L. J. LUIJCX Zn. MuaawiBc.'^^s: „DE EEMLANDER" PRIISIfó ADVERTENTIE» met Inbegrip van *(i BUITENLAND. Schoonmaaktijd is Verftijd. Garneering- en Mode-Artikelen FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. EERSTE BLAD. 25e laargang No. 237 Idem franco per poal f 1—per week (met gratis ▼triekering tegen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER! i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP0URTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. SIS. Dinsdag 5 April 1927 bewijsnummer, elke regel meer I 0.25. dienstaanble* dingen en Mcldadigheid*-adve»tentiën voor de hellt der prijs. Voor bandcl en bedrijl bestaan teer Toordecligc bepalingen voor het adverleeren. Ecnt circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET PROCES WEGENS BELEEDIGING VAN STRESEMANN. B e r 1 ij n, 4 April. (H. N.) Naar de B. 2. meldt is één der journalisten, die voor een Berlijnsch blad verslag geeft van het proces wegens beleediging van minister Stresemann, Zaterdag bij een uitstapje in de buurt van Plauen door Völkischen overvallen en mishan deld, daar zij hem voor den advocaat van dr Stresemann aanzagen. Ook in de gerechts zaal vallen telkens scherpe woorden tusschen de vertegenwoordigers van beide partijen, zoo dat de voorzitter van de rechtbank reeds en kele keeren tussohen beide is moeten komen. POOLSCHE HARTSTOCHTEN. Onlusten tc Görlitz. G r 1 i t z, 4 April. (V. D.) Na afloop van een door de Stahlhelmorganisotie gehouden fakkeloptocht ontstond een botsing met op conflicten beluste elementen, waaronder zich ook „Rote Frontkömpfer", met hun insignes getooid, bevonden. De politie, die meermolen van den gummistok gebruik moest maken, werd met steencn bekogeld, een agent van zijn paard gesleurd en een lid der Stohlhelm-orga* risotie door messteken ernstig aan het hoofd gewond. Aan hot handgemeen tusschen de communisten kon slechts door krachtdadig optreden der politie een eind worden gemaakt. De politie heeft geconstateerd, dot alle uit- spatiingen van den laatsten tijd het gevolg zijn van ongemotiveerde conflicten tusschen leden van Stohlhelm en radicale elementen. MIJNONGEVAL. Vijf personen verdronken. Gelsenkirchen, 4 April. (H. N.) Uit Wattenscheid wordt gemeld, dat in den ofge- loopen nacht op de mijn Engelsburg 5 man met een liftkooi, die in gebruik zou worden ge nomen, terecht zijn gekomen in een waterpoel in een mijnschacht, die nog uitgepompt moest •worden. Ale vijf zijn verdronken. FRANKRIJK. DE MIJNWERKERSEISCHEN. P a r ij s, 4 April. (H. N.) De mijnwerkers van het departement du Nord en van het Pos de Colais hebben op een buitengewoon con gres te Lens het vergelijk goedgekeurd, vol gens hetwelk het dagloon der mijnwerkers met Ar. 2.60 zal worden verlaagd. De mijnwerker, van het departement Loire willen echter slechts genoegen nemen met een verlaging van het loon met fr. 2.20. Vandaag hebben er in het departement voor openbare werken onderhan delingen plaats gevonden om tot een vergelijk te geraken. ITALIË. GRAAF BETHLEN TE ROME. Rome, 4 April. (V. D.) De Hongoorsche minister-president graaf Bethlen is hier heden, vergezeld van zijn echtgcnoote, den secre taris-generoal van het Hongaarschc departe ment van buitenlondsche zaken en den vice- president von den Rood van State, gearriveerd. Er waren tal van autoriteiten te zijner verwel koming aanwezig. In den loop van den mid dag bracht Bethlen een bezoek aan ivlussoluü in het paleis an Chigi. ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Dc Engelsche gezant te Bel- grado doet stappen. Naar verluidt, bezocht de Engelsche gezant Zaterdag j.l. den Zuid-Slavischen minister president en den minister van buitenlandsche zaken, waarbij de kwestie van rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Belgrado en Ro me breedvoerig werd besproken. ROEMENIE. DEN TOESTAND VAN DEN KONING. Het bulletin inzake den toestand van den koning luidde gisteravond Dc koning heeft een onrustigen nacht door gemaakt, daar de hoest een verergering van de ziekte-verschijnselen tegenvolge gehad heeft. De temperatuur was hedenavond 39, polsslag 110, ademhaling 24. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Japons gematigde houding, Volgens een bericht uit Tokio ziet Japan in, dat in verband met den afstand tusschen Groot Britannië en China het Britsche besluit, om aanvullende troepen te zenden, notuurliik is. Japan is nochtans van gevoelen, dat het zen den van Japonsche troepen de Kantonneezcn de kooplieden cn het publiek tegen de vrcem delingen, met name tegen Japon, zou opzetvn en dus den toestond zou verergeren. In ver bond met dc nabijheid van China kan Jopat zich veroorloven tot een later oogenblik te wachten, in de hoop, dat een crisis wordt ver meden. Het kan een risico op zich nemen, dm Engeland en andere mogendheden niet in staat zijn op zich te nemen. Hoewel zulks niet offcieel wordt toegegeven, schijnt het, dat be paalde Japonsche pogingen, om maatregelen van geweld te voorkomen, nauw verbonden zijn met dc vrees voor reactie van de zijde der sovjets, waarmede Japan niet in onmin wenscht te geraken. De inval in dc Japonsche con cessie te Honknu. Een Japansch draadloos telegram uit Hen- kou houdt in, dat de tijdens het incident in de Japonsche concessie Zondag door het gepeu pel weggevoerde Japansche burgers en matrozen nog altijd vermist worden. Men neemt aan, dat één van laatstgenoemden ver moord is en in de rivier geworpen. Verschei dene Japansche huizen in de Japansche con cessie werden vernield, terwijl de huizen van de Japanners, die in een voorstad van Hon knu wonen, door Chincesche posters omsingeld werden. Ontruiming van Hankou door dc Japanners. Londen, 4 April. (H.N.). Volgens een bericht uit Sjanghai hebben de Jopanners Hon- kau ontruimd in verbond met den inval in de Japonsche concessie, welke gisteren heeft ploatsgehad. Hoewel de Chineezcn ten slotte door het vuur uit de machinegeweren verdre ven werden, is opnieuw de waardeloosheid gebleken der belofteh van de nationalisten, dot de buitenlanders beschermd zouden wor den. Do gebeurtenissen, welke dc ontruiming noodzakelijk maakten, waren geheel gelijk aan die, welke tot de inbezitneming van de Engel sche concessie hebben geleid. Eerst werd ei propaganda gevoerd tegen de Japonsche poli tie en een toestand van onrust geschapen en vervolgens begon het Chinesche gepeupel een brutale en beleedigende houding aan te nemen Ten slotte trachtte het gepeupel zich met ge weld van de Japansche concessie meester to maken, welke poging echter terstond gestaakt werd, toen men op gewapende mocht stuitte (Nader wordt uit Peking gemeld, dot Zondag !e Hankau oor de Jopanners, die van ma chine-geweren gebruik moesten maken, 10 Chineezen werden gedood. In den ochtend werd de Japansche concessie belegerd door een menigte Chineezen. Afle Japanners, op de employés van twee zaken na, zouden waar schijnlijk gisteren geëvacueerd worden. De Amerikaansche admiraal Hough seint, dat dc toestand in de vallei van de Jangtse bui tengewoon ernstig is). Ook Amerika neemt een gematigd standpunt in. Londen, 4 A p r i i. (H.N.) Staatssecretaris Kellogg heeft thans, naar uit Washington wordt gemeld, de nota gereed gemaakt, welke in verband met de gebeurtenissen te Nanking aan dc Kantonregecring zal worden overhandigd. President Coolidge heeft den inhoud daarvan •■eeds goedgekeurd. De in de nota gestelde eischen zi.in, naar verzekerd wordt, zeer ge matigd. Als gij verft, doe liet dan mei goed materiaal, Vakkundige voorlichting gratis, Standhoudende Glansverf, Los en verpakt A. van de Weg Langestraat 23. Afd, verfwaren Scherblerslaat 3i LANGESTRAAT 49 In onze afdeellng ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. Dc Britsche politiek tegenover China. Londen, 4 April. (H.N.) De Daily Tel dringt er op aan, dat Engeland in China tot krachtige maatregelen tegenover de Kanton- rogecring zal- overgaan, ook al zou het alleen moeten optreden. Voorts beklaagt het blad zich over de houding van Frankrijk. De hou ding van sommige ambtenaren in de Fron- sche concessie tc Sjanghai en de hevige aan vallen in de Fransche radicale bladen op de Chinapolitiek van Engeland hebben te Londen een pijnlijken indruk gemaakt. Dc verdediging der Fronsche concessie te Sjanghai. Londen, 4 April. (H. N. Draadloos.) Sh Laming Worthington Evans, do minister von oorlog, heeft op een vraag betreffende de ver dediging van de Fronsche concessie tc Sjang hai meegedeeld, dat Engelsche soldaten zich met deze verdediging niet hebben belast. Ech ter is in antwoord op een vraag von der» Franschen bevelhebber of hij, indien dc nood zakelijkheid zich voordeed, op Engelsche hulp kon rekenen, door generaal Duncan meege deeld, dat de Engclschen met dc Franschen konden samenwerken, indien dc Fronsche linio in gevaar mocht verkecren. De op de Pomiat Lenina in beslag genomen documenten. Volgens den Pokingschen correspondent var de Manchester Guardian heeft Tsjang Tso Lin in een interview meegedeeld, dat de aan boord van het sovjetstoomschip Pamiat Lenina in be slag genomen stukken tc Peking zijn aangeko men. De meeste dezer documenten werden door het Russische gezantschap te Peking tot Borodin gericht. Dc inhoud ervan schijnt niet gewichtig te zijn, maar zij bevestigen de be wering, dat Borodin de niet-officieele roadge^ ver der Kantonneezcn is en leveren het bewijs, dat hij een agent van de sovjetregeering is. Een succes von Tsjang Tso Lin? Londen, 4 April. (H. N.) Uit Peking wordt gemeld, dat volgens een officieel bericht uit het hoofdkwartier van Tsjang Tso Lin diens 'roepen Jentsjeng aan den Peking-Haukou- xpoorweg ten Zuiden van Tsjengtsjau hebben veroverd. Naar vernomen wordt, is de opper bevelhebber der Noordelijke troepen voorloo- pig nier van pion verder op te rukken in ver band met het gevaar, dat anders voor zijn heide flanken zou ontstaan. Hij wil de gebeur tenissen op de grens van Zuidelijk Sjantoeng afwachten, waar de nationalistische troepen thans in Noordelijke richting tegen Tsjang Isjoeng Tsjang optrekken. Indien het bericht omtrent de inneming van Jentsjeng waar is, beteekent dit, dat de strijdkrachten van Tsjang Iso Lin thans op een afstond van nog geen 200 mijl van Hankau staan cn op een afstand van 100 mijl van de voorhoede der nationalis ten. Zooals men zich zal herinneren, werd de opmarsch der troepen van Tsjang Tso Lin door de provincie Honan vertraagd door den tegen stond van verschillende generaals, die voor gaven bondgenooten van Woe Pei Foe te zijn. VEREENIGDE STATEN. HET LAND DER MILLION AIRS. Londen, 4 April. (H. N.) Blijkens een officieele opgaaf van do administratie der be lastingen waren er in Amerika in 1925 207 belastingbetalers met een joorlijksch inkomen van meer don I millioen, waarvan 4 met een joorlijksch inkomen van meer dan 5 mil lioen. Amerika telt thans ongeveer 30.000 mil- lionnoirs, een aantal, dat zelfs tijdens den oor log niet werd bereikt. VERSPREIDE BERICHTEN. RUSSISCH POOLONDERZOEK. Een Zeppelin beschikbaar gesteld. Uit Petersburg wordt gemeld, dot daar tei stede een afdceling van het internationaal ge nootschap voor poolonderzock per luchtschip is opgericht, welke zal samenwerken met hei genootschap aan de Universiteit Petersburg tot exploratie von het hooge Noorden. Toebe reidselen voor een eerste poolvlucht zijn reeds in vollen gong. Deze eerste expeditie zal, zoo- els onlangs reeds verluidde, plaats hebben met een zeppelin, die door dr. Eckcner gedurende een maand ter beschikking van het genoot schap is gesteld. Voor verdere expedities ech ter zal het genootschap een eigen luchtschip loten bouwen. LOCOMOTIEF ONTSPOORD. Een gewonde. Hedenmorgen te ongeveer 5 uur is nabij den Abtwoudschenweg te Delft de locomotief von een goederentrein, die naar Schiedam reed, door verkeerden wisselstond ontspoord. Dc trein reed namelijk op een dood spoor, hetwelk in een stootblok eindigt. De locomotief nam dit blok een eind mee en kwam tenslotte Op den Abtwoudschenweg te staan, zoodot het verkeer over dezen weg tot vanmorgen half tien gestremd was. Het treinverkeer ondervond geen vertraging. Een leerling-machinist, die op de machine stond, kwam door den schok tc vallen en brok een arm. Per politic-auto is hij naar het gasthuis vervoerd cn daar ter verple ging opgenomen. DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Door den trein oangereden. Zoterdog gebeurde te Ude>n aan wachtpost 20 een ongeluk, dat nog betrekkelijk goed is afgeloopcn. Toen de zoon van den landbouwer H. van den Broek ongeveer half twee met poard cn kar, den onbewaokten overweg pas seerde, werd de kar door den van Udcn ko menden personentrein gegrepen en totaal ver nield. Voerman en paard werden een tiental meters tc-r zijde van de spoorlijn geslingerd, doch bekwamen wonder boven wonder geen noemenswaardig letsel. (Msb.) VERKEERSONGEVALLEN Door een motorfiets overreden. Zaterdag is nabij Beverwijk een 38-jarig(* juffrouw door een motorfiets aangereden. In ernstigen toestond werd zij naar de Moriastich- ting te Haarlem overgebracht, waar zij latei is overleden. Auto ernstig beschadigd. Gisternacht is op den Rijksstraatweg tus schen Haarlem en 'Amsterdam een luxe auto, afkomstig uit Amsterdam en waarin zes per sonen gezeten waren, tegen een v-rachtauto ge botst. Door den grooten schok sloeg de auto nog tegen een tweede, daar staande, vracht auto oen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, doch de auto werd ernstig bescha digd. KORTE BERICHTEN. Een Hollondschc matroos te Genua gearresteerd. Men seint ons uit Genua Een Hollondsch matroos, die pch alhlre In beschonken toestand op de straat bevond, mo lesteerde eerst ccn jong meisje; daarna kwam hij met een jonge man in conflict. Hij werd door twee detectives gearresteerd en aan don Ncderlondschen consul-gcncronl overgeleverd. Later is hij aan boord van de „Prinses Juliana" gebracht. Luchtvaart. ERNSTIG VLIEGONGEVAL. Uit Toulon wordt d.d. 4 April gemeld f Twee vliegtuigen kwamen in volle vlucht met clkoor in botsing. Vier personen werden ge** dood VLIEGTUIG OVER DON KOP GESLAGEN. Dc inzittenden ongedeerd. Het legervliegtuig C IV 563 op weg von Roermond nonr Socstcrbcrg kreeg gistermid dag op COO M. hoogte nabij Rhcnen een de- fec^ aan den motor. De bestuurder, de To luitenant Sissingh, trachtte een noodlanding te maken, doch het toestel sloeg toen het op den grond kwom over den kop en werd zwoor beschadigd. De bestuurder noch ccn burger, die als passagier de reis meemaakte, weiden gewond. Radionieuws. DE GROOTSTE AFSTAND TER WERELD OVERBRUGD. Van Eindhoven noor Nieuw-Zccland. Volgens telegrafische berichten uit Sydney zijn de kortegolf-tclefonie uitzendingen van het Philips laboratorium te Eindhoven in Aus- straliö on Nieuw Zeeland met gTOote geluid sterkte en zonder ccnigo vervorming ontvan gen. De Philips korte golfzender heeft zoo doende met succes de grootste ofstand onoar- do telefonisch overbrugd. School- en Kerknieuws, i NED. ISR. GEMEENTE. Oppcrrobijn A. B. N. Davids. De heer A. B. N. Davids, benoemd tot op pcrrobijn van het synagogale ressort Gronin gen, heeft die benoeming aangenomen. Kunst en Wetenschap. HET RESIDENTIE-ORKEST. Gelden uit tic Haogsche bur gerij oangeboden. Vrienden van het Residcntic-Orkcst uit de burgerij von Den Haag hebben golden bijeen gebracht voor het orkest, dot de gehoopte toe lage op het salaris niet heeft ontvangen ten gevolg© van een besluit van den gemeente raad van verleden jaar. Zij deden dat, om daarmede tegelijkertijd dr. Peter van Anrooy bij gelegenheid van zijn 10-jarig dirigentschap van het Residentie-Orkest hun woordecring to toonen. Zaterdagochtend hebben een paar leden van het comité, dat voor deze zaak hod gezorgd, bij monde van één hunner het orkest tijdens de repetitie van deze welgeslaagde oétie te zijnen bate in kennis gesteld. Gemeld wordt nog, dat dr. Van Anrooy per soonlijk van geen hulde wilde weten en ver zocht had deze op do leden van het orchest over te brengen. Een aangenaam uiterlijk opent de deuren, maar een goed innerlijk opent dc harten. naar het Qngelsch van E. F. BENSON. 49 In 2en groven gewerenstandaard in een hoek van de kamer die meer op een standaard voor stokken geleek, stond bijna rechtop een andei geweer met honen. Harry pakte het ergens bij den loop beet en het kwom Geoffrey voor als- of hij een rukje gaf, net alsof het ergens aan haakte. Op dat zelfde oogenblik volgde er een hevige ontploffing, een groote barst was er in het houten paneel van den muur en er was een gat in de zoldering. Het had geen drie duim gescheeld of Harry had de geheele lading in zich gekregen; maar hij stond daar, met het rookende geweer in de hand, cn blijk baar niet geschrokken. Daarop keerde hij zich naar Geoffrey. „De Talisman is weer aan den gong, zeidc hij, „gisteren de vorst dat was de ijskelder en dit lijkt al heel veel op vuur." Verschillende ruiten van het raam weren ge sprongen door den schok en Harry hield het geweer met den loop naar buiten „Nu den tweeden loop," zeide hij, en de tik van den neervallenden baan was het eenige antwoord. Hij maakte het sluitstuk open en haalde er de rookende huls uit. „Maar één patroon," zeide hij; en toen in de loopen kijkend, „en de linkerloop is schoon. Het lijkt wel alsof het geweer eerst is schoongemaakt en dat er daarna een patroon in gestoken is. Het is een vreemd geval; maar laten wij nu maar gaan jagen, Geoff." Geoff echter hield zich aan de tafel vast en beefde heug. „Je bent toch niet getroffen?" vroeg hij. „Neen, dan zou ik niet op jacht kunnen gaan Kom, oude jongen, houd je toch goed; er is niets gebeurd Ik zal het geval onderzoeken. Spreek er maar met niemand over, Geoff. Ik ga het grondig onderzoeken, als een echte de tective" „Maar maar ben je dan heelemoal niet geschrokken vroeg Geoffrey zwakjes. „Neen, wonderlijk genoeg, maar ik ben niet geschrokken Het is de Talisman, ik geloof ze ker, dat het de Talisman is; en de arme oude duivel, die hem dien vloek gegeven heeft, voert de dingen al heel onhandig uit. Ik schaam mij over hem." „Vernietig toch dat ellendige ding F riep GeSffrey uit „Vei brand het, trap het kapot, smijt het weg I" „Ik denk er niet aan. O, het is heel goed koop, het is bespottelijk goedkoop Een jat in het plafond en een stuiver voor de patroon cn November voor de deur I" „Maar wil je dan hiermee zeggen, dat je er echt in gelooft?" vroeg Geoffrey „Ja, ik geloof er in." „Maar, goede hemel, kerel; iemand moet die patroon daar toch in gedaan hebben I Iemand heeft je toch gezegd, dat het tuinhuis links was opeens hield hij op. „Ja, dat heeft om Francis mij gezegd," zeide Harry, „maar wie heeft hem doen vergeten, welk van dc twee huizen het tuinhuis was Wel, natuurlijk de Talisman, de gezegende la- lisman, de gezegende Talisman riep hij bij na juichend uit. Op dit gezegde verdrongen zich al de nacht merries van dc laatste twaalf uren en fladder den om Geoffry's hoofd. „En wie deed dan die patroon in dat ge weer riep hij uit, niet denkend hoe direct hij iemand daardoor beschuldigde. Harry's gelaat werd opeens ernstig; dc glimlach was verdwenen. Een flikkering van toorn en van innige verwondering spraken er uit zijn blik en zijn bovenlip krulde zich toor nig. Maar, toen hij zag, dot Geoffrey zich nog aan de tafel vasthield, bleek en verschrikt, her stelde hij zich. „Kom, oude jongen," zeide hij, „trek het je toch niet zoo aan. Maar toch, Geoff, je moet zulke dingen niet zeggen, al is het maar gek scherend Neem een whisky-sodo, voordot je uitgaatje staat te beven. Doe net als ik, ge loof in den Talisman, dun neem je alles veel kalmer op. Ja, ik meën het; nu eindelijk nieen ik het echt Ik ben de erfgenaam van een vloek en een zegen, daarom neem ik het goede rnei het kwade en o, hoeveel meer overtreft dat cene het andere. Maar wat ik zeggen wou, de schilders zijn in huis bezig; zij moeten het be hang hier bijplakken en dat gat in het plafond herstellen Zal ik meteen een whisky voor je bestellen?" „Neen, dank je, ik ben weer in orde," zeide Geoffrey, en hij volgde hem uit de kamer. Harry was altijd een goed schutter; maai vandaag oveitrof hij zichzelf. Geoffrey daaren tegen, die een meer dan goed schutter was, schoot vandaag meer don slecht. Hij was al tijd te lont; hij schoot als het wild den weg was overgestoken, en schoot te laag naar iets, dot lecht voor hem uitvloog; hij was niet ze ker bij het gemakkelijkste schot cn hij was al leen maar al te zeker dc meer moeilijken mis to schieten. Het leek wel alsof de twee het ongeluk in de jnchtkamei onderling verdeeld hadden; het ondce'hare koite oogenblik, waar in Harry den gloed ven het vuur, scherp en hevig gevoeld had, als bij het trekken van een kies, was Harry's deel geweest, moor de reactie, de angst, die nakomt, het gevolg daar van op lichaam en 2icl had zich meester ge maakt van Geoffrey. Hij was totaal van streek d.'or deze dubbele ontkoming; tweemaal ge durende de laatste vier en twintig uren had Horry in dit vredige landhuis den dc^jd voor oogen gehad gisteren vroolijk loopend naar den rond van het ijs-reservoir vandaag, scheelde het geen haar of hij was het slacht offer geworden van deze ontploffing. Een stap dichter of minder dichtbij en terwijl hij dit bedacht beet Geoffrey op zijn lippen om het niet uit te schreeuwen en zijn lirhoemsdee- Icn zouden uit eikoor gerukt, verspreid liggen over den vloer van de jnchtkomcr. Noodlottige toevallen konden gebeuren; zij woier er altijd geweest, en zouden ei wel altijd zijn, maar in tegenstelling van ongelukken, kwamen zij bijna altijd alleen. \V6t was dit voor een rluivelsch iets, dot Harry steeds moor op den voet volg de Wat voor een zwarte vogel, vrcesclijk en vol van haat, zweefde er boven zijn hoofd, gereed hem aan te vallen? Patronen komen niet vanzelf in geweren, die schoongemaakt en in den standaard weggezet zijn, 2ooals stof zich in een hoek verzamelt. Zij moeten er in gedaan worden; de hand van een mensch moet toch het geweer openma ken. het met het doodelijk lood loden, het weer sluiten en op zijn plaats zetten. Al deze dingen moeten toch gebeurd zijn, vóórdat een geweer kon afgaan. En in dit geval, wie zou dat gedaan hebben? Om één uur kwamen zij bij een van <Je mooiste stukjes van het jachtveld, een long© smalle streep heidegrond aan beide zijden be grensd door ontgonnen velden, dicht bezet met hooge heideplanten, afgewisseld door jonge sparretjes en dichte Inge struiken cn vol van konijnenholen. Het wos nauwelijks zestig me ter broed en moor ruim een halve mijl lang, maar het bejagen er van was vol afwisseling. Op warme dagen waren hier patrijzen, vele koppels, zich koesterend in plekjes warm kaal zond. of liggend de hei; e*> door den f*"chtcn plantengroei en het golven«v? van het ,-rrein vloog zelden een koppel in zijn geheel op, maar een voor een, of bij paren, rechts en links van de geweren, zonder dat de andere verschrikt werden, zoo waren dc vcgcls verborgen onder de hooge planten. Hier en daar waren er een maal pogingen gedaan om het land te ontgin nen en als men door de hei stapte, kon men op eens bij een vierkant stuk komen, vroeger met aardappelen beplant, waar nu allerlei on kruid weelderig in blad opgroeide; dan weer bij een reeds half verwilderd stukje korenveld vol onkruid en als men daar voorzichtig door liep was men bijna zeker er een patrijs of een haas op t© doen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1