No. 1 BUITENLAND. BINNENLAND. 25e Jaargang No. 223 ABONNEMENTSPRIJS 5 »"nd" vo°'A,mne~ „DE EEtVlLANDER" EERSTE° BLAD. volkenbond. duitschland. frankrijk. italië. zuid slavie. polen. china. vereenigde staten. MAAKT VLOEREN EN MEUBELEN ZOO GEMAKKELIJK GLANZEND EN IS HET BEHOUD VOOR LINOLEUM. i ÉÉN KWALITEIT- DE BESTE AMICITIA FELIX Luidspreker wedstrijd G. J. v. HARTE?! Lange Beekstraat 37 Berjj-Hotel Thé-^ansanf SPORTNIEUWS UIT DEN OMTREK, STADSNIEUWS. tooit2.10, per m«ind fOJJ, Idem franco per post 1 3.—. per week (met crati» ▼ertekeriDi tegen ongelukken) 0.17* tfxondcilijke nummert 1 C.05. e AMERSFOORTSCH DAGBLAD BUREA'^ DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCHE POJRTWAL 2 A. POSTREKENING N® 47910. TEL INT 513 Zaterdag "19 Maart 1927 PUIS OER ADVERTENT1ÈN met Inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanb»e- dingen en Lletdadlgheids advc.tentlên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijl bestaan teer voordcchgc bepalingen voor het advcrlecren. bene circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Het plan van lord Cecil. Do mededeeling, dat het ontwerp van lord Cecil vandaag bij dc voorbereidende ontwape ningsconferentie zal worden ingediend, heeft, naar uit Genève wordt gemeld, aldaar cenigc emotie verwekt, omdat dit ontwerp de meest extremistische stellingen, tot dusver door dc Engelsche delegatie verdedgid, zou behelzen. DE LEENING VOOR DANZIG. Goedkeuring door de Commissie van Herstel. Blijkens een telegram van den secretaris generaal van den Volkenbond heeft dc Com missie van Herstel aan het voorstel van den Danzfger Senaat tot dekking van de herstel- verplichtingen door een leening haar goed keuring gehecht. BESPREKINGEN MET TSJECHO- SLOWAKIJE. Dc onderhandelingen over een handelsver drag tusschen Duitschland en Tsjecho-Slowa- kije zijn Donderdag te Berlijn hervat. DE TOESTAND VAN VON KÜHLMANN. Berlijn, T8 Maart. (VD.) In den toe stand van staatssecretaris Von Kühlmann is een kleine verbetering ingetreden. Naar om standigheden maakt de patiënt het thans re delijk wel. DE ECONOMISCHE BETREKKINGEN MET DUITSCHLAND. Nadere bizonderheden over het opgestelde protocol. Parijs, 18 Maart. (H. N.) De Fransche en Duitsche delegaties, die de onderhandelin gen over het handelsverdrag voeren, hebben een protocol opgesteld en gisteren ondertee kend, waarin de algemeene beginselen voor de onderhandelingen voor het definitieve handels verdrag - worden vastgesteld. De onderhande lingen over de wijziging van de voorloopige overeenkomst hebben de laatste dagen geen ongunstig verloop gehad. Zooals bekend, ver langt Frankrijk om met ingang van I April zijn wijnen naar Duitschland te kunnen uitvoe ren op dezelfde voorwaarden; die thans voor Italiaansche en Spoansche wijnen gelden, waar tegenover de Duitsche delegatie vermeerdering van het contingent der in te voeren Duitsche industrieproducten verlangt. Het Journal noemt de onderteekening van het protocol oen be langrijken stap in het tegenwoordige stadium der onderhandelingen. Het blad wijst op de moeilijkheden, die zich bij de onderhandelin gen over het definitieve handelsverdrag, welke titans reeds ruim 2 jaar duren, hebben voor gedaan en meent, dat de oorzaak daarvan ligt in het ontbreken van een Fransch tarief van invoerrechten en in den eisch vorv Duitschland, om op voet van meest begunstigde natie te worden behandeld. Daarbij kwam dan nog het vraagstuk van de Fransche wijnen. Aan dezen moeilijken toestand moest een einde komen. Duitschland heeft zijn standpunt gehandhaafd, om slechts weinig concessies te doen en zelfs geen voorloopige concessies voor dc behan deling van Fransche wijnen, zoolang het voor deel der behandeling op voet van meest be gunstigde natie niet in de algemeene begin selen voor het definiticvo handelsverdrag ver zekerd was. In het protocol verplicht Duitsch land zich tegenover Frankrijk dit land de be handeling op voet van meest begunstigde natie toe te staan. Aangezien de Fransche tolpolitiek dit begrip niet kent, was men gedwongen voor Frankrijk zijn toevlucht tot omschrijvingen te nemen. Frankrijk verplicht zich dus voor de belangrijkste Duitsche producten het minimum tarief toe te passen en daar nog onder te gaan, als dit ook aan andere landen wordt toege staan. Officieel moet men het thans nog eens worden over de hoeveelheden Fransche wijnen, die in Duitschland ingevoerd zullen mogen worden en enkele kleinere concessies van een voorloopig karakter, welke Duitschland ver langt. 'r ITALIË BETUIGT ZIJN VREDE LIEVENDHEID. In sommige buitenlandsche bladen, aldus wordt olfcieus uit Rome gemeld, duiken weer de gewone geruchten op omtrent beweerde oorlogszuchtige toebereidselen van Italië in verband met de bijzondere omstandigheden op den Balkan. Deze berichten zijn volkomen on gegrond en hehooren tot de alarmistische en anti-fascistische soort. De waarheid is. Mat Italië, dat er trouwens de bewijzen van gele verd heeft, een politiek voert van vreedzame overeenkomsten en geen onmiddelliik of in direct intitiotief wil of zal nemen om den vrede te verstoren in welken hoek van Europa ook. Zij die het tegendeel beweren, zijn of niet goed ingelicht, of te kwader trouw. MOBILISEERT ZUID-SLAVIË TEGEN ITALIË EN ALBANIË? Italiaansche onthullingen. De Giornale dTtalia bericht uit Belorado, dat uit inlichtingen, afkomstig uit absoluut betrouw bare bron, bliikt, dat de generale staf van Zuid-Slavië, onder persoonlijke leiding van den koning, bezig is een grootsch plan ten uitvoer te leggen, dat men den naam zou kunnen geven van mobilisatie, waarbij buitengewone maatre gelen worden genomen, die duidelijk een drin gend karakter vertooncn. Alles wettigt het ge loof aldus het Italiaansche blad dot men maaregclen getroffen heeft om in a-llc hoost het leger op voet van oorlog te brengen. De correspondent zegt, dot hij de geruchten kan bevestigen, dot er mobilisatie-toebereidselen worden getroffen langs dc "grens van Albanië. De generale staf heeft nauwkeurige orders ge geven voor de bestemming der verschillende troepen op de verschillende grenzen. De hoofdmacht moet zich ontplooien op de grens van Albanië en Italië. Aon de Bulgaarsche gTens is gezorgd voor een sterke dekking en aan de Hongoarschc en Grieksche grenzen overweegt men veiligheidsmaatregelen. In de bureaux von den staf wordt sinds eenige we ken op volle krocht gearbeid met verdubbelde werkuren. Koning Alexander is persoonlijk tusschenbeide gekomen om dc werkzaamheden na te gaan. De correspondent somt een uitge breide reeks van hervormingen en voorzorgs maatregelen op, die men uitvoert cn die van strategischcn oord zijn. Bovendien wordt er overgewerkt in het arsenaal en in de kruitfa brieken van den staat. Men tracht de aflevering te bespoedigen van de mftroillcurs en de muni tie, die in België besteld zijn. Er worden groote aankoopen gedaan van tenten cn uitrustingen en men vermenigvuldigt dc onderhandelingen over den aankoop van tanks cn vliegtuigen. In ofwachting hecTscht een grooto bedrijvigheid langs de grenzen. Er worden versterkingen aangelegd langs de Albaneesche grens en er hebben terreinopmetingen plaats aan de Ita liaansche grens. De correspondent eindigt met te zeggen, dat he program van het Zuid-Sla vische kabinet belangrijke elementen aanwijst, die gevolgd en overwogen moeten worden in het belang niet alleen van den Balkon, maar ook van den Europccschen vrede. DE STAKINGSBEWEGING IN POLEN. De Wcensche V. D.-corrcspondcnt meldt Volgens een bericht uft Warschau zijn de bemiddelingspogingen van de regeering zon der resultaat gebleven. Met ingang van morgen is thans de algemeene stoking in Lodz afge kondigd. DE VERWARRING IN CHINA. De bedreiging van Nanking cn Sjanghai. Sjanghai, 19 Maart. (VD.) De natio nalisten blijven op Nanking aanrukken. De val der stad wordt elk oogenblik verwacht. v De Kantonnccsche troepen zijn tot op 20 K.M. afstand van Sjanghai genaderd. Een instor ting van het geheelc front der noordelijken, dot 125 K.M. ieng is, wordt waarschijnlijk ge acht; door het aankomen van gedemoraliseer de troepen tc Sjanghai wordt de toestand aldaar ernstig. De algemeene stoking te Sjanghai. Te Sjanghai heeft de algemeene arbeiders bond de algemeene staking geproclameerd, die andaog zal beginnen en duren, totdat de na tionalistische legers Sjanghai binnenrukkeif. Verklaard wordt, dat de staking een zuiver politiek karakter draagt. Vrees voor een inval In Mond- sjoerije. Volgens berichten uit Tokio wordt Zuidelijk Mondsjperijc bedreigd door een gewapenden inval, zulks als gevolg van dc steeds wijder gapende kloof tusschen de regecring te Pe king en sovjet-Rusland. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Teruggave van ccn in beslag ge nomen Britsch schip. De Britsche schoener Mulholl werd eenigen tijd geleden met een lading alcoholhoudende dranken ter waarde van 40.000 dollar door de kustwacht buiten de driemijlszone in be slag genomen. Het federale hof te New-York heeft order gegeven, dot het sohip naar de eigenaars moet worden teruggezonden, omdat de inbeslagneming onwettig was. Men ver wacht, dat deze beslissing de activiteit der kustwacht ten zeerste zal beperken. EEN ORKAAN IN ARKANSAS. Verscheidene dooden cn gewonden. Naar uit Benton in Arkansas wordt gemeld, heeft een wervelstorm daar ir. de omstreken giootc schadg aangericht. Er zijn acht men- schen omgekomen en 15 gewond. Eerste Kamer. Bij de voortzetting op Vrijdag van de behan deling van het verdrag met België betoogt dc heer J a n s s e (R. K.) dat het verd/ag geen product van annexionisme genoemd kar» wor den, aangezien het annexionjsme in 1919 door de mogendheden begraven is. Verwerping zal aan de kleine groep van ennexionisten propa gandamateriaal verschaffen. De thans gemaakte reserve omtrent oorlogsschepen is voor ons niet gevaarlijk, al is zij allerminst een fraai ge- REC! AMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer T. OVERAL VERKRIJGBAAR. Importeurs: NV. Handel Maatschappij RECKITTS, Rottcrdalu Gem. Zangver. „MENDELSSOHN" a.s. Dinsdag en Woensdag Opvoering van de Opera in 7 Aclen. Onder leiding van den Componist Voor den htndei en amateurs kwamen wij voor MUZIEK zoowel SPREKEN als uit Zie onze étalage. Eiectr. Techn Bureau Teleph. 3I7. morgei (Zondag) current Hamburg niet moet uitschakelen, dot de Rijnstukgocderen naar zich toe tracht to trekken. De heer Colijn geeft toe dut dc lijst van Bel gische compensatie mager is, maar meent dut men deze wederkeerighcid niet moet afwegen op ccn balans van den apotheker. Hij verwacht dat het tructoot zal worden verworpen, doch hoopt dut de tegenstanders niet slechts nega tieve doch ook constructieve politiek zullen voeren, hetgeen hij mogelijk ucht. Spr. hoopt dat als straks dc vrucht van 's ministers mocir lijken arbeid zal worden vernietigd; hij de over tuiging zal meenemen dot er leden zijn, die hem dankbaar zijn voor hetgen hij in moei lijke tijden voor ons land gedaan heeft. De vergadering wordt verduogd tot Dinsdag 2 uur. naer van Cat/'jck en deelt dc bezworen van den heer v. <VBcrgh ten aanzien von het raad plegen bij d/voortereiding van belanghebben den. Spr. /ntwikkelt dc bezwaren tegen de nieuwe wrdeeling van dc bcloodsing der Schelde de regeling der loodsgelden, welke hij beidoAn het nadeel van Nederland acht en wijst opden bloeicnden toestand van de haven te Antwerpen, die het niet noodig maakt dot wij ooi arme nabuur helpen tc onze koste. De.hcer Hermans (S. D.) wenscht na de redgvan den heer Wibaut niet veel meer over hevverdra? te zeggen. Hij komt uitvoerig op te/en de gevoerde actie en tegen de manier yaarop handtekeningen verzameld werden. De heer C1 ij n (A. R.) beschouwt het trac- taat als eet product van den wereldoorlog, waardoor d' Belgische neutraliteit werd opge heven en hrinnert aan den grondslag der on- derhandeligcn, n.l. den brief van den Fran- schen minder van buitenlandsche zaken, waar in deze bide dat de mogendheden zich het recht voorhielden 200 noodig regelend op te treden. £)e jactische politiek dient met machtsver- houdircn rekening te houden. Mc/ moest trachten voortaan de invloed der roog^dhedcn op de verhouding tusschen Ne- derRd en België uit tc schakelen. De kwestie wafslechts op welk terrein men moest operee rt Van afstond van grondgebied of souve- rfiiteit kan geen sprake zijn. Daarom weid (jnomisch operaticterreïn gekozen. Een tegc- oetkomendc houding van Nederland was een baar van Belfic. Spr. vraagt echter of het ge- U«tkundigc wenschelijkheid. In den loop van rucht dat nog een tweede reserve is gesteld;1'0 rc<^c doet Spr. uitkomen, dot hij zich geen waar is. Zou dit zoo zijn, dan zal dit voor heir,IluJles maaktej>ver het lot van het tractaat. een reden zijn zich tegen te verklaren. De heer Lindeijer (S. D.) verklaart zv hct hoofdbezwaar, namelijk het Moerdijkkanaal tegen het verdrag, bestrijdt den heer Wasr I en wJst cr ondtr meer op, dat men den con- De heer C o 1 ij n bespreekt ten slotte Voetbal. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zondag 20 Maart. Kampioenschap von Nederland. Groningen Vclocitas—Ajux. Afdeeling I. Den HaagV. U. C.Excelsior. DordrechtD. F. C.R. C. H. 2c klasse A Amsterdam: V. V. A.West Frisio. 2e klasse B. UtrechtKampongA. F. C. 3e klasse C. Amsterdam S. D. W.— Laren. Amsterdam: Wilh. Vooruit--A. W. 4e klasse D. Amsterdam S. E. V.—D. J. K. Amsterdam: O. V. V. O.Victoria. Reserve 2e klasse B. AmersfoortH. V. C. 2—Hercules 2. Amsterdam Ajax 3—Vclox 2. AmsterdamA. F. C 3—'t Gooi 2. Afdeeling II. Eerste Klasse. Rotterdam FeijenoordA. S. C. Haarlem E. D. O.H. B. S. Zaandam Z. F. C.V. O .C. Afdeeling III. Eerste Klasse Enschedé EnschedéD.O.T.O. Almelo HeraclesGo Ahead Afdeeling IV. Eerst© Klasse. Roermond Roermond—Wilhelmina. Tilburg Willem FfB V. V. Breda: N A C—P. S. V Afdeeling V. Eerste Klasse. Leeuwarden Frisia—Vcendam. Assen AchillesLeeuwarden OVERZICHT. Morgen is er weer een N. V. B.-wcdstrijd hier, want H. V. C. II krijgt Hercules II op visite. Als we een voorspelling gingen bouwen op den stond op de ranglijst, dan moeten onze stadgenooten vei liezen. Maar gezien het voor deel van eigen terrein, geven we H. V. C. II een klein kansje op een overwinning, hoewel een ontkomen' aan de degradatiewedstrijden uil gesloten is. Sopla zet dc cupwedstrijden voort cn wacht nog steeds op eert grooter nederlaag don 4—3. Morgen zal Soest het komen probccren, maar we gelooven dat nog niet zoo hord Verder vermeldt het programma voor de wimpelwedstrijden de ontmoeting Utrecht A. P. W. C. We verwochten hier een Amers- foortsche overwinning en hopen er ook op, want dan komen Quick en A. P. W. C. tegen over elkaar. Voor de competitie krijgen de Amersfoort- schc Boys het Utrechtspho En Avont op vi site en dot zal een sponndende wedstrijd wor den. Op papier is de stand aldus En Avant Amersf. Boys 15 17 10 7 21 21 Belde clubs hebben dus evenveel punten, moor dc Boys hebben tweo wedstrijden meer gespeeld. Het puntenvoordccl von En Avont weegt misschien op tegen het terrcinvoordeël vnn de Boys, zoodot we oen gelijk spel ver wochten. A. P. W. C. 2 ontvangt Lorcn 2 en zal wel winnen, terwijl A. V. C. 2 wint van Z.N.C. 3 Amersf. Boys 2 gaat naar Tab'ör 3 om te ver liezen cn A. V. C. 3 znl 's-Gravcnlond 3 wel dc baos blijven. QUICK I—OUD-INTERNATIONALS. Dc bezetting der links-back plaats in liet elftal der Oud* Internationals. Zoo juist ontvingen wij bericht dnt di- links- boekplaats in JVct elftal der Oud-Internntionals bezet znl worden door den bekenden Be Quick-spcler en internationaal Hans Tetza. De hoer Tetzcr die ocryst kort geleden het voetballen heeft laten loopen zal mecnigoen door zijn tactisch spel verwonderd doen stonn. Alleen om deze speler in actie te ziQn i$ een gang naar Birkhovcn ten voilé woord. Om misverstond tc voorkomen dcelen wii nog maals medo dnt deze ontmoeting op Zondag 27 Mnort, terrein Birkhovcn, .gespeeld zal worden ATHLETIEK. De Peis- en Propognndncommissic van den UP.A.B. organiseert hier op 23 April natio nale vcldloopcn voor 4 groepen, namelijk 1 klnsse A 5 K.M. nationaal, 2 klossc A 3 lA K.M. provinciaal (kamp- U. P A. B.). 3 klasse C 3K.M. nationaal 4 veteranen 3Vi K.M. nationaal cn provin ciaal. Evenals verleden jnof kon men. zich onder bijvoeging van <50 cent inschrijfgeld uitslui tend schriftelijk opgeven bij de secretaris G. P. Scheffcr, Arnhcmscheweg 4 Ia alhier. Reeds zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld, waaronder één medaille van het gemeente bestuur De sporlhondel Grootendorst gaf een mooien beker, terwijl verschillende prijzen reeds toegezegd zijn. Ook die worden non het bovenstaande adres nongenomen. WIELRfJDEN DE PEDAALRIDDERS. Morgen houden dc rennners von de P. danl- ridders him tweeden troininpsrït. Evenals de vorige week is dc afrit op dé Vurkcnsmnrkt om 9 uur. De weg voert dezen kèVr largs Putten, Voorthuizen, Barnevcld, Fdé, de Klomp, Renswoude, Scherpe-^ec!, Wouden berg, Constontinhoeve. 'Leusdcrheide. Leusdcr- weg tot non Café d'Oranjcboom. Het traject is 68 K.M. long. HET EfNDE VAN DEN HJLVERSUMSCHEN DRAADLOOZEN OMROEP. Met ingang van T Juni a.s. zal dc H. D. O. plaats moken voor dc A. N. R. O. Het Comité van den HilvcTsumschen droad- loozcn omroep heeft gemeend, aldus ccn com muniqué, dnt den radio-omroep-urbeid, zoo- ols die thans sedert ruim drie jaar door dit college wordt verricht, grooter kans van ont plooiing moet worden gebodon, don onder do tegenwoordige omstandigheden mogelijk is. Het comité heeft daarom besloten de Taak, die dc H. D. O. zich in dc ontwikkeling van den radio-omroep ifi Nederland heeft gesteld, als geëindigd to beschouwen. Met algemeene stemmen heeft het bestuur mitsdien besloten de stichting Hilversumsche Draodloozc Omroep per 31 Mei a.s. op te hef fen. Met 1 Juni a.s. zal officieel in werking tre den: De Algemeen© Ncderlandschc Radio Om roep (A. N. R. O.). Het bestuur van den A. N. R. O. bestaat uit sluitend ,uit Nederlanders, namelijk de hoeren G. M. baron Tindal, B. Sucrmondt, L. J Smit Duyzentkunst, W. Voigt, F. van der Woord en dr. W. Molhuyzen, secretaris van het Kon. Ned. Landbouw-cornité in Den Haag. De stichting wordt beheerd door onbezoldigde bestuurders, terwijl de heer Von der Woord de algemeene administrateur van den A. N. R. O. wordt. De A. N. R. O. za! den radioomroep op breede basis verzorgen en zich belasten met de uitgifte van een orgaan, waarin de eigen om roepprogramma's en die van buitenlandsche stations zullen worden gepubliceerd. 25-JARIG JUBILEUM TANDARTS J. MINK SCHOL. Op Maandag a.s. A.s. Maandag zal het 25 jaar geleden zijn, dot de heer J. Mink Schol, de nestor onzet Amersfoortsche tandartsen, het beroep van tandheelkundige begon. De heer Mink Schol, Terschellinger von ge boorte, bezocht, na de lagere school te heb ben doorloopen, het gymnasium tc Haarlem, welke ondcrwijs-inrichting hij met het eind diploma B. verliet. Aanvankelijk daarna studeerde de heer Mink

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1