„DE EEMLANDEK' Pillis DER ADVERTEHTlEü EIRSTE BLAi BUITENLAND. 25e 'aarganq No. 241 MHn 1 -v;deo vo°'A;avr (oort 2.10, p«r m«and f 0,75. idem franco per port V—per «reek (mei eralij firteket or legen ongc u Ken) 0.17&. alxondcrlijke Dunmen C.05. MHSFOORTSCfl DAG3LAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKrIOFF. /k,,NHEMSCHERpÓ^RrWAL 2 A. FOSTREKENIfcn N« «7810 TEL INT 815 Zaterdag 9 April T927 van l regel» IjOS ene] Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adve tentiën voor de helfc der prlj» Voor handel cu bedrijl bestaan xeer vooidecligc bcoalin-en voof het cdvcriecrcn bene clicu aire, bevallende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Een uitvoerig beloog van mr. Rutgers. Een maximumcijfcr voor dc militaire uitgaven. Uit Gcnève wordt d.d. 8 April aan het KM. gemeld In de ontwapeningscommissie heeft mr. Rutgers heden een belangrijke redevoering gehouden vol krachtige argumenten tegen de methode eener beperking der begrotings uitgaven om tot beperking der bewapenin gen tc komen. Spr. wees op de talrijke reso luties door de opeenvolgende vergaderingen van den Volkenbond aangenomen, waarmee weid beoogd de staten er toe te brengen de militaire uitgaven niet te verhoogen in afwachting van een algemeen plan tot be- peiking der bewapening. Een groot deel der staten hebben daar niets van willen weten. Mr. Rutgers verklaarde verder het pessi misme, door de Brouckère aan den dag ge legd inzake de doelmotigheid der conventie, indien de budgetaire methede niet wordt ge huldigd, niet te dcelcn Reeds is overeen stemming (bereikt inzake de beperking der effectieven en den diensttijd en de heer Rut gers heeft goeden moed, dat de commissie het eens zal worden over de beperking van het materiaal en andere minder belangrijke beperkingsmethoden. Spr. toonde tal van zwakke plekken in dc budgetaire beperking aan. De methode houdt geen rekening mei de veranderde kosten van het levensonder houd, den wisselkoers, het arbeidsloon en dc militaire organisatie. Iiij wees nogmaals op het gevaar van een vergelijking van de bud getten der verschillende staten met zeer ver schillende omstandigheden. Als voorbeeld van de zwakte van een budgetair systeem noemdo mr. Rutgers de verplaatsing van een ge deelte der vloot van het moederland naar de koloniën, waardoor dc bewapening niet, doch de begrooting wel wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt voor een verandering in het militair systeem, waarbij het zelfs kan voorkomen, dat de vermindering der bewapening door be perking van den diensttijd meer officieren en onderofficieren en dus meer kosten vercischt De budgetaire r^ethode laat de staten rn hel duister aangaande de bestaande hoeveelheden materiaal, munitie en reserve. Met deze methode blijven de rijke staten bewapend en wordt de stabiliseering der bestaande bewa peningen in de band gewerkt. De voorbereidingscommissie der ontwape ningsconferentie is reeds heden afgeweken van haar gisteren aangenomen regel slechts één vergadering per dag Zij hield twee lan ge ochtend- en nomiddaczittingen ter be handeling van een Fransch voorstel, dat de conventie voor iederen staat een maximum- cijfer voor de militaire uitgaven zal vaststel len. Het doel der beperking was voorname lijk aldus te komen tot een indirecte beper king van het oorlogsmateriaal der landmacht. De Duitsche en de Zwecdsche delegatie wenschten echter een rechtstreeksche beper king van het oorlogsmateriaal door de vast stelling ven maximumcijfers in de conventie voor kanonnen, geweren, tanks, enz. voor iederen staat, en waarschijnlijk zullen ook de Amerikaonsche, Ncderlandschc en Belgische delegaties zich hierbij aansluiten. De opposilic van Duitschland, Zweden, Nederland en Amori' a togen de indirecte beperking van het oorlogsmateriaal door mid del van de beperking der militaire uitgaven werd versterkt door den tegenstand von En geland en Japon zoowel tegen de directe als de indirecte beperking ven het oorlogsmate riaal en Italië staat op hetzelfde standpunt, ofschoon generaal De Mornis heden tij uit zondering zweeg. Onder deze omstandighe den is het duidelijk, dot het Fransche vooi stel ten doode gedoemd is, idanks de wel sprekende verdediging van ^-mcour en Brouckère, die door Polen, Finland en de Kleine Entente werden ondersteund De voorzitter Loudon kon ten siotte slechis constateeren, dat omtrent 1 Fransche voor stel geen overeenstemming viel te 1 riken Lord Cecil trachtte ten sirtt^ de vorstan ders ypin de beperk' g der mi'itiire upg.vvn te troosten met het voorstel, in de consido rans der conventie den wensch od te nemen, dat een volgende conferentie op dit punt ge lukkiger moge zijn. De teleurstelling en het pessimisme van De Brouckère werden aanleiding tot een troosr rede van Gibson, die zeidc, dat wij slechts aan het begin van den arbeid staan en da- de eigenlijke onderhandelingen tusschen de delegaties, waarbij icd:r Z' gev«m e nemen, zelfs neg niet rijn aangevangen. Ame rika schirnt ziin bewijzen van meegnndbrid blijkbaar tot die onderhandelingen op te spa- DUITS<""LA*Tr>. DE ARBEIDSWET AANGENOMEN. Berlijn, 8 April. (H. N.) De rijksdag heeft met 195 stemmen, die der. regeerings- partijen, tegen 184 stemmen, die der socialis ten, communisten, democraten en der econo mische vereen:ging, de noodwet betreffende den arbeidstijd aangenomen. FRANKRIJK GEEFT VOORWERPEN VAN 'T GOETHEMUSEUM TERUG. B e r 1 ij n, 8 April. (H. N.) De aan het Goethemuscum tc Frankfort behoorende voor werpen, die tijdens den wereldoorlog te Lyon in beslag genomen zijn, zijn thans overhan digd aan den Duitschen gezant te Parijs en bevinden-zich op weg naar Duitschland. PROF. DR. GRESSMANN OVERLEDEN. Berlijn, 8 April. (V. D.) Uit Chicago wordt gemeld, dot aldaar na een korte onge steldheid prof. dr. Gressmann van de Berlijn- sche Universiteit aan longontsteking is over leden. Prof. Gressmann, die een voordrachtrcis door de Vereenigde Stoten maakte, werd 21 Maart 1877 geboren. Na zijn studies volbracht te hebben werd hij in 1902 privaat-docent 1c Kiel, in 1907 werd hij benoemd tot buitenge- I woon hoogleeroar te Berlijn. In zijn werken 1 wordt voornamelijk dc geschiedenis van dc Oud-Testomentische en Oostcrsche godsdien sten behandeld. HET PROCES WEGENS BELEEDIGING VAN STRESBMANN. De cisch zes maanden gevange nisstraf. In het proces te Plauen tegen den advocaat Muller uit Plouen wegens belcediging van den minister van buitenlandsche zaken Strcsemann, heeft de officier van justitie een gevangenis straf van zes maanden gcëischt. OPIUM-SMOKKEL. B c r 1 ij n, 8 April, (H. N.) De politie heeft een huiszoeking verricht in de woning van een Pers te Halensee, die op het oogenblik in een ziekenhuis ligt, daar hij na het ontdekken van een op groote schaal gedreven handel in verdoovendc middelen een poging tot zelf moord had gedaan. Men vond een testament, waarin de Pers aan een vriend 2 koffers ver maakte, die Perzische tapijten en specerijen, zouden bevatten. Dc koffers bevonden zich in het magazijn von een expediteur cn bicken niet minder don 150 K.G. opium te bevatten, ver pakt in kleine blikken kokertjes, waarop zich een etiket bevond „Monster zonder waarde". Elk kokertje bevatte 400 gram opium. Het is gebleken, dat de opium uit Teheran is geko- Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer 1.— men. Hij 'acht het wenschelijk de uitoefening van dit beroep te verbieden aan buitenlandsche bankiers, onderdanen van landen, waar Fran- schen dat beroep niet mogen uitoefenen De Kamer heeft dc besprekingen geëindigd I met de aanvaarding eencr motie om over le der waarde, ten deelc gesmokkeld. De gehecle men. ten deele over de post als monster zon-1 _r,.i._u T"-\i_ I gaan tot de orde van den dog. voorraad is in beslag genomen en aan het rijksbureau voor de volksgezondheid over handigd. BIJ DE ARRESTATIE GEDOOD. ENGELAND. MUTATIE BIJ DE ADMIRALITEIT. Londen, 8 April. (V D.) Vice-admiraol i r\ ru XT \r -v. s'r Michael Hodgcs, de jongste Engelsche Karlsruhe, 9 April. (H. N.) Vannacht i j j j j Jirp-nflmirnn ic hrnnpmn fnt nrn Hr>r nrl- ontmoetten twee rechercheurs den spoorweg- geëmployeerde Muttach uit Hcilbronn, die door de politie wegens verduistering wordt gezocht. Toen zij hem wilden orrestecren, verzette hij ricc-ndmirool, is benoemd tot lord der ad miraliteit cn chef von het marine-personeel, als opvolger van vice-admiraol sir Hubert Brand. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc stad Sjanghai, cn godsdienst. Onderwijs Dr W. J. M E. publiceert in het Hbl. een reeks artikelen, getiteld „Met Hr. Ms. kruiser „Sumatra" te Sjanghai". Wij ontleencn door- aan dc volgende passage. In ben m een paar. lagere scholen binnen gegaan ik vond zc weinig aantrekkelijk, zoo- icts von menige dorps-cotechisatic-komer in ons land 20 jaar geleden. De reusachtige schuin op den grond staande schrijfborden in de overigens vrijwel knie vertrekken heb- zich hevig, trok een revolver en loste verschel- RAMSAY MACDONALD NAAR AMERIKA. I *?cn indruk °P mo gemaakt; in vele zolen - j._. jv.v.j het woord is wel wat moei ontbreken Londen, 8 April. (V. D.) Ramsay Mac- lessenaars; de rechtcrormleuning van den stoel donold zal morgen per s.s. Aquitanio naar de j is extra biccd om tot steun te kunnen die- dene schoten op de rechercheurs, van wie cr één licht werd gewond. De tweede rechercheur trok daarop ook zijn revolver en trof Muttach in het hoofd met het gevolg, dat de dood ter stond intrad. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Vereenigde Staten vertrekken. Deze buiten landsche reis zal drie en een halve week duren. In hoofdzaak zal dit bezoek een particulier karakter dragen, doch hij zal desniettemin «x /tt XT j r door den l°rd Mayor A-an New York worden er ïjn, prr (H. n a verwelkomd en ook cenigo dagen te Washing- loopen nacht is een auto waarin zich de opo- lon vcrtocvcn ols gnst vnn dcn Eng0]5ch,n rettencomponist Walter Goetzc, cn dc l.brct- ambassadeur, tist Richard Wars bevonden, tegen oen vcr- keerspoal van een vluchtheuvel opgereden. Beiden zijn evenals de chauffeur emstig ge wond. WAS DER RIVIEREN Uit Coblenz wordt d.d. 8.April gemeld; Door den sterken regenvel'der laatste dagen is de Rijn met zijrivieren gewassen. In het Zwarte Woud is dc dooi ingetreden, zoodat van den boven-Rijn nog grooterc watermassa's zijn te wachten. De Moezel is bij Trier al ruim j DE KOSTEN DER JONGSTE STAKING. Birkenhead noemt een bedrag van 440 mülioen pond sterling. Lord Birkenhead, minister voor Indië, heeft verklaard, dat Churchill's begrooting, als dc olgemeene staking en de mijnwerkersstokir.g niet had plaats gehad, een overschot aan ont vangsten zou aanwijzen. Hij voegde er aan toe, dot de beide stakingen 40 millinen pond te wacntcn. uc moraei «.j i.iw a. .«m d schatkist cn 400 milüoen pd. een meier gestegen dc was :s hter echter weer tot stilstand gekomen. Gevaar voor hoog water is niet te duchten BELGIE. MIJNONGELUK. Vier dooden. Te Picton (Henegouwen) zijn vier arbeiders in een nieuwe mijnschacht naar beneden ge vallen.-Zij waren onmiddellijk dood. EEN CYCLOON. Donderdagavond is het gemeentehuis van Nimy, in de buurt van Bergen, door een wer velstorm geteisterd. Er moet voor circa een millioen francs schade zijn aangericht. Door de instorting van het gebouw werd het ge- denkteeken ter eere van de in den oorlog ge sneuvelden verwoest. FRANKRIJK. TSJITSJERIN IN FRANKRIJK. P a r ij s, 9 April. (H.N.) Naar de bloden melden heeft Tsjitsjerin, dc Russische volks commissaris van buitenlandsche zaken, zijn intrek genomen te Saint JRaphael, waar hij ongeveer 10 dagen zal blijven. HET BANKWEZEN. Poincaré tegen staatstoezicht. Dè Kamer heeft gisteren de interpellatie over het schandanl-RoChette en de maatregelen, die de regeering van plan is te nemen om de spaorders te beschermen, besproken. Poincaré las een brief voor, dien hij aan der minister van koophandel heeft geschreven, om diens aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid van het toezicht houden op zekere operaties, door buitenlandsche banken verricht. Poincaré' zeide geenszins voorstander te zijn van een monopolie voor bcr1-- en credietop^ oties E«*n controle van staatswege zou z. i. nadeel heb ben, dat het den bankinstellingen zou toe staan zich aan te dienen als gedekr door een soort van officieele goedkeuring. Hij meent, dat de reglementeering van het bankiersbe- roep zoo spoedig mogelijk tot stand moet ko st. aan het land hebben gekost. ÏTALIp. HET VERDRAG MET HONGARIJE. Roemenië vraagt inlichtingen. We en en, 8 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Boekarest heeft de Roemecnsche re geering door haar gezant te Rome om inlich tingen over het doel von het Hongaarsch-Ito- liaansche verdrag laten verzoekch. ZUID-SLA VIF.. DE ZUID-SLAVISCHE PARTIJPOLITIEK. De nationale boerenclub, die de partij van Raditsj en de Montenegrijnsche federalisten omvat, heeft een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat dc club zich verplicht acht de vorming eener sterke parlementaire regee ring op den grondslag eener nationale over eenkomst tusschen dc drie nationaliteiten te. bevorderen; ondertusschcn wordt Raditsj de vrije hand gelaten voor de uitvoering van het plan. OOSTENRIJK. SEIPEL LICHT ONGESTELD. Weenen, 8 April. (V. D.) De bonds kanselier is licht ongesteld en kon heden niet op het ministerie verschijnen. LETLAND. DE PRESIDENTSVERKIEZING. 1 Scmgals gekozen. Dc Landdag heeft gisteren met 73 tegen 32 stemmen en I onthouding Gustav Semgals, ge wezen vice-voorzitter van den Netionalen Raad en minister van oorlog, tot staatspresident ge- kozen. Semgals is vroeger eerste burgemees ter van Riga geweest Op 18 November T9T8 was hij het, die de onafhankelijkheid van Let land heeft afgekondigd. non voor het schrijfmateriaal. In een raszul verc Chinccsche school ontbreken zelfs dc klossenieder kind is een eenheid op zich* zelf, cn leert zonder ecnig verband met zijn medeleerlingen, waardoor dus het beginsel van naijver cn eergevoel wordt uitgescha keld, De meestcn zijn tc arm om middelbaar onder wijs te genieten die het voorrecht heb ben, dringen tot de studie van de bcgripstee- kens door, en zijn doordoor in staat de boe ken der „klossiekcn" te verstaan; zich in bur geest te verdiepen, en hun verheven gedachten zich 'eigen te rnoken. Zij rccitccven niet een eigenaardig monotoongcluid pcricopcn, die zij van buiten leerden. Dot tot die „klassieken" bchooren Confu cius, (eigenlijk Kh'oeng-Foc-Tsfc', dw.z. Koeng, de Meester) cn Lao Isz', en Chuong Tsz' is bekend genoeg, minder bekend mis schien, dot dc groote wijsgeer, die in de 6c eeuw v. Chr. geboren werd, reeds letterlijk dezelfde gedachten heeft uitgesproken, die een andere Oostersche wijze, in het Westen von Azië, in Judo ik bedoel Jesaia reeds 2 eeuwen eerder had geuit, dot de zwaarden cn lansen zouden worden omgesmolten tot landbouwwerktuigen, cn er geen oorlog meer zou zijn. Trots vredesconferenties en vrcdepalcizen is 't, jammer genoeg, altijd nc zoover niet rrr komen, maar cr wordt aan 'gewerkt, vandaag neg, ook in China, dus moed houden I Voor wie het nog niet weet merk ik op, dat Confucius volstrekt geen godsdienst stichter is geweesthij was wijsgeer, die de oude heilige schriften van China, overgele verd door eeuwenlange beschaving, hoaft ver zameld cn vérklaord. Maar voor den Chinees is wijsbegeerte godsdienst, en omgekeerd, cn zoo zien we bijna in iedere stad van dit f^il» lioencnlond een tempel gewijd aan den groo- ton wijze, waar een houten tablet aan hem gewijd het middelpunt der vcreering is. 't Is wel heel jammer, dat de toestand zóó is, dal ik niet in de gelcg°nheid zal ziin om Peking te bezoeken, wont déér zou ik eerst recht don klop vnn het Cbinecsche hart kunnen beluiste ren we moeten nu dan maar met Shanghai tevreden zijn. Ik wos enkele malen in een paar tempels, en bet vri't mij op, boe Taoïsme, Buddhismt r- - J --r staan, beter gezegd hoe ze door elkaar gc- sti J n l rn De geheele Chineer.chc go:'sdi:nst cr zijn er, die beweren, dat er geen godsdienst in China bestaat is wel eens genoemd een cultus van vereering der (voor)ovlÖers, en eei. erkennen van een hooger gezag, dot zich reeds afspiegelt in de vaderlijke Tr>ocht en op. klimt tot steeds hooger orde. Wat ik in de prijktijk er van gezien heb in den tempel ritus, heeft mij absoluut koud gelaten, en gal mij den indruk van een ordinoire onvatting von het bekende snreekwoord „de heil:gen dr kaarsjes geven". Ernst, dien ik in Jsoan nog opmerkte, ontbrak hier geregeld Want al zie ik niet in dot de tegenwoord'gheid var. diepvoelende menschen een absolute nood- 7okclijkheïd is voor een afternoon ten. om dat de Voorzienigheid hare gaven zóó niet verkwist, voor godsdienstige plechtigheden meen ik, dat die toch niet mag ontbreken. Hoe Ruslond rcogccrt op het gc- 1'bU.uC »»l UC p—UJ- wcn. B e r 1 ij n, 9 April. (H. N.) Het Russischo telcgraafogcntschap geeft een overzicht von de gebeurtenissen te Peking, waaruit blijkt, dat over de omstandigheden, woarondei de inval plaats hod, nog geen bizonderheden bekend zijn. Ook is niet bekend, of do inval op lust van dc Chineescho regecring of vnn een plaat selijke uutoritcit geschiedde of dat dit op last von Tsjang Tso Lin plaats had. Eveneens is het niet duidelijk, hoe bewapende politie en solda ten midden in dc wijk der diplomaten konden verschijnen. Aangezien nadere inlichtingen nog niet ziin ontvangen, zal''het Russische volks commissariaat voor buitenlandsche zuken voor- loopig nog geen verdero stappen doen. Dc Is- westia is von oordcel, dot er verband bestaat tusschen het gebeurde tc Peking en de blok kade van het Russischo consulaat te Sjanghai. Men heeft hier vermoedelijk met een en het zelfde plan tc doen. Tsjang Tso Un, de eigen» lijkc ontwerper van het plan, kon op het on»% nnntostbnre gebied van dc gezontenwijk nic» optreden builen voorkennis en zonder goedkeu-* ring van den deken van het diplomarreke corps, die volgens de uitlatingen van de Europecscho bladen slechts als strooman van Engeland han delde Het oordeel von een Engclsch bind over het Pckingschc inci dent. Londen. 9 April. (H. N.) De Times wijst er in een artikel naar aanleiding vnn dc huis zoekingen te Peking op, dat dc Engelsche or- beiderspqrtij zich thuns worm maakt over de schonding der verdrngsreohten cn der diploma tieke voorrechten in China, hoewel reeds maan denlang in China vele verdragsrechten ge schonden worden. Zonder verder in te gaan op dc kwestie der cxtcrritorinlifcitsrcchten von ge zanten of diplomatieke vertegenwoordigers, wijst het bind op de vele incidenten, die heb ben plaats gehod in het door dc Kantonregec- ring gecontroleerde gebied. Wat Rusland be treft. dit heeft door zijn handelingen bewezen, dat het geen onnsprauk kan maken op de eer biediging van verdragsrechten. Nadere bizonderheden over de anti-Russische gebeurtenissen tc Sjonghoi cn Peking. Londen, 9 A p r i 1. (H. N.) Uit Peking wordt gemeld, dot het diplomatieke corps ge protesteerd heeft tegen het optreden der Chi neescho politie, welke bij het binnendringen vnn de gebouwen der Oost-Aziatische Bunk buiten de volmochtcn is gegaan, welke het diplomatieke corps hod toegestaan. tele gram uit Sjonghoi meldt, dat dc politic aldaar het consulaat van sovjet-Rusland heeft omsin geld en iedereen het betreden of het verloten van het gebouw belette. De consul van sovjet- Rusland heeft zoowel bij het diplomatieke corps als bij den commissaris van buitenland sche zaken geprotesteerd. In hoeverre er ver bond bestaat tusschen dit voorvol en de ge beurtenissen tc Peking, is niet recht duidelijk, door het gezag vnn Tsjnng-Tso-Lin zich, zoo nis bekend, niet meer tot Sjonghoi uitstrekt. Op wiens lost deze bezetting geschiedde, wordt in het bericht niet gemeld. Wel wordt gezegd, dot des avonds een rcgeeringscommissoris van dc provincie Kiongsoc zich aan het consulaat ver voegde, waar hij ook namens den opncrbcvel- hebbcr zijn leedwezen over het gebeurde en ook over de gebeurtenissen te Peking betuigde cn verontschuldigingen aanbood. Ook te Tientsin treedt men tegen dc Russen op. Londen, 9 April. (H. N.) Aon dc Timca wordt uit Tientsin gemeld, dot de Chinccsche politic met goedvinden van het Fransche con sulaat het gebouw van dc Dohlbonk, dc Sovjet- bonk, cn in de .bureaux von de Chinccsche Oos- tcrspoorwegmaotschappij binnengedrongen is, benevens in enkele ondero gebouwen, die alle binnen de Fronschce concessie liggen. De po litie is tot deze huiszoekingen overgegoon in verband met dc, ontdekkingen, welke bij de huiszoekingen te Peking zijn gedaan en heeft ook te Tientsin verschillende papieren in be slag genomen. De correspondent van de Mor ning Post, die over dezelfde gebeurtenis seint, meldt nog, dot ook de bureaux von dc Russi sche handelsdelegatie doorzocht zijn en dot olie personen, die zich in dc gebouwen bevonden, waar dc huiszoekingen plaats hadden, aange houden werden. Men gelooft niet, dot er bij de huiszoekingen stukken von belang gevonden zijn, door reeds uren tevoren geruchtcr\ in om loop waren, dot er huiszoekingen zouden plaats hebben, zoodot men voldoenden tijd had om compromittcercnde stukken te doen verdwijnen. Frankrijk en dc staatsgreep in Yocnnon. De Matin meent in verbond met den Kon- tonnecschen staatsgreep in Yoennan tc weten, dat de eerstvolgende ministerraad zal zijn ge wijd aan -dc kwestie van de veiligheid der grens tusschen Indo-Chino en genoemde Chinecschc provincie, alsmede aan het vraagstuk, dot, onder dc tegenwoordige /nociliikhcdon, Indo- China niet zonder verantwoordelijk hoofd kon worden gelaten. Zoonis man weet vertoeft Vorenne, de gouverneur-generaal von ïndo- China, op het oogenblik in Frankrijk. Sovjetnmbtenorcn te Sjanghai gefouilleerd. De gemeentelijke politie te Sjanghai heeft aan verscheidene sovjetambtenaren toegestaan het consulaat tc verlaten, nadat zij waren ge fouilleerd Zij, die weigerden zich te loten'fouil- leeren, moesten in het consulaat blijven. Jour nalisten hadden een interview met Linde, den consul-generaal der sovjets, die verontwaardigd is over de houding van het gemeentebestuur en mededeelde, dat het corps diplomatique den volgenden dog een fercntie zou houden met het doel aan bo\ genoemde maatregelen een eind te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1