dat voor Duitschland van de allergrootste beteekenis was. Do rijks kanselier uitte de hoop, dat de werkkracht en zakenkennis van generaal Von Pawels verder ter beschikking zullen staan. DUITSCH PROTEST TEGEN EEN FILM TE PARIJS. Tegen de vertooning van de film „Mare nostrum" te Parijs heeft het Duitsche gezant schap nadrukkelijk verzet aangeteekend. Thans zijn de gedeelten, die vooral kwetsend waren voor het Duitsdhe gevoel, geschrapt. DE LUCIFERSINDUSTRIE. B c r 1 ij n, 2 6 Febr. (H. N.) Na goedkeu ring door den rijksraad is bij den rijksdag het wetsontwerp betreffende de lucifersindustrie ingediend, volgens hetwelk geen lucifersfabrie ken meer mogen worden opgericht, tenzij met goedkeuring van den rijksminister voor econo mische aangelegenheden. Deze goedkeuring zal slechts in bijzondere gevallen worden verleend en uitsluitend dan, indien met den bouw van de betrokken fabriek reeds op 1 Juli 1926 was aangevangen en de fabriek voor 31 December a.s. in bedrijf kan worden gesteld. DE MOORDENAAR SCHROEDER BEGENADIGD. B e r 1 ij n, 2 6 Fêe b r. (EL N.) De doodstraf, door de rechtbank te Maagdenburg uitgespro ken tegen den moordenaar Schrocder is door het Pruisische staatsministcrie in levenslange tuchthuisstraf veranderd. EEN KASTEEL VAN GRAAF BERNSTORFF AFGEBRAND. Het slot en buitengoed Herzfelde, het eigen dom van graaf Bernstorff, die vlak voor den oorlog gezant te Washington was, en dat tot de mooiste buitens in de omstreken van Ber lijn behoorde, is afgebrand. BELGIE. PRINSES ASTRID IN BLIJDE VERWACHTING. De Brusselsche Soir verneemt, dat naar in hofkringen verluidt, een blijde mededeeling be treffende het gezin van den jongen kroonprins van België als niet onmogelijk moet worden beschouyd. De officieele aankondiging van den gezegenden toestand van prinses Astrid zal vermoedelijk dezer dagen openbaar wor den gemaakt. FRANKRIJK. DE VERHOUDING TOT DUITSCHLAND. De verklaringen van Briond. Parijs, 26 Febr. (H. N.) Briand heeft in een onderhoud met een redacteur van de Petit Parisien over zijn politiek ten opzichte van Duitschland gesproken. Hij verklaarde, dat de vredespolitiek in vol overleg met de vroegere geallieerden van Frankrijk en de vrienden van Frankrijk wordt gevoerd. Deze politiek wil niet alleen alle gevaren voor een conflict tusschen Duitschland en Frankrijk onmogelijk maken, doch ook door politieke en economische over eenkomsten de landen zooveel mogelijk voor goed tot elkaar brengen. Wat de campagne van Durrschland voor de ontruiming van het Rijnland betreft, stelde Briand de vraag, of het iets abnormaals is, dat Duitschland ver langt, dat zijn grondgebied vrij zal zijn Zou Frankrijk niet hetzelfde doen Over het nieu we Duitsche kabinet wilde Briand geen oor deel uitspreken. Het zal het beste zijn, de daden van dit kabinet af te wachten. SLACHTOFFERS VAN EEN LAWINE. Uit Chambéry wordt d.d. 26 Februari ge meld: Een af deeling Alpenjagers, die op den Tur- roch overwintert, is bij het neerdalen naar het gehucht om te approviandeeren, door een la wine overvallen. Drie soldaten zijn verdwenen. Volgens een nader bericht zijn van de drie soldaten twee ongedeerd gebleven; het liik van den derde is gevonden.. GRONDVERZAKKINGEN. Zondagnacht hebben zich te Roquebillière nieuwe grondverzakkingen voorgedaan, waar door het raadhuis en een gedeelte van het zie kenhuis bedolven werdenZondagochtend werden nieuwe aardscheuringen zichtbaar, zoodat het te voorzien is, dat het heelc ge hucht zal verdwijnen. Dit is dan ok ont ruimd. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Het Russische antwoord op de Engelschc protestnota. Het antwoord van de sovjetregeering op de protestnota van Engeland is aan de Engel- sche legatie te Moskou afgegeven. Hoofdza kelijk wordt erin vastgesteld, dat daarin geen enkel geval van schennis van het accoord van 1923 wordt meegedeeld. Met betrekking tot de in dc notu aangehaalde redevoeringen en artikelen wijst de sovjct-regecring erop, dat tusschen de sovjet-unie en Engeland geen en kel accoord bestaat, waarbij in clks gebied dc vrijheid van woord en pers beperkt wordt. Voorts somt zij verscheidene voorbeelden op van door Engelschc ministers gehouden anti- sovjet-redevoeringen. Concludeerendc bevestigt dc sovjet-nota Krassin's verklaring, zeggende, dat het wen- schelijk is elk misverstand tusschen beide lan den uit den weg tc ruimen en van weerszijden volkomen normaio betrekkingen te vestigen. DE KLOK VAN ST. PAUL'S. De wijzers met dc hand verzet. Donderdag is de klok van de St. Paul's kathedraal den hoelen dag met dc hand verzet. Vroeg in den ochtend was de klok stil blijven staan. Er bleek een pin versleten te zijn en de reparatie zou verscheidene uren vergen. De klok geeft velen, die 's morgens naar hun werk gaan, den tijd aan. Daarom besloot men hoor met dc hand bij te houden. Twee mannen wer den in het uurwerk geplaatst en verzetten om beurten van minuut tot minuut de wijzers. Hoe wel dc reparatie den geheclen dag duurde, merkte niemand, dat dc klok in het ongcrecdc was. DENEMARKEN. EEN MARINEDEPOT IN DE LUCHT GEVLOGEN. Naar uit Kopenhagen wordt gemeld, is Za terdagnacht om I uur op de werf der oorlogs marine hot rakettendepot der Deensche marine ontploft. Het depót werd geheel vernietigd. De slag der ontploffing was in de gcheele stad hoorbaar. Omtrent de oorzaak der ontploffing, tast men nog in het duister. PORTUGAL. EEN VERBANNING. Madrid, 26 Febr. (H. N.) Naar het agentschap Fobra meldt, is de vroegere pre sident van Portugal, Bernadino Machado, uit Portugal verbannen en in den afgeloopen nacht te Vigo aangekomen. POLEN. EEN POOLSCHE LEENING. Londen, 26 Febr. (H. N.) Volgens een bericht in dc Amerikaansche bladen onder handelt Polen op het oogenblik over de uit gifte van een leening van 100.000.000 dollar, welke leening door een groep van Engclsche enAmerikaansche banken zal worden overge nomen. Naar verluidt, wil Engeland slechts toe stemming tot deze leening geven, onder voor waarde dat eep toezicht op de Poolsche finan ciën zak worden ingesteld in den geest van de controle, welke indertijd door den volkenbond over Oostenrijk is uitgeoefend. OPROER IN EEN GEVANGENIS. Warschau, 26 Febr. (H. N.) In de militaire gevangenis te Lemberg hebben 4 ver oordeelden, die daar pos waren ondergebracht, geducht huisgehouden. Zij verbarricadeerden zich in hun cel, staken de stroozakken in brand en gingen de gendarmes, die hen onschadelijk wilden maken, met ijzeren staven tc lijf. De brandweer werd te hulp geroepen, die 2 uren long waterstralen op de oproerlingen richtte, die op het laatst, door de koude van het water bevangen, geen tegenstand meer konden bieden en daarop geboeid weggebracht werden. De Glos Prawda meent, dat de gevangenen uit verontwaardiging over de slechte voeding zich zoo opstandig hebben getoond en dringt er op aan, dot het militaire gerechtshof zijn aandacht zal wijden aan de toestanden in deze gevan genis. OOSTENRIJK. ONLUSTEN IN EEN TEHUIS VOOR DAKLOOZEN. In een tehuis voor dakloozen te Weenen heb- l>er. zich ernstig6 relletjes voorgedaan, waar bij 5 logés en een lid van het personeel ge wond zijn. Het tumult was veroorzaakt door een uitgesloten daklooze, die geschonken klee- ren in strijd met de voorschriften verkocht. HONGARIJE. DE ONTWAPENING VAN HONGARIJE. Boedapest, 26 Febr. (H. N.) Dc ver klaring, welke Chamberlain in het Engelsche Lagerhuis heeft afgelegd, dat de Hongoarschc regeering op bevredigende wijze haar belofte is nagekomen om aan de laatste verplichtin gen, voortvloeiende uit de militaire bepalingen van het vredesverdrag te voldoen, heeft te Boedapest veel voldoening gewekt. Dit is des te meer het geval, omdat Chamberlain er aan toevoegde, dat de intergeallieerde militaire Verder nog uitstekende gebruikte Piano's van f175.- tot f450.- Alle piano's worden met volle garantie geleverd, desgewenscht op termijnbetaling. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. LANGESTRAAT -59. TEL. 190. ATELIER voor hel vervaardigen van Alle fournituren in ruime keuze voorhanden. SHiddenslands=Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lange Geacht No. 4. Telefoon No. 304 Amersfoort Aan delscredieten Aekening.courant met rentevergoeding Deposito's fjncasseeringen (firoverkeer Aanen verkoop van effecten Verzilveren van Soupons Spaar-Deposito's rente 4 °/0. Met ons nieuwe tyne B. M- 5 slaat de Du- cretet weer ver aan de sDits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electr. Techn. Bnr. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. TeL 483. Amersfoort. in de commissie binnenkort in staat zul zijn haar werk zaomheid te eindigen. Het tijdstip, waarop de controle aan den Volkenbond zal overgaan, is echter nog niet vastgesteld. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Twisten tusschen Chineeschc troepen. Uit Sjanghai wordt d.d. 26 Febr. gemeld, dot de troepen van Tsjang Tsoen Tsjang, die, wat hun gedrag betreft een slechte reputatie hebben, woester zijn dan die von generaal Soen. Reeds kwamen op de grens van de ne derzettingen twisten voor tusschen de bond- genootcn. Die twisten waren niet van ernsti- gen aard, maar wijzen op onaangename mo gelijkheden in de naaste toekomt. De Britsche defensie-maatre gelen te Sjanghai. Uit Sjanghai wordt bericht De Engelsche troepen liggen thans in dc verdedigings-linie. Zij bezetten een linie bui ten de internationale concessie-grenzen, wel ker handhaving als onmisbaar wordt be schouwd voor de verdediging van de stad. Tot deze actie werd overgegaan op verzoek van den gemeenteraad, gedaan in verband met den toestand, welke is voortgevloeid uit de aan komst van telkens meer troepen uit het Noorden. Vierduizend vreemde onderdanen wonen in het gedeelte buiten de eigenlijke internationalo concessie, dat op deze wijze door de Britsche troepen is bezet. De verdediging der buitenlandsche conces sies aan haar eigenlijke grenzen wordt ver der vergemakkelijkt door draadversperringen en andere belemmeringen. Verwacht wordt, dat de Amerikaansche en Japansche tToepencenheden spoedig haar plaatsen in de verdedigingslinies zullen inne men. Reeds houden de Italiaansche troepen hun eigen sector bezet. De locstand tc Sjanghai. Londen, 27 Febr. (V. D.) Dc toestand tc Sjanghai is rustiger geworden cn dc pers- telegrammcn maken melding van voorzorgs maatregelen, getroffen door de Britsche troe pen, welko niet nagelaten hebben het noodigo moreel effect teweeg tc brengen. Generool- majoor Duncan, de opperbevelhebber von de verdcdigingsstrijdkrnchten, die noor China werd gezonden om dc Britsche levens en. eigendommen te Sjanghai tc beschermen, is gisteren aangekomen met een trocpentrans- portschip, aan boord waarvan zich zijn staf cn twee bataljons infanterie bevonden. De strijd bij dc Gele Rivier. De troepen van Tsjang-tso-lin blijven, nanr d.d. 26 Febr. uit Peking wordt bericht, dc Gele Rivier tusschen Fengkioc cn Mong-hsien overtrekken. Zij zijn von pion, Tsjeng-sjoe tc omsingelen. Betoogingen tc Hangstjau. De bezetting van Hangtsjau de vorige week door de Zuidelijke troepen is gevolgd door een manifestatie van arbeiders cn het aanplakken van biljetten, die tegen dc Britten zijn gericht. Stakende winkeliers. Te Nanking zijn de winkeliers in staking ge gaan naar aanleiding van het óf in het geheel niet betalen von gekochte waren door de Sjan- toeng-troepen, öf het betalen met militaire bil jetten, die ongeveer 70 pCt. von dc nominale waarde hebben. Ondertusschen vaardigde Tsjang Tsoen Tsjang ccn proclamatie uit, waar in hij het communisme de schuld geeft van den chaos in China cn te kennen geft, dat hij het vastberaden zal uitroeien. Hij noemt voorts Tsjang Koi Sick een mecdoogcnloozcn roovct en een wreed beest. VEREENIGDE STATEN. DE IMMIGRATIE. New-York, 26 Febr. (H. N.) De immi gratiecommissie van ,het Huis van Afgevaar digden heeft de beslissing van den senaat om de quota voor de immigratie tot I Juli 1928 in den tegenwoordigen vorm tc loten voortbe staan gehandhaafd. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTAND IN NICARAGUA. Amerika cn het zenden von den Engelschcn kruiser. Het Witte Huis verkloort, dot Coolidge von gevoelen is, dat het zenden door Engeland von een kruiser naar Nicaragua, om tot toevlucht van de Engclsche onderdanen te dienen, geen reden tot het maken van aanmerkingen is. President Diaz schat dc verliezen, door dc buitenlanders in Nicaragua geleden, op 3 h 4 millioen dollar. ZUID-AMERIKA. HITTEGOLF TE BUENOS AIRES. Uit Buenos Aires wordt een hevige hittcgoll gemeld. Zeventien personen zijn, door een zon nesteek getroffen, naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon is gestorven. ZUID-AFRIKA. DE KWESTIE DER VLAG. Met het oog op dc krachtige protesten in de geheele unie heeft de minister van binnen- landschc zaken, Malan, uit noam der regee- ring aangeboden aan de verschillende vlag- commissies, waarvan er in elke provincie min stens een bestaat, toe te staon, dat zij b.v. vijf vertegenwoordigers benoemen, om te conferee- ren met een gelijk aantal leden van dc vlag- commissie der regeering, die thans zitting houdt om te pogen door een olgcmeenc over eenkomst een regeling der kwestie te berei ken. VERSPREIDE BERICHTEN. SCHEEPSONGELUK. Twaalf dioden. Volgens een bericht uit Antwerpen is het s.s. Sue vier, dat op 10 Febr. uit New-York vertrok, onderweg door een storm verrast; 12 leden der bemanning zijn omgekomeh. Het schip zelf is zwaar gehavend naar Ncw-York terugge- stoomd. HEVIGE SNEEUWSTORMEN. Londen, 26 Febr. (H. N.) Volgens be richten uit Alaska hebben er in het Noordelijk gedeelte van de Stille Zuidzee hevige sneeuw stormen gewoed. Men vreest, dat talrijk» vis- schersschepen zijn vergaan. Radionieuws. DRAADLOOS SPREKEN SAN FR AN CISCO—LONDEN. Londen, 27 Febr. (V. D.) Gisteravond werd voor dc eerste keer draadloos gesproken tusschen Son Francisco en Londen. Het ge sprok ging uit von een zakenhuis tc San Fran cisco cn de „opgebelde" woi een koopman uit die stod, die thans ccn bezoek brengt onn do Engclsche hoofdstad. Noor vcrklaord werd, moet dc verbinding uitstekend zijn geweest. DE UITSLAGEN. NeJcrl. Voctbnlbond. Afdccling I Rotterdam Excelsior't Gooi afg Amsterdam Ajax—D F. C 82 Promotic 2c klussc. Den HoogH. V. V.-D. E. C 1-0 2c klasse B Zaandam Z. V. V.—Donor afg Utrecht Kampong—H. V. C gestaakt 3e klasse C Reserve 3e klasse D. Utrecht: LI. V. V. IVBaarn II gestaakt. Afdccling II. Hilversum: Hilversum—Fcyenoord I—0 Reserve lc klasse Rotterdam Fcyenoord II—V.O.C. II 3—5 6-4 1-1 0-0 1-4 8-2 9-2 1-2 4—T Afdccling III. Ie klasse. Hengelo— Z. A. C. 2c klasse A. Rigtcrsbl.—K. H. C. P E. C.—Zwolschc Boys RodnT ubantia 2e klasse B U. D Oosterbeek 3e klasse A. W. V. C.Rijsen Vooruit 3e klasse B. Columbia—Deventer Afdecling IV. lc klasse. Breda Brodnnin—Eindhoven 2e klasse A. V. S. C.Zcclandio 4—1 2e klasse C M. Z. M— V. T. V. 6-1 Blcijcrh.—Heerlen Sport T—I gest. 3e klasse D. A. A. C. 2Vaals 41 (gest.) 3c klasse E. Heerlen Sp. 2—Expresse 0—0 (gest.) Kerkrade 2—Blcijcrh 2 2—1 (gest.) Afdecling V. Te klasse. Groningen: G. V. A. V.—Velocitas 2—4 Leeuwarden: Frisio—Be Quick afg Winschoten: W. V. V.—Achilles 2—3 2e klasse A. M. S. C.Forward I—0 (gest.) F. V C.-L. S. C. 2—T 2c klasse B. Achilles 2—Hoogezand 3—2 Velocitas 2Worfum 50 Be Quick 2—Bato 1—3 3cklasse C Via-W. V. V. 2 4-1 Vriendschoppcbjk. Utrecht: U. V. V.-N. A. C. 3-0 Utrecht: Velox—Zeeburgia gestaakt. Enkele dezer uitslagen zijn ontleend aan dc Maandagmorgen. OVERZICHT. Het magere programma van gisteren is nog voor dc helft in het water gevallen. In afdea- ling I speelde, wat de eerste klasse betreft, al leen Ajax, tegen de club, die langen tijd haar ernstigste concurrent is geweest:D. F. C Sindsdien zijn de Dordtcnaren wel wat afge zakt, en thans verloren zij met 8—21 De eerste promotiewedstrijd werd gespeeld tusschen H. V. V. en D. E. C. De Groote Hoagschc smaakte het zoet der overwinning, door één goal. Een goed begin is het halve werk! Fcyenoord had nog één punt noodig om kampioen tc zijn, maar heeft dat eene punt niet uit Hilversum kunnen meebrengen. Dc groenwitten hebben hun eerste seizoen in dc eerste klasse besloten met een overwinning op de leiders. En nog altijd heeft Fcyenoord 1 punt noodig! De stond geeft die aan Feijenoord 17 11 3 3 25 70—27 E. D. 0. 17 9 5 3 23 46-22 H'sum 18 8 7 O 23 43-28 H. B. S. 17 9 4 4 22 44-33 U. V. V. 18 6 6 6 18 39-40 Z. F. C. 16 7 3 6 17 44—50 Spartaan 17 8 1 8 17 47—45 H. F. C. 17 5 4 8 14 34—42 V. 0. C. 16 3 o 11 8 28—49 A. S. C. 17 1 1 15 3 32—79

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1