TAFELZILVER L. J. LUIJCX ZOON. HULSKO BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN BINNENLAND. VtiÊix/ SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. BERICHT PRIJS DER ADVERTENTIE DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Waschbare Suède Handschoenen 25e Jaargang No. 22/ 4S0NHEMENISPR1JS f"5 7Andcn voor^ ioort 2.10, per mund/0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, aizonderlijke nummers f C.05. AMEHSFÖORTSGH DAGBLAD Donderdag 24 Maart 192? M DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POÜRTWAU 2A. postrekening n*. 47910. TEL.INT.siï. van 1 4 regel» f I.D5 met inbegrip van e«» bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigbeids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel eu bedrijf bestaao teer voordeclige bepalingen voor het adverleeren. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.5. ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Een gemeenschappelijk ontwope- ningsplan van Polen en de Kleine Entente. Parijs, 2 3 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Genève zullen naar aanleiding van de dringende uitnoodiging van Paul Boncour dc delegaties van Roemenie, Polen, Zuid-Sla- vië en Tsjecho-Slowakije een gemeenschappe lijk ontwapeningsprogramma indienen, waarin «ckening wordt gehouden met den bijzonderen toestnd van deze slaten. Dit programma zal zich bij het Fransche acnsluiten. DUITSCHLAND. DE REDE VAN MINISTER STRESEMANN. Verworpen moties van wantrouwen. Afgevaardigde Von Grafe (Völkisch) stelde in deri rijksdag voor dc stemmingen uit te stel len tot het einde der debatten over de buiten landsche politiek, maar dit voorstel werd ver worpen. Het door de communisten ingedien de voorstel om het salaris van den minister van de begrooting te schrappen, werd eveneens van de hand gewezen, evenals dc communistische motie van wantrouwen tegen minister Von Keudell. Vóór deze motie stemden sociaal democraten en communisten. Na dc stemming oyer de begrooting van binnenlandsche zaken verkreeg een communis tische motie van wantrouwen tegen den minis ter vern buitenlandsche zaken slechts de stem men van dc communisten en Völkischen. De sociaal-dcmocruten onthielden zich van stem men, omdat zij, zooals do woordvoerder, dr. Breitscheid, verklaarde, geen wantrouwen tegen den minister van buitenlandsche zaken, Strcse- munn, koesterden, maar de verantwoordelijk heid voor de regecringspolitick aan de rcgec- ringspnrtfjen wilden overlaten. VON MEINEL. f München, 2 3 Maart. (H. N.) Dc Beier- sche minister van handel von Meinel, die na een langdurige ziekte enkele weken geleden zijn ontslag had genomen, is vannacht in het ziekenhuis van Schwabing gestorven. EEN ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Verscheidene dooden en gewonden. G1 a t z, 2 5 Maart. (V. D.) Hedenochtend vroeg is een groote transportnuto, waarin 70 arbeiders vervoerd werden, op den straatweg Gallenau-Kudowa verongelukt, doordat de ket ting plotseling bezweek en de wagen achter waarts den zeer steilen weg afgleed. Dc auto, die met groote vaart omlaag stortte, verbrij zelde een brug en kwam vervolgens in een beek terecht. De inzittenden werden onder dc overblijfselen bedolven. Er zijn reeds 6 lijken geborgen, terwijl het aantal zwaargewonden 18 bedraagt. Dc chauffeur is spoorloos verdwenen. FRANKRIJK. VICTOR CAMBON. f De Parijsche correspondent der N. R. fct. seinde gisteren: Victor Cambon, ingenieur en publicist op economisch gebied, die bekend stond als de beste kenner van Duitschland, Is overleden Autodiefstallen. Parijs, 25 Maart. (V. D.) Gedurende de laatste maanden zijn te Parijs 35 automobie len gestolen. De politie heeft vastgesteld, dat de gestolen auto's werden uitgevoerd naar België en te Brussel werden verkocht. Twee leden der dievenbende, welke de autodiefstallen pleegde, zijn te Brussel gearresteerd. ENGELAND. DE WET TER BESCHERMING DER filmindustrie. Dinsdag heeft het Lagerhuis met 24.? tegen 133 stemmen de wet tot bescherming van de Engelsche filmindustrie aangenomen. DE WERKLOOSHEID. Londen, 23 Me art. (V. D.) Het aantal ingeschreven werkloozen in Groot-Britannië bedroeg op 14 Maart 1.118.700 of 25.?60 minder dan in de voorafgaande week en 47.857 meer dan een jaar geleden. ROEMENIE. MET BESS ARABISCHE VRAAGSTUK. Een verklaring van een Britschcn minister van buitenlandsche zaken. Sir Austen Chamberlain ontkende gisteren nadrukkelijk in het Lagerhuis, dat de Engel- sclie regeering zich tot de Ituliaansche regee» ring had gewend, teneinde deze te bewegen tot ratificatie van het verdrag, van Parijs van 1020 betreffende Bessarabië. DE FRANSCHE VLOOT TE BRAIL A. Boekarest, 22 Maart. (V. D.) Ondanks het feit, dat er in den laatsten tijd een op vallend toenadering was waar te nemen tus schen Roemenië en Italië, heeft de Fransche vloot bij het bezoek aan Braila toch een enthousiaste ontvangst gehad. In het parle ment hadden demonstraties plaats voor Frank rijk in de pers wordt een lofzang op de Fransche vloot aangeheven. Het vertrek uit Braila heeft waarschijnlijk Donderdag plaats. Langestraat 43 - Telef. 852 - Amersfoort Zeer uitgebreide voorraad in ZUID SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN Chamberlain acht Volkenbonds- interventie overbodig. In het Lagerhuis heeft Chamberlain in ant woord op een vraag inzake de Italiaansch- Zuid-Slavische crisis gezegd, dat hij uit dc ontvangen inlichtingen meent te kunnen aflei den dat het niet noodig zal zijn den Volken bond te verzoeken tusschcnbeide te komen. Diplomatieke besprekingen tus schen Engeland, Frankrijk en Duitschland. Diplomatieke besprekingenzijn gaande over den toestand aan dc Adriatische Zee tusschen Groot-Britannie, Frankrijk en Duitschland, dc drie mogendheden, aan wie de Italiaanscho regcering onlangs een nota heeft gezonden Dc houding van Hongarije. In dc gisteren gehouden zitting der commis sie voor buitenlandsche aangelegenheden uit het Hongaarschc Huis van Afgevaardigden wees dc minister van buitenlandsche zaken Walko, op het streven van Hongarije om met Zuid-Slavië betrekkingen van goede nabuur schap te handhaven, maar tevens de hartelijke relaties met Italië te versterken. Dc geschillen, die zich tusschen deze beide staten voordoen, kunnen volgens den minister voor Hongarije geen aanleiding zijn wijziging tc brengen in zijn tot dusver ingenomen standpunt. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Noordelijke troepen geven zich over oen dc Britten en Japan ners. Blijkens een bericht uit Londen hebben bij de aankomst dor nationalistische troepen te Sianghai 300 man Sjantoengschc troepen zich overgegeven aan de Engclschen en 1200 aan dc Japanners. Zij zijn geïnterneerd. Een manifest von den nationalis- tischen bevelhebber van Sjanghai. Pai Tsjing Hsi, dc bevelhebber van de Zui delijke strijdkrachten tc Sjanghai, heeft een manifest uitgegeven, waarin hij alle buitenland sche imperialisten veroordeelt en verklaart, dat Sjanghai niet slechts een sterke basis zal wor den voor het Chineesche nationalisme, maoi ook voor dc wereldrevolutie. Echter voegt hij daaraan toe, dot het volk onderscheid moet ma ken tusschen aanvallen op het imperialisme en aanvallen op vreemdelingen. Het moet geen vreemdelingen beleedigen of hun bezit vernie len. Pai Tsjing Hsi dringt aan op arbitrage ter voorkoming van stokingen en wijst de buiten sporige arbeiderseischen af, die ti gevolge zouden hebben, dat de fabrieken algeheel wor den gesloten. Pai Tsjing Hsi zal de vreemdelin gen beschermen. Intcrncering der ontwapende soldaten. Uit Sjanghai wordt d.d. 23 Maart gemeld Pai Tsjing Hsi deelde den consulgeneroal van Engeland, Frankrijk en Japon mede, dat hij voornemens is het leven en dc bezittingen der buitenlanders te beschermen en geweld en on geregeldheden te onderdrukken. Een gewapende menigte hield een betooging voor de Britsche wachtposten. Uit de menigte werd in het wilde weg geschoten, maar de Britten beantwoordden het vuur niet. Het aan tal Noordelijke troepen, dat de Britten ontwa pend hebben en daarna tot de concessie toe- gelnten, bedraagt volgens een officieele op gaaf 2000. Deze troepen zullen met de 1200 man, die de Japanners ontwapenden, onmid dellijk worden ingescheept met bestemming naar Tsingtao (Sjantoeng). Dc staking te Sjanghai. S j a n g K a i, 23 Maart. (V. D.) Heden morgen zijn ook de beamten van den douene- dienst tengevolge van de intimidatie der sta kers in staking gegaan. Dc postdienst staat geheel stil. (Een onder bericht houdt in, dat er gisteren 1GO.OOO stakers waren.) Eerste Kamer. HET NEDERL.-BELGISCHE VERDRAG. De heer De Vos van Steenwijk (C.H.) betoogt in de zitting van Woensdag, dat een zoo belangrijk verdrag dient te steunen op dc sympathie der natie. Verre daarvan voelt het volk dit verdrag als een onrecht en 'n aanslag op zijn weerstandsvermogen, waardigheid en eer. Spr. acht den grondslag van het verdrag reeds verkeerd en begrijpt niet hoe de minis ter in zijn concessies zoover kon gaan in Ï919 aangezien het annexionisme door de mogend heden reeds van de baan was geschoven vóór de minister een voet in Parijs zette. Het Moerdijkkanaal is niet het grootste be zwaar van den heer De Vos van Steenwijk. Voor hem blijft het Schelderegime het voor naamste struikelblok. Hij hoopt, dat de Eerste Kamer dit verdrag (product van departemen tale .eigenwijsheid) ongedaan zal maken, het- Effen en Fanfasie in nieuwe finten Langestraat 49. Verhoogt l'w werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs l'dam Tel. 44346-A'iooit Tel. 1200 geen zou zijn overeenkomstig haar constitu- tionccle taak. Minister van Karnebcek vraagt, of hij de aanzegging dat hot verdrag zal wor den vei worpen moet opvatten zóó, dat hij slechts een ceremonie heeft te vervullen. Zoo mag en kon hij zijn taak echter niet opvatten. Hij gaat de oorzaken nn von de late behan deling in het Ned. parlement. Waar do neu traliteit van België vervallen was, was het voot ons van belang het oltcrnoticf te zoeken in een verbeterde verhouding inct Belgic. Er was echter meer te doen dan de onredelijke eischcn van België of tc wijzen. Door was de resolutie von 4 Juni waarop met goedvinden van het parlement verder is onderhandeld. Spr's be leid werd toen algemeen goedgekeurd en in.de Eerste Kamer, waar hij ook een exposé gaf, drukte ook de heer De Vos van Steenwijk hem de hand. Het afbreken der onderhandelingen, nadat België het eerste occoord had verworpen, zou lichtvnardig spel geweest zijn. Ieder wilde een incident met België teniet doen cn toenadering zoeken. Dc minister. wcnscht dan ook krachtig op te komen tegen de voorstelling, alsof het vasthouden van den draad van toen alleen zijn werk was. Hij betoogt verder, dat in dc dele gatie te Parijs de Waterstaat voldoende ver tegenwoordigd was. Spreker betoogt, dat wcderkecrigheid prin cipieel is uitgesloten, doch dat deze kwestie er één van beleid was. Hij herinnert zich niet, dat in de dagen on onderhandeling van cén con cessie sprake was. Spr. komt thans tot dc Schelde en hij ver klaart, dat omtrent de doorvaart van Belgi sche oorlogsschepen geen geheime reserve bestaat. Belgic was van meening, dat door dit verdrag dat oorlogschepen uitzondert. Belgi sche oorlogsschepen in inferieure positie zou den komen en wilde voorkomen dat het ver zoek om doorvaart onontvankelijk zou zijn op grond van dit verdrag. Voor bezorgdheid is niet de ministe aanleiding. Verandering in het Schelderegime is noodzakelijk geworden door dat de diepgang der schepen in "net geding kwam. Wat nu het scheepvaartkundige gedeelte van het Schelderegime betreft, wijst de minister er op, dat in het beheersysteem ons polderbclang een essentieel element is in*iedere deciesic. De voorgestelde regeling acht de minister beter dan het brengen van de zaak voor het Inter nationale Hof, dot een voste.cn politieke sa menstelling heeft. De Wielingenkwcstie kan alleen bij compro mis worden opgelost en indien de atmosfeer daarvoor geschapen is. In verband met dc voorstelling van sommige l<?den dat het Mocr- dijkknnaal in 1919 plotselirg is opgeworpen, merkt de minister op dat reeds in 1912 de K. v. K. te Antwerpen zich uitsprak voor ver korten van den verbindingsweg met den Rijn. Dc minister acht ten aanzien van het massa- vervoer de positie van Rotterdam onaanta^t- boar. Ten aanzien der stukgoederen heeft de minister zekerheid, dot de surtaxes d'entro- pot zullen vervallen als het verdrag er koYnt. Het is van belang voor de drie haven's geza menlijk strijd te voeren tegen de buitenlond- sche concurrentie. De politiek vsn de Ned. regeering is ge weest België duidelijk te maken dat het de mogendheden niet noodig had om zijn men- schen bevredigd te krijgen. Nederland had niet dc veiligheidskwestlc kunnen stellen, anders had het vastgeloopen in het Belgische veiligheidsprobleem en de militaire zelfstandigheid verloren. Met ver werping van het verdrag verwerpt men niet het Schclderegieme of de kanalen, maar de uitkomst van een historisch geding. Wanneei het verdrag verworpen wordt gaat Nederiand een tiid van verwikkelingen tegemoet en laat men België gevoelen dat het van Neder land ftiet veel te verwachten heeft. Verwerping zal een groote politieke fout beteekenen. Wanneer het verdrag wordt aan genomen zal men spr. nawijzen als den man die dit den volke heeft opgelegd. Hij zal het odium gaarne dragen omdat hij de overtul- EEN BLINDE ORGANIST. Onze foto geeft weer Louis Vierne, den blinden organist van do Notre Dame tc Parijs, die een meesterlijk speler is. ter gelegenheid van een uitvoering te New-Vork. EEN MOOIE PRESTATIE VAN DEN VLIEGER SCHNÖBELE. Wij brengen hierbij bet portret van den Duit- sclicn vlieger Schnabclc, wiens jongste prestatie hierin bestond, dat hij 22 uur*en 12 minuten aan één skik in de lucht bleef. DE STAATSPRESIDENT VAN LETLAND. Er is aanleiding het portret tc brengen van dr Woit, gezant van Letland te Berlijn, daar deze gedoodverfd wordt als opvolger van den onlangs overleden dr. Tsjakstc als Letlandsch staatspresident. ging heeft dot dc geschiedenis zijn werk znl rechtvaardigen. De stemming wordt bepaald op Donderdag half T2. Dc Eerste Kamer heeft heden 'het verdrag met 33 tegen 17 stemmen verworpen. Voor het verdrag hebben gestemd dc hoe ren dc Jong (r. k Wibnut (s. d.), van Wasse naar ven Catwijck (c. h.), Rugge (s. d.), Hoa- zevoet (r. k.), Coüjn (o. r.). Steger (r. k.), van Lanschot (r. k.), Hermans (s. d.), -Anema (a. r.), van Embden (v. d.), Diepenhorst (o. r.), dt Vlugt (a. r.), Heer kens Thijssen (r. k.), Hoff- mons (r. k.), Janssen (r. k.), en Mevr. Polhuis- Smit (s. d.). Tijdens dc stemming waren de tribunes dicht bezet. Op het Binnenhof bevonden zich duizen den menschen. Toen de stemming bekend werd ging daar een luid „hoera" op. Tweede Kamer. Voortgezet wordt in de zitting von Woens- dog het debat over het ontwerp inzake de Noamlooze Vennootschappen. Do' heer Knottenbelt heeft eenigc prin- cipieele bezwaren tegen het ontwerp. De heer Schokking wenscet geen belem meringen bij de oprichting van Naaml. Ven nootschappen. Dc oligarchische clausule dien* te worden gehandhaafd. De heer Heemskerk acht het denkbeeld om een vennootschapkamer in te stellen een utopie. Spreker wil geen onderscheid tusschen open en besloten .vennootschappen. Minister D o n n e r verdedigt uitvoerig hc4 ontwerp. Instelling eener vennootschapskamer gaat uit boven het privaatrechtelijk karakter van het ontwerp. De vergadering wordt verdaagd tot Donder dag T uur. Voetbal. QUICK I—OUD-INTERNATIONALS. De bezetting der middenvoor plaats. De middenvoor-plaats in het Elftal der Oud- Internationals zal worden ingenomen door den bekenden Be Quick-spelet Evert van Linge. De heer Van Linge, die jaren achtereen de spilplaats bezette in het Nederlandsch Elftal en thans de hem toegewezen plaats inneemt in zijn vereniging, is aïzoo in zeer goede han den. Dc Quick-vcrdediging komt dus voor een zeer sterke voorhoede te staan. Dc juiste opstelling van beide teams zullen wij in ons nummer von o.s. Zaterdag publi- cccrcn. Deze wedstrijd, die aanvangt om 2Y? uur, wordt voorafgegaan door eer. wedstrijd tus schen de Quick- en U. V. V. veteranen. Het blijkt dot voor beide ontmoetingen veel animo bestaat, zoodat wij een ieder raden zich tijdig van plaatskonrtcn te voorzien. Zij, die zich met ingang van 1 April op het Amersfoortsch Dagblad abonneeren ont vangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Kennisgevingen. Raadsvergadering. De Burgemeester van Amersfoort Gezien art. 41 der Gemeentewet; Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad deze gemeente zqI vergaderen op Dins dag, den 29 Maart aanstaande, des namiddags ten 7 ure. Amersfoort, den 23 Maart 1927. Dc Burgemeester voornoemd, v. RANDWLÏCK. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat zij, die bij den aanvang van het nieu we dienstjaar (I Juli 1927) in het bezit wen- schen te zijn van een visch- of hengelactc, deze in den loop van de maand April c.k. moeten aanvragen. Amersfoort, 17 Maart 1927. De burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. GARNIZOEN. MutoHe. Gedurende de detacheering van den eerste- liritenant M. Carol, van het 5e R. I., bij bet Vaste Detachement in de Legerplaats bij Hars kamp, wordt de eerste4uitenant L E. Leozet, van het 21c R. L, geplaatst bij het 5e R. L GEREF. KERK IN HERSTELD VERBAND. Kerkgebouvr» Vermoedelijk volgende week zal onderhands worden aanbesteed de bouw van een kerk aan den Appelweg, 't Ontwerp is van den archi* j tect T. van Hoogevest, onder wien ook in sa- I menwerking met architect Pothoven de Nieuwe Kerk aan den Leusderweg is gebouw/?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1