De Princess Room L. J. LUIJCX Zn. „DE EEMLANDER" KIEST VerhuringvanLips safe-loketten Garneering- en Mode-Artikelen De Geheimzinnige Talisman. ABONNEMENTSPRIJS r5 "™ndCD 100\A,mnT PROS DER ADVERTENTIÊN mcl Inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zonder Raam- of Boilenantenne Een ieder N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% FEUILLETON. 25e laerganq No. 236 loort 2.10, per maand/'0.75, Idem franco per pos! I 3.—. per week (met cratis wreker ng legen ongelukken) 0.17& alzondcilijke nummers C.05. AMEHSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ASNHEMSCHE"PO'RTWAL 2 A. POSTBEKENIN» N* 47910. TEL INT. 813. Maandag 4 April 1#- bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensiaanb'e" dingen eD Ucldadigheldi-advc.tentiën voor de helfl der prijs Voor handel cn bedrijl bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het adverieeren tent circulaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Worden de onderhandelingen afgebroken B e r 1 ij n, 3 April. (V. D.) Naar de bladen melden, verwacht men in politieke kringen te Parijs, dat in verband met de onderlinge ge schillen op de voorbereidende ontwapenings conferentie de onderhandelingen zullen wor den afgebroken. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Het financieel vergelijk en de bier- belasting. Zaterdag kwam de rijksdag gereed met de tweede lezing der begrooting en nam definitief het voorloopig financicclc vergelijk aan, krach tens hetwelk het rijk den landen en gemeen ten voortaan 2 6 milliard uit de opbrengst der belastingen moet uitkeeren, in plaats van 2.4 milliard, zoonis tot dusver. De rijksdog heeft de wet inzake de verhoo ging van het aandeel van Beieren, Wurtem» berg en Boden in de opbrengst der bierbelas- ting in tweedo en derde lezing aangenomen De discussie, die hieraan voorafging, was bui tengewoon heftig O.a. herhaalde de Pruisische minister-president Braun zijn protest tegen deze bevoorrechting der Zuid-Duitsche landen DE ARBEIDSCONFLICTEN. De jongste onderhandelingen nopens de loonregeling bij de zeescheepswervcn hebben, volgens een bericht uit Homburg, tot een ze kere overeenstemming tusschcn de vertegen woordigers der beide partijen gevoerd. De door de arbeiders verworpen arbitrale uitspraak zol thans tot 1 October von kracht blijven. Van dien datum af zal, zonder loonsverlaging, een werktijdverkorting beginnen. De werknemers orgonisoties zullen Woensdag a.s. een referen dum houden DE WERKLOOSHEID TE BERLIJN. Te Berlijn is de werkloosheid in de afgeloo- pen week met 8300 personen vermindrd. Se dert het hoogtepunt der werkloosheid is deze te Berlijn met 42.000 man verminderd. On dersteuning genieten thans nog 200.000 man. FRANKRIJK. DE ACTIE VAN DEN COMMUNIST DORIOT IN INDO-CHÏNA. Briond heeft in den ministerraad de nieuwe inlichtingen medegedeeld, die hij ontvangen heeft over de reis van den communistischen afgevaardigde Doriot in Indo-China. Barthou heeft ze in handen der justitie gesteld, die se dert 14 dagen door de regeering op de hoogte gebracht is van de propaganda, door Doriot in Indo-China tegen de Fransche republiek ge voerd. HEVIGE STORM. Scheepsongevallen. P a r ij s, 2 A p r i J. (H. N.) Een hevige storm heeft gisteravond de Fransche kusten geteis terd. In verschillende havenplaatsen als Brest, Douarnenez, Toulon enz. zijn berichten ontvan gen van schepen, die in nood verkceren. Een driemaster uit St. Malo is vergaan. Tol van kleine visschersschepen zijn beschadigd. Drie visschers uit Douarnenez zijn verdronken. ENGELAND. ONDERHANDELINGEN MET DE HEDJAZ. Londen, 2 April. (H. N.) Volgens do Daily Tel. zullen binnenkort onderhandelingen tusschcn de Engelschc regeering cn Ibn Saud, den koning van de Hedjaz, beginnen over een regeling voor de Mckkogangers en de reorga nisatie van den douanedienst te Djeddoh. ITALIË. DE VERHOUDING TOT HONGARIJE. Graaf Bethlen is te Rome aangekomen In een onderhoud met den correspondent der Cor- tiera della Sera zcidc Bethlen verheugd tc zijn, dat hij naar Rome kon gaan om met Mussolini tc spreken, vooral over de kwestie van een uit gang voor Hongarije naar dc Adriatische zee, waarvoor Fiume de aangewezen haven is. POLEN. DE KWESTIE DER POOLSCHE LEENING IN AMERIKA. B e r 1 ij n, 2 April. (H N.) Volgens een bericht uit New York is bij de onderhandelin gen over de Poolsche leening de Poolsche re- geering in overweging gegeven den gouver neur van de Fcderol Reservebank Strong tot controleur voor de Poolsche financiën te be noemen. ROEMENIE. DE TOESTAND VAN DEN KONING. In het bulletin van Zoterdag inzake den toe stand des konings wordt verklaard, dat de Vrijdog ingetreden verbetering aanhoudt. ALBANIË. REVOLUTIE-GERUCHTEN. Londen, 2 April. (H. N.) Uit Athene wordt gemeld, dot, naar de correspondent van een Grieksch blad bericht, in Albanië binnen kort het uitbreken van een revolutie te vci- wochtcn is, welke geleid wordt door Tseno Bcy, een zwager van den president van Albon'.ë. Deze zou de tegenwoordige regccring ten wal willen brengen en Albanië van de Italinanschc voogdij willen bevrijden. Hij moet door tal vin invloedrijke Albaneezen worden gesteund. ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. P a r ij s, 2 April. (H. N.) Naar de corres pondent van de Information te Rome meldt, heeft Italië aan de Engelsche regccring doen weten, dat zij voor het voeien van directe on derhandelingen met Zuid-SIovië noodig acht, dat Zuid-Slavië het verdrag van Nettuno rati ficeert Zoodra het verdrag van Nettuno door ZuW-Slavië is erkend, zal de weg tot onder handelingen openstaan. Italië zal er geen be zwaar tegen maken, dat Zuid-Sloviê met Al banië een verdrag sluit ongeveer gelijk aan het verdrag van Tirana, waarbij echter de in terventie van een derde mogendheid uitgeslo ten moet zijn. De socialistische internationale eischt een Volkenbondsonderzoek. Het bestuur vnn de Tweede Internationale en dot van het I. V. V., die tc Parijs vergaderd •ïebben, gaven als hun oordeel te kennen, dot de. Volkenbond een onderzoek mO't instellen naar het Italiaansch-Zuid-SIavischc conflict, waarvan de ernst niet kan worden betwijfeld JAPAN EEN VOORGENOMEN OPSTAND IN KOREA. Uit het gerechtelijk onderzoek inzake dc ar restatie van meer dan honderd personen in Korea verleden zomer is gebleken, dat er spra ke was van het stichten van een communisti sche vereeniging van een millioen leden, ten einde een opstand tegen het Japansche bewind tc organiseeren. RECLAMES Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer 1.— Met ons nieuwe type R M. 5 staat de Du- crctet weer vei* aan de spits. carandeeren wii U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als laneen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet* toestellen Electr. Techn. Bar. F. H. LOWIANS. Utrechtschestraat 15. Amersfoort ToL <83. voor zijn kopje koffie. voor Amerstoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT LANGESTRAAT 49 In onze afdeelin^ ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. AARDBEVING. P a r ij s, 2 April. (H. N.) Volgens een be richt uit Tokio is gistermorgen in geheel wes telijk Japan weer een hevige aardbeving waar genomen. Ei wordt echter niet gemeld, dat mcnschen daarbij zijn omgekomen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Bedreigingen der mogendheden. Blijkens een telegram uit Peking zullen, in dien de Zuidelijken de eischen der mogend heden mochten afwijzen, deze laatsten waar schijnlijk de Zuidkust cn de Jnngtse blok- keeren. Nieuwe Britsche troepenzendingen. De Britsche regccring heeft besloten een gevecr 3000 man tellende infanteriebrigade te 7.enden ter versterking van dc troepen te Sjanghai. Dit besluit is volgens een bericht uit Londen zelfs een verrassing voor degenen, die den loop der gebeurtenissen van nabij volgen. Vernomen wordt, dat de militaire adviseurs der regccring er op gewezen hebben, dut het noodzakelijk is, om, wanneer cischcn worden gesteld tot scha devergoeding voor dc wondaden tc Nanking, een voldoend sterke troepenmacht ter plaatse is om aan dc bedreigingen door een mogelijke actie krocht bij tc zetten. Amerika deelt Tsjcn's zienswijze inzake dc incidenten in Sjanghai niet. In antwoord op de verklaring von den Kon- tonnceschcn minister van buitcnlondsche za ken, Tsjen, dat de jongste aanvallen op bui tenlanders te Nanking toegeschreven moesten worden aan reactionairen cn niet aan nationa listische troepen, herhaalt dc Amcrikoansche consul Davis met nadruk in een rapport aan het departement van buitcnlondsche zaken, dot dc nationalistische soldaten weloverwogen cn met het doel om te dooden gevuurd hebben op de Britsche, Japansche cn Amcrikoansche consuls, ofschoon zij wisten wie zij voor had den. Alle drie consulaten werden opzettelijk geplunderd. Hoewel de nationalistische officie ren dit wisten, werden geen afdoende maatre gelen genomen om bescherming tc verlccnen, totdat het spervuur der oorlogsschepen begon, waarvan de strekking was de vreemdelingen te redden, die de vlucht hadden genomen nonr dc gebouw van de Standard Oil Company. Davis voegt cr aan toe, dat uit alle beschik bare bewijzen volgt, dat dc daden van geweld tevoren beraamd waren cn onmogelijk kunnen worden toegeschreven aan het optreden vnn een kleine troep soldaten, die uit den band sprongen. Verdere bijzonderheden over de Nonkingschc gebeurtenissen. Uit nadere mcdcdeelingen is af tc leiden, dni de plunderingen en moordpartijen tc Nanking het werk waren van nationalistische soldaten in uniform, welke afkomstig waren uit Hocnnn. Vrijwel alle huizen der buitenlanders werden geplunderd, terwijl er acht tot den grond wer den afgebrand. Llit geloofwaardige Chinccsche bron verluidt, dat door het vuur van de Esme ralda cn de Ameriknansche destroyers maar 3 Chinccsche burgers werden gedood en de scha de, aan huizen der Chineezen aangericht, is sV-chts gering, terwijl geen enkele in brand ge makte Neville Chamberlain over de En gelschc cischcn in verband met dc buitensporigheden te Nanking. De Britsche minister ven volksgezondheid, Neville Chamberlain, heeft in een te Darling ton gehouden rede gezegd: „No de ontoeloatbaro handelingen, die te Nanking gepleegd zijn, is het allerminste wat wij kunnen doen, te vragen, dat de schuldigen gestraft zullen worden, verontschuldigingen zullen worden aangeboden cn voor zoover mogelijk herstel zal worden aangeboden voor de schade, die is aangericht. Wij wenschen onze eischen in volkomen overeenstemming er» samenwerking met dc andere mogendheden in ♦c dienen, wier onderdanen evenzeer hebben geleden. Ik reken erop, dat de Konton-regeering, dio we rekenen tot de beschaafde volkeren, zal doen wat elke beschaafde natie zou doen cn maotregdlcn zal nemen, om te ontdekken wie dc schuldigen zijn en dot zij zal voldoen oan de eischen, die wij haar zullen stellen. Er mogen evenwel geen ontwijkende verklaringen worden ofgelegd, noch mag de verantwoorde lijkheid worden geloochend, die, naar uit ver klaringen van Engelschen en anderen, rust op de schouders van het Kantonlcger; het moet moor eens goed worden begrepen, dat noch in China, noch elders Britsche onderdanen onbe straft kunnen worden vermoord, beroofd en be- lecdigd." Tercchtstelb'ng van plunderaars. Uit Nanking wordt bericht, dat nog toe geen soldaten zijn gestraft voor de aldaar bedreven wandaden. Wel zijn een aantal burgers, die geplunderd hadden, ter dood gebracht. Het is thans rustig in de stad. Scnsotionccle geruchten. Evacuatie-maatregelen. Londen, 2 April. (H. N. Draadloos). Er loopen fantas''schc berichten uit Chinccsche cn andcro bron, volgens welko er duizenden Clu- ncczcn gedood of gewond zijn door het gia- naatvuur van dc Engelschc cn Amcrikaonscho schepen te Nanking Alle betrouwboro inlich- lingcn wijzen cr echter op, dot de gronalen weinig schado hebben aangericht cn dat zij uitsluitend gediend hebben om een moord op grootc schaol van de buitenlanders tc verhin deren. Het nieuws van de Jangtserivier is, dat dc buitenlanders, die nog te Tsjangsja waren, tc Hankau zijn aangekomen. Tc Wocsoe zijn de Spoonsche bisschop cn 21 priesters thans aan boord vnn esn Engelschen kruiser, onn boord waorvan de buitcnlondsche kolonie tij dens de betoogingen van gisteren hoor toe vlucht heeft gezocht. Tc Kiockiang, waar de Amerikaanschc cn Japonschc kolonie zich voor de ontruiming gereed maken, heeft do ernstige gemeenschappelijke waarschuwing von do En gelschc, Amcrikoansche cn Jnponschc vloot- commondontcn non dc plaatselijke Chinccsche overheid een heilzame uitwerking gehad. Blijft Tsjang-Kai-Sjck opperbevel hebber Tsjang-Kai-Sjek heeft een conferentie ge-> houden met den premier der Konton-regeering rn voorzitter van de Kocomintong, Wang Tsjing-wci. Daarna heeft hij gelijkluidende te legrammen gezonden oan dc besturen der pro vincies, r' zich in de macht der nationalisten bevinden, waarin hij vcrklaort, dat hij zich in den vervolgo zal beperken tot het leiden van den veldtocht tegen het Noorden, terwijl hij dc regeeringszaken overloot aon Wang Tsjing wei. Dit wordt uitgelegd als een wanhopige poging van Tsjang-Koi-Sjck om zijn verzwakte positie in de partij tc versterkendoor zich van den steun van Wang Tsjing-wci tc verzekeren. Fronsch-Britsche samenwerking tc Sjonghoi. Generool Duncan, de Britsche bevelhebber tc Sjanghai, cn de Fransche admiraal Bozire, hebben gezamenlijk een communiué het licht doen zien, waarin zij te kennen geven, dat cr algehccle overeenstemming hccrscht ten oan- zicn der bescherming von de internationale vestiging en dc Fransche concessie. Mobilisatie der buitenlanders te Sjomien. De buitenlandsche vrijwilligers uit Kanton zijn tc Sjamien gemobiliseerd. De motrozen versterken de verdedigingsmacht. Een Japan sche kanonneerboot ligt buiten Fongtsjoen. Relletjes in dc Jopansche conces sie te Honkau. Een draadloos telegram van do Jnrontché marine meldt blijkens oen telegram uit Sjang hai, dat na een twist tusschcn een Jopansch matroos cn een arbeider in de Japonschc cop- cessie, te Hankou ccn menigte Chineezen do Japonschc concessie binnenviel, die de winkels begon te plunderen en de Japonschc inwoners von de concessie op straat aanrandde. In aller ijl werd een detachement Japansche soldaten van dc oorlogsschepen aan lond gezet, die uit machinegeweren het vuur openden op de me nigte cn deze zoodoende utiecn wisten te jagen. Japanners, die ten getale von 2000 buiten do concessie wonen, hebben zich oon boord van dc oorlogsschepen begeven, terwijl onderen een toevlucht heben gezocht in de buitenland sche concessies, onder bescherming van Chi nccsche soldaten. Japonschc matrozen bewaken thans de con cessie. Vier Jopansche oorlogsschepen zijn noor Hankou gezonden ter versterking van het door reeds gestationeerde eskader. Kerken cn missicgebouwen ge plunderd. Bestrijding van den rooden invloed. Uit Kwcilinfoe wordt gemeld, dot ten gevolge van de geruchten, dat dc mogendheden Chfna den oorlog zouden verklaard hebben, olie ker ken en missie-gebouwen geplunderd en ver- Vriend in den besten zin van het woord kan men niet met velen zijn. naar het Engelsch van E. F. BENSON. 48 Harry kwam naar buiten, juist toen zijn oom vlug in de dogcart klom. Geoffrey was in dc gang blijven staan en keek de courant in. „Oom Francis," zeide hij, „als zij u beter aanstaan, dan moest u moor de duurdere ka mers in de De Vere Gardens nemen. Let cr maar niet op, dat ze wat duurder zijndie kosten neem ik wel op mij." „Je bent al te goed, mijn beste Horry," zei- de deze, zich naar beneden buigend en zijn hand vattend, „maar, neen, mijn jongen, ik zou het niet willen aannemen. Ik zal het meer dan gezellig hebben in die kamers in Wigmore street. Maor dank je, dank je toch wel. Is olies er in Rijd dan maar op, Jim," zeide hij on verwachts. Harry ging naar binnen en liep door de hall naar de eetkomer. Maar nadat mr. Francis, niet meer dan een paar honderd meter gereden had, liet hij het rijtuig stilhouden en er uit gaande, liep hij weer terug naar huis Halfweg daarheen, bleef hij staan, en stond een oogen» blik in gedachten verzonkentoen met het voorkomen van iemand, die een besluit geno men had, liep hij weer vlugger door. Op den drempel bleef hij weer staan, op zijn lip bij tend en met een gefronst voorhoofd Geoffrey was juist kloer met zijn courant, en langs de vestibule gaande, om naar de eet kamer naar Harry toe te gaan, zaïg hij hem zoo door de glazen deur staan en hij ging kijken waarom hij was teruggekomen. En het gelaat, dat hij aanschouwde, was het gelaat van den ouden Francis, een slecht, boosaardig masker, juist zooals Harry het gezien had, toen de zon zoo fel op het schilderij scheet». Mnar het volgend oogenblik was het veranderd cn weer gewoon. „Ik docht, dat u al vertrokken was," zeide Geoffrey, „hebt u iets vergeten „Ja, mijn fluit," zeide mr. Francis, hem niet aanziende, terwijl hij haar van de piano nam waarop hij weer raar buiten ging en vlug de lnnn opliep, waar de dogcert op hem wachtte „Daar kwam hij niet voor," dacht Geoffrey bij zich zelf. HOOFDSTUK XVI. Vuur. Harry was dien morgen in een van zijn bui tensporige opgewonden buien en de twee lach ten om de minste kleinigheid als een paai echte schooljongens. Het flauwste verhaaltje, de meest gewone opmerking was ai genoeg om den een of den onder, of beiden in een lachbui te doen uitborsten Geoffrey vond een reden voor zijn vroolijkheid in het vertrek van mr Francis. Gisteren, den geheelen dag, nadat hij hem naar den ijskelder had zien trippelen, toen Harry aon het gevaar ontsnapt was, had hij een rilling gevoeld als hij in zijn nabijheid was, of zelfs alleen moor bij de gedachte aan hem. Hij had dien nacht niet goed geslopen, en was na even ingedommeld te zijn, gedurig opgeschrikt door nachtmerries, waarin hij nu eens mr. Francis, dan weer den ouden Francis von het portret zag, die Horry lokten naar den een of anderen duisteren, doch zekeren onder gang Nu eens dwong mr. Francis Harry als de een of andere duivelsche rattenvanger van Hamelin spelend op zijn fluit, hem te volgen cn bracht hem al dichter en dichter naar een bank van sombere wolken, waaruit van tijd tot tijd een kronkelende bliksemstraal schoot; dnn weer nam hij hem vriendschappelijk bij zijn arm en wandelde al pratend en lachend mei hem naar een huisje, dat op een hoogte stond. Dat huisje zag hij in zijn droom telkens ver enderen hij wildo zijn vriend waarschuwen, maar kon geen woord uitbrengennu eens stond het heel alleen, dan weer stond het in een rij van huizen, alle eender, zich von links naar rechts, van horizon tot horizon uitstrek» kend maar of het alleen stond of te midden van honderden gelijkvormige huizen, hij wist, dat daar in dat ééne huisje 't een of andet voag, maar vreeselijk gevaar schuilde. Nu eens waren het de balken of de steenen zelf, die dreigden te vallen, zoodra de deur geopend werd, dan weer, dat wist hij, zouden uit alle ramen vlammen schieten, zoodra Harry er bin nentrad dan weer zag hij, dat het eigenlijk geen huis was, maor een zwart gat, oneindig di*p, waaruit een ijskoude lucht opsteeg. Maai in welke gedaante Harry's begeleider ook ver scheen en welken vorm 't huis ook had, altijd, wonneer zij er dichtbij waren, gaf mr. Francis met een dierlijken kreet van voldanen haat, Harry een duw en dan schrikte Geoffrey weet uit rijn droom op, liggend in een bad van zweet. Dan was er nog iets angstwekkendst de man, die met Harry liep was telkens eer» onderhij zou de wandeling bijvoorbeeld be ginnen met mr. Francis, maar dan waren zij nog geen steenworp van het huis af, of het was mr. Francis niet meer, moor de oude ba ron van het Holbein schilderij. Soms keek Evie met een verschrikt angstig gezicht uit een van de bovenramen en in zijn droom zog hij hoor met de hand zwaaien en hoorde hij haof schreeuwen om Harry te woorschuwen maai dc twee konden haar woarschijnlijk niet zien of niet hooren en naderden al meer cn meer de plek des onheils. De verkwikkende morgenzon, het koude bod en boven alles het vertrek van mr. Francis her stelden Geoffrey in zijn normaal evenwicht, en eenmaal in balans gebracht, sloeg dc wijzer naar rechts over, in de zelfde mate als hij gedurende die zenuwachtige schrikken van den nacht naar links had gewezen en hij at met een ijver en een buitengewonen eetlust en liet zich olies even goed smoken. Zelfs aan het eind van dit vroolijkc moal, waarop hij al ge lachen had, tot hij niet meer kon, overviel hem opeens weer een lachbui en Harry bleef met zijn theekopje in de hand zitten, om te hooren wat er nu weer was. „O, het is niets," zeide Geoffrey, „cn toen het gebeurde kwam het mij ook eigenlijk heel niet belachelijk voor. Mnar toen ik door de hall liep, stond je oom opeens weer voor de daur. ofschoon ik de dogcart had hooren wegrijden. Hij kwnm terug om iets te helen, dat hij ver geten had. Raad eens wat dat wasik geef het je alleen maar te raden." Ho:iv's hand begon te beven en zijn mond hoeken begonnen weer te trillen „Zijn flfluit," zeide hij met trillende stem. „Juistl" schreeuwde Geoffrey, „en ik ben be nieuwd o, ik krijg zoo'n pijn van het lachen ik ben benieuwd of hij vanavond donsp %s- jes rond Cavendish Square zal gaan uitvoe ren, al spelende op zijn fluit!" Harry was net één oogenblik te vroeg be gonnen zijn thee te drinken. Zij rookten een cigorct in de hall; Geoffrey was een en ol hoast om te beginnen, terwijl er in Harry daarentegen, geheel tegen zijn ge woonte, moor geen vooruitgang was Hun ge sprek was overgegaon in een meer ernstig ge sprek over de jocht en Harry zeide, dat hij de voorkeur gaf aan een ouderwetsch geweer met hanen boven het meer nieuwe zender hanen „Ik weet zelf niet waarom ik dat verkies," zeide Hij, „maor het is nu eenmaal zoo. Als ik over ccn sloot spring, don z*t ik mijn gew »er zonder cr bij te denken in dc rust, maar ik voel mij niet heelemoal Thuis met dat kleine schijfje, dot het geweer op „safe" zet. Slel het geval eens dat het „safe" niet werkte? M ior kom, loten wij don moor gaon Geoff als je toch zoon hoost hebt De mannen wachten ons bij het hek; laten wij maar gauw onze ge weren halen en dan gaan." Zij liepen de steenen gang door, die naar de jochtkamer leidde, welke uitzag op de pol- menhaag. Er logen twee geweren op tofe! en Geoffrey nam, na even noar het andere geke ken te hebben, zijn eigen op. „Je bent toch ook wel consequent," zeide hij tot Harry, „je beweert daarnet tegen mij dot ja liever schiet met een geweer met honen en ru schiet je toch met een geweer zonder hanen." Horry nam het geweer op en bekeek h»t. „Dit is het mijne niet," zeide hij, „het is van oom Francis. O, daar staat het mijne P (Wordt vervolgd J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1