ÉÉN KWALITEIT DE BESTE abonnementsprijs fj, r?de0 vo°'a;n^ „DL EEMLANDER" BUITENLAND. maakt xmeubelenv en vloeren als spiegels! x PRIJS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van een EERSTE BLAD. BINNENLAND. 25e Jaargang No. 235 loost 2.10, p«r maindf 0.75, Idem iranco per post f 1—, per week (met crati» verzekering tegen ongelukken) f 0.17A alxondeilyke nummers 1 C.05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^NHEMSCHER|^RTWAL 2A. fOSTREKENIKfl N° 47910. TEL INT 613. Zaterdag 2 April 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'w dingen co Llcldadigheids-adve.tentiën voor de hclit der prijs. Voor handel en bedrljl bestaan teer vooidccligc bepalingen voor hel adverteeren. tent circulaire, bevattend# da voorwaarden, wordt op aanvraag toccezonden. VOLKENBOND. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. De 8-uursdag bij de scheepvaart. D« raad van beheer van het internationale arbeidsbureau heeft het vraagstuk behandeld van dc doelmatigheid om een speciale confe rentie bijeen te roepen tot regeling van den 8 uurs-dag bij de scheepvaart. Bovendien werd besloten het aantal leden der paritaire schecp- vnartcommissie van 10 tot 15 te verhoogen. DE VOORBEREIDING VAN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Zijn geen gTootc successen tc verwachten Genève, I April. (V D.) Over het alge meen acht men in welingelichte kringen alhier de mogelijkheid, dat het de voorbereidende ontwapeningsconferentie zal mogen gelukken om regelingen tc treffen, strekkende tot een vermindering van de Europeesche bewapening, slechts uiterst gering. De eenigc kans, dat er iets van beteckenis in die richting zal worden tot stond gebracht, bestaat hierin, dot cr een kleine verkorting van den diensttijd zal worden verkregen, terwijl ook, als resultaat van de door Coolidge voorgestelde conferentie, de mogelijkheid bestaat op eenige beperkingen van de bewapeningen ter zee. Het schijnt zelfs, dat stabilisatie van de tegenwoordige be wapeningen nog een punt is, waaromtrent over eenstemming moet worden verkregen cn dat dan' ook in dien zin als een niet onbelangrijke prestatie zal worden beschouwd. Dit houdt dan ook in, dat de vijf groote Europeesche mogendheden, n.l. Groot-Britannië, Frankrijk, Duilschland, Rusland en Italië alsmede Japan hun oorlogsbegrooting zullen blijven hand haven. In dit verband wordt nog~gemeld, dat Groot- Brittannië momenteel per hoofd von de bevol king jnar'ijks voor oor*o'TsJoelr,gT,r'n uitgeeft bijna 13 dollar. Frankrijk 6 dollar, Italic onge veer 4 dollar, Japan 3 dollar 70 cents, en Rus land 1XA dollar. i DUITSCHLAND. BISMARCK-HULDIGING. Een incident. In verband met den verjaardag von Bismarck verscheen gisteren een deputatie onder leiding van den gep. majoor v .Wrisbcrg voor diens standbeeld, dat vóór het Rijksdaggebouw staat. Majoor v. Wrisberg wilde een toespraak hou den, tnaar een agent maakte hem er opmerk zaam op, dat dit niet mocht. Toen dc sprekei niettemin wilde voortgaan, verzocht de agent hem te volgen naar het bureau. Majoor von Wrisberg voldeed aan dit verzoek. Toen hij een twintig pas geloopcn had, zakte hij echter plotseling in elkaar. In het ziekenhuis kon slechts de dood worden geconstateerd. Omtrent het incident bij het standbeeld van Bismarck voor het gebouw van den rijksdog op het plein van de republiek meldt de Bcr- lijnsche berichtgever van het Hbld. nog het volgende Verschillende rechtsche organisaties lieten gisteren als gebruikelijk ter herdenking van den geboortedag van Bismarck kransen aan den voet van het standbeeld neerleggen. Tegen den middag verscheen ccn deputatie van 20 man van den Bismarckbond onder leiding van den hoogbejaarden gepensioneerden generaal Ernst von Wrisberg, die, nadat hij de krans had neergelegd, een toespraak wilde houden. Een agent van politie maakte er hem opmerkzaam op, dat dit op grond van de wet op dc „Bann- meile" het gebied rondom den rijksdag en de regeeringsgebouwen, waar geen demonstra ties mogen worden gehouden verboden is. De generaal stoorde zich daaraan echter niet en sprak verder, waarop de agent hem wilde wegleiden. De oude heer wond zich hierovci zoodanig op, dat hij een beroerte kreeg en enkele oogenblikkcn later overleed. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Berlijn, I April. (H. N.) Naar verluidt, zal de Duitsche delegatie, welke ove.* het han delsverdrag met Frankrijk onderhandelt, Zon dag weer naar Parijs vertrekken, waar Maan dag de onderhandelingen over het definitieve handelsverdrag zullen worden hervat De voor- loopige handelsovereenkomst, die gisteravond te Parijs ondertcekend is, geldt slechts tot 30 Juni. De Fransche delegatie heeft het als waar schijnlijk voorgesteld, dat dan het nieuwe Fran sche tarief van invoerrechten in werking zal kunnen treden. FRANSCHE SOLDATEN VEROORDEELD. De Fransche krijgsraad te Landau heeft gisteren twee Fransche soldaten, die verleden jae\ een spoorwegaanslag bedreven hebben, tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld, EEN JOURNALIST KWALIJK BEHANDELD. Donderdagmiddag drongen twee vroegere Russische officieren het redact.' bureau van het te Berlijn verschijnende Russische democrati sche blad Roel binnen, waar zij den hoofdre dacteur ds. Hessen met zware eiken stokken afranselden. De indringers ontkwamen. De overval moet in verband staan met dc kei kc~ lijke scheuring in dc Russische kolonie te Ber lijn. MIJNONGELUK. In een bruinkolenmijn bij Brühl zijn bij eev mijngasontploffing een aantal mijnwerkers deels ernstig, deels licht gewond. Drie hunnet zijn reeds aan hun brandwonden bezweken. FRANKRIJK. EEN MIJNWERKERSSTAKING VOORKOMEN. P a r ij s, I April. (H. N.) Bij de onderhan delingen, die gisteren in het ministerie voor openbare werken gevoerd zijn tusschen dc vertegenwoordigers der mijneigenaars en mijn werkers van het Noordelijk departement heb- hen de vertegenwoordigers der mijnwerkers genoegen genomen met een vermindering der loonen, welke op 16 April zal ingaan. Het ge vaar voor een staking is daardoor vermeden. ENGELAND. DE BRITSCHE STAATSINKOMSTEN. Een ongunstig jaar. Het tekort van 36,693,000 pd. st., waarmede het Britsche financieele jaar sluit, is grooter don men algemeen had verwacht. Meer don de helft van dit tekort is het gevolg van het feit, dat de inkomsten, die ruim 805,000,000 pd. st. bedroegen, 19,000,000 pd. st. bij de oorspronkelijke roming ten achter zijn gebleven. Van de voornaamste belastingbronnen, n.l. dc douanerechten, de autobelasting, de belasting op onroerende goederen, de zegelbclasting, dc inkomstenbelasting en de superfax. Hebben al leen de belasting op onroerende goederen met een overschot van 1,320,000 pd. st. en dc super tax met een overschot van 1,410.000 pd. st. aan de verwachtingen beantwoord. HONDERDJARIGEN. In dc laatste vijf jaar zijn in Engeland 449 menschen van 100 jnor of ouder overleden Hiervan waren 327 vrouwen. FIERE ARMOEDE. In het gezin van Daniël Sullivan te Bere- haven (West Cork) heelt zich een vreeselijk drama afgespeeld. De Sullivans behoorden tot die menschen, die geen onderstand konden krijgen, omdat zij z.g. landeigenaars zijrt, hoe wel het land, dot zij bezaten, niets don wat kleine, schrale akkertjes tusschen de rotsen was. Er gingen nu geruchten, dot Sullivan's vrouw en twee kinderen waren gestorven. Toen de buren het huis binnenkwamen, vonder, zij de vrouw dood in dc keuken op een stoel zit ten, terwijl Sullivan zelf, die krankzinnig ge worden was, op den grond lag cn er nog zes kinderen in huis waren. De overlevenden wer den in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, waar de vader cn twee kinderen spoedig stier ven. De Sullivans hadden klaarblijkelijk niet met hun ellende te koop willen loopentoen men hen vroeger hulp had aangeboden, hadden zij dit geweigerd. ZUID-SLAV'E. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Zuid-Slavic bereid tot onderhandelen. Zuid-Sla vië heeft te Parijs, Londen en Ber lijn bevestigd, dat het bereid was met Italië te onderhandelen over alle moeilijkheden, die tusschen de twee mogendheden kunnen be staan. Deze verzekering werd aan Rome over gebracht. ITALIË. II ALIA ANSCHE KRITIEK OP HET INTER NATIONALE ARBEIDSBUREAU R o m e, 1 April. (H. N.) De staatssecretaris voor buitenlandsche zaken heeft zich in de ka mer op scherpe wijze uitgelaten over het inter nationale arbeidsbureau te Genève en ver klaard, dot de Itoliaansche regeerincr niet lan ger kan dulden, dat er op de joarlijksche bij eenkomst telkens zulke niet-zeggende rede voeringen, waarin slechts oude argumenten worden herhaald, worden gehouden. De Itoli aansche regcering zal anders haar houding te genover het arbeidsbureau moeten wijzigen. TSJECHO-SLOWAKUE. EEN MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN DE REGEERING. Praag, T April. (H. N.) De club der Duit sche sociaal-democratische afgevaardigden heeft gisteren besloten een motie van wan trouwen tegen de regeering in te dienen in ver bond met het wetsvoorstel omtrent het kics- .ccht der soldaten. De overige partijen der op positie, met uitzondering van de Tsjecho-Slo- wakische nationaal-socialisten hebben besloten de motie mede te onderteckenenen. POLEN. EEN LEENING IN AMERIKA B e r 1 ij n, 1 April. (H. N.) Volgens een be richt van officicelc zijde uft Warschau heeft een Poolsche delegatie uit naam van de regee ring te New-York over het sluiten van een lee ning onderhandeld. De desbetreffende voor stellen worden thans door dePoolsche regce ring onderzocht Een der voorwaarden van de leening is, dat de Poolsche valuta zal worden gestabiliseerd en dat de opbrengst der leening voor bepaalde economische doeleinden zal dienen. ROEMENIE. DF TOESTAND VAN DEN KONING. Deze moet ernstig zijn. W e e n e n, 1 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Boekarest moet de toestand van den koning van Roemenië ernstiger zijn geworden en is zijn overlijden ieder oogenbük te ver wachten De toegepaste serumbehandeling moei geen resultaat hebben opgeleverd. Gunstiger berichten. W e e n e n, A p r i I. (V. D.) In tegenspraak met de alarmeerende geruchten, welke in om- RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer T. VOOR MEUBELEN LINOLEUM PARKETVLOEREN VÏRKRlJGBAAB^/r Importeurs: N V. Handel Meats-happlj RECKITTS notterdapi. loop waren, ontving het Rocmecnsche gezant- schop alhier een telegram, meldende, dat de gezondheidstoestand van den koning, hoewel deze lijdende is aan griep, over het algemeen bevredigend is. (Ook een bericht d.d. gisteren uit Boekoresi geseind, gewaagt van eenigc verbetering. De temperatuur bedroeg 37.7, pols 100, adem haling 26). ANTI-SEMÏTISME. In verschillende universiteitssteden van Roe menië zijn den laatsten tijd studentenrelletjcs van anti-semitische strekking uitgebroken. Te Klauscnburg werden Joodsche studenten tot bloedens toe gcror.s Te Czernownz trokken studenten dcor de strofn en gooiden dc ruiten in von dc Joodsche winkels. Soortgelijke inci denten deden zich ook te Jassy voo» CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De incidenten te Nnnking. Japansch vlootvertoon. Londen, 1 April. (H. N.) De diplomatie ke vertegenwoordiger van Engeland te Honkau heeft gisteren aan minister Tsjen de officieel geconstateerde feiten omtrent de bjiiensporig- heden te Nanking meegedeeld. Het eerste rap- Dort van Wallis, den vicc-consul te Sjanghai, die naar Nanking is gezonden om een onder zoek naar den toestond in te stellen, bevestigt volkomen de verklaringen der vroegere getui gen. Naar thans bevestigd wordt, i^ het Ameri- kannsche consulaat tc Nanking deze week, niettegenstaande een politiewacht bij het ge bouw was geplaatst, door Chineescho soldaten geplunderd. Tijdens de onlusten op 24 Maart hebben Zuidelijke soldaten de Amerikaanschc vlag van het consulaat neergehaaid, deze in stukken gescheurd en de touwen sruk gesne den. De huizen der buitenlanders <v Nanking zijn geplunderd, zonder dot daaraan paal of perk werd gesteld. Fen Amerikaansche torpedojager is gisteren bij Kiangyin (tusschen Sjanghai en Tsjoekiang) met geweervuur geschoten. De Amerikanen antwoordden met vuur von kanonnen en ma chinegeweren. Gisteren zijn belangrijke Japansche marine versterkingen, bestaande uit 5 slagschepen, 3 kruisers, 16 torpedojagers, 8 duikbooten en 4 hulpvaortuigen aan den mond van dc Jongtsc oongekomen. De besprekingen tusschen dc mogendheden. Londen, I April. (V. D.) Naar gemeld wordt, zijn thans, als rescultoat van de bespre kingen tusschen de Britsche, Amerikaansche cn Japansche gezanten te Peking, voorstellen gedaan aan hun resp. regecringen nopens de stappen, welke moeten worden genomen ter verkrijging van de schadeloosstellingei* van de Kantonneezen voor de verliezen, welke zijn ge leden als gevolg van de ongeregeldheden te Nanking. Op het oogenblik wordt tusschen Londen, Washington en Tokio ven gedachten gewisseld over deze kwestie en verwacht woidt, dat er zeer binnenkort een beslissing zal vallen. Er zijn echter tol van oplossingen mogelijk en op het oogenblik is het onmogelijk te zeg gen welken weg men zal inslaan. Thans staat echter reeds vast, dat men niet zal overgaan tot drastische maatregelen, alvorens men tot indiéning van definitief omlijnde voorstellen is overgegaan. Nadere bizonderheden omtrent het overleg der mogendheden. Naar uit Londen werdt bericht, plegen de regeeringen van dc voorneamste belangheb bende mogendheden, n.l. die van Groot-Bii- tannië, dc Vcrcenigdc Staten, Japen, "ronkrijk en Italië, innig overleg omtrent den toestand in Chino, terwijl de ontwikkeling der gebeur tenissen de voortdurende aandacht heeft van het Britsche kabinet, dot Donderdag- cn Vrij dagavond bijeenkwam. Amerikaanschc en Japansche versterkingen. Dc Japansche kruiser Jakocmo heeft order gekregen naar Sjanghai te vertrekken met een detachement van 500 mariners, die zullen worden ontscheept. Dc kruiser zal heden uit Jokosocka vertrekken. Het Amcriknnnsche departement van marine meldt, dot te Snn Dicgo 500 mariners aanzeg* ging hebben gekregen zich gereed te houden om zoo noodig naur Sjanghai gezonden te worden. Een stap van den Kantonnccschcn minister van financiën. Londen, 1 April. (H. N.) Naar uit Sjanghai wordt gemeld, heeft Soeng, dc minis- nr van financiën der Kantonrcgeering, stop pen gedaan Om dc inkomsten uit dc douorlc- itvongstcn te Sjanghai in dc kas der Kanton- regccring te doen vloeien. Dc stemming in Japon. Londen, 1 April. (H. N.) Naar gemeld wordt, hebben de berichten omtrent de gebcur- 'cnisscn te Nen' ing een ommekeer l i de open bare mccning in Japon teweeggebracht, daar ae bladen thans een krachtige houding en gc- wopende interventic oischcn. Een verklaring von Brlond. In de commissie van buitenlandsche zaken uit de Kamer heeft Brinnd verklaard, dot dc positie van Frankrijk in China uitstekend is. De Fransche concessie tc Sjanghai wordt thans krachtig veidcdigd Aüc schikkingen zijn getroffen om zoo noodig met dc troepen der internationale nederzetting samen te werken. De toestond is o^) het oogenblik echter niet van ernstigen aard Frankrijk volgt een poli tiek van wookzaom toezien. Tsjong Koi Sjek door de com munistcn aan den dijk gezet Te Sjanghai loopt een gerucht, dat Tsjong Koi Sjek, dc opperbevelhebber van het notio- nalistische leger, ontslagen is door de natio* nolistischte regecring. Deze zal binnenkort een mededeeling publiceercn over de wreedheden te Nanking. Een nieuwe veldslag verwacht. Londen, I April. (V.D) Men verwacht spoedig een beslissendcn slag tusschen de Noorcolijke troepen cn de notionolistcn. Ge meld wordt,, dat de nationalistische troepen binnen enkele dagen von uit Nanking cn Sjanghai noor Peking zullen oprukken. VEREENIGDE STATEN. STAKING VAN MIJNWERKERS. Uit Chicago wordt bericht, dot ongeveei T50 000 mijnwerkers in staking zijn gegaan Het juiste aantal is echter onbekend. HET AUTO-ONGELUK VAN FORD. Londen, 1 April. (H. N.) Volgens een bericht uit New-York zijn dc detectives van oordeel, dot het ongeluk, dat Henri Ford heeft getroffen, niet aan kwaadwilligheid te wijten is. De politie stelt echter nog steeds een onder hoek in naar de auto, die de auto van Ford heeft aangereden. Londen, I April. (H. NNaar uit Detroit wordt gemeld, heeft Henri Ford het ziekenhuis, waar hij ter verpleging opgenomen was, ver» '.iten en wordt hij thans thuis verder ver pleegd. Het schijnt, dat Ford spoedig gchcc. hersteld zal zijn cn de berichten, die van et. vrwonding van het ruggemerg spraken, zijn sterk overdreven geweest. De sensatiezucht dei Amerikaanschc bladen heeft het geval veel ernstiger voorgesteld don het in werkelijkheid was. CANADA. KERK AFGEBRAND. De katholieke kerk te Port Neuf (Quebeck) is afgebrand. Men schat de schade op 100.000 dollar. ZUID-AMERIKA. BETOOGENDE STUDENTEN. Bericht wordt, dot de medische faculteit dei hoogeschool te Buenos-Ayres werd gesloten, nadat studenten, die ontevreden waren met het kiesrecht, den deken met geweld tot aftreden hadden genoopt. Dc juridische studenten slo ten zich bij de beweging aan en organiseerden samen met de studenten in de medicijnen stroatdemonstraties. Eerste Kamer. Voortgezet worden do algemeene beschou wingen over de Staalsbegrooting. Minister De Geer wijst af dat de regee ring zich beroepen heeft op het extra parlementair karakter bij haar houding tegen over de in de Tweede Kamer aangenomen mo ties. Ook staat dat karakter buiten het verdrag met België. Omtrent de vraag of een nieuw tractaat een punt von een gemeenschappelijk regceringsprogram zal zijn kan spr. momen teel niet antwoorden. Belastingverlaging blijft noodig voor het economisch herstel en voor vtv-riindcring der werkloosheid. Voor J«orzie- rinrt dem ambtenaren-salarissen bestoet geen reden. Protectie heeft vokr een exportland als Nederland groote bezworen. Heffing van dcffr- rcntieclc rechten leidt tot tarief verhooging, moor misschien zal men iets in die richting moeten doen. Dc minister erkent de mogelijk heid der verhooging vnn het invoerrecht op Fronschc wijnen. Wijziging der departementale organisatie is oi.gcwenscht. Verbetering van den woterstoots- •oestnnd in het Noord-Oosten van Noord-Bra- onnt is in uitzicht. Do omstandigheden waar onder het kabinet is opgetreden, dwingen to< de aangenomen houding t. o. v. de Zondags wet enz. Groote werken voor werkverschaffing waarvan dc productiviteit niet vaststaat mogen «iet worden aangevangen. T. a. v. de regeling vnn de financieele verhouding tusschen rijk cn gemeente verdient do regeering niet het ver wijt der volmaakte passiviteit vart don heer Wibaut. Dc heer Diepenhorst cn Wibaut rc- plicecren. Dc Minister dupliceert. De algemeen© beschouwingen worden gesloten. Hoofdstuk II (hooge colleges von staat) wordt h. st. aangenomen. Bij dc begrooting von financiën informeert de heer D c Jong naar den stond der werk zaamheden dór commissie door tabaksaccijns- heffing bij dc bron, in het belang der klein- •ndustrie Toboksmnrkt naar het buitenland hoeft' niet tc worden gevreesd. De heer De Gijselaar (C.-H.) klaagt over het fiscaal schotten bij de toepassing von do belastingen. Minister Do Geer zegt, dot het door den heer Dc Jong bedoelde rapport spoedig to verwachten is, en belooft tc zullen optreden tegen te fiscale schattingen, als deze blijken te zijn geschied. De begrooting wordt z. h. st. aangenomen. De w. o. betreffend© grondruiling tc Wa- fieningen en grondverkoop aan Bcrgen-op- Znom worden z. h. st. aongenomen. Bij de justiticbcgrooting klaagt do heer hendels (S.-D.) over lichtvaardig gebruik van schietwapens door dc politic. Spr. klaagt "oorts over de rechteloosheid van vreemde lingen door de opvatting der autoriteiten van de vreemdelingenwet, waarbij hij oon het ge beurde met den auteur van ccn pacifistisch drnma Paul Been, herinnert. De heer Hermans (S.-D.) bepleit rechts positie voor de gemecntc-politie. Spreker behandelt daarna ons strafstelsel en de celstraf, zoomede de behandeling van po- Htieke gevangenen. De behandeling der bcgroo- iing wordt geschorst tot a.s. Woensdagmiddag hnlf twee. Tweede Kamer. Besloten wordt Donderdag te behandelen het ontwerp tot wijziging van ccnige artikelen der wet op dc inkomsten-, vermogens- en verdedi- gingsbclasting I. Bij de eindstemming over hot ontwerp lot wijziging von het wetboek von Koophandel om trent Naomloozc Vennootschappen wordt dit ontwerp aangenomen met 62 tegen 23 stem men. Voortgegaan wordt met de behandeling van het ontwerp inzake voorzieningen tegen be smettelijke ziekten. De heer B ij 1 c v e 1 d (A. R.) verdedigt nader zijn amendement om gewetensbezwaarden vrij te stellen van den vacdnaticplicht. De heer A 1 b a r d o (S. D.) wijst cr op dat do regecringsvcrklaring waarop do minister gis teren ccn beroep deed, alleen betrekking hoeft op het regecringsbeleid. De regcering mag do Kamer niet in hoor i echten en bevoegdheden beperken. Indien de minister in dc Eerste Ka mer een ontwerp moet verdedigen kan hij ton deze een beroep doen op de beslissing van do Tweede Komcr. Wat het amendement betreft, meent Spr. dut het hier om bezworen goot, waaraan niet tegemoet gekomen mag worden op grond vnn reëelc gevaren die bestaan bij niet-voccinotie. Dr. D c Visser (C. H.) herinnert aan het geen hij bij de algcmecnc beschouwing dor staatbcgrooting zeide, n.l. dot hij het niet eens is met het standpunt von het kabinet ten op zichte van principiecle kwesties. Do meerder heid van Spr.'s fractie zal echter tegen het amendement stemmen, omdat hij het ontwerp niet in gevaar wil brengen. De heer L i n g b e e k (St. Gcr.) betoogt dat do anti-revolutionairen met het amendement do kiezers wat zand in de oogen strooien, door zij toch geen Chr. politiek kunnen weren. De heer Zandt (Herv. Ger.) dient op een der amendementen von Bijleveld een sub amendement in. Zijn bedoeling is om dc ge neeskundige verklaring op grond waarvan men vrijstelling van vaccinatie kan verkrijgen to doen blijven, gedurende den geheclen leer plichtigen leeftijd. Dc heer Heemskerk acht de houding van den minister tegenover het eerste amen- dement-Bijleveld constitutioneel monsterachtig De minister handhaaft zijn standpunt. Het sub-amendement-Zandt wordt verworpen met 71 tegen 2 stemmen. Het amcndement-Bijleveld betreffende ge wetensbezwaarden wordt verworpen met 61—12 stemmen. Dc heer L o v i n k (C. H.) dient een amen dement in om de kosten voor afzondering van bacillendragers voor rijksrekening te nemen. De Minister bestrijdt het en zegt dat aan- neming het ontwerp in gevaar brengt, «ango* zic-n hij het oirgcwenscht trent dat incidenteel wijziging wordt gebracht in de financieele ver houding tusschen Rijk en gemeenten. Het amendement wordt aangenomen met 54 tegen 12 stemmen. De Minister vraagt schorsing der behor- dcling ten einde na te gaan In hoever het ont werp kan worden gehandhaafd indien om tech nische redenen de bacillendragers uit het ont werp moeten worden gelicht. De vergadering wordt verdaagd tot Donder dag 1 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1