FOORTSCH DAGBLAD buitenland. L. i. LUIJCX Zn. „DE WITTE" feuilleton. „DE EEMLANDER" AD. TER COCK Garneering- en Mode-Artikelen Verhuring van Lips safe-lokstten De Geheipniiige Talisman. ABDriKEMEHISPRiJS ÏZ'i PRDS DER ADVERTEHTIEH met inbegrip van cco EERSTE BLAD. SMOKING-COSTUMES Zonder Raam- of Builenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscrediefen incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 25e Jaargang No. 238 foort' 2.10, per maand f 0.75, Idem franco per posO f 3.—, per weck (met qrati* ▼cricketing tegen ongelukken^ f 0.175, afzonderlijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A„NHEMSCHU/poiRTWAL 2A. POSTREKENIMT N" 47910. TEL INT 613. Woense'33 6 April f927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'e- dingen en Ucldadigheids-advcitentiën voor de helh der prijs. Voor handel eu bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor bet «dverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. De Statenverkiezing, In ons blad van Zaterdag 2 April hebben we op ihet gewicht der Stat en verkiezing ge- wezen en uiteengezet, dat naar onze mea ning het algemeen belang ihet best wordt gediend door te stemmen crp een der can- d'id'aten van de Vrijzinnig Democratische lijst (No. 11). En te voor en te na 'hebben we gelegenheid gehad een overzicht te ge veh van de beginselen der vrijzinnig demo craten, zoodat we thans misschien wel met een opwekking zouden kunnen volstaan Uw keuze te laten vallen op een der candidaten van lijst No. 11. Toch willen we nog meer speciaal de aan dacht vragen voor een der Amersfoort9dhe candidate^ ml. voor den heer Ad. ter Cock. No. 4 van lijst 11. Behalve dat deze uit een politiek oogpunt natuurlijk zeer geschikt is. mogen we ook met volle gerustheid bewe ren, dat hij de eigenschappen bezit, welke hem tot een goed vertegenwoordiger in een der bestuurscolleges zullen stempelen. In zijn vorige woonplaats, Hilversum, waar hij een zeer gewaardeerd lid van den Gemeen teraad was en ook in Amersfoort 'heeft hij getoond een man te ziijn uit één stuk, die in den waren zin des woords, het algemeen belang dient. Vooral op het terrein der volksgezondheid1 heeft hij ve»el en goed werk verricht, hetgeen zijn functies in verschil lende vereenigingen op het gebied der hy giëne getuigen. Zoo is 'hij voorzitter der Prov. Utr. Ver. tot bevordering van de hy giëne van moeder en kind, voorzitter van het Nazorg-comité te Amersfoort en be stuurslid' van „Zonnestraal", Ned!. Ver. tot het oprichten van aibeidskolonies voor tu berculoselijders in Nederland. Als lid van den Gemeenteraad te Hilver sum heeft de heer ter Cocik zich zeer ver dienstelijk gemaakt voor de keuring van vleesoh, visch en gevogelte waarvoor hij zelf een geheel uitgewerkt voorstel heeft in gediend. Van de door den Burgemeester ingesteld* commissie voor de verkeersregeling en -verbetering werd hij voorzitter. Bij de voorstellen voor de dienstverbete- ring van de politiedienaren, heeft hdj veel tot stand; weten te brengen, waarvoor de Hil- versumsche politie hem de hem toekomen de hulde niet heeft onthouden. Geen won der dan ook, dat hij in Hilversum algemeen hoog in aanzien stond hetgeen bij zijn ver trek naar Amersfoort op treffende wijze tot uiting kwam. Ten slotte veroorloven wij ons, nog een en ander omtrent hem over te nemen uit de Gooi- en Eemlander van 6 Juni 1Q1Q. We lezen daarin o.a. „De heer ter Cock is eeni geduaht werker, een buitengewoon serieus man, die vooral zichzelf bijzonder au serieux neemt. Weinig raadsleden doen d'e dingen zoo met hart en ziel als 'hij. Niet alleen medisch^hygiënische onder werpen höbben zijn belangstelling, ook met andere kyesties houdt hij zich geweldig be- zig. Vooral onaangename, verwarde en wran ge kwesties interesseeren hem bijzonder. Dan wordt hij een machtige en stijlvolle fi guur. Dan heeft hij gezag. Ter Cock is de gelukkig bezitter van een nobele ziel en een gul, vrijgevig gemoed. De heer ter Cock is in den raad een fi guur van niet geringe beteekenis en hij heeft aardig wat bereikt." Wij meenen onzerzijds hier niets meer te moeten toevoegen. Waar daden spre ken, vermogen woorden weinig meer uit te werken. Van harte hopen wij, dat dé heer ter Cock voor vele kiezers en kiezeressen de man hunner keuze zal zijn. Stemt dan No. 4 van lijst 11 DUITSCHLAND. DE KWESTIE VAN HET CONCORDAAT. Bij de stemming in den rijksdag over do bc- grooting van buitenlandsche zaken stelde de sociaal-democraat Breitscheid een vraag over het concordaat. Stresemann antwoordde, dot de onderhandelingen nog aan den gang waren, zoodat er nog geen officicelc verklaring gege ven kon worden. De minister was echter per soonlijk een voorstander van een rijksconcor daat, nadat Beieren reeds een landsconcordnat gesloten had en Pruisen er een voorbereidt. FRANKRIJK. DE VLOOTBOUW. In den ministerraad heeft Doumerguo het ontwerp geteekend, waarbij machtiging wordt verleend tot het op stapel zetten tusschen 1 Juli 1927 en 30 Juni 1928 van de eenheden, bedoeld in den tweeden termijn van het vloot- program en waarbij verder hctisbedrag wordt bepaald, dat in de ontwerp-begrooting moet worden opgenomen en voor 1927 crcdietcn worden geopend voor den bouw dezer eenhe den. GEEN KAMERLID EN SENATOR TEGELIJK. De Kamer heeft met algemeene stemmen een wetsontwerp aanvaard, waarbij het verboden wordt tegelijkertijd Kamerlid en senator te zijn. Degenen, die lid van één der beide Kamers zijn en dan tot lid van de andere Kamer geko zen worden, zullen volgens het ontwerp bin nen een maand, nadat hun tweede benoeming goedgekeurd zal zijn, moeten kiezen tusschen de beide mandaten. UITSTEL VAN COMMUNISTISCHE INTERPELLATIES. De Kamer heeft de communistische inter pellaties over de voorvallen tusschen Italië en Zuid-Slavië en nopens de gebeurtenissen in China uitgesteld. DE IDENTITEITSKAART VOOR BUITENLANDSCHE WERKKRACHTEN. De communisten hebben gisteren in de Fransche Kamer vragen gesteld 'in verbond met de moeilijkheden voor de vernieuwing van de identiteitskaart voor buitenlandsche werklie den. De minister van binnenlandsche zaken verklaarde order te hebben gegeven om de re ductie op het tarief ruim toe te passen, in het bizonder voor vreemdelingen, die talrijke ge zinnen hebben of in een moeilijker, toestand verkeeren. Die vreemdelingen moeten echter don ook hun plicht vervullen, niet non ophit sing doen en geen stakingen uitlokken. VERVOLGING VAN DORIOT. De minister van justitie heeft bij het bureau der Kamer een verzoek ingediend om machti- _ing tot het instellen van een gerechtelijke ver volging tegen Doriot, den communistische!» afgevaardigde, wegens anti-Franschc propa- pnnda in het Verre Oosten ENGELAND. OPHEFFING VAN DEPARTEMENTEN ALS ZUINIGHEIDSMAATREGEL? De politieke correspondent van de Daily Mail schrijft, dat men in politieke kringen on gerust is, aangezien de regecting ér niet in ge slaagd is de noodige bezuinigingen in de uit gaven te verkrijgen en deze in overeenstem ming te brengen met dc inkomsten. Er wordt gedocht aan een opheffing van drie departe menten: van vervoer, mijnwezen en overzee- schen handel, teneinde een begin te maken met de bczuinigingspolitiek. RECLAMES. Von T4 regels 4.05, elke regel meer 1.— KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersloort °",vS;l!c<1 Groningen L'trechtsche weq 36. Tel. 587 LANGESTRAAT 49 In onze afdeeling ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. Dagelijks verse he kreeft Wordt ook aan huis bezorgd Telefoon 22 Mot ons nieuwe type R. M. 5 slaat de Du- crclet weer ver aan de snits. carandeercn wij U ccn schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOI/IANS, Utrechlschestraat 15. Amersfoort. Tel. 483. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT DE VAKVEREENIGINGSWET. Dc inhoud der wet. Gisteren heeft dc attorney-general in 't La gerhuis het wetsontwerp op dc vakverenigin gen ingediend, dot in hoofdzaak een regee- ringsontwerp is. De zitting was zeer storm achtig. De Lobourparty zal zich krachtig tegen dc wet verzetten. In het ontwerp worden alle stakingen on wettig verklaard, waarvan de strekking is dc regecring te dwingen of dc gemeenschap te intimideeren, alsmede stakingen, die dienen ter bevordering van een arbeidsconflict. Met zware straffen, boeten cn gevangenis worden bc- 1 dreigd do aanstichters to( of deelnemers aan een onwettige staking. Alle personen, die wei geren deel te nemen aan een onwettige sta king, worden beschermd. De bescherming, ver^ leend ingevolge de Trade Disputes Act can vakverenigingen cn hoar leden, zal worden in getrokken, in dien zij later aan een onwettige staking deelnemen. De wet krijgt terugwer kende kracht, wat de bescherming betreft der- genen, die hebben geweigerd deel te nemen aan onwettige stokingen. Het posten van werkplaat sen is verboden indien de posten zoo talrijk zijn, dat zij op intimidatie neerkomen. Elk posten van huizen vop stakers wordt onwettig verklaard. De vakverenigingen kunnen hoar leden niet dwingen aan dc politieke fondsen bij te dro gen, behalve wanneer zij ccn schriftelijke toe stemming geven. Dc politieke gelden moeten van de algemeene contributies worden geschei den, ;elke laatste niet voor politieke doelein den mógen worden aangewend. Het ontwerp bcpoalt, dot alleen die burger lijke ambtenaren bij ccn organisatie mogen zijn aangesloten, die niet tot een politiek lichaam behooren. Den autoriteiten is niet geoorloofd hun per soneel te dwingen of te verbieden deel van een vakvereniging uit te makenbeambten in openbare dienst worden streng gestraft, wanneer zij, zonder tijdig er van kennis tc geven, aan een stoking deelnemen. DE WERKLOOSHEID. Een toeneming. Het aanlal werkloozen bedroeg op 28 Maart 1,081000, d. i. 4170 meer dan de vorige week. ITALIË. HET BEZOEK VAN BETHLEN. Een Itnliuansch-Hongaarsch ver drag geteekend. Mussolini en graaf Bethlen, de Hongaarschc premier, hebben gisteren een vriendschaps- en erbitrogeverdrag tusschen Italië en Hongarije geteekend. Fiume zal voortaan een vrijhaven oor Hongarije worden. Een mcdedeeling van Italic tc Belgrado. Officieus verluidt, dot Italië te Belgrado uit drukkelijk heeft loten verklaren, dat het Ituli- •r.or.sch-Hongoorsche gorontiepoct tegen nie mand gericht is, maar volkomen in overeen stemming is met den geest van het Volkcn- bondspoct. Dc Hongaarschc pers verheugd. Dc Hcngnorsche bladen toonen zich .zeer ingenomen met het sluiten van het verdrag. Ook zij betoogen, dot dc toenadering lusschcn Hongarije en Italic niet tegen Zuid-Slovië is gericht. Verklaringen van Bcthlcn. In een onderhoud met dc Giornole d'Italia heeft graaf Bethlen tc kennen gegeven met bc* trekking tot een uitweg voor Hongarije naar zee te Fiume, in welke havo dc Hongaarschc handel over Zuid-S!ovisch grondgebied mocx gaan, dot Hongarije ook met dit lend moet onderhandelen en dat Zuid-Slavic zich reeds in beginsel bereid heeft verklaard dit te doen. Een mcdedeeling van Mussolini. In den ministerraad heeft Mussolini een uit eenzetting gegeven van dc Itoliaonsch-Hon- goarsche betrekkingen, die thans definitief be zegeld zijn door het vriendschopspoct, hetwelk niet alleen in overenstemming is met Italic s economische belangen, moor eveneens met den geest van oprechte vriendschap, die tusschen de beide landen bestaat. ROEMENIE. DE TOESTAND VAN DEN KONING Het einde elk oogenblik verwacht. Uit Weencn wordi d.d. 5 April aan dc Tel. bericht Volgens berichten in de bladen is koning Ferdinand von Roemenië sedert gisteren be wusteloos geweest. Dc doktoren trnchten de haitswerking te versterken. In de laatste 24 uur heeft de koning geen voedsel meer tot zich genomen. Uit Boekarest is voorts bericht ontvangen, ondanks do strenge censuur, dat dc toestand van den koning zeer ernstig is. Do hartslag wordt steeds zwakker. Daar de dood van den koning elk oogenblik wordt verwacht, verloten koningin Marie en de andere leden von dc koninklijke fomilie de kamer van den koning niet meer* ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Ook Itolic bereid rechtstreeks met Zuid-Slovië tc onderhan delen. Het Zuid-Slavische ministerie van buiten landsche zaken maakt bekend, dot Italië thans officieel zijn bereidheid tc kennen heeft gege ven om rcchtstrcekschc besprekingen te voe ren. Tot grondslag daarvan zouden de bepa lingen van het verdrag von Tirana cn dc be sluiten van Ncttuno dienen. Bij de onderhande lingen zou ook dc kwestie von do Slowecnsche en Kroatische minderheden in Itolic op het ta pijt worden gebracht. Een gerucht inzake Albanië. Do Zuid-Slovischc Novosti publiceert een be richt uit Rome, volgens hetwelk Mussolini voornemens zou zijn een lid von dc Montcne- grijnschc dynastie koning van Albanië te ma ken, indien dc positie van Achmcd Zogoe on- houdboar mocht worden. Hij zou zich doordoor een steunpunt voor inmenging bij conflicten scheppen. Zuid-Slovië zou waarschijnlijk van deze plannen hebben geweten en zich daarom bijtijds met dc dynnstic-Petrowitsj hebben ver stoon. Het blud wijst erop, dat de juistheid von dit bericht tot dusver nog niet kon worden bc- estigd. LITAUEN. EEN ARRESTATIE. De regecring motiveert huar stop. De correspondent te Kowno van het blad Memeier Dompfboot meldt, dat het Litouschc departement von buitenlandsche zaken gister ochtend ccn communiqué heeft gepubliceerd nopens de arrestatie von den volks-socialisti- schcn afgevaardigde dr. Pojoujis, waarin wordt gezegd, dot in den aanvang van Maart de politieke politic een organisatie op l et spoor kwam, die zich ten doel had gesteld dr be staande regecring ten val tc brengen on tc vervangen door ccn soc.-dcm. en volks-soc. regecring. De voornaamste IcrYrs, onder wie het Sejmlid Pajoujis, zijn gcaiu erij. Dc om wenteling zou in den nacht von 14 op 15 Maart plaats hebben. Pojoujis heeft reeds be kend. Het verzoek der volkssocialisten om in ver bond met dc zaak-Pajoujis tegen heden een speciale zitlir.g van de Sejm te beleggen, werd geweigerd, aangezien bizondcre zittingen al leen in dc vacantie kunnen worden gehouden. CHINA. DE VERWARRING rN CHINA De overwinning der Zuidelijken. Uit Kanton wordt gemeld, dat het overwin ningsfeest, dat gisteren zou worden gevierd, is uitgesteld. Dc regeering heeft de bevolking door middel van proclamaties ertoe aange spoord lijf cn goed van vreemdelingen tc ontzien. Men gelooft, dat .het gevaar voor boycot voorbij is. Dc te verwachten nota der mo gendheden. Volgens een bericht uit Londen, zullen de gezqnten tc Peking van Engeland, Amerika en Japan aan de Kantonneoschc overheden gelijk luidende nota's inzake de wandaden te Nan king overhandigen. De Amcrikoonsche nota is naar het Engelsch van E. F. BENSON. 50 Voor hen, die nog onbedorven genoeg zijn om hun hart op te halen aan het eenvoudige genot van te loopen, was het wel de ware poëzie van sport, maar vandaag kwam het Geoffrev voor als een onvruchtbaar en een on- vooi;deelig stuk land. Het laatste uur waren de vragen, die hem kwelden, tot uitbarsting geko men; vreeselijke vermoedens en verdenkingen, nu niet langer vaag, dwarrelden om door zijn hoofd als een vlucht vogels, zoekend naar aas, en hij verlangde naar één ding: dat was om al- Meen in de jaohtkamer te zijn en zich van één ding to vergewissen. Zij moesten over een kaal stoppelveld loo pen om naar dit verborgen plekje te komen en toen zij dit bereikten, keek Han-y eerst naar het sombere gezicht van Geoffrey, daarna op zijn horloge. „Ik had geen idéé, dat het al zoo laat was, Geoff", zeide hij, „ik denk dat wij het stuk hei na de lunch zullen nemen. Wij zijn nog geen halvo mijl van huis, en je ziet er uit alsof een stukje eten je wel goed zou doen." Hij nam de patronen zorgvuldig uit zijn ge weer. „Zorgen, dat er dit keer tenminste geen ver gissing is," zeide hij. „Om twee uur nemen wij do hei, Kimber; wij zullen elkaar hier weer ontmoeten. O, maar zeg eens, ga even mee naar huis, ik moet je iets vragen." Met een zucht van verlichting ontlaadde Geoffrey zijn geweer. „Ja, laten wij dot stuk liever straks nemen," zeido hij, „ik kan vanmorgen zelfs geen hooi berg raken." „Daar staat er een, probeer het eens," zeide Harry. „O, Geoff, kijk toch niet zoo ongeluk kig. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Er is een gat in het plafond von de jachtkamer; jij hebt het niet gedaan, en ik ben niet van plan jou dc rekening te zenden." „Mnor ben je don niet geschrokken?" vroeg Geoffrey, „ben jij een fnensch van vleesch en bloed „Ik geloof het wel, moor heb jij nooit eens kans geloopen van aangeschoten te worden Ik wed, dot je een half uur daarna er al niet meer aan dacht." „Dat is zoo; maar het geeft meer blijk van koelbloedigheid als zoo iets in huis gebeurt en dan de manier waarop. En zoo gauw volgend op je avontuur in den ijskelder gisteren I" „Dat is de Talisman," zei Je Harry, „dat is de verklaring er van, dat is nu zonneklaar be wezen. Vuur en vorst, dot is nu afgeloopen, die kan ik alvost uitwisschcn, nu blijft er nog de regen over. Maar ik vrees, dat wij vandaag wel geen regen zullen krijgen. Als men iets on dergaan moet en dot moet ik zekerdan is het beter als het zoo gouw mogelijk gebeurt, en ik moet zeggen, het gaat bij mij nogal heel gauw, en o, Geoff, dan gaat er een heerlijke tijd opvolgen." Toen Harry thuis kwam, moest hij den mees terknecht, die over het electrisch licht ging, er» ook den opzichter spreken; en Geoffrey, nadat hij hem near boven had zien gaan, liep snel door de met baai bekleede deur aan het eind van de gang en toen naar de jachtkamer. Hij wou uitvinden, waarom Harry een rukje aan het geweer had moeten geven, toen hij het uit den standaord nam. Hij had nauwkeurig gezien hoe hij een oogenblik, voordot het afging, het in de hand had genomen om het er uit te haler» en toen blijkbaar had moeten trekken alsof het ergens aan vastzat. Den gehcelen morgen had hij daar al over loopen denken. De belemme ring, wat het dan ook was, moest, daar was hij zeker van, in verbond stoan met den trekker, want het was door dien ruk, dat het geweer afging. De menschen waren al bezig geweest om het beschadigde te reparccrcn, maar zij waren nu gaan eten en dc kamer was leeg. Hij liep naar het rek, waarin het geweer gestaan had en 't volgend oogenblik slaakte hij een zachtcn kreet, ofschoon niet van verbazing, want hij had slechts gevonden, wat hij verwachtte te zullen vinden, of althans zoo iets. Om den stijl, aan den hoek van het rek, was een katoenen draad gebonden; twee einden, ieder ongeveer zes duim lang, hingen er aan; de uiteinden waren gerafeld alsof zij Iqsgerukt waren. In een glazen kast aan de andere zijde van de kamer stond nog een geweer met hanen; Geoffrey nam het er uit en zette het in het rek zoo goed als hij kon in denzelfden stand, zoo als hij zich herinnerde, dat het geweer van Harry gestaan had. Toen op zijn knieën lig gend trok hij de twee afgebroken draden in die richting; zij reikten juist tot aan den rechter trekker. Zijn eerste ingeving was om Harry te roepen en hem dit te laten zien, maar hij besloot, dit toch maar niet te doen Harry zou, zooals hij gezegd had, een nauwkeurig onderzoek in gaan stellen op welk een geheimzinnige manier die patroon in dien schoonen loop van het geweer kon gekomen zijn dan zou het tijd genoeg zijn om met dit nieuwe bewijs voor den dag te komen. Tot dien tijd was het beter, dat hij er- niets van wist, want op het oogenblik was hij nog geneigd de geheelc zaak als een ongeluk kig toeval te beschouwen, ten gevolge van een, zonder twijfel, grof verzuim, maar meer ook niet. Het geval met dezen katoenen draad, gaf een duisterder aanzien aan de zaak cn te welen, dat hier laag opzet bij in het spel wns, was iets wat hem bespaard kon blijven, althans zoolang, totdat er meer licht op dc zaak* ge worpen zou worden. Daarom nam hij heel zorg vuldig het stukje draad van het rek of en stak het in zijn zak. Dc knoop, bemerkte hij, was de gewone knoop, dien de hengelaar gebruikt. In #>lk geval gaf dc zekerheid van wat hij gevreesd en gedacht had, zelfs ofschoon de ergste van zijn verdenkingbn bewezen was, hem krocht om verder tc gaan. Hij wist nu precies wat hij onder dc oogen te zien had een wel overwogen en listig uitgedachten aanslag op Harry's leven. Hoc men ook dé zaak bekeek, dit kon geen toevallig ongeluk zijn. Het zich bevinden van een patroon in een schoonge maakt geweer, alleen op zichzelf, was ol heel moeilijk te rijmen maar dit te zamen genomen met de vastgebonden draad kon geen toeval zijn. Hij liet alles wat er gebeurd was, nog eens langzaam en zorgvuldig aan zijn herinne ring voorbijgaan, terwijl hij den katoenen draad in zijn cigarettenkoker wegborg. Er hadden twee geweren op tafel gelegen het zijne en zooals later bleek, niet dot van Harry, moor dot van mr. FrancisHarry's geweer stond geladen in het gewerenrek, iets dat de dood had kunnen zijn voor hem die het opnam. Wie kon zoo iets uitgedacht hebben De bel voor de lunch deed hem haastig de kamer verlaten én in de hall vond hij Harrv. „Onze berichtgever is dc plaats van den loaghartigen aanslag komen bezichtigen", zeide hij, „iels pikants voor do avondbladen, Geoff O, jo, ik vroeg Kimber of hij iets van mijn ge weer afwist hij kon mij er een massa van ver tellen kom ga mee lunchen „En wat kon hij je er van vertellen?" vroeg Geoffrey. Horry keck even naar de bedienden. „Later", zeide hij, „o, hoe zegen ik toch den mcnsch, die de lunch heeft uitgevonden I Her inner je je nog, dat je eens gezegd hebt, dot zulke kleine dingen als een bod en thee veel belangrijker waren, don wat dan ook „Ja, en toen scholdt jij mij voor een echten gastronoom", zeide Geoffrey. „Ja, ik geloof, dot ik dat gezegd hebt, cn je bent het ook, en ik ook." De twee jonge mannen gingen dadelijk na de lunch weer uit, m het stok hei te gaan jogen; en onder het loopen vertelde Harry wat hij von den jochtopziener vernomen had. „Eerst vroeg ik hem", zeide hij, „zonder hem te zeggen wat er gebeurd was, wie die twee geweren, dot van jou c-n da» van mijn oom op tafel hod gelegd, moor dat wist hij niet. Hij was vroeg gekomen om patronen te holen cn de geweren klaar ie leggen en toen lagen zij door ol. Toen heeft hij olleen de patronen ge nomen en is weggegaan. Nu had ik tot van morgen, niet meer geschoten sinds den laatsten Februari en ik had het geweer dot dot zoo ontijdig afging niet mee jiaar Schotland ge nomen. Daarom vroeg ik hem of soms iemand anders het gebruikt had tijdens mijn afwezig heid en nu blijkt het, dat oom Francis dit dik wijls gedaan heeftwont zijn eigen geweer, dat namelijk, zonder hanen, dot op de tafel lag, was naar den geweermaker om er een roestvlek uit te maken. Luister je?" „Ja, zeker," (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1