„DE WITTE" L. J. LUIJCX ZOON. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. KOUSEN BINNENLAND. AB0HHEMEHISPHIJ3 r3 ™ndco vo0'A,m"" PRI1S DER ADVERTEHIIEN met inbegrip van tea EERSTE BLAD. Zonder Raam- of Builenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. VerhuringvanLipssafe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseenngen Spaar-deposito's rente 4% 2Se Jaargang No. 232 toort 2.10, per mtand/0,73, Idem franco per port f 3.per week (met cratia verzekering legen ongelukken) 0.17ö. alzondcilijke nummers I C.05. AMERSFIIORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ArtNHEMSCHE POJRTWAL 2 A. POSTREKENI*« N* 47910. TEL INT 0t9. Woenstfag 30 Maart f927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'»* dingen eo Ueidadigheidf-adve.tentiêo voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverteeren. tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.S. ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Het onderscheid tusschcn natio nale en koloniale troepen. Een twistpunt tusschcn Frankrijk Italië. Uit Genève wordt d.d. 29 Maart aan de N R. Ct. gemeld: Nadat de voorbereidingscommissie voor dc ontwapeningsconferentie vanmorgen eerst op voorstel van haar voorzitter Loudon besloten had de kwestie van de al of niet beperking der geoefende reservetroepen voorloopig mnnr te laten rusten door een geheel voorloopigc aanvaarding van het Fransche standpunt, be gon weldra opnieuw een groot debat over een ander onderwerp, waarbij ondanks den theo- retischen aard der besprekingen, kwesties van internationale politiek toch vaak aan den dog traden. Het betrof het Fransche voorstel, dat de ont- wopeningsconvcntic bij de beperking van de in werkelijken dienst zijnde troepen een onder scheid zou maken tusschcn de troepen voor de verdediging van het moederland zelf en de koloniale troepen. De conventie zou volgens het Fransche voorstel voor deze twee dcelen van het leger twee afzonderlijke beperkende cijfers moeten bevatten. Dit Fransche voorstel, dot door de Nedcr- landsche delegatie bij monde vnn mr. Rut gers gesteund weid, vond bestrijding bij lord Cecil en generaal de Marinis. Lord Cecil s op positie was meer van tcchnischen aard. Hij zette uiteen, dat in het Engelschc leger geen principieel onderscheid tusschen de beide soor ten troepen wordt gemaakt en dat vaak de troepen uit Engeland naar een der overzce- sche landen worden gezonden en omgekeerd. Het gelukte Paul Boncour weldra met Cecil tot principieele overeenstemming te komen, dank zij ook een door mr. Rutgers in ovet- weging gegeven bcmiddelingsclousule ter te gemoetkoming aan het Britsche bezwaar. Dc oplossing van dit twistpunt zal zoo wor den, dat de conventie bevatten zal een totaal cijfer omtrent de troepen in het moederland en in de koloniën gezamenlijk, doch dot bo vendien in ccn staat zal worden aangegeven hoeveel van die troepen het moederland en hoeveel over zee zullen worden gebruikt, zon der dat deze medodeelingen van absoluut bin denden aard zijn. Zooals mr. Rutgers in ovei- weging gof, zal een regecring het recht be zitten het aantal troepen in het moederland te verhoogen ten koste van de koloniale troe pen en omgekeerd, mits het vastgestelde to taal voor de beide soorten troepen gezamen lijk niet overschreden wordt Het cenige punt van geschil tusschen Frankrijk en Engeland is nog, dat Boncour wcnscht dot de regeering, die° den verdcclingsstoat tusschen de troepen in het moederland en die in de koloniën wij zigt, daarvan mcdedeeling aan den Volken bond zal moeten doen, terwijl Cecil uit prac- tische redenen dit niet steeds raadzaam acht. Ernstiger is het verschilpunt tusschen Frank rijk en Italië, waarbij de groote politiek haar woordje medesprak. Generaal de Moiinïs bracht in herinnering, dat somtijds koloniale troepen zoo dicht bij het moederland zijn en zoo dicht bij het gebied in Europa van een anderen staat, dat deze koloniale troepen moe ten beschouwd worden evenzeer deel uit to maken van de agressieve macht van een land als de troepen in het moederland. Generaal de Marinis had hier blijkbaar het oog op do Fransche troepen in Afrika, die voor Italië gevaarlijk kunnen zijn. Hij drong daarom erop aan, dat in de conventie dergelijke naburige troepen op één lijn zouden gesteld worden met die uit het moederland of althans, dat tus schen de koloniale troepen onderscheid ge maakt zou worden naar gelang van den af stand van het moederland. Generaal de Ma rinis stelde zich blijkbaar op het standpunt, dat de mate van indeeling in categorieën latei van invloed zou blijken te zijn ook op dc vast stelling van de mate van beperking der troe penmachten. De delegaties van Amerika, Italië, Engeland, Frankrijk en Nederland werden ten slotte uit- genoodigd omtrent deze kwestie morgen zoo mogeliik een compromis-voorstel in te dienen. (Ter verduidelijking zij nog opgemerkt, c'ot het Engelschc ontwerp over het bovenbedoel de punt van bespreking zwijgt. Red.) DUITSCHLAND. DE EX-KEIZER WIL NIET TERUG NAAR DUITSCHLAND. Hamburg, 29 Maart. (V. D.) De Ham burger Ncueste Nachrichten bevat een mede- deeling van den Berlijnschen chef van de In ternational News Service, die van een bezoek aan huize Doom teruggekeerd is. Hij ver klaart in staat te zijn te verklaren, dat de kei zer, noch zijn gemalin, noch zijn kanselarij of- ficieele of officieuse stappen hebben gedaan met het doel den ex-keizer naar Duitschlund terug te doen keeren. Ook bestaat op huize Doorn niet het voornemen dergelijke stappen te doen. Van dezen kant wordt integendeel ver klaard, dat de keizer het voor zich onmogelijk acht bij den tegenwoordigen staatsvorm in Duitschlond daarheen terug te keeren of om toes**»™ming daartoe te vragen. Wat het in orde brenrffn van een deel van het keizerlijk paleis te Berlijn voor prinses Hermina betreft, deelt hij mede, dat de echtge- noote van den ex-keizer niet voornemens ia zich langen tijd te Berlijn op te houden. Het paleis zal slechts dienen voor oponthoud gedu rende enkele dacen bij haar reizen *'an Doorn naar Berlijn DE HANDELSBESPREKINGEN MET FRANKRIJK. In verband met onjuiste berichten over do besprekingen inzake het Fransch-Duitsche hondelsverdrog wordt er van Duitsche zijdo op gewezen, dat voor Fransche wijnen geen eigenlijke douanetarieven zijn vastgesteld, maar de tarieven voor de mcestbcgunstige na ties, zooals Spanje en Italië, gelden (45 voor witten wijn en 32 voor rooden). Verdei is niet alleen een contingent vastgesteld voor producten der Duitsche chemische industrie, maar tevens voor machines, electrische artike* len en enkele andere kleine contingenten tot een totale waarde van zestig millioen francs Chemicaliën mogen op de vrije markt worden verkocht. Overigens zijn de onderhandelingen •nog niet beëindigd, daar het kabinet pas een 'Infinitief besluit zal nemen, nadat aan nog enkele Duitsche cischen is tegemoet gekomen Dl' ONDERHANDELINGEN MET POLEN. Dè Duitsche gezant te Warschau, Rauscher, vertoeft op 't oogenblik te Berlijn, voor het vei krijgen van nieuwe instructies nopens de ond irhnndelingen inzake het vestigingsrecht met Polen. Verder bracht de gezant het ant woord over van de Poolsche regecring in ver band met de besprekingen tusschen Strese- mat-n en Zaleski tc Genève, terwijl hij tevens verslag uitbracht over dc te Warschau gevoer de gedachtcnwisseling over de kwestie der uit zettingen. Dc beraadslagingen over het eigen lijke handelsverdrag zullen pos beginnen, na dat een overeenkomst is tot stand gebracht inzake het vraogstuk der vestiging. INBREKERS IN ACTIE. B e r 1 ij n, 2 9 Maart. (H. N.) In den afge- loopen nacht hebben inbrekers oen bezoek ge bracht aan een villa te Köpenick, waar zij zelfs tot de slaapkamer doordrongen. Toen zij met hun buit, in een mond verpakt, zich uit de voeten wilden maken, werden zij in dc buurt van het station Hirschgarten opgemerkt door een inspecteur van politie. De inbrekers hudden echter klaarblijkelijk medeplichtigen, die zich achter boomen verscholen hadden en thans den inspecteur te lijf gingen. Niettegen staande deae van zijn revolver gebruik maak te. werd hij toch door verscheidene messteken ernstig gewond, zoodat de inbrekers konden ontkomen. ZWITSERLAND. VERLENGING VAN DEN WERKTIJD. De staatsraad heeft een wetsontwerp aange nomen tot verlenging van den werktijd in dc ti ansportondernemingen met een half uur per dag. Hij heeft het voorstel van don Bondsraad om het personeel een jaarlijksche schadeloos stelling- té geven, van de hand gewezen. ENGELAND. DE OORLOSSCHULDEN. Wat Engeland ontving en be taalde. In het Lagerhuis heeft Churchill meege deeld, dot Engelond circa 10 millioen pond sterling ontving van de geallieerde regccrin- gen uit hoofde van de oorlogsschulden en on geveer 135.500.000 pond aan de Vereenigde Staten betaalde. IN- EN UITVOER VAN AUTO'S. Londen, 29 Maart. (H N.) De voorzit ter van het departement van handel heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat in het ofge- ioopen jaar uit Engeland voor een waarde van 9.120.000 p. st. aan automobielen is uitge voerd, terwijl voor een waarde van 5.316.000 p. st. werd ingevoerd. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen bedroeg op 21 Maart 1.078.500, d.i. 40.235 minder dan dc veek tevoren, maar 38.146 meer dan verleden jaar DENEMARKEN. DE WERKLOOSHEID. Kopenhagen, 29 Maart. (V D.) Het aantal ingeschreven werkioozen in Denemar ken daalde gedurende dc vorige week mei 2773 tot 80,822 tegenover 56,900 in dc over eenkomstige week van het vorige jaat. ITALIË. EEN LEENING DER STAD ROME. Londen, 29 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit New-York geeft de firma Morgan een leening van de stad Rome uit, welke $30,000,000 groot is, 6 rente draagt en uiterlijk 1952 afgelost zal worden. LUZATTI. f Oe oud-premier-Luzatti is overleden. POLEN. VERKLARINGEN VAN ZALESKI. De verhouding tot Rusland. Zaleski, de minister van buitenlandsche za ken, heeft aan een journalist van dc socialis tische Robotnik verklaard, dat Polen gaarne bereid is aan zijn vriendelijke bedoelingen je gens sovjet-Rusland uiting te geven in den vorm van een verdrag. Onder verwijzing naar de parafeering van het voorloopig verdrag tusschen Rusland en Letland verklaarde de minister, dat dit vei- drag de volledige onafhankelijkheid van beide stoten waarborgt. Men mag verwachten, dat de regeering van Letland bij haar verdere be- ép-ekingen met sovjet-Rusland in geen geval haar betrekkingen tot den Volkenbond losser zal maken. Polen is voorstander van het hechter maken Jer vreedzame betrekkingen door middel van verdragen, die een werkelijken waarborg zijn voor geheel Europa. De onderhandelingen tus schen Polen en sovjet-Rusland zullen, hoopt men, dit vredesprogramma verwezenlijken. RECLAMES Van T4 regels 4.05, elke regel meer ƒ1.-* Met ons nieuwo type R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan de spits. earandeeren wij U een schitterende ont vangst Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Elcctr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS. Utrcchtschestraat 15. Amersfoort TeL <83. Dagelijks verse he kreeft - Wordt ook aan huls bezorgd - Teleloon 22 Zijden en Halfzijden Nieuwe Kwaliteiten Nieuwe kleuren Nieuwe prijzen Langestraat 49. voor Amersloort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT HET GESCHIL IN DE TEXTIELNIJVERHEID TE LODZ. Warschau, 29 Maart. (V. D.) De be middeling van de regecring bij het conflict in de textielindustrie te Lodz heeft tengevolge gehad, dat de iooncn der arbeiders, daarbij betrokken, zullen worden verhoogd met 5 a 12 pet. EEN JOURNALIST MISHANDELD. Naar dc Lokal Anzciger uit Warschau ver neemt, is te Kattowitz de hoofdredacteur vnn de Polonia, een blad van Korfanty, door vier jongelieden zoo afgeranseld, dat hij bewuste loos in elkaar zakte. De politic heeft de da ders aangehouden. HONGARIJE. OPHEFFING DER MILITAIRE CONTRÓLE. De raad van gezanten besloot tegen 31 Maart een einde te maken aan de functie der controle-commissie in Hongarije; de leden der commissie zullen echter tot 15 Mei in Hon garije blijven, teneinde toezicht te houden op sommige nog uit te voeren werkzaamheden en om de opstelling van het eindverslag te vol tooien. DE BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. Verklaringen van Bcthlen. In de commissie van buitenlandsche zaken uit het Huis van Afgevaardigden heeft de pre mier Bethlen meegedeeld, dat men elke gele genheid moet aangrijpen om met de buursta ten en de groote mogendheden, in de eerste plaats met Italië, welks belangen met die van i-ongurije overeenkomen, de nauwste vriend schappelijke betrekkingen in het leven te roe- pei Dc regcering heeft aan de buurstaten dui delijk te kennen gegeven, dat waarachtige vriendschappelijke betrekkingen alleen dan mo gelijk zijn, wanneer zij hun politiek tegen de Hongaarsche minderheden radicaal verande rt. u De minister besloot met te zeggen, dat de verbeterde vriendschappelijke en vreedzame ati.iosfeer in Hongarije en geheel Europa, zoo wel als het economisch herstel van dit wereld deel, aan Engeland zijn te danken. ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Belgrado ongerust over de mo bilisatie in Albanië. De Voss. Ztg. meldt, dat Zuid-Slavië den grooten mogendheden heeft medegedeeld, dat het zich bedreigd gevoed door de met Itali- aansche hulp uitgevoerde mobilisatie in Al banië. De houding van Rusland. Londen, 29 Maart. (VJJ.) Naar uit Sofia wordt gemeld, schijnt het volgens de bladen, welke aldaar hedenavond verschenen, dat de toestond, welke is gcschopcn tengevolge van het conflict tusschen Italië en Zuid-Slavië, wc-er dezelfde is als in 1914althans ook toon is Rusland zich via Belgrado met do Euro- peesche politiek gaan bemoeien. De commen taren in dc Zuid-Slavische bladen schijnen ook hierop tc wijzenzoo schreef een Zuid-Sla-» visch blad „Hoezeer Italië ons ook mag be- leedigen, dc successen van dit land zullen het toch geen voordcel opleveren, zoolang Rus land bestaat cn het doet aan de zaak niets af, welke partij hier aan het bewind is." TURKIJE. HET TURKSCHE ALCOHOLMONOPOLIE. Aangezien de Poolsche groep, die nog geen jaar geleden het alcoholmonopolie te Constan- tinopcl heeft gepacht, zijn financiecle verplich tingen tegenover de regeering niet kan nako men, heeft deze de concessie ingetrokken cn de- activa van dc groep in beslag laten nemen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De toestond aan dc Jongste; ont ruiming vun Itsjong, Tsjnngsja cn Tsjocnking. Londen, 29 Maart. (H. N.) De toestand tc Sjanghai is, naar op het oogenblik gemeld wordt, rustig, hoewel dc propagandisten groote werkzaamheid ontwikkelen. Naar men ver neemt, worden er Frunscho cn Amerikaunsche versterkingen gezonden. Gemeld wordt, dat generaal Tsjang Kui Sjok vandaag een bezoek heeft gebracht aan het Amcrikaonsche vlaggeschip Pittsburg, tenein de met admiraal Williams de maatregelen tc bespreken tot handhaving van dc orde in Sjanghai. Admiraal Lo van de vloot der Zuide lijken heeft gisteren een bezoek tfan admiraal Williams gebracht. Dc toestand langs dc Jangtse blijft onzeker cn dreigend. Do Engelschc outoritciten hebben besloten olie Engelschcn te Itsjong, 165 mijlen ten Westen van Honkou, tc Tsjangsjn, 100 mij len ten Zuid-Oosten van Itsjang cn te Tsjocn king aan do Jangtse, 830 mijlen boven Hankau te evacuecrcn. De vrouwen en kinderen zijn reeds uit deze steden verwijderd en de mannen zijn gedurende de laatste dagen bijeengebracht in gebouwen aan den oever van dc rivier. De tlums genomen beslissing houdt geen verband met ecnig nieuw gcVaar. De plaatselijke Chi- neeschc overheden zijn verantwoordelijk ge steld voor de veiligheid van dc Engelschc eigendommen. De Engelsche morincstrijdkrachtcn in deze havens bestuan uit de kanonrieerbooten Mon tis, Widgeon en Teal te Tsjocnking, dc Woodcock te Tsjangsjn en de Gnat te Itsjong, Volgens andere berichten neemt de bedrij» vigheid der extremisten te Tsjocnking toe, hoe* wel de officieelc Chinecsche instructies moeite doen om dit te onderdrukken. Tc Sjasji heeft de kanonneerboot Cockchafer Kontonneesche soldaten gelost van boord te gaan van een En- gelsch stoomschip, waar zij hadden plaats ge nomen. Toen de kanonneerboot aankwam, ver klaarden de soldaten, dot zij het schip slechts een bezoek hadden gebracht. Te Hankau is de staking nog steeds niet bij gelegd cn de buitenlandsche banken zijn ge sloten. Te Woehoe zijn de vrouwen en kinderen geëvocueerd en de mannen samengebracht op schepen, die op stoom liggen. Er dreigt een boycot en dc toestond is on zeker. Te Kioekinng is schadevergoeding be taald voor het requireeren von het stoomschip Kiangwo. Dc wapenen en mimtie, welke aan boord waren gelaten, zijn overhandigd aan den commissaris voor bmterdondschc zaken. Te Nanking vinden of cn toe schietpartijen plaats, doch dc schepen zijn niet aan geweer vuur blootgesteld geweest en de toestand wordt beter. De Chineesrhe commissaris voor buitenland sche zaken, die pas benoemd is, heeft den wensch te kennen gegeven om een bezoek te brengen aan den kruiser Emerald, waar zich de gewonde Engelschc consul-generaal en een aantal leden van de administrotie der Chinec sche douanerechten en verschillende Engelscho kooplieden bevinden. Het beschieten van bui tenlandsche schepen beneden Nanking neemt, toe, vooral te Kiangyin, Toengtsjau en Vinc- point. Do Britsche strijdkrachten in China. Dc Engelsche minister van oorlog heeft in het Lagerhuis verklaard, dot er, behalve do hulp-eenheden, negen Engelsche bataljons in China zijn, terwijl er eerlang nog een bataljon zal aankomen. Een incident te Tsjangsju. Tengevolge van een schermutseling tusschen motiniers von een Engelsch oorlogsschip en Chincezen te Tsjangsja heeft de commissaris von buitenlandsche zaken aldaar geëischt, dat de Engelsche schepen de haven zullen verla ten en dat de schuldige mariniers in handen von de Chinceschc overheid zullen worden gesteld. De houding van Japon. De Japansche regeering heeft besloten af to zien von het bezigen der militaire macht in China en ccn vreedzaam accoord langs diplo- matieken weg te sluiten. Plundering van een Japonsch consulaat Bevestigd wordt, dat 150 nationalisten in uniform het Jopansch consulaat te Nanking geplunderd hebben. Een .wanhopig Jopansch officier. Een Jopansch luitenant, Kameo Arald, die het bevel voerde over de wacht van het Ja pansche consulaat te Nanking, toen dit onlangs werd aangevallen, heeft aan boord von het admiraalschip der voor Sjanghai liggende Ja pansche vloot gepoogd zelfmoord te plegen. Zijn toestand is ernstig. Araki was Moondag uit Nanking te Sjanghai aangekomen om aan den Japanschcn admiraal verslag uit tc brengen van het gebeurde in het consulaat tc Nanking. Na dit gesprek heeft hij zich kan kant willen maken; naar het scheen, was dc verantwoorde lijkheid hem te zwaar. Hij gof geen bcvol om op het consuloot aonvollcnd* Chincezen to schieten, omdat dit z. f. zou ultloopcn op con uitmoorden van al de ambtenaren op het con sulaat cn hun gezinnen. CANADA. DE TYPHUS TE MONTREAL. Steeds ernstiger. Het aantal typhusgevallcn tc Montreal is In eén dag met 167 gestegen, aldus een bericht d.d. 29 Maart, en bedraagt thans in het geheel 1438. Duizenden inwoners laten zich inenten. VERSPREIDE BERICHTEN. DE VOORGENOMEN AANSLAG OP EEN GEZANTSCHAPSGEBOUW. Nadere bizonderheden. Par ij s, 29 Maart. (H.N.) Omtrent dei* aanslag op het Ameriknansche gezantschap tc Santiago do Chili meldt de Chicago Tribune nog, dat de politic na ccn opwindende ach tervolging verscheidene anarchisten in hech tenis heeft genomen, die zich op verdachte wijze in de buurt van het gezantschap ophiel den. Hun voornemen, om het gezantschapsge bouw in de lucht te laten springen, moet ge bleken zijn uit documenten, die op hen werden gevonden. DE STRIJD TEGEN DE SLAVERNIJ IN BIRMA. Van de expeditie, die ten doel heeft do sla vernij te bestrijden in het Noordon van Birma, zijn, volgens een bericht uit Rangoon, drie le den, waaronder een officier, gedood; een wordt vermist cn drie zijn gewond. NEDERLANDSCH VEREENIGINGSLEVEN TE BRUSSEL. Nedcrlnndschc Vcrecniging van Weldadigheid. De correspondent te Brussel der N.R.Ct. schrijft d.d. 27 dezer Gisteren heeft dc Ncdcrl. Veroeniging van Weldadigheid voor de stad Brussel cn haar voorsteden, in de militiczanl van het ^tadhuis haar jaarlijksche algemcenc vergadering ge houden, onder voorzitterschap von den heer Hugo Andriessc. Hr. Ms. gezant jhr. dr. C. G. W. F. van Vredenburch, eere-voorzittcr eit consul-generaal mr. H. van Romburgh zaten mede aan de bestuurstafel. Bij den aanvang der vergadering zeide de voorzitter, een verzuim te willen herstellen, waardoor in het verslag, uitgebracht ter gele genheid van het 60-jarige bestaan der ver- eeniging, vergeten werd tc vermelden, dot de heer M. W. R. van Vollenhoven do vcrecniging tijdens dc oorlogsjaren op een bizondere wijze hielp en steunde en uit dankbaarheid hem, na den oorlog, het eerc-lidmaatschop werd aange boden, hetwelk hij dankbaar aanvaardde. Door zijn bemiddeling kroeg de verecniging ver* scheidcne aanzienlijke giften van de Nedcr- landsche regecring en het Kon. Nationaal Steuncomité. Uit het jaarverslag, over 1926, waarvan voorlezing werd gedaan door den secretaris, den heer F. van Eek, mocht blijken, dat de bedccling over het ofgeloopen jaar wat ruimer kon zijn, daar de losse en dc vaste inkomsten aanmerkelijk stegen. Het oantal voste bedeel den bedraagt thans 140. Voor het eerst kon aan de bedeelden gedurende vijf wintermoan* den een extra-uitkcering worden gedaan voor het aonkoopen van steenkolenook werd een St. Nicolaos- en Kerstuitdccling gehouden, zoo- als men tevoren nooit gekend had, en de win- teruitdeeling van kleeren door dc Domes-Naai- vcreeniging was buitengewoon omvangrijk. Van de drie bedden in het blindenhospitic wa ren er het ofgeloopen jaor twee bezet. Het in den loop von het jaar ontworpen Prin ses Ji'Mnnnfonds werd een schitterend succes voor de vereeniging en een voldoening voor den piomotor. Een bedrag von fres. 146,000 werd bijeengebracht. Dc vergadering keurde de verslagen en de rekening over 1926, sluitend met een batig sal do van frs. 79,1T8, goed, waarna de periodieke aftredende bestuursleden, dc heeren J. S. Bow les, W. G. F. de Bruyn, J. P. F. Dictz, Hugo Stokvis, K. Tensen, S. del Monte. J. H. Hille- bront en C. J. D. Zaalberg (te 's-Gravenhage), allen werden herkozen. Het feest in Limbinrgia. Zaterdagavond heeft dc Nederl. Veroeniging Limburgia hoor leden een concert aangeboden, gevolgd door een bal, in de zalen der Brasserie Flamande. Enkele honderden Limburgers en velo andere Nederlandsche onderdanen waren aanwezig. Ook de Nederlandsche gezant, jhr. dr. C. G. W. F. Van Vredenburch en consul jhr. Van der Maesen de Sombreff woonden het feest bij, dat, naar Limburgsche traditie, een zeer hartelijk cachet droeg. Het zanggedeelte ving aan met het Wilhelmus, uitgevoerd door Limburgia's Mannenkoor, onder leiding van den heer Jan Tummers, van wien ook het lied Laat* ste Groet, werd uitgevoerd. Als solozanger trad op de heer V. Bloemgarten, baryton. Ook het dansfeest, dat oiv/niddelijk na afloop van het muzikale gedeelte begon, had veel bijval. Arnold Spoel bij de Vereeniging 1 van Nederlandsche dames. Terwijl Limburgia elders feest vierde, trad Arnold Spoel Leeraar aan het Kon. Consepi

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1