TELEFOON No. 1067 L. J. LUIJCX Zn. BOUWBUREAU GEBRS- LAMMERS VerhuringvanLips safeloketten De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 234 ABONNEilENISPRIlS Ti,TT1" VMrJX DE EEMLANDER" Vrijdag 1 April 1927 PRUS DER ADVERIENTIEü met inbegrip van cca EERSTE BLAD. BUITENLAND. Aangesloten onder VERVïEEitSTRAAT 61 63 Huizen geree d en in aanbouw, Leusderweg en Kapelweg KINDEK-KOUSEN Meisjes Sportkousen Zonder Raam- o! Builenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van EtfeGten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incassewingen Spaar-deposito's rente 4% FEUILLETON. loort 2.10, per miandfOJS, Idem franco per pool f J.—, per weck (met era tij Terxekerms legen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH D1GBUS H DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. .J,MUCMcrucRI^bT„,.. AiRNHEMSCHE POüRTWAL 2A. POSTREKENING N 47910. TIL INT. 613. bewijsnummer, elke regel meer 0.23, dienstaanbiw dingen en Ucldadighelds-adve.tentiën voor de bellt der pry». Voor handel en bedrijl bestaan teer voordeel tge bepalingen voor het adverteeren- bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DIJITSCHLAND. DREIGENDE CONFLICTEN IN METAALNIJVERHEID. DK Berlijn, 31 Maort. (H. N.) Uit Bochum wordt gemeld, dat blijkens een mededeeling van den Duitschen mctaalwerkersbonct de 3 or ganisaties van metaalarbeiders der noordwes telijke groep in de bedrijven van Hamm tol Dusscldorf het collectief contract tegen 31 Mei hebben opgezegd. De nieuwe eischen van de vakvereenigingen zijn nog niet bekend. Ook de metaalarbeidsbondcn van Oppcr-Silezic hebben de bestaande loonovereenkomst opge zegd en wel tegen 1 Mei a.s. LOONGESCHILLEN OP DE DUITSCHE SCHEEPSWERVEN. Hamburg, 31 Maart. (H. N) Daar de rijksminister van arbeid geweigerd heeft de scheidsrechterlijke uitspraak in het geschil tusschen werkgevers en arbeiders bij de scheepswerven bindend te verklaren, zullen er Vrijdag I April nieuwe onderhandelingen be ginnen. POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Hamburg, 31 Maart. (H. N.) Te Altona is het tijdens een vergadering van nationaal- socialisten, waarvoor ook tal van aanhangers van links waren opgekomen, tot een ernstige vechtpartij gekomen. Verschillende personen zijn ernstig toegetakeld. HET PROCES WEGENS BELEEDIGING VAN STRESEMANN. Te Plauen werd in de zitting van gisteren wan het groces-Strescmann eerst het protocol vtoorgelezen van het verhoor van den presi dent der rijksbank Schacht en von den minister van buitenlandsche zaken Sriresemann. Dt. Schacht verklaarde bij dit verhoor, dat hij van het begin af tot 1923 tot den raad van toezicht der Evaporatorgesellschaft had behoord a!s voorzitter en dr. Stresemann als zijn plaats vervanger. Hem is niets van onoirbare zaken der maatschappij bekend geworden en ook niet van transacties, waarbij het om smokkelen van oorlogsmateriaal naar Polen ging. Hij heeft nooit klachten of wenken over minder oirbare zaken der Ev. Ges. vernomen. HET VEEMMOORDPROCES TE G1ESSEN. G i e s s e n, 31 Maart. (V. D.) Inzake het veemmoordproces heeft de president heden de volgende vonnissen uitgesproken: Schwong werd wegens medeplichtigheid bij een poging tot doodslag tot I joar en 6 maanden gevan genisstraf veroordeeld, met aftrek van 8 maan den voorarrest. Von Salomon werd wegens het toebrengen van lichamelijk letsel, met inbegrip van het reeds uitgezetene, een tuchthuisstraf van 6 jaar en 3 maanden opgelegd. Bovendien moeten beide beklaagden de kosten van het proces betalen. Heinz werd vrijgesproken, ter wijl de staat tot betaling der kosten van dit deel van het proces wordt veroordeeld. SPOORWEGAANSLAGEN. Frankfort a. d. M., 31 Maart. (H. N.) Op het traject Frankfort-Mainz-Niederlahnstein zijn op 3 plaatsen versperringen op de rails gelegd. Zij werden echter door de locomotief van een posseerenden trein ter zijde gcscho> ven, zonder dat een ongeluk plaats had. DE RELLETJES TE LICHTERFELDE-OOST. Voortzetting in den Pruisischen K landdag. Gisteren heeft de Pruisische landdag de be spreking van het hoofdstuk politic, en daarmee de geheele bfegrooting van binncnlandsche zaken, afgehandeld. Minister Greszinski noemde een loonsvcrhooging voor de politie dringend noodig. Verder hebben de nationoal-socialisten en communisten het aan den stok gekregen ove» de incidenten aan het station Lichtenfcldc-Oost, die, zooals men weet, geëindigd zijn met een aanval op niets kwaads vermoedende voorbij gangers door nationaol-socialisten. De commu nist Paul Hoffmann, die zelf gewond is, zei, dat verschillende zijner portijgenooten gekwetst zijn. Do communisten keerden zich toen tegen de bonken van de Völldschen en dc socialisten en democraten slaagden cr niet dan met do grootste moeite in een kloppartij te voorko men. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET DUITSCHLAND. Een voorloopig verdrag gctcckend. Het voorloopig Fransch-Diritsohe handels- veidrag, dat gelden zal tot 30 Juni, is gister avond geteckcnd. Het zal dienen ols grondslag voor het definitieve verdrag, dot voor dien datum tot stand moet komen. ZWITSERLAND. DE OPHEFFING VAN DE NEUTRALE ZONE IN SAVO/E. De Nationale Raad heeft met algemccne stemmen, op die der drie communisten na en met onthouding van een deel der socialisten, besloten het besluit van den Raad van State van 22 December 1921 goed te keuren, waarbij de bondsraad wordt gemachtigd dc opheffing der neutrale zone in Noord-Savoyc goed tc keuren. In Juni zol de eindstemming over hot besluit gehouden worden, waarna nog de mo gelijkheid rest van een referendum. ENGELAND. RAMSA7 MACDONALD AMBTSMOEDE Uit Londen wordt dd. 31 Moart aan het Hbl. gemeld Het reeds zoo long rondgaande gerucht, dat Ramsay Mocdonald zich' uit.het openbare leven zal terugtrekken of althans dc leiding van do Arbeiderspartij uit handen zol geven, wordt thans, naar ik vei neem, ook ernstig in gezag hebbende arbeiderskringen besproken. Recht- strceksche aanduiding is er nog niet van, maar de ontevredenheid over zijn leiding is thans weer opnieuw gebleken uit het optreden van den ex-minister Jon Whcatley, die zijn plants op de voorbank der oppositie heeft opgege ven om zich te voegen bij de onafhankelijke groep van de Clyde. Hij is al sedert lang de kampioen van dc Schotschc extremisten en hij wordt ols een mogelijke mededinger naar het leiderschap beschouwd, als de extremisten dc overhand krijgen in de partij. Om onnaspeurlijke redenen wordt Ramsay Mocdonald verantwoordelijk gesteld voor de nederlagen der arbeiderspartij in Noord South* wark en Lcith. DE ENGELSCHEN LEVEN TEGENWOORDIG LANGER DAN VROEGER. Londen, 31 Maart. (H. N. Draadloos) Blijkens het jaarlijksche verslag omtrent het aantal geboorten en gevallen von overlijden hebjben de Engelschen thans een langer leven dan vroeger. Voor do mannen, die tusschen 1838 en 1854 geboren zijn, was dc gemiddelde leeftijd, dien zij bereikten, 40 jaar. Een kind, dnt thons geboren wordt, kan naar verwachting een gemiddelde leeftijd van 56 joar bereiken Meisjes hebben kans 4 jaar langer don jongens te leven. HET GEBRUIK VAN DE AUTO IN ENGELAND. Londen, 31 Maart. (H. N. Draadloos). De toeneming in het gAruik van automobielen blijkt uit de cijfers, door het ministerie voor .crkcerswezen gepubliceerd. Het aantal parti culiere auto's steeg gedurende de 3" maanden, geëindigd met 28 Fcbr. j.l., van 498.000 tot 572.000 en dat van auto's voor handelsdoel einden van 233.000 tot 257.000. Macco en fll d'ecosse alle maten en kleuicn - in gioolo vsrsc s chr.ho d - LANGESTRAA7 49 Met ons nieuwe tvpe R. M. 5 staat dc Du- rrctet weer ver aan dc spits. garandecren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen colf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrctct- tocstellen Electr. Tcchn. Bur. r. H. LOFÏANS, Utrechtschcstraat 15. Amersfoort. Tel. 483. voor Amerstoort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT POLEN. VERDUISTERING VAN EENTREIN. Te Chorzow in Opper-Silezië verdween oiw langs een heelc goederentrein, bestaande uit 42 met kolen geladen wagens. Het onderzoek wees uit, dat een Poolsch spoorwegambtenaar den trein hadverduisterd en dc wagons ieder afzonderlijk naar verschillende Poolsche steden had gezonden, waar hij dc kolen tegen lage prijzen aan de handelaars liet verkoopen. De schuldige ambtenaar is gearresteerd. ALBANIË. DE NOVEMBEROPSTAND. Bestraffing der betrokkenen. Weenen, 31 Maart. (V.D.) Naar de Al- baneesche bladen melden, heeft de krijgsraad do volgende straffen opgelegd aan de deelne mers van dén Novcmberopstand in 1926, wel ke in Noord-Albanië was uitgebroken 15 der verdachten werden ter dood veroordeeld, 12 kregen 10 jaren, drie verdachten 25 jaren, één kreeg 20 jaar, 7 anderen 15 joren, één 7 ka jaar, 6 kregen 3 jaren, 2 kregen 2 jaren, 16 kregen één joor, en 250 verdachten kregen gevangenisstraffen tot 6 maanden; 14 ver dachten, dio naar het buitenland zijn uitgewe ken, werden bij verstek ter dood veroordeeld. In 16 gevallen werd nog geen uitspraak ge daan deze zoken zullen later nog worden be handeld. Door deze vonnissen is groote op winding onder dc bevolking ontstoon. ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Dc houding van Italië. Berlijn, 31 Moart. (VD.) Naar uit Rome wordt gemeld, heeft Mussolini zich be reid verklaard tot rechtstrccksche onderhan delingen met Zuid-Slevië. HONGARIJE. DE OPHEFFING DER MILITAIRE CONTROLE. P a r ij s, 51 Maart. (H. N.) Naar de Petit Parisicn meedeelt, hebben de regeeringen von Belgrado, Boekarest erv Praag begin Januari den raad van gezanten verzocht een permanent toezicht op dc ontwapening von Hongarije tc doen uitoefenen. Do rood van gezanten heeft echter beslist, dat het tegenwoordige toezicht tot 15 Mei gehandhaafd zal worden cn dit dan op den Volkenbond zol overgaan. Dc raad von den Volkenbond zal dan in zijn zitting van Juni moeten beslissen, of de verlangde con- tróle tijdelijk of duurzaam zal zijn. NOORD-AFRIKA: SPAANSCH STOOMSCHIP IN BRAND. Een Lloydbericht uit Gibraltar meldt, dot ei noodseinen zijn ontvangen van het Spaan- sche stoomschip Tordero, dat, met een groot aantal soldaten aan boord, in brand staat bij de rotsen van Penon de Vclez de la Gomcra (aan de Noordkust van Spaonsch Morokko). Het s.s Costilla is ter assistentie vertrokken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc toestand tc Nanking nog steeds dreigend. Londen, 31 Maart. (H. N. Draadloos). Het nieuws van vandaag uit Nanking is, dot de houding, door de Kontonneczen tegenover de buitenlanders en het buitenlandsche eigendom aangenomen, steeds brutaler wordr De toe stand aan den oever is zoodanig, dat het voor buitenlanders niet veilig is om te landen; twee buitenlandsche schepen, die Woensdagavond de haven verlieten, zijn van de landzijde hevig beschoten en de kanonnen op den Leeuwen- heuvel cn op de muren van do stad worden geprobeerd op alle schepen, die de haven bin nenkomen. Er is nog meer buitenlandsch eigen dom geplunderd. Dc maatregelen der mogendheden in verband met de gebeurtenissen tc Nanking. Londen, 31 Maort. (H. N. Draadloos). Een voorloopig ontwerp voor dc eischen tot schadevergoeding, welke aan de Kantonregec- ring zullen worden voorgelegd in verband met de gebeurtenissen te Nanking, is thans opge steld en wordt door de betrokken mogendhe den bestudeerd. Ook zal terstond de aandacht worden gewijd aan de vraag, welke stappen zul len worden genomen, voor het geval de eischen niet worden ingewilligd, teneinde alles, wat op een herhaling zou kunnen lijken, te voorkomen Engeland cn de uitspattingen te Ncnking. Uit Londen wordt vernomen, dot dc Britsch© regccring ernstig overweegt welke maatregelen genomen moeten worden door do mogendhedan inzake het gebcurdo tc Nanking. Aangezien r slachtoffers zijn onder olie nationaliteiten, is dc Engclschc regccring van gevoelen, dat de mogendheden gezamenlijk moeten oplixJén. Het Engclschc standpunt is, dat de mitd^jvcn niet makkelijk vergeven kunnen worden; dit zal men beter begrijpen, wennocr men er rekening mee houdt, dat uit dc verklaringen der slacht offers vóór de publlcotie iets moest worden weggelaten. Tsjong Kai Sjock legt verklarin gen of. In een interview' met de pers vorkloardc de Knntonneesclio opperbevelhebber Tsjong Kai Sjok, dat hij een ernstig onderzoek zal instel len naar de gebeurtenissen te Nanking. Won*» neer blijkt, dat dc nationalistische troepen ver* antwoordclijk zijn, is hij bereid volledige ge noegdoening te verschaffen en zelfs do ge wonden en dc gezinnen dor dooden schade loos tc stellen. Hij was echter von opvatting, dat het bombardement von Nanking niet te rechtvaardigen cn een ernstige misdaad :s. Hij zinspeelde verder op den ongunstigen indruk, teweeggebracht door de aanwezigheid der oor logsschepen en troepen tc Sjanghai. Volgers hem is dit een ernstig verwijt oon dc nario- listen, wat den eerbied voor de wet cn de handhaving van de orde betreft. Uit dc afkon diging van den staat van beleg en dc verde digingsmaatregelen in dc buitenlandsche con cessies groeit een steeds feller wrok tusschen Chineczen cn buitenlandersoen dergelijk© tccstond kon z.i. niet long meer duren. Het bombardement der Britsche en Amcriknunschc 5Clv?pcn. Dc commandant van het Amerikaanschc oor logsschip Noa, die met Britscho oorlogssche pen een gordijnvuur richtte om den Socony- heuvcl heen te Nanking op 24 Maort, toen d© toestond kritiek werd, heeft meegedeeld, dot dc Engelschen do Amerikanen niet hadden ge dwongen te schieten De Noa loste dc eerst© salvo's. Dc activiteit der Chinccsche oorlogsschepen. Londen, 31 Maori. (H. N. Draadloos). Na de gevechten tusschen do rruirincstrijd- krachten van de Noordelijke cn Zuid-Chineczcn heeft admiraal Yang, de opperbevelhebber van dc Noordelijke morincstrijdkrochtcn, verzocht, dat buitenlandsche schepen slechts bij dag den Woesocng-ingong van de Jangtsc zullen binnenkomen. Aon dit verzoek is gevolg gege ven op voorwaarde, dot dc handelsschepen in het geheel geen overlast van de oorlogsschepen zullen ondervinden De ontruiming van Tsjongsjo. Londen, 31 Moart. (H. N. Draadloos). Alle Engclsche onderdanen behalve de consul cn dc moeder-overste hebben Tsjongsjn verlo ten. Dc Duitschcrs tc Sjanghai. Uit naam van nagenoeg dc heelc Duitsche kolonie te Sjanghai, is een telegram oon Berlijn gezonden, dot de geruchten, ols zouden de Duitschcrs onder het notionolistischc bewind .'eilig zijn, onjuist zijn cn dot dc Duitschcrs in het grootste gevaar zouden verkeeren, in dien de Britsche troepen er niet waren. MEXICO. DE MEXTCAANSCHE PETROLEUM VET. Berlijn, 31 Maart. (V.D.) Noor dc Chi cago Tribune meldt, koestert Celles het plan, om aan het Mexicannsch congres in den herfst van dit joor een nieuwe lond- en petroleum- wet voor tc leggen, waarbij wordt bepaald, dat alle petroleum-gebicden, welke vóór 1917 werdc-n verkregen, niet zullen worden genatio naliseerd. Het grootste van aJle menschelijke gebreken is schaamteloosheid. noar het Engelsch von E. F. BENSON. 46 Hij liep haastig over het gras naar den in gang van het pad, waar zij hem het laatst gezier» haddey; hij liep omzichtig van struik tot struik. Spoedig had hij weer de tonen van de fluit, om hem den weg te wijzen, moor toen hij na een poosje, bemerkte, dot deze duide lijker werden, liep hij weer op zijn eigen stap pen terug en van achter een rhododendron- boschje bespiedde hij den vroolijken, ouden heer, weer terugkomend van het pad, dat hij gegaan was. Mr. Francis liep op geen dertig pas van den bespieder; toen hield de muziek op en hij stak het grasveld over in de richting van de twee kiosken. Op het gezicht hiervan, overviel Geoffrey een onuitsprekelijk gevoel van angst en hem achterna sluipend, totdat hij by den hoek van het huis de twee gebouwtjes in 't zicht had, keek hij met spannende aan dacht wat hij daar ging doen. Eerst ging mr. Francis naar den ijskelder en draaide aan den knop, maar vond do deur blijkbaar gesloten. Hij stond daar een paar seconden met zijn fluit in de hand, cn zijn Panama-hoed afnemend, veegde hij met zijn sakdoek over zyn voorhoofd, want het was een heel warme dag. Toen scheen het, dat zijn oog viel op de open romen van het zomerhuis, en ook daar aan dc deur draaiend, bemerkte hij, dat deze open was. Hij ging cr echter niet binnen, maar hield de deur open, terwijl hij op den drempel bleef staan. Toen keerde hij zich om, tamelijk langzaam want het gros zou wel eens glad kunnen zijn na zulk een lango droogte en begon af te dalen noar huis Geoffrey, van zijn kant, maakte een grooten omweg door den heestcroonleg heen, en kwam er uit te voorschijn en op het pad voor aan het huis, op hetzelfde oogenblik, dat mr. Fran cis het huis binnenging. Deze zag hem wel, maar had schijnbaar geen zin hem aan te spre ken en op hetzelfde oogenblik luidde de bel voor de lunch. Gewoonlijk waren dc maaltijden vroolijk cn drukpratend maar de lunch vandaag bevestig de slechts den regel, want zij waren juist bij uitzondering buitengewoon stil. Geoffrey was neerslachtig en in gedacht .-» verzonken, hij voelde zich verward, getroffen, met afschuw vervuld, cn toch zichzelven wijsmakend, dat de nachtmerrie von dezen morgen onmogelijk werkeliikheid kon zijn. Harry ook, wens zenu wen nog geschokt waren door de gebeurtenis, nog geen uur geleden, was maar heel afgeme ten in zijn vragen en antwoorden, terwijl de aanstekelijke vroolijkheid van mr. Francis, die gewoonlijk wel voor twee gold, thans ploats had gemankt voor een soort van droomerige tecdcrheidhij zuchtte telkens en at heel wei nig het was alsof zijn geest bezig was met iets det had kunnen gebeuren Misschien was het drukkende weer voor een deel schuld non dit opmerkelijk gebrek aan veerkracht, want de zuivere warmte van den morgen had ploats gemaakt voor een stille drukkende hitte; de lucht wes zwoor geworden en cr dreigde een onweer. Eindelijk stonden zij von een heel stil zwijgend maal op. „Oom Francis, ik ben van morgen in hei tuinhuis geweest," zeide Harry, met het uiterlijk van iemand, die zorgvuldig overwogen had wat hij zou gaan zeggen, „het moet noodzakelijk onderhanden genomen wor den, want het was vochtig en vol spinneweb- ben, zooals u mij wel voorspeld hadt. Maar het is wel de moeite waard, men heeft een prach tig uitzicht van uit de ramen. Ik zal er een paar van de dienstboden hcenstvren om het schoon te maken, zoodat het weer bewoonbaar wordt." „Ja, dot is goed, mijn jongen," zeide mr. Francis, „dierbare oude plaats die heerlijke oude hut I Je vader hield er ook zooveel von." Het dreigende onweer kwam steeds meer na derbij, cn dc twee jonge monnen, die van pion waren een tocht te paard te gaan maken door dc duinen, stelden dit plan voorloopig uit. Zij stonden te zomen voor het raam van de rook kamer en keken naar de onheilspellene cn geheimzinnige opeenhooping der wolken, waar van de harde, zwarte ronden als in franjes neer hingen, ols waren zij gescheurd van het een of ander reusachtig doodskleed, zich opwerkend tegen den wind en ieder oogenblik dichter bij het zenith komend, gereed om neer te vollen en uit elkaar te scheuren. Een enkele bliksem straal, op de een of andere onleesbare reus achtige letter gelijkend, doorkliefde de zwarte lucht, terwijl het gerommel van den donder, hoewel nog verweg, van zijn echtheid getuigde. Al heel gauw sprongen er een paar groote droppels nis kikvorschcn over het grintpad on der dc inmci), cn een hcetc warrelwind, neer komend uit dc daarboven voortjagende wolken, streek over bet grasveld, opaweepend en mee voerend de droge dorre laurierbladeren von het hcesterbosch, terwijl hij in 't voorbijtrek ken de weerkaatsingen in het meer uitwischte. Deze wervelwind trok voorbij cn zelfs het zachte briesje verdween. De wilgen bij het wa ter stonden weer onbewegelijk als op een schilderij; een kaais, buitenstaande op het gras, zou even kalm gebrand hebben ols in een glos in een gesloten kamer. Het snel verdwij nend daglicht werd koperkleurig en de duis ternis kv/cm snel aan, toen dc groote bank van opgehoopte wolken zich over het geheele luchtruim verdeeldein weerwil echter von de duisternis, waren de omtrekken van heu vels en boomen toch scherp efgeteekond. Harry keerde zich van het raam of. „Wij zullen de lampen moeten aansteken," zeide hij, „men knn hier niets meer zien. Het lijkt hcusch wel dc dog van het laatste oor deel Kom, Geoff, loten wij een partijtje bil jard spe'en" Terwijl hij nog sprak, werd de deur met haastige geheimzinnigheid geopend en kwam mr. Francis, bleek en heel ontdaan binnen. „O, zijn jullie hier," zeide hij, «ik was bang, dat jullie uitwaart en dat ik alleen thuis was. Is het niet vrceselijk Ik geloof, dat wij een geweldigen storm gaan krijgen. Wat een rust jullie hier te vinden I Ik ik zou zoo on gerust geweest zijn, nis jullie in dit weer uit waart." „Wij v/aren juist op weg naar de biljardka- mer," zeide Harry, „kom met ons mee, oom Francis, dan spelen wij een partijtje biljard." „Dank je, beste Harry, maar ik zou orimoge- lijk kunnen spelen, nu deze storm aan het op komen is," zeide hij „Onweer heeft altijd een vreeselijken invloed op mij. Maar als je het goed vindt, dan ga ik met jullie mee, en tee- ken voor jullie aan. Ik kon niet alleen zijn, bi| zulk zwaar weer." Zij gingen naar dc biljartkamer en Harry stok de lompen aan, terwijl mr. Francis, die ols een muis langs dc muren liep, onder be schutting von de gordijnen, hoastig dc luiken begon te sluiten. „Hè, waarom doet u dat zcidc Harry, „dan kunnen wij den bliksem niet zien." Nog, terwijl hij sprak, flikkerde er een straal van violet licht en splitste schijnbaar het raam in tweeën, waarvan mr. Francis zenuwachtig de luiken trachtte dicht te doen; ook deed dio lichtstraal een ondeelbaar oogenblik dc bewe- ginglooze omtrekken tier kale boomen duide*» lijk zien. Mr. Francis hand viel van het luik alsof zij getroffen was en met een klagend ge luid bedekte hij zijn gelaat met beide handen. Bijna gelijktijdig volgde op het licht een tate- lende slag, niet rommelend of dreunend, inaar kort en scherp en mr. Francis haastte zidh met wankelende schreden noar de sofa. „Ik smeek je, Horry, maak al de luiken dicht," zeide hij met een gesmoorde stem, „sluit ze gauw en trek dc gordijnen toe." „0!'f liep hij me' ingehouden »dem, „daar is er weer cPn I" Zijn angst wsa te duidelijken natuurlijk, om gech medelijden met hem te hebben, en dt jonge mannen sloten haastig de luiken, trok ken de gordijnen dicht, zocals mr. Froncis hun verzocht had. „Is het klaar is het klaar vroeg deze met een gesmoorde stem, met zijn gezicht half verborgen in een canapékussen, „haasten jul lie to toch T' (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1