AMERSFOORTSCH DAGBLAD De Princess Room L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" KIEST Garneering- en Mode-Artikelen EERSTE BLAD. BUITENLAND. duitschland. 1 engeland. roemenie. zSjid-slavie. china. vereenigde staten. SPORTNIEUWS N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Een ieder Zonder Raam- ol Builenantenne 2'e Jaargang Mo. 242 ABONNEMENISPRIfS 3 ""DdeD v00r j3nctv loort 2.10, per maand ƒ0.75. Idem franco per post f 3.—per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&, afzonderlijke nummers f C.05. SUREA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POCfkTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 613. Maandag 11 April 1927 Pillis DER ADVERTEHTIfir met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen co Uefdadigheids-adveitenticn voor de helk der prijs. Voor handel eu bedrijf bestaan teer voordeelige bepalingen toot het tdverteeren- Lent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ©p aanvraag toegezonden. AFNEMENDE WERKLOOSHEID TE BERLIJN. Het aantal werkloozcn te Berlijn is verleden weck met ruim 12.000 gedaald, van wie 8000 vakarbeiders en 4000 ongeschoolde werklie den. EEN JEUGDIG MOORPENAAR. Tien jaar gevangenisstraf. De kinderrechtbank te Ornnienburg heeft Vrijdag een van de vreeselijkste misdaden van den laatsten tijd behonded, n.l. den moord op drie personen aldaar in October 1.1. door een 15-jarigcn jongen. Ernst Muller. Dc jon gen kreeg tien jaor gevangenisstraf. F:' had het drietal, waarvan twee heel oude menschen waren, gedood, omdat hij naar hij meedeelde, dacht dat zij hem wilden terug zenden naar een opvoedingsgesticht, waaruit hij ontvlucht was. Het was ,,'n een oogenblik gebeurd''. Hij had van te voren geen plan, om hen te vermoorden gehad. De deskundige verklaarde het kind volkomen toerekenbaar DE GRIEKSCHE SCHULDEN. Een regeling. De onderhandelingen te Londen inzake de Grieksche oorlogssdhulden zijn geëindigd. Een desbetreffend occoord is geteekend. DE TOESTAND VAN DEN KONING. B e r 1 ij n 9 April. (H. N.) Het Roemeen- sche gezantschap deelt mede, dat er een aan merkelijke verbetering is ingetreden in den algemeenen. toestand van koning Ferdinand, zoodat men beslist kan zeggen, dat de koning zich op weg van beterschap bevindt en alle gevaar voorbij is. HET IT ALIA ANSCH—ZUID-SLAVISCH GESCHIL. De commissie van onderzoek. Naar de Duitsche bladen van bevoegde zij de vernemen, is de kwestie der Albaneesche commissie van onderzoek geregeld. Zij zal worden samengesteld uit den Engelscher. en den Franschen militairen attaché en een lid der Duitsche delegatie te Belgrado. Men is het eens geworden over een algemeene modus procedendo. De gezanten te Belgrado der drio betrokken landen zullen eventueel de», commis sie bijeenroepen, wanneer haar optreden ver- eischt mocht zijn. De Duitsche gezant te Bel grado zou als doyen van het diplomatieke corps zich belasten met de technische werk zaamheden der bijeenroeping. Nota's zijn niet gewisseld; alles is mondeling besproken. DE VERWARRING IN CHINA De Russische zaakgelastigde te Peking teruggeroepen. Lit.vinof heeft den Chineeschen zaakgelas tigde te Moskou een nota overhandigd, waarin nadrukkelijk verzet wordt aangeteekend tegen dc huiszoeking in de sovjet-gebouwen te Pe king. De nota eischt de onmiddellijke terugtrek king van de Ghmeesche detachementen uit dc gebouwen van den militairen attaché en van dc handelsvertegqnwoordiging en uit de woningen van de gczantschapsemployé's. Verder wordt geëischt, dat alle employés van het gezantschap en van de handelsverte- genwoordiging, die in hechtenis zijn genomen, op vrije voeten worden gelaten, dat terstond alle documenten, die in de bureelen van den militairen attaché in beslag werden genomen, worden teruggegeven en dat alle goederen, geldswaarden, voorwerpen van huiselijk ge bruik, boeken en papieren, waarop de politic en de militairen beslag hebben gelegd, aan dc eigenaars worden teruggegeven. De Russische zaakgelastigde en zijn perso neel zijn teruggeroepen, totdat aan deze eischen zal rijn voldaan De sovjet-regcering verklaart bovendien, dat zij over voldoende middelen beschikt om tot represaille-maatregelen over te gaan, maar zij riet daar ten eenenmale van af, daar zij er zich zeer wel rekenschap van geeft, dat de werkelijk© verantwoordelijkheid rust ot> de bui- tenlandschc imperialisten, die de sovjet-unie in een oorlog -willen betrekken. Reuter meldt nog aldus lezen wij in de Cour dat slechts de Russische consulaire employé's te Peking blijven. Het corps diplomatique te Peking heeft Tsjang-Tso-Lan doen weten, dat het er op re kent, dat het proces tegen de personen, die bij den inval in de sovjet-gebouwen werden gearresteerd, behoorlijk zal worden gevoerd. Uit Moskou wordt ons gemeld, dat de Rus- sische nota aan de regeering te Peking Za terdagnacht is opgesteld. De Chinecsche zaak gelastigde Tsjen werd omstreeks middernacht telefonisch gewaarschuwd. De nóta verliet om drie uur 's nachts het Russische volkscommis sariaat van buitenlandsche zaken, waar don geheelen nacht vas doorgewerkt. Onverwijld werd het document naar het op een uur af- toand gelegen Chineesche gezantschapsgebouw Overgebracht. Dit gebouw was gisteren den "Jeheelen dag gesloten in verband met de vie ring van den verjaardag der stichting van de Chinecsche republiek. De nota werd door den portier aangenomen. Men verwacht in Russische kringen, dat de Chineesche zaakgelastigde in den loop van den dag de sovjctregccring om zijn pas zal ver zoeken. Men beschouwt m deze kringen dc notn als een compromis tusschen dc verschillende stroomingen in Rusland. Een algeheel ofbrc- ken der betrokkingen wordt door het handha ven der consulaire vertegenwoordiging verme den. In talrijke kringen bestaat er een zekere on tevredenheid over het feit, dat de nota zoo tam is. Men gelooft echter, dat de regcering te Peking zich door deze houding van Rusland tot verdere provocaties zal laten verleiden, het geen tot gevolg zou hebben, dat van Russische zijde nieuwe stoppen gedaan zouden moeten worden. Omtrent den inhoud der Russische protest- nora verneemt de Times nog het volgende De inval wordt een ongehoorde schending van dc meest elementaire regelen van het in ternationaal recht genoemd, terwijl dc sovjet- regeering zeer verontwaardigd is, dat zich bij het onderzoek, dat door do sovjet-regcering een daad van geweld en roof wordt genoemd, geen vertegenwoordiger der sovjet-legatie be vond. Er bestaat geen enkele garantie, dat er zich onder dc in beslag genomen stukken niets berindt, waarvan gebruik kan worden gemaakt door vijandelijke buitenlondsche invloeden, welke tot den inval hebben aangezet en dezen hebben goedgekeurd. De samenwerking tusschen de autoriteiten van Peking en het corps diplomatique werpt volgens de nota licht op de ware motieven van den inval. De voldoening aan de eischen der nota zal de regeering van Peking niet vernederen, al dus vervolgt de nota. Elke imperialistische re geering zou op een dergelijken inval met het ruwste geweld geantwoord hebben. Dc nota zegt ten slotte, dat de sovjet-regecring er van overtuigd is, dat dc regeering van Peking een speelbal is van dc buitenlandsche imperialisten, die een nieuwen wereldoorlog wenschcn. De sovjet-regeering zal echter geen oorlog pro- voceeren, maar voortgaan te werken in het belang van de arbeidersmassa's van China. Tegenslagen der Kontonncezen? Naar verluidt, zijn de Kantonncczcn, die langs de spoorlijn Tientsin—Poekow opruk ken, in de richting van Fcnyang teruggewor pen. Benoorden den Jangtsc, tegenover Kiang- ying zouden zij eveneens een nederlaag, waar door hun achterhoede bedreigd wordt, heb ben geleden Een Engelsch oorlogsschip beschoten. Forten, gelegen op 15 mijl stroomafwaarts van Tsjinkiang, hebben gevuurd op den Brit- schen destroyer Veteran, die het vuur beant woordde en aanmerkelijke schade aanrichtte.' De Veteran werd getroffen, maar van dc be manning werd niemand gekwetst. Een échec der nationalisten. Volgens draodloozc telegrammen uit Tsjin kiang heeft het leger van Soen Tsjoean Fong een nederlaag toegebracht aan een nationalisti sche expeditie, die ten noorden van het groote kanaal opereerde. Er zijn weinig bizonderhe- den bekend, maar men schijnt uit de berich ten te kunnen opmaken, dat de Zuidelijke strijdkrachten geleidelijk werden teruggedron gen naer den Jangtsc. Zij zouden te Jangtsjau zijn aangekomen. Een aantal gewonde natio nalisten zijn te Tsjinkiang gearriveerd, nadat zij den Jangtse waren overgestoken. De natio nalistische vlaggen zijn te Tsjinkiang al weg genomen. DE A.S. TERECHTSTELLING VAN SACCO EN VANZETTI. Dc terechtstelling der Italianen Sacco en Vanzetti, die zes jaar geleden wegens nfoord zijn veroordeeld, zal, naar thans is vastgesteld, geschieden in dc week vart 10 tot 10 Juli. EEN HEVIGE STORM. New 7ork, 9 April. (V. D.) In de sta ten Oklahoma cn Missouri heeft een hevige storm gewoed, die groote schade heelt aan gericht. ZUID-AFR1KA. EEN GEMEENTEHUIS IN DE LUCHT GEVLOGEN. Het gemeentehuis van Dc' Wetsdorp in den Oranje-Vrijstaat is in de lucht gevlogen door een ontploffing van het pctroleumgastoestel voor de verlichting. Het dak werd weggesla gen en de vlammen sloegen 10 M. hoog uit. Moltitz, een oud-burgemeester, kreeg zulke brandwonden, dat hij er aan overleden is. Dc gemeente-secretaris is in verband met de ont ploffing aangehouden. VERSPREIDE BERICHTEN. DE ZOMERTIJD. Dc zomertijd is in België, Engeland en Frankrijk Zondagnacht te twee uur ingegaan. DE UITSLAGEN. Nederl. Voetbalbond. Kampioenschap ven Nederland. Amsterdam: Ajax—Heracles 22 Rotterdam: Feyenoord—N. A. C. 3I Afdeeling I. Promotie 2e klas. Haarlemt Haarlem—D. E. G, 2—2 RECÏ Van 1—4 i egels 4.05, elke regel meer 1.— voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT voor zijn kopje koffie. LANGESTRAAT 49 In onze afdeeling ontvangen wij d a g e I ij k s de nieuwste snufjes. Met ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrotct- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. 2c klasse B. Utrecht: Hcrculcs-H. V. C. 3—T Promotie 3e klasse. Weesp: Rapiditas—B. F. C. 2-2 HET OOSTEN. Promotie-competitie. HengeloRigtersbleek 4-0 2e klasse B. Eendracht—Thcole G-0 4e klasse B. DSC—Silvolde 2-2 Thc-othornc—D.V.H. 4-1 4e klasse D. Thcole 2—Eendracht 2 3-0 HET ZUIDEN. Ie klasse. Roermond—NOAD 2-3 Promotie-competitie. Loriga—V. V. V. 3-1 2e klasse A.' Vlissingen—Dongen 2-3 2e klasse B. Waalwijk— Zallbommcl 1-1 BoxtelDevo 7-0 VOS-de Valk. 5-0 2e klasse C. M. V. V. 2—Kcrkrode 3-3 A. A. C.—Bleijerhcidc 2-1 Promotie-competitie. V .T. V.Wnubach 4-1 3e klasse A. Zicrikzec—Terneuzen 1—3 3e klasse B. Wapen v Br.—Broekhoven 1-2 3c klasse C. GoodluckTilburgia 6-3 3e klasse D. Roermond 3— A. A. C. 2 ui I O HET NOORDEN. Promotie-competitie. H. S. C.-W. V. V. 2-2 2e klassa A. f M. S. C— Heerenveen 1-1 L. S. C.—Sneek 4-2 2e klasse B •Achilles 2—Appinged. 2 2-6 Bato—Warfum 4-3 Om den N. V. B.-bcker. (Derde ronde). Koog o. d. ZaanK.F.C.Z.F.C. 0-4 LJmuiden: Stormvogels—V. V. A. 5-3 Den HaagH.B.S.—Voorwaarts 9-1 UtrechtVelox—R.C.H. 1-2 Alphen Alphen—Willem II 2-5 Schiedam: FLD.V.S.-S.V.V. 2-2 Dordrecht: D.F.C.—Wageningen 2-3 Arnhem: VitesseWatergraafsmeer 9-2 Deventer: R.O.D.A.Enschede 2-3 Eindhoven Eindhoven—Excelsior I—T Den Bosch WilhelminaVeloatas 4-2 Leeuworden: Leeuwarden—Aldd es 1-3 OVERZICHT. Het debuut van den oostelijken kampioen is iang niet onverdienstelijk geweest. Dc 2—2 op het Ajax-terrein pleit voor Heracles, dat blijk baar een flink woord wil meepraten in deze competitie. Een verrassing mag worden ge roemd de 3—1 nederlaog van N. A. C. tegen Feyenoord, waardoor de Rotterdammers de leiding hebben genomen. Fcijcnoord 3 2 1 5 5—1 N. A. C. 3 2 t 4 5-3 Ajax 4 1 1 2 3 4—8 ITeracles 1 1 1 2—2 Vclocitas 3—121 1—3 Haarlem heeft haar kons om in dc eerste kiassc terug te koeren weer kleiner gemaakt, door tegen D. E. C. oen punt tc verspelen. Het is nu vrij zeker, dat dc roodbrocken nog een seizoen in dc tweede klos zullen moeten door brengen, tenzij H. V. V. dc beide nog restee- rendc wedstrijden verliest: H. V. V. 2 2 4 3—0 Haarlem 3 1113 G—6 D. E. C. 3—1214 Voor Kampong is het gunstig geweest, dat Rapiditas cn B. F. C. de punten hebben ge deeld, want als de bhuwwittcn er nu in slagen de twee resteerende wedstrijden nog tc winnen, dan blijven zij in de tweede klasse: B. F. C. 3 12—4 4—2 Rapiditas 3 1113 5—i Kampong 2 t- 1 1 1 0-3 A. P. W. C. I—QUICK I 2-1. Om den U. P. V. B.-wiinpcl. Hoe A. P. \V. C. von Quick won. (K.) Op het A. P. W. C.-tcrrein vond gisteren voor de tweede maal dc ontmoeting plaats tusschen A. P. W. C. cn Quick. Dit maal was dc scheidsrechter, de heer Van Loon present en zoo kon dus dc officieelc wedstrijd om den U. P. V. B.-wimpcl plaats vinden. Evenals dc vorige week werd er in de beste verstandhouding gespeeld; wat niet anders dan dc goede verhouding tusschen de plaatselijke clubs kan bc-vordercn. Wat dc wedstrijd betreft, deze stond op veel hooger peil dan de vorige, \oorol het eeistc gedeelte. Vlug op en neer ging het spel, don verkeerde het Quick-doel in gevaar cn zoo zaten de Quick aanvallers voor het doel der gasthce- ren. Ook dc aanvallen, zoowel wel Quick als van A. P. W. C. werden toctisch opgezet. Hei groote verschil in de speelwijze van beide clubs schuit hierin dat Quick hoar heil zocht •in opt n spel en A. P. W. C. juist in het tegen overgestelde. Nu is het korte spel het goo chelen met den bal heel aardig voor dc toe schouwers, tot succes leidt het zelden. Ten tweede is het fnuikend voor de vleugelspelers ais hun aanvallen steeds maar wotr worden onderbroken door de vijandelijke achterhoede Dit gebeurde gisteren dikwijls. De achterhoede van Quick, die nu bestond uit van Goor en Lcfèvre dc M. heeft uitstekend werk verricht. Lcfèvrc speelt in dc achtei hoede veel bete» don vóór, vooral in de tweede helft heeft hij heel goed werk verricht. Het plaatsen en het afnemen stempelt zijn spel tot eerste klas. Van Goor zijn spel is voldoende bekend. Kalm en tactisch plaatst hij het leder naar een vrij» stoanden 6peler. Bakker in het doel deed zijn werk naar behooren, hij maakte evenals de vorige week weer een blunder wat Quick cp een doelpunt kwam te staan. Dc halt-linie was met dc spil D Gerritsen in krocht toegeno men. Hij bchecrscht het gehcelc middenveld en zoowel zijn steunen als het voeden der voorhoede is werkelijk goed. Dc vleugclhalfs zijn minder hoewel voor Frans Houbaer een excuus geldt, daar hij minder in de holf-linic speelt, zoodot hij soms achter Lcfèvrc stond op z'n oude plaats. Dc voorhoede speelde over het geheel genomen goed. Vooral He- henkamp kon op een goeden wedstrijd terug zien. Ook zijn positie-spel blonk boven de an dere spelers uit. Hoewel dc rechtervleugel thans zeer verdienstelijk speelde moeten wij ook nu weer melden dut B. Bakker geen voor- hoedcspeler is. Wij hebben hier al eens meer malen over geschreven en ook gisterden kwam dit feit weer duidelijk aan het licht. A. P. W. C. moet het hoofdzakelijk ven haar oorhoedc hebben, hoe goed het binnen-trio, Arlar, Snijders en Baadje ook met het leder kon goochelen, doelpunten maken is bij hun ook de grootste kunst. Dc beste speler is de middenvoor H. Snijders. De buitenspelers kre gen tc weinig tc doen om hun spel te be- oordeelen. De middenlinie drijft hoofdzakelijk op den spil Dc Graaf hoewel zijn steunen vnn de voorhoede niet zijn sterkste zijae is. In de achterhoede verrichtte Tervoort nuttig werk goed ter zijde gestaan door Ph. Snijders- Dc invaller doelman Priem was ten volle voor zijn taak berekend en heeft menig schot on* schadelijk gemaakt. Desondanks heeft Quick toch verloren. Nu heeft men tenslotte vrijwgl elke nederlaag ge-, heel aan zich zelf te wijten doch hier was het een bijzonder geval, n.l. een fout van den scheidsrechter. In de tweede 7ka minuut der verlenging ondernam de linkervleugel der A. P. W C.-ers een aanval, Baadje schoot het Ieder van dichtbij in. Bakker werkte het leder onvoldoende weg en Arlar kogelde onhoud baar in. Baadje lag intusschen voor het doel voor ons in zuiver buitenspel positie wat den scheidsrechter niet zag. Dit was het einde van dezen mooien wedstrijd, de gemoederen kwa men in heftige beroering maar dc hr. v. d. Laan handhaafde zijn beslissing. Nu kreeg men geen normale uitslag. A. P. W. C. speelde een mooie, faire partij. Dc praatjes betreffende ruw spel bleken geheel ongegrond. De wedstrijd. Even over 2.30 fluit de scheidsrechter, de heeT v. <L Laan beginnen en het blijkt dat A. P. W. C. 2 invallers heeft voor haar doelman en rechtshalf. Bij Quick is v. d. Zande dooi D. Gerritsen vervangen, Lefèvre is ook in de gelederen. De opstelling. A. P. W. C. M. Priem. Ph. Snijders P. A. Ter voort M. Jansen, W. d? Graaf, A. Vccncndnal A. Tommcl, E. Bandje, H. Snijders, P. Arlar, A. Snijders. Lach de Boere, B. Bnkkcr, B. Klnsser, Hchenkamp, Smits Frons Houbaer, D. Gerritsen, Jan Houbaer Lefèvre do Montigny, J. v. Goor W. Bakker. Quick. De A. P. W. C. aanvoerder heelt den toss verloren en precies 3.10 tropt H. Snijdcis af. Quick neemt het leder over en de eerste aan val wordt ingeleid door Lach dc Baerc mooi B. Bakker trapt het leder hoog over. Bij A. P. W. C. speelt men in het begin e enigszins nerveus zoodot het leder maar hnlf geraakt wordt. Toch gaat het spel vlug op en ncci ^n uit oen mooie through-poss van Bnndjo knn F. Houbaer slechts door corner tc maken het gevaar afweren. Deze corner bal trapt Arlar over. Dan komt de voorhoede van Quick in actie. Hchenkamp heeft zich bijtijds vrij opgesteld, krijgt den bal tocgepceld doch pluatst deze weer noor Klosser die echter ff zucht inschiet. A. P. W. C. krijgt vervolgens de eerste kans om tc scoren moor Bakkei redt op de lijn. De A. P. W. C.-crs blijven in het offensief. Uit een out-bal wordt de bol voorgezet. Bakker wil haar onderscheppen cn mist, de bol komt bij Snijders, die het leder tot groote vreugde der A. P. W. C.-supportcrs in het verlaten doel schiet I—0. Er zijn 12 minuten gespeeld. Quick is door dit doelpunt even down, tenminste zij kan hoor spel niet meer ontplooien. Weer krijgt Baadje een „dot" van een kans moor Bakker heeft 2ich hersteld en vangt zijn schot klem- vast. D. Gerritsen werkt hard cn heeft suc ces, plaatst het leder naor Lach dc Bacrc waor Jansen een einde aan maakt door cor ner to trappen. Deze hoekschop wordt ook achter gezet. Intusschen is het spelpeil op gevoerd, dc strijd wordt steeds hoftigcv, zon der dot er ruw of woest gespeeld wordt. Zoo moet Bakker handelend optreden of direct duarno mookt Priem een hord s£hot van Klos ser onschadelijk. Dc wedstrijd neemt in span ning toe en Klosser wordt de kans geboden om gelijk tc maken, maar Vccncndnal tipt het leder bijtijds weg en A. P. W. C. stool nog steeds voor. Niettemin was het spel van dien aard dot men elk oogenblik den ge lijkmaker kon verwachten. Deze liet niet long op zich wachten. D. Gerritsen zet een aanval mooi op, schiet het leder naor Hchenkamp, welke op zijn beurt doorgeeft naar Smits. Do gevreesde linkervleugel komt dus in actie I Hchenkamp krijgt het leder weer terug gespeeld zet scherp voor, de keeper mist en Klosser van dichtbij dc partijen op gelijken voel brengt 1—T. Onmiddellijk probeert Baadje het met oen ver schot dat rakelings naast goot wat even later Hehcnkanvp aan de andere zijde pro beert met als resultaat een hoekschop. De strijd verslapt iets, dc spelers schijnen ver moeid. Er wordt niet meer zoo enthousiast gespeeld. Nog wordt A. P. W. C. een kans geboden maar een misverstand tusschen de rechtervleugel doet deze kons verloren gaan van Goor tropt het leder weg. Had d«- scheidsrechter de handsbal gezien voor het A. P. W. C.-doel, wellicht zouden wc met den stand I--2 gaan pouzecrcn, maar dc scheidsrechter zag niets en zoo gingen we met 1—1 rusten Dc tweede helft. Hadden wij verwacht dot de tweede helft minstens zoo mooi zou zijn; dc spelers sche nen te veel van hun krachten gevergd tc heb ben. Er werd vrij lusteloos gespeeld en bo vendien knop door beide voorhoede's ge knoeid. De mooiste kansen wilde men niet acceptceren en daardoor werd de strijd soni Was cr in deze periode een doelpunt geval len misschien had dit meer leven in de brou werij gebracht. Nu bleef het uit. Zeker, A. P. W. C. heeft de kans hiervoor gehad maar Arlor nog kans om van dichtbij naast tc schieten. Op beide doelen werden ecnige corners genomen zonder resultaat evenals een gevaarlijk moment voor het A. P. W. C.-doel. Smits wil het zelf eens probceren maar kon het net ook niet vinden. Dc verdedigers ble ven de overhand houden, zoodat met een ge lijke stand het einde kwam. Hot wedstrijd reglement luidt dat hierna 2 X 7Jf min. ver lengd moest worden. De eerste 7J4 min. ging voorbij zonder dot er iets bijzonders voorviel cn het doelpunt dat in dc tweede 7*A min gescoord werd hebben we hierboven «I vol doende uiteengezet, zoodat A. P. W. C. met 2—T zich' in dc volgende ronde heeft iplaotst. De wedstrijd werd evenals de vorige week door een groot aantal toeschouwers bijgewoond. H V. C. Jaarlijksche algemeene ver gadering. Donderdag as. houdt de V.V. H. V. C. in de zaal van ,/t Boompje" haar joerbjkschc algemeene vergadering. H. V. C. 2—SPARTAAN 3. 3-0. Een groote herwinning voor H. V. C 2. Een leelijko wedstrijd. De eerste degradatiewedstrijd is door de H. V. C.-reserves gedecideerd gewonnen en ver diend gewonnen. Het krachtsverschil was te groot voor de Amsterdammers, die met eier

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1