Slangenleer „DE WITTE" DE EEMLANDER" iBONMEMENISPlUS rJ,™deD PBIIS OER lOïtBItHllEt EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zonder Raam- of Buifenantenne Als laatste nieuws ontvingen wij o.m. en de imitaties daarvan L. J. LUYCX ZOON. BINNENLAND. 25e laargang No. 248 loort f 2.10, ptr muaifOJS, Idem binco per peet f X—, per week (mei cratt» Ttmktring legen ongelukken) f 0.17®. elzondcilljke nummers t Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. „NHEMSCHE^RTWAL 2A. POSTREKENIkftN*. 47*10. TEL INT. *19. Woensdag 20 April 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dlenstsjnbl* dingen «o Lleldadlghelds-adveitentilo toof de bdfc der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan teer voordcel igc bepalingen *oor bet adverteeren- Eene circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLANO. DE DRUKTE TE BERLIJN GEDURENDE DE PAASCHDAGEN. B e r 1 ij n, 19 Maart. (H. N.) De drukte te Berlijn is met de Paaschdagen lang niet zoo groot geweest ais verleden jaar. Op de beidt feestdagen zijn door den stadsspoorweg slechts ongeveer 2 millioen personen vervoerd tegen verleden jaar 3.6 millioen. Het locale verkeer was niet veel'grooter dan op gewone Zonda gen. "Het verkeer naar buiten bleef ongeveer op dezelfde hoogte als verleden jaar. In den tijd van 13—16 April zijn ongeveer 350.000 reizigerskaartjes voor verkeer over longen af stond uitgereikt. VANDALISME OP EEN KERKHOF. Berlijn, 19 ApriL (H. N.) Vrijdagnacht zijn op het Israëlitische kerkhof te Mocrs on geveer 28 grofsteenen omgeworpen en ge deeltelijk vernield. Van dc daders heeft men nog geen spoor kunnen ontdekken. BELGIE. EEN SPOORWEGONGELUK. Dertien gewonden. Tengevolge van den mist is een personen trein op een goederentrein gcloop.cn in het station Courcellcs. Dertien personen werden gewond. h FRANKRIJK. AUTO-ONGELUKKEN TIJDENS DE PAASCHDAGEN Op Paaschmaandag zijn er in Parijs en de provincie niet minder dan vijftien outomobicl- ©ngelukken gebeurd, waarbij tien personen wer den gcdöod en acht-cn-twintig gewond. POLEN. DE SCHOOLKWESTIE IN OPPER-SILEZIË. Zurich, 19 April. (H. N.) Dc schoolop ziener van het kanton Luzern Maurer is tot Zwitsersch deskundige in de gemengde com missie voor Opper-Silezië benoemd. Hij zal den voorzitter van dc gemengde commissie nis deskundige terzijde staan om uit te moker», of de Idnderen in aanmerking komen om do Duitschc mindcrhcidsscholen volgens dc be slissing van den raad van den volkenbond te bezoeken. HONGARIJE. DE KONINGSKWESTIE. Een tegenspraak. Het Hongaarschc Teiegroafagentschap spreekt tegen, dat Bethlen met Mussolini over de kwestie' van het koningschap heeft ge- sproken. (Wij brengen in herinnering, dat wij aan de kwestie var. de bezetting van den Hongoar- schen troon gisteren ons buitenlandsch over zicht wijdden Red.) RUSLAND. HET RADENCONGRES. Verklaiingen van Rykof. Londen, 19 April (H. N.) Op het raden congres, dat te Moskou wordt gehouden, heeft Rykof het officieele verslag der regeering om trent den stond der internationale betrekkin gen uitgebracht. Hij heeft daarbij gesproken over China, den Volkenbond, de betrekkingen tot Engeland, het ontwapeningsvraagstuk en de internationale verwikkelingen. R?kof ver klaarde, dat sovjet-Rusland voor de bolsjewis tische propaganda in China alleen aan het Chinecsche volk en aan geen andere mogend heid verantwoording schuldig is. Tusschen het Chineesche volk en de imperialisten bestaat in zekeren zin een oorlogstoestand. Rykof was van oordeel, dat er tusschen de intergeallicer- de imperialisten een overeenkomst tot stand is gekomen omtrent de voornaamste punten van een gemeenschappelijk programma met betrekking tot China. Hij kon niet verzekeren, dat de. ontwikkeling der gebeurtenissen in China geen invloed zal hebben op de politiek van sovjet-Rusland. Dc ontwikkeling van den toestand in China is van dien aard. dot nie mand kan zeggen, dat een botsing tusschen het sovjetstelsel en de oppositie van de im perialisten daartegen onmogelijk is. De impe rialisten zijn bevreesd voor een nuütaire actie van sovjet-Rusland in Chine. Met voldoening gewaagde Rvko? van de bijïegging van het conflict met Zwitserland Voorts verklaarde hij niet te kunnen inzien, op welke wijze de be trekkingen tusschen Rusland en Engeland be- vordtrrd zouden kunnen worden door een even tueel toetreden van Rusland tot den volken bond. De pogingen, welke de volkenbond met betrekking tot de ontwapening doet, kunnen door sovjet-Rusland niet worden goedgekeurd, aangezien deze pogingen niet zoozeer de al gemeen© ontwapening beoogen, doch het stre ven veeleer is de mogendheden aan een be paalden status te binden Nadere bizonderheden over rijn rede. In zijn rapport, uitgebracht op het raden- congres, verklaart Rykof nog: De internationale toestand en de toenemende stabiliteit van politieke groepen, die de fcovjet vijandig gezind zijn, hebben op het terrein der buitenlandsche politiek een ernstige spanning in 't leven geroepen. Herhaalde pogingen om een anti-sovjetblok to vormen en een militair geschil tusschen de sovjetunie en China te provoceeren, scheppen een buitengewoon in- gewikkclden toestand en bedreigen dc zaak des vrede©. Dc stand der Engelsch-Russischc betrekkin gen kenmerkt den gesponnen internationalen toestond. Toen de Engclsche regecring haar nota verzond, streefde zij or naar dc West- Europceschc staten tegen de sovjetunie te doen samengaan. In dien geest had de nota eer zekeren invloed op de Itolioanschc regeering, die het Bcssorabische protocol ratificeerde, dat, hekeken van het standpunt der sovjetregeering, iedere rechtsgeldigheid ontbeert. Rykof kantte zich tegen het verwijt, dat Rus land nog steeds geen lid is van den Volken bond en verklaarde, dat de Bond gedurende den geheclen tijd van zijn bestaan louter en alleen »cn werktuig was ter bevestiging der heer schappij van zekere stoten over andere. De Volkenbond is in China niet tusschenbeidc ge komen. Dc sovjetunie betwijfelt, of dc door den Volkenbond bijeengeroepen ontwapenings conferenties werkelijk naar den vrede leiden. De sovjetunie is bereid tot algehcelc ontwapening over te gaan, op voorwaarde, dat alle mogend heden dit doen. De in het Engelsche parlement geuite bewering, dat dc sovjetunie zich krachtig voor den chcmischen oorlog toerust, is onwaar Omtrent de gebeurtenissen in China merkte Rykof op, dat de interventie der mogendheder» in dat land feitelijk reeds was begonnen. De toestemming der mogendheden tot den overval op dc sovjetlcgatie te Peking is een poging om dc sovjetunie tot den oorlog tegen China t« verleiden. De sovjetregeering zal echter op deze provocaties niet ingoan. Omtrent Borodin verklaarde Rykof, dot hij in geen enkel opzicht vertegenwoordiger de: sovjetregeering was. Deze was voor zijn op treden niet verantwoordelijk. De positie det sovjetunie is in China, donk zij dc erkenning der souvereine rechten van China, vaster en wordt minder bedreigd dan die van elk ondef land. Ten aanzien van de betrekkingen tusschen sovjet-Rusland en Duitschland verkloarde Rykof, dn.t deze sinds het verdrag van Rapallo steeds meer zijn uitgebreid en bevestigd. Do Duïtscbo regecring heeft dc na Locamo geuite bewe ring, dat Duitschland zich zou hebben verbon den in geval van een oorlog met de sovjet unie troepen over zijn gebied door to loten, officieel tegengesproken. Het verlcenen van een crediet van 300 millioen dóór Duitschland aan de sovjetunie toont aan, dot de vricndschops- politiek ook op het gebied der economische n cultureelc betrekkingen volkomen beproefd blijkt. Van speciale betcekcnis voor de politiek ilet sovjetregeering zijn do randstaten en Polen, tegenover welke landen de sovjetregeering een politick van vrede voert, die zij door garanti-j- poctcn tracht te bevestigen. Een moeilijkheid is ontstaan uit de omstandigheid, dat Polen dc rol an garant wil 6pclen. Op een dergelijke wijze van onderhandelen kon dc sovjetregeering niet ingaan. GRIEKENLAND. KONDOERIOTIS WENSCHT AF TE TREDEN. Dc Grieksche bladen melden, dot dc presi dent der republiek opnieuw den wcnsch heeft geuit om wegens gezondheidsredenen af te treden. Hij heeft echter zijn besluit uitgesteld en cr in toegestemd, dot de kwestie van zijn opvolger door de regcering in overeenstem ming met dc Komer zal worden geregeld. NOORD-AFRIKA. DE TERDOODVEROORDEELING VAN KLEMS. Zijn moeder vraagt genade Volgens de Duitschc bladen is in verband met het doodvonnis tegen den vroeger en sol daat van het vreemdelingenlegioen, Klems, "lie chef van Abd-el-Krim's staf geworden een verzoek om gratie van dc moeder van den veroordeelde door dc Duitschc regecring aan de Fronsche overgemaakt. EEN TRIBUNE INGESTORT. P a r ij s, 14 April. (H. N.) Naar dc bladen uit Kairouan (Tunis) melden, is tijdens oen plechtigheid ter eerc van oorlogsinvolicden een tribune ingestort, tengevolge woarvan ver schillende personen gekwetst werden Onder hen bevindt zich ook de afgevaardigde en oud- minister van oorlog, generaal Moginot. EGYPTE. DE CRISIS. Un Cairo wordt bericht, dat dc Kamer is verdaagd tot 26 April. JAPAN. DE KABINETSCRISIS. Nieuwe verkiezingen waarschijnlijk. Dc crisis zal, naar uit Tokio wordt bericht, waarschijnlijk worden opgelost door algemccnc verkiezingen, die voor het eerst volgens het algemeene kiesrecht Zullen worden gehouden. Dc partij der nieuwe regeering, dr Seijoekri, heeft slechts T66 zetels in het Huis van Afge vaardigden, terwijl de Kenseikai en dc Scijoc- honto somen 250 zetels hebben. Het wordt on waarschijnlijk geacht, dat dc Seijoehonto de ie- geering zal steunen. Het nieuwe kabinet. Het Japansche agentschap meldt, dat in hei nieuwe kabinet zitting hebben: baron Tanoka nis premier en minister van buitcnlandsche zaken, Kisabocro Soezoeki binnenlandsche ze ken, KorckoejO Takohasji financiën, generaal Kazocsocke Tsoeno oorlog en admiraal Keisoeke Okada marine. IvECI AMES Van 1—4 regels f 4.05, elke regel meer 1 Dagelijks verse he kreeft Wordt ook aan huis bezorgd - TeteToon 22 Met ons nieuwe type II. M. 5 stnat dc Du- crctet weer ver'aan do spits. garandeeren wij li oen schittcrcndo ont vangst. Zoowel van korten als laYigcn golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestcllen Electr. Tcchn. Bur. F. H. LOF.ANS. Utrechtschestraat 15. Amersloort. Tel. *83. Tef. 190 CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Tsjeng Kai Sjck ontzet uit zijn functie. Volgens een bericht uit Chinecsche bron heeft dc regeering te Hankeir drie besluiten gepubliceerd. Volgens hét eerste wordt Tsjang Kai Sjck ontheven van zijn post van opperbe velhebber van het nationalistische leger en wordt zijn aanhouding cn bestraffing gecischt Krachtens het tweede besluit wordt dc zooge naamde Christen-gencrnnl Feng Yoc Hsiong tot opperbevezlhebber benoemd met Feng Seng Tsji als militair gouverneur van Honan. Dc adjudant van Feng Seng Tsji ontving bevel noot Nanking op te rukken cn Tsjang Kai Sjek aan to vallen. In het derde besluit wordt een verbreking van alle betrekkingen tusschen Nanking cn Sjanghai aangekondigd. Dc nieuwe richting in de Koemin- tang. Dc strijd tegen dc com munisten. Londen, 19 April. (VD.) Uit Nanking ontvangen berichten melden, dat in de confe rentie van dc Kocmintang Tsjang-Kai-Sjek me- dedceling heeft gedoan van een definitieve breuk met dc nationalisten van Hankau en de vorming van oen onafhankelijke nationalisti sche regeering met Nanking als hoofdstad. Naar verklaard wordt, ligt het in de bedoeling terug te keeren tot het oorspronkelijk Koc- mintang-bcginscl cn communistische inmenging absoluut buiten te sluiten. Dc actie, welke onder bevel van Tsjong-Koi- Sjek tegen dc communistische organisaties tc Kanton ondernomen werd, is drastisch cn vol komen geweest. Naor verklaard wordt, haddon dc communisten aldaar een demonstratie op touw gezet, die gisteren gehouden zou worden met het doel een aanval op do vreemdelingen tc provoceeren en aldus een incident te schep pen tusschen dezen en de partij van Tsja.ig, die practisch tc Kanton het heft in honden heeft. Den communisten werd dc pus echter afgesneden door dc locale autoriteiten, die een inval deden in het communistisch hoofd kwartier. Er werden 100 personen gedood cn 1500 gearresteerd, terwijl tevens de hond ge legd werd op een groote hoeveelheid muni'i Dezo maatregelen schijnen den inwoners van Kanton voldoening te hebben gegeven Te Sjonghai werd de communistische agitatie eveneens onderdrukt en wel door de s*-ijd- krachten van Tsjang. Dc situatie is normaal en cr blijven naar verhouding slech's weinig arbeiders in staking Kiongsi fn handen der extremis ten. De toestond te Hankau. Uit Sjanghai wordt d.d. 19 April gemeld, dot dc geheele provincie Kiangsi in de macht der extremisten is. De „rooden" plegen ge welddaden tc Kioekiang en te Nantsjong (de hoofdstod dezer provincie) en mortelen er de gematigden. Zij publicceren folo's van wreed heden, teneinde de bevolking te terrosisesren. De vereeniging van Chineesche banken h<jeft besloten de betrekkingen met de te Hanknu gevestigde filialen te verbreken en te weigeren biljetten van de centrale bonk in betaling aan tc nemen, om aldus te protcsteeren tegen het besluit üir extremisten, waardoor den bonken belet wordt specie uit te voeren. Volgens de Times heeft dc nationalistische regeerin^ op grond, dat, er een tegenwicht moet worden gevormd tegen dc gezamenlijk* pogingen Van Tsjang Kai Sjek en de „buiten- londschc imperialisten" om een economische crisis in het leven tc roepen door de verwijde ring van zilver uit Hankau, den Chineeschen banken verboden haar eigen biljetten in te wisselen legen zilver en een algeheel embargo op zilver afgekondigd. Soldaten en posters waren voor de Chineesche banken geplaatst om de verwijdering van zilver uit de kelders t» verhinderen en naor men geloofde, was de nationalistische regcering van zins al het zil ver in olie banken, vofc Hankau in beslag te nemen. De buitenlnndschc banken tc Hankau zijn nog steeds gesloten wegens staking van het personeel. Volgens den correspondent van dc Times ie Sjanghai maakt men zich te Hankau zeer onge rust omdat men gelooft dat Tsjang Kai Sjck een nanvol op deze stad beraamt. Er zijn 7000 mant roepen nonr Woehoe gezonden om hem tegen tc houden. Toenemende onveiligheid, Londen, 19 April. (H N. Draadloos) Volgers de laatste berichten uit China worden de t xitcnlandsche schepen nog steeds bescho ten van beide oevers der Jongtse tot 7 mijlen boven Nanking. Dc terechtstellingen van vermogend Chi- ncczen tc Tsjargsja duren nog steeds voort. Talrijke vermogende Chincczcn vertrekken uit Hankau cn het gevoel van ongerustheid neemt steeds toe. De Japanners hebben veldgeschut in hun concessie geland. Dc Katholieke missie tc Wengtsjau is door de boeren geplunderd. Te WOchoc is een ontspanningslokoal Zondag door soldaten geplunderd. Aon de fronton achter Tsjingkinng neemt de bedrijvigheid over het algemeen toe. Een Chi neesche kruiser heeft schoten gewisseld met dc forten op het eiland Siloe. Het Chineesche vlaggcschip werd onder de brug getroffen en is ernstig beschadigd: Vergeldingsmaatregelen Tsjang Tso Lin Londen, 19 A p r i 1. (H. N.) Volgens be richten uit Sjonghni is dc vorming von een re- geoiing uit den rechtervleugel van de Koco- mintang lliaps officieel bekend gemaakt Te Sjanghai is dc toestand rustig en dc vrijwil ligers worden gedemobiliseerd. Daarentegen luiden do uit Kaifcng, dc hoofdstad van Ho- non entvongen berichten vrij ernstig. Tijdens den terugtocht der troepen van de 10c divi sie van het leger von Tjong Tso Lin in Mouit die te Koifcng ontwapend waren cn daar al hun munitie luidden moeten ach» «rlcitpr., zijn in de buurt von deze stad talrijke soldaten vermoord door. gewapende boeren en ook door burgers van deze stad. Men vreest thans, dat Tsjang Tso Lin, wiens leger deze stad heeft veroverd, bloedige vergeldingsmaatregelen zal nemen. De kruisers Carlisle en Vindictive zijn r>eor Hankau vertrokken naor aanleiding von dc berichten, dat uitgaande schepen door be schoten zijn. Successen der Zuidelijken. B e r 1 ij n, 19 April. (V. D.) Naor uit Lon den wordt gemeld, hebben do Zuidelijken de laatste dogen 13000 soldaten der Noordelij ken gevangen genomen. Japan ontvangt een vriendschap pelijke nota von Tsjcn. De Japansche regeering heeft een afzonder lijk antwoord von Tsjcn emtvongen op dc col lectieve nota der mogendheden. Dezelfde argu menten, die Tsjcn in zijn eerste nota heeft aan gevoerd, worden cr in herhaald, maar dc toon von het stuk is in veel gematigder termen en er staat een apart zinnetje voor de Japansche regcering in, waarin deze gevraagd wordt als Aziatische mogendheid met name tc willen helpen om dc „ongelijke verdrogen" te ver vangen, die dc oorzook von alle wrijving tus schen China cn dc vreemde mogendheden zijn. VEREENIGDE STATEN. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK VAN COOUDGE GEGISPT. New Y o r k, 19 April. (H. N.) Prof. Al- bert Putney, dc vroegere chef der afdeeling van het naburige Oosten van het ministerie von buitenlandschc zaken, heeft c:i. e i.kei gepubliceerd, waarin hij scherpe kritiek oefent op de politiek van president Coolid^e ten op zichte von dc landen van Latijnsch Amerika, vooral Mexico, Nicnragua, Haïti en San Do mingo. Hij zegt o.a., dot president Coolidgc bij het zenïen \on troepen naor Nicoroguo zijn bevoegdheden tc buiten is gegaan, aan gezien alleen het congres bevoegd is om te verklaren, dot er een oorlogstoestand be staat EEN TORNADO IN ILLINOIS. Verwoesting van een school. Een tornado heeft te Corrolton een school verwoest. De onderwijzer werd gedood. Yijf cn twintig leerlingen werden onder het puin bedol ven. Bijzonderheden ontbreken, daar dc tele graaf- cn telefoonlijnen zijn gestoord. Dc wegen zijn versperd. Nadei* wordt bericht-. Er waren 32 kinderen in de verwoeste school. Alle werden gewond, van wie vijf ernstig. Twee schoolkinderen van de naburige stad Chestnut, die van school Wegrenden tijdens dcnzelfden storm, werden gedood door neerstortende bak- stccnen. Een kweeker tc Hardin werd gedood, toen zijn hoeve ineenstortte onder dc kracht van den wind. Er werden in dit plaatsje nog meer don 12 menschen gewond. CANADA. SPOORWEGONGELUK Vier dooden. Er zijn vier personen gedood tengevolge van het ontsporen van een goederentrein op 56 mijl van Homepeync in Ontario. DE BLOEMBOLLENVELDEN. Duizenden brachten met Paschen ccn bezoek aan de tulpen cn hyn- cinthenslrcek. Benzinedamp en bloemengeur stijgen gezamenlijk op in het luchtruim. Dc velden m prachtconditie. Men schrijft ons Dank zij het uitstekende weer konden de be woners von dc streek tusschon Sassenhcim cn Heemstede zich in een enorm druk verkeer ver heugen, speciaal van wielrijders, motoren en auto's. Dc kleinste één-pittcr reed als baby naast dc grootste autobus terwijl de lichtste „two sentcr" elegant tusschen de zwaardere wagens doorreed. Reeds van verre steeg dc geur ons tegemoet cn zoodro wij op den hoofdweg kwamen werden onze oogen getroffen door één groote rood©, blauwe, gele vlaktedc bollenvelden in volln glorie, dc tulpen glinsterend in het zonlicht cn von uit dc lucht bezien door passagiers uit vliegtuigen. Dc narcissen cn nyocinthcn waron er het best aan toe, terwijl dc tulpen eerst volgende weck het grootste deel harcr pracht ten toon zullen spreiden. De heclc weg van Sasscnhei» tot Bcnncbrock deed ons denken aan een ker* misterrcin met al dio wagentjes aan de zijkanten waar bloemen werden te koop aangeboden. Hcele slingers waarmee alles wat rijden kon versierd werd of moest worden. ;Ook sinaasap pels werden verkocht moor wie dacht er aart ze te koopen? Men was bedwelmd door do geut van Flora's kinderen en wenschte slechts desa cn niets meer. Alles wat den weg gepasseerd had reed re gelmatig achter elkaar in oen behoorlijk tempo. Het geheel leek een bloemencorso. Dc politie autoriteiten der diverse in deze streek gelegen gemeenten hadden uitstekend voor de verkeers regeling gezorgd en waren het publiek in alles zooveel mogelijk ter wille. Voor hen die deze streek deze weck nog wenschen te bezoeken df- ze rand Rijdt vanaf Hcemstcdo niet door naar Haarlem—Amsterdam, maar kies den weg naar Hoofddorp en Aalsmeer die kalm is en goed be rijdbaar; tevens kan men daar in afwisseling met dc veelkleurige bollenvelden do groene hees ters zien welke in allerlei Vormen in Aalsmeer gekweekt worden. Van Aolsmocr komt men weer vin Abcoude op den weg AmsterdamUtrecht. Dat dc bollenvelden nog altijd een attractie voor het publick vormen, blijkt wel uit het feit, dat wij outo's opmerkten uit Limburg, België, "zelfs Duitschland I Men Hicldt ons uit Leiden Zelden is het gedurende de Paaschdngcn zoo druk geweest tusschen Leiden en Haarlem ais gedurende de afgeloopen Poaschdagen. Het mooi weder heeft daartoe ongetwijfeld belang rijk medegewerkt. Duizenden en nog cons dui zenden waren het, die zich per rijwiel, motor fiets, outo of trom naar dc bollenvelden bega ven, om, ruim voorzien van crocussen, narcis-* sen, hyacinthen of tulpen, naor hun woonplaats terug tc keeren. Bij den overweg van de spoor aan den Rijnsburgerweg had de Lcidsche poli tie uitgebreide maatregelen genomen teneinde het verkeer dot door het neerloten der slog- boomen herhaaldelijk werd gestremd, in goed* banen tc leiden en zooveel mogelijk ongelukken tc voorkomen. Niet alleen do café's tusschen Leiden en Haarlem, doch ook de tram» cn autobussen hodden het geweldig druk. Het oude stoomtrom- metje reed met een kwartierdient cn bestond geregeld uit 6 of 7 tramrijtuigen, zoo volgé- propt met passagiers, dot cr hoost niemand meer bij kon. Het vrijwel ouderwetschc ver voermiddel bleek bij lange niet tegen zulk een druk vervoer Opgewassen cn om zoo te zeggen, hield bij iedere groote boom het trammetje stil. Ook dc electrische trams uit den Hoog hadden het ontzaggelijk druk. Trams von de N.ZH.T.M. uit vijf rijtuigen bestaande, en alle vol, pas sagiers, waren gceh zcldzaomheid. Zooals begrijpelijk konden op dagen als gis teren ongelukken niet uitblijven. Voorzoovcr bekend is het doormede echter nogal losge-» loopen cn zijn bepaald ernstige ongelukken niet voorgekomen. Te Oegstgcest is Maandag avond een auto van den heer Fischer uit Was senaar in botsing gekomen met een motorfiets met zijspan, waarin mej. Houter uit Amster dam gezeten was. Tengevolge hiervan kreeg de ze dame een beenbreuk. Met ccn politicbrancard is zij noor het academisch ziekenhuis tc Lei den vervoerd. Nog een onder ongeval uit Oegstgecst. De wielrijder Augustin uit Rotterdam geraakte tus schen twee elkaar passecrcndc auto's bekneld, tengevolge waarvan hij met zijn gelaat dooT ccn der ruiten viel. Doardoor werd hij vrij ern stig aon het gezicht verwond. In de woning van een gemeenteveldwachter is hij verbonden. OM DE GUNST DER ZANDVOORTSCHE VROUWEN. De jacht op stemmen I Een der raadscandidoten te Zar.dvoort, da heer E. Fraenkel, tandtcchniker von beroept zal dezer dagen in een kiczeressenvergndering de vraag beantwoorden „Hebben vrouwen be lang bij de raadsverkiezing aldus schrijft de Zandv. corr von „Het Volk". Het bevesti gend antwoord zal op deze vergadering niet alleen op de gebruikelijke «rljze, mear «k raftt meer overtuigende materieels argumentec, ga* geven worden. Onder de aanwezigen en wie zou van deze vergadering wegblijven ver loot dc heer Fraenkel allerlei nuttige dingen: stoffers, boenders, serviezen, meubels en een ham I Aan haar stemrecht cn de raadsver kiezingen hebben de Zendvoortsche vrouwen deze heerlijkheden tc danken. Of ze dus belang hebben bij deze verkiezingen. Om ook de da mes te trekken, die geen behoefte hebben ©an huishoudelijke artikelen, Iaat de heer Fraenkel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1