L. J. LUIJCX Zoon DE EEMLANDER" Verhuring van Lips safe-loketten De Geheimzinnige Talisman. ABOKNEMENTSPRliSp"3 m"ndcn voor Amcr*- DER ADVERTENTIES mei Inbegrip van een EERSTE BLAED. BUITENLAND. Zonder Raam- of Builenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% riBuikbanden BINNENLAND. FEUILLETON. 55e 'aargan-j ?Jo. 218 loort 2.10, per maand f 0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met cratis verzeker ng legen ongelukken) r 0J7& alzondcilijke nummers C.05. AMEBSF90RTSCH DAGBLAD 01RECTEUR* UITGEVER: J. VALKHOFF. A„NHEMSCHER|OÜRTWAL 2A. POSTREKENING N". 47910. TEL INT SIS. Vrijdag 11. Maart T927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Ucidadighelds-adve.tentien voor de helft der prijs- Voor handel c» bedrijf bestaan teer voordeclige bepalingen voor het idvcrlecren. tent circulaire, bevaftende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD Stresemann over het Russische vraagstuk. B c r 1 ij n, 10 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Geneve heeft dr. Stresemann van morgen de vertegenwoordigers der buitenland- sche pers ontvangen en met hen over de be trekkingen tot Rusland gesproken. Dit naar aanleiding van verschillende geruchten der laatsle dogen uit Russische bron, waarin be weerd wordt, dat te Genève onder leiding van Chamberlain een anti-Russische coalitie politiek wordt gevoerd, waarbij met onthullin gen wordt gedreigd over geheime overeenkom sten, die et tusschcn Duitschland en Rusland zouden bestaan of bestaan hebben. Strcseruonr verklaarde, dat er noch in het verdrag, no"h in verband met het verdrag van Rapallo of dut van Berlijn geheime afspraken zijn gemaakt en dat van de plannen, waarvan in deze geruch ten sprake is, hem niets bekend is. Duitsch land heeft slechts belang bij een vredelievende ontspanning en de Duitsche politiek is in ver band met de toestanden in Europa uitsluitend gericht op het vermijden van oorlogsgevaar. Een rede van Stresemann. Voor het einde der gisteren gehouden be sprekingen verklaarde Stresemann, dat z.i. de gisteren gevoerde besprekingen van groote beteekenis voor den Volkenbond waren. Er bleek n.l. uit, dat de Volkenbond tot groote prestaties in staat was daar, waar de oorlog en zijn gevolgen het ergst gewoed hadden Wanneer wij zien, zcidc hij, hoe het werk van den opbouw aan de door catastrofen getroffe nen een vaderland teruggeeft, hoe de zegenin gen des vredes hun, die het meest geleden hebben, door de samenwerking van vroegere tegenstanders in den Volkenbond en in zijn verschillende organen en instellingen, ten goede komt, mag de Volkenbond trotsch ziin op deze uitkomsten, maar wij moeten ons voor oogen houden, dat olie pogingen om op cul tureel en humanitair gebied vooruit te komen, niet van blijvende waarde zijn, wanneer niet tevens de mogelijkheid werdt geschapen, dal het door den oorlog verstoorde financieelc en economische evenwicht der wereld weer her steld wordt. Het zal de taak der economische wereldconferentie zijn daarnaar te streveen. Ik voel mij gedrongen, zei Stresemann voorts, vast te stellen, dat do arbeid von den Volken bond, nonst de groote ideolen van cultureclen en humanitairen aard, vooral ook practische vraagstukken te dienen heeft. Ik hecht er aan als president van deze zitting allen, die aan het hulpwerk en de reconstrurtienrbeid heb ben medegewerkt, mijn oprechten dank te betuigen. Het conflict tusschen Danzig en Polen. Genève, 10 Maart. (H.N) De raad van den Volkenbond heeft zich in zijn zitting van hedenmorgen bezig gehouden met het conflict tusschen Danzig en Polen, waarover de on derhandelingen vandaag teneinde zullen wor den gebracht. Volgens een bericht uit Danzig zal de Danziger delegatie het rapport van de financiële commissie van den Volkenbond zonder voorbehoud aanvaarden. Men hoopt dat Polen, dot tot nu toe moeilijkheden maak te, het rapport eveneens zal aannemen, zoodat dan door de zitting van vandaag overeen stemming zal worden verkregen. Een leening voor Donzig. De Volkenbondsraad heeft met algemeene stemmen aangenomen het rapport van Vonder- velde inzake den financieclcn toestond van dt vrije stad Danzig en het verschaffen aan deze stad van een leening van 40 millioen gulden onder auspiciën van den Volkenbond. DUITSCHLAND. HET PROCES-JÜRGENS. De cisch. Verdaging der zaak. De ambtenaar van het O. M. heeft, aldus het Hlbd., Woensdag in het proces legen het echtpaar Jürgens zijn requisitoir gehouden Tegen mevrouw Jürgens cischtc hij wegens meieed en bedrog een joor gevangenisstraf, met aftrek van de preventieve hechtenis (zoo dat zij dus vrij zou worden.) De officier ver klaarde daarbij rekening te hebben gehouden met de volgens het oordeel der deskundigen verminderde toerekenbaarheid van beklaagde. Tegen rechter Jürgens werd twee en een half jaar tuchthuis geëischt wegens meineed °n bedrag onder aftrek van de preventieve hechtenis van een joor, benevens verlies van burgerrecht gedurende vijf jaar. Aangaande de inbroakgeschicdenis te Star- gtd 'kwam de officier tot de conclusie, dot reemde daders daarmede niets te maken hebben, doch dot het echtpaar een en ander heeft gefingeerd. Het wordt bewezen geacht, dot het schrijfbureau van beklaagde niet is opengebroken, maar met een sleutel is ge opend. Beklaagde Jürgens heeft minstens geweten van de z.g. inbiaak. Met verheffing von stem betoogde de officier, dot Jürgens opzettelijk de zaak moeilijk oplosbaar heeft gemankt en dat hij geen recht heeft zich erover te bekla gen, dat hij een jaar preventief heeft gezeten. Hij achtte dc bewering van beklaagde, dot hij het slachtoffer van een politieke „Hetze" was geweest, geheel weerlegd. Het verdere verloop van het proces is on- erwachts tot Maandag verdaagd. Na kort beraad is besloten beide beklaagden uit de oorloopige hechtenis te ontslaan. VERGIFTIGING. Hindenburg, 10 Maart. (H. N.) Op de Reden-Hütte te Hindenburg heeft zich een ern stig geval van vergiftiging voorgedaan, waar van 13 jonge lieden het slachtoffer zijn gewor den. Zeven hunner, waaronder 5 meisjes, zijn naar het ziekenhuis vervoerd en waren van morgen nog steeds bewusteloos. De t oorzaak van het ongeluk is nog steeds niet opgehel derd, aangezien ter plaatse geen gas geprodu ceerd of verwerkt wordt. SLACHTOFFERS VAN EEN MIJNONGELUK. H a m m, 10 Maart (H. N.) Nadat Zondag reeds een der slachtoffers van de ontploffing in den mijn de Wendol te Hamm, du hoofd ingenieur Platz, overleden was, zijn Dinsdag nog 2 slachtoffers aan de bekomen brandwon den gestorven. ENGELAND. DE LUCHTVAARTBEGROOTING. Verklaringen von Sir Samuel Hoare. Sir Samuel Hoare, de minister van lucht vaart, verklaarde in het Lagerhuis, dat dit drie tendenzen van belang in de begrooting zou aantreffen (I) bevatte zij ten voorziening voor een aanzienlijk grootcrc luchtmacht vooi minder geltl dan het vorig jaar noodig was, (2) vertoonde zij een belangrijke beperking dei uitgaven voor het Midden-Oosten(3) be lichaamde zij op een wijze, die du aandacht trekt, een weloverwogen politiek tot het vei- vangen van oude machines docr nieuwe. Sii Samuel waarschuwde het Huis, dat, hoewel een nauwgezet onderzoek van de sterkte en het verlangzamen van de uitvoering van het uit breidingsprogram voor het komend jaar een vermindering met drie procent van de netto- begrooting mogelijk hadden gemaakt, zware verplichtingen in verband met het defensie program in toekomstige jaren een vermeerde ring van uitgaven tot gevolg zouden moeten hebben. Terwijl de luchtvaartbcgrooting voor het komende jaar met drie procent was ver minderd, werd de sterkte dei luchtvaart des niettemin met ongeveer tien procent vergroot Zij, die oprecht belang stellen in den vooruit gang van de luchtvaart, zouden zich verheu gen over het feit, dat dc begrooling voorzag het hernieuwen, van dc bewapening dei RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer ƒ1- Met ons nieuwe type R. M. 5 stnat de Du- cretet weer ver aan de soils. carandueren wij U een schitterende ont vangst Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOI/ÏANS, Utrechïschcstraat 15. Amersfoort. Tel. 483. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht Mo. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. 'm diuene modellen. Langesiraat 49 eskaders door nieuwe toestellen en motors. Alle geregelde eskaders voor de binnenland- schc verdediging waren ai met nieuwe types uitgerust en hij hoopte, dat tegu-n het eind var» 't jaar tweederde van geheel de luchtmacht in denzelfdun toestand zouden verkeeren. Dc pest, die voorziet in nieuwe machines en metots, toonde een netto-verhooging van 330,000 pond. Men kon dan ook niet zeggen, dot bij de pogingen om de uitgaven te ver minderen, de minister den post opofferde voor nieuw materieel en wetenschappelijk en tech nisch onderzoek. Sir Samuel wees cr verder op, dat in het Midden-Oosten dc Britschc uitgaven voor dc defensie in Irak alleen in 1921 meer don 20 millioen pond bedroegen, terwijl zij thans tot ongeveer een tiende van dit bedrag waren teruggebracht. Voortgandc zeide Hoarc, dat voor de eer ste maal in de luchtvaartbcgrooting op de groote beteekenis van de i ijksluchtpolitick be hoorlijk de nadruk was gelegd. Als de 'uchl- politiek iets wilde beteekencn, moest zij het hecle rijk omvatten en niet locaal zijn. Dit resultaat kon -alleen worden verkregen, wan neer de verschillende landen des rijks samen werkten voor het gemeenschappelijk doel dc aanvaarding van dit inzicht had aan de dis cussies der rijksconferentie inzake de ontwik- keling van de luchtvaart een buitengewone waarde verleend. Gedurende het jaar zou in -onderlinge samenwerking een nontal vluchten plaats hebben over dc hecle longtc von Afriku, van Kaapstad tot Cairo. De Zuid-Afrikaansche luchtmacht zou daaraan deelnemen, evenals dc Engelschc eenheden in Egypte, terwijl de kroonkolonies in Oost-Afrika cn den Soudan hun deel zouden bijdragen in den vorm von een subsidie, dat zij hodden aangeboden voot het leggen van een schakel in den keten tus schen Kisumn en Khartoem Voor zooveel de minister wist, zou dit dc eerste lange ofstandvlucht zijn volgens het stel sel van rijkssamen werking. Wellicht zou uit dit kleine begin langzamerhand een geregelde luchtroutc ontstaan, die Egypte en Zuid-Afrika met elkaar verbond. Buiten en bcholve deze speciale vluchten lag het in het voorncmetv lange ofstondsvluchten voor het rijk geregeld deel te doen uitmaken van het oefenen der luchteskaders. Ook log het in dc bedoeling te beginnen met de voorbereiding van landingter- rcincn voor een vliegroute noor Singapore en om voor den eersten keer naar het Verre Oos ten een eskader vliegbootcn, die o.a. tot taak zullen hebben met de koninklijke Australische luchtmacht samen te werken, te laten vertrek ken Dc beteekenis van deze voorstellen log in het feit, dat zij oen illustratie waren van de rijksluchtpolitick, die zich in dc komende jaren geleidelijk zou ontwikkelen. RUSLAND. DC BESSARABISCHE KWESTIE. Rusland beschouwt den stap von Italic als een onvriende lijke daad. Moskou, 1 0' M n o r-t. (LI. N.) Dc Iswcstia publiceert een artikel over de ratificatie van het Bcssorabischc protocol door Italic en wijst cr op, dot deze ratificatie 2 weken na afzen ding von de Engelschc nota oan Rusland heeft plaats gehad. Niet zonder grond wordt in de kringen van den volkenbond aangenomen, dat de ratificatie in overeenstemming met den nieuwsten koers der Engelschc politiek tegen over sovjet-Rusland is. Dc sovjet-unie zal zeer beslist zich verzetten tegen iedere poging oin in een vraagstuk, waarbij haor rechtvaardige belangen betrokken zijn, tegen hoor wil en bui ten haar om een regeling te willen treffen. De sovjetregeering deelt niet de overtuiging van dc Itoliaansche regecring, dat de ratificatie zonder nadeel voor de Italiaonsche belangen kon plaats hebben Klaarblijkelijk heeft dc Ita liaonsche regeering ditmaal de belangen van hoor land verwisseld met die van degenen, wier doel een benadecling van de rechten der sov- jet-unic is. De sovjet-rcgccring zal geen ratifi catie van het Bcssorabischc protocol erkennen en haor standpunt in dit opzicht niet wijzigen De jongste stap der Italiaonsche regecring is klaarblijkelijk een vijandelijke dood tegenover en een bedreiging van do vriendschappelijke betrekkingen, die tot den laatsten tijd tusschen beide landen hebben bestaan. JAPAN. DE AARDBEVING. Dc omvong der ramp. Volgens de laatste door hqt ministerie van binncnlandsche zaken openbaar gemaakte cij fers is het uantol slachtoffers van de aardbe ving als volgt: gedood 2458, gewond 4107, vermist 88. Zesduizend huizen zijn door het vuur verwoest, twee duizend huizen zijn ernstig beschadigd. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Onluslen tc Woc-hoc. Londen, 10 Maart. (V. D.) Gisteravond hebben-te Woc-hoe, gelegen oan de Janglse op 180 mijl afstand vun Sjanghai, ernst.on lusten plaats gehad. Het gepeupel plunderde het douanegebouw en sloot vervolgens ecnige Europeanen op. De Europccschc vrouwen «*n kinderen werden daarop in veiligheid gebracht op een Engelsch stoomschip, waarna dc mili taire gouverneur van Woc-Hoc een detache ment troepen liet unnrukken, dut evenwel niet in staat scheen de orde tc herstellen. Man schappen van don Engclschen destroyer Wolscy, geholpen door die van den Amerikaan* schcn destroyer Preble, brachten dc vrouwen cn kinderen in veiligheid. J)e Britschc kruiser Emerald werd vanuit Nanking nuur Woe-hoc gezonden om cr de Engelschc levens en eigen dommen tc beschermen. Do lootst ontvangen pcrstelegrammen melden, dat dc Chincesche autoriteiten cr tenslotte in slaagden de ordo te herstellen cn Tsjung-Tsjicn, dc bevelhebber van een der Zuidelijke legers tc Woe-hoc is aangekomen cn dc leiding op zich heeft ge nomen. Het is nog niet geheel duidelijk hoe het relletje is ontstaan, hoewel sommige berichten melden, dat de Chincczcn trachtten beslag tc leggen op het Indo-Chinccschc vaartuig, dat bestemd was voor troepenvervoer. Deze aon- slog werd door dc Britschc moriniers op tact volle wijze afgeslagen. Ningpo door de vreemdelingen ontruimd. Een Londensch telegram d.d. 10 Maart oon de N. R. Ct. houdt in Ui Sjanghai wordt gemeld, dat de vreemde* lingen Ningpo hebben geëvacueerd Er waren vreemdelingen belcedigd en cr werden her haaldelijk anti-Engelsche demonstraties ge houden, waarbij de Chincczcn gebruik maak ten van dc afwezigheid von oorlogsschepen. De Chincczcn hodden nu weer een grootcn optocht georganiseerd, waarbij, evenals dit vroeger reeds was gebeurd, Europeeschc vrou wen in een kooi zouden worden rondgedragen. De vreemdelingen besloten daarop, de stad te verlaten. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS MEMORANDUM. Engeland aonvoordt dc invitutie. Washington, 10 Maart.' (N H.) Dc Britschc ambassodëür heeft persoonlijk aan het 'ministerie von buitcnlondsche zaken alhier de mededeeling gebrucht, dat Engeland bereid i» aan dc drie-mogcndhcdcn-confcrcntic deel te Londen, 10 Maart. (H. N. Draadloos.) In het lagerhuis is oan Baldwin de vroog ge steld, of hij, ziende, dot door de weigering der Fronsche en Italiaonsche regceringen, om de voorstellen von president Coolidgu voor dn ontwapening te aanvaarden, het Amerikaan- sche voorstel in zijn oorspronkclijkcn vorm van geen waarde is geworden, pogingen in het werk zal stellen, om een regeling aan te be velen cn zoo noodig te bespoedigen voor een samenkomst tusschcn de drie mogendheden: Japan, de Vereenigdc Stoten en Engeland. Baldwin antwoordde, dat, aongezicn het ini- tiuticf voor deze aangelegenheid uit is gegaan von de Verccnigde Stoten, de Engelschc re gecring moet afwachten, tot welke slotsom dc Amerikoanschc regecring zal komen uit dc antwoorden, welke op haor voorstel door de betrokken mogendheden zijn gegeven. Eerste Kamer. Bij de voortgezette behondeling van het ver drag Nedcrland-Bclgië vervolgde Donderdag do heer van der Hoeven (c.h.) zijn rede. Spr wijst erop, dut in Rotterdam bijna één op de ijf inwoners van het verkeer leeft. Wie voedt deze menschcn als de schej>en niet meer in Rot terdam komen? Spr. erkent dut de gevolgen mee kunnen val len, doch hij wil niet spelen met het lót van een groot gedeelte van ons volk. Hij verwerpt het argument, dot de internatio nale verbroedering aanneming van het verdrag eischt. Dit zou alleen op gaan ols Antwerpen arm was en wij rijk. Doch het tegenovergestel de is het geval. Wie de Nedcrlondschc belangen ondergeschikt maakt aan dc Belgische, bevor- Ze!fstandigheid is een woord, maar zoo als gewoonlijk, is de zaak veel mooier dan het woord. naai het Engplsch. van E. F BENSON. 18 Voor Harry was deze entdekking iets ge heimzinnigs en tevens iets heerlijks, hij had er een kinderlijk plezier in. Te oordeelen naar het dichtbegroeid zijn van den ingang, moest het al heel lang geleden zijn sinds iemand er doorheen was gegaan en hij besloot zijn oom te vragen of hij er zich iets van herinnerde. Maar toen opeens en zonder er zich reken schap van tc geven, veranderd" hij zijn be sluit het aantrekkelijke van het geheimzinnige zou er af zijn als hij het geheim met "en an der deelde, zelfs als hij maar vermoedde, dai een ander het al wist, en terwijl hij om zijn eigen kinderlijke gcheimzinnight id en terug houdendheid lachte, liep hij langzaam weer terug, den tuinknecht tegemoet, dien bij or ders had gegeven, de haag te snoeien. Hij moest voorkomen, dot deze den geheimen in gang ontdektede haag mocht dus alleen maai geknipt woiden aan de zijde, die op den weg uitkwam; de andere kant mocht niet oon- geroakt worden een witgepleisterd graf 1 Na deze bevelen te hebben gegeven, ging hij naar huis terug om oom Francis af te wachten. Deze kwam spoedig beneden met een groo- ten Panama-hoed op, waaromheen een gekleurd lint zat; hij neuriede een vroolijk liedje ondei het loopen „Maar, Harry," zeide hij, „het was niet mijn bedoeling, dat je met dezen prachtmorgen op mij zoudt wachten, want ik vrees, dat ik niet ver en nog niet vlug zul kunnen loopen. Luie jongen, met je lange beenen," zeide hij, naai hem kijkende, zooals hij daar in dien lagen stoel lag Harry stond op en strekte zijn lange beenen uit. „Lui bon ik niet," zeide hij, „ik heb van morgen een- massa gedaan. Ik heb gebaad, ik heb ontbeten, ik heb noor uw muziek geluis terd, ik heb honderden bevelen gegeven aan de tuinlui ten minste ik heb er één gege ven; >k heb de couranten gelezen. Waar gaan wij heen, oom Francis?" „Waar jij maar wilt, ten minste oolang ols wij samengaan en als je het goedvindt, dat wij langzaam loopen en dat jij het gesprek voert. Ik sta nog wat onvast op mijn beenen: maar, Harry, mijn hart is honderd pond lichter na het nieuws, dat je mij gisteravond hebt ver teld." „Het doet mij zoo'n plezier u dat te hooren zeggen, want ik kan u niet zeggen, hoe ik ei naar verlangd heb, het u te kunnen vertellen En meent u 't heusch, alles wat u mij gezegd hebt?" Mr Francis bleef even stil. Toen zeide hij ernstig „Ja, alles. Het ver leden is daardoor voor mij geheel uitgewischl De last, dien ik zoolang hob moeten dragen, dc last van een martelaar, is van mij afgeno men. Ach, je weet niet half, hoe ik er ondei geleden heb 1 Maar als zij miss Aylwin het geloofde, dan zou zij zelfs niet in mijn nabijheid willen komen cn als haar moeder het nog geloofde, dan zou zij nooit hoor toestem ming er toe geven en Lady Oxtcd zou ook niet met haar hici komen Eer. harde, vreemde vrouw was mrs, Aylwin, Harry; ik heb je toch immers verteld, wat er tusschen ons is voor gevallen Maar nu is alles voorbij, voorbij Ja, ja, hocwul laat, toch is dc waarheid aan het licht gekomen en nu zal ook de vergoeding komen, ja, zij is reeds gekomen." „Ik ken mrs. Aylwin niet," zeide Harry, „ik heb haar zelfs nooit geziun. Maar ik kon er voor instaan, dat miss Aylwin geheel en vol komen in uw onschuld gelooft." „Hoe komt dat hoe komt zij daartoe vroeg mr Francis. „Dat heeft zij mij zelf gezegd," zeide Harry. „Wat is alles toch vreemd, en wat een vreemde samenloop van omstandigheden! U moet dan weten, dat ik hoor den eersten avond, waarop ik haar ontmoet heb, van mijn Talis man verteld heb cn verleden weck, toen ik bij de Oxteds logeerde, vertelde ik haar, oom Francis, van al de moeilijkheden, die u door gemaakt hndt vooral, vooral van dat cene. Op dat oogerblik wist ik heel niet, dat zij op eenigerlci manier oan de Houldsworths ver want was ik wist enkel maar von haar, wat ik van haar gezien had. En toen, midden in mijn verhaal, viel zij mij in de rede en zeide j, dat zij cr alles van wist, en ook dat zij u volkomen vertrouwde." Mr Francis liep een paar possen zwijgend door, en Harry vervolgde „misschien had ik het haar niet moeten vertellen," zeide hij, „maar dc Talisman was de aanleiding. En zij was de aangewezen persoon, moet u weten en ik weet zeker, dot u, nadat u kennis met haar gemaakt zult hebben, het met mij eens zul^ zijn, dot zij iemand is, aan wie men alles moet vertellen. Zij is zoo belangstellend ik weet niet hoe ik het zeggen zal zoo ver langend om te weten wat haar vrienden inte resseert en wat belangrijk voor ze is. Ja, en ik reken mij al onder huar vrienden." „Dus had haar moeder er haar niets van verteld?" vroeg mr. Francis, met het voorko men van iemand die de zaak overwoog. „Ten miqste niet alles, niet uw naam. Zij had er geen idee van, dot zij sprak met den neef van den man, waarover zij haar moeder hed hooren spreken." Mr Francis versnelde zijn pas, als iemand, die bij zichzelf een besluit genomen had. „Je hebt heel goed gedoon, Harry, mot het haor te vertellen,' zeide hij, „heel goed. Zij kon het van jou beter hooren dan van iemand anders; en ook is het veel beter, dat zij het weet, voordot zij hier komt en voordot jullie cjkoar beter leert kennen. Ik heb altijd oen angst voor een toevallig neergeworpen woord, waar dc schrijvers zoo mee dweepen, en dot dan tot argwaan of openbaarmakingen aanlei ding geeft Hoe onverdraaglijk zou de angst daarvoor geweest zijn. Wij zouden allen in een volsche positie tegenover elkander gestaan hebben. Maar nu zij het weet, behoeven wij niet langer tc vreezen, hoe zij het geval zou opnemen; en ik donk je, beste Harry, dot je het haor verteld hebt." De volgende twee of drie dagen gingen kalm en met het afdoen van zaken voorbij. Er wa ren veel vragen te bespreken over de boer derij en de jacht, veel uitgaven en inkomsten te regelen en hun gesptek, om niet van hun geheime gedachten te spreken, ging in ieder geval over honderden noodige doch opper vlakkige onderwerpen. Maar onder deze plan nen waren er verscheidene waar mr. Francis Harry's toestemming voor noodig hod, vóórdat hij ze kon laten uitvoeren oen groot deel van de purkomheining moest vernieuwd wor den, er moest een plan gemaakt worden ojn nieuwe boomen in te planten in het park te gen den tijd, dot de oude vermolmd zouden zijn en door nieuwe vervangen moesten wor den Al deze dingen en nog veel meer legde mr. Francis Horry uit, dot noodzakelijk waren, maar hij vond het beter> dat deze eerst de bc- grooting eens nakeek, die hij had laten opma ken, voordat hij een besluit nam, omdat Harry dodelijk bereid was, olies onmiddellijk te la ten uitvoeren, wat zijn oom hem geraden had te loten doen Posten, ieder afzonderlijk niet groot, zou hij merken, dat opliepen toj een verbazend hooge som ols men ze bij eikoor op telde, en het was beter, dat hij een som vast stelde, die hij dit jnor nog wilde uitgeven voor reparaties buitenshuis. In huis moesten ook heel wat verbeteringen aangebracht worden het aanbrengen van het electrisch licht, bij voorbeeld zou ook aardig wat kosten. Wat vond Harry nu noodzakelijker, de meer luxueuse veranderingen in huis of de hoog- noodige verbeteringen buitenshuis Als hij van plan was van den winter veel gasten buiten tc vragen, dan zou hij cr zeker meer vóór zijn eerst dc verbeteringen in huis oon te brengen; zoo niet, don waren er buitenshuis veel dingen, die nu voor minder kosten gerepareerd konden worden, terwijl zij over zes maanden geheel vernieuwd zouden moeten worden. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1