L. J. LUIJCX&Zoon „DE WITTE" DE EEMLANDER" ABQNNL1AENTSPRIJS f*r 3 ™"QdCD voo'A,an? EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Zonder Raam- of Builenantenne BINNENLAND. 26e Jaargang No. 220 toort2.10, per maand f 0,75, idem frcoaco per post 3,—, peT weck (met gratis Terzekenng legen ongelukken) f 0.17ft, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR* UITGEVER: J. VALKHOFF. ^NHEMSCHE^RTWAL 2A. POSTREKENING N* 47910. TEL INT. SIS. Woensdag 16 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadighelds-adve.tentiën voor de HelH der prijs Voor handel cu bedrijf bestaan t«ti voordeel ig.: bepalingen voor het adverleeren. Ecne circulaire, bevattende d* voorwaarden word! op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. INKRIMPING VAN HET AANTAL RAADSZITTINGEN. Volgens een bericht uit Genève zou de secre taris-generaal van den Volkenbond in opdracht van den Raad een memorandum uitwerken, volgens hetwelk voortaan jaarlijks maar drie in plaats vwn vier raadszittingen zullen worden gehouden, maar van langer duur. EVENTUEELE LUCHTDEMONSTRAT1ES BIJ DREIGEND OORLOGSGEVAAR. Het comité uit den Volkcnbondsraad heeft gistermiddag onder voorzitterschap van den Duitschcn gedelegeerde, den gezant Göppcrt, de bespreking van het verslag over de maat regelen, door den Raad op grond van art. II van het pact in geval van dreigend oorlogsge vaar te nemen, voltooid. Met name liep Kat debat over de kwestie van het terugroepen dot hoofden van diplomatieke missies en over een demonstralie jvan zee- en luchtvloot. Bij de laatste kwestie werd nagegaan, welke volken- rechterlijke moeilijkheden uit cventueele nood landingen van demonstreerende vliegtuigen kunnen voortspruiten. De Duitsche gedelegeer de Göppert legde hierop den nadruk en d<> fteliaansche en de Japanschc vertegenwoordi ger sloten zich bij hem aan. De vertegenwoor diger van Columbia verklaarde zich tegen elke lur.htdemonstratie, terwijl de Roemeen Titu- Jesco. Paul Boncour en Bencsj er zeer krachtig voor opkwamen. Tenslotte werd met algemeene stemmen een bemiddelingsvoorstel van Cecil aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de Raad. als het hem noodig en nuttig voorkomt, de tot den Raad behoorendc landen kan uit- noodigen tot een luchtdemonstratie binnen redelijke grenzen. Gisteravond zou de defini tieve redactie van het bemiddelingsvoorstel worden vastgesteld. DUITSCHLAND. DE BIJEENKOMST VAN HET RUKSKABINET. De houding der delegatie te Genève goedgekeurd. B eTlij n, 15 Maart. (V. D.) In dc heden onder voorzitterschap van den rijkspresident gehouden kabinetsbijcenkomst heeft blijkens het officieelo communiqué dr. Strescmann verslag uitgebracht over den buitenlandsch- politieken toestand en de te Genève gehouden besprekingen. Na een langdurige gedachten- wisseling, waarbij in het bijzonder de opvattin gen, welke de minister van buitenlondsche za ken bij, op Duitschland betrekking hebbende, kwesties heeft doen gelden, gedeeld werden, hechtte, het kabinet zijn goedkeuring aan de tc Genève bereikte resultaten. VON KÜHLMANN'S TOESTAND ERNSTIG. Berlijn, 15 Maart. (V. D Dc toestand van den oud-staotssecrctaris Von Kühlmann, die tengevolge van een autoaanrijding' zwaar verwond werd, is nog zeer bedenkelijk, niet tegenstaande zich geen bepaalde complicaties hebben voorgedaan. VERIJDELDE AANSLAG OP EEN TREIN. Bij het station Rastede in Oldenburg is een aanslag op den sneltrein D T03 gepleegd. Te gen den tijd, dat deze trein moest passeeren, hebben onbekende daders een zware kar dwars over de rails gelegd. Een verpleegster, die het uit de verte gezien had, is den trein tegemoet geloopen en heeft door zwaaien de aandacht van den machinist weten te trekken, zoodat een ongeluk voorkomen is. De daders waren infusschen ontkomen. HET PROCES JÜRGENS. Hooger beroep. Mevrouw Jürgens h'eeft volgens de Lokal Anzeiger tegen haar veroordeeling tot 5 maanden hechtenis hooger beroep aangetee- kend. De verdediger van Jürgens heeft van den staat de uitbetaling geëischt van het salaris van zijn cliënt, dat deze sinds de schorsing uit zijn functie, dat is sinds verleden jaar 15 Mei, niet meer uitbetaald heeft gekregen. BELGIE. EUPEN EN MALMÊD7 DEFINITIEF BELGISCH GEBIED. Een verklaring van Jaspar. j Een interpellatie van den socialist Somer- hausen beantwoordend, verklaarde de premier Jaspar namens de regeering in de Kamer, dat de kantons Eupc-n en Mnlmédy in hun geheel definitief 3elgisch gebied zijn en blijven. Onze wensch, aldus Jaspar, beantwoordt aan 'de be slissing van den Volkenbond. Het occoord van Locarno, dat Duitschland volkomen vrijwillig heeft geteckcnd, stelt voor altijd vast, dat de tegenwoordige toestand aan onze oostgicns van duurznmen aard zal zijn FRANKRIJK. DE ZAAK-ROCHETTE Een interpellatie. He. focialistische Kamerlid voor de Isère, Chastanet, heeft naar aanleiding van de nieuwe zaak-Rochette eer. verzoek ingediend om de regeering tc- interpelleerer. over de maatrege len, die zij denkt te nemen om de spaargelden van het publiek cn het crcdiet van den staar te beschermen tegen een zwerm vevdachto fi nanciers en bankiers. Hij is voornemens dc re geering denkbeelden en zelfs concrete voor stellen aan de hand tc sdocn De slachtoffers van Rochette hebben een vereeniging gevormd om hun belangen tc ver dedigen. ENGELAND. FRANKRIJK EN ITALIË BETALEN EEN DEEL HUNNER SCHULD. Londen, 15 Maart. (H N. Draadloos) De Italiaansche regeering heeft vandaag nan de Engelschc regering een bedrag van 2,000,000 betaald, zijnde de derde termijn van de betalingen> welke volgens dc overeen komst tot fundecring van de oorlogsschuld moet plaats hebben. Ook de Fronsche fdgee- ring heeft vandaag 2,000,000 betaald als tweede betaling op rekening van de Fransche. oorlogsschuld. DE WERKLOOSHEID. Dalende cijfers Londen, 15 Maart. (H. N. Draadloos). De werkloosheid blijft afnemen. Volgens dc laatste wekclijksche opgaaf waren er 1,144,100 werkloozen, zijnde 25,383 minder dan de week te voren. Het cijfer was echter 40,018 hooger dan een jaar geleden, zoodat de vermeerde ring van de werkloosheid door de troebelen van verleden jaar vrijwel geheel ongedaan is gemaakt. DE GRIEP. Lon4en, 15 Maart, (H. N. Draadloos) Het aantal sterfgevallen ten gevolge van griep blijft afnemen. Te Londen bedroeg het in de afgeloopen week 49 tegen 69 in do vooraf- oande week, terwijl het in 105 groote steden 572 bedroeg tegen 898 in de voorafgaande wrcek. NOORWEGEN. DE DRANKWET. Nieuwe bepalingen De meerderheid der commissie uit het Stor ting, die een onderzoek instelt naar de kwestie welke bepalingen na dc opheffing van het al coholverbod hiervoor in de plaats moeten treden, bepleit een verbod van verkoopon of schenken van brandewijn aan personc-n bene den 21 jaar Zij wcnscht verder, dat do ver koop van spiritualiën derwijze wórdt geregeld dat misbruik is buitengesloten. Een minder* heid stelt voor dc leeftijdsgrens op 18 jaar te stellen ITALIË. PRINS BORGHESE, f Prins Borghese, die indertijd dc eerste ge weest is, die per auto van Peking naar Parijs gereden is en wiens tocht door de woestijn van Gobi in het begin van deze eeuw als een buitengewone prestatie beschouwd werd, is gis teren te Rome overleden. Hij behoorde- tot de oudste en edelste Romeinschc families en is afgevaardigde in het voorlaatste Italiaansche parlement en een paar maal onderstaatssecre taris geweest. In politiek opzicht is hij echter weinig op don voorgrond getreden. POLEN. DE STAKINGSBEWEGING. Het geschil neemt ernstiger vormen aan. Dc staking in de textielnijverheid le Lcdz duurt onverminderd voort. Gisteren hebber» ook de metaalbewerkers het werk neergelegd, terwijl verder bij de arbeiders der andere in dustrieën he tdenkbeeld, om dcor middel van staking een loonsverhooging af- te dwin gen. veld schifnt te winnen. Hedenavond ver gaderen de afdeclingsbcsturen dor vokver- eenigingen te Lodz om te beraadslagen over het plan tot afkondiging der algemeene sta king in het industriegebied van Lodz. LITAUEN. DE VERHOUDING TOT POLEN Voorbereiding van een Poolschen aanval Uit Berlijn wordt d.d. 15 Maart aan het Hbld. bericht: Volgens berichten uit Kowno is in de giste ren gehouden vergadering van de Litausche kamercommissie voor buitenlondsche aange legenheden mededeeling gedaan, dot de inter nationale positie van Litauen de laatste dagen veel ongunstiger is geworden. Men heeft be trouwbare informaties ontvangen, die er op wijzen, dat Polen een offensief tegen Litauen voorbereidt. Met het oog hierop zal er bij den staats president een buitengewone conferentie wor den gehouden, waaraan de leiders van alle par tijen zullen deelnemen BPvlTSCHtlNDIE. DE INDISCHE ST7 'DMACHT. Dc Wetgevende Vergadering heeft met 56 tegen 57 stemmen de legerbcgrooting ver worpen als protest tegen het achterwege blij ven van het „ver-indischcn" van liet kader von het Indische leger. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een verklaring van Briand over de verhouding tot China. Bij het beantwoorden van een vraag in de Kamer betreffende China heeft Briand er aan herinnerd, dat dc Kamer reeds do verklarin- RECLAMES Van 1—4 regeis 4.05, elke regel meer I.— uikbanden diverse modellen. Langestraat 49 voor Amersfoort cn Omstrekon langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Met ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan dc spits. garandeeren wii U een schitterende ont vangst. -Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretct- toestellen Elcclr. Tcchn. Bor. F. II. LOI4ANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. Dagelijks verse he kreeft - Wordt ook aan huis bezorgd - Telefoon 22 gen van de regeering heeft goedgekeurd. Hij voegde eraan toe, dat de houding van Frank rijk geen wijzigingen ondergaat. Hij uitlc als zijn opvatting, dat geen enkel land^er belang bij heeft partij tc kiezen in de binncnlandschc Chineeschc twisten. De Fransche strijdkrach ten van leger cn vloot bestaan uit écn enkel schip en enkele compagnieën Annamieten, wien politiediensten in dc Fransche concessie zijn opgedragen De Volkenbond kon niet ingrijpen in een oorlog tusschen twee partijen, dio de mocht aan zich willen trekken. Frankrijk wcnscht, dat het China zal lukken een eenheid te worden en zal geenszins ingrijpen in de binncnlandschc Chineeschc aangelegenheden. Het zal alleen ingrijpen om leven cn goed van zijn onderdanen te beschermen, indien deze gevaar loopen. Als China tot eenheid cn vrede is gekomen, zal Frankrijk de eerste zijn om het de dingen gemakkelijker tc moken cn het in staat le stellen als een groot volk te leven. Een succes der noticnolisten. De nationalisten verklaren, dat zij- Ihaing ten westen van het meer Taihoe hebben veroverd, maar bevestigd is dit bericht nog niet. Men 'neemt aan, dat de nationalisten trachten Nan king te nemen of tc isoleeren door dc wegen naar het noorden en het zuiden af te snijden. Er zijn maatregelen genomen om in dat geval vrouwen on kinderen tc verwijderen. De op ruiing onder de arbeiders tc Sjanghai 'houdt aan en de propaganda-campagne wordt ver sterkt. Dc Chincczen beschieten een Amcrikuonsch oorlogsschip. Chineeschc soldaten hebben een sloep van dc Standard Oil Cy bij Wisjoe aangevallen. De Amcrikaanschc torpedoböotjagei Preble kwam tusschenbeidc en escorteerde de sloep, maar toen de beide vaartuigen 12 mijl van Wisjoe verwijderd waren, werden zij door de soldaten beschoten. De brug van de Preble werd tweemaal getroffen, maar niemand werd gedeerd. De torpedobootjager beantwoordde hot vuur met eon machinegeweer. Den Arne- rikaanschen consul tc Hankau is opgedragen een onderzoek in te stellen en verzet aan te teekenen, als het incident aan de nationalisten moet worden geweten. VEREEN1GDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS MEMORANDUM. Dc houding van Frankrijk. Briand heeft gisteren aan den ministerraad het tweede memorandum der Ver. St. inzoke de ontwapening ter zee voorgelegd. De raad zal zijn onderzoek in dc volgende zitting'voort zetten cn zijn stundpunt vuststcllen ten aanzien van het ontwerp-antwoord van Briand. In sommige Porijschc berichten wordt de ver wachting uitgesproken, dat de Fransche regee ring zich er geheel van zal onthouden deel tc nemen aan de maritieme ontwapeningsconfe rentie in den vorm, waarin deze door de Ver. Staten is voorgesteld BUITENSPORIGHEDEN DER KU KLUX KLAN. Een schrikbewind. Ie Ationta, in den stoot Georgië, zijn den iaatstcn tijd meer dnn 100 burgers 's nachts uit hun huis gehaald en op aanklacht van al lerlei misdrijven als onzedelijk gedrag, luiheid, öionksmokkelorij enz. afgerost door een bende die koppen en jassen droeg van dc Ku Klux Kterv Onder de aldus „bestraften" zijn ver scheidene vrouwen cn ook een predikant, dien dc mannen uit zijn kerk gesleept hadden en dien zij gekastijd hadden, omdat zij hem verdoch ten van een onzcdclijkcn levenswandel. Een journalist kreeg cr zoo van longs, dat hij er na weken nog ziek vpn was. Dc gezworenen durven do mannen, die van dergelijke dingen verdacht werden, niet te veroordcclen en een ambtenaar van bet O. M., die tegen de vrij spraak -van eenigo dier „zcdclijkhcidsepostc- len" in "noogcr beroep was gegaan, is op zijn beurt met oen flinke afrossing bestraft. ZUID-AFRIKA- BENOEMING VAN ZAAKGELASTIGDEN. Volgens het regccringsblod Die Burger is dc regeering voornemens zaakgelastigden in ver schillende landen tc benoemen. DE VRAAGSTUK DER INDIËRS. Discussies in den Volksraad. Het compromis inzake het Aziatische vraag stuk. gesloten tusschen de Unie van Zuid- Afrika en Indië, is gisteren in het parlement het onderwerp van scherpe kritiek door twee leden van de Zirid-Afriknanschc partij geweest n.l Collins, afgevaardigde van Ermelo, en Nel, afgevaardigde van Newcastle (Natal). Collins, wiens kiesdistrict in Oost-Transvaal ligt. waar dc Indische kwestie acuut is, hoeft verklaard, dot de. overeenkomst eenzijdig is cn dot den Indiërs alles en den Europeanen niets wordt geboden. Nel noemde de overeenkomst vrrrond en waarschuwde dc regeering, dat Nolnl er niets van wilde weten en tot het bit tere eind den strijd zou aanbinden. Dat dc zaak op onpartijdige wijze is be handeld, werd betoogd door Close, ook een lid van dp Z. A. P. d'o zri, dat hij meende, dat zij een bilijkc en redelijke bijdrage was voor de oplossing van een zeer moeilijk probleem Hrt debat over de overeenkomst werd tot vandaag uitgesteld. Eerste Kamer. Bij de voortzetting van dc'behandeling - an het Belgisch Verdrag in de zitting von Dins dag gaat dc heer Koster (v.b.) voort met zijn beschouwing over dc Limburgschc konaai- plar.nen cn ontwikkelt als voornaamste bezwa ren daartegen, dat de mogelijkheid geschapen wordt van een ongelijkheid van behandeling der wcderzijdschc belangen. Nederland heeft in geen onkel opzicht rechten vastgelegd ten aanzien van de aftopping van Maaswater voor eigen kanalen. De heer W e s t e r d ij k (v.b.) wijst op de groote verbazing die onder het volk leeft over de al te ver gaande concessies door onze Re geering aan België gedaan. Spr herinnert eraan, dat met minister Hij mens dc heropening van het verdrag op voer ons vernederende wijze is ingeluid en hij be toogt dat dc mogendheden onze rechten uit het oude verdrag voortvloeiend, niet zouden hebben getreden met voeten. Waarom zouden zij het dan nu doen Spr. gaat voorts de kos tenberekening na, cn begrijpt niet, dat het kostenpercentagc niet vastgesteld is. Hij wijst erop, dat omtrent dc schade aan ons toe te brengen niets is geregeld. Spr. betoogt dat België de Schelde-souvc- reiniteit wil uithollen om die zich later zeil toe tc eigenen. Dit is gerechtvaardigde achter docht, voortvloeiende uit de voorgeschiedenis van dit allerjammerlijkst oorlogskind. De heer Van den Bergh (v.b.) wijst op do actie overal in den lande tegen het vct- dreg gevierd, waarbij de actie tegen dc vloot wet kinderspel was. Spr. critiscert het systeem van dezen minister dot spr. uit den tijd noemt. Spr. acht het een psychologisch raadsel dat dezelfde minister die tc Parijs het politieke terrein meester bleef op economisch terrein zoo toegevend en slop kon zijn. De vergadering wordt verdaagd. Tweede Kamer. De interpellatie van Lou dc Visser inzake de Sumatra naar Sjanghai, wordt in de zitting van Dinsdag, wegens ongesteldheid van den spreker tot nadere datum uitgesteld. Het wetsontwcrp-Noamloozo Vennootschap pen zal niet voor Dinsdag worden behandeld. Bij do voortzetting der behandeling wijziging landbouw-, tuinbouwongevollenwet, wenscht de heer v. Voorst tot Voorst 25.000 gld. als max" mum der vergoeding voor kosten administra tie tc zien vastgesteld Ook dc heer v Rappard verzet zich te gen de voorgestelde verhooging. Ook dc heer Ebels oppert bezwaren. Hij dient een motie in om dc kosten van uitvoe ring bedoeld in het Kon. besluit van 8 No vember 1924 ten laste van het Riik tc bren- gen. Dr. B i c r e m e acht de verhoogde kosten het gevolg, van administratie-rompslomp. Hij zal, eveneens tegen het ontwerp stemmen. Do heer Hicmstra is voorstander van het ontwerp. Evenals bij dc gewone ongevallenwet, moeten dc werkgevers de kosten dragen. Dc heeren Snocck Hcnkcmonsen J B van D ij k achten aanneming von het ontwerp noodzakelijk, daar de kosten zijn voorgescho ten in belang der bedrijfsvercenigingcn. Do heer Kersten is tegenstander op prin- dpicele gronden. Dc heer Deckers vraagt het bewijs, dnt do kosten onvermijdelijk waren. De heer Braat is tegenstander en heeft dezo vcrzckcringsbemociing nimmer gewild. Aan het woord is daarna minister S1 o t e- moker. Dc minister zegt, dat verhooging von het bedrag der vergoeding noodig is om een ont staan lok tc dichten. Hij is van meening, dat er voldoende zuinig cn tenminste zuiver is ge rekend Dc motie Ebels wordt met 59 tegen 5 stem men verworpen. Een nmcndemcnt-Van Gijn om maximum op 90 mille te bepalen wordt met 57 tegen 10 stemmen aangenomen. Nadat terugwerkende krocht door do Kamer is gesteld op 1926 in plaats van 1925 wordt het wetsontwerp met 44 tegen 23 stemmen aangenomen. Nadat tal von kleine ontwerpen zijn aange nomen is aan de orde het ontwerp met nadere voorschriften ten aanzien van dc uitoefening der geneeskunst. Dc heer B e u m e r betoogt dat bfj het voor- gestelde tuchtcollege geen ingrijpen van Staat noodig is. Mevr. Vries Bruins verdedigt het ont werp. Dc heer L a n g m a n sluit zich aan bij Mr Beumer, Minister Slotemakcr verdedigt het ont werp en betoogt, dot dc wcnschelijkheid van het tuchtcollege wel is gebleken. Daarbij moet niet alleen aan thcrapio maar ook aan pro paganda worden gedacht. De beraadslaging wordt geschorst on de ver gadering verdaagd tot Dinsdag 22 Moort in verband met voorbereiding van de wet inzake dc noamloozc vennootschappen. HAAGSCHE GEMEENTERAAD. Gcldlecning van 6 milliocn. Aan koop van dc landgoederen Meer en Bosch cn Ockenburgh. Gistermiddag vergaderde onder voorzitter schap van den burgemeester de gemeenteraad van den Haag. Z.h.s. werd besloten tot het oongaon van een gcldlecning groot 6 milliocn tegen een renta van 4/-? met een looptijd van 40 jaren De koers van uitgifte werd bepaald op 981? Daarna was aan de orde het voorstel betref fende deelneming in den aankoop van de land goederen Meer en Bosch en Ockenburgh Dc heer v d. Bilt (V.Bvroeg aanhouding van het voorstel omdat de termijn tusschen be handeling cn indiening tc kort was. In het al gemeen meende spr. overigens B. en W geluk te kunnen wcnschcn met het voorstel. Dc heer Siebolts (SX>.) dhndc dc /olgen- dc motie in Dc Raad, van oordeel dat het in het belang der gemeente wcnschelijk is door aankoop van Meer en Bosch cn Ockenburgh zich de volle beschikking over dc gronden tc verzekeren, besluit tot aonkoop van die gron den onder schadeloosstelling van de Maat schappij Lann van Mccrdcrvoort. Dc heer D u y m o r van T w i s (A R.) ken zich met het voorstel vercenigen. De heer Drooglecvcr Fortuijn (V.B zag verschillende aantrekkelijkheden in het voorstel. Met de noot B. van net voorstel (aankoop door de gemeente en dc N.V. „Laan van Mcerdervoort" gezamenlijk in reden van 4 T en een exploitatie-overeenkomst met Ste delijk belang) kon spr. meegaan, maar niet met noot A (aankoop door Stedelijk belang). De heer D c Visser (C.P.) juichte aankoop van den grond toe, doch wepschte geen samen werking met een particuliere N V en zou daar om stemmen voor de motie Siebolts. De heer van V u u r c n (R.K.) 'vroc-g nadere inlichtingen Wanneer deze bevredigend zijn zal hij, zij het zonder geestdrift, voor het voor stel stemmen. Dc heer Snocck Hcnkemans (A.R.) stemde van harte in met het voorstel en ver klaarde tegen dc motie-Siebolts te stemmen Het bezwaar tegen so menwerking met particu lieren deelde spr. niet. De heer Van Steenbergen (A.R.) had in den vorm, waarin het voorstel thans wordt gedaan, geen bezwoer. De toekomst zal wel leeren, hoe de wijze van exploitatie moet zijn. De heer v. d. Oever, meende, dot het voorstel, weer in dc toelichting, weinig gezegd wordt over dc wijze van exploitatie, in zekeren zin een sprong in het duister wordt. Verder zou spr. een wijziging willen zien nongebracht zoodanig, dat eventueel scheiding e. d. door scheidslieden zal geschieden. V ethouder V rijenhoek betoogde, dat het voorstel voor de gemeente groote voor deden medebrengt. Spr. gaf toe, dat de termijn tusschen de indiening van het voorstel cn zijn behandeling kort was, maar hoe gaat het met zulke voorstellen Zij komen plotseling op en moeten dan zoo spoedig mogeliik behandeld worden. Dc keuze van dn exploitatie kon nog niet worden gemaakt. Spr. gat" verre den voor keur aan voorstel B Spr. stond niet geheel afwijzend tegen dc mofic-Siebolts, maar zag de oplossing, daarin genoemd, niet als de eenigc ware. Het voor stel in ^zijn bestnnnden vorm zal aan het ge meentelijk grondbedrijf geen nadeel toebren gen. \vethouder de Wild e zette uiteen, dat, lukt du gemeenschappelijke exploitatie niet, dan in het voorstel de mogelijkheid van schei ding cn dccling blijft opgesloten. Lukt dc sa menwerking voor een der complexen wel, dan zouden de beide stroomingen misschien ver zoend kunnen worden. Spr. zou daarom willen, dat de heer Siebolts zich op dit standpunt kon stellen en niet de mogelijkheid om een nieu wen weg in te slaan door zijn motie zou af snijden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1