Lampekappen. L. J. LUIJCX&Zoon DE EEMLANDER" BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten De Geheimzinnige Talisman. ABONNEMENISPRUS per 3 maanden voor Amcts/ EERSTE BLAD. ST.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseenngen Spaar-deposito's rente 4% Zonder Raam- of Builenantenne FEUILLETON. 25e Jaargang No. 209 looit f 2.10, per maand/"0,75, Idem franco per poel f 3.—. per weck (met prati» wertekering legen ongelukken) f 0.17» afzonderlijke nummers 1 C.OS. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD i» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARN„EMsCHERpoiRTWAL 8 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. $ts. Vrijdag 4 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigheids-adve. tentien voor de helft der prija Voor handel cn bedrijf bestaan i*tx voordeclige bepalingen voo» het adverieeren- bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERBINDING EMBDEN—AZOREN— NEW-YORK: B c r 1 ij n, 3 M o r t (V.D.) Noor verluidt, zullen Vrijdag a.s. bij de plechtige openstel ling von den dirccten kabel Embden—Azorcn New-York door den president der Vcrcenig- de Staten en door den rijkspresident von Hin denburg begroetingstelegrommen worden uit gewisseld. DE DU1TSCHE ARBEIDSGESCHILLEN. Berlijn, 3 Maart. (H. N.) Volgens de Bör- scn Ztg. heeft de rijksbond der bankdirccties besloten dc schèidsrecljtelijkc uitspraak voor het collectief contract in het bankbedrijf te verwerpen cn een schrijven tot den rijksmi nister van arbeid te richten, waarin tegen de uitspraak wordt geprotesteerd, vooral wat betreft de verhooging der salarissen met ge middeld II.7 en het opnieuw wijzigen van de bepalingen betreffende den arbeidstijd. DE DUITSCHE AMBTENAREN EISCHEN DEN ACHTURENDAG De Duitschc bond von ambtenaren heeft ver klaard in den strijd om den ochturendag aan de zijde van dc andere vakbonden te staan. De indeeling van den dienst kan alleen plaats hebben op den grondslag der rechtspositie van dc ambtenaren. Gisterochtend ontving dc rijksminister van binnenlandschc zaken dc ge delegeerden der ambtenoarsorganisaties om de rechtspositie der ambtenaren met hen te be spreken EEN DRAMA. B c r 1 ij n, 3 Maart. (H. N.) Vanmorgen heeft een vrouw een aanslag cp het leven van den directeur Grau goplecgd, toen deze zich per auto naar zijn bureau begaf. Ook de chauffeur werd door een kogel getroffen. Dc vrouw, die den aanslag pleegde, omdat zij gehoopt had, dat Grau haar zou huwen, wat deze echter niet van plan was, trachtte ook zich zelf. te dooden. Alle 3 personen zijn ern stig gewond naar het ziekenhuis gebracht FRANKRIJK. DE VERDEDIGING VAN FRANKRIJK. Uiteenzettingen van Paul Boncour. Bij de voortzetting van de besprekingen over het wetsontwerp tot algemcenc orgonisatic dei natie in oorlogstijd heelt de rapporteur Paul Boncour vastgesteld, dat de toestand van Frankrijk bijzonder verbeterd is Algemeen wórdt toegegeven, dat door de onderteekening van de verdragen van Locarno d> Franschc natuurlijke grens en de derr.ilitorisotic van den linkcr-Rijnoevcr verzekerd is. Paul Boncour prees den Volkenbond, waar van het werk van dag tot dag wordt beves tigd. Voorts wees hij op art 2 van het wetsontwerp, hetwelk bepaalt, dot bevel tot de nationale mobilisatie gegeven moet worden in geval van een duidelijk zichtbaren aanval, waardoor het land in de rechtstreekschc nood zaak wordt gebracht zich te verdedigen, of in de gevallen, voorzien door het Vo'.kenbonds- pact. Een land, aldus vervolgde spreker, dat als voornaamste punt van een wet een dergelijke verplichting voorschrijft, kan niet beschuldigd worden van imperialisme. De ondervinding van den oorlog heeft ors evenwel geleerd, dat de voornaamste zekerheid voor de overwinning ligt in de toerusting tijdens den vrede Bijge volg moeten wij \an deze toerusting in vre destijd gebruik tnuken en bereid zijn deze te veranderen in een toerusting voor de natio nale verdediging. Een groot aantal ministers en de meerder heid der Kamer juichten den spreker toe en wenschten hem geluk. ENGELAND. Londen, 3 Maart. (H.N.). Het debat over de betrekkingen tusschen Engeland en Rusland werd vondaag in het Lagerhuis ingeleid door den liberual sir Archibald Sinclair, die er op wees, dat de Engclsche belangen in Rusland •zijn vrede te hebben en handel te kunnen drij ven. Er is in vele bedrijven in Rusland een opleving merkbaar cn hij drong er krachtig op aan, dat de betrekkingen met Rusland in dit stadium .niet verbroken zullen worden. Sir Robert Horne (conservatief), herinnerde er aan, dat hij het is geweest, die in 1921 de handelsovecnkomst met Rusland heeft gesloten en dat hij daarbij gesteund werd door Lloyd George, die toen eerste minister was. Hij ver klaarde, dot hij de overeenkomst heeft gesloten in dc overtuiging, dat Rusland met zijn uitge breide hulpmidde'«m in staat was het economi sche leven van Europa tot nieuwen bloi i te brengen. Hij schaamde zich niet, dot hij deze poging heeft gedaan, hoewel hij bekende, dat zijn verwachtingen niet in vervulling zijn ge gaan Hij geloofde niet, dat de Engelsche han del er onder zal lijden, als de betrekkingen met Rusland worden verbroken. Kamsoy-Macdonald, de leider der arbeiders partij cn oud-minister van buitcnlandsche za ken, verklaarde, dat bij de diplomatieke be trekkingen tusschen Engeland cn Rusland sedert I92T tot op heden aan de handelsover eenkomst nooit een behoorlijke kans is gegeven. Hij verklaarde voldaan te zijn. dat de minis ter van buitenlandschc zaken een nota non Rusland heeft gezonden. Sedert hij afgetreden is als minister van buitenlandsche zaken, is hem herhaaldelijk gevraagd, wat hij gedaan zou hebben. Hij aarzelde niet om te zeggen, dat, zoo hij minister zou zijn geweest, de nota reeds lang geleden verzonden zou zijn cn volgens zijn mcening zou deze krasser geweest zijn. Hij hoopte echter, dat de regeering op het oogenblik niet de bedoeling heeft om de han delsovereenkomst op te heffen of de betrekkin gen meer gespannen te doen worden. Hij gaf in overweging om over bepaalde punten, die tegen de sovjct-rcgcering worden ingebracht, eerst von gedachten te wisselen cn dan daai- over te onderhandelen. Chamberlain zeidc, dat hij me; voldoening dankbaarheid ervan had kennis genomen, dot Ramsay Macdonald dc beginselen van de internationale betrekkingen heeft bevestigd, cie hij tot uitdrukking heeft gebracht in de nota, welke hij aan de sovjet-regeering heeft gezon den. wat één ziiner lonlsie daden a's eerste minister cn minister van buitenlandsche zaken is geweest. Hij nam er ook nota van, dat Mac donold de handelwijze van de tegenwoordige -cgecring bij het afzenden van hear nota direct •eft goedgekeurd. Sprekende over de dageliiksche prcoaganda van de sovjet-rcgecrinir, welke, naar Chamber lain verklaarde, het Enrrdsche rif' biiion^et trof als een bewijs von dc animositeit en van kwaden wil, zeidc Chambcrloin, dat, indien men lechls rekening had te houden met den eigen binnenlandschen toestand of met de eigen be- 'nngen, voor zoo ver deze betrokken zijn bij de handelsovereenkomst of het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, hij niet zoo long gewacht zou hebben, alvorens ziin collega's te vragen de stapoen te doen, die Macdonald, zooals hij duidelijk te kennen heeft gegeven, bereid was te doen en gedaan zou hebben, in dien deze provocaties mochten voortduren. De regeering moet zich echter op een ruimer standpunt stellen. Dc regeering heeft gevoeld, dat een breuk met Rusland, nu de betrekkingen eenmaal waren opgenomen, haar terugslag otj andere landen zou doen gevoelen. Indien tot stajiDen zou ziin overgegaan, voordat non de wereld gebleken was, waarin de provocatie be stond, zou die een zeer storende uitwerking cp den toestand in Europa hebben gehad, De sovjet-regeering zou er naar gestreefd hebben dere landen te overtuigen, dat de politiek r Er.gclsche regeering er op gericht was troe belen te erwekken en daarvan gebruik te maken als een middel om een politiek tegen Rusland te voeren. Niets is verder van dc waarheid verwijderd. Telkens als hij over dit onderwerp met ver tegenwoordigers von buitenlandsche staten heeft gesproken, heeft Chamberlain verklaard. RECLAMES Van T—4 regels 4.05, elke regel meer 1.- vooi Amerstoori en Imstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. Met ons nieuwe type R M. 5 staat rlc Du- crctet weer ver aan de spits. earandoeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als laneen colf Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Elcctr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS, Ufrechtschcstraat 15. Tel. 483. Amersfoort. Dé l'ranscho minister van urbcid. Tnrdieu, heeft tc Iloubaix. in tegenwoordigheid van drieduizend toeschouwers, het legioen van Eer overhandigd aan Lconie Yanhoute. Dit moedige meisje, draagster van Fransche, Belgische en Britscho corcteekenen, heeft in den oorlog belangrijke mcdedeelingen dwars door bozet België naar Nederland gebracht. LANGESTRAAT 49. TEL. 190. ATELIER voor het vervaardigen van dot een ontspanning tusschen de staten cn hun naburen welkom aan de Engelsche regeering zcu zijn, daar iedere verbetering in dc inter nationale betrekkingen van nut is voor de po litiek der Engclsche rcgecring, die een vre despolitiek is. Iedereen weet. dat sovjet-Rusland zijn best heeft gedaan om te verhinderen, dot het ver drag van Locarno ondcrteckend werd en om Duitschland over tc halen geen vriendschap pelijke betrekkingen met zijn buren in het Wcs» ten en het Oosten aan te knoopen en dat Rus land zijn uiterste best heeft gedaan om Duitsch land tc overreden niet tot den Volkenbond toe te treden, doch met Rusland buiten den Volkenbond te blijven. Ondanks deze provocaties kan echter geen plotselinge breuk tusschen Engeland cn Rus land plaats hebben, zonder dat dc terugslag daarvan zich op den geheclen Europceschcn toestond doet gevoelen. Daarom heb ik er bij de rcgecring op aangedrongen om geduld te oefenen cn lankmoedig te zijn, niettegenstaan de wij voortdurend aan provocaties waren blootgesteld, zoools wij van een ander land nooit verdragen zouden hebben. Doch ik ben altijd overtuigd geweest en heb altijd geweten, dot er grenzen voor dit -ge duld zijn. Wij wcnschen, of trachten niet ons in dc zaken der sovjet-regeering op haat eigen grondgebied tc mengen. Wij hebben geen diplomatieke campagne tegen Rusland in eenig gedeelte van de wereld gevoerd. Wij hebben niet alleen naar de letter, doch ten volle naar den geest de verplichtingen uitgevoerd, di$ wij op ons hebben genomen. Wat wij van Rusland vragen is niet, dot het zijn binncnlandsche instellingen zal verande ren, noch dat Rusland zich ervan zal weer houden om zijn eigen volk te prediken, dat de Russische istellingen beter zijn don die, waar aan de overige wereld de voorkeur geeft, doch det Rusland zijn politiek in overeenstemming zal brengen met gewoonten van de naties en zich van pogingen zal onthouden om dc wereldrevolutie te bevorderen en zich van allo inmenging in onze binnenlandschc aangele genheden zal othouden. Chamberlain besloot met te zeggen, dat En geland niet ollcen een mondelinge verzekering verwacht of kan aanvaarden Het zijn daden, waarover wij ons beklagen en wij moeten de daden in de toekomst afwachten, om te zien. of men de lange reeks van beleedigingen wil goedmaken, of dat het gehuld en de lankmoe digheid van de Engelsche regeering, het land en t rijk tevergeefsch zijn geweest en onmo gelijk langer kunnen gehandhaafd worden. De Engelsche rcgecring behoudt zich hei recht voor om over het nut tc beslissen van de stappen, welke zij overweegt cn het tijdstip vast te stellen, waarop deze stappen zullen I Lot Ruumcenschc vijftienjarig medium Eleonora Zugun en haar begeleidster, (Tra- vin WassllkaSerecki. Do experts zijn het niet. eens over haar betrouwbaarheid. worden gedaon. Wij hebben, voordat wij tot het uiterste overgaan, gemeend, dat het juist was om de aandacht von de wereld te vesti gen op den err.stigcn aard van de klachten, die wij hebben en de sovjcl-regcering nog eens de gelegenheid te geven om haar gedrag tc richten naor de eerste regelen von het inter nationale leven cn dc internationale gemeen schap. t DE LIQUIDATIE VAN DE OORLOGS- MENTAL1TEIT. B e r 1 ij n, 3 Maart. (V.D.) Noor uit Lon den wordt gemeld, hebben dc Engelsche vrij metselaarsloges besloten, om Duitschcrs we derom 'als leden aan tc nemen DE JONGSTE MIJNWERKERSSTAKING. Londen, 3 Maart. (H.N.) Volgens een mcdedeeling van het departement van handel zijn door dc mijnwerkersstaking von verleden jaar ongeveer I40.C00.000 arbeidsdagen ver loren gegaan Tengevolge van dc staking zijn in 1926 slechts I23.000.0CO ton kolen gepro duceerd, dat is ongeveer I/I2 von de gemid delde joorlijksche productie naar het Engclsch van E F. BENSON o Zij kwamen nu op den zonnigen witten straat weg en mr. Francis, die zoo lang zij door den schaduwrijken londweg reden, zijn hoed op den schoot gehouden had, cn dc wind verfris- sch,end had laten waaien door zijn dik wit haar, zette hem nu weer op. „O, Harry, ik hoop, dat je eens en liefst heel gauw, een vriendin, ja meer dan een vriendin zult vinden voor je leven," zei hij, „die je gauw je ouden oo:n zal doen vergeten. Maai gun hem eer. plaatsje in het hoekje van den haard. Dot vraagt hij je, meer vraagt hij niet en laat hem je kinderen op zijn schoot mo gen koesteren. Hi* knn zoo goed met kinderen omgaanzij huilen nooit bij nem Ik bid, ja dikwijls bid ik," zeide hij, en terwijl hij sprak nam hij met een plechtige bewoging zijn hoed af, „dat ik dit nog eens zal mogen beleven. Dat, mijn lieve Harrv, zou de kroon zetten op het geluk van mijn gelukkige dogen. De woorden verstierven zacht in de lucht r er was geen rc-chtstreeksch antwoord op noo- dig Harry was cén oogenblik half besloten zijn oom van zijn droomen en verlangens te» vertellen, met dc edelmoedige warmte der jeugd eigen, verlangend naar de sympathie, die hij zeker was te zullen ontmoeten en de woor>_ den lagen hem el op de lippen, toen mr. Fran cis zich opeen oprichtte uit zijn mijmerende houding en een minder intiem gesprek begon „He heb mijn tijd niet verluierd, Harry," zei- de hij, „terwijl jij weg geweest bent, en wat van de wereld genoten hebt, zoonis nan de jeugd toekomt. Ik dcijk dnt je ik mag dit zonder grootspraak zeggen dat je dc- boer derij beter in orde cn winstgevender zult vin den, dnn dnt zij ooit is geweest. Deneer komt mij niet toe, mnor het is het werk van een opzichter, een onbetnalbarcn man, dien ik hei geluk hnd te vinden. En in den herfst verze ker ik je, dnt er heel wat meer fnisonten te schieten z'dlcn zijn dan dat er in jaren ge weest zijn." „Ik geloof u graag," zeide Harry, „cn v.ij zullen het samen bewijzen, hè, oom Francis? Heusch, ik knn u niet genoog dnnken; u bent te goed, om u zoo geheel te wijden aan dc plaats, zooals u gedanri hebt. Lieve tijd, het is o! vier maanden geleden, dot ik hier wns. Ik ben een nalatige landheer, maar eer. betere dan ik is er voor in de plants geweest en ik ben niet bnng, dat ik weggejaagd zal worden Zij draaiden het hek in en reden snel onder de hooge hoornen door. Links van den weg stond het gros hoog op de velden, rechts grnnsden op de weiden dc glanzende koeien, die reeds de middagschaduw der boomen ver lieten om hun avondvoedsel in de koelte op te zoeken en mor ademde met wellust dc geur van den vollen, wcelderigen zomer in. De roe ken hielden vergadering in hun vergaderzalen boven in de hooge olmen om het hek van de opgefokte fnisanten tjilpten ontelbare jonge vogels en de bries, die gewoonlijk eerst bij het end'rgnnn \nn dc 2on opstak, beproefde nu reeds haar vleugels uit te slaan .Het deed Horry buitengewoon aangenaam aan te weten, dnt dit alles \an hem was; toch was er geen ijdclheid of zelfzucht in dit genot, wnnt hij stelde zijn eigendom op prijs, niet om de ge dachte dnt dit nlles het zijne was, maar voor het genot, dat misschien een onder er van smaken zou. Toon uit de lange laan komende, kwamen zij bij het schitterende meer en hoor den het koele geluid van de ruischcnde vlakte en toen zij den hoek omsloegen, mankte een eer», waterhoen een vaargeul door het water naar haar schuilplaats tusschen 't riet Toen rolde, met 'n hollen klonk von de wielen 't rij tuig over de brug, reed daarna langs de in fi guren geknipte haag over den oprit naar het huis. Daar stond het eenvoudig en siotig, de schaduw van een der zijvleugels viel half over het voorplein, vol waardigheid en rustige kalmte; oorwaar geen onwaardige gift om iemand aan te bicden Bij de gedachte daar- can begon zijn hort sneller tc kloppen. „Het is nlles onwaardig," zeidc hij hij zich zelf, met krachtsinspanning die onbedwingbare opwelling van vreugde onderdrukkend, „en ik ben de onwaardigste van allen." Hij talmde nog even voor de deur cn volgde toen mr. Francis in huis. Weer overviel hem de vreugde von het bezit. Van hem waren die groote wandtapijten met geharnaste ridders en bekranste minnaars; van hem die reeks van ernstige portretten, die hem vandaag zoov°el krachtiger toeschenen en hem als het ware een welkom toeriepen Hij vergeleek met welgeval len het onderscheid van zijn komst nu en den eersten keer. Hoe leek het hem als een droom toe, die mnand van zijn meerderjarig worden! Hoe grauw er kleurloos was dnt leven, gezien van het licht waarin hij gedurende dezen laot- st$n tijd verkeerd had. Hij herinnerde zich. hoe hij zichzelf hod voorgesteld een kalni en meestal eenzaam bestaan leidend id het huis zijner vaderen. Hij had toen zoo gedocht vooi zijn komst hier met Geoffrey, dnt oom. Fran cis zeker wel grnag hier van tijd tot tijd eens zou willen komen. Geoffrey zou zeker ook we] eens een week komen in den jachttijd. Mnar verder, zou hij natuurlijk veel nllcen zijn en het vooruitzicht had h^m in 't geheel niet afge schrikt Hij zou voel buiten zijn, dolend door de bosschen, hij zou veel lezen, en hij twijfel de er niet nan of dc jaren zouden heel ann- gennam voorbijgaan. In den loop der tijden zou het portret van Henry Vail, twaalfden ba ron, met een knorrig gezicht, vnn den muur op u neerzien, wnnt dc serie mocht niet ver broken worden Nog een beetje later en de letters op zijn grafzerk zouden groen vnn het mos zijn. Monr nu kon hij zich nauwelijks indenken, dot de jonge man, die zes maanden geleden aldus gepeinst hnd, niet treurig, maar toch zonder vreugde, dezelfde was als hij, die daar met schitterende oogen onder het portret vnn den ouden Frnncis stond. Hij keek noor zijn eigen hand, v anrmee hij zijn theekopje opnnm, hij keek naar zijn schoenen en naar zijn klee- ren Ja, dat behoorde zekerlijk aan hem en hij was het, die hier vroeger al eens had theege dronken. Wat was er dan gebeurd? vroeg hij zichzelf af Hij had de wereld ontdekt, dat was alles. er. Columbus had alleen maar Ame rika ontdekt. En de wereld was vol von be koorlijke dingen cn van mcnschen in het bij zonder; in bijzonderheden te treden, of het in zijn geheel tc nemen hij wist nauwelijks wat hij gevoelde voor hem bestond er slechts één persoon. HOOFDSTUK IX. Oom Froncis ongesteld. Mr. Francis had met Harry thee gedronken, eii na hem te hebben voorgesteld om over tien minuten een wandeling te gnnn maken, ging hij r.nnr zijn kamer om een dringenden brief te beantwoorden. Horry wilde met plezier wachten, want niets kon zijn aangename stem ming irl de war brongen en een cigoret opste kend liep hij langs de muren en bekeek zijn voorouders Hij bleef lang staan voor het por tret van den ouden Frnncis, er zijn oog bleef rusten op den beker als op een ouden vriend. Het zonlicht, dot door de westelijke ramen nanr binnenstroomde, viel vol op het portret, cn de juweclen waren zoo natuurlijk geschil derd, dat zij schitterden in den zonneglans. De Talisman I Was het dc Talisman, die deze ge lukkige dagen geschonken had, en hem nog zooveel schooner dagen schenken zou Was dit de groote belooning, die hem ten deel viel, na de schatting, die hij had moeten betalen, bestaande in een hoofd verkoudheid, een brandwond aan zijn hond en een verstuikten enkel Hoe verwonderlijk waren deze drie voorvallen geweest, zoo dodelijk volgend op het vinden van den Talisman I Hoe wonder baarlijk ook ait ontwaken (datecrend van den zelfden tijd) van zijn eenzame lethargie van zijn eerste een er. twintig jaren I Want het ontwa ken was begonnen met de komst van Oom Francis en zijn eigen onmiddellijke genegen heid voor hem Het was inderdaad hij in ieder geval hij en Geoffrey samen, toen zij hier waren, die hem hadden aangezet tot de reis, die reeds geleid hnd tot zijn ontdekking van dc wereld. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1