L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten Garneerisig- en IVIode-Artikelen BINNENLAND. ABOKKEMENISPRIJS 1 ""ndeD vo°' EERSTE BLAD. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zonder Raam- ot Builenantenne KOLONIËN. 25e 'aarganq No. 240 loort 2.10, per maand ƒ0.75, Idem banco per post f 3.—, per week (met cratia verzekering tegen ongelukken) 0.17a. alzondcriijke nummers C.05. AMEÜSFOORTSCH DAGBLAD tf DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^„HEMSCHE"^ RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT. EIS. Vrijdag 8 April 1927 PRDS DER ADVERTEKTIEN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbi#- dingen en Licldadigheids-adve. tentiën voor de helk der prfj*. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen voo? het adverlecren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. De voorbereidende ontwapeningscommissie ia gisterochtend begonnen met de bespreking der bewapeningsbeperking door indirecte methode en in het bijzonder de inkrimping der militaire uitgaven. De Fransche en Britsche ontwerp overeenkomsten .verlangen, dat den secretaris generaal van den Volkenbond een lijst zal woi- den verstrekt van de voorgestelde uitgaven Terwijl echter het Pronsche voorstel wcnscht, dat binnen drie maanden na het geldig worden der wettelijke bepalingen betreflende de mach tiging tot het doen van uitgaven, hiervan mcdedeeling wordt gedaan, stelt het Engelsche voorstel een bepaalden datum vast. Aan dc be sprekingen werd deelgenomen door Mnrinis, Paul Boncour, Cecil, De Brouckère en Benr* storff. Alle sprekers verklaarden zich voorstan der van een zooveel mogelijke algeheele publi catie der militaire uitgaven, met uitzondering van Marinis (Italië), die voor beperkte publi catie opkwam. Nadat de besprekingen drie uur geduurd hadden, nam de commissie het beginsel van openbaarmaking der militaire uitgaven aan FRANKRIJK. BOCHE. t Te Parijs heeft, naar wij in Het Volk lezen, de prefect van politie thans het gebruik van den naam „boche" voor Duitschers verboden. Dit verbod geldt vooral het gebruik, dat in oorlogsfilms nog wel eens van dit scheldwoord uit den Oorlogstijd gemaakt wordt. Het wooid „boche"" moet in zulke gevallen door „ale- mand" vervangen worden. HET LUCIFERSMONOPOLIE. Na afloop van den kabinetsrad verklaarde Sarraut gisteren, dat de regeering ondanks dc commissoriale verwerping van het voorstel tot afstand van het lucifersiqonopolie, de Kamer zal vragen er zich mee bezig :e houden. Het land kent de kwestie niet voldoende. Het is noodig het land cn de Kamer in het bezit te stellen van alle elementen, vereischt voor een zaakkundige beoordecling der aangelegenheid. Daarom moet er een openbaar debat komen. ENGELAND. DE VAKVEREENIGINGSWET. De raad van het vakvereenigingscongrcs heeft de bijeenkomst van het buitengewoon congres, dat het regeeringswetsontwerp op de vakvereenigingen zal bespreken, bepaald op 29 Mei. De liberalen tegen dc wet. De liberale partij heeft een resolutie aange nomen, strekkende tot verwerping van het re geeringswetsontwerp nopens de vakvereeni gingen. Zij veroordeelt niettemin de algemeenc staking van verleden jaar -~aar is van gevoe len, dat eventueele veron ingen in het ont werp door een commissie van onderzoek moe ten worden bestudeerd. COLIN MAYERS ZAL TERECHT STAAN. Colin Mayers, gewezen luitenant ter zee, die krr htens de wet op het bewaren van offi- cieele geheimen in staat van beschuldiging is gesteld wegens het in zijn bezit hebben van plannen van duikbooten, zal terechtstaan. Zijn invrijheidsstelling onder borg werd geweigerd TSJECHO-SLOWAKUE. EEN GOUADER ONTDEKT. Praag, 7 April. (V£>.) Te Krcmnitz in Tsjecho-Slowakjje is een rijke goudader ont dekt. Op een ton steen Bevat deze ader 450 gram goud. POLEN. ONTPLOFFING 1N EEN SMELTOVEN. Warschau, 7 April. (V. D) In de metaalgietcrij „Catharina" te Sosnowicc is een handgranaat, die zich tusschen een hoeveelheid oud ijzer bevond, in den smeltoven terechtge komen. Er volgde een hevige cxploisie, waar door een arbeider gedood en 12 anderen ern stig gewond werden. ROEMENIE. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Eenigc verbetering. Uit Boekarest wordt d.d. 7 April gemeld1 De toestand des konings is bevredigend Volgens het bulletin van de genccsheeren heeft de koning een vrij goeden nacht gehad Het ziektebeeld blijft onveranderd. Dc tempe- ratuur was gisteravond 37.5, vanochtend 30.4, pols 86, ademhaling 22. De koning heeft heden minister-president Averescu in audiëntie ontvangen. zuid-slavie. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Naar aan de Duilsche bladen wordt ge meld. kan de goedkeuring van Albanië, Zuid- Slavië en Italië van bet zenden ecner ondciroe kingscommissie naar dc Zuid-Slavisch-A lbo- ncesche grens als een feit worden beschouwd Schriftelijke toestemming is evenwel nog niet ontvangen. NOORD-AFRIKA. DE STRUD IN MAROKKO. Een Fransche operatie. Volgens een bericht uit Rabat deed generaal de Chambrun zijn troepen tot de stellingen der Beni Marchods oprukken, die hij bezette, na den tegenstond te hebben ovei wonnen van ?00 onhandelbare krijgslieden, die den Franschen enkele verliezen berokkenden. 3RÏTSCH-1NDIE. TREINROOVERS VEROORDEELD. In verband met den treinovervol bij Luck- now in Augustus 1925, waarbij de trein tot stilstond werd gebracht en de passagiers wer den geplunderd, werden drie der 22 beklaag den ter dood veroordeeld, een tot deportatie, een tot veertien jaar celstraf, de anderen tot gevangenisstraffen van tien tot zes joor Des rechter merkte op, dat het bestaan was vast gesteld van een wijdvertakte samenzwering in dc Vereenigde Provincie, teneinde een gewa pende revolutie uit te lokken, waarvan het doel was de tegenwoordige regeoring omver te werpen in samenwerking met de Bcngoalscho samenzweerders. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een ernstige toestond te Hon- kou De actie tegen de vreemdelingen. Londen, 7 April (H.N.) Volgens eet» bericht uit Amerikaonschc bron heeft te Han- kou de nnti-vreemdelingen-beweging haar hoogtepunt bereikt. Dc Chincezen uit de la gere volksklassen zijn sedert de gebeurtenis sen te Nanking zeer brutaal geworden in hun optreden tegenover de buitenlanders en in het bijzonder tegen de Engclschen. De nationalis tische propagandisten doen het voorkomen, alsof te Nanking vreedzame Chincezen door de Engclschen en Amerikonnschen vermoord zijn. De buitenlanders kunnen zich thans te Hankau niet meer in de stroten van de vroe gere Engelsche concessie vertoonen. iClleen de Russen maken daarop een uitzondering. Dezen drogen een band om den arm, waardoor zij tegen gewelddaden gevrijwaard worden. De twee buitenlandsche bloden, die tc Han kau verschenen, worden nog steeds niet uit gegeven, daar de vokvcrecniging de Chince zen verboden heeft in de drukkerij van deze bloden te werken cn overtreders van dit vei- bod met zware straffen bedreigen. Schwartz, een Amerikaan, die een der bla den uifffóe&c J^ict bolsjewisme steeds hrpf? bestreden, is herhaaldelijk bedreigd en kor% zich niet buiten het gebied der Fransche con cessie begeven, zonderdat verscheidene pos ters hem volgen en bedreigen Onlangs heb ben zij zijn auto in brand gestoken. Te Hankau zijn thans overal plakkaten aan geplakt, die blijkbaar niet van ^Chineeschen oorsprong zijn en wolven voorst^Bn, die de imperialisten aanvallen. Een Amerikaonschc dame, die uit Hankau tc Sjanghai is aangekomen, verklaarde, dat het nu toch wel duidelijk is, dot agenten uit Moskou bezig zijn, om de Engelschen en Ame rikanen uit China te verdrijven en hun handel, vooral dien van Engeland, totaal te vernie tigen. Tsjen, dc minister van buitenlandsche zaken der nationalistische regeering, moet feitelijk een gevangene zijn. Hij zou gaarne naar Sjonghai komen, om zich aan te sluiten bij zijn vriend Tsjong Kai Sjek, doch de commu nisten loten hem niet gaan en beschouwen Tsjang Kai Sjek als een anti-revolutionnair. Zij zijn klaarblijkelijk bevreesd voor een sa menwerking van Tsjen en Tsjang. Overigens kunnen de nationalisten Tsjen niet missen voor het propagandawerk en dc onderhande lingen met de mogendheden. Tsjen zou, naar men gelooft, wol met de communisten willen breken, doch is voor zijn eigen veiligheid bevreesd De inval in het Russisch ge zantschapsgebouw. Londen, 7 April (H N.) De correspondent van de Daily Chronicle te Peking seint in ver band met den inval in het gebouw van de Russische ambassade, dat men aanneemt, dot Japan Tsjang Tso Lin waarborgen heeft ge geven tegen een cvcntueelen aanval van sov jet-Rusland, aangezien hij het anders wel niet gewaagd zou hebben om het op een oorlog in Mandsjoerve te laten aankomen. Hot schijnt, meldt de correspondent verder, dot dc Rus sen afstand hebben gedaan van de rechten der exterritorialiteit, welke door het protocol van T90I toegekend waren aan de Dahlbank en andere Russische organisaties. Dientengevolge vollen zij thans onder de Chineesche juris dictie. De Pekingsche correspondent van de Daily News seint nog, dot de Chineesche po litie bij hot binnendringen van het gebouw een portier, die alarm wilde maken, neergeschoten heeft De autoriteiten van het leger van Tsjang Tso Lin verklaren, dat dc huiszoeking in het sovjet- gezantschap het duidelijke bewijs heeft gele verd, dat sovjets betrokken zijn bij een sa menzwering, strekkende tot het omverwerpen van orde en wet in Noord-China. Wellington Koo ,heeft op verzoek van Tsjang Tso Lin pen protest opgesteld voor dpn zaakgelastigde der sovjets, det het gezantschap een schuilplaats biedt aan samenzweerders en het gezag dei wettige regeering tracht te ondermijnen. In vele kringen acht men een breuk in de betrekkin gen tusschen Peking en Moskou waarschijn lijk-. Het blijkt, aldus een bericht uit Peking, dat de militaire attaché der sovjets documen ten heeft probecren te verbranden, waaruit blijkt, dat men een uitgebreide samenzwering op touw wilde zetten. RK' AMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.- vooi Amersfoort on Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT LANGESTRAAT 49 In onze afdeellm ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. Met ons nieuwe tvpe R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan dc spits. ga ra mieeren wii U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten al^ langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen E'lectr. Techn. Bur. F. H. LOÏflANS, Utrechtschestraat 15. Amersfoort Tol. 483. Londen, 7 April. (H. N.) In het onder houd met den Russischen zaakgelastigde moet de Chineesche minister van buitenlandsche za ken volgens een bericht uit Peking hebben ver klaard, dat Tsjang Tso Lin geen schriftelijke toe- siemming-..:v^het diplomatieke corps heeft ge had. In Japon moet dc inval een zeer ongun- stigen indruk hebben gemaakt. Men vreest, dat de Russische regeering van dit voorval zal ge bruik maken om een militaire demonstratie aan de grenzen van Mondsjoerije te houden. Londen, 7 April. (H. N) Volgens nadere berichten uit Peking heeft het onderzoek, door de Chineesche politie ingesteld, zich slechts uit gestrekt tot dc bijgebouwen van het Russische gezantschap en heeft het diplomatieke corps geen toestemming gegeven om het eigenlijke gezantschap binnen te dringen. Tsjong-Tso-Lin heeft verklaard, dat de gearresteerde personen oproerzooiers zijn en verantwoordelijk voor dc verspreiding van het bolsjewisme. Zij zullen hun gerechtvaardigde straffen niet ontgaan. Berlijn, 7 April. (VX>.) De inval der Chincezen in het Russische gezantschapsge bouw te Peking heeft in Berlijn ecnig opzien verwekt. De verklaring, dat het corps diplo matique deze daad zou hebben gesanctioneerd, vindt niet algemeen geloof. Het Berliner Ta- geblatt vestigt er den nadruk op, dat deze actie der Chincezen onberekenbaar ernstige gevolgen zou kunnen hebben. De Deutsche Tageszeitung stelt de vraag, of diplomatieke rechten opgeofferd mogen wor den aan de belangen van bepaalde mogend heden. De Vorwërts meent, dat deze daad aan leiding kan geven tot een acuut oorlogsgevaar tusschen Rusland en de mogendheden, welke schuldig zijn aan deze inbreuk op het inter nationaal recht. Het blad acht een onmiddel lijke vergadering van den Volkenbondsraad noodzakelijk. Berlijn, 7 April. (H. N.) In het mihistc- rie van buitenlandsche zaken te Berlijn is thans een mededeeling van den Duitschen ge zant te Peking ontvangen, welke ccn geheel ander licht werpt op de huiszoekingen, die de Chineesche politie, versterkt door soldaten, aldaar heeft verricht. Deze huiszoekingen von den plaats in de oude Tnilitaire barakken in een wijk, waar het Russische gezantschap staat en daarbij is een groot aantal Chinee- zen in hechtenis genomen. Over een bezetting van het Russische ge zantschap meldt het telegram niets. Aange zien in het telegram ook niet gesproken wordt van een goedkeuring van het optreden van Tsjang Tso Lin door het diplomatieke corps, neemt men aan, dot de eerste berichten over- drpven zijn geweest, daar anders de gezant van een en ander wel mededeeling zou hebben gedaan De inval in het Russisch gc- zontschapsgebouw. Het Toss-agentschap meldt, blijkens een be richt uit Moskou, op grond van nog niet be vestigde inlichtingen, dot de Nederlandsche gezant te Peking als deken van het diploma tieke corps aldaar uit naóm van de mogend heden aan de Chineesche autoriteiten verlof heeft gegeven de terreinen van het sovjet-ge zantschap te Peking te betreden. Het Russische volkscommissariaat van bui tenlandsche zaken heeft nog geen stoppen ge daan, daar betrouwbare berichten nog ont breken. Uit Sjanghai wordt d.d. 7 April, 7 uur 's avonds gemeld: Dc politic omsingelt op dit oogenblik het sovjetconsuloot en verhindert Iedereen den uit- en toegang. Blijkbaar is een inval in voor bereiding. Nader wordt echter uit Sjanghai gemeld: Naar verluidt bestaat cr geen voornemen om een inval tc doen in het sovjet-consulaat. De politie heeft voorloopig alleen instructie ontvangen iedereen den toegang en het heen gaan te weigeren. Zij wordt bijgestaan door ccn Wit-Russische ofdecling cn plaatselijko vrijwilligers. Tot dusver is cr geen officieele verklaring gepubliceerd over de aanleiding tot dit optreden. Eén der bezoekers, die aangehouden werd, was dc Chineesche commissaris van buiten landsche zaken, wien dc politie den toegang weigerde, tenzij hij er in toestemde zich aan den lijve te laten onderzoeken. Iemand brak een ruit van de stookplaats in den kelder, waardoor op den grond een stapel papieren te voorschijn kwam, gereed om verbrand te worden. Uit Peking wordt nog uit Engelsche bron gemeld, dat de inval in dc sovjetgebouwen te Peking is uitgevoerd met een ondcrtcckendc machtiging von hot diplomatieke corps. Do consul-generaal der sovjets tc Sjanghai hoeft een telegram ontvangen, inhoudende, dot do inval gebeurd is met toestemming van de overheid in de logatiewijk. Afbreken der betrekkingen tusschen Rusland en Noord- Chinn B e r 1 ij n, 7 April. (Hbl.) Uit Moskou wordt aan dc Voss. Ztg. gemeld, dot de rood van volkscommissarissen vandaag onder de grootste opwinding bijeengekomen Is, ten ein de het gebeurde te Peking tc bespreken. Het verluidt, dot de sovjetregeering voorne mens is de diplomatieke betrekkingen met Noord-China of te breken en den waomemen- den Russischen ambassadeur tc Peking en alle Russische consuls uit Noord-China terug te roepen, terwijl aan den Chinceschcn gezant te Moskou zijn geloofsbrieven zullen worden te ruggegeven. In het vervolg zal Rusland de Zuid-Chineeschc regeering als de eenige legi tieme vertegenwoordigster van China erken nen. Wellington Koo treedt of ols eerste-minister der Pekingsche rcgcering. Wellington Koo heeft zijn ontslag als pre mier der Noord-Chineesche regeering tc Pe king aan Tsjong Tso Lin overhandigd. Tsjong Tso Lin's voornaamste raadgever. Yang Yocn Ting, zou hem opvolgen. De indiening der protestnota'a. Ofschoon tusschen Amerika, Japon en Groot- Britannië overeenstemming is Bereikt ten aan zien van de protcstnoto's, die tot do Konton- nccsche regcering zullen worden gericht, is dc datum, waarop deze nota's zullen worden in gediend, nog niet vastgesteld, aldus een be richt uit Londen. Het is mogelijk, dat nog eer» andere mogendheid zich bij het protest aan sluit. De onderhandelingen hierover worden te Rome en tc Parijs voortgezet. De terechtstelling van Pi Sjoe Tsjen. Bevestigd wordt het bericht, dat generaal Pi Sjoe Tsjen, die dc Sjantoeng-troepcn in het ge» bied van Sjanghai tijdens dc bezetting door do Kantonncezen oanvoerde, zou zijn terechtge steld. Het schijnt, dot Tsjang Tsjoen Tsjong den generaal gratie wilde sohenjcen, doch dat dc gouverneur der provincie Tsjili op zijn execu tie aandrong De evacuaties. Londen, 7 April. (H. N. draadloos). Er zijn thans geen Engelsche onderdanen meer op oorlogsschepen op de Janglse boven Hankau. In overeenstemming met het besluit der Engel sche overheden hebben de Engelsche consuls en de rest van de Engelsche kolonies thans Tsjoenking, Itsjong en Tsjangsja geheel ont ruimd. Zij zijn naar Hankau overgebracht. De admiraliteit deelde vandaag mede, dat drie oorlogsschepen naar Hankau zijn terug getrokken. De minister van oorlog heeft vandaag in het Engelsche lagerhuis meegedeeld, dot dc be stemmingsplaats van de nieuwe brigade, dio order heeft ontvangen om naar China te gaan, in Hongkong is. Locker Lompson, de onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, zeidc, dat het vraag stuk der veiligheid van de Engelsche onder danen te Peking thans voortdurend dc aan dacht der regcering bezig houdt. Hij weigerde verdere mr 'edeclingen te doen omtrent de stoppen, die genomen zullen worden. Dankbaarheid der buitenlanders voor de Britsche maotregelcn tc Sjanghai. Londeft, 7 April. (H.N.) Het danktele- gram, door de buitenlanders te Sjanghai tot de Engelsche regeering gericht voor de spoe dige en afdoende maatregelen ter bescherming van de intemationolc nederzetting, is dooi 3000 personen, die ruim 30 nationaliteiten vertegenwoordigen, onderteekend. De voor naamste leden van iedere kolonie behoorden tot de onderteekenaars. Dc Japonsche versterkingen. Het Japansche kabinet zal heden beraadsla gen ovër het verzoek van den commandant van het Japansche garnizoen in Tientsin om het zenden van versterkingen. OOST-INDIE. j PERSCONFERENTIE MET DEN G.-G. Dc houding von den G.-G. tegen over het communisme. Batavia, 7 April. (Aneto). Op do pers conferentie heeft de G. G., do verschillende vragen beantwoordend, medegedeeld, dat een sterke toename van de propaganda van do Kuo-Min-Tang geconstateerd is. Moatregelen worden overwogen tegen uitingen van de Mo- leisdhe en Chineesche pers cn daar naast ook maatregelen tegen het overige communistisch# gestook. Z. E. hoopt het ontwerp betreffend# dc staatsrechtelijke positie van do Chincezen in Indic nog dit jaar bij den Volksraad aan hangig te maken. Het zal strekken om allo be letselen in de staatsregeling, die thans tegen eventueele gelijkstelling van do verschillend# groepen van de bevolking bestaan, weg to ne men. De G.-G. zeidc, dat hij niet genegen was dc motieven van de jongste groticcring in het openbaar medo te deelcn. Dc motieven betref fende het geval tc Benkoclen maken duidelijk, dot zijn persoonlijke opvatting von do dood straf niets hoeft uit tc staan met do wijze, waarop hij het recht von gratio toepast. De G.-G. voelt niets voor een door dc re gcering georganiseerde propaganda tegen het communisme, woormedo het tegengestelde van het beoogde doel bereikt zou worden. Z. E. zal het hartelijk toejuichen, indien uit den boezem van het volk een anti-communistisch# beweging voortkomt, mits zij binnen dc gren zen van do wet blijft. Ten aanzien von de vrijlating von Mocso en Alimin wos dc gouverneur van de Straits ge bonden aan het advies van den Rand, welke met 4 tegen 3 stemmen zijn medewerking tot uitlevering weigerde. Z. E. merkt op, dot hij den inhoud van dc nota van de P. K. I., welke voorkomt in het aan den Volksraad overgeleg de verslag von de onlusten, eigenhandig aan gegeven heeft uit dc geheime nota. Slechts hier cn door zijn namen en enkele zinnetjes ge schrapt, omdat hij het onwcnschelijk achtte Volksraad cn publiek in te lichten over do bronnen, waaraan het hoofdporket zyn inlich tingen ontleende, en welke gedeeltelijk van buitenlandsche origine woren. Dc zakelijke in houd van de geheime en de gepubliceerde nota is echter dezelfde. COMMUNISTEN NAAR CHINA. B a t a v i o, 5 April. (Aneto.) Bericht wordt ontvangen, dat de leiders van dc communisti sche centrale tc Singapore Moeso en Alimin Singapore verloten hebben cn zich via Hong- kong naar China begeven. Het einddoel van hun reis is Kanton. CHINEEZEN GEARRESTEERD. Verboden wapenhandel. Soerobaja, 5 April. (Aneto.) Twee Chincezen werden gearresteerd, die betrapt waren op het overladen van 20 vuurwapens cn 2000 patronen uit het «.s. „Tambora" van de Rottcrdomsche Lloyd. Zij waren van plan deze wapens naar het binnenland te vervoeren. DE BIJZETTING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN GENERAAL VAN HEUTSZ. Bandoeng, 5 April. (Aneta.) Luitenant A. W. M. Jordons zal optreden als common-» dont van het inhcemsche detachement voor dfl bijzetting von het stoffelijk overschot van ge-» nerool Van Heutsz. TUNNEL BENOORDEN PADANG. Botavio, 7 April. (Aneto.) Dc regcering voteerde dc gelden voor den bouw von een tunnel, benoorden Padang, ten behoeve van de bijna gereed zijndo rechtstreekscho ver binding tusschen Westkust en Oostkust. LEIDER VAN EEN MOORDPLOEG OVERLEDEN. Bandoeng, 7 April. (Ancta.) Ojot, d# leider von dc moordplocg tc Nagrck, is over leden. PAKETSTOOMER VERNIELD. Batavia, 7 April. (Aneta.) De poket- stoomcr Von der Lijn, die op een rif stootte, moor toch te Singapore binnenkwam, waar gedokt werd, blijk zoo grondig vernield, dat het schip zeer vermoedelijk gesloopt zal worden PROV. STATEN IN GELDERLAND. Dc uitslog von de verkiezingen. In totaal zijn uitgebracht 312 308 geldige stemmen, waarvan op Lijst I (S. D. A. P.) 50612 Lijst II (Roelof) 991 Lijst III (Ncutr P.) 4510 Lijst IV (A. R.) 36.20CV Lijst V (Herv. G. S. P.) 3585 Lijst VI (R K V. P.) 2363 Lijst VII (Vrijh. B.) 38224 Lijst VIII (R. K.) 96529 Lijst IX (Vrijz. D 17830 Lijst X (St. Ger P.) 5548 Lijst XI (C H. Unie) 50490 Lijst XII (Comm P. Holland)- 1409 Lijst Xin (Plott. B.) 4017 Gekozen zijn Roomsch-Katholieken 19, S. D. A P 10, C. H. 10, A R 8, Vrijh Bond 8, Vrijz. Dem. 4, Neutr. Partij I, Staatk. Geref. P. 1, Pl^ttelandersbond

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1