De Princess Room L. J. LUIJCX ZOON. DE EEMLANDER" BUITENLAND, KIEST BINNENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten KOUSEN IBONNEMENISPRliS r'm"*da voo'A/m"'- EERSTE BLAD. Zonder Raam- of Buitenantenne Een ieder N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% 25e Jaargang No. 230 loorl/ 2.10, p«r raaaaa/0.75, idem franco per pos# f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOOBTSOH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A(,NHEMSCHE P0ORTWAL 2 A. POSTREKENING NV 47910. TEL. INT. SI». Maandag 28 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip vaa nb bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het advcrtceren. Ecnt circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE Een Fransche reserve. De voorbereidende commissie der ontwape ningsconferentie is het in eerste lezing eens ge worden over een formule, volgens welke de hooge contractecrcnde partijen overeenkomen, het aantal manschoppen, dnt dient bij het leger of bij militair georganiseerde formaties, in te krimpen. Frankrijk heeft hieromtrent voorbe houd gemaakt en verklaard, dat het telkens de kwestie van de onderlinge afhankelijkheid der bewapeningen zul opwerpen. Het zal elke effec tieve beperking van de wapening te land afwij zen, als die beperking later wordt geweigerd voor het effectief ter zee en in de lucht. Dc kwestie van Ruslands deelneming. Bern, 2 6 Maait. (H. N.) Naar aanleiding van het bericht van de Morning Post, dat de Zwitscrsche regcering er geen bezwaax tegcr» heeft, dot de ontwapeningsconferentie niet in Zwitserland zal worden gehouden, wordt er op gewezen, dat dc Zwitscrsche bondsraad tot nu toe geen gelegenheid heeft gehad om zich ovei deze kwestie uit te laten. Opgemerkt wordt, dat het den Volkenbond natuurlijk steeds vrij slaat een conferentie te doen houden waar zij wil. DUITSCHLAND. DALENDE WERKLOOSHEIDSCIJFERS Vrij sterke daling. Het aantal Duitsche werklóozen is van on geveer 1.954.000 op 15 Febr. 1.1. gedaald tot I.G6Ï.000 op 15 Maart, dus met 15 pet. VEROORDEELING VAN FRANSCHE BEZETTINGSMANSCHAPPEN. Dc Fransche krijgsraad tc Mainz vet oordcel- de de soldaten, die op 8 Jan. Duitsche staats burgers, onder wie twee vrouwen, ernstig had den mishandeld door htm vuistslagen op het hoofd loc te dienen, elk tot drie maanden ge vangenisstraf, één hunner voorwaardelijk. DE VEEMMOORDEN. Het vonnis in het proces-Wilms. In l\et_-vcemg£i'ichtproces Wilms, is Zaterdag middag vonnis gewezen. De beklaagden Fuhr- monn, Umhofcr en Klapproth werden wegens moord, cn Schulz wegens aansporing tot moord ter dood veroordeeld. Do beklaagden Von Po ser, Stantien en Budzinski werden vrijgespro ken. De rechtbank besloot eert verzoek om gratie van de ter dood veroordeelden aan de regec- ïing te steunen. De veroordeelden gingen allen in hooger beroep. DE DUITSCHE FILMINDUSTRIE. Berlijn, 2 6 Maart. (H. N.) Voor de re organisatie van do Ufa is een consortium ge vormd, dat het tot stand komen var. de voor genomen kapitnalsverhooging waarborgt. Tot deze groep behooren verschillende personen uit de industrie en de bankwereld, die uitgaan van het standpunt, dat een krachtige Duit sche -filmindustrie ccn groot belang voor het Duitsche economische, leven is. VALSC.HE MUNTERS. Leipzig, 26 Maart. (V.D.) Sedert ge- ruimen tijd werden te Gera en later ook te Leipzig talrijke valschc 50 pfennigstukken in gehouden, waaraan men constateerde, dat ze uit dezelfde werkplaats afkomstig moesten zijn. Thans heeft men een vertegenwoordiger van een automatenfabriek te Leipzig-Cannowitz en diens zwager gearresteerd. Beiden hebben be kend de valschc munten te hebben vervaar digd cn in omloop gebracht. Men heeft vast gesteld, dat minstens 7000 50 pfennigstukken "door de gearresteerden zijn vervaardigd en uitgegeven. BELGIE. DE SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE. Het dreigend oorlogsgevaar. De bureaux van den algemeenen raad der Soc. Internationale en het Vakverbond kwa men Zaterdagochtend te Brussel bijeen en on derzochten den toestand in verband met de oorlogsgevaren, die het proletariaat opnieuw bedreigen. Zij hoorden verschillende uiteenzet tingen aan betreffende het conflict in China en het Italiaansch-Zuid-Slavisch geschil. De ver gadering wisselde eveneens van gedachten over het Nederlandsch-Belgisch verdrag. PORTUGAL. DOOR EEN TREIN VERMORZELD. Lissabon, 2 7 Maart. (V.DAlhier zijn vier arbeiders, die bezig waren ccn spoorweg- tunnel tc herstellen, vermorzeld door een trein, dien zij niet hoorden naderen. POLEN. POOLSCH-RUSSISCHE OVEREEN STEMMING -i Kans op overeenstemming. Jn de Poolschc pers komt de opvatting tot uiting, dat dc grootste hinderpalen, die het sluiten van het Poolsch-Russisch pact in den weg- hebben gestaan, uit den weg zijn geruimd door de besprekingen, die gedurende het vcr- bb'ji van een week van den Poolschen gezant te Moskou te Warschau zijn gehouden, OOSTENRIJK. AHRER HEEFT OOSTENRIJK WEER VERLATEN. W een-en, 2 6 Ma aft. (H. N.) Volgens het Neue Wiener Journol heeft de vroegere minister van financiën 'Ahrer Oostenrijk we der verlaten. Hij wil van Triest weer naar Ha vana tcrugkecrcn, daar hij niet wcnscht het middelpunt van een politickcn strijd tc worden. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De toestand is nog steeds dreigend. Uit Londen wordt d.d. 27 Maart bericht: Ofschoon in den toestond der buitenlanders tc Nanking cn Sjanghai ccnigc verbetering is ingetreden door dc aanwezigheid van dc Bril- sche en andere strijdkrachten, wordt hun po sitie in verschillende andere steden aan de Jangtsc voortdurend hachelijker. Het bevel van den Amerikaonschen gezant aan de onderdanen der Vqrecnigde Staten tot ontruiming van alle districten, die in dc macht van dc Kontonnec- zen zijn, slaat niet op Sjanghai. De Britsche gezant heeft de kwestie der ontruiming von dc bedreigde havens door dc Britsche onder- danen overgelaten aan het oordeel van plaatse lijke Britsche ambtenaren, die z. i. den ernst van den toestand kunnen bcoordcelen. Hij heeft hun lost gegeven elke benadccling van Britsche belangen, die door evacuatie geschaad zouden kunnen worden, te vermijden, tenzij die maat regel volstrekt noodig wordt geacht. Te Kioekiang is men al met de evacuatie der Amerikaansche missionarissen cn der vrouwen en kinderen begonnen. Dc vertegenwoordigers der buitenlanders stelden zich in verbinding met den doar ter plaatse bevclvocrenden gene raal, ten einde tc informeeren naar dc veilig heid van dc buitenlanders, maar zij kregen een onbevredigend antwoord. Te Tsjinkiang hebben grootc troepen Chince- zen in dc concessie een zoo dreigende houding aangenomen, dat alle vreemdelingen thans overnachten aan boord von de Engclsche en Amerikaansche torpedojagers en dat zooveel mogelijk vreemdelingen geëvacueerd zijn. Tc Tsjangsja hebben de Kantonneeschc over heden verschillende buitensporige cischen ge steld aan den Britschen consul aldaar in ver band met een onbctcckcnend incident tusschen twee Britsche mariniers cn ccn Chinecscnen boer. Er wordt een schadeloosstelling geëischt voor den boer, wicn, naar beweerd wordt, vier tanden zijn uitgeslagen, maar ook wordt gc- eischt, dat dc Britsche mariniers moeten wor den uitgeleverd aan de Chineesche autoriteiten, opdat de wet in alle gestrengheid op hen worde toegepast. Verder wordt verklaard, dht de Britsche consul volgens dc internationale wet slechts een gewone vreemdeling is en dat het recht van huiszoeking cn arrestatie op het terrein van het consulaat zal worden uitge oefend, terwijl dc Britsche kanonneerboolon zullen worden behandeld als gewone koop vaardijschepen. In verband hiermede kan aan boord dezer schepen een onderzoek worden in gesteld, terwijl er ook tot arrestatie kan worden overgegaan en aan boord aangetroffen perso nen kunnen worden uitgewezen. De marine-autoriteiten stellen een onderzoek in naar het incident tusschen dc mariniers en den Chineeschen boer. Dc Britsche vertegen woordiger te Hankau heeft een krachtig pro test gericht tot den Kantonneeschen minister van buitenlandsche zaken Tsjen, wegens h'-4 eigenaardige optreden van diens ambtenaar te Tsjangsja. Waarschijnlijk zal de Britsche consul zich aan boord van een Britsohe kanonneerboot begeven, om zich voor mogelijke verdere be- leedigirigen te vrijwaren en zullen de andere Engelsche onderdanen hem vergezellen. Bericht wordt, dat de moord op dr. Sackville Smith te Nanking op weerzinwekkende wijze is gepleegd. Smith's vinger werd afgesneden, op- dot men zich van zijn ring kon meester ma ken. Men zeide hem toen, dat hij kon vertrek ken, maar toen hij zijn huis verliet, werd hij doodgeschoten. Voor dezen moord en voor dien op dr. Williams, den president der Amerikaan sche universiteit te Nanking, wordt als reden opgegeven, dat zij geneeskundige hulp hebben verleend aan gewonde soldaten der Noorde lijken. De toestand tc Nanking. Onder handelingen tusschen Tsjang Tso Lin cn dc gematigde Zuidelijken. P a r ij s, 2 6 Maart. (H. N.) Volgens een uit Sjanghai ontvangen bericht, zijn daar van daag 150 vluchtelingen uit Nanking aangeko men. De toestand tc Nanking is nog steeds ge spannen. Alle 'Amerikanen en Engelschen zijn thons echter in veiligheid. Naar verluidt, wenscht Tsjang Tso Lin met dc gematigde na tionalisten te onderhandelen over een wapen stilstand ter voorbereiding van den vrede. De orde in de nederzetting te Sjanghai is niet ge stoord, hoewel het werk slechts langzaam wordt hervat. Te Sjanghai dreigt opnieuw een staking uil te breken. Zaterdag werd ui tSjanghai gemeld, dat bij dc industrieele instellingen cn de voornaamste diensten het werk geheel hervat is, maar er wordt met eert hervatting der olgemeenc werk staking gedreigd, wanneer niet aan de nieuwe eischen, o. a. de verwijdering van de barrica des en een waarborg, dat dc arbeiders-agitators en posters niet worden gearresteerd, wordt te gemoet gekomen. Bizondcrheden over dc gebeurte nissen tc Nanking. Té Sjanghai zijn 140 vluchtelingen uit Nan king' aangekomen, vooral vrouwen en kinderen; zij vertellen van hun vreeselijk wedervaren cn voegen er bij: „De marine heeft ons gered; zonder haar zouden alle buitenlanders ver moord zijn. Alleen het bombardement der oor logsschepen heeft ons gered en ons voor den dood behoed." RECLAMES. Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer 1.— Met ons nieuwe type TT M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan dc spits. garandcocen wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretct- tocstcllcn Electr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Amersfoort. Tel. 483. voor zijn kopje koffie. Samenwerking der mogendheden. Een gecombineerde actie van dc Engelschen, Amerikanen en Japanners, teneinde een herha ling von de gebeurtenissen te Nanking tc voor komen, wordt in uitzicht gesteld in telegram men uit Peking. Gemeld wordt, dot dc Amerikaansche gezant do evacuatie heeft gelost van olie Amerikanen uit dc gcmicdcn, waar dc nationalisten dc boos zijn. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Zijden en Halfzijden Nieuwe Kwaliteiten Nieuwe kleuren Nie>uwe prijzen Langestraat 49. Geen enkel huis van een buitenlander moet aan het schrikbewind der Zuidelijken zijn ont komen. De bewoners werden er uit gedreven en geslagen, huri eigendommen werden geroofd cn de huizen verwoest. Talrijke buitenlanders gelooven, dat, aangezien de aanval op de bui tenlanders zoo stelselmatig was, deze van to voren moet zijn voorbereid. De toestand te Nanking blijft gespannen, hoewel alle Amerikanen en Britten, behalve twee Britsch-Indische politiebeambten, in vei ligheid zijn. Gemeld wordt nog, dat dc hoofd opzichter der hoven van Nanking, Hubert, en een Amerikaan gedood werden en dat er nog twee gewonden zijn. Volgens een ander be richt uit Sjanghai is vast komen tc staan, dat te Nanking ook twee Fransche paters zijn ge dood. De positie der urbeiders tc Sjanghai. Een welingelicht hooggeplaatst ambtenaar te Sjanghai heeft volgens een bericht uit Sjanghui te kennen gegeven: „Wij staan nog maar aan het begin van de moeilijkheden in China." Dc stakers gaan weer aan den arbeid, maar meerendeels gewapend. Zij probeeren den spoorwegdienst te doen functioneeren met ar- beiderscomité's zonder de vreemdelingen. Pal Tsjoeng Hsi, dc commandant der Zuidelijken, werd genoodzaakt de arbeidersbonden, die zui ver communistisch zijn, en hun „leger" van 3050 in burger gekleede mannen, die als een soort politiemacht dienst doen, te erkennen. Een Amerikaansch protest. Volgens een draadloos bericht heeft het ka binet te Washington besloten tot het zenden van een protestnota aan den aanvoerder der Kantonneezen wegens dc gebeurtenissen te Nanking en het eischcn van schadeloosstelling voor dc Amerikanen, die zijn gedood. Amerikaansche versterkingen. Londen, 2 6 Maart. (H. N.) Uit Ncw- york wordt gemeld, dat op verzoek van admi raal Williams, den Amerikaansche bevelhebber in China, nog 1500 man marinetroepen terstond naar China zullen vertrekken. Bovendien wor den in Californië nog 3000 man geconcen treerd en gereed gehouden voor een spoedig vertrek naar China. De bloden leiden hieruit af, dat de Amerikaansche regecring niet ge looft, dat de toestand in China specdig normaal zal zijn. Japanschc maatregelen. Blijkens ccn bericht uit Tokio zijn acht destroyers naar Sjanghai gezonden en ver scheidene andere naar Tsingtao. De Jnpansc^e vertegenwoordigers ie Sjang hai hebben opdracht gekregen om van den op perbevelhebber der Zuidelijken waarborgen te cischen voor het leven en de bezittingen der Japanners cn genoegdoening voor de daden von geweld te Nanking. CENTRALE WERKGEVERS RISICO-BANK. Dc herdenking van het 25-jorig bestaan. Zaterdag werd de buitengewone nlgcmcenele- denvergadering van dc Centraio Wcrkgevcrs- Risico-Bonk, ter feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der organisatie, gehouden in het Kolonioal Instituut te Amsterdam. Om holf 2 werd de vergadering door den voorzitter, ir. J. -A. K a 1 f f, in zijn kwaliteit van voorzitter van het collego con commissa rissen der Bank, geopend met een hortelijk woord van welkom tot de verschillende gasten, o.w. dc minister von arbeid, handel cn nijver heid, prof. dr. J. R. Slotemakcr do Bruine, mr. H. W. Groencveld, chef van dc afd. 'Arbei dersverzekering aan het departement van ar beid, handel en nijverheid, dr. F. G. Wolier, voorzitter van het Verbond van Nederland- schc Werkgevers, verschillende leden van den Nijverheidsraod enz. Spreker herdacht met een enkel woord dc reden van het samenzijn cn geeft daarna het woord aan don president-directeur der jubi- leerende vcrceniging, dr. F. E. Post hu ma, die dc herdenkingsrede uitsprak. Spreker ging de geschiedenis var. de Cen trale Wcrkgevors-Rsico-Bana na. Toen in 1898 het eerste ontwerp Ongeval lenwet aan de Kamers der Stoten-Generaol ter behandeling werd voorgelegd, hadden reeds vele werkgevers voorzieningen inzake do gel delijke gevolgen bij ongevollen, hun werklie den overkomen, getroffen. Toch meende de wetgever, dot een wettelijke voorziening dezer zaak noodzakelijk was cn dit geloof werd vrij algemeen gedeeld. Spreker ging na welk verzet in de Staten- Gencreal ontstond tegen het ontwerp, tenge volge waarvan de Eerste Kamer het verwierp en dc regeering een ander ontwerp indiende, waarin de bevoegdheid tot risico-overdracht aan ccn ander orgaan dan dc Rijksverzeke ringsbank was ingeschakeld. Als gevolg van de op deze risico-overdracht betrekking heb bende organen, werd op 26 Maart 1902 de Centrale Werkgevers Risico-Bank opgericht. Over de bereikte resultaten merkte spreker ?P Nog steeds stuiten wij op het onverzekerd zijn van personen, die stellig wèl verzekerd moesten zijn, als alleen gevraagd werd naar dc bedoeling van de wet. Tot op dit oogen- blik kon naar mijn overtuiging niet ten volle tot haar recht komen, omdat de wet de ver zekering heeft gebonden aon het werkzaam zijn in een onderneming. Dit stelsel van de \Vet is wel in sommige opzichten verlaten, zoodot ook personen in overheidsdienst onder omstandigheden verzekerd zijn cn ook de werk zaamheden in dienst von particulieren tot ver- zekcringsplicht kunnen leiden, als aan bepaal de voorwaarden is voldaan, maar het stelsel brengt toch mede, dat er nog te veel ongeval len onverzekerd zijn, terwijl daarvoor in die gevallen geen enkele redelijke grond aanwezig is, alleen het stelsel von de wet is hier beslis send. Dr. Posthuma kwam vervolgens tot de vraag: wot heeft dc Centrale Werkgevers Risico-Bank terecht gebracht van het haar bij de wet ver leende recht? Het volgens de Ongevallenwet-1921 verzeke- ringsplichtigc loon in Nederland bedraagt on geveer 1500 millioen gulden, terwijl het loon bedrag, waarvoor de Risico-Bank het risico loopt, met ongeveer 750 millioen is. Toen bleek, dat de Ongevallenwet-1901 on machtig was schadeloosstelling uit te keeren in gevallen, waar het billijkheidsgevoel der werk gevers ccn toekenning van een schadeloos stelling in analogie met de Ongevallenwet eischte, is door dc Risico-Bank aan „Aanvul lende Verzekering" in het leven geroepen, met het doel dc in de Ongevallenwet 1901 om schreven schadeloosstellingen of daarvoor bij het reglement voor Aanvullende verzekering in de plaats gestelde schadeloosstellingen, uit tc keeren, indien aan een werkman een dienst ongeval overkwam. Deze „Aanvullende Ver zekering" trad 1914 in werking en totdat in 1922 haar taak gedeeltelijk werd overgenomen door de in de Ongevallenwet 1901, bij de On- gevallenwet-1921, gebrachte wijziging werd A f 300,000 aan schadeloosstellingen uitge keerd. Ook vanaf 1922 heeft zij haar doel niet geheel en al verloren, hetgeen kan blijken uit de sindsdien gegeven schadeloosstellingen, ter wijl zij met name voor de „Risico-Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten" ook thans nog een zeer belangrijke rol vervult. Het komt spreker voor, dat hieruit voldoende blijkt, dat deze „Aanvullende Verzekering" voor de werknemers, in dienst bij do leden van de Risico*Bank, een beslist goede betee- kenis heeft gehad. Een tweede gevoig van het aan de Risico-Bank bij de wet verleende recht is de mogelijkheid geweest om besparing te verkrijgen op de vastgestelde Rijksbankpre- mie. Spreker bcslcot met hulde te brengen aan al degenen, die in de afgeloopen 25 jaar hebber, samengewerkt. Hij herdacht in de eerste plaats mr. H. P. L. C. dc Kruyff Jr. cn noemde ver» volgens de commissarissen de heeren D. W. S'ork en K. J. A. G. baron Collot d'Escury. Ln verder ce volgende bestuursleden van risi^ co-vereënigingen. Nadat dc heer Posthuma zijn rede had uit gesproken, was het woord aan den heer Jul. Ed. Gcrzon, voorzitter eener commissie, die zich uft de jongere bij de Risico-Bank aange stoten werkgevers had gevormd, met het doel door aanbieding van een huldeblijk uiting te «even aan hunne gevoelens voor de organisa tie. Huldeblijk» Nadat dc heer Posthuma zijn rede had uit* gesproken, was, gelijk wij meldden, het woord nan den heer Jul. Ed. Gerzon. Deze sprok nis voorzitter ecner commissie, dio zich uit do jongere bij dc Risico-Bonk nongesloten werk* gevers hod gevormd, met het doel door oafw bieding vnn een'huldeblijk uiting te geven aan hun gevoelens voor de organisatie. De heer Gerzon zcidc het een eer en ge* nocgcn te achten npmens duizenden aanga* slotencn het woord te mogen richten tot com* missarissen cn directeuren der Centrale Werk* gevers Risico-Bnnk. Het zol geen verwondering bnren, aldus spr.# dnt uit de leden der Bnnk, reeds gcruimen tijd geleden de wcnsch naar voren kwam, om op dezen dag tc getuigen van dc groote donk* bnnrheid, welke ons nllcn vervult. Het was hem aangenonm tc kunnen ver* klaren, dat aan den oproep zeer algemeen ge volg is gegeven. Ruim 2000 bijdragen kwo* men binnen, afwisselend in grootte von 1 tot 1.000 Een, deze aanvankelijke verwach tingen verre overtreffend, belangrijk bedrag» was dan ook bijeengebracht. Dc commissie had do giften in ontvangst genomen en droeg» die thans aon commissarissen en directeuren der Risico-Bonk over, ten einde daarmede te handelen op zoodanige wijze, als zij het ijmcst bevorderlijk achtten voor de beginselen, waar* op de Risico-Bank is gegrond. Een verzameling van dc namen der schan* kers, stelde spr. ter hand, niet in den vorm von het gebruikelijke album, monr verzameld in ccn kunstig uitgevoerd kiertje, dot ontwor* pen en vervaardigd is door mej. Morin Rou* ter. Nadat Ir. J. A. Knlff als voorzitter van heti College vnn Commissarissen bedankt had voor het huldeblijk, werd deze feestelijke bij* ccnkomst gesloten. WEER WAPENS IN BESLAG GENOMEN. Aan boord van het bij de werf Wilton te Rotterdam liggende stoomschip Modjokcrto, van den Rottcrdamschen Lloyd, welke vracht* boot 8 Moart hier uit Butovia via Havre is eangekomen, zijn revolvers cn patronen ge* vonden. De rivierpolitie heeft het wapentuig In beslag genomen on stelt ccn onderzoek naor dc herkomst in. UIT DE METAALINDUSTRIE. Hel dreigende conflict te Leiden opgelost. De door het personeel van de Hollondscho Constructie-werkplaatsen te Leiden bedongen arbeidsvoorwaarden zijn door den Mctaalbond, die namens dc directie dc onderhandelingen voerde, aanvaard, zoodot het dreigende con-» flict is opgelost. Behalve de loonsverhooging omvat de verbetering dor arbeidsvoorwaarden het in werking treden van een reglement, rege lende dc rechten van een z.g. fabriekskern, diö steeds met de directie overleg kan plegen. ONGEVALLEN IN DE ROTTER- DAMSCHE HAVEN. Een ongeluk komt zelden alléén. Gisteravond was de 2I-jarigc matroos H. v, G. te Rotterdam, oan boord van het Rijnschip „Fergine II'.' bezig' een luik dicht te maken. Hij verloor het evenwicht en stortte in een 4 M. diep ruim. Een sleepboot bracht hem naar het bureau van dc rivierpolitie, vanwaar do G. G. D. hem overbracht naar het zieken* huis, waar hij met een bekkenbreuk moest wor* den opgenomen. Toen het ongeval gebeurde, wilde een 3o stuurman R. R. van het Duitsche s.s. „Gilhou* sen"r dat naast het Rijnschip lag gemeerd om assistentie vragen met de stoomfluit, waarvoor hij in de schoortseen moest klimmen. Ook hij verloor het evenwicht, viel uit den schoorsteen en kwam in het 15 M. diepe ruim terecht. Ook R. werd noor het ziekenhuis gebracht, waar bleek, dat hij wonder boven wonder er goed wos afgekomen. Slechts lichte inwendigs kwetsuren werden geconstateerd. BRANDEN. Brandje in het nieuwe Stadion. De brandweer te Amsterdam werd gister* middag tegen half zes gealarmeerd voor ccn brand, die iritgdbroken was in een der groote loodsen van het in oanbouw zijnde Stadion aan den Amstelveenscheweg. Bij haar komst was het brandgevaar reeds geweken. Met eigen krachten hadden dc werklieden van het Stadion het vuur weten te blusschen. De brand ontstond in een kleedkamer voor de werklieden, wellicht door het achteloos wegwerpen van een lucifer. De brand werd spoedig ontdekt cn met een slang op een waterleidingkroon begon men dadelijk het vuur te bestrijden. Een vertrek van een paar vier* kante Meter brandde uit en bovendien kreeg een aantal zakken met cement schade. Brand te Apeldoorn. Gisteravond omstreeks elf uur ontstond door onbekende oorzaak brand in de autogaragc cn herstelplaats van den heer Wentink aan den Looschcn weg te Apeldoorn. Dc vlammen vonden gretig voedsel in de aanwezige ben* zine en olieën. Een auto en verschillende ar* tikelen verbrandden geheel of gedeeltelijk. Ver* schillende brandspuiten waren spoedig ter plaatse aanwezig en wisten de belendende ge* bouwen tc beschermen. Verzekering dekt dé schade. School- en Kerknieuws. NED. ISRAËL. GEMEENTE. Naar wij vernemen, heeft de Zondag gehou den Ressortnlen Raad van het Synagogaal Res* sort Groningen gekozen tot opperrabbijn vnxi het ressort Groningen de heer A. B. N* Davids, thans opperrabbijn van het ressort Friesland

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1