L. J. LUIJGX ZOON. DE EEMLANDER BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten BINNENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. ABOHNEMENISPRUS f- j, ^deo vo°'ï"7t PRDS DER ADVERTENIlfN mei Inbegrip van ttm EERSTE BLAD. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Zonder Raam- ol Builenantenne Waschbare Suède Handschoenen Berg-Hotel aas WÊÊÊm 25e faarganq No. 228 loot*2.10, p*> uudrOJj, idem banco per pos» I 1—per «ek (met critlj Ttnekermg tegen ongelukken) f 0.176. alionderlijke nonnen 1 C.C5. AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ii i> DIRECTEUR-UITGEVER: <L VALKHOFF. ARNHEMSCHERP0üRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT. 619. Vrijdag 25 Maart 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve. tenticn voor de helfc der prijs. Voor handel ett bedrijf bestaan teer voordcclige bepalingen voor hef «dvcrleeren. Eene circulaire, bevaltendo da voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. FRANKRIJK. EEN STOOMSCHIP IN NOOD. P a r ij s, 2 4 Maart. (V. D.) Naar gemeld wordt, gerankte tijdens de hevige stormen, welke langs de kust van Bretagne woedden, het Argentijnsche stoomschip Triton in nood Twee sleepbooten zijn ter assistentie vertrok ken. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES NAAR SPANJE Officieel bezoek aan Spanje, De prins van Wales zal te Seville en te Ma drid veertien dagen doorbrengen bij den ko ring en de koningin van Spanje. Dit zal zijt eerste dffiaeele bezoek aan Spanje zijn. Hoe wel hij verleden jaar in particuliere hoedanig heid een bezoeV heeft gebracht aan San Se- bastiaon, is hij rimmer te Madrid en Seville geweest. De prim za' waarschijnlijk drie we ken buitenslands blijven en na zijn vertrek uil Spanje eenige dagen in Biarritz doorbrengen EEN VORSTELIJKE GIFT. Londen, 24 Maart, (H. N. Draadloos). Prins Arthur'van Connaught heeft vandaag in het Middlesexhospitaal meegedeeld, dat een persoon, die onbekend wenscht te blijven, i 160,000 aan het hospitaal heeft geschonken om een hotel er opleidingsschool voor ver pleegsters op te lichten. DE VAKVEREENIGINGSWET. A.s. week indiening daarvan. Het regeoringsontwerp inzake de vakvereeni- gingen, wnarvnn volgens de berichten dc defi nitieve redactie Woensdag- door het kabinet werd besproken, zal denkelijk de volgende week bij het Lagerhuis worden ingediend. De bladen weten te vertellen, dat het ontwerp zich met vier hoofdpunten zal bezig houden. Hel zal een olgemeene staking of een sympathie- staking op groote schaal zonder behoorlijke opzegging onwettig verklaren; massaal posten zal, als dit het stadium bereikt van massale intimidatie, verboden worden; ten aanzien der heffing voor politieke doeleinden wordt vast gesteld, dat een lid van een vakvereeniging zijn wrnsch moet te kennen geven om bij te drogen tot het politieke fonds, alvorens te zijnen aan zien een heffing geschiedt; aangenomen wordt, dot het ontwerp zich zal verzetten tegen tot verwikkelingen leidende bondgenootschoppen door Vakverccnigingen van burgerlijk rijks personeel. De arbeidspartij heeft te kennen ge geven het ontwerp te zullen bestrijden. TSJECHO-SLOW AKIJE. EEN PROTESTSTAKING DER MIJNWERKERS. Een staking van 24 uur, waaraan 80 pet. van de Tsjecho-Slowakische mijnwerkers deel namen, is gisterochtend uitgebroken als pro test tegen het wetsontwerp van de regccring. strekkende tot verhooging van de persoon lijke bijdrage der mijnwerkers voor #sociale verzekeringen. ZUID SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Een Zuid-Slavische nota, die Italië beschuldigt oorlogstoebcrcidselen te treffen. Naar het blad Vreme meldt, is er spiake van, dat de Zuid-Slavischc regccring aan alle bevriende en verbonden mogendheden een nota sal zenden, waarin zij, de rollen omkeerende, nadere mededeelingen zou doen over militaire toebereidselen van Italië onder rechtstreeksche leiding van Mussolini. In die nota worden deze maatregelen een rechtstreeksch gevaar voor alle aan Italië grenzende staten genoemd en wordt een zakelijk onderzoek er naar ver langd. De houding van Engeland- Londen, 24 Maart. (H. N. Draadloos.) In antwoord op een vraag, in het Lagerhuis gedaan, heeft Chamberlain gezegd, dot de Engclschc rcgcering zooveel mogelijk alle oorzaken van wrijving, welke zouden kunnen bestaan tusschen de regeeringen van Zuid-Sla- vië en Italië naar aanleiding van Albanië, wenscht te cloen verdwijnen. Hij heeft gema tigdheid en verzoeningsgezindheid zoowel te Belgrado als te Rome aangeraden evenals bij de vertegenwoordigers van beide regeeringen te Londen. Belgrado neemt voorzorg»» moatTegelen. Volgens een bericht uit Belgrado zullen vandaag te Belgrado vijf en twintig vliegtui gen aankomen uit Neusatz, die in de hoofdstad zullen blijven gestationeerd om de stad te be schermen tegen aanvallen uit dc lucht. W'cdcrzijdsche beschuldigingen. P a r ij s, 2 4 Maart. (H. N.) De polemiek tusschen de Italriansche en Zuid-Slavische bla den duurt nog steeds voort. De Italiaanscho bladen beweren, aat ondanks alle ontkenningen vaststaat, dat Zuid-Slavië op I Maart buiten gewone voorbereidingen voor een mobilisatie heeft getroffen. Verder wordt beweerd, dat ir» de Zuid-Slavische havens aan de Adriatische ree voortdurend groote hoeveelheden wapenen en munitie uit Frankrijk en België aankomen De Zuid-Slavische bladen bevatten daarentë- gen verschillende berichten -over oorlogstocbe- reidsolen in Italië. BFvlTSCH-INDIE. ENORME BRAND TE CALCUTTA. De correspondent van de Doily Telegraph te Calcutta seint aan zijn blad. dat een brand, die in het Strand Road-district heeft gewoed, twintig houtopslagplaotscn heeft vernield erv in het gcheelc district verwoestingen heeft aangericht in een omvang, die nog nooit is geëvenaard. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Nadere bizonderheden over de verovering van Nanking. De blijkbaar onbloedige verovering van Nan king door dc Zuidelijken heeft te Sjanghai groote verrassing gewekt De afgeloopen weken zijn er steeds Noordelijke troepen naai Nanking gezonden, wier aantal daar op 100.C00 man geschat wordt. De meeste militaire en maritieme deskundigen waren van gevoelen, dot de stad het wel onbepaaldcn tijd uit zou kunnen houden. Woensdag begon echter een groote uittocht van Noordelijke troepen uit de stad, de rivier over, voor de aankomst van het Zuidelijke leger. De groote branden, die den terugtocht von elk Chipecsch leger plegen te begeleiden, zetten des nachts den hemel in gloed. Met alle beschikbare vaartuigen, die zij hadden weten op te vorderen, trokken dc Sjan- toengsche troepen haastig de mijlen breede ei\ snelstroomende rivier over. Plundering te Nanking. Ongeregelde Kantonneeschc troepen hebben Nanking geplunderd, o.a. het Engclsche con sulaat. De Amerikeansche consul en zijn be dienden ontruimden het consulaat en vlucht ten op den heuvel, waar alle vreemdelingen samenkwamen Amerikanen omgekomen. Een aantal Amerikanen, die de wijk namen naar het terrein van de Standard Oil te Nan king, is bij het bombardement van dc stad REC' MES Von 14 regels 4.05, cllce regel meer 1.- vaoi Amerstaort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Met ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretct- toestellen Eleclr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrcchtschestraat 15. Amersfoort. Tol. 483. Elfen en Fantasie in nieuwe finten Langestraai 49. Morgen, Zondag laatste Thé - Dansant dit Seisoen. zzz omgekomen De berichten uit Nanking zijn. uiterst schaarsch, doordat de telegraaflijnen afgesneden zijn. Het Engelsche stoomschip Poyang is te Sjanghai aangekomen uit Nanking, met En gelsche cn Amerikeansche vluchtelingen, die van alles beroofd zijn, aon boord. Britten en Amerikanen gedood. Een draadloos bericht van Nanking meldt, dat londingsdivisies van den Engelschen krui ser Emerald en van twee Amerikoansche tor Dcdobootjogers den heuvel beklommen heb ben. waaróp de buiten^der-1 waren samen gekomen, cn hen te redden. Bij het vervullen dezer took zijn verscheidene Engelsche cn Arperikoonsche matrozen gedood en gewond. Ten slotte zijn alle vreemdelingen die te Nan king gebleven waren, gered. Den 26en Maart hoopt Mgr. Prof. mr. dr. W. IT. Nolens het feit to herdenken, dat hij voor 40 jaar tot Priester werd gewijd. Eon foto van Mgr. Nolens aan zijn schrijftafel. Dc Engelschen cn Amerikanen stellen den Kantonneeschen be velhebber te Nanking een ulti matum. Uit Washington wordt d.d. 24 Maart ge meld: Volgens officiecle telegrammen hebben de Engelsche cn Amerikaanscho vertegenwoordi gers de vertegenwoordigers van het Kantonnce- sche leger ontboden aan boord van den Brit- schen kruiser Emerald en toezeggingen van hen gcëischt voor dc bescherming der buiten landers te Nanking. De Engelschen cn Amerikanen cischtcn, dat or terstond maatregelen genomen zouden wor den, dot de Kantonnccsche bevelhebber zich voor vanavond elf uur aan boord van dc Emerald zou begeven om onderhandelingen tc openen over dc gepleegde aanslagen cn dat de vreemdelingen morgenochtend onder be hoorlijk escorte naar de kade gebracht zouden worden.. Den Kantonncesohen vertegenwoordi gers werd duidelijk gemoakt, dat Nanking, als zij deze eischcn niet vervulden, beschouwd zou worden als militair gebied en dot de Amerika nen cn Engelschen dan dc maatregelen zouden nemen, die dc toestand zou eischen. Strijd tusschen de gematigden en extremisten te Sjanghai. Naar d.d. 24 Maart uit Sjanghai bericht wordt is het besluit om de olgemeene staking aldaar tc herroepen, te donken aan den in vloed van generaal Pai Tsjing Hsi, den com mandant der Zuidelijken te Sjanghai, maar gistermiddag te 12 uur hadden slechts een paar honderd zeelieden het werk hervat. De groote frtrijd tusschen de gematigden en dc commu nisten is begonnen. De communisten, die goed georganiseerd zijn cn gesteund worden door het politiek bureau, hebben een sterke positie en het schijnt de vraag te zijn, of generaal Pai hun de baas zal kunnen blijven. Woensdag was in de wijk Tsjapei een groote betooging geor ganiseerd ter aanneming van ecnig anti-im perialistische moties, waarin de teruggave wordt geëischt van de internationale en de Pransche concessie alsmede hot terugtrekken van de troepen op de oorlogsschepen. Dc toestand tc Sjanghai wordt gunstiger. Londen, 24 Maart. (H. N. Droodloos). Pcrstelegrammcp van vandoag melden, dat de pogingen von generaal Pai Tsjing Hsi, den be velhebber der nationalisten, om de orde te her stellen, succes hebben. Overeenkomstig ziin wensch is vandaag de algemeeno staking op geheven, terwij! do zaken over het algemeen worden hervat, behalve in het verwoeste dis trict van Tsjapei. De bussen rijden weer en men verwachtte, dat vanavond de tram het bedrijf zou hcrvniien. D« burgers tc Sjanghai mogen 's nachts niet op straat vertoeven. De gemeenteraad van Sjanghai heeft de bur gers bevolen van 's avonds 10 uur tot 's mor- gens 4 uur binnenshuis te blijven. Amerikoansche versterkingen. Uit Manilla wordt gemeld, dot drie Amc^ rfkaonsche torpedoboot jagers onmiddellijk naar Sjonghoi vertrokken zijn. Eerste Kamer. Vergadering van Donderdag 25 Maart. Stemming over het verdrag met België. Aon do orde is de stemming over het verdrag met België. De griffier leest voor een ingezonden adres, waarin studenten-officieren von de Kamer ver werping eischcn. Op voorstel von den voorzit* ter wordt dit adres ter zijde gezegd in verbond met zijn onbchoorlijken inhoud. De heer De Wit (R.-K.) legt een korte ver klaring of. Hij zegt tegen het verdrag tc zijn. De heer De Veer (A.-R.) legt eveneens een korte verkloring of. De definitieve regeling von de beloodsing cn het Schcldcregimc rijn voor hem onoverkomelijke bezwaren. De heer W i b a u t (S.-D.) verzoekt den voorzitter, aon dit afleggen von korte verkla ringen een eind te maken in verband met de uitvoerige wijze van spreken door de hccrcn Do Wit en De Veer. Spreker ziet daarin een her opening van het debat Dc Voorzitter antwoordt, dot niemend meer het woord gevraagd heeft. Bij dc stemming verklaren zich 33 leder. gen het verdrag en 17 voor, zoodet het Is v it* worpen. Do Kamer was dus volt rl.ig. Tegen het verdrag stemden de heeren De Muralt (Y.-B.), Molt moker (S.-D.). v. d. Hoe* ven (C.-H.), v. d. Bcrgh (V.-BWcsterdijk (V.-D.), Koster (V.-B.), Polak (S.-D.), v. Nogeli v. Ampsen (V.-D.), Danz (S.-D.), Do Heer (A.-R.), Slingenberg (V.-D.), Blomjous (R.-K.), Do Vries (C.-H.), Smcenge (V -B.), De Zeeuw (E.-D.), Michiels v Kcssenich (R -K.), De Gijso loar (C.-H.), Verkoutcrer (C-H), Verhcyen (R.-K.), Rink (V-B), Arntz (R.-K.), Do Wir (R.-K.), Fransen (R.-K.), Mondeis (S.-DDob« belman (R.-K.), Ossendoip (S.-D.), Brict (A.-R.), Lindeycr (S.-D.), d. Lande (R.-K.), De Vos van StecnwijTc (C.-H.), Do Savornin Lohman (C.-H.), Croles (A -R.) cn de voorzFter (R.-K.) Vóór stemden de heeren De Jong .T--K.), De mensch kon niet goed genoeg over an dere menschen denken. KANT. naar hel Engelsch van E. F. BENSON. 40 „Geoffrey, ik ben hier niet gekomen om tegengesproken te worden „Neen, maar wel om tegen te spreken." „Neen, zelfs daarom niet; maar om je voor te stellen om met mijn man en mij morgen mede naar Oxted te gaan; of liever, om je te Zeggen, dat Bob en ik morgen gaan, en je voor te stellen om mee te gaan; wij zullen daar éëns zoo gauw beter worden." „Maar voelt u zich niet goed vroeg Geof frey, „u ziet er uit als een toonbeeld van ge zondheid I" Jk zie er uit als een vaatdoek, zeide Lady Oxted, „nu ga je mee?" „Natuurlijk, dolgraag. Ik snak om uit deze duffe stad te komen. Wot doet miss Aylwin „Zij gont zoolang naar de Arbuthnots, arme stumper P „Het kon erger, en Harry „Harry zal waarschijnlijk cok zoo dikwijls mogelijk naar de Arbuthnots gaan," merkte Lady Oxted op. Zij stond op. „Ik ben blij dat je dadelijk mijn uitnoodiging hebt aangenomen, anders had ik er op moeten aandringen en dat is vernederend. Harry's engagement heeft mij heel veel te denken ge geven en ik wil mijn gedachten meedeelen aan een bedachtzaam, gewoondenkend mensch, op de manier van Molière, die gewoon was ziin stukken aan zijn huishoudster voor to lezen. Ik loop over iets te denken en nu wou ik zien welk een indruk dat maakt op iemand met een ge woon verstand." „Ik hoop, dat het iets aardigs is," zeido Geoffrey, „moar bij u is men er nooit zeker van. U hebt zoo'n buitengewoon verstand." „Het is niets aardigs," zeide Lady Oxted, „het is juist het tegendeel. Moor, in elk geval, zal je er morgenavond wel meer van hooren. Daar heb je Hörry, nu ga ik weg. Goede hemel, ik zou wel eens willen weten, of Bob er ook zoo idioot uitzag, toen wij geëngageerd waren Ik geloof het nooit, want dan had ik zeker ons engagement verbroken." Harry had inderdaad een wezenloozen lach over zich van louter verrukking, maar de be geerte om zijn tante, zooals hij haar nu noem de, te troeven, deed dien glimlach verdwijnen, als was hij er met een scheermes overheen ge gaan „Neen, beste tante," antwoordde hij, „maar ziet u, hij wes niet geëngageerd met iemand nu, met iemand zooals Evie." Lady Oxted stak haar neus in de lucht, alsof zij iets leelijks rook. „Kan je mij dan dien idioten glimluch ver klaren, toen je daarnet binnenkwam?" vroeg »j- „Zeker, ik wou juist iets gaan vertellen, toen u mij daar opeens zoo aanviel. Drie weken ge leden, toen Evie op Voil logeerde, ging zij na de lunch met oom Francis een wandeling ma ken. Herinnert u zich wel, lieve tante, cn dal u zoo long en zoo hard lag te snurken onder de boomen, den heelen lieven langen middag door Ja, ik zie, dat u het zich nog herinnert Nu, toon zagen zij o, Heer, u kunt het nooit raden zij zagen Jim met zijn meisje heel netjes in het bosch wandelen, en Evie dacht, totdot zij terugkwam en mij op het grasveld vond zij daicht inderdaad dat ik Jim was. Zij was woedend ik heb haar loten beken nen, dat zij woedend was. Groote goedheid I Zij dacht dat ik aan het vrijen was met het melkmeisjealsof ik niet een meisje kende dat tien dubbel dot meisje waard is." Terwijl hij aan 't spreken was, begon Lady Oxtel opeens aondëchtig tc luisteren. „En wat zei je oom er van vroeg zij, „dacht hij ook, dat jij het was?" „Dot weet ik nietEvie heeft niet over hem gesproken; en toen zijn wij over iets anders gaan spreken. Arme Geoff, hoe gaat het ei mee Als je mij de influenza geeft, dan doe ik vergif in je beef-tea, daar kan je van opoan. Het komt alles von den Talisman." Lady Oxted zuchtte. „Jack and Jill went up the hill," merkte zij op „Ja, lacht u maar gerust," zeide Harry, „maar ik begin heusch te gcloovcn in mijn Telisman. Ik heb mijn boete betaald, en nu gn ik de belooning krijgen. O, wat een belooning! Heeft iemand ooit van zulk een groot geluk gehcoid?" vioeg hij. „Lachen 1" riep Lady Oxted uit, „wie spreekt er hier van lochen Natuurlijk als Evie een men verkiest te trouwen met de onmiskenbare teekens von begin van krankzinnigheid en nis mrs. Aylwin er niets op teg n heeft, dan moet zij het zelf weten. Maar ik wou, dat ik haar moeder was." „Ja, ,dot zou iets zijn," zeide Horry, op een toon van groote toegevendheid, „dat zou heer lijk voor u zijn, daar u nu eenmaal niet haar man kunt worden Arme tante I" „Thirty love," zeide Geoffrey. Lady Oxted nam haar visiteboekje en para sol. „Wacht maar eens, jongetje, totdat ik je op Oxted heb," zeide zij dreigend. „Gaat Geoff naar Oxted?" vroeg Horry, die bij hem op de rustbank kwam zitten. „Geoff, Geoff, wil je mij alleen heel alleen in Londen achterlaten, net nis in Jessica's eerste gebed? Ik zal je volgen, ol moet ik loo- pen en onderweg om brood bedelen; zonder jou kan ik niet leven. Hier zie je Wilson Bar rett," verkloarde hij, terwijl hij zijn verwarde horen gladstreek. Lady Oxted trok haar schouders op en schudde uit wanhoop haar hoofd. „Arme Eviezeide zij, „arme lieve Eviel" Harry sprong op, en ging met zijn rug voor de deur staen. „En waai om „arme Evie?" vroeg hij, „ver klaar u duidelijker, u gaat deze kamer niet uit, voordot ge u verklaard hebt." „Als je niet van de deur weggaat en mij ex uitloot, Harry, don zal ik blijven bellen. Jouw optreden is wel geschikt voor iemand met een barstende hoofdpijn, en verzwokt door influ enza. Ik vertel altijd aan iedereen hoe zorg zaam je bent." „Heb je hoofdpijn, Geoff," vroeg Harry. Lady Oxted wierp hem oen onheilspellenden blik toe, liep naar dc bel en mankte een on handige schijnbeweging om te laten zien, dat zij er op drukte. Harry barstte in een luid ge lach uit. „Probeer het nog eens," zeide hij, „u moet op het knopje in het midden van de bel druk ken en niet zoo maar op het behang. Meer links." „Forty love," zeide Geoffrey. Lady Oxted wendde zich met waardigheid van de bel af. „Ik begrijp niet, dat er menschen zijn, dio het zoo moeilijk vinden, om excuus te vragen," zeide zij, „ik vraag nederig excuus voor alles wat ik gezegd heb." „Verklaar u," zeide Harcy. „Ik heb niets te verklaren. Ik sprak zoo maar in het wilde wegik weet zelf. niet, wat ik er mee bedoeld heb. Laat' mij er nu uit, Horry." Hierpp gaf hij haar de vrijheid, deed haar uitgeleidde tot de deur en snelde d«J trap weer op. „O, Geoff," zeide hij, „zij had een hoed op met een heel grooten ra^d, en bruine schoen tjes aan, ik heb ze gezien. „Was dot nlles?" vroeg Geoff, „wc een beet je het costuum voor een Zuid-Zeelander en dat in het Park I" Hnrry zuchtte. „Ja, vroeger kon ik door ook om lachen/* zeide hij, „maar het komt er niet op aan, jij kunt het ook niet weten. Maar in elk gpval da hoed wns er, en hnor gezichtje er onder." „Nu, dat is al iets heel bijzonders," zeida Geoffrey. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1