AMEBSFOORTSCH DAGBLAD AMICITIA FELIX L.J. LUIJCX&Zoon „DE EEMLANDER" BUITENLAND. JkBONNEMENISPRQS r j "^deo vo°' EERSTE BLAD. <39 22 en 23 Maart a.s. uikbanderi V [KOFFIE-HULSKO BINNENLAND. UIT DEN OMTREK, 25e Jaargang No. 221 foort 2.10, per maand fO.JS, idem franco per po rt 3.—, per week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 C.05. OIR6CTEUR-UITGEWER: J. VALKHOFF. CW«. FA. POSTREKENIkA N' 47910. TEL INT. 613 Donderdag 17 Maart f92,7 PRIJS OER AOVERIEHIIEK met Inbegrip van ee» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'e- dingen eo Ucididlgheids-adve^entiën voor de belfa der prijs. Voor handel eü bedrijf bestaan teer voordeel tg; bepalingen voor het adverteeren Eent cl reu aire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG. B e r l ij n r 16 Maart. (H. N.) Dc rijksdag zal vermoedelijk op 8 Apail voor dc Pausch- vacantie uiteengaan en begin Mei de beraad slagingen hervatten Aangezien op 22 Mei de partijdag der sociaal-demcirroten te Kiel be gint, zal de rijksdag tegen dien tijd zijn be raadslagingen moeten onderbreken. In Juni zal dc rijksdag nog ongeveer 3 weken bijeen komen HANDELSBESPREKINGEN MET TSJECHO-SLOWAKUE. Berlijn, 16 Maart. (H. N.) Morgen be> ginncn te Berlijn de onderhandelingen over her handelsverdrag tusschcn Duityschlond en Tsje- cho-Slowakije, die, naar het schijnt, vrij lang zullen duren Voorloopig rekent men er op, dat cr 4 a 6 weken mcc gemoeid zullen zijn DR PAUL NATHAN f De bekende politicus en philantroop dr. Paul Nathan is Dinsdag in den ouderdom van 70 jaar gestorven. In vroegere decennia heeft hij als politiek en persoonlijk vriond van Theo- dor Barth, Hein rich Rickert en Bamberger nis lid der „Freisinnigc Vereinigung' zich nog al geroerd Na den politicken ommekeer ging hij over tot dc democratische partij en twee jaar geleden ging hij over tot dc soc.-dem. Vooral heeft hij ook veel gedoon voor de Joden in "t buitenland, vooral in Oost-Europa. EEN DRAMA. Naar de Emdener Zeitung uit Leer (Oost- Friesland) verneemt, heeft Dinsdagavond de agent der Schupo, Seifert, uit Mühlheim, een 25-jarige vrouw en haar kind doodgeschoten, waarna Seifert ook zichzelf van het leven be roofde Seifert had. hoewel hij gehuwd was, sedert eenigen tijd betrekkingen met de vrouw aangeknoopt. ITALIË. WORDT DELIUS UITGEWEZEN? Milaan, 16 Maart. (V. D.) Naar do Stampa meent te weten, zou de te Genua tot 30 dagen gevangenisstraf veroordeelde Duit sche persfotograaf Delius na zijn ontslag uit de gevangenis uit Italië geëxterneerd worden. TSJECHO-SLOWAKIJE. HET TEXTIELCONFLICT IN BOHEMEN BIJGELEGD Het geschil in de textielindustrie van Noord- Bohemen, waarbij 60.000 arbeiders betrokken waren, is op minnelijke wijze geschikt. De ar beidersorganisaties hebben zich accoord ver klaard met een verlenging der contracten voor onbepaaldcn tijd, op den grondslag van dc tegenwoordige loonen POLEN. DE VERHOUDING TOT LITAUEN. Een tegenspraak. De Poolsche gezant te Berlijn laat het be richt uit Kowno omtrent Poolschc versterkin gen aan. de Lftausche grens tegenspreken. HONGARIJE. DE VERHOUDING TOT ITALIË. B e r 1 ij n 16 Maart. (V D Uit Boeda pest worejt gemeld, dot Bethlen Vrijdag a.s. een belangrijke verklaring zal afleggen om trent Zijn aanstaand bezoek aon Rome en dc toenadering van Hongarije tot Italië. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA De buitenlanders verlaten Nanking. N e w-Y ork, 16 Maart. (V X>.) Uit Sjang hai wordt gemeld, dat dc te Nanking wonende Amerikanen en Engelschen deze stad op ad vies van de autoriteiten in verband met de dreigende bezeiting door dc Knntontroepen hebben ontruimd Gevechten tusschen en Nanking. \V oehoe Te Sjanghai zijn Woensdagavond berichten ingekomen van gevechten tusschen Woehoe en Nanking, on 30 mijl van laatstgenoemde stad. De telegraafverbindingen tusschen Nanking en Pengpoc zijn verbroken Hevige gevechten. Naar uit Sjanghai gemeld wordt, zouden ver woede gevechten plaats hebben ten Westen van het Taihoe-meer. De Noordelijke troepen worden in grooten getale samengetrokken in dp streek van rsjnngtsjau, om te voorkomen, dat de Zuidelijken den spoorweg Sjanghai Nanking afsnijden. Het door de Zuidelijken ver spreide hericht, daf zij Pengpoe aan den spoor weg Tientsin—Poekau veroverd zouden heb ben, wordt niet bevestigd De telegrafische ver bindingen tusschen Nanking en Pengpoe zijn verbroken, maar in gezaghebbende kringen neemt men niet aan, dat Pengpoe genomen is De moorden op werkwilligen. In het Lagerhuis heeft Chamberlain meege deeld, dat volgens de laatste berichten uit Sjanghai de moorden van agitatoren op werk lieden, die aan het werk blijven, nog steeds toenemenDe bescherming dezer werklieden berust in hoofdzoak bij het gemeentebestuur van Sjanghai en de minister acht het niet wen- schelijk, dat de Britsche troepen voor dc be scherming der werklieden worden gebruikt. De overdracht van dc concessie in Hankou. De met de nationalistische regeering geslo ten overeenkomst nopens do Britsche conces sie te Honkau is Dinsdag van kracht gewor den, toen het oude gemeentebestuur ontbon den werd. De schikkingen der Britsche regec- ring tot het vormen van een nieuw Chinccsch gemeentebestuur droegen, aldus een bericht uit Londen, ten zeerste bij tot het vergemakkelij ken van de kiesche bizonderheden der over dracht, terwijl dc Chineeschc autoriteiten van hunnen kant goeden wil hebben getoond. Op do jaarvergadering der belastingbetalers wer den de noodzakelijke werkzaamheden verricht, o.a. het goedkeuren van belastingen en van de overdracht van dc activa aan het nieuwe ge meentebestuur. Dc drie door den Britschcn consul-generaal in den nieuwen gemengden raad benoemde Britsche leden zijn dc plaatse lijke directeuren van de Asiatic Petroleum Mij., Mackenzie en Cy en Jardine Mathcson cn Cy. Het nationalistische ministerie van buitenlond- sche zaken heeft den burgemeester van Wocts- jang als voorzitter en drie Chineesche raads lieden benoemd, o.a. den voorzitter der Chi- neesche Kamer van Koophandel en een plaat selijk arbeidersleider, deze laatste vooral om dc arbeidsvraagstukken te behandelen. De aanhouding der Russen. Volgens een bericht van het Russ. Tel. Ag. uit Sjanghai spreekt het Engelsche consulaat aldaar nadrukkelijk tegen, dut aan den Brit- schen consul in Hankau in verband met de ar restatie van mevr. Borodin bijstand was ge vraagd. In de kringen der sovjet-autoriteiten werd het gerucht louter een verzinsel genoemd. Een Britsch beroep op Tsjcn. Sir Austen Chambeilain heeft in het Lager huis verklaard, dat van dc jongste ongeregeld heden to Woehoe kennis is gegeven aan den Kantonneeschen minister van buitcnlondsche zaken, Tsjen. Hem is verzocht telegrafisch in structies te geven voor de bescherming von Britsche levens cn eigendommen en voor het beletten van tegen de Engelschen gerichte betoogingen. De Britsche regeering is zeer af- kcerig van inmenging en dear met dc autori teiten in Zuid-China is overeengekomen, dal deze de verantwoordelijkheid dragen en in dit geval moeten optreden, rekent hij er op, dal de Zuidelijke autoriteiten aan zijn wcnschen tegemoet zullen komen. VEREENIGDE STATEN. DE VERHOUDING TOT MEXICO. Verklaringen van Kellogg. New- York, 16 Maart. (H. NStuats- secretoris Kellogg, die zijn vacontie heeft onderbroken, heeft na zijn terugkeer *.e Washington een verklaring over den toestand in Mexico afgelegd. Kellogg verklaarde, dat hij geen gevaar voor een breuk of een oorlog in Mexico ziet. De moeilijkheden, die er onge twijfeld bestaan, kunnen door vriendschappe lijke onderhandelingen uit den weg worden ge ruimd. Kellogg behandelde nogmaals de vraagstukken, die met de Mexicaunsche petro- leumwetgeving verbond houden. Men neemt aun, dat Mexico zich tot onderhandelingen zal bereid verklaren, hoewel het dit enkele weken geleden nog geweigerd heeft EEN SMOKKELSCHIP AANGEHOUDEN New-York, 16 Maart (V.D.) Op de kust van Zuid-Carolina trachtte gisteren een Engelsche schoener een lading whisky nan land te zetten. De Amcrikaanschc kustwacht ontdekte evenwel het smokkelschip, dot toen trachtte te ontkomen. Het werd achtervolgd door een schip van de kustwacht, dat op volle zee cenige schoten op het smokkelschip loste. Dit werd getroffen en moest, om niet te zin ken, onmiddellijk koers zetten naar dc haven van Charleston. Het schip had een loding whisky ter waarde van 100.000 dollar non boord, welke in beslag genomen werd. ZUID-AMERIKA. JAPANSCHE KOLONISATIE IN BRAZILIË Uit Rio de Poneiro wordt bericht, dat de staat Amazone in Brazilië aan een Jopansche kolonisatie-maatschappij concessie heeft ver leend voor verscheidene millioenen hectaren grond. MIDDEN-AMERIKA. DE STRIJD IN NICARAGUA. Het zenden van hel Engelsche oorlogsschip. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis hoewel Engelsche oorlogsschepen zich thans in Nicaraguaansche watere1 bevinden, zeide Chamberlain, dat alleen de Colombo er heen gezonden was Hij vertrok reeds op 5 Maart, aangezien de Engelsche zaakgelastigd? hid gemeld, dat zijn aanwezigheid niet langer noodzakelijk was sinds er voldoende Amori- knansche strijdkrachten landden voor dc be scherming van het lev^n en de eigendommen der buitenlanders. Geen enkel Britsch onder daan heeft op de Colombo een wijkplaats ge zocht. In de tegenwoordige omstandigheden wordt niet verwacht, dat het onnieuw noo^'g zal zijn een Britsch oorlogsschip naar de Ni caraguaansche wateren te zenden. WILLEM GROENHUIZEN LAflOeSTRAAT AS. AP1KRSSOORT Speciaal adres «mt TrOUW-ra KrrfortapjfïBiKO Opera 'in dtuene modellen. Langestraat 49 I Verhoogt l w werkkracht en energie 25 tesparing, spaart Uw beursl J A dam Tel. 44346-ALooit Tol. 1200 Eerste Kamer. De heer Vdn den Bcrgh (v. b.) zet in dc zitting van Woensdag zijn Dinsdag afge broken rede voort. Hij zegt, dat dc Bel gische desiderata van 1919 verre uitgingen boven de noodzakelijkheid, en dc minister veel te veel heeft toegegeven. Nederland wordt door dit tractaat gekneveld als een misdadiger. Spreker zet vervolgens zijn ernstige bezwo ren tegen hot ontworpen Moerdijkkanaal uii- een. Dc heer Michicls van Kesscnich (t. k.) oppert ook bezwaren tegen het ontwor pen Moerdijk-kanaal; verder tegen het begin sel, dat de Schelde te allen tijde aan de hoog ste eischen moet voldoen, cn tegen dc ver gaande bevoegdheid van de internationale commissie. Ook kan hij zich niet vercenigen met dc Schcldereserve en het rechtsvacuüm. Is in dc vergadering van 23 Maart 1920 dc Scheldereserve besproken Spreker meent, dat wij na verwerping van het verdrag spoedig kunnen komen tot nieuwe onderhandelingen, die ook in het belang van België zijn. Dc heer Van E m b d e n (v. d.) verdedigt het verdrag. Hij gelooft niet aan een annexio- aistischen grondslag daarvan en meent, dat ei nooit serieus gevaar van den kant van België heeft gedreigd. Hij is het met vele te berde gebrachte be zwaren eens, maar gelooft niet, dot deze tot verwerping van het verdrag dwingen. Dc strek king van het Scheldercgiem acht hij volkomen redelijk. Aon de reserve voor oorlogsschepen hecht hij geen waarde; het verdrag kent België geen recht tot doortocht toe. Spreker acht misplaatst het argument, dat de verbinding Antwerpen—Moerdijk kunstma tig zou zijn. Antwerpen heeft aanspraak op een goede Rijnverbinding. Spr. haalt cenige voorbeelden aan uit dc geschiedenis waarbij deskundigen en belang hebbenden zich vergisten bij oppositie tegen het aanleggen von groote werken, zoo is En geland tegen Suezkanaol, in Rotterdam tegen Maasbrug en hij vraagt of men er zoo zeker van is dat onze hedendaagsche kooplieden zich niet vergissen. Spr. acht Nederland niet gerechtigd den aanleg te weigeren van een kanaal, dat Antwerpen zegt noodig te hebben. De Eerste Kamer mag z.i. verdrag niet of- wijzen omdat dc Tweede het met een kleine meerderheid aannam of omdat de Tweede Kamer het met een kleine meerderheid aan nam of omdat een volksbeweging is ontstaon Hetzelfde had b.v. plaats bij de leerplichtwet, die de Eerste Kamer toch aannam, welke be slissing door niemand betreurd wordt. Spr. wijst verder op de gemakkelijkheid waarmee een volksbeweging op touw gezet kan worden in een geval als dit en op dc Dowcs-regeling, die de Duitsche Rijksdag aannam ondanks den tegenstand van het Duitsche Volk. Spr. zou wel kunnen meegaan ntet een motie, vragende instelling eener commissie van onderzoek in zake de kanalen. Wordt zulk een motie echtet niet ingediend of niet aangenomen, dan zal hij voor stemmen. De heer Verkou te ren (c. h.) betoogt, dat België de reserve van oorlogsschepen in verdrag heeft gebracht als gewilde dubbel zinnigheid om later tc kdnnen krijgen, waarop het geen recht heeft. Dc geografische onaan genaamheid, dat dc deur van België's huis in ons land ligt, heeft België tc aanvaarden. De heer Dobbel man (r. k.) ontwikkelt verschillende bezwaren, o m. dat het verdrag rcrschillcnde kwesties niet regelt, dc conces sies verder gaan, dan met onze hoozheidsrech- ten overeen tc brengen is cn dot zij verplich tingen op ens leggen, die wij niet kunnen na komen. De vergadering wordt verdaagd. Berichten. DOOR ELECTRISCHEN STROOM GEDOOD Een voetballende jongen slecht tc pas gekomen. Te Koog aan dc Zaan vermaakten zich gister middag cenige jongens met voetballen op een weiland, grenzend aan een houtloods der N.V Houthandel v.h. G. Honig. Door een verkeerd schot kwam de bal in een nabij dc loods ge legen sloot terecht. Dc veertienjarige C. Pel kwam bij zijn pogingen om den bol tc pokken in aanraking met een niet gcïsolecrden elcc- trischen draad. Toen hij dit merkte had hij het ongeluk met zijn hand den droed vost tc grij pen, tengevolge waarvan hij in dc sloot viel. Toegeschoten monteurs knipten den draad door, posten daarna kunstmatige ademhaling toe. Het mocht hun evenwel niet meer gelukken de levensgeesten op te wekken. ERNSTIG AUTOMOBIEL-ONGELUK. Een auto over den kop geslagen. Twee dooden. In den ofgeloopen nacht reed nabij de ge«. meente Rooltc in Overijssel een auto in dc richting Deventer. De inzittenden waren de heer G. H. Boerhof uit Heino, dc heer D. J Schiphorst, eveneens uit Heino cn mej. Mario Kempcrmnn uit Zwollekerspel. Men was op weg von Zwollekerspel naar Deventer. Onder de gemeente Raalte is door onbeken de oorzaak de auto over den kop geslagen cn !n een sloot langs den weg terecht gekomen Dc heer Kemperman zag kans van onder de auto op den kant te klauteren. Hij riep een andere auto aan die in aantocht was; de daar in aanwezige personen verleenden direct hulp cn probeerden de andere nog te water liggen de auto-inzittenden te redden door hen van onder de auto uit te werken Toen men den heer Boerhof cn mej. Kemperman op het droge had gebracht, bleken beiden reeds overleden te zijn. Hunne lijken werden per auto van nacht nog naar Heino overgebracht. De auto was een Chevrolet, pas enkele dagen in het be zit van den heer Boerhol. EEN TREIN EN DE SPREEUWEN Een slachting. Het Naardermeer, in voorjaar en zomer het paradijs voor honderdduizenden vogels van allerlei soort, kan zich de laatste dagen ver heugen in de speciale belangstelling der spreeuwen. Dc passagiers van dc treinen door het Gooi zien geregeld dichte zwermen voorbijtrekken. Jammer is het, dat des avonds het schelle licht der locomotieven een noodlottige aantrek kingskracht op dc vogels uitoefent. Zoo heelt Dinsdagavond één der trcinerv naar Amersfoort een ware slachting onder een sprecywcnzwerm teweeggebracht en lagen ter hoogte van het meer honderden dezer diertjes met gebroken vleugels, dood of stervend tusschen de spoor rails. Zelfs vonden er verscheidene den dood op de locomotief. VERKEERSONGEVALLEN. Auto van den dijk gereden. Hedenmorgen reed de heer Wurthuer met zijn nuto, vermoedelijk tengevolge van oen defect aan do stuurinrichting, van den onge veer 9 meter hoogen dijk tc Wemeldinge. Do auto sloeg driemaal over den kop. De heer W. werd licht gewond. Dc auto werd ernstig be schadigd. BRANDEN Sigarenfabriek uitgebrand. Hedenmorgen heeft in de sigarenfabriek van dc N.V Jordaenags sigarenfabrieken, gelegen aan de Laogstraat te Eindhoven, een brand ge woed. Het vuur breidde zich snel uit. De fabriek is vrijwel geheel uitgebrand; slechts een kleine hoeveelheid tabak en sigaren kon worden ge red. De overige voorraden gingen verloren. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. KORTE BERICHTEN Verdronken. Hedenmorgen viel het 2-jarig dochtertje van den gemeentesecretaris te Hedel, den heer Kooyman, in een onbewaakt oogenblik in een beerput en verdronk. Kunstmatige ademhaling door een geneesheer ruim anderhalf uur toe gepast, mocht niet meer baten. Inbraak. In den afgeloopen nacht is te Zalt-Bommel ingebroken in het kantoor van den kaashande laar W. Berekamp. De inbrekers zijn door braak in het gebouw gekomen. Zij hebben de brandkast geforceerd en daaruit een bedrag von ruim 1000 medegenomen. De politic stelt een onderzoek in. Wielrijder verongelukt. Naar het Binnengasthuis te Amsterdam is een mon vervoerd, 4'e °P rijwiel gezeten, op den Dam was komen tc vallen. Bij aan komst in het gosthuis bleek hij te rijn over leden. Een dieven-complot. Het dieven-complot, dat dc gepleegde dief stallen in het West land, Pijnocker cn Rijswijk van brocdraamlijstcn, vcilingskistcn cn vele soorten tuindersgercedschappcn, op zijn gewe ten hod, is gebleken nog uitgebreider te zijn. De politie tc Delft heeft heden nog aangehou den en in bewaring gesteld den werkman V. en terzake diefstal en heling dc gebroeders O en C S. Nog steeds wordt het onderzoek uit gebreid; er blijken groote voorraden goederen tc ziin gestolen. Kunst en Wetenschap. DR. WILLEM ROYAARDS. Dr. Willem Royaords is met „Het Nieuwe Ncderlondsch Tooncel", artistiek leider Louis Saelbom, in beginsel overeengekomen om ge durende het tijdvak T October 1927 tot 1 April 1928 bij dit gezelschap twee nieuwe stukken te regissccren cn enkele gespeelde werken van het repertoire der Kon. Ver. „Het Nedcrlandsch Tooncel" opnieuw in te studee- ren. Behalve als regisseur zol dr. Willem Royaords in dot tijdvak ook ols gast in één of meer der onder zijn leiding stoonde op voeringen medewerken WEGENVEREENIGING „BARNEVELD" Velen die von dc paden gebruik moken, doch weinigen, die cr aan betalen. Het summum von inho- lighëid. Bnrneveld. Gisteravond heeft de Wc- genverceniging „Barnevcld" in het hotel „De Bonte Koe" alhier hoor olgemeene vergode- ring gehouden. Dc voorzitter, de heer D. Ro- mcijn Hzn., wees er in zijn openingsrede op, dat deze Vcrecniging, ook al is zij speciaal aangewezen op de rijwielpaden, toch ook te genóver dc wegen niet geheel onverschillig mag staon. Zoowel voor het snclvorkcer, ols voer de wielrijders, is het van het grootste belang, dot langs drukke wegen twee fiets- peden Worden oengelegd Voorts herinnerde spreker cr aan, dat Denemarken en Neder land percentagcwijze, het grootste aantal wiel rijders hebben. Jammer echter, dot van deze 2% milliocn wielrijders in Nederland er nog zoovelen geen lid zijn van den A.N.WB. ten evenmin van onze Vcreeniging. Minstens 2000 wielrijders in deze omgeving profitccren von onze fietspaden, doch drogen cr geen cent^toe bij, en toch worden zelfs leden tegen een beta ling var» J 030 per jaar oangenomen. De kosten behoevén dus voor niemand een be zwaar te zijn. Daarop werd de rekening over het afge loopen joor goedgekeurd Aan het hierna uit gebrachte jaarverslag over 1926 ontlecnen wij, dot het afgeloopen joor een rijwielpad is aangelegd tusschen Achterveld en Scher- pcnTcel. Dit pod, waarvoor de A.N.W.B. ƒ150 en Schcrpcnzcel 50 heeft bijgedragen, mag tot de mooiste in deze streken worden gere kend. Verder zijn olie bestaande paden gron- dig nagezien. Op 31 December j.l. bedroeg het aantal leden 431. Als een staaltje von de krenterigheid vafi sommige wielrijders werd van de bcstuurs- tofel nog medegedeeld, dat een groot land bouwer in deze omgeving eenigen tiid geleden lid was geworden der Wcgenvereeniging, zoo- als I«ter bleek, olleep in de hoop, dat de Vcr eeniging nu wol expressclijk voor hem een rijwielpad naar zijn hofstede zou aanleggen. Toen dit echter niet gebeurde en de contri butie ten bedrage von .50 hccle centen te zijnen huize was geïnd op een oogenblik, dat de baas zelf niet thuis was, begaf 8e boer zich enkele dogen later naar den pen ningmeester der Wcgenvereeniging, met dc boodschap „dat ie die twee kwartjes weer mos hen, went jullie doen daor toch niks veur". Een voorstel uit de vergadering om dezen „royalen" rijkaard tot lid van verdienste té proelumecren, werd aangehouden tot de vol gende vergadering. Barneveld. Ds. Fraanje heeft bedankt voor het beroep naar Goes. Hooglanderveen. In de ge-houden jaar vergadering der Coöp. Brandverzekering bleek uit het verslag, dat cr 88 leden waren en 't ver zekerd kapitaal 748890 bedroeg. De vrijwil lige brandweer bestaat momenteel uit 48 leden. De aangekochte spuit bleek voldoende capaci teiten te bezitten. De heer A. Th. v. Licrop, Ger. Schimmel en G. v. d. Berg werden bij acclamatie tot be stuursleden herkozen. Dc commissie von ge schillen, bestaande uit dc hëeren P. v. Wee, M. v. d. Pol en H. Troa, werden eveneens herko zen. Na een korte bespreking over dc vcc-toxa- tic werd de vergadering met gebed gesloten. VELDWACHTERSWONING TE GELDERSCH VEENENDAAL. Geld Veenendaal. De heer G. van Doorn, alhier, is dc laagste inschrijver voor den bouw van een veldwachterswonin'g, arres tantenlokaal en brandspiritenbercmlaats 1© Geld.-Veenendaal, n.l. voor 5739.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1