Opera Felix Voor Uw partij Biljart L. J. LUIJCX Zoon DE EEMLANDER" Princess Room. ABONNEMENISPRIJS f" 3""ndcn vo°'A,m"" EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. VerhuringvanLips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 aparte Biljartkamer 1'Buikbanden Zonder Raam- of Buitenantenne AMICITIA. Morgenavond 8 uur BINNENLAND. 25e Jaargang No. 224 foort/2.10, per maand/0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD BUREA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAt 2 POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT. SIS. Maandag 21 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTEHllÈii" roet Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Uefdadigheids-adve.tentiëo voor de helit der prljv Voor handel en bedrijf bestaan U€r voordecligc bepalingen voor het tdverteeren. bene circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. V DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN INDO CHINA. Zal Sarraut Varenne vervangen? Er is sprake van, dat de Franschc Senator Varenne, de socialistische gouverneur-gene raal van Indo-China, dezer dagen als zoo danig zal aftreden en worden vervangen door Maurice Sarraut, den .tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken, wiens portret, wij hierbij 'geven. 7 VOLKENBOND. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. De zitting der voorbcrcidings- i. V commissie. De vandaag- beginnendo zitting der commis sie ter voorbereiding der ontwapeningsconfe rentie zal door den Nederlander jhr. Louddh worden voorgezeten. Zij zal de agenda der conferentie vaststtllen cn een voorstel doen omtrent den datum der bijeenkomst. Het Ameriknanschc standpunt. Londen, 19 Maart (H. N.) De diploma tieke medewerker van dc Daily Telegraph schrijft, dat de duidelijke cn ondubbelzinnige wijze, waarop Amerika geweigerd heeft een reeks der door de economische subcommissie der ontwapeningscommissie van den Volken bond aangenomen conclusies te aanvaarden, in sommige kringen van den Volkenbond, even als te Parijs en in de hoofdsteden der kleine entctc ontstemming heeft gewekt. Intusschen schijnt deze ontstemming voor een groot ge deelte voort te vloeien uit een verkeerde in terpretatie der Amerikaansche opvottingen. In werkelijkheid is met uitzondering van een en kel punt in het Amerikaansche memorandum aan sir'Eric Drummond niets vervat, waardoor de Amerikaansche opvattingen zich onder scheiden van die van Engeland, terwijl zij in vele gevallen ook overeenkomen met de opvat tingen van Italië, Japan, Duitschland, Argen tinië en andere staten. DUITSCHLAND. DUI1SCH-O0STENRIJKSCHE INDUSTRIEELE SAMENWERKING. Berlijn, 19 Maart. (H. N.) Vanmorgen worden te Berlijn besprekingen gehouden tus- .•fl-hen de vertegenwoordigers der voornaam ste bonden van de Oostenrijksche industrie cn van den rijksbond der Duitsche industrie. Dc besprekingen loopen over een samenwerking van de industrie van beide landen. HET 60-JARJG JUBILEUM DER N'ATIONAAL-LIBERALE PARTIJ B r 1 ij n, 19 Maart. (H. N.) Dr. Strcsc- mann en dr. Curtius zijn vandaag naar Han nover vertrokken om het 60-jarige jubileum van de nationaal liberale partij, de voorgong- ster van de Duitsche volkspartij, bij te wonen. Verklaringen van dr. Strescmonn. Hannover, 19 Maart. (H. N.) Dr. Stre- i semann is vanmiddag hier aangekomen, bcgc- I leid door verschillende bekende leden van dc I Duitsche volkspartij. Ook dr. Curtius is van- I middag aangekomen. In dc vergadering der centrale commissie van de Duitsche volkspartij heeft dr. Stresemann een overzicht van den I politieken toestand gegeven en de positie van de verschillende partijen besproken. Ook aan 1 den economischen toestand wijdde hij een uit voerige beschouwing, waarin hij erop wees, dat I deze ernstiger is dan gewoonlijk wordt oonge- I nomen. Naar aanleiding van deze redevoering |wcrd een kort debat gevoerd, waarbij vooral het koloniale vraagstuK werd besproken. De |heeren dr. Rocschmann cn Adolf Koesing zijn nieuw in het bestuur ven de Duitsche volks partij gekozen. DE WERKLOOSHEID TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 19 Maart. (H. N Het aantal Ivcrkloozen te Berlijn is deze week verder met 7400 gedaald Dc daling heeft vooral betrek- hing op de mannelijke arbeidskrachten. Het jnantal werkloozen bedraagt thans 258.791 te- pen 266,185 in de vorige week. FRANKRIJK. DOUMERGUE NAAR LONDEN. Londen, 19 Maart. (H. N.) Het bericht dat het Ftansche kabinet vanmiddag president Doumercpic gemachtigd heeft van 16 tot 18 Mei een officieel bezoek aan Londen te bren gen, waar hij door de Engelschc regeering met groote plechtigheid zal worden ontvangen heeft te Londen veel voldoening gewekt. Men ziet in dit bezoek een wenk aan Rome en Belgrado, waardoor de eensgezindheid van Engeland in de groote vraagstukken der Euro- pcesche politiek wordt aangetoond. (Nader wordt gemeld, dat de uitnoodiging van koning George uitging cn dat de presi dent der Fransche republiek zal logccrcn in Buckingham Palace). HANDELSVERDRAGEN MET BU1TENLANDSCHE STATEN. P a r ij s, 19 Maart. (H. N.) Bokanowski, de Fransche minister van handel, heeft ver klaard, dot Frankrijk zijn nieuw tarief van in voerrechten spoedig moet gereed maken, om dat Frankrijk op het punt staat met verschil lende landen handelsverdragen te sluiten, o.a. met Spanje, Ierland, China, Japan, Zuid-Afri- ka cn Duitschland. Het oude tarief, dat van 1892 dateert, is onvoldoende om op den -i.-'«!»• daarvnn onderhandelingen te voe ren. aangezien men destijds den vooruitgang van dc techniek niet kon voorzien. DE RUSSISCHE SCHULDEN. Hervatting der besprekingen. Zaterdag is de Fransch-Russische conferen tie hervat. De Monzie, dc voorzitter, schetste het program, waarin het standpunt der Fran sche afvaardiging, o.a. in financieel opzicht, nader wordt vastgesteld Rakofski zette het standpunt der sovjct-regecring uiteen, met name ten aanzien van de schulden en crc- dictcn. ENGELAND. EEN BELANGRIJKE GIFT. Londen, 20 Maart. (V. D.) Door iemand, die niet bekend wilde worden, is een som ge schonken van 100,000 pond aan dc universi teit te Edinburg, als blijk van waardecring voor hetgeen hier tot stand is gebracht. POLEN. DE POOLSCHE PREMIER. Maarschak Pilsocclski. dc Poolsche minis ter-president, wordt dezer dagen GO jaar oud. DE VERHOUDING TOT LITAUEN. Polen vredelievend Warschau, 19 Maart. (H. N.) De Mes. sag'er Polonais, het blad, dat nauwe relaties met het ministerie^ van buitenhndsche zulten onderhoudt, protesteert in een beschouwing over de buitcnlundsche politiek \on Polen met nadruk tegen dc door de anti-Poolschc pro paganda verspreide geruchten, volgens welke Poolsche militaire kringen zich -voor een op zienbarende actie tegen Litoucn zouden voor bereiden op 19 Maart, den verjaardag van Pilsoedski. Het blad verwijst naar dc uitlatin gen van minister Zulcski cn verklaart, dat dc buitcnlnndschc politiek van Polen geheel vre delievend is en dat alle berichten omtrent mi litaire concentraties in dc Poolsch-Litauscho grenszone volkomen onjuist zijn en een uit vloeisel van de nnti-Poolshc propaganda. EEN WET TEGEN DE COMMUNISTEN. Warschau, 19 Maart. (H. N.) De com missie van den Poolschen landdag beraadslaagt op het oogenblik over een uitzonderingswet, welke tegen de communisten is gericht. In de ze wet wordt het behooren tot de communis tische partij strafbaar gesteld en verboden, dat bij verkiezingen voor deze partij lijsten wor den ingediend. Hoogstwaarschijnlijk zal er in den landdag een meerderheid voor deze wet zijn tc vinden. DE STAKINGSACTIE. Warschau, 19 Maart. (H. N.) De ver klaring van dc regcering, dat zij bereid is tot bemiddeling in de staking in de textielnijver heid te Lodz, mits de staking terstond wordt opgeheven, heeft niet tot gevolg gehad, dat de' aankondiging van de algemeene staking in het district van Lodz ingetrokken is. De sta king zal zich tot alle bedrijven uitstrekken en slechts voor de ziekenhuizen en den dienst voor ongelukken zal een uitzondering worden ge maakt. Het antwoord der arbeiders op het re- geeringsvoorstel wordt vanmiddag verwacht. RECLAMES. Van T—4 regels 4.05, elke regel meer T.— voor Amersfoort on Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT in de m dtueroe modellen Langestraat 49 Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- cretct weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretel- toestcllen Elcctr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS, Utrcchtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. Arbitrage aanvaard. Dc staking opgeheven. Nader wordt uit Warschau gemeld, dut de werkgevers en arbeiders in de textielnijver heid dc arbitrage der regeering hebben aange nomen. Heden zal de arbeid hervat worden. Men kon de staking als geëindigd beschouwen. ROEMENIE. DE BESSARABISCHE KWESTIE Moskou protesteert tc Rome. Rome, 19 Maart. (H. N.) Volgens een officieus bericht heeft Rusland bij dc Itoliaan- sche regecring geprotesteerd tegen het feit, dot Italië Bcssorabië als "tot Roemenie behoorend heeft erkend MINISTER AFGETREDEN. De minister van financiën is afgetreden.- Avercscu heeft de portefeuille van financiën nd interim op zich genomen. ZUID SLA VIE. DE ITALIAANSCHE SENSATIE- BERICHTEN. Italië dreigt Zuid-Slavic. Enge land op dc hond van Italic. Rome, 21 Maart. (V.D.) Het Itaiiaansch memorandum aan het ministerie van buiten- landsche zaken te Belgrado bevat dc waar schuwing aan dc Zuid-Slavische regeering, dat Italië niet neutraal kan blijven, ingeval van een revolutionaire beweging in Albanië, wan neer deze wordt bevorderd, zij het ook op bedekte wijze door dc regcering te Belgrado. Volgens hier ontvangen telegrammen heeft la ter de Britsche gezant een bezoek gebracht aan den Zuid-Slavischen minister van buiten- landsche zaken en heeft hij er hem van in kennis gesteld, dat Engeland ten opzichte van Albanië zal samenwerken met Italië. Dc ge- zont wees er den minister op, dot Zuid-Slavië door een optreden van Albanië niet alleen in conflict geraakte met Italië, doch ook met Engeland. EEN VERIJDELDE AANSLAG. Tc Belgrado heeft dc politie een urbcidet gearresteerd, die op het punt stond door mid del van een hclschc machine de clectrischc centrale van Belgrado in de lucht te loten vlie gen. Dc aanslag werd op het laatste nippertje ontdekt. PALESTINA. EEN BELANGRIJK LEGAAT. N e w-Y o r k, 19 Maart. (V. D. Naar dc Jewish Chronicle meldt, heeft dc onlangs ge storven Israël Davis, lid van den raad van be heer von de Jewish Chronicle Ltd., ccn be langrijk bedrag, door de Jewish Chronicle op 80 a 100,000 pond geroomd, gelegateerd om te worden gebruikt voor culturcele doeleinden in Palestina. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Terugtocht der Noordelijken. Un Sjanghai wordt d.d. 19 Maart gemeld, dot dc instorting der Noordelijken bij Soeng- kiang, dot door ongeveer 7000 man van gene raal Tsjong Tsjoen Tsjangs troepen werd ver* dedigd, het gevolg was van een flankbeweging der nationalisten, die dc positie der Noordelij ken bij Minhang cn verder oostwaarts onhoud baar maakte. Dc Noordelijken trokken in olie hoost terug zonder dc minste poging tot ver zet. Tweeduizend man troepen kwamen reeds fn Sjanghai aon. Dc buitcnlundsche militaire deskundigen zijn van gevoelen, dot dc natio nalisten thans in staat zijn Sjanghai op hun gemak binnen een paar dagen tc bezetten. Voor Sjonghai's poorten. Uit Sjanghai wordt d.d. 20 Maart geseind, dat volgens de aanwijzingen van gisteravond er rondom Sjanghai nog niet gevechten werd. Do verdediger van Sjanghai zond een verte genwoordiger naar den bevelhebber der Zuide lijke troepen ter bespreking van dc mogelijk heid om tot het sluiten van een wapenstilstand tc geraken, teneinde zoodoende ccn veldslag in het district Sjanghai tc vermijden. Uit de lnotsté berichten blijkt, dnt dc nutionnlisten tot binnen tien mijl van Sjanghai zijn genaderd. Dc bedreiging van Sjanghai. Dc naderende beslissing. Uit Londen wordt d.d. 19 Maart aan het Hbld. gemeld Dc vol von Sjanghai schijnt nu aanstaande te zijn. De Kontonneczcn naderen over het ge- heclc front en men kon in dc stad duidelijk het kanonvuur hooren. De krijgsmacht uit het zuidwesten is dc Wanpoe-rivier overgestoken op zes mijl van Socngkiang en is thans deze plaats tot vlakbij genaderd. Duizenden vluch telingen komen in paniek in Sjanghai binnen. In het westen cn noordwesten naderen dc Zui delijken tot binnen tien mijl van Soctsjou, op 40 mijl afstand van Sjanghai. De stad wordt reeds geëvacueerd. Ook trekken zij op Tsjang- tsjou aan. Het doel van een hevigen aanval is Nanking, welks vul van beslisscnden invloed zou zijn in dezen veldtocht. Verwacht wordt, dot do Sjantoenglegcrs zul len trachten Nanking of Scengkiang te redden, moor ze zullen waarschijnlijk ccn doorbraak tc Soctsjou niet kunnen ^verhinderen; dan ver wacht-men vandaag een opmarsch van dc na tionalisten naar Sjanghai. Dc besturen van dc internationale nederzet ting verwachten dat do gouverneur van Sjang hai, generaal Pi Sjoc Tsjen naar de Kontonnec* zen zal ovcrloopen. Dc Britsche, Amerikaansche, Franschc er. andere militaire bevelhebbers hebben heden middag vergoderd om tc beslissen, welke voor. zorgsmnntrcgclen moeten worden genomen als het overwinnende leger Sjanghni binnentrekt Militaire versterkingen te Hongkong hebben order gekregen naar Sjanghai tc vertrekken. Eèn Chinccsch motorschip is in den bene denloop van dc Jongtserivier op een zandbank gestooten en gezonken, waarbij honderd Chi- nccschc soldaten het leven verloren. Dc algemeene stoking tc Sjanghai is niet volkomen; 22,000 arbeiders zijn nog nnn het werk. Soctsjou in handen der Knnton- ncczcn. Londen, 19 Maart (H.N.) Soetsjuti, dc sleutel van het verdcdigingsstclsel om .Sjang hai, is vandaag door de Kantontroepen, dio op enkele punten doorbraken, veroverd. Het Kan- tonlcger.is thans in vollen opmarsch tegen Sjanghai en staat nog slechts 80 K.M. van Sjanghai verwijderd. Naar verluidt, treffen de Engelschcn voorbereidingen om nog 10.000 man troepen te doen landen. Dc Zuid-Chincczcn trekken Sjanghai binnen. Sjanghai, 21 Maart. (V. D.) Dc natio nalistische strijdkrachten zijn hedenmorgen Sjanghai binnengerukt. De algemeene staking is uitgebroken. Pi Sjoc Tsjen, dc gouverneur van Sjanghai is gevlucht nnor dc Fronschc concessie. De Zuidelijke troepen hebben even eens Tsjanglsjou bezet en bchccrschcn dc spoorwegverbinding tusschcn Sjanghai en Nanking. VEREEN IGDE STATEN. DE ORKAAN IN ARKANSAS. Londenn, 19 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Springfield (Missouri) is het Noordelijk gedeelte van Arkansas door een ccloon geteisterd. Tc Green Forest zijn 25 personen om het leven gekomen. Nadere bijzonderheden. Omtrent den tweeden orkaan in Ar kansas wordt uit St. Louis d.d. 19 Maart ge meld, dat het aantal dooden thans op 30 wordt geruamd. Vijf cn zeventig personen wer den gewond, terwijl verschillende plnatscn wer den verwoest. Het Roodc Kruis heeft om fi- nancicclc en medische hulp gevraagd. Het ergst woedde dc orkaan tc Green Forest, woor vun honderden huizen de doken werden of ge rukt. De kerken zijn in hospitalen hervormd éën werd ols doodenhuis nongewezen, waarin thans zestien lijken liggen. Verschillende inge storte huizen geraakten in brand. Er werd geen poging gedaan het vuur tc bestrijden, COOLIDGE VERSTUIKT ZIJN ARM. Berlijn, 2 0 Maart. (V. D.) Nuar uit New-York wordt gemeld, heeft Coolidgc zijn rechterarm ernstig verstuikt. ARBE1DERSVEREEN VOOR LIJKVER BRANDING Inwijding ccncr urnenknmer. Zaterdagmiddag had onder groote belang stelling in het Crcmutorium op Westcrveld dc Inwijding plaa^ von dc urnenkomcr der Ar- beidersvorecniging voor Lijkverbranding, voor welke urnenkomcr door dc Vcrceniging voor Facultatieve Lijkverbranding in het nieuwe ge deelte van het colombnrium een nis beschik- baai gesteld, plants biedt voor ongeveer 150 urnen. In dc Auln werden de aanwezigen, na dat het orgel zich had doen hooren, toegespro ken door den heer Andrics dc Rozn, voorzit ter der Verccniging. Spr. wees in het slot van zijn rede op den tegenstand, dien dc crcmntic- idcc van dc Regcering ondervindt. Hij sprnk den wcnsch uit, dat eenmaal de gemeentebe sturen er toe zullen overgaan, zelf crematoria te stichten. De heer Edward, voorzitter van de ufdceling Amsterdam der Vcrceniging, cn W. Hovers, bestuurslid der nfdecling den Haag, brachten het hoofdbestuur der Vcrceniging hulde voor hun werk. Laatstgenoemde bracht mede don dank over van de Vrijdenkcrs-vcrccniging De Dageraad te 's-Grovcnhagc. Nn afloop dezer plechtigheid bezichtigden dc aanwezigen dc urnen-hal. De lieer de Rozo huldigde met een bloe menkrans de nagedachtenis der overleden leden, wier nsch reeds naar dc nieuwe urnen- kamer was overgebracht. DE DOMANIALE MIJN. Over 25 jaar uitgcpirt. In ccn vergadering van den gemeenteraad Kcrkrodc heeft wethouder Koken meegedeeld, dut B. en W. van officicole zijde bevestiging hebben gekregen, dat bij een jaarlijkschc ex ploitatie van 700.000 ton steenkool, zooals nu het geval is, dc Domaninlc mijn over 25 jaar zal zijn uitgeput. SCHEUREN EN VERZAKKINGEN VAN GRONDEN. Een gevolg van den mijnenbouw. Men meldt ons uit Kerkrade: Een gcmccntcterrein alhier vertoont den laatsten tijd, tengevolge van den mijnbouw, zoo danige scheuren cn verzakkingen, dat het ge vaarlijk is er op te bouwen. Een bouwvcrecni- ging had reeds het oog op dit terrein laten vallen om er ruim 80 arbeiderswoningen op te bouwen. Dc mijn Laura bleef verantwoordelijk voor de huren, de regecring stelde bouwvoor- schot in het verschiet. Nu komt van dat olies niets. Dc directie der mijn cn dc regecring trokken haar toezeggingen in. ONZE BADPLAATSEN. Propaganda voor Huisduinen. Dc N V Zeebad Huisduinen (nabij Helder) zendt ons een prospectus, dat, naast een aan tal afbeeldingen der door haar geëxploiteerde zomerverblijven, uitvoerige inlichtingen geeft omtrent den prijs en dc voorwaarden voor huur Het strand te Huisduinen is uitgestrekt en absoluut ongevaarlijk de duinen zijn, behou dens een enkel gedeelte, in gebruik bij dc Hel- dersche waterleiding, vrij en bieden vele en zeer afwisselende wandelingen. Meer cn meer wordt dc laatste jaren dan ook geprofiteerd von de tc Huisduinen geboden gelegenheid voor een verblijf acn zee, waar het mondaine badplootslcven nog niet is doorgedrongen. DE GENEZING VAN LEUKAEMIE. Een Engclschmon wil den prijs verdienen Gelijk we hebben gemeld heeft een landge noot 25.000 uitgeloofd voor ccn genees methode tegen lcukaemic, waardoor een zijner verwanten het leven gered zou kurken worden. Naar aon het Vod. uit Londen wordt gemeld heeft reeds een Engclschman naar den prijs gedongen. Het is de heer R. S. Provis van het Astle Hall Nature Cure Home te Chefrord ir. Cheshire. Een jaar geleden heeft hij zich zelf van een kwaadaardige ansemie, een verwante ziekte naar het heet, afgeholpen; twaalf dok ters, onder wie specialisten van Harlcy Street, hadden hem toen al opgegeven. Destijds heeft zijn genezing, nadat hem nog maar zes uren te leven waren gegeven, heel wat van zich doen spreken, want evenals leukoemie wordt kwaadaardige anaemic door de medici voor ongeneeslijk gehouden. De heer Provis, die vroeger in zaken was, heeft zich zelf sindsdien gewijd aon dc gc« nczing van soortgelijke gevallen in het Astle Hall Nature Cure Home (blijkbaar dus^ccn in* richting voor natuurgeneeswijze, waarin ook door niet-bcvoegden gedokterd wordt. Red.) Onze landgenoot zal zijn premie verdubbe len, als een zijner familieleden, die aan leu* kacmie lijdt, genezen wordt. In een interview heeft de heer Provis gezegd, dat degeen, die den prijs heeft uitgeloofd, blijkbaar den ernst van dc ziekte niet voldoende heeft ingezien,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1