Fa. R. van den Burg, Amersfoort PISUISSE ÖD AANBIEDING GEBRUIKTE PIANO'S Grotrian-Steinwen - Jul. Bliithner Neumeijer - Grand - Görs Kallmann enz. LUIJCX&Zoon Arnhemschestraat ABONNEMENTSPRIJSp" 1 vo°'w- PRIJS DER ADVERIENTlEH „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Als buitengewone gelegenheid bieden wij een aantal bespeelde piano 's van uit sluitend goede fabrikaten aan, o.a. in prijzen van f 325.- f 385.- f 425.- enz. Levering met vijf jaar garantie, franco huis buikbanden „A M ICITIA" JENNY GILLIAMS HENK STUUROP Uitverkocht „AM ICITIA" 25e raargang No. 215 loort 2.10, per maand f 0.75, Idem franco per pool 3.—. per week (mei cralis verzeker ng legen ongelukken) 0.17& alzondcilijke nummers C.05. t Donderdag 10 Maart (927 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A,,NHEMSCHERf^Rr.VAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT. 613 van I 4 regel» 1.05 mei inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dtenstaanb-e- dingen en Llcldadigheids-advc tentien voor de helfl der prijs. Voor handel eu bcdrijl bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het ■dvcrtecrcn licne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. Beslaat er gevaar, dat een begraafplaats het natuurschoon bederft en is een dooden- aloker in werkelijkheid zoo afschrikwekkend, dat de menschen zooveel mogelijk dk* plaats zullen mijden? Wij meenen vain niet. Integendeel gelooven wnj, dat een behoor lijk aangelegde begraafplaats in geen enkel opzicht het aspect eener mooie omgeving zal sohaden en dat juist de piëteit voer onze dooden eischt, dat wij hun laatste rust plaats aanleggen daar, waar de natuur in volle pracht zich openbaart. Wij zijn het dus niet eens met Mr. Stadig, die Dinsdag avond den aanleg eener nieuwe begraaf plaats op Oud-Leusden bestreed met het argument, dat een mooi stukje natuur er door bedorven zou worden:,Wij mogen niet aannemen, dat mr. Stadig feitelijk een adh- terafhoëk de meest geschikte p'.'aats voor een kerkhof vindt. Min of meer vestigde hij wel dien indruk, maar wij kunnen ons dat niet indenken en vertrouwen, dat hij dat ook niet zal bedoeld hebben. Als dat inderdaad zoo is, dan wordt het dus slechts een kwestie van meer of minder, zou dr. Jorissen zeggen. De vrees voor ons natuurschoon kan dan ook inderdaad niet zoo zwaar we gen en dan blijft slechts de vraag: waar is de meest geschikte plaats, louter en alleen uit praktisohe overwegingen? Moeten we het terrein achter Birkhoven nemen, dat een zandwoestijn is en waar de aanleg groote moeilijkheden met zich' zal brengen of het terrein te Oud-Leusden, waar de bewerking van den gTOnd lang niet zooveel zal vragen? Welk terrein is het best te bereiken? We doelen hier niet op den afstand. De burge meester kwam met het argument, dat Birk hoven zoo ver weg is van Leusderweg en Arnh. weg. De heel Van Galen Last wees zeer terecht op de ligging van Soeslerkwar- tier en Bergkwartier ten opzichte van Oud- Leusden. Een begraafplaats moet nu een maal buiten liggen en afstandsbezwaren kunnen weinig gewicht in de schaal leggen. Naar Oud-Leusden bestaat echter een goede verkeersweg. Het terrein achter Birk hoven ligt vrij ver van den straatweg af. Er zal dus een behoorlijke toegangsweg moeien worden gemaakt, de heer Stadig sprak zelfs van een weg achter geheel Birkhoven om. Had hij eenig idee van de kosten toen hu dat denkbeeld opwierp? Het ontbreken eener goede verbinding, welke op Oud-Leusden vrij wat gemakkelijker is tot stand te bren gen, behoort reeds van het terrein achter Birkhoven te doen afzien. En wanneer de Raadsleden zich gaan overtuigen van het mooie brokje natuurschoon, hopen wij, dat zij hun practisch geweten niet thuis zullen laten. Dan houden wij het er voor, dat Oud- Leusden zal worden verkozen. Een ander punt. dat moei'ijkheden gak was het voorstel tot het bouwen van 48 woningen op het terrein aan Gaslaan en Eemstraat. Bij de begrooting is sterk aange drongen op maatregelen inzake krotoprui ming. Met bekwamen sp6ed is daaraan ge werkt met als resultaat dit voorstel. Wet houder Ruitenberg had gedacht een pluimje te zullen krijgen, maar dat ging zijn neus voorbij. Integendeel, het leek wel of hij met een voorstel kwam, dat zeer tegen de belangen der krotbewoners inging. Stel je voor, zei de heer Schrijver, dat onze arbei ders moeten wonen onder de reuk der fa briek van Polak. En de heer Noordewier, zij het dan wel wat schuchter, greep dankbaar Schrijver's argument van eventueele uitbrei ding der gasfabriek aan, om ook het voor stel te bestrijden. Wij begrijpen daar abso luut niets van. Is dat nu louter dwarsdrijver^ of zit er wat anders achter? Die uitbreiding van de gasfabriek vooral is kostelijk nu reeds eenige jaren alles in het werk wordt gesteld om het gasverbruik op peil te hou den. En dan die reuk van de fabriek van Polak? Moeten dan alle huizen daar in de omgeving verdwijnen en is die reuk zoo ondragelijk, dat een plan, waarvooT bij de begrootmg hemel en aarde werd bewegen, nu moet worden opgehouden? En is er niets voor het plan te zeggen? De grond deaT heeft de gemeente goedkoop er zal een be hoorlijke straat worden aangelegd, de plaats is dicht bij de o le stad, er komt een goede verbindingsweg van het Soesterkwartier met het Smallepad, waar de spoorbcomen niet zoo vaak en lang zul'en gesloten zijn. En den. Wethouder Ruitenberg heeft het meei eerlijk dan politiek gezegd, de huizen zijn voor een soort bewoners, die nu eenmaal in de omgeving van Goed Wonen niet gaar ne gezien zouden worden. Men mag daar over zijn hoofd schudden en het zelfs schan delijk vinden, maar inderdaad is «Set de wer kelijkheid. Daarmee is niets ten nadeele dn er bewoners gezegd. Zii komen uit huizen, die kwalijk dien naam verdienen en zullen nog moeten wennen aan een behoorlijke woning. De heer Schrijver mag dezen men- schen een plaatsje ?n het Bergkwsrlier gun nen, wij houden ons ervan verzekerd, dat de sociaal-democraten het met Wethcudei Ruitenberg eens zijn. Wij hopen ter wille van de ..krotbewoners" dat spoedig tot een odlossing wordt gekomen. Op 1 Maart is de goedkeuring van Ged, Staten gekomen voor den bouw eener nieu we Openbare school in het Soesterkwartier. De wethouder deed de toezegging, dat al het mogelijke gedaan zou worden om deze school met 1 Sept. te kunnen openen. Wij hopen, dat deze woorden bewaarheid zullen worden, went het zou nu toch heusch te gek zijn, als deze schoof bijv. eerst in Ja nuari '28 kon geopend worden. De bezwa ren daaraan verbonden mogen zwaar ge noeg wegen om alles in het werk te stellen met I Sept. klaar te zijn. Bij het voorstel tot vaststelling van den factor der inkomstenbelasting op 1.45 be pleitte de heer Boas uitstel. Ofschoon wij meenen, dat belastingverlaging thans ab soluut is uitgesloten, hadden we uitstel tot de vergadering voor Meiwel wenschelijk gevonden, daar dan de uitkomsten van den dienst 102G grootendeels bekend zullen zijn. Maar de voorzitter scheen daar niet nan te willen ofschoon de heer Boas zeide een voorstel tot uitstel te zuilen doen, bracht hij maar eerst het voorstel van B. en W. Lr\ stemming. Formeel natuurlijk zeer juist, want de heer Boas had het voorstel schrifte lijk moeten indienen. Maar heel dikwijls wordt in den Raad gesproken als de heer Boas deed en dan zegt de voorzitter steeds: Krijg ik nog een voorstel van U? Maar dat werd nu vergeten. De heer de Jongh meende, dat de belas ting wel kon verlaagd worden uit de winst van de gasfabriek over 1026. Die rampza lige politiek van vroeger jaren va-n het op- soupeeren van de -winsten der bedrijven moesten we nu toch heusch te boven zijn Gelukkig laat de haer de Jongh het steeds maar tot een schuchtere poging. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN VOLKEN BONDSRAAD. De betaling der contributie. G c n v e, 9 M a t. (V. D.) De zitting van den Volkenbondsraad van hedenochtend heeft slechts kort geduurd Met betrekking tot de kwestie van de legale positie der staten, welke hun contributie voor het bondslidmaat- schap niet op tijd voldoen, werd door den rap porteur Jitulesco verslag uitgebracht. Deze sprak de meening uit. dat de verplich ting tot betaling der contributies valt onder de sancties, vervat in art. 16 van het statuut Wanbetaling der leden-stoten kan derhalve lei den tot automatische vervallenverklaring van het lidmnotschap, daar deze handelwijze duidt op het voornemen de uit het statuut voort vloeiende verplichtingen niet na te komen. Dit rnpport zal aan de Vergadering worden voor gelegd. De Raad ging hierna in comité-gene raal. De Soaikwestlc. Naar aanleiding van het ondethoud, dat gis teren -plaats had tusschen Stresemnnn en BriandT verluidt, dat Stresemonn gemachtigd zal worden om, in overleg met de overige raadsleden, een anderen Canadees tot opvolger van Stephens als lid der regceringscommissic voor het Snargebicd te benoemen. Omtrent de instelling van een internationaal bewakings corps voor de Saar-spoorwcgen moeten beide standpunten nader tot elkaar zijn gekomen. Eenc bespreking tusschen Zaleski en Strcsemann. G e n v e, 9 Maart. (H. N.) Vanmiddag om 5 uui heeft Zaleski, de Poolsche minister van butVnlondsche zaken, uan dr. Stresemann in het hote' Métiopole eendeerste bezoek ge bracht Aanvankelijk vond het onderhoud tus- sch/n de beide ministers alleen plaats, doch later nom daaraan ook de Duitsche gezant te Warschau, Rnuscher, deel Na afloop van het onderhoud, dat tot 6 uur duurde, werd een of ficieus communiqué beschikbaar gesteld, waar in gezegd wordt, dat itvhet onderhoud in het bijzonder de cconomiscne betrekkingen tus schen Duitschland en Polen ter sprake zijn ge komen en dat de beide ministers van buiten- landsche zaken naar aanleiding van dit onder houd voorstellen nan huP kabinet zullen doen, waarvan zij een oplossing van de tegenwoor dige moeilijkheden verwachten Na afloop van de bespreking met den Poolschcn minister van buitenlandsche zaken ontving dr. Stresemann tegen half zeven een bezoek van Briond, dio door den tolk bij het Fransche gezantschap te Berlijn vergezeld was Dc handel in blonkc slavinnen Geneve, 9 Maart. (V. DHet rapport ven het verbond tot bestrijding van den han del in blanke slavinnen bevat o.m. de verkla ring, dat dc voornaamste route voor den han del in blanke slavinnen die van Europa naar Centraal- en Zuid-Amerika is en vervolgens die van Eurona naar Egyoto en andere deelen van Noord-Afrika. Dc belangrijkste landen van herkomst der blanke slavinnen zijn: Oostenrijk, Frankrijk, Duitschland, Grieken land, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije. G e n v e. 9 Maart. (V. D.) Het rapport van het verbond tot bestrijding van den han del in blanke slavinnen vermeldt, dat het aan tal buitenlnndsche prostituécs in Buenos Ayes 4500 bedraagt, dat 80 der prostituées in Rio dc Janeiro buitenlandschen zijn, terwijl 60 van immigranten, welke gedurende den lantsten tijd in Mexico arrïveeren, de Spnansche taal niet machtig zijn. De meer derheid der slachtoffers werden verkocht door den georganiseerden internationalen handel m blanke slavinnen WILLEM GROENHUIZEN LAnOOTOAAT 41AMIR»WO«T 3pectiaJ odxc* «ov Trouw-** VrxlortDQzrinQen LAnOlDTSi Vraagï volledige prijslijsten met condities aan bij: 'tri dweróe modellen. Langestraat 49 VrLdag II Maart 8 uur. JEAN LOUIS Ter voorkoming van teleur stelling deelen wij mede dat de zaal is Morgenochtend van 10-1 uur plaaisbespreken in NIET PER TELEFOON. Dc Volkenbondsraad naar Berlijn Berlijn, 9 Maart. (V. D.) Naar de Petit Parsien meent te weten, bestaot er mogelijk heid, dot de volgende zitting van den Volken bondsraad in Juni in Berlijn zal worden gehou den. DUITSCHLAND. LOEBE. Loebe, de president van den rijksdag, zal, naar men aanneemt, nog een dag of acht in het ziekenhuis moeten verblijven. ZWEDEN. INKRIMPING DER SCANDINAVISCHE VLOTEN De Stockholmschc burgemeester Lindhagen heeft bij den Zweedschen rijksdag een voorstel ingediend om, inpluots van de voorgestelde uit breiding der vloot, met dc andere Scandina vische staten onderhandelingen te openen over een vermindering der vloten in aansluiting met dc tot stond gekomen ontwapening van Duitschland. ITALIË. EEN KRASSE PRIESTER. Rome, 9 Maart. (V. D.) Vigolzone, een plaatsje nabij Pincenza, viert den negentigstcn verjaardag vorf" zijn dorpspriester Mgr. don Bnrtolomeo Agassi, die daar reeds 70 jaar het priesterambt bekleedt. Hij heeft een slon ken, krnchtigcn lichaamsbouw en ziet c-r nog uit, of hij hoogstens 50 jaar oud is. Hij heeft achtereenvolgens 5 pausen den pauselijken troon zien bestijgen. De krasse grijsaard geeft het volgende recept voor een long leven. Sta om 5 uur 's morgens op, spreek veel, drink dan een kop-melk, ga dan lezen cn stu- decren cn mank vervolgens een korte wande ling. Dineer om 12 uur 's middags met groen tesoep, gekookte groenten en vefsch fruit, bij uitzondering vleesch en. een kleine hoeveel heid wijn. Neem "s middags den biecht of en bezoek daarna bevriende leden der parochie. Studeer daarna de preek in tot 10 uur en go om IT uur nnar bod Irdcr man kiezc zijn onrdsch puradijs, waar hij het denkt te vinden; het mijne is Vigolzone". POLEN. STAKING IN DE TEXTIELNIJVERHEID 80.000 stokers te Lodz. Het grootste deel van de textielarbeiders te Lodz en omgeving is in staking gegaan Het aantal stakeis te Lodz alleen bedraagt 80.000. Negens zijn tot dusver incidenten voorgeval len. ARRESTATIE VAN EEN KOERIER Berlijn, 9 Maart. (V D) Naar dc bla den melden, werd op het station Wilna een sovjet-Russische koerier gearresteerd; hem werden 50000 vlugschriften van dc derde In ternationale efgenomen; vervolgens werd Hij wederom in vrijheid gesteld. Volgens nn'lc-ie berichten betrof het hier den Letlandschcn koerier van het ministerie van buitenlondschc zaken. RUSLAND. HET VERDRAG INZAKE BF.SSARABIË. Rusland vraagt Japan opheldering. Riga, 9 M e a r t. (V D Naar uit Moskou woidt gemeld, heeft de Russische regecring aan de regecring von Japan opheldering ge vraagd betreffende haar standpunt inzake de Bessarabischc kwestie. Dc Japansche regec ring liet antwoorden, dat zij deze kwestie nog niet onder oogen heeft gezien cn voorloopig nog geen bevestiging kon geven van dc/rati ficatie van de internationale overeenkomst in zake Bcssorobië. De Russische regeering is door dit antwoord evenwel nog niet tevreden gesteld; momenteel spreekt men te Moskou zelfs van een Russisch-Jnpnnsche spanning. JAPAN.' DE AARDBEVING. De omvang der romp Volgens de jongste officieele cijfers, aldus ren bericht uit Tokio, zijn cr door de aard beving 2275 personen gedood en 3441 ge wond Er zijn 3606 huizen totaal door brand vernield en 3113 door de aardbeving. Do keizer cn de keizerin hebben 51 000 yen ge schonken als steun voor dc slachtoffers. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De opmorsch der Zuidelijken. Londen, 9 Maart. (H. N Volgens een bericht uit Sjanghai zijn dc propagandisten, dio de arbeiders tot een spoorwegstaking trachten te bewogen, zeer geholpen door het optreden van de Sjnngtocngtroepen, die zich weinig nnntiekken van de instructies der directie der spoorwegen cn het gewone spoorwegverkeer geheel in de war sturen Hel gevolg hiervan is geweest, dat gisteren slechts 2 treinen uit Sjanghai naar Nanking konden Vertrekken. Hieidoor wordt afbreuk gedann aan de repu tatie van het Sjantoenglegcr, zoodot een groot gedeelte van het snoorwegpersoneel on tevreden ovei de behandeling van do Sjnn» loengtroepen ,naor de nationalisten overloo- pen Dc Zuidelijke troepen zetten hun op- mnrsch naar Nanking voort, waar de ongerust heid steeds grooter wordt, te meer daar Isjang Tsoen Ts.iang de Russische divisie, die naar «chatting 7000 ren telt. terug heeft getrok ken, terwijl verschillende gepantserde wagens van den Sjanghai-Nnnking-spoorweg naar Poe» Jr'ow gedirigeerd ziin Deze wagons kunnen dan, als de. Zuidelijke troepen bij hun op morsch tegen Nanking succes zouden hebben, op don Tientsin—Pockowsspoorweg worden gebruikt. Een Engclsch stoomschip in beslag genomen. Londen, 9 Maart. (H N Een troep Chï nrcschc soldaten heeft gisteren op ongeveer 20 mijlen van Kioekiang een Engclsch' stoom schip in beslag genomen. Engelsche torpedo jagers vonden het schip later bij Honkou en voerden hc-t naar do hoven terug, waar dc» Chineczcp onder geleide in de Engelsche con cessie werden geland. Vcrkloringen van Locker Lamp- son in 't Britschc lagerhuis. Londen, 9 Maori. (H N). Locker Lamp- son, de onderstaatssecretaris van buitenlond schc zaken, heeft in antwoord op oen vraag omtrent dc onderhandelingen in China ver klaard; dat O'Malley uit Hnnknu naar Peking is vertrokken, om daar verslag uit te brengen en den Chineeschen secretaris van de Icgnth heeft uchtergeloten, teneinde acht te gever, op dc uitvoering van dc overocnkomst'-n be treffende dc concessies te Houkou en tc Kioe kiang cn in contact tc blijven met den minis ter van buitenlondschc zaken der nationalisti sche regecring. Sir Miles Lempson heeft bi - sprekingen met de regecring tc Peking aange vangen omtrent dc voorstellen, die hij op 27 Jamturi aan dr. Wellington Koo hoeft gedaan, doch de bcsprckingen zijn nog niet verder don -het principiccle gedeelte gekomen Sprekende over de belangrijke daling van de waarde van het land en van de koersen der Chinccsche gemeentelijke l°eningen zeide Locker Lamp- son, dat dit geweten moet worden aan de on zekerheid van den politicken toestand in China en dat, naar men hoopt, dc overeenkomst van Honkou er toe zal bijdragen, om deze verlie zen minder te maken cn een eerste stap voor het geleidelijk herstel van het vertrouwen zal blijven Woehoc in handen der Kanton- ncczen B c r 1 ij n 3 Maart (V. D.) Noor uit Lon den wordt gemr-'d, hebben de Knntonncczen de verdrngshnven Wochoc veroverd. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS MEMORANDUM. Japon en Coolidgc's uilnoodiging. Volgens een bericht uit Tokio is Japan van plan de uitnoo'diging van Coolidgc aai» te ne men tot het houden eener dric-mogendhedcr- conferentie nopens de inkrimping der bewa pening. EEN GROOTE FINANCIEELE OPERATIE. Londen, 9 Mnort. (H. N) Volgens eet» bericht uit New-York is Mellon, de minister van finonciën, van pion dit jaar alle nog in omloop zijnde obligaties van de tijdens den oorlog uitgegeven vrijheidslccning ten bedrage van ongeveer 3 milliard af tc lossen,'waar door dc staat jaarlijks ongeveer 25.0C0.000 aan rente zal besparen. Dc 'eening moest eigenlijk eerst in 1924 geheel afgelost zijn. Deze aflossing is de grootste financieelc ope ratic sedert den oorlog. ZUID-AFRIKA. GEEN DIAMANT-..RUSHES" MEER? Johannesburg, 0 Mnort. (V. D) Verwacht wordt de indiening van een regee- rinngs-ontwerp, waarbij de z.g. dinmnnt-„rus- hes verboden worden Zij zouden vervangen' worden door een systeem van toewijzing dei claims bij loting. AUSTRALIË. HET BEZOEK VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN YORK. Londen, 9 Maart. (H.NDe hertogin von York heeft voor de eerstvolgende dagen verschillende pufften voor het progtammo voor het bezoek aan Nieuw Zeeland moeten' schrappen, daar zij aan een lichten oanval van angina lijdt. Dc hertog zal alle feestelijkheden overeenkomstig het programma meemaken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1