L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENISPRIJS vo°' EERSTE BLAD. E ZUID-SLAVIE. WILLEM GROENHUIZEN REPARATIE-INRICHTING KINDER-KOUSEN Meisjes Sportkousen BINNENLAND. Vti£U/ [KQFFIEHUL5K0 STADSNIEUWS.' 25e Jaargang No. 23s toort I 2.10, per maand f 0.73, Idem banco per post f 1—per week (met cratls eenekenng legen ongelukken) f 0.£75. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING NV *7910. TEL.INT.el3. Donderdag 31 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTIEN met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie- dingen en UeldadigheldwdTe.tentiên voor de belli der prijs- Voor handel eu bedrijl bestaan teer voordccligc bepalincen voor het advcrleeren- Ecnt circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE EX-KEIZER. 9 De wet tot bescherming der repu bliek wordt verlengd. Uit Berlijn wordt d.d. 30 Maart aan het Hbl. bericht: Naar in parlementaire kringen verluidt, heeft het rijkskebinet vandaag besloten de op 21 Juli afloopende wet tot bescherming der repu bliek te verlengen, waardoor dus een terugkeer van den vroegeren keizer voorloopig onmoge lijk wordt. Het staat nog niet vast met hoeveel jaren do wet zal worden verlengd. De rijksregeering zal nog vóór het zomerreces een desbetreffend wetsontwerp bij den rijksdag indienen. Naar verluidt, zouden de Duitsch-Nationale ministers zich ook bij dit besluit van het kabi net hebben aangesloten, ofschoon de Duitsch- Nationale partij, toen z\j nog in de oppositie Was, bij herhaling een opheffing van de wet tot bescherming der republiek heeft geëischt. DIEFSTAL VAN PELZEN. De Russische handelsvertegenwoordigmg te Berlijn is te Leipzig van een groote hoeveelheid pelswaren beroofd. Zij wilde op 5 April oen verkooping houden van Russisch pelswerk. De dieven stalen vellen van poolvossen, hermelij nen, marters, enz. ter waarde van 30.000 M. DREIGENDE UITSLUITING VAN SIGARENMAKERS. Mannheim, 30 Maart. ((H. N.) De Duitschè bond van sigarenfabrikanten heeft besloten tot èen uitsluiting van alle arbeiders met ingang van 16 April. Hierbij zijn T25.000 arbeiders betrokken. EEN MOORD. Berlijn, 30 Maart. ((H. N.) Uit Beuthen wordt gemeld, dat de opzichter van de Schle- sische A. G. f. Bergbau u. Zinkhüttenbetricb, Schalf, die gisteravond op het hoofdkantoor te Beuthen een belangrijk bedrag tot uitbetaling van loon had gehaald, vanmorgen in de buurt van Piela vermoord is gevonden. Nadere bij zonderheden ontbreken nog. TER DOOD VEROORDEELD. Neustadt, (Opper-Silezië) 3 0 Maart. (H. N.) De rechtbank te Neisse heeft gisteren den herbergsbediende Otto Wolf, die verleden jaar Augustus te Leuba 2 vrouwen, de post kantoorhoudster Angela Brand en haar doch ter Aurelia had vermoord, 2 maal ter dood veroordeeld. EEN MISDAAD. B e r lij o, 30 Maart. ((H. N.) Enkele dagen geleden is in de buuurt van Berlijn op den oever van de Havcl het verminkte lijk van een vrouw gevonden. Het onderzoek door de po litie ingesteld heeft tot nu toe geen ophelder ring kunnen verschaffen. Thans zijn vandaag midden in de stad op den Schöneberger oever door arbeidegs, die tuinwerk verrichten, 2 ar-, men gevondein, die afgezaagd waren en vol gens het docr de politie ingesteld onderzoek Mij zeker belooren tot het lijk, dot reeds VToe- ger gevonden is. Gisteren heeft men in Grü- ïTcweld ook nc|g vrouwenkleedingsstukken ge vonden, die vermoedelijk met deze zaak ver band houden. DRIE Klh^DEREN OMGEKOMEN. Trier, 30 Maart. (H. N.) Drie kinderen uit het dorp Stnotbüsch zijn bij het spelen in oen zandgroeve onder het zand bedolven ge raakt. Men varmiste hen eerst tegen den avond en toen mten op onderzoek uitging, wer den de kinderen slechts als lijk gevonden. 1 ÏTALIE. DE ITAI1AANSCHE LUCHTVAART. Rome, 30 Maart. (H. N.) De onderstaats secretaris voor de luchtvaart heeft in een rede over de ontwikkeling van do Itolioansche luchtvaart verklaard, dat Italië binnen 3 jaar zal beschikken over 865 bombardeervliegtui gen, 1250 gevechts- en 682 verkenningsvlieg tuigen, dus in het geheel over 2797 vliegtui gen ten dienste van het leger. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Geen terugroeping van den ïta- liaanschen gezant te Belgrado. P a r ij s, 30 Maar t. (H. N.) Naar de bla den uit Rome vernemen, ontkent het Itoliaan- sche ministerie van buitenlandsche zaken be slist de juistheid der berichten, vc'gens welke de Italiaansche gezant te Beldrado terug ge roepen zou worden, omdat hij overdreven be richten zou hebben gezonden, waardoor de spanning tusschen Italië en Zuid-Slavië is ont staan. Het ministerie verklaart, dat de gezant slechts zijn plicht heeft gedaan en overigen» een voorstander van de politiek van toenade ring tusschen Italië en Zuid-Slavië is. Directe onhandclingen waarschijnlijk. P a r ij s, 30 Maart. (H. N.) De Parijsehe ochtendblodi-r zijn van oordeel, dat het z-.ndcn van een commissie van onderzoek naar de Albaneesche grens thons nog slechts een zin- vore f< riT.»Vttejt zal zij" De i runs "Ito en de Engelsche diplomatie streeft er thans voöral naar om directe onderhandelingen tusschen Be.g;e*4> Rome te doen voeren. Een bemiddelingspoging van Chamberlain. Londei), 30 Maart. (H. N.) Volgens de Times heeft Chamberlain een poging tot be middeling in het conflict tusschen Italië en Zuid-Slnvië gedaan. Hij hooft de regeeringen van beide staten uitgenoodigd direct te on derhandelen om tot overeenstemming te ge raken. Eerst later zal dan kunnen worden over wogen, of de Volkenbond zich met de bij het conflict betrokken vraagstukken zal bezighou den. TURKIJE. VERHOOGDE INVOERRECHTEN. B e r 1 ij n, 30 Maart. (H. N.) Naai de bladen melden, heeft het Turksche parlement een wet aangenomen, waarbij de invoerrechten voor goederen uit landen, waarmede Turkije geen handelsverdrag heeft gesloten aanmerke lijk worden verhoogd. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De toestand te Honkau. Londen, 30 Maart. (H. N. Draadloos). Een telegram uit Hankau meldt, dat de Engel sche consul-generaal aldaar op 27 Maart een onderhoud met de voornaamste Engelsche kooplieden heeft gehad en er bij hen op aan gedrongen heeft om terstond al het personeel weg te zenden, dat niet absoluut noodzakelijk is, zoodat, indien een plotseling ontruiming noodig mocht worden, het aantal personen zoo klein mogelijk zal zijn. Op het oogenblik is te Hankau alles rustig en de stemming onder de Chineezcn is kalmer, doch men verwacht, dat het critieke moment zal komen, als de vierde Chineesche arbeidersconventie in deze stad vergadert. De Engelsche onderdanen te Nanking hebben vandaag met een Ameri- kaansch stoomschip de stad verlaten. Evacuatie van Itsjang, Tsjoen- king en Tsjangsja. De Engelsche en Amerikaansche inwoners en consuls, benevens de kanonneerbooten, ver laten Tsjoenking, Itsjang en Tsjangsja aan en bij den boven-Jangtse. Engelsche en Fronsche ver sterkingen naar Sjanghci. Uit Hongkong zijn opnieuw een bataljon in fanterie en twee brigades artillerie naar Sjang hai vertrokken. Naar verluidt, heeft dc Fransche regecring besloten versterkingen naar de Fransche con cessie te Sjanghai, waar overigens het werk volledig is hervat, te zenden, omdat deze we gens het gebrek aan manschappen zeer kwets baar is. Dagelijksche conferenties der buitenlandsche gezanten te Peking. De gezanten te Peking van Engeland, Ame rika, Frankrijk en Japan, die dagelijks beraad slagen over de gebeurtenissen te Nanking, heb ben besloten een gezamenlijke verklaring te publiceeren over de houding hunner regee' ringen. Een gemeenschappelijke stap van Japon, Amerika cn Engeland Londen, 30 Maart (H. N.) Volgens een bericht uit Nanking heeft, terwijl de Engelsche en Amerikaansche consuls geen bescherming van den bevelhebber der Kantontroepen kon den verkrijgen, de Japansche consul na een onderhoud met den bevelhebber wèl voldoen de bescherming gekregen. Er wordt thans tus schen Londen, Washington en Tokio onder handeld over een gemeenschappelijk optreden, ♦cneinde van de Kontonregcering voldocninj voor de uitspattingen tc Nanking te vorderen. Een incident tc Tsjangsja. Londen, 3 0 Maart. (H. N.) Bij de ont ruiming van Tsjangsja heeft zich gisteren een incident voorgedaan, doordien Kantonsoldaten een Engelsche landingsafdeeling aanvielen Een schadcloosstcllingseisch der Kantonrcgeering. Londen, 30 Maart. (H. N.) Naar ge meld wordt, heeft de Kantonrcgeering een eisch tot schadevergoeding van 175.000 bij de Engelsche overheid ingediend, omdat bij het rammen van een Chineesche jonk op do Jangtserivfer door een Engelsch schip 35 Chi neesche soldaten verdronken zijn. Bij niet-bc- taling van dit bedrag wordt met represaille maatregelen tegenover Engelsche onderdanen gedreigd. Engeland denkt er niet aan Hongkong terug te geven. London, 30 Maart. (H. N.) De Engel sche gouverneur te Hongkong heeft verklaard, dat de Engelsche regcering er niet aan denkt om Hongkong of het op het vasteland ge pachte terrein aan China terug te geven. De Kantontroepen schieten op een Amerikaonsch oorlogsschip. London, 3 0 Maart. (H. N.) Een Ameri kaansche torpedojager heeft vandaag op de Jangtse het vuur beantwoord, dat Kantontroe pen op het oorlogsschip gaven. De Japansche marine stelt krach tige maatregelen in uitzicht. Tsjang Kaf Sjek heeft zijn chef van den generalen staf en zijn secretaris aan boord van het Japansche admiraalschip te Sjanghai ge zonden om uiting te jfeven aan zijn leedwezen over het gebeurde te Nanking. De vertegen woordiger van den admiraal heeft zijn verba zing uitgesproken over het gedrag der zuide- Langestraat 43 Tel, 852 Amersfoort ANTIEKE UURWERKEN Gediplomeerd horlogemaker Gevestigd 1885 Macco en fil d'ecosse alle maten en kleuren - In groote versc'ieidenhe d - LANGESTRAAT 49 Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 tosparing, spaart Uw beursI j A'dam Tel. 44346-A'ioort Tel. 1200 lijke troepen. Hij besloot met tc zeggen, dat de Japansche marine in het vervoeg strenge maat regelen zal nemen, als dc zuidelijke soldaten de wet zouden schenden of zonder reden op Ja pansche schepen schieten. Dc indruk der gebeurtenissen te Nanking in Japan. Blijkens een bericht uit Osaka heeft het vol ledige versing van het gebeurde tc Nanking de verontwaardiging gewekt der chauvinisten cn teleurstelling bij die Japanners, welke China wenschen te zien bloeien, terwijl dc zakenlie den pessimistisch over den toestond zijn Het blad Asoki trekt, na een analyse te heb ben gegeven van de daden van de soldaten te Nanking, de conclusie, dat deze vooraf be raamd zijn. Tsjang Tso Lin polst de mogend heden. Tsjang Tso Lin heeft verschillende legaties te Peking bezocht. Naar vcrl^dt, heeft hij ge sproken over de kwestie van de bescherming van de buitenlanders in Noord-Chino en bo vendien de buitenlandsche vertegenwoordigers gepolst over de mogelijkheid van buitenlond- schen steun tegen het bolsjewisme. De Chineesche afgevaardigde bij den Volkenbond dringt er op aon de buitenlanders te ontzien. Tsjoe, de Chineesche afgevaardigde bij den Volkenbond, heeft een telegram ontvangen van dc Kamers van Koophandel te Sjanghai en Tsjopei cn van een 40-tal Chineesche lichamen te Sjanghai, dot als volgt luidde: „Wij betreuren ten zeerste de gebeurtenissen te Nanking, die den dood van 7 vreemdelingen tengevolge hebben gehad Er is een onderzoek ingesteld. Wij verzoeken u geduld cn verder vertrouwen in het Chineesche volk te vragen." In antwoord hierop zond Tsjoe een telegram aan alle handelslichamen en industrieele groe pen te Sjanghai met het verzoek er bij dc nationalistische overheidspersonen op aan te dringen, dat zij dc vreemdelingen beschermen en hun best doen een herhaling van dergu» lijke gebeurtenissen te verhinderen. VEREENIGDE STATEN. DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Londen, 30 Maart. (H. N.) Naar uit New York wordt gemeld, heeft president Coo- lidge Henry Robinson, die vroeger lid van de Dawcscommissie is geweest. Norman Davis, voeger verbonden aan het departement van de schatkist, John Oleary te Chicago, voorzit ter d" AiT!«rilT»nncrhp l">T>r-r van koophan del, en dc universiteitsprofessoren Taylor en di Julius Klein benoemd als de Amerikaansche deskundigen voor de internationale economi sche conferentie. HENRY FORD GEWOND. Henry Ford is, blijkens een telegram uit Detroit, in het ziekenhuis opgenomen wegens kwetsuren veroorzaakt doordat zijn auto Zon dagavond, na geslipt te zijn, van den weg af viel. EEN ERNSTIGE MIJNONTPLOFFING IN PENNSYLVANIË Enkele honderden arbeiders bedolven. Een tiental doo- den D.d. 30 Maart wordt uit HarrisbuTg gemeld, dat 5 a 600 mijnwerkers bedolven zouden zijn door een ontploffing in een mijn te Ebcrfeld Het geweld der ontploffing was zoo ge ducht, dat een gebouw, opgetrokken in bak steen co van twee étages, gelegen in het cen trum van de mijn, 50 M. ver werd geslingerd. Alle hulpexpedities uit de omgeving hebben rich in allerijl naar het terrein van de ramp begeven. Terwijl men aanvankelijk weinig hoop koes terde de bedolven mijnwerkers te kunnen red den, meldt een later telegram, dat, als gevolg van de wanhopige inspanning der reddings brigade, het meerendeel der 400 bedolven mijnarbeiders gistermiddag veilig aan de op pervlakte is gebracht. Men hoopt nu dat het aantal slachtoffers de 10 niet zal overtreffen, wier lijken reeds geborgen zijn. Eerste Kamer. In dc Eerste Kamer begonnen Woensdag de algcmcenc beschouwingen over dc Staats* bcgrooting 1927. Dc heer Van Lonschot (r.k.) zegt dat voor- en tegenstanders van het Belgisch ver drag thans gereed staan de gevallen beslis sing tegenover binnen- cn buitenland tc ver dedigen. Hij bespreekt daarna de verhouding tusschen regcering en parlement in de hui dige parlementaire omstandigheden cn huldigt de regeering voor dc wijze waarop zij haar taak vervult. Spr. pleit thans voor ccn par lementair kabinet, zij het ook niet voor 1929 en verdedigt de Kath. Staatspartij tegen dc verwijten dat zij niet met de sociaal-dcmocra- ten ccn parlementaire meerderheid wil vormen Verder verdedigt hij een samengaan van do drie groepen ter rechterzijde. Wat minister Van Kamebeek's opvolger betreft, deze moet zich bij de komende onderhandelingen gerug steund weten door het gcheclc kabinet, waarbij Spr. herinnert aon het richtsnoer gegeven aan het slot der rede van den heer Colijn. Spr. moont voorts oan tot groote voorzichtigheid ten aanzien van den finoncicclcn toestand. De heer Diepenhorst (AJ2.) bespreekt de handelspolitiek cn critisccrt het leerstuk van den vrijhandel. Bescherming is gewcnscht in gevallen van dumping cn valutaconcurrcntic. Onze economische weermacht worde versterkt door groote differentieering van onze tarie ven. Dc invoering van diffcrcnticelc rechten zal den strijd over vrijhandel cn bescherming niet openen en de hachelijke toestand onzer indus trie eischt die invoering. Hedenochtend 11 uur voortzetting. Tweede Karaer. Woensdag was aan de orde dc tweede af- deeling (Justitie) van het ontwerp tot wijziging van de Indische Begrooting 1927. Dc heer Cramer (S. D.) bepleit afschaffing van dc doodstraf. Hij meent dat dc meerderheid der Kamer er voor is al zal hij geen uitspraak vragen en hoopt dat de minister te dezer zake overleg zal plegen met de Indische regecring. De heer VonBoetzelacr (C. H.) wcnscht maatregelen van den minister tegen te veel vuldige toepassing van het recht van den gou verneur-generaal om gratie te verkenen. Hij betoogt dat dc doodstraf niet alleen op papier moet bestaan, maar ook moet kunnen worden toegepast. De heer Beumcr (A. R.) verdedigt op prin- cipieclc gronden het behoud van de dood straf, doch ook op opportunistische grond n acht hij afschaffing niet gerechtvaardigd. De heer K 1 c e r e k o p e r (S. D.) bestrijdt den heer Beumer en meent, dat executie van doodvonnissen de bevolking prikkelt. De heer Van Rijckevorsel (R. K.) acht het thons na de communistische woelingen net tegendeel van een psychologisch moment om een uitspraak tc vragen van dc Kamer over afschaffing van de doodstraf. Dc heer Joekes (V. D.) bestrijdt den heer Van Boetzelaer en is van meening, dat de noodzaak de doodstrof te hondhaven voor Indië niet meer besloot en zeker niet ten op zichte van politieke misdadigers. Spr. wcnscht evenals in het Nederlondsche militaire recht de doodstrof als noodmaatregel toegepast tc zien meent dat normale straffen voldoende rust en orde in den Archipel kunnen waarborgen. Dc heer Heemskerk (A. R.) komt op tegen den aandrang dien men op den gouverneur- generaal wil uitoefenen om misbruik van het recht van gratie uit te oefenen. De heer L i n g b e e k (Stk. Ger.) gaat de eisch der anti-revolutionairen om dc doodstraf niet af te schaffen niet ver genoeg. Dc over heid moet het Evangelie brengen cn dc anti* revolutionairen cischen alleen moar dat de overheid het Christendom niet tegenwerkt. Minister Koningsberger ziet in dc doodstraf een uitstekend voorbehoedmiddel tegen misdaden. Voor aanwijzingen oan den gouverneur-generaal is de tijd nog niet geko men. Spr. zal een afwachtende houding aan nemen. De heer Cramer dringt aan op instelling ecner arbeidsinspectie op Java. De Minister zegt dot zijn standpunt nog ongewijzigd is. De heer Cromer bepleit afschaffing der exhorbitantc rechten en meent dat mossa- interneering haar doel mist en de revolutionaire beweging aanwakkert. De heer Van Boetzelaer bestrijdt den heer Cramer. De Minister zet uiteen dat de exhorbitan tc rechten voor Indie onmisbaar zijn vooral in dezen tijd. De heer Gerhard (s.d.) dringt erop aan dat ieder in Indië het onderwijs kan verkrijgen, dot hij begeert. Het ontwerp wordt aangenomen en de ver gadering verdaagd. certgebouwstrijkkwartet. Aon den vleugel Jaap Spaanderman. Composities von Joseph Jongen, Godcfroid do Vrecze. 10.00: Persber. Daventry, 1600 M. 11.20—12.50. Het Daventry-kwartet en so listen (sopr., bariton, piano). 12.50 Orgelconcert. 1.20—2.20. Lunchmuziek. 3.35. VoorlezingEmma. 3 40. Fronsche les. 4.05. Concert. D. D. Orsay, contra alt. P. Woodhouse, bariton. H. Foirhurst, viool. Oud*» Engelsche muziek. 5.05. Piano- cn vioolconccix. 5.20. Uitslag litteraire wedstrijd. 5.35. Kindcruuiljc. 6.20. Orkestconcert. 0.50. Tijds., weerb., nieuws. 7.05. Orkestconcert. 7.20. Muziek-critiok. 7.35. Do sonates von Mozort. 7.45. Lezing Poetry and the plain man. 8.05. Variété. N Long, humorist. M. Fulton, soubrette. W. Wynne, comedienne. L. Weston, humorist. 9.20. Tijds., wecrbcr., nieuws. 9.40. Debat overIs Chivalry dead 10.20. „II Trovctorc" (4c acte) (Troubadour) 10.50—1.50 's nachts. Dansmuziek. darijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.50-11.20. Concert. 12.50—2.10. Concert. Orkest en Mme Dau- mos, zang. 5.055.55. Concert. Mme. Huberval en M. Landcau, declamatie. Hr. Sandrey, zang. Pia no- cn vioolmuziek. 8.50—10.50. Concert. Orkest en soi. Langcnbcrg, 468,8 M. 10.20—11.20. Concert. 12.50—1.50. Kamermuziek (guitaar, viola, fluit). 4.20—5.20. Orkestconcert. 8.05—9.35. Vocaal concert. Kölner dubbei- kwortet 1908. 9.50—11.20. Dansmuziek. Schevcninge n-H oven, 1950 M. (Za kelijke Omroep). 8.155.00. Pers-, handels- cn finoncicele berichten. 12.00—12.05. Zuivelbcr. 1.30—2.45. Beursnoteeringcn. 3.35—3.50, Landbouv.'ber. 3.52-3.57. Zuivclber. 5.30-5.55 Zuivclber. 6.30—6.55. Stenografieles. 7 CO. Engelsche les. Luchtvaart. HUWELIJKSREIS PER K. L. M. Men meldt aan het Hoogschc Aneta-kuntoor: Onder de zes passagiers, welke Woensdag* morgen 10.15 uur per K. L. M.-vliegtuig H- NADG van Amsterdam naar ^Parijs vertrok kene bevonden zich ook dp hper cn mevrouw Van Weerden Poelman. De bekende vlieger van de vlucht naar Ncdcrl.-Indië was Dins dag j.l. in het huwelijk getreden cn begon nldtis zijn huwelijksreis met een vlucht per K. L. M. Het zal onzen lezers wellicht intercssecrci. te vorncmen dat het cscadrillo vliegtuigen, dat Dinsdagmiddag boven onze stad verscheen en door verschillende bewonderenswaardige de monstraties vele ingezetenen in verrukking bracht, bedoeld was als hulde van de mili taire vliegeniers aan de bruid van den hëcr Van Weerden Poelman, die alhier woonachtig NOORDPOOL-ONDERZOEK PER VLIEGTUIG. Wilkins te Point-Borrow. De Amerikaansche vlieger Wilkins, die met drie vliegtuigen van Foirbonks in Alaska vor- trok naar Point Barrow, is daar aangekomen. Hij zal zijn verleden jaar mislukte pogingen om onbekend land te ontdekken in het Noord poolgebied hervatten. Radio-programma. Vrijdag I April. Hilversum, 1060 M. 12.00. Politieber. 5.00—6 45. Concert door het H.D.O.-orkesx. Lotti Muskens-Slcurs, sopraan. 6.45—7.45. Fransche les voor beginners en meergevorderden. 7.45. Politieber. 8.10. Uitzending van het Belgisch Muziek feest. Afd. Kamermuziek, in de concertzaal van het Nuts gebouw te Rotterdam. Het Con- KENNISGEVING. B. en W. van Amersfoort moken bekend, dat aan het Stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van B. B. van Ipercn om logementsvergunning in het perceel Stations plein no. 6. GEMEENTERAAD. De hoofdpunten van de agenda der raads vergadering van Dinsdagavond waren ook reeds in dc vorige vergadering ter sprake gekomen en wij hebben toen daaromtrent reeds het onze gezegd, zoodat we thans veilig naai onze vorige „Nabetrachting" kunnen vcrwïj- VRIJZ. DEM. BOND. Utrecht. Op Vrijdag 1 April zal in het Gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen al hier voor de Federatie spreken de heer mT. Merchant, lid van de Tweede Kamer. VEREENIGING VAN ONDEROFFICIEREN „ONS BELANG." Vertolking van Faust. De Verecniging „Ons Belang" hield Dins dag haar laatsten kunstavond dezen winter. Het was een zeer druk bezochte bijeenkomst en met voldoening constateerde de heer Schut- ijzcr de aanwezigheid van vele militaire auto riteiten en van collega's uit Utrecht, Harder wijk en Soesterberg. Het welkomstwoord van den heer Schutijzer werd een propaganda-redc voor „Ons Belang", een vereeniging die het leger als opvoedings instituut ziet en daarom speciaal de onderoffi-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1